Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 49
(sēdes prot. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu,
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Atbalsta apmēru nosaka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu.

3. Pašvaldība piešķir un izmaksā:

3.1. atbalstu par privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – privātā PII) pakalpojumu;

3.2. atbalstu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – Aukles) pakalpojumu.

4. Atbalstu piešķir par bērnu:

4.1. no pusotra gada vecuma līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja tiek saņemts atbalsts par Aukles pakalpojumu, vai līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja tiek saņemts atbalsts par privātās PII pakalpojumu;

4.2. kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vienu no vecākiem vai bērna aizbildni (turpmāk - likumiskais pārstāvis) ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

4.3. kurš ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības izveidotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;

4.4. kurš nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Mārupes novada pašvaldība neveic maksājumus citai pašvaldībai.

5. Pašvaldība par vienu bērnu piešķir un izmaksā tikai vienu pabalsta veidu saskaņā ar saistošo noteikumu 3. punktu.

6. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi veikt norēķinus par:

6.1. privātās PII pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" izvirzītajām prasībām;

6.2. pilna laika Aukles pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" un šo noteikumu papildus prasībām, neiekļaujot ēdināšanas izdevumus.

7. Atbalstu neizlieto dienās, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis pakalpojumu.

II. Atbalsta par Privātās PII pakalpojumu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

8. Atbalsts par privātās PII pakalpojumu tiek piešķirts Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajai privātajai pirmsskolas izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

9. Lai saņemtu atbalstu, privātā PII iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu, kurā norāda uzņemtā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;

9.2. izmaksu tāmi atbilstoši privātās PII apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā PII, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei. Papildus tāmē tiek norādītas vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajā PII, atsevišķi aprēķinot izmaksas bērniem no 1,5–4 gadu vecuma un obligātās sagatavošanas vecuma bērniem, kā arī valsts mērķdotācija, ko saņem privātā PII (1. pielikums);

9.3. apliecinājumu, ka privātā PII nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē (2. pielikums).

10. Gadījumā, ja kalendāra gada laikā viena un tā pati privātā PII vēlas saņemt atbalstu par vairākiem bērniem, tā atkārtoti iesniedz saistošo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus, izņemot 9.2. punktā norādīto tāmi.

11. Pēc saistošo noteikumu 9. un 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība pārbauda tajos norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām, ieskatās valsts datu bāzēs un reģistros, un, ja informācija:

11.1. atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Izglītības pārvalde sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz privātajai PII;

11.2. neatbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Izglītības pārvalde pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pieprasīto atbalstu.

12. Pašvaldība atbalstu izmaksā atbalsta piešķiršanas līgumā noteiktajā kārtībā ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam par pamatu ņemot privātās PII izrakstīto rēķinu un tam pievienoto atskaiti par bērna apmeklējumu (3. pielikums), un bērnu apmeklējuma uzskaites lapu (4. pielikums).

III. Atbalsta par Aukles pakalpojumu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

13. Atbalsts par Aukles pakalpojumu tiek piešķirts bērna likumiskajam pārstāvim, ja pakalpojumu sniedz Aukle, kura reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

14. Lai saņemtu atbalstu par Aukles pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībā:

14.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu;

14.2. līguma ar Aukli kopiju.

15. Pēc saistošo noteikumu 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas pašvaldība pārbauda tajos norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām, un, ja informācija:

15.1. atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Izglītības pārvalde sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru paraksta Izglītības pārvalde, bērna likumiskais pārstāvis un Aukle;

15.2. neatbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Izglītības pārvalde pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pieprasīto atbalstu un paziņo par to bērna likumiskajam pārstāvim.

16. Pašvaldība atbalstu izmaksā līgumā noteiktā kārtībā ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam par pamatu ņemot elektroniskajā sistēmā "Palmasoft" ģenerēto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko savstarpēji elektroniski apstiprina bērna likumiskai pārstāvis un Aukle, uz kura pamata tiek veidots elektronisks rēķins.

IV. Atbalsta izlietošanas uzraudzības kārtība

17. Izglītības pārvalde kontrolē atbalstam paredzēto līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu.

18. Atbalsta izmaksu pārtrauc un izbeidz līgumu nākamajā dienā, ja:

18.1. atbalsta saņēmējam (turpmāk tekstā – atbalsta saņēmējs) ir zudis tiesisks pamats saņemt atbalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem;

18.2. atbalsta saņēmējs ir uzteicis noslēgto atbalsta piešķiršanas līgumu;

18.3. ja bērns tiek nodrošināts ar vietu Mārupes novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

19. Gadījumā, ja bērnam rakstveidā tiek piedāvāta vieta pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet likumiskais pārstāvis rakstiski no piedāvātās vietas atsakās un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā PII, pašvaldība turpina sniegt saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu.

V. Noslēguma jautājums

20. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir spēkā atbalsta apmēri, kādus noteica Mārupes novadu veidojošo bijušo pašvaldību domju pieņemtie lēmumi Mārupes pagastā, Salas un Babītes pagastā atsevišķi, līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Mārupes novada pašvaldība dome pieņem jaunu lēmumu atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem.

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

21.1. Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 27/2016 "Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē";

21.2. Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei";

21.3. Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 2 "Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu izmaksu tāme
Izglītības iestāde 
Izglītības iestādes dibinātājs 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas adrese/es 
Tālrunis 
E-pasta adrese 
Izmaksu periods 
     
Ekonomiskās klasifikācijas kodsIzglītības iestādeKOPĀPPII FINASĒJUMSVECĀKU FINANSĒJUMS
Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē, EUR
Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir aprēķinātas, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot šādus iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un šādas aprēķinātas vērtības, kuras dalītas ar audzēkņu skaitu uz kārtējā gada 1. septembri attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē, EUR:
1. Aprēķinā iekļautie izdevumi   
1100Atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)   
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);   
2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)   
2200Pakalpojumu samaksa   
2210Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi   
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;   
2230Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi   
2240Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu);   
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi;   
2260Īres un nomas maksa   
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā   
2310Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai   
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli   
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana   
2350Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli   
2360Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));   
2370Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)   
2400Izdevumi periodikas iegādei   
 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, kas tiek aprēķināts, ievērojot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību un kurš tiek dalīts ar audzēkņu skaitu attiecīgajā izglītības iestādē.   
 Citi izdevumi (ja tādi tiek norādīti, nepieciešams norādīt izdevumu veidu).   
2. Aprēķinā neiekļautie izdevumi   
 Valsts budžeta mērķdotācija, ko privātā izglītības iestāde saņem par bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei
(summa netiek iekļauta attiecīgajās izmaksu pozīcijās)
   
 Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī ( no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam )   
 Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī (5–6 gadus veciem bērniem)   
 Eiropas Struktūrfondu projektu finansējuma izmaksas   

Apliecinu, ka tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, norādītā informācija ir patiesa , aprēķins sakrīt ar iestādes gada pārskata datiem,
kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā

Datums  
Dibinātāja paraksta tiesīgā persona (paraksts, vārds, uzvārds, amats)
2. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021
Apliecinājums
Apliecinu, ka:
1) 
 (pakalpojuma sniedzēja nosaukums)
līguma slēgšanas laikā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

2) saņemtais atbalsts tiks izlietots atbilstoši finansējuma mērķim;

   
Dibinātāja paraksttiesīgas personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums*

Z.v.*

Datums*___________________

Piezīme. * Dokumentu rekvizītus "Dibinātāja paraksttiesīgas personas paraksts", "paraksta atšifrējums", "Z.v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
29.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021
Atskaite par
Mārupes novadā deklarēto bērnu apmeklējumu pirmskolas izglītības iestādē

 

 

Par laika periodu no 202___.gada _________līdz 202_____.gada ___________

Ziņas par Pirmsskolas izglītības iestādi:

Dibinātājs:______________________

Dibinātāja reģ. Nr._________________

Izglītības iestādes nosaukums:_____________________

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.___________________

Izglītības iestādes adrese:__________________________

Kontaktinformācija:_______________________________

Bērna
Vārds uzvārds
Mācību dienu skaits mēnesīApmeklēto dienu skaitsKavētās dienasKavējuma iemesli
dienaskopāattaisnotas
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Dokumentu oriģināli par kavējumiem glabājas PII iestādē

 (norādīt vietu, adresi un atbildīgo peronu saziņai)

Vadītāja paraksts /paraksta atšifrējums/

4. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
28.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021

Bērnu apmeklējuma privātajā izglītības iestādē ___________________
Uzskaites tabula _____________ mēnesī

Excel formātā

Saistošo noteikumu Nr. 13/2021 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamatojumsIzglītības likuma 17. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Saskaņā ar tā paša likuma panta 21 daļu, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Ja izglītojamais apgūst Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā pašvaldības izraudzītās izglītības iestādes īstenotu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas sedz apmērā, kāds noteikts publiskā iepirkuma rezultātā.

22 daļu pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Minētās vidējās izmaksas un to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko savā mājas lapā internetā.

24 daļu pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto izmaksu segšanu, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikta pašvaldības funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nodrošina tiesisko regulējumu kārtībai, kādā tiek piešķirts un izmaksāts pašvaldības atbalsts, kā arī tiek noraidīts atbalsta pieprasījums un pārtrauktas tā izmaksas par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2021. gadā privātajām pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu līdzfinansēšanai Mārupes novada pašvaldība budžetā paredzēti 4 603 070 EUR, aukļu pakalpojumu apmaksai plānoti 540 000 EUR. Pašvaldības iepirkto vietu privātajās izglītības iestādēs finansēšanai budžetā plānotais finansējums 484 988 EUR. Finansējums atkarīgs no Mārupes novadā deklarēto bērnu skaita privātajās izglītības iestādēs un aukļu pakalpojumu saņēmēju skaita. Apstiprinot saistošos noteikumus finansiālā ietekme uz budžetu nemainās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav administratīvo procedūru.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar sabiedrību nav paredzētas.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 22.10.2021.Zaudē spēku: 25.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 21.10.2021. OP numurs: 2021/204.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326981
22.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)