Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-20

Jelgavā 2015.gada 12.novembrī (prot. Nr.14/6)
Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu
(Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-15 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus.

2. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

3. Noteikumu 11.punktā minētos pašvaldības pabalstus, piešķir mājsaimniecībai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

4. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, izņemot 11.12. un 11.15.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

5. JSLP pašvaldības pabalstus izmaksā pabalstus divas reizes mēnesī pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. un 30.datumam.

II. Noteikumos lietotie termini

6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai līdziesniedzējs (pilnvarots pilngadīgs ģimenes loceklis), kurš vēršas JSLP un pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-25)

7. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

8. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-5)

9. Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

9.1 Speciālists – šo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir darba tiesiskajās attiecībās ar Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi vai ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi "Jelgavas Amatu vidusskola" par pedagoģiskā darba veikšanu.

(Jelgavas pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-35 redakcijā)

10. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats un citi).

III. Pašvaldības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

11. Pašvaldības pabalstu veidi:

11.1. pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;

11.2. pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;

11.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

11.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;

11.4.1 pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam;

11.5. pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;

11.6. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

11.7. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;

11.8. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

11.9. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni;

11.10. pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;

11.11. pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei;

11.11.1 pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības;

11.12. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;

11.13. ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

11.13.1 ikgadējs pabalsts politiski represētai personai;

11.14. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;

11.15. apbedīšanas pabalsts.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-21; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-5; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-23; 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-7)

12. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs vēršas JSLP ar iesniegumu un citiem apliecinošiem dokumentiem un izziņām, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-25; 27.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-30)

12.1 Parakstot šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai un/vai pašvaldības pabalsta pieprasīšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-25 redakcijā)

13. Noteikumu 11.1.‒11.4., 11.6. un 11.7. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu ģimenēm noteikumu 11.1., 11.2., un 11.4. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā, kas grozīta ar 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

14. Noteikumu 11.5. un 11.8.–11.15. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

15. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir:

15.1. sadarboties ar sociālā darba speciālistu, lai pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavotu iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas;

15.2. parakstīt pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot sniegtās informācijas patiesumu;

15.3. iesniegt apliecinošos dokumentus un izziņas, kurus JSLP pieprasa lēmuma pieņemšanai;

15.4. atļauj apsekot dzīvesvietu, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

15.5. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pašvaldības pabalstu saņemšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-25 redakcijā)

16. JSLP sociālā darba speciālists saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

16.1. sadarbībā ar pabalsta pieprasītāju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas, apliecina deklarācijas pieņemšanu un to reģistrē;

16.2. pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, ja nepieciešams, apseko mājsaimniecības dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu;

16.3. veic mājsaimniecības sociālās situācijas izvērtēšanu;

16.4. sagatavo vienošanos par līdzdarbību.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-25 redakcijā, kas grozīta ar 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

17. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, izņemot 11.12. un 11.15.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu, materiālā stāvokļa un sociālās situācijas izvērtēšana.

20. Pašvaldības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:

20.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;

20.2. neļauj apsekot dzīvesvietu.

IV. Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

21. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir vispārējās izglītības iestāžu:

21.1. izglītojamajam apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā;

21.2. bērnam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.

(Jelgavas pilsētas domes 28.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-23 redakcijā)

21.1 Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē piešķir 21.1.–21.2.apakšpunktā minētajam izglītojamajam:

21.11. no trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes;

21.12. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295,00 euro;

21.13. no daudzbērnu ģimenes.

(Jelgavas pilsētas domes 28.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-23 redakcijā)

22. Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu, izņemot 21.13. apakšpunktā minētajam izglītojamajam, kuram to piešķir līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-15 redakcijā)

23. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

24. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 5.–6.klases izglītojamajam mācību gadā, kurš norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.

25. Noteikumu 24.punktā minēto pabalstu piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

26. Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē.

27. Pabalstu ēdināšanai Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādē izglītojamais saņem, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.

28. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

V. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

29. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu līdz:

29.1. 50,00 euro mēnesī piešķir izglītojamajam no:

29.1.1. trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes;

29.1.2. daudzbērnu ģimenes;

29.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-23).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-23)

30. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

31. Pabalstu 21.13. apakšpunktā minētajam izglītojamajam piešķir līdz 2021. gada 31. decembrim kārtējā mācību gadā.

(Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-15 redakcijā)

32. Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 (vienpadsmit) mēnešus kalendārajā gadā, un pakalpojumu apmaksā tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts.

33. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

VI. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

34. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, piešķir:

34.1. 57,00 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam:

34.1.1. no trūcīgas ģimenes;

34.1.2. no maznodrošinātas ģimenes;

34.1.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295,00 euro.

34.2. 29,00 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei):

34.2.1. no trūcīgas ģimenes;

34.2.2. no maznodrošinātas ģimenes;

34.2.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-25; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-23)

35. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

VII. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

36. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts procentu) apmērā no braukšanas maksas piešķir:

36.1. bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī:

36.1.1. viedkarti "Jelgavas pilsētas skolēna apliecība", ja izglītojamais mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē;

36.1.2. viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte", ja izglītojamais mācās citā vispārējās vai profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.

36.2. pensionāram, nepārsniedzot 10 (desmit) braucienus mēnesī, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte";

36.3. politiski represētai personai, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte".

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

37. Viedkartes "Jelgavas pilsētas skolēna apliecība" saņemšanai personas, kas atbilst noteikumu 36.1.1. punktam, vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

38. Viedkartes "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte" saņemšanai personas, kas atbilst noteikumu 36.1.2., 36.2. un 36.3. punktam, vēršas JSLP.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

39. Lai saņemtu noteikumu 36. punktā minēto pabalstu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu (apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, pensionāra vai politiski represētās personas apliecību). Lai minēto pabalstu saņemtu no nākamā mēneša 1. datuma, persona, uzrādot personas un sociālo statusu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

40. Noteikumu 36. punktā minētā pabalsta saņemšanai:

40.1. bērna bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums vienu reizi kalendārajā gadā, un pabalsts tiek piešķirts līdz kārtējā/nākamā gada 30. septembrim;

40.2. pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai līdz kārtējā gada 15. septembrim jāiesniedz iesniegums un apliecinājums, ka sekmīgi turpina mācības profesionālās vai vispārējās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā. Pabalsts tiek piešķirts līdz kārtējā/nākamā gada 30. septembrim;

40.3. pensionāram un politiski represētai personai jāiesniedz iesniegums vienu reizi, un pabalsts tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

41. Noteikumu 36. punktā minētās personas, kuras saņēmušas pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai, nevar vienlaikus saņemt citus braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā.

(Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-25 redakcijā)

VIII. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

42. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

42.1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;

42.2. pabalstu medikamentu apmaksai;

42.3. pabalstu briļļu apmaksai;

42.4. pabalstu inkontinences līdzekļu apmaksai;

42.5. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai.

43. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP izdevumu apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noformēti uz pabalsta pieprasītāja vārda par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti vai čeku var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31.janvārim.

44. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, pabalstu medikamentu apmaksai un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai, kura atbilst:

44.1. trūcīgas mājsaimniecības statusam;

44.2. maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

45. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai piešķir līdz 157,00 euro kalendārajā gadā.

46. Pabalstu medikamentu apmaksai līdz 114,00 euro kalendārajā gadā piešķir akūtu (pēkšņu) slimību vai hronisku (atkārtotu) slimību paasinājumu gadījumos.

47. Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, jāiesniedz izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā.

48. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai kalendārajā gadā:

48.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 euro apmērā;

48.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai līdz 57,00 euro.

49. Pabalstu inkontinences līdzekļu apmaksai līdz 171,00 euro kalendārajā gadā piešķir trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci.

50. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu iegādei, jāiesniedz izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus.

51. Pabalstu briļļu apmaksai līdz 57,00 euro kalendārajā gadā piešķir:

51.1. bērnam no ģimenes, kurai ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

51.2. pensionāram vai personai ar invaliditāti, kurai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

(Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-15 redakcijā)

52. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir:

52.1. par ārstēšanos ar netradicionālām metodēm (akupunktūru, adatu terapiju, aromaterapiju un citiem);

52.2. par masāžu;

52.3. par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs;

52.4. par sociālās rehabilitācijas institūcijās saņemtajiem pakalpojumiem.

53. Pabalstu medikamentu apmaksai nepiešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu, vitamīnu, izņemot gadījumus, kad vitamīnu trūkums ir par iemeslu akūtai (pēkšņai) slimībai vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājumam, svaru regulējošu un citu līdzekļu iegādei.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-25)

54. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

IX. Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

55. Pabalstu 65,00 euro apmērā pārtikas iegādei vienu reizi trijos mēnešos kalendārajā gadā piešķir atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss, kurai nav likumīgo apgādnieku.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

56. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

X. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

57. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts) 72,00 euro apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.

58. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot noteikumu 57.punktā minēto piedzimšanas pabalstu, piešķir vienreizēju pabalstu:

58.1. 1423,00 euro apmērā, ja piedzimst divi bērni vienās dzemdībās;

58.2. 2846,00 euro apmērā, ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās dzemdībās.

59. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

60. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:

60.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

60.2. ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;

60.3. ja viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā.

61. Piedzimšanas pabalsta saņemšanai viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ar iesniegumu vēršas JSLP vai Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-25)

62. Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

XI. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

63. Pabalstu 43,00 euro apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem transporta izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs) un vairāk bērni.

64. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

XII. Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai aprūpei

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

65. Ikmēneša pabalstu 143,00 euro apmērā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – persona ar invaliditāti) aprūpei, ja tā atbilst:

65.1. visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

65.1.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

65.1.2. ir būtiski garīgās veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi;

65.1.3. ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās traucējumiem;

65.2. un vienam no papildus kritērijiem:

65.2.1. no pusotra gada līdz 7 (septiņu) gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;

65.2.2. no 7 (septiņu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts organizēt mācības mājās.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā, kas grozīta ar 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-4)

66. Pabalsta saņemšanai personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:

66.1. apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu;

66.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-4).

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

67. JSLP vienu reizi mācību gada sākumā pieprasa informāciju no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" par personai ar invaliditāti piemēroto izglītības pakalpojuma veidu, programmu un mācību organizēšanu mājās.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

68. Pabalstu piešķir līdz kārtējā kalendārā gada beigām.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

69. Atkārtotai pabalsta saņemšanai likumiskajam pārstāvim jāvēršas JSLP ar iesniegumu un, mainoties apstākļiem pabalsta saņemšanai, noteikumu 66.punktā minētajiem attiecīgajiem dokumentiem.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

69.1 Pabalsta izmaksu personai ar invaliditāti pārtrauc, ja:

69.11. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte;

69.12. beidzas termiņš, uz kuru noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

69.13. uzsākta izglītības apguve;

69.14. nav sniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par mācību organizēšanu mājās;

69.15. ir sasniegta pilngadība.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

69.2 Pabalstu pārskaita likumiskā pārstāvja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-5 redakcijā)

XIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai

70. Pabalstu līdz 15,00 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

70.1. no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes;

70.2. no daudzbērnu ģimenes;

70.3. no aizbildņu ģimenes.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-15)

70.1 Pabalstu piešķir izglītojamajam no:

70.11. ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, līdz kārtējā mācību gada beigām;

70.12. daudzbērnu ģimenes līdz 2021. gada 31. decembrim;

70.13. aizbildņa ģimenes līdz kārtējā mācību gada beigām.

(Jelgavas pilsētas domes 17.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-15 redakcijā)

71. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

72. Pabalsta izmaksu pārtrauc uz 3 (trijiem) mēnešiem no lēmuma par pabalsta izmaksas pārtraukšanu pieņemšanas brīža, ja JSLP ir saņemta rakstiska informācija no profesionālās ievirzes izglītības iestādes par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem:

72.1. vairāk par 4 (četrām) mācību stundām mēnesī 1.–4.klasē;

72.2. vairāk par 6 (sešām) mācību stundām mēnesī 5.–8.klasē.

73. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

XIII.1 Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā)

73.1 Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam piešķir, ja viņš atbilst visiem šādiem kritērijiem:

73.11. speciālists ir noslēdzis darba līgumu par pedagoģiskā darba veikšanu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi;

73.12. speciālists ir noslēdzis īres līgumu par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri, kura atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un faktiski dzīvo īrētajā dzīvojamajā telpā;

73.13. speciālista vai viņa laulātā īpašumā nav dzīvojamās telpas Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā, kas grozīta ar 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-35)

73.2 Noteikumu 73.1 punktā minēto pabalstu līdz 150,00 euro mēnesī piešķir uz 10 (desmit) mēnešiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 10 (desmit) mēnešiem, nepārsniedzot īres līgumā noteikto īres maksu.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā, kas grozīta ar 27.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-30)

73.3 Lai saņemtu pabalstu speciālists, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus:

73.31. darba līguma kopiju ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi par pedagoģiskā darba veikšanu;

73.32. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-35)

73.33. īres līguma kopiju par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā, kas grozīta ar 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-35)

73.4 Pabalstu izmaksā, kamēr speciālists sastāv darba tiesiskajās attiecībās ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz pašvaldības dzīvojamās telpas, kurai noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, saņemšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā)

73.5 Pabalstu pārskaita speciālista iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā)

73.6 Speciālista līdzdarbības pienākumi ir:

73.61. 10 (desmit) mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas uzrādīt JSLP sociālajam darbiniekam apliecinošu dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz speciālista vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim;

73.62. informēt JSLP par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-7 redakcijā, kas grozīta ar 27.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-30)

XIV. Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei

74. Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai piešķir daudzbērnu ģimenei, kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu.

75. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

XIV.1 Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 28.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-23 redakcijā)

75.1 Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, piešķir, ja:

75.11. lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa";

75.12. pilngadību sasniegušais bērns sekmīgi turpina mācības profesionālajā vai vispārējā izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

(Jelgavas pilsētas domes 28.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-23 redakcijā)

75.2 Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, ietver:

75.21. pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram sešu mēnešu periodam kalendārajā gadā;

75.22. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā.

(Jelgavas pilsētas domes 28.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-23 redakcijā)

75.3 Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 28.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-23 redakcijā)

XV. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

76. Pabalstu 43,00 euro apmērā piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pamata dzīvesvieta pirms apcietināšanas bija deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

77. Pabalstu piešķir, ja iesniegums JSLP saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

78. Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes vai tiesas nolēmumu. Gadījumos, kad pabalsta pieprasītājs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī, viņš iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kas ir iztulkota latviešu valodā.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-5 redakcijā)

79. Lēmumu par vienreizēja pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

80. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā JSLP kasē.

XVI. Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

81. Ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam 50,00 euro apmērā piešķir kārtējā gadā no 15.aprīļa līdz 15.decembrim.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-25; 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-4)

82. Pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka personas statusu.

83. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

XVI1. Ikgadējs pabalsts politiski represētai personai

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 22.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-21 redakcijā)

83.1 Ikgadējo pabalstu politiski represētai personai 50,00 euro apmērā piešķir reizi gadā novembra mēnesī sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-23)

83.2 Pabalsta pieprasītājs no kārtējā gada 1. oktobra līdz 10. novembrim iesniedz JSLP iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

83.3 Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

XVII. Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

84. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 150,00 euro apmērā piešķir personai, kurai ir 100 (viens simts) un vairāk gadu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-23)

85. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā JSLP kasē.

XVIII. Apbedīšanas pabalsts

86. Apbedīšanas pabalstu 271,00 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.

87. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

87.1. mirušais nav atpazīts;

87.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):

87.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

87.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.

88. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.

89. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.

90. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

91. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

XIX. Noslēguma jautājumi

92. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

93. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15-20Pieņemts: 12.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 30.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 30.11.2015. OP numurs: 2015/234.15
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278121
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-29.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-29.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2020","iso_value":"2020\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2020.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2020","iso_value":"2020\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2020.-30.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2020","iso_value":"2020\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2020.-01.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-20.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2019","iso_value":"2019\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2019.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2019","iso_value":"2019\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2019.-27.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-31.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2018","iso_value":"2018\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2018.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2017","iso_value":"2017\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2017.-16.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2016","iso_value":"2016\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2016.-07.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-03.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2016","iso_value":"2016\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-10.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)