Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā".
Naukšēnu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7/2020

2020. gada 16. decembrī
Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Naukšēnu novada domes
2020. gada 16. decembra
sēdes lēmumu Nr. 190 (prot. Nr. 17, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro
un ceturto daļu, pārejas noteikumu 37. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Naukšēnu novadā pašvaldības pabalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām).

3. Pabalsti krīzes situācijā tiek izmaksāti no Naukšēnu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs (turpmāk – pieprasītājs) iesniedz dienestam iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus.

5. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

6. Piešķirtais krīzes pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā.

II. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

7. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

7.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas personas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu vai kurām atteikts dīkstāves pabalsts, personas, kuras valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), un tas dokumentāli tiek apliecināts;

7.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

7.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

8. Pabalsts krīzes sitiuācijā vienai personai (kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu periodu.

9. Personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 50,00 euro(piecdesmit euro 00 centi) par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

10. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Dienests, saņemot personas iesniegumu un pierādošos dokumentus par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

11. Dienests lēmumu par Pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

12. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Naukšēnu novada pašvaldības domē.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likums" 24. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs J. Zuments
Paskaidrojuma raksts
Naukšēnu novada pašvaldības 2020. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020 "Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Šobrīd Naukšēnu novada pašvaldībā ir spēkā 16.12.2015. saistošie noteikumi Nr. 11/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā". Regulējums ir vispārīgs un šajā gadījumā nav iespējams izvērtēt neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

Šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt pabalsta apmēru vienai personai, kā arī kritērijus pabalsta piešķiršanai.

Likumā "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020. nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Papildus pabalstu 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam likumprojekta ieviešanu nodrošinās 100 % valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam. Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Naukšēnu novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu "Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" projekts paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim piešķirot 80,00 euro mēnesī ņemot vērā noteikumos noteiktos kritērijus, nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību.

Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izvērtējot šo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu līdz 2020. gada 1.decembrim no pašvaldības budžeta ir izmaksāti pabalsti 300,00 euro, no kuriem 80 euro ir saņemti no valsts budžeta.

Šobrīd nav iespējams paredzēt, cik Naukšēnu novada iedzīvotāju varētu vērsties ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19. Tie būs iedzīvotāji, kuri nesaņem valsts sniegto atbalstu (dīkstāves pabalstu) vai tas ir nepietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Naukšēnu novada pašvaldības Sociālais dienests. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Naukšēnu novada informatīvajā izdevumā "Naukšēnu Novada Vēstis" un Naukšēnu novada pašvaldības mājaslapā www.naukseni.lv.

Saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs J. Zuments
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Naukšēnu novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Naukšēnu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2020Pieņemts: 16.12.2020.Stājas spēkā: 23.12.2020.Zaudē spēku: 28.09.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2020. OP numurs: 2020/247.48
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
319644
23.12.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)