Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-19

Jelgavā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 14, 1. p.)
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā:

1.1. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;

1.2. koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus mājokļa pabalsta aprēķināšanai;

1.3. papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Noteikumos noteiktos pamata sociālās palīdzības pabalstus piešķir pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas.

3. Noteikumos noteiktos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir, ja mājsaimniecība atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

4. Noteikumos noteikto pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

5. Noteikumos lietotie termini:

5.1. apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina mājsaimniecības materiālo situāciju, kā arī saņemtā sociālās palīdzības pabalsta izlietošanu atbilstoši noteiktajam mērķim (kvīts, čeks, rēķins par mājokļa uzturēšanas izdevumiem, kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats un citi);

5.2. iesniedzējs – viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām, kura noteikumos noteiktajā kārtībā vēršas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP).

6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstus (turpmāk – Sociālās palīdzības pabalsti) piešķir mājsaimniecībai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

7. Lai izvērtētu mājsaimniecības materiālo situāciju, noteiktu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un/vai saņemtu Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu un citus apliecinošus dokumentus un izziņas. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

8. Lēmuma pieņemšanai par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

9. Lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta, izņemot pabalstu krīzes situācijā, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. Lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un, ja tādi ir, pievienotie dokumenti un JSLP pieprasītie dokumenti.

10. JSLP Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam.

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 370,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

12. Sociālās palīdzības pabalstu veidi ir:

12.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

12.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

12.1.2. mājokļa pabalsts;

12.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

12.2.1. atsevišķu izdevumu apmaksai:

12.2.1.1. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

12.2.1.2. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;

12.2.1.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

12.2.1.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;

12.2.1.5. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

12.2.1.6. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;

12.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

IV. Mājokļa pabalsts

13. Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai piemēro garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai koeficientu:

13.1. (2,0) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti;

13.2. (1,5) mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti.

V. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

14. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu, nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī, izglītojamajam piešķir trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

15. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais ir reģistrēts.

VI. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

16. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē kārtējā mācību gadā piešķir:

16.1. izglītojamajam Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā;

16.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.

17. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Ja noteikumu 16.1. apakšpunktā noteiktajam izglītojamajam pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē izmaksā ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu uzdevumus apliecinošiem dokumentiem.

VII. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

18. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim:

18.1. vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 57,00 euro apmērā;

18.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 29,00 euro apmērā.

19. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

20. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī, piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

21. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

IX. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

22. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

22.1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;

22.2. pabalstu medikamentu apmaksai;

22.3. pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai;

22.4. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai;

22.5. pabalstu briļļu apmaksai.

23. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izdevumu apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti vai čeku var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.

24. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 157,00 euro kalendārajā gadā, piešķir par ārstniecības pakalpojumiem, kuri:

24.1. saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā reģistrētās iestādēs;

24.2. reģistrēti Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē, izņemot par papildinošās (komplementārās) medicīnas pakalpojumiem.

25. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai par fizikālās medicīnas pakalpojumiem, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību saņemt konkrēto pakalpojumu.

26. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir akūtu vai hronisku slimību gadījumos, nepārsniedzot 114,00 euro kalendārajā gadā.

27. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā reģistrētu zāļu iegādei un izņēmuma gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu līdzekļu iegādei, ja vitamīni, minerālvielas vai citi līdzekļi nepieciešami akūtas vai hroniskas slimības simptomu mazināšanai un tas noteikts noteikumu 28. punktā norādītajā izrakstā.

28. Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) vai hroniskas (atkārtotas) slimības gadījumā.

29. Pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, nepārsniedzot 171,00 euro kalendārajā gadā, piešķir:

29.1. glikēmijas teststrēmeļu apmaksai;

29.2. stomas aprūpes preču apmaksai;

29.3. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju vai smagu inkontinenci inkontinences līdzekļu apmaksai.

30. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus saistībā ar vidēju vai smagu inkontinenci, stomas aprūpes preces vai glikēmijas teststrēmeles.

31. Kalendārā gada laikā atkārtoti pieprasot pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, noteikumu 28. un 30. punktā noteiktais izraksts jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.

32. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir:

32.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50 % apmērā, nepārsniedzot 100,00 euro  kalendārajā gadā;

32.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā gadā.

33. Pabalstu briļļu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā gadā, piešķir:

33.1. bērnam;

33.2. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti.

34. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

X. Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

35. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku un ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss 130,00 euro apmērā trūcīgas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

36. Pabalstu pārtikas iegādei personai ar invaliditāti pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XI. Pabalsts krīzes situācijā

37. Pabalstu krīzes situācijā piešķir naudā vai natūrā:

37.1. vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 109,00 euro;

37.2. mājsaimniecībai nestandarta malkas piegādei 3 (trīs) m3 apjomā;

37.3. vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 100,00 euro, faktisko uzturēšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai, ja persona ir:

37.3.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienības klients, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kurš saņem pakalpojumu ar izmitināšanu;

37.3.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās mājas iedzīvotājs, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un nav iespējama izolācija dzīvesvietā;

37.4. mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, 150,00 euro mēnesī katrai personai mājsaimniecībā, līdz 2021. gada 31. decembrim.

38. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

39. Noteikumu 37.1. apakšpunktā noteikto pabalstu naudā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājuma kontā, vai izmaksā JSLP kasē.

40. Noteikumu 37.2. apakšpunktā noteikto pabalstu natūrā piegādā pakalpojuma sniedzējs.

41. Noteikumu 37.3. apakšpunktā noteikto pabalstu naudā pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un JSLP.

42. Noteikumu 37.4. apakšpunktā noteikto pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XII. Lēmuma par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

43. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

44. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001. Jelgavas valstspilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājumi

45. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. oktobri.

46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

46.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi";

46.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi";

46.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 21-1 "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSPL) 33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir noteikta jauna kārtība mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu un maznodrošinātu, tiek noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības maksimālais ienākumu slieksnis un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi. Atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību, pamata sociālās palīdzības pabalsta (mājokļa pabalsts) piešķiršana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteikto kārtību, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ir nepieciešams salāgot pašvaldības saistošos noteikumos ar augstākstāvošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sociālās palīdzības jomā.

Saskaņā ar SPSPL 36. panta piekto daļu, pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju normām, kā arī noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā tiek paredzēts koeficients garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summai mājsaimniecībai:

– (2,0) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personu vai personu ar invaliditāti;

– (1,5) mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti.

Noteikumos ir noteikti papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi – pabalsts krīzes situācijā un pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai: pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē, pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē, pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai, pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti.

Papildu sociālās palīdzības pabalsti, izņemot pabalstu krīzes situācijā, tiek piešķirti, izvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju un par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai.

Ar 01.10.2021. tiek plānots palielināt par 44,00 euro (no 65,00 euro uz 109,00 euro) pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai.

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) vadītāja rīkojumu izveidotā JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta, izņemot pabalstu krīzes situācijā, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. Lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un, ja tādi ir, pievienotie dokumenti un JSLP pieprasītie dokumenti.

Sociālās palīdzības pabalstus pārskaita iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzējiem. Noteikumi piemērojami no 01.10.2021.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikumi ir nepieciešami, lai salāgotu ar SPSPL lietoto terminoloģiju, noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, labvēlīgākos nosacījumus mājokļa pabalsta aprēķināšanai un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, kā arī palielināt pabalsta krīzes situācijā apmēru. Saskaņā ar SPSPL Pārejas noteikumu 40. punktu noteikto iepriekš izdotie Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi", Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 21-1 "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā" no 01.10.2021. zaudēs spēku. Tiek izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sociālās palīdzības jomā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu izpildei tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2021. gada budžetā. Tiek prognozēts, ka laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021. pamata un papildu sociālās palīdzības pabalstiem ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 247 850,00 euro apmērā, tajā skaitā: garantētā minimālā ienākuma pabalstam 10800,00 euro (80 personas x 45,00 euro vidēji x 3 mēneši), mājokļa pabalstam 113400,00 euro (900 mājsaimniecības x 42,00 euro vidēji mēnesī x 3 mēneši), pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē 3750,00 euro (25 personas x 50,00 euro x 3 mēneši), pabalstam ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē 5400,00 euro(60 personas x 30,00 euro mēnesī x 3 mēneši), pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei 8860,00 euro (130 personas x 57,00 euro + 50 personas x 29,00 euro), pabalstam profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai 450,00 euro (10 personas x 15,00 euro x 3 mēneši), pabalstam medicīnas pakalpojumu apmaksai 80000,00 euro (400 personas x 200,00 euro vidēji), pabalstam pārtikas iegādei personai ar invaliditāti 8450,00 euro (65 personas x 130,00 euro x 1 reizi 6 mēnešos), pabalstam krīzes situācijā 8720,00 euro (80 personas x 109,00 euro vidēji, tajā skaitā pabalsta apmērā palielinājumam 3520,00 euro (80 personas x 44,00 euro)), pabalstam krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību – 4500,00 euro (10 personas x 150,00 euro vidēji x 3 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmNav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21-19Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 30.09.2021.Piemērojams ar: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 29.09.2021. OP numurs: 2021/188.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326407
30.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)