Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2023. gada 25. janvāra saistošos noteikumus "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 50 (sēdes prot. Nr. 11)

PRECIZĒTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 53 (sēdes prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk kopā – pašvaldības izglītības iestādes) un pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.

2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:

2.1. pašvaldības izglītības iestādēs;

2.2. pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.

3. Pašvaldība var slēgt līgumu ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izraudzītajām privātajām izglītības iestādēm par noteikta skaita pašvaldības apmaksātu vietu iegādi noteiktam laika periodam, sedzot izmaksas apmērā, kāds noteikts publiskā iepirkuma rezultātā. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšana pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs saistošo noteikumu izpratnē ir pielīdzināma pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai pašvaldības izglītības iestādēs.

4. Pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ar 1. septembri kalendāra gadā, kad bērnam aprit 1,5 gadi līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

5. Vecāki vai bērna aizbildnis (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) reģistrē bērnu vienotā rindā (turpmāk tekstā – pirmsskolas rinda) uz pašvaldības izglītības iestādēm un pašvaldības apmaksātām vietām privātajās izglītības iestādēs (turpmāk viss kopā – izglītības iestāde.)

II. Bērnu reģistrācijas kārtība izglītības iestādēs

6. Pieteikuma reģistrācija pirmsskolas rindā notiek visa kalendāra gada garumā no dzimšanas brīža, bērna likumiskajam pārstāvim aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu tīmekļa vietnē https://www.epakalpojumi.lv (turpmāk – portāls) vai ierodoties reģistrācijas vietā Izglītības pārvaldē (turpmāk – reģistrācijas vieta).

7. Pieteikumā bērna 1ikumiskais pārstāvis atzīmē ne vairāk kā četras vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un mācību gadu, no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim nav tiesību atzīmēt vēlamo privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Bērna likumiskā pārstāvja veiktās atzīmes pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu bērnam, taču tās nav obligāti izpildāmas.

8. Visi pieteikumi tiek reģistrēti portālā pieteikumu iesniegšanas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu.

9. Bērna likumiskā pārstāvja pienākums ir informēt pašvaldību par bērna speciālajām vajadzībām, kuras atklājas pēc bērna reģistrācijas pirmsskolas rindā, kā arī par izmaiņām veselības stāvoklī. Bērna likumiskais pārstāvis informē pašvaldību par pieteikumā norādīto datu izmaiņām (dzīvesvietas vai tālruņa numura maiņa, e-pasta maiņa, bērna iestāšanās citā izglītības iestādē) 10 (desmit) darba dienu laikā no šo izmaiņu rašanās dienas.

10. Līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības:

10.1. portālā mainīt norādīto informāciju par vēlamajām izglītības iestādēm, mācību gadu, no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei un prioritātēm, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu;

10.2. iesniegt iesniegumu par pieteikuma atsaukšanu.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība izglītības iestādē

11. Izglītības iestādes vadītājs informē Izglītības pārvaldi par brīvām vietām izglītības iestādē 5 (piecu) darba dienu laikā no brīvu vietu rašanās brīža.

12. Izglītības iestādē grupas komplektē no vienotās pirmsskolas rindas attiecīgam gadam reģistrētajiem bērniem atbilstoši licencētajām programmām, ievērojot prioritāro secību un nepārsniedzot normatīvajos aktos paredzēto bērnu skaitu grupā. Pirmās nokomplektē grupas visās pašvaldības izglītības iestādēs, pēc tam – pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs, ja tādas ir tikušas izveidotas.

13. Bērni tiek uzņemti izglītības iestādēs ar 1. septembri. Gada laikā bērns var tikt uzņemts atbrīvojušās vietās bērna vecumam atbilstošā grupā.

14. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvu vietu skaitu izglītības iestādē, ārpuskārtas tiek uzņemti:

14.1. bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

14.2. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

14.3. bērni, kuri palikuši bez vecāka aizgādības (audžuģimene, aizbildniecība, ārpus ģimenes aprūpes iestāde), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

14.4. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē izglītojamā brāļi vai māsas, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

14.5. bērni, kuriem kāds no likumiskajiem pārstāvjiem strādā pašvaldības dibinātajā iestādē (pēc pārbaudes laika);

14.6. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

14.7. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

15. Lēmumu par vietas piešķiršanu izglītības iestādē pieņem Izglītības pārvalde.

16. Līdz tekošā gada 31. jūlijam Izglītības iestāde izveido attiecīgajā gadā uzņemamo bērnu sarakstu, kuru publicē pašvaldības tīmekļvietnē un/vai Izglītības pārvaldē pie ziņojumu dēļa. Izglītības pārvalde informē likumisko pārstāvi par vietas piešķiršanu bērnam izglītības iestādē, nosūtot uz pieteikumā norādīto adresi (elektronisko pastu) paziņojumu.

17. Pēc paziņojuma saņemšanas bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā informēt Izglītības pārvaldi par pieņemto lēmumu par pieteikšanos vai atteikšanos no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestādes pirmsskolas grupā.

18. Pēc paziņojuma saņemšanas un līdz 25. augustam likumiskais pārstāvis:

18.1. iesniedz izglītības iestādē:

18.1.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

18.1.2. bērna medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr. 026/u);

18.1.3. citus dokuments, ja tādu iesniegšanu paredz spēkā esošie normatīvie akti, kas piemērojami konkrētajam gadījumam.

18.2. noslēdz līgumu ar izglītības iestādi.

19. Ja likumiskais pārstāvis neizpilda pilnībā vai daļēji Saistošo noteikumu 18. punktā minētās prasības, Izglītības pārvalde atceļ lēmumu par vietas piešķiršanu bērnam izglītības iestādē, vienlaicīgi reģistrējot pirmsskolas rindā ar pēdējo kārtas numuru attiecīgam gadam.

20. Ja likumiskais pārstāvis izpilda pilnībā Saistošo noteikumu 18. punktā minētās prasības, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā piereģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

21. Izglītības iestādes maiņa iespējama šādā secībā:

21.1. bērna likumiskais pārstāvis bez pašvaldības līdzdalības vienojas ar citu bērna likumisko pārstāvi par izglītības iestādes maiņu;

21.2. vienošanos panākušie likumiski pārstāvji iesniedz abpusēji parakstītus iesniegumus katrs tajā izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemts saistošo noteikumu 20. punkta kārtībā;

21.3. iestādes vadītāji informē Izglītības pārvaldi un viens otru par saņemtajiem iesniegumiem;

21.4. iestādes vadītāji katrs atsevišķi izdod rīkojumu, kurā vienlaikus tiek atskaitīts tas bērns, kurš pāriet citā izglītības iestādē, un tiek uzņemts tas bērns, kas pāriet izglītības iestādē atskaitītā bērna vietā.

IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība no izglītības iestādes

22. Atskaitīšana no izglītības iestādes tiek veikta šādā gadījumā:

22.1. pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma;

22.2. bērns ir saņēmis izziņu par pirmsskolas izglītības mācību programmas apguvi;

22.3. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;

22.4. citu pamatotu iemeslu dēļ, kuru izglītības vadītājs atzīst par būtisku šķērslī pirmsskolas izglītības mācību programmas apgūšanai.

23. Bērnu atskaita no izglītības iestādes:

23.1. ar izglītības pārvaldes lēmumu, ja bērns apmeklē pašvaldības apmaksāto vietu privātajās izglītības iestādēs;

23.2. ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, ja bērns apmeklē pašvaldības izglītības iestādi.

24. Pirms saistošo noteikumu 22.4. apakšpunktā minētā lēmuma (rīkojuma) pieņemšanas saistošo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minētās iestādes vadītājs informē rakstveidā bērna likumisko pārstāvi par bērna iespējamo atskaitīšanu un nodrošina iespēju bērna likumiskajam pārstāvim saprātīgā termiņā, kas nav īsāks par piecām darba dienām, izteikt viedokli par to, kā arī nosaka termiņu, kas nav īsāks par desmit darba dienām konstatēto šķēršļu pirmsskolas izglītības mācību programmas apgūšanai novēršanai, ja tas ir objektīvi iespējams un ir lietderīgi konkrētajā situācijā. Saziņai ar bērna likumisko pārstāvi izmanto ar izglītības iestādi noslēgtajā līgumā norādīto informāciju. Izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kas izdots saskaņā ar saistošo noteikumu 23.2. apakšpunktu saistošo noteikumu 22.4. apakšpunktā norādītajā gadījumā, stājas spēkā un ir piemērojams pēc tam, kad to ir saskaņojis Izglītības pārvaldes vadītājs.

V. Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšanas kartība

25. Izglītības pārvaldes vadītājs ar rīkojumu izveido komisiju vismaz trīs locekļu sastāvā, kas koleģiāli pieņem lēmumu Izglītības pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos šo saistošo noteikumu izpildei. Komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, kuras tiek protokolētas. Komisija lēmumus pieņem ar locekļu balsu vairākumu. Komisijas darbu vada un organizē Izglītības iestādes pārvaldes , kuram ir izšķirošā balss, ja balsis sadalās vienādi.

26. Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumu paraksta Izglītības pārvaldes vadītājs.

27. Izglītības iestāžu vadītāju kompetenci un darbības tiesiskumu nosaka spēkā esošie normatīvie akti izglītības jomā, šie saistošie noteikumi, Mārupes novada pašvaldības domes lēmumi.

28. Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus (rīkojumus) un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

29. Mārupes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.

31. 2021. gadā bērnus uzņem, ņemot vērā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās reģistrā iekļautos datus.

32. Izglītības pārvalde līdz 2021. gada 31. decembrim izveido vienotu reģistru un paziņo par vietu un izmaiņu pieteikšanās kartību reģistrā iekļauto bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē spēku zaudē:

33.1. Mārupes novada domes 28.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 18/2018 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība";

33.2. Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. saistošie noteikumi Nr. 11 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Saistošo noteikumu Nr. 14/2021 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21. pantu vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Tā paša likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
2. Projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk kopā – pašvaldības izglītības iestādes) un pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus, jaunā redakcija uz budžetu ietekmi neatstāj.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmIzglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Mārupes novada domes pašvaldības pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 05.11.2021.Zaudē spēku: 17.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 04.11.2021. OP numurs: 2021/214.22
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327405
05.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)