Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13

Madonā 2021. gada 19. oktobrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
19.10.2021. lēmumu Nr. 341 (prot. Nr. 12, 41. p.)

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu
un LR likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 91 punktu un 5. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām un īpašuma objektiem par Madonas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

1.2. Nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratori.

1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. punktā izvērtē Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas speciālists. Lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratori.

1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa administratori, saskaņā ar nodokļu maksātāju iesniegumiem, pieņem lēmumus par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu, termiņu sadalīšanu vai atlikšanu, nodokļa pārrēķinu vai nodokļa parāda dzēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4. Nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas periodu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums.

1.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti tikai tad, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Šis punkts neattiecas uz 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. punktā noteikto atvieglojumu.

1.6. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Madonas novada pašvaldības Centrālā administrācija nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

1.7. Saistošo noteikumu 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. punktā minētajām nodokļu maksātāju kategorijām:

1.7.1. nodokļa atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi;

1.7.2. ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, piemērojama lielākā no atlaidēm;

1.7.3. noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uzņēmumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un šo atvieglojumu apmērs

2.1. Maznodrošinātām personām – 50% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemes platību, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemes domājamo daļu.

2.2. Madonas novada iedzīvotājiem – nestrādājošām personām ar invaliditāti – 50% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst nestrādājošas personas ar invaliditāti statusam, attiecībā uz:

2.2.1. vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām un to uzturēšanai piesaistīto zemes platību, kas noteikta zemes lietošanas mērķu sadalījumā;

2.2.2. daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, un tām piesaistīto zemes domājamo daļu;

2.2.3. nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un tām piesaistīto zemes domājamo daļu.

Atvieglojums tiek piešķirts, ja minētie īpašuma objekti ir šo personu valdījumā vai īpašumā un tie ir personas deklarētā dzīvesvieta. Ja nekustamais īpašums tiek izīrēts vai izmantots saimnieciskajā darbībā, nodokļa samazinājums netiek piemērots.

2.3. Zemes īpašniekiem 70 % apmērā no aprēķinātās nodokļu summas par zemesgabalu vai tā daļu, kas pēc vienošanās ar īpašnieku regulāri tiek izmantots pašvaldības organizētu sporta pasākumu vajadzībām. Pasākumiem izmantotās zemesgabala daļas platība un robežas tiek noteiktas, noslēdzot vienošanos starp pašvaldību un zemesgabala īpašnieku.

2.4. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek arī tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas) un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

2.5. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām), ja tās tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, un izpildās viens no zemāk minētajiem nosacījumiem – 50 % apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas:

2.5.1. ja juridiska persona veic komercdarbību un reģistrēta Komercreģistrā mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas, (t.i. darba līgumi uz šīm darbavietām noslēgti uz nenoteiktu laiku, turpmāk tekstā – pastāvīgās darbavietas);

2.5.2. ja fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.

2.6. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatražošana un izpildās zemāk minētie nosacījumi – 50 % apmērā no ēkas nodokļa summas:

2.6.1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai tās struktūrvienība, kura darbojas Madonas novadā un kuras darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ir "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

2.6.2. investēti līdzekļi ražošanā iepriekšējā taksācijas gadā tādā apmērā, kas nav mazāks par uzņēmuma grāmatvedības politikā noteikto.

2.7. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi – 25 % apmērā no ēkas nodokļa summas:

2.7.1. tiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

2.7.2. persona vai uzņēmums ir reģistrēts vismaz 2 informācijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. pašvaldības).

2.8. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) – 90% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

2.9. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.

2.10. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura iepriekšējā taksācijas gadā nodrošinājusi:

2.10.1. 20–49 pastāvīgas darbavietas – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas;

2.10.2. 50 un vairāk pastāvīgas darbavietas – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas.

2.11. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām) – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi:

2.11.1. uzņēmums darbojas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē;

2.11.2. izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.

III. Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem jāiesniedz

3.1. Nestrādājošiem invalīdiem:

– iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

– Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.2. Zemes īpašniekam, kura zemesgabals vai tā daļa regulāri tiek izmantota pašvaldības organizētu sporta pasākumu vajadzībām:

– iesniegums.

3.3. Nodokļa maksātājam, lai saņemtu 2.5. un 2.10., 2.11. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:

3.3.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot saistošo noteikumu punktu, pamatojoties uz kuru izskatāma atvieglojuma piešķiršana;

3.3.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu. Izziņa derīga 1 mēnesi pēc tās izsniegšanas;

3.3.3. Informāciju, noteikumu 2.5. un 2.11. punktā minēto nosacījumu izvērtēšanai, Pašvaldība iegūst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta datubāzēs.

3.4. Nodokļa maksātājam, lai saņemtu 2.6. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:

3.4.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot ražošanas ēkas kadastra numuru;

3.4.2. Uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un darbavietas;

3.4.3. dokumentu kopijas, kas apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā.

3.5. Nodokļa maksātājam, lai saņemtu 2.7. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:

3.5.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas ēkas kadastra numuru;

3.5.2. Uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka ēkā tiek nodrošināts viesnīcu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums.

3.6. Nodokļa maksātājam, lai saņemtu 2.8. un 2.9. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:

3.6.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot ēkas kadastra numuru;

3.6.2. Informāciju, noteikumu 2.8. un 2.9. punktā minēto nosacījumu izvērtēšanai, Pašvaldība iegūst Madonas novada pašvaldības Būvvaldē.

3.7. Nodokļa maksātājam, kam piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, viena mēneša laikā rakstiski jāpaziņo pašvaldībai, ja ir izbeigušies apstākļi, kas deva tiem tiesības saņemt šos atvieglojumus.

IV. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

4.1. Nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Madonas novada pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.

4.2. Ja iesniegums iesniegts taksācijas gadā:

4.2.1. no 1. janvāra līdz 31. martam, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;

4.2.2. no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, tad nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu.

4.2.3. pēc 30. jūnija, tad nodokļa atvieglojums par taksācijas periodu netiek piemērots.

V. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIr nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma regulējumu Madonas novada pašvaldībā.

Madonas novada pašvaldībā ir spēkā 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā".

Teritoriālās reformas rezultātā izveidotajā Madonas novada pašvaldībā ir nepieciešams pieņemt vienotus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 91 punktu un 5. panta trešo daļu.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām tiek noteikti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, nekustamā nodokļa atvieglojuma apmērs, administratīvās procedūras, kādas tiek veiktas, lai piešķirtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPrognoze uz pašvaldības budžetu – pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni EUR 9955. Paredzams, ka piemērojot atvieglojumus apvienoto novadu nodokļu maksātājiem, ietekme uz budžetu var būt lielāka.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAtvieglojumi atsevišķām uzņēmēju kategorijām pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersona, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz Madonas novada pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā Madonas novada pašvaldības pagasta vai apvienības pārvaldē.

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas institūcijā tiek pieņemts lēmums par nekustamā nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu nodokļu maksātājam, lēmums tiek nosūtīts nodokļu maksātājam pa pastu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts ir pieejams Madonas novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.

Saistošo noteikumu projekts ir ievietots Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā "pašvaldības saistošo noteikumu projekts".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 19.10.2021.Stājas spēkā: 03.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 02.11.2021. OP numurs: 2021/212.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
327333
03.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)