Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Valmierā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 9, 19. §)
Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14. panta sesto daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes
16.09.2021. lēmumu Nr. 339
(prot. Nr. 11, 55. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība);

1.2. mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

1.3. sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – Pabalsti) veidus;

1.4. pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību;

1.5. pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki, brāļi, māsas, bērni, mazbērni un vecvecāki;

2.2. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošs nekustamais īpašums, kurā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo;

2.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personai ar I grupas redzes invaliditāti vai personai ar I grupas invaliditāti, kura pārvietojas riteņkrēslā. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vides pielāgošana neietver koplietošanas telpu pielāgošanu.

3. Tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un Pabalstus ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, vai personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un, kuras ar iesniegumu vērsušās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 340 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 238 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

5. Pārvalde izvērtē mājsaimniecības tiesības saņemt:

5.1. pamata Pabalstus:

5.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu;

5.1.2. mājokļa pabalstu;

5.2. papildu Pabalstus:

5.2.1. pabalstu krīzes situācijā;

5.2.2. pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai:

5.2.2.1. pabalstu veselības aprūpei;

5.2.2.2. pabalstu mājokļa pielāgošanai.

6. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu izvērtē, aprēķina un piešķir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7. Tiesības saņemt pabalstu atsevišķu izdevumu segšanai ir mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

8. Personai, kurai piešķirts Pabalsts ir pienākums informēt Pārvaldi par apstākļiem, kas var būt par pamatu Pabalsta izmaksas samazināšanai vai pārtraukšanai.

9. Pārvalde mājsaimniecībai par kārtējo mēnesi piešķirto Pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 25. datumam, izņemot:

9.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu, kuru izmaksā līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai;

9.2. pabalstu krīzes situācijā.

II. Pabalsts krīzes situācijā

10. Krīzes situācijā, kas ir katastrofas vai citu ārēju notikumu, t.sk., no mājsaimniecības gribas neatkarīgi apstākļi un gadījumi, kad personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, tad tā atbilstoši krīzes cēloņiem, veidam un apmēram prioritārā secībā tiek nodrošināta no Pašvaldības budžeta kā pabalsts krīzes situācijā.

(Valmieras novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 76 redakcijā)

11. Pārvalde lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, nosakot pabalsta apmēru atbilstoši krīzes izvērtējumam.

(Valmieras novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 76 redakcijā)

12. Pabalsts krīzes situācijā ir vienreizējs, bet var tikt izmaksāts atkārtoti, izvērtējot situāciju, kādā nonākusi mājsaimniecība.

13. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām.

(Valmieras novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 76 redakcijā)

14. Pabalstu krīzes situācijā izmaksā piecu darba dienu laikā no Pārvaldes lēmuma pieņemšanas brīža skaidrā vai bezskaidrā naudā, vai, pēc vienošanās ar pabalsta krīzes situācijā pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

III. Pabalsts veselības aprūpei

15. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts pēc radušos izdevumu apmaksas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laikā par:

15.1. veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

15.2. veiktajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta;

15.3. optisko briļļu iegādi;

15.4. valsts kompensējamo medicīnisko ierīču (izņemot zāles un uztura bagātinātājus) iegādi.

16. Pabalstu veselības aprūpei var pieprasīt kalendāra gadā, kad radušies izdevumi, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim. Pieprasot šo pabalstu, iesniegumam pievieno izdevumus apliecinoša dokumenta (kases čeka, numurētas stingrās uzskaites kvīts, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, vai faktūrrēķina, vai internetbankas izdrukas) oriģinālu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa. Pieprasot saistošo noteikumu 15.3. apakšpunktā noteikto papildus iesniedzama recepte optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei kopija (uzrādot oriģinālu).

17. Pabalsts veselības aprūpei personai tiek piešķirts 50 procentu apmērā no radušajiem izdevumiem, nepārsniedzot 300 euro kalendāra gadā.

IV. Pabalsts mājokļa pielāgošanai

18. Pabalstu mājokļa pielāgošanai (turpmāk – Mājokļa pabalsts) var saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – Persona).

19. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamāku Personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

20. Mājokļa pabalsta maksimālais apmērs mājokļa pielāgošanai vienai Personai ir 2000 euro.

21. Mājokļa pabalstu var saņemt, lai veiktu:

21.1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;

21.2. iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

21.3. ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja Persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā;

21.4. tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība.

22. Mājokļa pabalsts nav paredzēts tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei.

23. Mājokļa pabalstu piešķir, ja mājoklis ir Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, kā arī, ja mājoklis ir valsts, pašvaldības vai citas personas īpašumā un Personai ir noslēgts īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no Mājokļa pabalsta pieprasīšanas dienas.

24. Personai piešķir Mājokļa pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. Atkārtoti Mājokļa pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem no iepriekšējā Mājokļa pabalsta izmaksas datuma.

25. Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.

26. Lai saņemtu Mājokļa pabalstu, Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Pārvaldē iesniedz:

26.1. iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, norādot vēlamo risinājumu mājokļa pielāgošanai un kredītiestādes kontu, kurā pārskaitāms Mājokļa pabalsts;

26.2. dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Pārvaldes rīcībā;

26.3. ergoterapeita atzinumu par mājokļa pielāgošanas nepieciešamību;

26.4. komercreģistrā reģistrēta komersanta vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komersanta sagatavotu izdevuma tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;

26.5. dzīvojamās platības īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

26.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

26.7. dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja Personai ir nepieciešams veikt ārējas vides pielāgošanu;

26.8. Būvvaldes izdotu dokumentu par telpu atbilstību mājokļa pielāgošanas prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, ja informācija nav pieejama Pārvaldei.

27. Pēc saistošo noteikumu 26. punktā minēto dokumentu saņemšanas Pārvalde viena mēneša laikā izvērtē Personas atbilstību saistošajos noteikumos noteiktām prasībām un pieņem lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru.

28. Pieņemot lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu, Pārvalde Mājokļa pabalstu desmit darba dienu laikā pārskaita uz saistošo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto kredītiestādes kontu.

29. Pārvaldei ir tiesības, saskaņojot ar Personu, likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu, apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa pielāgošanas esamību un to funkcionalitāti.

V. Noslēguma jautājumi

30. Līdz 2021. gada 31. decembrim mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, piešķir pabalstu krīzes situācijā 150 euro apmērā vienai personai mēnesī.

31. Lai saņemtu saistošo noteikumu 30. punktā minēto pabalstu, persona Pārvaldē iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.

32. Saistošo noteikumu 30. punktā noteikto pabalstu izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot to iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā:

32.1. pirmreizēji – piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža;

32.2. pārējos mēnešos – līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

33. Atzīt par spēku zaudējušu:

33.1. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 10/2017 "Par pabalstu krīzes situācijā";

33.2. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā";

33.3. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 19. novembra saistošos noteikumus Nr. 16/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā";

33.4. Burtnieku novada pašvaldības 2013. gada 18. septembra saistošos noteikumus Nr. 10/2013 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu burtnieku novadā";

33.5. Burtnieku novada pašvaldības 2020. gada 20. maija saistošos noteikumus Nr. 12/2020 "Par krīzes pabalstu piešķiršanu Burtnieku novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību";

33.6. Kocēnu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 8/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā";

33.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā";

33.8. Mazsalacas novada pašvaldības 2010. gada 10. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu";

33.9. Naukšēnu novada pašvaldības 2020. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 7/2020 "Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību";

33.10. Naukšēnu novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošos noteikumus Nr. 11/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā";

33.11. Naukšēnu novada pašvaldības 2021. gada 20. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni";

33.12. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 24/2014 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā";

33.13. Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada 16. novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā";

33.14. Strenču novada domes 2015. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Strenču novadā";

33.15. Strenču novada domes 2015. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 5/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā";

33.16. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 28.09.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 27.09.2021. OP numurs: 2021/186.18
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326337
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2021","iso_value":"2021\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)