Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošos noteikumus "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā".
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/21

Ulbrokā 2021. gada 1. septembrī
Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
01.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10/2021, p. 54)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu
(Ropažu novada domes 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 2/22 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību, nosacījumus maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanai, mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt sociālo palīdzību, kā arī pabalstu veidus, pabalstu apmēru un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo palīdzību piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā vai kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa, sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3. Sociālās palīdzības saņēmēji var būt:

3.1. trūcīgas mājsaimniecības, kurām Ropažu novadā ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

3.2. maznodrošinātas mājsaimniecības, kurām Ropažu novadā ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

3.3. mājsaimniecībai, krīzes situācijā.

4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, vienas personas mājsaimniecība vai mājsaimniecības pilnvarotā persona (turpmāk – klients) vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), iesniedzot iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.

5. Pieprasot sociālo palīdzību, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

6. Sociālais dienests pēc klienta iesnieguma un pievienotiem dokumentiem novērtē klienta ienākumus un citus materiālos resursus, kā arī pārbauda informāciju, tostarp, apstrādā personas datus par klientu pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no klienta, kā arī no juridiskām un fiziskām personām.

7. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

III. Nosacījumi klienta atzīšanai par maznodrošinātu

8. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā triju mēnešu laikā nepārsniedz 381 euro, katrai nākamajai personai 267 euro.

9. Mājsaimniecības ienākumu un materiālo resursu izvērtēšana tā atzīšanai par maznodrošinātu notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

IV. Pabalstu veidi

10. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

10.1. Garantētais minimālais ienākumu (turpmāk – GMI) slieksnis tiek noteikts valstī noteiktajā kārtībā un apmērā.

10.2. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir klientam par laika periodu, kurā klientam piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

10.3. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgās ģimenes kopējiem ienākumiem.

10.4. Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, izmaksu veicot viena mēneša laikā no brīža, kad klientam piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

11. Mājokļa pabalsts

11.1. Mājokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībai dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai cietā kurināmā iegādei.

11.2. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem pēc valstī noteiktās formulas. Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai piemēro garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai koeficientu:

11.2.1. (2,0) – mājsaimniecībai, kurā nav darbspējīgas personas;

11.2.2. (2,5) – atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti;

11.2.3. (1,5) – mājsaimniecībai ar bērniem;

11.2.4. (1.5) – mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir persona ar invaliditāti.

11.3. Pabalstu izmaksā dalītā vai pilnā maksājumā klientam vai pakalpojumu sniedzējam.

11.4. Piemērot nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju minimālām normām, par kurām tiek aprēķināts mājokļa pabalsts, nosakot mājokļa platību 64 m2 apmērā, ja:

11.4.1. trīs un vairāk istabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai divas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte;

11.4.2. trīs un vairāk istabu mājoklī dzīvo viena vai divas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

11.5. Koeficientus nepiemēro mājsaimniecībai, kuras ienākumi ir zemāki vai vienādi ar normatīvajos aktos noteikto GMI slieksni.

(Grozīts ar Ropažu novada domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 31/21; 26.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/22)

12. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai

12.1. pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām veselības aprūpei, bērna izglītībai un audzināšanai.

12.2. Pabalsts veselības aprūpei ietver:

12.2.1. Medicīnisko pakalpojumu, tai skaitā recepšu briļļu iegādes izdevumu daļēju segšanu 50 % apmērā no iesniegtiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem, personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 200 euro viena kalendārā gada laikā;

12.2.2. Medikamentu izdevumu daļēju segšanu 50 % apmērā no iesniegtiem apliecinošiem dokumentiem, personai mājsaimniecībā nepārsniedzot 100 euro viena kalendārā gada laikā;

12.2.3. Inkontinences preču iegādi personām virs 85 gadu vecuma 50 % apmērā no iesniegtiem apliecinošiem dokumentiem, personai mājsaimniecībā.

12.3. Kopējā summa 12.2. punktā norādītajiem pabalstiem personai tiek piešķirta, nepārsniedzot 300 euro gadā.

12.4. Pabalsta saņemšanai klients Sociālajā dienestā iesniedz medicīnisko pakalpojumu izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas izsniegti pēdējo triju mēnešu laikā, un kuros norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un summa.

12.5. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai piešķir:

12.5.1. Mācību piederumu iegādei uzsākot mācību gadu vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs 70 euro apmērā par katru bērnu. Iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Sociālajā dienestā no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai;

12.5.2. Bērna ēdināšanai skolā nepārsniedzot 2 euro dienā, uz laiku, kurā piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Apmaksu veic pēc ēdinātāja iesniegta rēķina;

12.5.3. Bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē 100 % apmērā no pašvaldības noteiktām ēdināšanas izmaksām uz laiku, kurā klientam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

13. Pabalsts krīzes situācijā

13.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā ir mājsaimniecībai, kura katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

13.2. Pabalsta saņemšanai mājsaimniecība iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kurā radusies krīzes situācija, un kuram pievienoti dokumenti vai informācija par apstākļiem, kas radījuši mājsaimniecības nonākšanu krīzes situācijā.

13.3. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālā dienesta speciālists veic mājsaimniecības krīzes situācijas novērtējumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus, sagatavojot par to atzinumu.

13.4. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai līdz 500 euro viena gada laikā.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

15. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Garkalnes novada domes 2013. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā";

16.2. Garkalnes novada domes 2020. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 80 "Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Garkalnes novadā";

16.3. Stopiņu novada domes 2019. gada 27. novembra saistošos noteikumus Nr. 28/19 "Par sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā";

16.4. Ropažu novada pašvaldības domes 2018. gada 24. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2018. "Par pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu Ropažu novadā";

16.5. Ropažu novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra saistošos noteikumus Nr. 12/2019 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā";

16.6. Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. marta saistošos noteikumus Nr. 04/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ropažu novada pašvaldībā";

16.7. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošos noteikumus Nr. 12/2019 "Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/21Pieņemts: 01.09.2021.Stājas spēkā: 16.10.2021.Zaudē spēku: 08.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 15.10.2021. OP numurs: 2021/200.48
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326850
{"selected":{"value":"05.03.2022","content":"<font class='s-1'>05.03.2022.-07.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.03.2022","iso_value":"2022\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2022.-07.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2022","iso_value":"2022\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2022.-04.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2021","iso_value":"2021\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2021.-18.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.03.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)