Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 42)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir pabalstus dažādos dzīves gadījumos, neveicot mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanu, kā arī pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstus ir personām, kurām piešķirts personas kods un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Ādažu novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalstus izmaksā no Ādažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Pabalstu nepiešķir personai, kas saņem ilgstošu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu.

II. Pabalsta apmērs un veidi

6. Pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte, ir 50,- euro. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā.

7. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā.

8. Šo noteikumu 6. un 7. punktā noteikto pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).

9. Pabalsts personai sasniedzot 100 gadu vecumu, ir 300,- euro.

10. Pabalsts natūrā personas apsveikšanai jubilejā sasniedzot 70 gadu vecumu un turpmāk katrā piektajā dzimšanas dienā, ko Ādažu novada pašvaldība iegādājas un piegādā personai (kliņģeri, ziedi un apsveikuma kartiņas) par kopējo summu ne vairāk par 20,- euro.

11. Ziemassvētku pabalsts natūrā līdz 25,- euro apmērā, ko piešķir katru gadu Ziemassvētku pārtikas pakas veidā, un to ir tiesības saņemt:

11.1. personām ar I grupas invaliditāti;

11.2. vientuļiem pensionāriem un personām ar II grupas invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku;

11.3. ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti;

11.4. ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošus bērnus;

11.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

11.6. sociālā riska ģimenēm ar bērniem.

12. Ziemassvētku pabalsts natūrā ne vairāk kā 6,- euro apmērā, ko piešķir vienu reizi gadā, saldumu paciņas veidā, un to ir tiesības saņemt par katru ģimenē dzīvojošu bērnu:

12.1. ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti;

12.2. ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā vai audžuģimenēs esošus bērnus;

12.3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

12.4. sociālā riska ģimenēm ar bērniem.

13. Pabalsts ēdināšanai, ko piešķir tuberkulozes slimniekiem, ir 3,- euro dienā.

14. Pabalsts tuberkulozes slimnieku ceļa izdevumu apmaksai līdz ārstniecības iestādei, ir 100 % apmērā no ceļa izdevumiem.

15. Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai ir 50,- euro vienu reizi gadā personām ar invaliditāti, ko piešķir pamatojoties uz spēkā esošu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai.

16. Pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, ir ne vairāk kā 150,- euro gadā, ko piešķir saskaņā ar rēķinu.

17. Atbalsts personām ar I un II grupas invaliditāti ar kustību vai redzes traucējumiem, servisa suņa pakalpojuma izmantošanai 100,- euro mēnesī.

III. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

18. Pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona šo noteikumu 6., 7., 13., 14., 15., 16. un 17. punktā paredzētajos gadījumos iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:

18.1. iesniegumu pabalsta saņemšanai, norādot informāciju par pabalsta pieprasītāja deklarēto dzīvesvietu;

18.2. pilnvaru (ja attiecināms).

19. Papildu 18. punktā noteiktajam, pabalsta pieprasītājs:

19.1. pieprasot šo noteikumu 6. punktā noteikto pabalstu, iesniedz sertificēta gastroenterologa izziņu ar diagnozes norādi "celiakija", un atkārtotas pārbaudes termiņu, kas nepārsniedz divus gadus no izziņas izsniegšanas dienas;

19.2. pieprasot šo noteikumu 7. punktā noteikto pabalstu, iesniedz rēķinu par vasaras nometni, kurā bērns uzturēsies;

19.3. pieprasot šo noteikumu 13. punktā noteikto pabalstu, iesniedz sertificēta pneimonologa vai pulmonologa izziņu, kurā norādīta diagnoze "tuberkuloze" un ambulatorās ārstēšanās laiks, kā pievieno sabiedriskā pārvadātāja biļetes;

19.4. pieprasot šo noteikumu 17. punktā noteikto pabalstu, iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par servisa suņa nodošanu personai.

20. Dokumentus vienreizēja pabalsta saņemšanai iesniedz kārtējā gada laikā. Pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu par iepriekšējo periodu.

21. Sociālā dienesta darbinieks pārbauda iesniegumā pabalsta saņemšanai norādīto ziņu atbilstību informācijai valsts un pašvaldības datu reģistros.

22. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem desmit darbdienu laikā no visu dokumentu saņemšanas.

23. Pabalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķina veidā, veicot pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontu, izņemot šo noteikumu 7. punktā noteikto pabalstu, ko pārskaita uz pakalpojuma sniedzēja kontu.

24. Šo noteikumu 9. punktā noteikto pabalstu pasniedz mēnesī, kad persona sasniegusi 100 gadu vecumu, pamatojoties uz Fizisko personu reģistra ziņām. Sociālais dienests nogādā pabalstu saņēmējam viņa dzīvesvietā.

25. Šo noteikumu 10. punktā noteiktā pabalsta saņemšanu organizē Sociālais dienests vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz Fizisko personu reģistra ziņām.

26. Ja ģimenei ir tiesības saņemt 11. un 12. punktā noteikto pabalstu, bet tā nav iekļauta pabalsta saņēmēju sarakstā, kurš pieejams Sociālajā dienestā, tad persona pabalstu pieprasa, iesniedzot Sociālajam dienestam iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pabalsta saņemšanai ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim.

27. Šo noteikumu 11. punktā noteikto pabalstu nogādā personām ar Sociālā dienesta starpniecību vai izsniedz līdz nākamā gada 31. janvārim Sociālajā dienestā.

28. Šo noteikumu 12. punktā noteikto pabalstu izsniedz personām Ziemassvētku pasākuma laikā vai Sociālā dienesta faktiskās atrašanās vietā līdz nākamā gada 31. janvārim.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

29. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā

30. Komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

31. Šie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

32.1. Ādažu novada domes 2015. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 30/2015 "Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas";

32.2. Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošie noteikumi Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2021 "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nepieciešami, lai sniegtu materiālu atbalstu atsevišķām Ādažu novada iedzīvotāju grupām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas".

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir pabalstus dažādos dzīves gadījumos, neveicot mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanu, kā arī pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 2022. gadā Noteikumu izpildei papildus nepieciešami 11 700,- euro.

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās personas, kuras atbilst Noteikumos noteiktajām kategorijām.

Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada sociālais dienests.

Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tie tika publicēti pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327906
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"