Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 15/2021

Saulkrastos 2021. gada 29. septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Saulkrastu novada domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 133
(prot. Nr. 9/2021 § 36)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1punktu, 3. panta pirmo daļu,
1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo daļu, 9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves kā arī, kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

3. Nodokļa maksātāju kategorijas, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz atvieglojumu, Pašvaldībā iesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

4. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR, 0,4 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

4.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

4.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

5. Ja taksācijas periodā nekustamajā īpašumā dzīvesvieta tiek deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents, ar nākamo mēnesi tiek piemērota nodokļa likme 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR, 0,4 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR. Pašvaldība veic nekustamā īpašuma pārrēķinu ar nākamo mēnesi.

6. Ja persona, kas ir rezidents, taksācijas gada laikā tiek izdeklarēta no objekta un objektā dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai fiziskai personai, kas ir rezidents, ar nākamo mēnesi tiek piemērota nodokļa likme 1,5 % no objekta kadastrālās vērtības. Pašvaldība veic nekustamā īpašuma pārrēķinu ar nākamo mēnesi.

7. Saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

7.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

7.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš;

7.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

8. Ja Saulkrastu novadā deklarētai personai pieder īpašums vai vairāki īpašumi novada administratīvajā teritorijā, tad nekustamā īpašuma nodokli maksā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktā kārtībā.

9. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

10. Būvei, kas ar Saulkrastu novada domes lēmumu klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētas kadastrālās vērtības:

10.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

10.2. būves kadastrālās vērtības.

11. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas atbildīgais darbinieks nosūta nodokļa maksātājam pēc tam, kad ir stājies spēkā Saulkrastu novada domes lēmums, ar kuru būve klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

12. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par saistošo noteikumu 10. punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

13. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

13.1. būvei piekritīgas zemes kadastrālās vērtības;

13.2. būves kadastrālā vērtības.

14. Saulkrastu novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) iesniedz pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļā informāciju par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

(Grozīts ar Saulkrastu novada domes 28.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 39/2022)

15. Saistošo noteikumu 13. punktā minētajos gadījumos paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas no Būvvaldes.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

16. Tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu ir šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

16.1. trūcīgām personām, kurām Saulkrastu novada pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas (ģimenes) statusu par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

16.2. personām ar 1. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt uzrādīt oriģinālu;

16.3. personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni ar 1. un 2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt uzrādīt oriģinālu;

16.4. maznodrošinātām personām, kurām šo statusu ir piešķīrusi Saulkrastu novada pašvaldība.

16.5. fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā ir ēkas, inženierbūves vai zeme, kas publiski pieejama plašam personu lokam un tiek izmantota publisku sporta nodarbību, sporta pasākumu un sacensību vajadzībām, un to lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir:

16.5.1. ēkām – Sporta ēkas (kods 1265);

16.5.2. inženierbūvēm – Sporta laukumi (kods 2411);

16.6. juridiskām un fiziskām personām, kuras iepriekšējos taksācijas periodos par saviem līdzekļiem veikušas ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā, proti, veica centralizēto ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi (neieskaitot māju pievadus), centralizēto siltumtrašu izbūvi, ielu, ietvju un ielu apgaismojuma izbūvi (turpmāk – inženierkomunikācijas) un no izbūves labumu gūst vai var gūt vairāk nekā viena mājsaimniecība. Šajā punktā minēto atvieglojumu piemēro ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma (paraugs pielikumā) un dokumentu, kas apliecina veiktos darbus un ieguldījuma apmēru, saņemšanas.

17. Tiesības saņemt atvieglojumus ir nodokļu maksātājam, kurš ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – 70 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa, kas taksācijas gadā aprēķināta par šī nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām), izņemot par ēkas (ēku) daļu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

18. Tiesības saņemt atvieglojumus 70 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ir personām ar 2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs pielikumā) un invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

19. Laikā, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, juridiskām personām, kuru juridiskā adrese un saimnieciskās darbības vieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā ir tiesības saņemt atvieglojumus 50 procentu apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām vai to daļām (telpu grupām). Ja juridiskās personas juridiskā adrese nesakrīt ar saimnieciskās darbības vietu, atvieglojumus piemēro par ēkām vai to daļām (telpu grupām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība. Atvieglojumu var piemērot, ja juridiskā persona atbilst šādiem kritērijiem:

19.1. juridiskās personas ieņēmumi no saimnieciskās darbības sešu mēnešu periodā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo sešu mēnešu periodu, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

19.2. juridiskajai personai uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

19.3. juridiskajai personai uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

19.4. juridiskajai personai nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumu par iepriekšējo taksācijas gadu;

19.5. juridiskā persona nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

20. Noteikumu 19. punktā noteikto atvieglojumu piemēro par laika periodu, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija.

21. Lai saņemtu 19. punktā minēto atvieglojumu, juridiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

21.1. nosaukums un reģistrācijas numurs;

21.2. atbilstība šo noteikumu 19. punktā noteiktajiem kritērijiem.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana

22. Noteikumu 16.1. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai noteikto atvieglojumu piemēro attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

23. Noteikumu 16.5. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai noteikto atvieglojumu piemēro ar taksācijas gada 1. janvāri, ja pašvaldībā līdz iepriekšējā taksācijas gada 31. decembrim ir iesniegts iesniegums atvieglojumu saņemšanai (paraugs pielikumā).

24. Noteikumu 16.6. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piemēro, ja pirms ieguldījuma publiskā infrastruktūrā veikšanas ir noslēgts līgums ar Saulkrastu novada pašvaldību par 16.6. apakšpunktā minētu inženierkomunikāciju izbūvi, nodošanu lietošanā vai Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā.

25. Ja piemērotais nodokļu atvieglojuma apmērs attiecīgajā taksācijas gadā ir mazāks nekā 16.6. apakšpunktā minētās personas ieguldījums publiskā infrastruktūrā, tad aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var piemērot uz laiku līdz desmit taksācijas gadiem, nepārsniedzot 50 % (piecdesmit procentus) no kopējā ieguldījuma publiskā infrastruktūrā.

26. Noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. apakšpunktā un 18. punktā minētajām personām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro uz noteikto invaliditātes, trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusa laiku.

27. Noteikumu 17. punktā minētos atvieglojumus piemēro ar taksācijas gada 1. janvāri, nodokļu maksātājam, kurš:

27.1. ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1. janvāri;

27.2. ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu atvieglojumu saņemšanai līdz iepriekšējā taksācijas gada 31. decembrim (paraugs pielikumā).

28. Personai, kura atbilst vairākām Noteikumu 16., 17., 18. punktos minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, piemēro lielāko nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma likmi.

29. Ja atvieglojumu saņēmējam pieder vairāki nekustamie īpašumi Saulkrastu novadā, tad atvieglojumu piemēro par to nekustamo īpašumu Saulkrastu novadā, kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu vai juridisko adresi, ja atvieglojuma saņēmējs ir juridiska persona.

30. Noteikumu 29. punktā minētajā gadījumā atvieglojumus par vienu nekustamo īpašumu piemēro Noteikumu 16., 17., 18. punktā norādītajā apmērā, ja:

30.1. atvieglojumu saņēmējs, ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā;

30.2. īpašumā esošais nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nav iznomāts vai nodots lietošanā citām personām, izņemot 16.5. apakšpunktā un 16.6. apakšpunktā noteiktajā gadījumā;

30.3. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem par nevienu nodokļu maksātājam piederošu nekustamu īpašumu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;

30.4. attiecībā uz nekustamo īpašumu netiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājums saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta otro daļu.

31. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro un pārrēķinu veic ar nākošo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas sekojošām nodokļu maksātāju kategorijām:

31.1. personām ar 1. grupas invaliditāti;

31.2. personām ar 2. grupas invaliditāti;

31.3. personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni ar 1. un 2. grupas invaliditāti;

31.4. ģimenēm, kurās piedzimis trešais bērns;

31.5. nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā pēc taksācijas gada 1. janvāra;

31.6. Noteikumu 16.5. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai noteikto atvieglojumu piemēro ar taksācijas gada 1. janvāri, ja pašvaldībā līdz iepriekšējā taksācijas gada 31. decembrim ir iesniegts iesniegums atvieglojumu saņemšanai (paraugs pielikumā).

31.7. Noteikumu 19. punktā noteiktajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

32. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 16.1. un 16.4. punktā minētām personām piemēro, pamatojoties uz sociālās palīdzības administrēšanas lietotājprogrammā (SOPA) pieejamiem datiem.

33. Noteikumu 16.5., 16.6. apakšpunktā un 19. punktā minētajām juridiskajām personām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, atvieglojumu piešķir kā de minimis atbalstu (turpmāk – atbalstu) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr.  1407/2013) un ievērojot Regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punkta un 8. pantā minēto termiņu.

34. Atbalsts netiek piešķirts, ja atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.

35. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

36. Ja atbalsta pretendents, kuram piešķir atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.

37. Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus (200 000 euro triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī). Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

38. Atbalsts attiecībā uz vienām un tām pašām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

39. Pirms atbalsta piešķiršanas atbalsta sniedzējs lūdz atbalsta pretendentam iesniegt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai arī norādīt sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, kā arī to, ka atbalsta sniedzējs uzskaita de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (jeb atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

40. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

41. Atvieglojuma saņēmējs, kas ir saņēmis atbalstu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

42. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Regulas Nr. 1407/2013 prasības, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Saulkrastu novada pašvaldībai visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar konkrēto regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

43. Ja Noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās sporta ēkas, inženierbūves un zeme nepieder vienai personai, tad nodokļa atvieglojumu par zemi piemēro, pamatojoties uz zemes īpašnieka iesniegumu, bet nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par ēku, inženierbūvi piemēro, pamatojoties uz ēkas, inženierbūves īpašnieka iesnieguma pamata.

44. Ja piemērojot 19. punktā noteikto atvieglojumu izveidojas nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa, neiesniedzot pieprasījumu atgriezt pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu, tā automātiski tiek novirzīta, lai segtu nākamā gada nekustamā nodokļa maksājumu.

V. Ierobežojumi atvieglojuma piemērošanai un tiesību uz atvieglojumiem zaudēšana

45. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja:

45.1. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta vai noteikumu 16.5. un 16.6. apakšpunktā vai 19. punktā minētās juridiskas personas juridiskā adrese nav Saulkrastu novadā;

45.2. nodokļu maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem taksācijas periodiem;

45.3. saskaņā ar noteikumu 16.6. apakšpunktu ir veikta inženierkomunikāciju izbūve bez Noteikumu 24. punktā norādītā līguma noslēgšanas ar Saulkrastu novada pašvaldību.

46. Personai, kurai piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, tiesības uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas, ja:

46.1. atvieglojumu saņēmējs zaudē Noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. apakšpunktā un 18. punktā minēto statusu;

46.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta vai juridiskas personas juridiskā adrese nav Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;

46.3. nekustamajā īpašumā ir uzsākta saimnieciskā darbība (izņemot Noteikumu 16.5. un 16.6. apakšpunktā un 19. punktā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kategorijas);

46.4. sniegtas nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojumi piemēroti.

47. Gadījumā, kad atvieglojumi piešķirti saskaņā ar Noteikumu 17. punktu, tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo mēnesi, ja nodokļu maksātājs izdeklarē savu dzīvesvietu no sava nekustamā īpašuma. Pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

VI. Maksāšanas paziņojuma sagatavošanas un apstrīdēšanas kārtība

48. Maksāšanas paziņojumu sagatavo un administratīvu aktu par atteikumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanai pieņem Finanšu un grāmatvedības nodaļas atbildīgais darbinieks.

49. Darbiniekiem, kuru kompetencē ir maksāšanas paziņojumu un atteikumu sagatavošana, ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja papildu informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kas nepieciešama atvieglojumu pieprasītāja atbilstības nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām un citu ar atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacījumu izvērtēšanai. Atvieglojumu pieprasītājam ir pienākums sniegt ar atvieglojumu piemērošanu saistītu papildu informāciju.

50. Atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.

VII. Noslēguma jautājumi

51. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

52. Ar 2021. gada 31. decembri atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā".

53. Ar 2021. gada 31. decembri atzīt par spēku zaudējušiem Sējas novada domes 2016. gada 18. oktobra saistošos noteikumus Nr. 6/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā".

54. Līdz 2023. gada 31. decembrim Noteikumu 13. punktu nepiemēro, ja būves īpašnieks ir uzsācis būves nodošanu ekspluatācijā, bet process vēl nav pabeigts, un būves īpašnieks ir iesniedzis Būvvaldē iesniegumu un dokumentu, kas apliecina būves nodošanu ekspluatācijā uzsākšanu.

(Saulkrastu novada domes 28.09.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 39/2022 redakcijā)

55. Ja 54. punktā noteiktā termiņā būves nodošanas ekspluatācijā nav pabeigta Noteikumu 13. punktā noteiktā likme tiek piemērota ar 2024. gada 1. janvāri.

(Saulkrastu novada domes 28.09.2022. saistošo noteikumu Nr. SN 39/2022 redakcijā)

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
Pielikums
Saulkrastu novada domes
2021. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 15/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā"
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

 

(fiziskai personai – personas kods, juridiskai personai – reģistrācijas numurs)

 

(adrese)

 

(tālruņa numurs, e-pasts)

IESNIEGUMS

Saulkrastos

202_. gada ____. ____________

Saulkrastu novada pašvaldībai
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads
LV- 2160

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu

Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu, sakarā ar: 

1. grupas invaliditāti

2. grupas invaliditāti

politiski represētas personas statusu

manā aprūpē esošu bērnu/iem ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguša bērna ar 1. un 2. grupas invaliditāti

par saviem līdzekļiem veiktu ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā

Īpašumā esošu ēku, inženierbūves vai zeme, kas publiski pieejama plašam personu lokam un tiek izmantota publisku sporta nodarbību, sporta pasākumu un sacensību vajadzībām

Dzīvesvietas deklarāciju nodokļu maksātājam piederošajā nekustamajā īpašumā

trešā bērna piedzimšanu

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:

invalīda apliecība (kopija), izdota ________________, derīga _____________________

līgums, par ieguldījumu publiskā infrastruktūrā (kopija)

dokumentu, kas apliecina publiskā infrastruktūrā veikto ieguldījumu apjomu 

   

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 15/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 27.10.2021. OP numurs: 2021/208.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327094
{"selected":{"value":"25.10.2022","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2022","iso_value":"2022\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-24.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)