Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2014/10

Carnikavā 2014.gada 21.maijā
Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 21.maija lēmumu (prot. Nr.14, 9.§)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 18.jūnija lēmumu (prot. Nr.16, 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu, 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība nodrošina materiālā atbalsta sniegšanu personām, neizvērtējot to materiālo stāvokli, kā arī to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt materiālo atbalstu.

2. Materiālā atbalsta veidi:

2.1. svētku atbalsts 100 gadu jubilejā;

2.2. atbalsts 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu jubilejā;

2.3. Ziemassvētku atbalsts;

2.4. apbedīšanas pabalsts;

2.5. atbalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;

2.6. atbalsts tuberkulozes slimniekiem;

2.7. atbalsts politiski represētajām personām;

2.8. atbalsts ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem;

2.9. atbalsts daudzbērnu ģimenei bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/15)

II. Materiālā atbalsta piešķiršanas kārtība

3. Par materiālā atbalsta piešķiršanu Noteikumos paredzētajos gadījumos lemj Carnikavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", turpmāk – Sociālais dienests.

4. Materiālā atbalsta saņemšanai, izņemot Noteikumu 2.1., 2.4.–2.9. punktos noteikto materiālo atbalstu, iesniegums nav nepieciešams.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/15)

III. Svētku atbalsts 100 gadu jubilejā

5. Tiesības saņemt atbalstu ir personai, sasniedzot 100 gadu vecumu, ja tā savu dzīves vietu deklarējusi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

6. Atbalsta apmērs ir EUR 150,00.

7. Atbalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi 100 gadu vecumu. Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz attiecīgās ziņas Sociālajam dienestam mēnesi pirms atbalsta saņēmēja 100.dzimšanas dienas.

8. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt atbalstu.

IV. Atbalsts 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu jubilejā

9. Atbalsts paredzēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarēto personu, apsveikšanu jubilejā, sasniedzot 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu. Atbalsts tiek izmantots, pašvaldībai iegādājoties un piegādājot attiecīgajai personai ziedus un cienastu (kliņģeri u.c. konditorejas izstrādājumus) par kopējo summu līdz EUR 20,00 vienai personai.

10. Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz attiecīgās ziņas Sociālajam dienestam mēnesi pirms pabalsta saņēmēja attiecīgi 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu dzimšanas dienas.

11. Atbalsts 100 gadu sasniegušai personai paredzēts papildus Noteikumu 2.1.punktā minētajam pabalstam.

V. Ziemassvētku atbalsts

12. Atbalsts paredzēts sekojošām Carnikavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām:

12.1. pensionāriem, kuriem ir 80 un vairāk gadi;

12.2. personām ar I grupas invaliditāti;

12.3. vientuļiem pensionāriem;

12.4. personām ar invaliditāti – bērniem;

12.5. bērniem vecumā no 1–12 gadiem no daudzbērnu ģimenēm;

12.6. sociālā riska ģimeņu bērniem.

13. Atbalsts tiek piešķirts katru gadu uz Ziemassvētkiem, Ziemassvētku saldumu paciņas veidā. Katras paciņas vērtība ir līdz EUR 4,00.

VI. Apbedīšanas atbalsts

14. Vienreizēju atbalstu EUR 100,00 apmērā apbedīšanas izdevumiem piešķir Carnikavas novadā deklarētas personas nāves gadījumā, ja gadu pirms attiecīgās personas miršanas dienas:

14.1. par šo personu nav veiktas sociālās iemaksas;

14.2. persona nav saņēmusi valsts sociālās apdrošināšanas pensiju.

15. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt mirušā ģimenes loceklis vai cita persona, kas uzņēmusies mirušā apbedīšanu, iesniedzot Sociālajā dienestā rakstveida iesniegumu, 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

16. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī informācija par mirušo cilvēku – vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

17. Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

VII. Atbalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

18. Atbalstu piešķir, ja bērns dzimis, adoptēts vai aizbildnība nodibināta, sākot no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

19. Tiesības saņemt atbalstu 145,00 EUR apmērā par katru jaundzimušo ir:

19.1. ģimenēm, kurās viena no jaundzimušā bērna vecākiem dzīvesvieta atbalsta pieprasīšanas brīdī ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, pie tam jaundzimušā bērna dzīvesvieta arī ir deklarēta Carnikavas novadā.

19.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam, ja šīs personas dzīvesvieta atbalsta pieprasīšanas brīdī ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/15)

20. Atbalstu nepiešķir, ja:

20.1. bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;

20.2. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

20.3. atbalsts piešķirts citā pašvaldībā.

21. Lai saņemtu atbalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt atbalstu. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

22. Atbalstu var pieprasīt 3 (trīs) mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

VIII. Atbalsts tuberkulozes slimniekiem

23. Atbalstu piešķir Carnikavas novadā deklarētajiem tuberkulozes slimniekiem ārstniecības kursa ietvaros:

23.1. 3,00 EUR dienā pārtikas iegādei;

23.2. 100% apmaksātus ceļa izdevumus sabiedriskajam transportam (vilciens vai autobuss) līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

24. Lai saņemtu atbalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt atbalstu. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Papildus iesniegumam pieprasītājs iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu un braukšanas biļetes.

25. Atbalsts tiek pārtraukts, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai atbilstoši noteikumiem piešķirts atbalsts, ir pārtraukusi ārstniecības kursu vai nepilda ārsta norādījumus, un to apliecina ārstniecības iestādes vai ārstējošā ārsta izziņa.

IX. Atbalsts politiski represētajām personām

26. Atbalsta apmērs vienai politiski represētajai personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ir 75,00 EUR gadā.

27. Lai saņemtu atbalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt atbalstu. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas statusu apliecinošu dokumentu.

28. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā novembrī. Ja atbalsts nav pieprasīts attaisnojošu iemeslu dēļ līdz 30. novembrim, to var pieprasīt vēl līdz nākamā gada 1.martam.

IX.1 Atbalsts ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/15 redakcijā)

28.1 Atbalstu piešķir ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem, ja šī bērna un viena no viņa vecākiem (aizbildņa) dzīves vieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

28.2 Par funkcionāliem traucējumiem bērnam Noteikumu izpratnē tiek uzskatīti: uzvedības traucējumi, hiperaktivitāte, nespēja noturēt uzmanību, attīstības un mācīšanās traucējumi, garīga rakstura traucējumi, autisms, kohleārais implants.

28.3 Atbalsta apmērs ir līdz 100,00 EUR mēnesī (par vienu bērnu ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem), bet ne vairāk kā 50 % no attiecīgajā mēnesī saņemto pakalpojumu maksas, par šādiem pakalpojumiem:

28.31. apmācības pēc Portidžas vai Montessori metodes;

28.32. rehabilitācija (ūdens procedūras, ārstnieciskās masāžas, ergoterapeita un/vai fizioterapeita apmeklējums);

28.33. logopēda, audiologopēda nodarbības;

28.34. īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Atelpas brīdis";

28.35. dienas aprūpes centra pakalpojumi.

28.4 Lai saņemtu atbalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt atbalstu.

28.5 Lai saņemtu atbalstu ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti, papildus Noteikumu 28.4 punktā minētajam iesniegumam, pieprasītājs iesniedz VDEĀK (Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas) lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu, kā arī dokumentu kopijas par Noteikumu 28.3 punktā minētā pakalpojuma/pakalpojumu apmaksu – čeks, kvīts u.tml. (iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai arī, iesniedzot neapliecinātas dokumentu kopijas – jāuzrāda to oriģināli).

28.6 Lai saņemtu atbalstu ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, papildus Noteikumu 28.4 punktā minētajam iesniegumam, pieprasītājs iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu vai Pedagoģiski Medicīniskās komisijas atzinumu/ieteikumu, kas apliecina funkcionālos traucējumus un nepieciešamību izmantot Noteikumu 28.3 punktā minētos pakalpojumus, kā arī dokumentu kopijas par Noteikumu 28.3 punktā minētā pakalpojuma/pakalpojumu apmaksu – čeks, kvīts u.tml. (iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai arī, iesniedzot neapliecinātas dokumentu kopijas – jāuzrāda to oriģināli).

28.7 Atbalstu var pieprasīt 3 (trīs) mēnešu laikā, skaitot no Noteikumu 28.3 punktā minētā pakalpojuma/pakalpojumu saņemšanas dienas.

IX.2 Atbalsts daudzbērnu ģimenei bērna ēdināšanas izdevumu segšanai

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/15 redakcijā)

28.8 Atbalstu piešķir daudzbērnu ģimenei bērna ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē (privātā vai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde), ja šī bērna un vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

28.9 Daudzbērnu ģimene Noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni.

28.10 Noteikumu 28.8 punktā minētais atbalsts tiek piešķirts apmērā, kas atbilst ar domes lēmumu apstiprinātajai maksai par ēdināšanas pakalpojumu Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Atbalsts ietver tikai ēdināšanas izdevumu pamatsummas apmaksu, neieskaitot nokavējuma naudas, līgumsodus u.c.

28.11 Lai pieprasītu atbalstu, bērna likumīgais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, pievienojot izziņu no pirmsskolas izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns apmeklē konkrēto iestādi.

28.12 Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt atbalsta pieprasītājam iesniegt dokumentus, kas apliecina ģimenes atbilstību Noteikumu 28.9 punkta prasībām, ja šāda informācija nav pašvaldības rīcībā.

28.13 Ja Sociālais dienests Noteikumos minētā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu:

28.131. Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ik mēnesi iesniedz Sociālajā dienestā rēķinus par bērna saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, ja bērns apmeklē šo iestādi;

28.132. citas pašvaldības vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes izsniegtu rēķinu par bērna saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, ja bērns apmeklē citas pašvaldības vai privāto pirmsskolas izglītības iestādi, ik mēnesi iesniedz bērna likumīgais pārstāvis.

28.14 Atbalsts netiek izmaksāts atbalsta pieprasītājam, bet tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestāžu rēķinu par ēdināšanas izdevumiem apmaksai. Rēķinā minētā summa, ievērojot Noteikumu 28.10 punktā minēto, tiek apmaksāta pirmsskolas izglītības iestādei 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

29. Lēmumus par materiālā atbalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt materiālo atbalstu vai par materiālā atbalsta pārtraukšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pieņem Sociālais dienests.

30. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto rīcību un administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem:

31.1. Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.CND/SN/2011/16 "Par atbalstu politiski represētajām personām" (apstiprināti ar domes 22.06.2011. lēmumu (protokols Nr.11, 11.§));

31.2. Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.CND/SN/2012/11 "Par atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu" (apstiprināti ar domes 20.06.2012. lēmumu (protokols Nr.13, 7.§));

31.3. Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr.CND/SN/2012/25 "Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem" (apstiprināti ar domes 19.12.2012. lēmumu (protokols Nr.23, 5.§)).

32. Pieprasījumi par atbalstu politiski represētajām personām, atbalstu tuberkulozes slimniekiem un atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, kuri iesniegti, pamatojoties uz Noteikumu 31.punktā minētajiem saistošajiem noteikumiem, bet nav izskatīti līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai, tiek izskatīti Noteikumos minētajā kārtībā.

33. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2014/10Pieņemts: 21.05.2014.Stājas spēkā: 04.07.2014. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Carnikavas novada vēstis", 03.07.2014.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
267371
{"selected":{"value":"28.07.2016","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2014","iso_value":"2014\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2014.-27.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.07.2016
424
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)