Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Siguldā 2021. gada 26. augustā
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta lēmumu (prot. Nr. 7, 38. §)

Precizēti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 23. septembra lēmumu (prot. Nr. 8, 55. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk – izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no uzņemšanas brīža izglītības iestādē līdz izziņas saņemšanai par programmas apguvi.

3. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

4. Bērnam nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi tikai vienā izglītības iestādē.

5. Izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības grupas komplektē pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks (turpmāk – darbinieks) sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem.

6. Izglītības pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājam. Izglītības pārvaldes vadītāja faktisko rīcību un pieņemtos lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē.

7. Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāks) ir pienākums informēt pašvaldības Izglītības pārvaldi, ja mainījusies par bērnu un vecākiem tā informācija, kas ietekmē bērna reģistrāciju un uzņemšanu izglītības iestādē.

8. Noteikumos pieminētā viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:

8.1. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;

8.2. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;

8.3. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;

8.4. otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;

8.5. otrs vecāks nav zināms.

II. PIETEIKUMU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

9. Pašvaldībā ir viens vienots pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs (turpmāk – reģistrs), kurā bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām, proti, Siguldas pilsētai un Siguldas pagastam ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai Siguldas pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējiem novada teritorijā esošajiem pagastiem, ir katram pagastam sava sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgā pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs (turpmāk kopā – sadaļas, katrs atsevišķi – sadaļa). Reģistrēt bērnu izglītības iestāžu rindā var tikai vienā no sadaļām.

10. Reģistrs ir pieejams Izglītības pārvaldē un pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv. Reģistrs tiek atjaunots katra mēneša pirmajā nedēļā.

11. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē vecāks iesniedz pieteikumu klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, Izglītības pārvaldē vai elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Ja vecāka izvēlētajā izglītības iestādē nav iespējams nodrošināt bērnu ar vietu, vecākam, iesniedzot maiņas pieteikumu, ir tiesības mainīt izvēlēto izglītības iestādi pret citu izglītības iestādi, ja izglītības iestādē ir brīva vieta.

12. Reģistrējot bērnu klātienē:

12.1. vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Savukārt, ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;

12.2. pilnvarotā persona uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

13. Reģistrējot bērnu elektroniski, vecāki izmanto pašvaldības e-pakalpojumu portālu e.sigulda.lv, aizpildot iesniegumu "Reģistrēt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā".

14. Reģistrācijas pieteikumam pievienojami tie dokumenti, par kuriem informācija nav pieejama pašvaldības rīcībā esošajos pašvaldības un valsts datu reģistros, ja tie ietekmē saskaņā ar šiem noteikumiem bērna reģistrāciju un uzņemšanu izglītības iestādē.

15. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti pa sadaļām, ievērojot šādu secību:

15.1. bērni, kuriem ir priekšrocība uzņemšanai izglītības iestādēs noteikumu 27. punktā noteiktajos gadījumos;

15.2. reģistrācijas pieteikumi, kuri saņemti un reģistrēti līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, secībā, kāda bija paredzēta attiecīgajos saistošajos noteikumos par reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, kas bija spēkā uz reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas brīdi;

15.3. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu šādiem bērniem:

15.3.1. Siguldas pilsētas un Siguldas pagastā deklarētiem bērniem, kuriem netika nodrošināta vieta vecāku prioritāri izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē Siguldas pilsētas teritorijā, ja vecāks vēlas mainīt izglītības iestādi uz pirmreizējā reģistrācijas pieteikumā norādīto prioritāro izglītības iestādi;

15.3.2. pārējo pagastu teritorijā deklarētiem bērniem, kuriem netika nodrošināta vieta izglītības iestādē, kura ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde, ja vecāks vēlas mainīt izglītības iestādi uz bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi;

15.4.

attiecas uz Siguldas pilsētas sadaļas sistematizēšanuattiecas uz pagastu sadaļas sistematizēšanuattiecas uz tās teritorijas sadaļu, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai uz bērna deklarētajai dzīvesvietai ir tuvāko izglītības iestādi
Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā deklarētie bērni (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00), kuru abu vecāku deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir Siguldas pilsētas vai Siguldas pagasta teritorijā. Šis apakšpunkts attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) kopā ar bērnu deklarēta Siguldas pilsētas vai Siguldas pagasta teritorijā.attiecīgajā pagastā deklarētie bērni (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00), kuru abu vecāku deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir šī pagasta teritorijā. Šis apakšpunkts attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) kopā ar bērnu deklarēta pagasta teritorijā.attiecīgajā pagastā deklarētie bērni (par kuriem saņemts pieteikums uzņemšanai uz deklarētajai dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi), ja bērnu un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir attiecīgā pagasta teritorijā. Šis apakšpunkts attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) kopā ar bērnu deklarēta attiecīgajā teritorijā

15.5. attiecināmās reģistra sadaļas teritorijā deklarētie bērni, ja bērna un viena vecāka deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1. janvāri plkst. 00.00) ir attiecināmā reģistra teritorijā;

15.6. Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuriem vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada teritorijā;

15.7. Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novada teritorijā;

15.8. Siguldas novada teritorijā nedeklarētie bērni.

16. Visi pieteikumi reģistrā tiek sistematizēti pēc iesniegšanas datuma, ievērojot noteikumu 15. punktā noteikto secību. Savukārt, ja ir mainījušās pieteikumā minētās ziņas, dēļ kurām ir nepieciešams veikt reģistrācijas pieteikumu pārsistematizēšanu, šādi pieteikumi tiek sistematizēti, ņemot vērā datumu, kad veikta pārsistematizēšana un ievērojot noteikumu 15. punktā noteikto secību.

17. Bērna deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes attālumu noteikšanai izmantojams tīmekļu karšu serviss Google Maps.

18. Reģistrējot bērnu reģistrā, katram bērnam tiek piešķirts individuāls reģistrācijas kods, pēc kura vecākam ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē publiskotajā sarakstā e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.

19. Izglītības iestādes "Tornīši" nepilna laika grupas "Kastanītis" audzēkņi var tikt pārcelti uz pilna laika grupu atbilstoši noteikumu 15. punktā noteiktajam, kad bērnam ir pienākusi rinda uzņemšanai pilna laika grupā.

III. BĒRNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

20. Izglītības iestādēs uzņem bērnus ne ātrāk kā no viena gada un sešu mēnešu vecuma.

21. Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām par brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs un reģistra datiem, izglītības iestāžu grupas jaunajam mācību gadam komplektē vienu reizi gadā – maijā. Pēc minētā termiņa komplektēšana tiek veikta, ja kādā no izglītības iestādēm ir pieejama brīva vieta.

22. Komplektējot izglītības iestāžu grupas, iespēju robežās nodrošina, lai vienas ģimenes bērni tiktu uzņemti vienā izglītības iestādē.

23. Pašvaldība kārtējā kalendārā gada maija pirmajā darba dienā publicē e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv un tīmekļa vietnē www.sigulda.lv (sadaļas "Izglītība" apakšsadaļā "Pirmsskolas izglītība" pie katras izglītības iestādes) sarakstu ar to bērnu reģistrācijas kodiem, kurus uzņem vecāku izvēlētajā izglītības iestādē ar jaunā mācību gada sākumu.

24. Ja vecāka izvēlētajā izglītības iestādē nav iespējams nodrošināt bērnu ar vietu, vecākam tiek piedāvāta vieta citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.

25. Vecāks, kuru bērns norādīts noteikumu 23. punkta sarakstā, ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31. maijam apstiprina (e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv atzīmes veidā vai Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, iesniedzot iesniegumu, vai Izglītības pārvaldē, iesniedzot iesniegumu) savu piekrišanu, ka viņa bērns izglītības iestādes apmeklējumu uzsāks ar jauno mācību gadu. Ja vecāks nesniedz apstiprinājumu šajā punktā minētajā termiņā, šī vieta izglītības iestādē tiek piedāvāta reģistra secībā nākošajam bērnam.

26. Ja mācību gada laikā izglītības iestādes grupā atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs par to paziņo Izglītības pārvaldes atbildīgajam darbiniekam septiņu darba dienu laikā un brīvā vieta tiek piedāvāta reģistra secībā nākošajam bērnam.

27. Ja izglītības iestādē ir brīvas vietas, priekšrocības bērna uzņemšanai ārpus kārtas ir šādos gadījumos:

27.1. bērns ir obligātā pirmsskolas izglītības vecumā;

27.2. bērns pretendē uz vietu izglītības iestādē, kurā strādā kāds no bērna vecākiem;

27.3. bērnam ir noteikta ārpusģimenes aprūpe Siguldas novada teritorijā;

27.4. ar pašvaldības Bāriņtiesas atzinumu par vietas nodrošināšanu bērnam attiecīgajā izglītības iestādē;

27.5. ja tas ir īpaši atrunāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

28. Lēmumu par priekšrocībām bērna uzņemšanai izglītības iestādē, pamatojoties uz noteikumu 27. punktu, pēc vecāku iesnieguma saņemšanas pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs. Darbinieks, balstoties uz Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumu, ārpus kārtas piedāvā brīvo vietu izglītības iestādē bērniem, kuriem noteiktas priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē.

29. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecākiem, uzrādot bērna dzimšanas apliecību jānoslēdz līgums ar izglītības iestādi.

30. Bērnam uzsākot apmeklēt izglītības iestādi, vecākiem izglītības iestādes vadītājam jāiesniedz:

30.1. medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;

30.2. profilaktiskās potēšanas kartes kopija (veidlapa Nr. 063/u);

30.3. izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām un ir veikta pedikulozes pārbaude.

31. Izglītības pārvaldei, reģistrējot bērnu reģistrā, un izglītības iestādei, uzņemot bērnu izglītības iestādē, ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes nodrošināšanai.

IV. IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA NO REĢISTRA

32. Pēc pieteikuma reģistrēšanas darbinieks regulāri pārbauda pieteikumā norādīto ziņu atbilstību noteikumiem un ja nepieciešams veic reģistrēto pieteikumu pārsistematizēšanu, ievērojot noteikumu 15. punktā noteikto secību.

33. Bērns tiek izslēgts no reģistra šādos gadījumos:

33.1. bērns ir uzņemts izglītības iestādē;

33.2. bērns neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām bērna uzņemšanai izglītības iestādē;

33.3. vecāki bērna reģistrēšanai un uzņemšanai izglītības iestādē snieguši nepatiesu informāciju;

33.4. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

33.5. ja vecākam divas reizes ir piedāvāta vieta izvēlētajā izglītības iestādē un tas apstiprinājumu nav sniedzis līdz tekošā gada 31. maijam, tad Izglītības pārvalde nosūta vecāka norādītajā e-pastā atgādinājumu par nepieciešamību apstiprināt bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Pēc atgādinājuma izsūtīšanas bērna vecākam ir pienākums sniegt apstiprinājumu 7 kalendāro dienu laikā. Ja atbilde nav sniegta, tad bērns tiek izslēgts no reģistra.

V. ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

34. Ja ministru kabinets nav noteicis citu kārtību, bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes:

34.1. pēc vecāku rakstiska iesnieguma;

34.2. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves;

34.3. bērns apgūst programmu citā pirmsskolas izglītības iestādē;

34.4. bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas, vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, par kuru vecāki informē līgumā par uzņemšanu noteiktajā kārtībā izglītības iestādes administrāciju, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.

35. Pirms atskaitīšanas izglītības iestādes noteikumu 34.3. un 34.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos iestādei ir jānosūta vecākiem brīdinājuma vēstule par bērna atskaitīšanu, nosakot termiņu paskaidrojuma sniegšanai. Ja brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā neviens no bērna vecākiem paskaidrojumu nav sniedzis vai novērsis pārkāpumu, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu.

36. Ja noteikumu 34.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi un bērna noteikumu 35. punktā noteiktā kārtībā vecāki nesazinās ar izglītības iestādi un nesniedz informāciju par neapmeklējuma iemesliem, iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar pašvaldības Sociālo dienestu un/ vai Bāriņtiesu, lai atbildīgās institūcijas noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

37.1. Krimuldas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas";

37.2. Inčukalna novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 4/2015 "Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

37.3. Mālpils novada pašvaldības 2020. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 14 "Noteikumi par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē";

37.4. Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 12. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupā"
Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:

‒ Krimuldas novada pašvaldība 2019. gada 28. februārī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 1 "Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas";

‒ Inčukalna novada pašvaldība 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 4/2015 "Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

‒ Mālpils novada pašvaldība 2020. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 14 "Noteikumi par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē";

‒ Siguldas novada pašvaldība 2018. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 12 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupā", kuru piemērošanas kārtība attiektos uz visu jaunveidoto Siguldas novada teritoriju.

Īss projekta satura izklāsts

Ar noteikumiem noteikta kartība, kādā Siguldas novada pašvaldības reģistrēti, uzņemti, izslēgti no reģistra un atskaitīti bērni pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 12.10.2021.Zaudē spēku: 24.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 11.10.2021. OP numurs: 2021/196.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326699
12.10.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"