Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 18. augustā
Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 18. augusta sēdes
lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 9/2021)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. septembra sēdes
lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 12/2021)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta ceturto daļu, 36. panta piekto un sesto daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 15. punktu
(Ķekavas novada domes 13.03.2024. saistošo noteikumu Nr. 4/2024 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ķekavas novadā.

2. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veic Ķekavas novada sociālais dienests, (turpmāk – Sociālais dienests), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

(Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 23/2022 redakcijā)

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

3. Ķekavas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalsti:

3.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalsts, kur GMI apmērs ir noteikts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu;

3.2. mājokļa pabalsts – materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, ko aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 809) un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3.3. pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām:

3.3.1. pabalstus veselības aprūpei:

3.3.1.1. pabalstu zobu protezēšanai līdz 80,00 euro (vienu reizi divos kalendāra gados), ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem;

3.3.1.2. pabalstu medikamentu, uztura bagātinātāju, zobārstniecības, ārstniecības pakalpojumu un medicīnisko ierīču apmaksai līdz 300,00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/ kvītis/rēķinus ar personas datiem.;

3.3.1.3. pabalstu par veiktu operāciju locītavu endoprotezēšanai līdz 430,00 euro, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem;

3.3.1.4. naudas pabalstu briļļu iegādei līdz 50,00 euro, personām ar redzes invaliditāti līdz 75,00 euro (vienu reizi divos kalendāra gados), iesniedzot ārsta izziņu, ka personai ir nepieciešamas brilles, kā arī uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem. Gadījumā, ja persona iesniedz ārsta izziņu par redzes pasliktināšanos, sakarā ar ko nepieciešams iegādāties jaunas brilles, Sociālais dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vienu reizi kalendāra gadā;

3.3.1.5. iesniegumu par Noteikumu 3.3.1.2. apakšpunktā noteikto pabalstu pieņem līdz kalendāra gada 20. decembrim.

3.3.2. pabalstu individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem, kas apmeklē Ķekavas novada izglītības iestādes, un Ķekavas novadā deklarētiem bērniem, kuri mācās izglītības iestādēs bērniem ar speciālajām vajadzībām. Pabalsta apmērs līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā, uzrādot Sociālajā dienestā čekus;

3.3.3. brīvpusdienas Ķekavas novada izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku;

3.3.4. launagu Ķekavas novada izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību 1.–9. klašu bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku;

3.3.5. pabalstu ēdināšanai Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku par katru apmeklēto izglītības iestādes dienu apmaksājot līdz 5,00 euro;

3.3.6. (svītrots ar Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022)

3.4. pabalstu krīzes situācijā:

3.4.1. pabalsts krīzes situācijā līdz 150,00 euro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas), pamatojoties uz personas iesniegumu un klāt pievienotajiem attaisnojošiem dokumentiem, vienu reizi kalendāra gadā;

3.4.2. pabalsts mājsaimniecībai stihisku nelaimju, ugunsgrēka gadījumos mājoklī vai palīgēkās, attiecībā uz kurām personai ir īpašuma lietošanas tiesības, līdz 710,00 euro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas), iesniedzot gadījumu apstiprinošus dokumentus.

3.5. vienreizēju materiālu palīdzību personai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav mājokļa vai deklarētās dzīvesvietas un tā par savu dzīvesvietu ir izvēlējusies Ķekavas novadu, kuras administratīvajā teritorijā nav personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta:

3.5.1. vienreizējās materiālās palīdzības apmēru aprēķina kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni;

3.5.2. vienreizējo materiālo palīdzību piešķir un saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 03.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2021; 28.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2022; 12.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2022; 24.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2023; 13.03.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2024)

III. Materiālās situācijas izvērtēšana un minimālo ienākumu sliekšņi

4. Mājsaimniecības materiālo situāciju izvērtē atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajam.

5. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 70 % no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1. februārim publicētās aktuālās ienākumu mediānas pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecībā esošai personai, noapaļots līdz veseliem euro, savukārt pārējām personām mājsaimniecībā maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis tiek aprēķināts, minētajam ienākuma slieksnim piemērojot koeficientu 0,7 un noapaļojot līdz veseliem euro.

(Ķekavas novada domes 13.03.2024. saistošo noteikumu Nr. 4/2024 redakcijā)

IV. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pēc iesnieguma un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, un pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajam, izņemot pabalstu krīzes situācijā, kuru piešķir bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

7. GMI pabalstu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 noteiktajam un izmaksā naudā reizi mēnesī.

8. Mājokļa pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajam pēc izdevumus apliecinošu dokumentu par vienu mēnesi (vai trīs mēnešiem) iesniegšanas.

9. Mājokļa pabalstu katru mēnesi pārkaita pakalpojumu sniedzējiem vai izmaksā iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā.

10. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā pēc kurināmā iegādes attaisnojošu dokumentu iesniegšanas. Izņēmuma gadījumā tiek pieņemts lēmums izmaksāt mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei avansā vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

11. Noteikumu 3.3. apakšpunktos noteiktos pabalstus piešķir pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas, izņemot 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5. apakšpunktā noteiktos pabalstus piešķir atbilstoši ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs.

12. Noteikumu 3.4. apakšpunktos noteiktos pabalstus piešķir pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas un sociālās situācijas izvērtēšanas.

13. Noteikumu 3. punktā noteiktie pabalsti, kas pārskaitāmi uz klienta norādīto kredītiestādes kontu, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

(Ķekavas novada domes 24.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

15. Ķekavas novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ķekavas novada domes 24.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 8/2023 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

16.1. Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošo noteikumu Nr. 22/2016 "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā" III nodaļa "Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana", IV nodaļa "Sociālie pabalsti", VI nodaļa "Ierobežojumi pabalsta saņemšanai";

16.2. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu slieksni, kad mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu";

16.3. Baldones novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19/2021Pieņemts: 18.08.2021.Stājas spēkā: 29.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 28.09.2021. OP numurs: 2021/187.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326374
{"selected":{"value":"23.03.2024","content":"<font class='s-1'>23.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.03.2024","iso_value":"2024\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-22.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2023","iso_value":"2023\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2023.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2022","iso_value":"2022\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2022.-07.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2022","iso_value":"2022\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2022.-01.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2021","iso_value":"2021\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2021.-11.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2021","iso_value":"2021\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2021.-25.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.03.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"