Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-19

Jelgavā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 14, 1. p.)
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta ceturto daļu, 36. panta sesto daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu
(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 23.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-19 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā:

1.1. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;

1.2. koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus mājokļa pabalsta aprēķināšanai;

1.3. papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Noteikumos noteiktos pamata sociālās palīdzības pabalstus piešķir pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas.

3. Noteikumos noteiktos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir, ja mājsaimniecība atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

4. Noteikumos noteikto pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

5. Noteikumos lietotie termini:

5.1. apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina mājsaimniecības materiālo situāciju, kā arī saņemtā sociālās palīdzības pabalsta izlietošanu atbilstoši noteiktajam mērķim (kvīts, čeks, rēķins par mājokļa uzturēšanas izdevumiem, kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats un citi);

5.2. iesniedzējs – viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām, kura noteikumos noteiktajā kārtībā vēršas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP).

6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstus (turpmāk – Sociālās palīdzības pabalsti) piešķir mājsaimniecībai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

7. Lai izvērtētu mājsaimniecības materiālo situāciju, noteiktu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un/vai saņemtu Sociālās palīdzības pabalstus, iesniedzējs iesniedz iesniegumu un citus apliecinošus dokumentus un izziņas JSLP. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs iesniedz argumentētu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

8. Lēmuma pieņemšanai par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

9. Lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta, izņemot pabalstu krīzes situācijā, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. Lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 5 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un  pievienotie dokumenti, un JSLP pieprasītie dokumenti.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-11; 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-9)

10. JSLP Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam.

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 70 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, pārējām personām mājsaimniecībā ienākumu slieksnim piemēro koeficientu 0,7.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

12. Sociālās palīdzības pabalstu veidi ir:

12.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

12.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

12.1.2. mājokļa pabalsts;

12.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

12.2.1. atsevišķu izdevumu apmaksai:

12.2.1.1. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

12.2.1.2. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;

12.2.1.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

12.2.1.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam;

12.2.1.5. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

12.2.1.6. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;

12.2.1.7. pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai;

12.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-7; 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-9)

IV. Mājokļa pabalsts

(Nodaļa svītrota ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-11, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

13. (Svītrots ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-11, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

13.1 (Svītrots ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-11, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

V. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

14. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā, ja izglītojamais apgūst izglītību:

14.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē;

14.2. privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

14.3. citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

14.4. privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-27 redakcijā, kas grozīta ar 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-9)

14.1 Ēdināšanas pakalpojuma maksa dienā vienam izglītojamajam tiek noteikta:

14.11. noteikumu 14.1. apakšpunktā noteiktajā izglītības iestādē saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" noteikto ēdināšanas maksu;

14.12. noteikumu 14.2. un 14.4. apakšpunktā noteiktajās izglītības iestādēs atbilstoši noslēgtajam līgumam starp privāto pirmsskolas izglītības iestādi un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju;

14.13. noteikumu 14.3. apakšpunktā noteiktajā izglītības iestādē saskaņā ar citas pašvaldības noteikto ēdināšanas maksu.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-27 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

15. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais ir reģistrēts. Pamatota pieprasījuma gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu izdevumu apliecinošiem dokumentiem.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 24-9 redakcijā)

VI. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

16. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā piešķir:

16.1. 100 % apmērā no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas izglītojamajam:

16.1.1. kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

16.1.2. kurš apgūst vispārējās izglītības programmu vispārējās izglītības iestādē;

16.2. nepārsniedzot 4,00 euro dienā izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālajā vidusskolā "Jelgavas Amatu vidusskola.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 24-9 redakcijā)

17. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Ja noteikumu 16.1.2. un 16.2. apakšpunktā noteiktajam izglītojamajam pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē izmaksā ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 24-9 redakcijā)

VII. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

18. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim:

18.1. vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 70,00 euro apmērā;

18.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 35,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-21, kas piemērojami ar 01.08.2022.)

19. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam

(Nodaļa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 24-9 redakcijā)

20. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam (turpmāk VIII nodaļā – pabalsts), nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī, piešķir kārtējā mācību gadā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītības iestādē, kuras dibinātājs nav Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no maksas par minētās programmas apguvi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 24-9 redakcijā)

21. Pabalstu pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu par iepriekšējo mēnesi. Pamatota pieprasījuma gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem minētās programmas apguves izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 24-9 redakcijā)

IX. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

22. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

22.1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;

22.2. pabalstu medikamentu apmaksai;

22.3. pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai;

22.4. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai;

22.5. pabalstu briļļu apmaksai.

23. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs, papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem, iesniedz izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda aktuālajā trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 23.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-19 redakcijā, kas piemērojami ar 01.12.2023.)

24. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 157,00 euro kalendārajā gadā, piešķir par ārstniecības pakalpojumiem, kuri:

24.1. saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā reģistrētās iestādēs;

24.2. reģistrēti Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē, izņemot par papildinošās (komplementārās) medicīnas pakalpojumiem.

25. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai par fizikālās medicīnas pakalpojumiem, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību saņemt konkrēto pakalpojumu.

26. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir akūtu vai hronisku slimību gadījumos, nepārsniedzot 114,00 euro kalendārajā gadā.

27. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā reģistrētu zāļu iegādei un izņēmuma gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu līdzekļu iegādei, ja vitamīni, minerālvielas vai citi līdzekļi nepieciešami akūtas vai hroniskas slimības simptomu mazināšanai un tas noteikts noteikumu 28. punktā norādītajā izrakstā.

28. Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) vai hroniskas (atkārtotas) slimības gadījumā.

29. Pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, nepārsniedzot 171,00 euro kalendārajā gadā, piešķir:

29.1. glikēmijas teststrēmeļu apmaksai;

29.2. stomas aprūpes preču apmaksai;

29.3. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju vai smagu inkontinenci inkontinences līdzekļu apmaksai.

30. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus saistībā ar vidēju vai smagu inkontinenci, stomas aprūpes preces vai glikēmijas teststrēmeles.

31. Kalendārā gada laikā atkārtoti pieprasot pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, noteikumu 28. un 30. punktā noteiktais izraksts jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.

32. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir:

32.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50 % apmērā, nepārsniedzot 100,00 euro  kalendārajā gadā;

32.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā gadā.

33. Pabalstu briļļu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā gadā, piešķir:

33.1. bērnam;

33.2. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti.

34. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

X. Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

35. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku un ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss 130,00 euro apmērā trūcīgas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

36. Pabalstu pārtikas iegādei personai ar invaliditāti pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

X.1 Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

(Nodaļa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-7 redakcijā)

36.1 Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai (turpmāk X.1 nodaļā – pabalsts) Jelgavas valstspilsētā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100 % apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, līdz 2024. gada 31. decembrim, piešķir darbspējīgā vecuma personai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-7 redakcijā, kas grozīta ar 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-31; 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-11; 23.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-19; 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 24-9)

36.2 Pabalstu pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-7 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.05.2022., sk. 47. punktu)

XI. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

37. Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu (ugunsgrēks, plūdi, ēkas nogruvums, vētra, katastrofa, slimība, epidēmija, nelaimes gadījums, zādzība, noziedzīgi nodarījumi, personas apliecinoša dokumenta zaudēšana, personas apliecinoša dokumenta atjaunošana un kredītiestādes izziņas apmaksa personai bez ienākumiem u.c.) radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

38. Krīzes situācijas faktu apliecina kompetentas institūcijas izsniegts dokuments. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta personas dzīvesvietas apsekošana un sastādīts atzinums par krīzes situācijas izraisīto seku ietekmi uz mājsaimniecības spējām nodrošināt pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

39. Gadījumā, ja persona nevar iesniegt JSLP krīzes situācijas faktu apliecinošus dokumentus, pabalstu krīzes situācijā piešķir, pamatojoties uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

40. Pabalstu krīzes situācijā piešķir vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktā aktuālā minimālā ienākumu sliekšņa apmērā pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

41. Pabalstu krīzes situācijā ugunsgrēka, plūdu, ēkas nogruvuma, vētras vai katastrofas gadījumā piešķir noteikumu 40. punktā noteiktā apmērā katrai personai mājsaimniecībā gadījumos, ja netiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar minētājiem krīzes situācijas veidiem.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

42. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un tam pievienotie krīzes situāciju apliecinošie dokumenti saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

42.1 Pabalstu krīzes situācijā pārskaita iesniegumā norādītajā iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājuma kontā, vai izmaksā JSLP kasē.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 23-11 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2023.)

XII. Lēmuma par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

43. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

44. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-24 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

45. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. oktobri.

46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

46.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi";

46.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi";

46.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 21-1 "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

47. Noteikumu 36.1 un 36.2 punkts piemērojams ar 2022. gada 1. maiju.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-7 redakcijā)

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21-19Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 30.09.2021.Piemērojams ar: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 29.09.2021. OP numurs: 2021/188.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326407
{"selected":{"value":"17.05.2024","content":"<font class='s-1'>17.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.05.2024","iso_value":"2024\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2023","iso_value":"2023\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2023.-16.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2023","iso_value":"2023\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2023.-01.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2022","iso_value":"2022\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2022.-05.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2022","iso_value":"2022\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2022.-10.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2022","iso_value":"2022\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2022.-02.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2022","iso_value":"2022\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2022.-05.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2022","iso_value":"2022\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2022.-11.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2021","iso_value":"2021\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2021.-05.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2021","iso_value":"2021\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2021.-30.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.05.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"