Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2021. gada 1. septembra saistošos noteikumus "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā".
Saistošie noteikumi Garkalnes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 12.06.2021.

Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

2013. gada 26. martā
Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2013. gada 26. marta lēmumu (prot. Nr. 3, 59. §)

Grozīti ar 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6;
Grozīti ar 16.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 15;
Grozīti ar 24.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2;
Grozīti ar 31.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2;
Grozīti ar 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6;
Grozīti ar 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 20;
Grozīti ar 26.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 23;
Grozīti ar 17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 59;
Grozīti ar 25.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 75;
Grozīti ar 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu,
26. panta pirmo un otro daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu
(Grozīts ar garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kritērijus un piešķiršanas kārtību ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk – ģimene (persona)) atzīšanai par trūcīgu Garkalnes novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība);

1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtību;

1.3. pašvaldības sociālo pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmēru;

1.4. personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;

1.5. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;

1.6. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un ģimenei ( personai), kura nonākusi krīzes situācijā, lai apmierinātu to pamatvajadzības(ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Pabalstus piešķir personām (ģimenēm), kuru dzīvesvieta deklarēta Garkalnes novada administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas Garkalnes novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.

3. Pabalstu izmaksu organizē Garkalnes novada sociālais dienests (turpmāk Sociālais dienests).

4. Ja persona ir pieprasījusi kādu no 21.7., 21.8., 21.6.2. punktos noteiktajiem pabalstiem un tās ienākumu līmenis, nepārsniedz 18. vai 19. punktā noteikto, bet tai pieder īpašums, izņemot saistošo noteikumu 14. punktā minētos īpašumus, Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu, ņemot vērā Garkalnes novada domes Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas atzinumu.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

II. Pabalstu pieprasīšanas, izvērtēšanas un piešķiršanas kārtība

5. Lai izvērtētu ģimenes (personas) materiālo situāciju, atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai saņemtu kādu no šo noteikumu 21. punktā minētajiem pabalstiem, klients vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

5.1. iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem. Nav nepieciešams iesniegt iesniegumu, lai saņemtu noteikumu 21.4. un 21.5. apakšpunktā minētos pabalstus;

5.2. iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem. Pieprasot saistošo noteikumu 21.3., 21.4. un 21.5. apakšpunktā minētos pabalstus, ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

6. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un klients to paraksta.

7. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc klienta iesnieguma, ienākumus un materiālos resursus apliecinošu dokumentu saņemšanas elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.

8. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta Sociālā dienesta sociālā darba speciālists un deklarācijas iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas pareizību.

9. Klientam ir tiesības iesniegt pašrocīgi aizpildītu, normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, norādītu deklarācijas veidlapu, noformējot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Klients deklarācijā norāda ienākumus saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu. Klients deklarācijā ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu nomaksas.

11. Deklarācijas iesniedzējs, parakstot deklarāciju, ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, savu rīcību, kā arī par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Sociālajam dienestam radušies klienta vainas dēļ, ja klients sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai arī klienta nelikumīgas rīcības dēļ.

12. Ja personai pieder īpašums ilgāk par 12 mēnešiem un tā veic kredītmaksājumu par vienīgo iegādāto nekustamo īpašumu, kurā faktiski dzīvo, sociālais dienests, aprēķinot personas vidējos ienākumus mēnesī, samazina mēneša ienākumu apmēru par veikto ikmēneša kredītmaksājuma daļu, nepārsniedzot attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu

13. Ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu nosaka pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

14. Izvērtējot klienta materiālo resursu atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts, ja personai pieder kāds no 14. punkta apakšpunktos minētajiem īpašuma veidiem

14.1. Viena airu laiva un viens vieglais automobilis vai motocikls, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par gadu un nav iegādāts sociālās palīdzības saņemšanas laikā, vieglā automobiļa piekabe, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim;

14.2. viena garāža viena transportlīdzekļa novietošanai, ja ģimenei (personai) pieder automobilis, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un ja garāžā netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta;

14.3. personas īpašumā esošs speciāli pielāgots vieglais automobilis, ja ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei (ja ģimenē ir vairākas personas ar invaliditāti – viens automobilis katram invalīdam, kurš Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē reģistrēts uz invalīda vārda;

14.4. nekustamais īpašums, kurš nav piemērots dzīvošanai;

14.5. zeme (ar vai bez dārza mājas) ne vairāk kā 1000 m2, kas atrodas Garkalnes novada administratīvajā teritorijā, ja tā tiek izmantota ģimenes uzturā izmantojamās pārtikas audzēšanai.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 16.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

15. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz trim mēnešiem ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, statuss tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.

IV. Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu

16. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un šo noteikumu 14. punktā noteikto.

17. Noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Garkalnes novadā 355 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 249 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā".

(Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 89 redakcijā)

18. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89)

19. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.

V. Pabalstu veidi

20. Pabalsti ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu ģimenei (personai) situācijās, kad ģimene (persona) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai nodrošinātu pamatvajadzības.

21. Garkalnes novada pašvaldība piešķir:

21.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

21.2. dzīvokļa pabalstu;

21.2.1 vienreizēju pabalstu mājokļa remontam;

21.3. vienreizēju pabalstu krīzes situācijā;

21.4. pabalstu bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

21.5. pabalstu audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalstu bērna uzturam;

21.6. pabalstu bērnu izglītībai un audzināšanai:

21.6.1. pabalstu mācību piederumu iegādei;

21.6.2. pabalstu ēdināšanai;

21.6.3. pabalsts bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu apmaksai;

21.7. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai un veselības aprūpei;

21.8. pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai;

21.9. citus pašvaldības pabalstus sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, tai skaitā:

21.9.1. pabalstu dokumentu atjaunošanai;

21.9.2. pabalstu pārtikas iegādei;

21.9.3. pabalstu tuberkulozes slimniekam;

21.9.4. pabalstu no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām;

21.9.5. pabalstu psihologa pakalpojuma apmaksai bērniem (ģimenēm ar bērniem);

21.10. ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju atsevišķi, var tikt piešķirts pabalsts bērnu interešu izglītībai, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 26.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 25.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 75)

VI. Klientu tiesības uz pabalstiem

22. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (turpmāk teksta – GMI) līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) piešķir saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.

23. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas dzīvesvietu un dzīvo Garkalnes novada administratīvajā teritorijā.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

24. Tiesības saņemt šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minēto pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Garkalnes novada administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un krīzes situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

25. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 21.7., 21.8. apakšpunktā minētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu un dzīvo Garkalnes novada administratīvajā teritorijā un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz ienākumu līmeni, ar kuru ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

26. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 21.9. apakšpunktā minētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu un dzīvo Garkalnes novada administratīvajā teritorijā saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

27. Saistošo noteikumu 21.2., 21.6., 21.7., 21.8., 21.9. apakšpunktā minētos pabalstus klientam nepiešķir, ja:

27.1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot saistošo noteikumu 14. punktā minētos īpašumus;

27.2. (svītrots ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

27.3. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā;

27.4. persona darbspējīgā vecumā nav reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētos gadījumus;

27.5. persona darbspējīgā vecumā atsakās slēgt ar sociālo darbinieku vienošanos par līdzdarbību, nepilda noslēgtās vienošanās par līdzdarbību noteiktos pienākumus;

27.6. klients nepiekrīt dzīvesvietas apsekošanai vai nav noskaidrojama ģimenes (personas) patiesā dzīvesvieta un/vai ģimenes sastāvs;

27.7. ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim.

28. Dzīvokļa pabalstu personai (ģimenei) nepiešķir, ja bez saistošo noteikumu 27. punktā minētajiem kritērijiem ir stājies spēkā tiesas spriedums par klienta izlikšanu no mājokļa.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

VII. Klienta pienākumi un atbildība

29. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists nosaka klienta līdzdarbības pienākumus un par šo pienākumu veikšanu noslēdz vienošanos.

30. Papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. pantā noteiktajam klientam ir šādi pienākumi:

30.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;

30.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalsta saņemšanu un apmēru;

30.3. vienoties ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pasākumiem savu sociālo problēmu risināšanai un mazināšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

30.4. personai darbspējīgā vecumā, kura ir bezdarbnieks:

30.4.1. piedalīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos un pašvaldības organizētajos darbos pašvaldības administratīvajā teritorijā, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku;

30.4.2. iesniegt Sociālajā dienestā pierādījumus par darba meklēšanas aktivitātēm;

30.4.3. ierasties Sociālajā dienestā, lai novērtētu līdzdarbības pienākumu izpildi;

30.5. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanas pasākumiem, ja persona vēlas saņemt pabalstu sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tie uzlabos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs pasliktināšanos;

30.6. iesaistīties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izpildē.

31. Sociālais dienests prioritāri darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos iesaista bezdarbniekus, kuri saņem šo saistošo noteikumu 21.1. un/vai 21.2. apakšpunktā minētos pabalstus un kuriem ir tiesības piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

32. Sociālais dienests ar motivētu lēmumu klientam samazina pabalstu par tai personai piešķirto daļu (bet atsevišķi dzīvojošai personai izbeidz izmaksu), kura

32.1. Nodarbinātības valsts aģentūrā ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, bet nav izmantojusi Nodarbinātības valsts aģentūras vai pašvaldības piedāvātos nodarbinātību veicinošos pasākumus (iespēju strādāt subsidētajās darba vietās, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, pašvaldības organizētajos darba pasākumos u.c.);

32.2. bez attaisnojoša iemesla nepilda vienošanās par līdzdarbību pienākumus;

32.3. nav ieradusies Sociālajā dienestā, lai novērtētu vienošanās par līdzdarbību pienākumu izpildi;

32.4. atrodas prombūtnē ilgāk par vienu kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības;

32.5. atrodas ieslodzījuma vietā;

32.6. atrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē;

32.7. citu pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā.

33. Ja klients, aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas ziņas vai piešķirto pabalstu nav izmantojis atbilstoši paredzētajam mērķim, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtrauc pabalsta izmaksu.

VIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

34. Pabalstus klientam piešķir pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

35. Pieprasot saistošo noteikumu 21.2. apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējiem trim mēnešiem un īres, un/vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu.

36. Pieprasot saistošo noteikumu 21.7. apakšpunktā minēto pabalstu, papildus šo saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem klients iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus. Izdevumus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Ja dokumentu iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, Sociālais dienests izvērtē personas tiesības saņemt pabalstu.

37. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda klienta deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām un, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus.

38. Ja klients Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi vai nav vērsies pēdējo divu gadu laikā, sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas papildus saistošo noteikumu 37. punktā minētajam novērtē arī klienta dzīves apstākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā, un aizpilda normatīvajos aktos noteikto veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, ko paraksta abas puses.

39. Atkārtoti klienta dzīves apstākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā, sociālā darba speciālists novērtē gadījumos, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, bet ne retāk kā reizi divos gados.

40. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.

41. Piešķirto pabalstu klientam izmaksā vienā no minētajiem veidiem:

41.1. izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē;

41.2. pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā;

41.3. pārskaita pakalpojumu sniedzējiem.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

42. Par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 18. datumam.

43. Ja klientam ir mainījies ģimenes sastāvs un/vai mainījusies materiālā vai sociālā situācija, Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta no jauna iesniegto deklarāciju, izvērtē ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalstu saņemšanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību/neatbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

IX. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

44. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu sliekšņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts mājsaimniecībai (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto GMI slieksni.

(Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 89 redakcijā)

45. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89)

46. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89)

X. Dzīvokļa pabalsts

47. Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenei (personai), lai sniegtu atbalstu apkures, kurināmā iegādes, īres, apsaimniekošanas maksas, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, gāzes un elektrības izdevumu daļējai segšanai.

48. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgs pieprasīt dzīvojamās telpas īpašnieks vai īrnieks. Vienam mājoklim tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.

49. Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp šo noteikumu 45. punktā noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim, normatīvo izdevumu summu (nepārsniedzot šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai) un ģimenes (personas) vidējiem ienākumiem mēnesī, izmantojot šādu formulu: P = (GMI x n +K) – I, kur P – pabalsta summa; GMI – pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis; n – ģimenes locekļu skaits; K – normatīvie izdevumi par īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

50. Dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai klients pieprasa reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā.

51. Ja triju mēnešu laikā pēc deklarācijas aizpildīšanas mainās klienta ienākumi un materiālie resursi, kā arī izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Sociālajam dienestam ir tiesības veikt dzīvokļa pabalsta pārrēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajai situācijai.

52. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu palielinātā apmērā (nepārsniedzot Ls 427.86 eiro gadā ģimenei) – parāda par īri/apsaimniekošanu un par pakalpojumiem, kuri saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (turpmāk – dzīvokļa parāds), kas veidojies ģimenei (personai) (turpmāk – klientam) iepriekš neparedzētu izdevumu dēļ (piemēram, smaga saslimšana, ar to saistītie izdevumi u.c.), pamatsummas nomaksai, ja:

52.1. ģimenē ir nepilngadīgi bērni;

52.2. ģimenē ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji un nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

53. Pabalstu dzīvokļa parāda segšanai piešķir tikai gadījumos, ja klients ir šī dzīvokļa īpašnieks vai noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu un dzīvo dzīvoklī, kura normatīvā platība nepārsniedz šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai.

54. Lai tiktu izskatīts jautājums par pabalstu dzīvokļa parāda samaksai, klients iesniedz Sociālajā dienestā:

54.1. iesniegumu, kurā norādīts dzīvokļa parāda veidošanās iemesls un klienta iespējamie resursi situācijas uzlabošanai;

54.2. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējiem trim mēnešiem;

54.3. dokumentu, kas apliecina klienta neparedzētos izdevumus dzīvokļa parāda veidošanās laikā.

55. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pašvaldības palīdzību mājokļa remontam trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) par viņu īrētām dzīvojamām telpām, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība, vai šo personu īpašumā esošām dzīvojamām telpām ne biežāk kā vienu reizi piecos gados, ja:

55.1. ģimenē ir trīs vai vairāk bērni;

55.2. ģimenē ir bērns invalīds;

55.3. ģimenē ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji un nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56. Vienreizējs pabalsts mājokļa remontam tiek piešķirts no šim mērķim paredzētajiem attiecīgā gada Domes sociālā budžeta līdzekļiem. Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro, izmaksājot skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56.1 Pieprasot vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, personai jāiesniedz Sociālajā dienestā Nekustamo īpašumu daļas apstiprināta mājokļa remonta izdevumu tāme, kurā norādīts plānoto darbu apjoms, nepieciešamo materiālu daudzums un izmaksas (cenas).

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56.2 Pirms lēmuma par vienreizējā pabalsta mājokļa remontam piešķiršanas, sociālā dienesta darbinieks kopā ar Nekustamā īpašuma daļas nozīmēto speciālistu veic personas dzīves apstākļu apsekošanu.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56.3 Vienreizējs pabalsts mājokļa remontam tiek piešķirts personas īrētās vai īpašumā esošas dzīvojamās telpas un ar to funkcionāli saistīto telpu ( virtuve, gaitenis, sanitārās telpas) remontam gadījumos, ja pašvaldības sastādītā apsekošanas aktā noteikts, ka telpās ir bojājumi, kas rada draudus personas veselībai vai dzīvībai.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56.4 Piešķirto pabalstu izmaksā divos maksājumos – 50 % apmērā pirms remontdarbu uzsākšanas (materiālu iegādei), atlikušo maksājumu 50 % apmērā pēc izlietojuma attaisnojošu dokumentu iesniegšanas.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56.5 Sociālais dienests trīs mēneu laikā no pabalsta piešķiršanas dienas pārbauda piešķirtā pabalsta izlietojumu paredzētajam mērķim.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

56.6 Vienreizējais pabalsts mājokļa remontam var tikt palielināts, ņemot vērā pozitīvus Sociālo lietu, komunālo un drošibas jautājumu komitejas un Finanšu komitejas atzinumu ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju un pašvaldības budžeta iespējas.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

XI. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

57. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei ir radušās grūtības, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ strauji samazinājušies kopējie ģimenes (personas) ienākumi un ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

58. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts:

58.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā;jas radīto zaudējumu gadījumā;

58.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ – zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

59. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām) pēc Sociālā dienesta atzinuma (izņemot ģimenēm/personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statuss) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams pamatvajadzību apmierināšanai.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

60. Vienreizēja pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī atzinums/slēdziens no iestādes par esošo problēmu (ārstniecības iestādes, valsts policijas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un tml.)

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

61. Iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Sociālajā dienestā jāiesniedz ne vēlāk kā kā trīs mēnešus pēc krīzes situācijas rašanās.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

62. Vienreizējā pabalsta apmērs tiek noteikts līdz 300.00 eiro gadā vienai ģimenei (mājsaimniecībai).

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

63. Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, vienreizējais krīzes pabalsts var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

64. Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies personas (ģimenes) ļaunprātīga nodarījuma rezultātā, tad izmaksātais krīzes pabalsts ir jāatmaksā.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

65. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 31.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

XII. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

66. Pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

(Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 89 redakcijā)

67. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

68. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89)

69. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89)

70. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 89)

71. Pabalstu dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai izmaksā katru mēnesi, uzrādot īres līgumu un īres maksājumu apmaksas čekus, līdz pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo telpu, saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" prasībām. XIII. Pabalsts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalsts bērna uzturam.

72. Pabalstu izmaksā, pamatojoties uz Garkalnes novada bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē.

73. Pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek piešķirts Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" noteiktajā apmērā.

(Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

74. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 25 % apmērā no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra katru mēnesi. Minētā pabalsta vietā var tikt izsniegts apģērbs, apavi un citas bērnam nepieciešamās lietas atbilstoši bērna vecumam.

XIV. Pašvaldības pabalsti bērnu izglītībai un audzināšanai

75. Bērnu izglītības procesa nodrošināšanai pašvaldība piešķir:

75.1. vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot mācību gadu;

75.2. brīvpusdienas skolā vai pirmskolas izglītības iestādē;

75.3. pabalstu bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu apmaksai.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

76. Tiesības saņemt 75.1. punktā norādīto pabalstu ir:

76.1. trūcīgām ģimenēm ar bērniem – 43 eiro katram izglītojamam;

76.2. maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem – 21 eiro katram izglītojamam;

76.3. ģimenēm, kurās bērnu (bērnus) audzina aizbildnis un ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas – 43 eiro katram izglītojamam;

76.4. ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu un ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas – 43 eiro katram izglītojamam.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

77. Pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

78. Sociālais dienests klienta iesniegumu par pabalstu mācību piederumu iegādei pieņem no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

79. Pabalstu pusdienu apmaksai Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās izglītības iestādēs piešķir ar Garkalnes novada domes lēmumu. Pabalsta apmērs ir 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātajām pusdienu izmaksām.

(Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

80. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

81. Pabalstu bērnu ēdināšanai vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir divas reizes mācību gadā, laika periodā: septembris – decembris un janvāris – augusts.

(Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

82. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.

(Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

83. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

84. Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs papildus 79. punktā noteiktajam, piešķir apmaksātas brokastis un launagu:

84.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm;

84.2. bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;

84.3. bērniem invalīdiem;

84.4. bērniem no daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērniem).

(Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

85. Pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē piešķir divas reizes mācību gadā, laika periodā: septembris – decembris un janvāris – jūnijs. Pabalsta apmērs ir 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātajām ēdināšanas pakalpojumu izmaksām pirmskolas izglītības iestādē katram bērnam, tas tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz iesniegto rēķinu un pakalpojuma saņēmēju sarakstu.

(Garkalnes novada domes 17.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

86. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

87. Pabalstu bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu apmaksai piešķir bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsta apmērs ir 50 % no izdevumu summas.

(Garkalnes novada domes 26.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

88. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 27.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

XV. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai un veselības aprūpei

89. Pabalstu veselības aprūpei piešķir veselības pakalpojumu pieejamības palielināšanai, pacientu iemaksu segšanai un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 50 % pieaugušām personām un līdz 100 % bērniem, apmaksājot izdevumus par ārstēšanos slimnīcā, rehabilitācijas iestādē (izņemot valsts ietvaros apmaksātos pakalpojumus), masāžām, medicīniskiem pakalpojumiem, medikamentiem, ne biežāk kā reizi ceturksnī.

90. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām, maznodrošinātām personām un personām, kuras veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas krīzes situācijā, izņemot gadījumus, kad persona var griezties Valsts ieņēmumu dienestā, lai veiktu ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķinu par attaisnotiem ārstnieciskiem izdevumiem.

91. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpes nodrošināšanai, klients papildus šo saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentu, kas apliecinātu veselības aprūpes nepieciešamību, kuru izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts vai ārsts speciālists, iesniedz rēķinus vai stingrās uzskaites maksājuma čekus no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas, kuri izsniegti pēdējo triju mēnešu laikā ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu, personas kodu.

92. Medicīnas pakalpojumu apmaksai un veselības aprūpei Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:

92.1. briļļu iegādei – 50 % no summas, nepārsniedzot 57 eiro gada laikā;

92.2. zobu protezēšanai – 50 % apmērā no summas, nepārsniedzot 142,29 eiro gadā;

92.3. bērniem zobu korekcijas gadījumā – 50 % apmērā no summas, nepārsniedzot 71,14 eiro gadā;

92.4. ārstēšanās slimnīcā – 50 % apmērā no summas, nepārsniedzot 142,29 eiro gadā;

92.5. medikamentiem – 50 % apmērā no summas, nepārsniedzot 100 eiro gadā;

92.6. rehabilitācijai – 213,43 eiro gadā;

92.7. slimniekam hroniskas nieru mazspējas gadījumā, kuram nepieciešama hemodialīze – 71,14 eiro divas reizes gadā, pamatojoties uz ārsta izziņu;

92.8. ikmēneša pabalsts personīgās higiēnas nodrošināšanai un aprūpei personām, kas sasniegušas 85 gadu vecumu 14,23 eiro mēnesī un 21,34 eiro mēnesī – personām sasniedzot 90 gadu vecumu.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 24.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

93. Kopējā summa 92. punktā norādītajiem pabalstiem personai tiek piešķirta nepārsniedzot 300 eiro gadā.

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 16.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 25.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

93.1 Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

(Garkalnes novada domes 25.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

XV. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

94. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir klientam, kurš slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, kuram nav likumisko apgādnieku vai ģimenes locekļu vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajai personai nepieciešamo palīdzību un klienta aprūpi veic cita persona.

95. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients papildus šo saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem reizi gadā iesniedz Sociālajā dienestā ārsta atzinumu par veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi.

96. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai klientam piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

97. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients, persona, kura veic klienta aprūpi, un Sociālais dienests noslēdz vienošanos.

98. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs ir:

98.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 1. un 2. līmenim, – 28,46 eiro mēnesī;

98.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 3. un 4. līmenim, – 43 eiro mēnesī;

98.3. rīcības nespējīgās personas aprūpei ar Garkalnes novada Bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizgādnim – 71,14 eiro mēnesī.

XVI. Citi pašvaldības pabalsti sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

99. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu klientam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta materiālās un sociālās situācijas izvērtējumu un klientam sastādīto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

100. Pabalstu piešķir rehabilitācijas plāna uzdevumu izpildei:

100.1. dokumentu atjaunošanai – līdz 43 eiro, iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu;

100.2. pārtikas iegādei – 28,46 eiro mēnesī līdz sešiem mēnešiem, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu vai sociālā pedagoga atzinumu;

100.3. tuberkulozes slimniekam – 3 eiro dienā ārstēšanas laikā, iesniedzot Tuberkulozes un plaušu slimību centra izziņu;

100.4. brīvības atņemšanas sodu izcietušām personām – 43 eiro, iesniedzot izziņu par atbrīvošanos no brīvības atņemšanas vietas, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no atbrīvošanas dienas;

100.5. psihologa pakalpojuma apmaksai bērniem (ģimenēm ar bērniem) – līdz 300 eiro vienam bērnam gadā.

(Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 25.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 75)

XVII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

101. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un/vai pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Garkalnes novada domē.

102. Garkalnes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XVIII. Noslēguma jautājumi

103. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas bezmaksas izdevumā "Garkalnes novada vēstis".

(Grozīts ar Garkalnes novada domes 09.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

104. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Garkalnes novada domes 2007. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2 "Pašvaldības sociālā palīdzība Garkalnes novada iedzīvotājiem".

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs M. G. Bauze-Krastiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Garkalnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 26.03.2013.Stājas spēkā: 16.05.2013.Zaudē spēku: 16.10.2021.Publicēts: Garkalnes Novada Vēstis, 129, 15.05.2013.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324172
{"selected":{"value":"12.06.2021","content":"<font class='s-1'>12.06.2021.-15.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"12.06.2021","iso_value":"2021\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2021.-15.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
12.06.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"