Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2026. gada 31. jūlijā.
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Saldū 2021. gada 6. jūlijā
Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 6. jūlija lēmumu
(prot. Nr. 11, 16. §)

Ar precizējumiem,
kas izdarīti ar Saldus novada domes
2021. gada 16. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu
(prot. Nr. 13, 12. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Saldus novada Zaņas pagasta Zaņas dzirnavu dīķī, kuros noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts Nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī" (nolikums pielikumā).

3. Saistošo noteikumu darbības laiks 5 (pieci) gadi.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Apstiprināts
ar Saldus novada domes
2021. gada 6. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
I. Vispārīgie jautājumi

1. Zaņas dzirnavu dīķis (kadastra Nr. 84940050106), kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana, atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Zaņas upes un uz pašvaldībai piederošās zemes. Zaņas dzirnavu dīķa platība 22,6 ha. Zaņas dzirnavu dīķis ir pašvaldībai piederoši ūdeņi, kuri ir publiski pieejami.

2. Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī nepieciešama, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi dīķos un to apkārtnē un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 5. punktu (turpmāk – MK noteikumi Nr. 799) un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800).

3. Licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī, pamatojoties uz Saldus novada 2020. gada 27. aprīlī noslēgto līgumu – pilnvarojumu (pielikums Saldus novada pašvaldības 2020. gada 23. aprīļa sēdes lēmumam (protokols Nr. 6, 9. §), organizē biedrība "Zaņas makšķernieku klubs", reģ. Nr. 40008113095, juridiskā adrese "Sūbri", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897, tālr.+371 29468783, e-pasts: zanasmk@inbox.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

4. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.

Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Zaņas dzirnavu dīķa (pielikums Nr. 1A) teritorijā visu gadu, makšķerēšanai no laivām, no krasta un no ledus.

5. Makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdzi, šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

6. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800, ievērojot šādas atkāpes:

6.1. Licencēta makšķerēšana atļauta ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

6.2. Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt 5 karpas, kuras nav mazākas par 40 cm.

III. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits, maksa par licencēm un cenu atlaižu piemērošana

7. Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī atļauta tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:

7.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus – 4,00 euro gab. (1500 licences gadā).

7.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai laivas – 5,00 euro gab. (700 licences gadā).

7.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas.

8. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Zaņas dzirnavu dīķī ir tiesīgi saņemt:

8.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot personas statusa apliecinošu dokumentu).

8.2. Zaņas dzirnavu dīķa krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), neierobežojot licenču skaitu.

8.3. Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

8.4. Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

8.5. Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji.

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.02.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

IV. Licenču noformēšana un realizācija

9. Licenču noformēšana.

Katra licence satur sekojošus rekvizītus: kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas organizētāja rekvizīti, licences saņēmēja vārds uzvārds, personas kods, licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izsniedzējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām. Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr. 2A, 2B, 2C).

10. Licenču realizācija.

Makšķerēšanas licenci var iegādāties vai saņemt pie biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni +371 22497127, "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, katru dienu no plkst. 07.00 līdz plkst. 22.00, zanasmk@inbox.lv.

V. Lomu uzskaite

11. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.

12. Makšķernieku pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci nodot vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu (izņēmums ir gada bezmaksas licence, kuru jānodod vai jānosūta organizētājam 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām). Ja formā nepietiek vietas loma reģistrācijai, tad loma uzskaite jāturpina uz atsevišķas lapas. Organizētājam ir pienākums turpmāk neizsniegt licences tiem makšķerniekiem kārtējā un nākamajā gadā, kuri šī punkta prasības nepilda.

13. Organizētājs uzskaita iegūtos lomus, un katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

14. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:

14.1. Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 20%.

14.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājam – 80%.

15. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Zaņas dzirnavu dīķa zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētas makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

VII. Vides aizsardzība

16. Zaņas dzirnavu dīķa tuvumā aizliegts trokšņot, izmest atkritumus un novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un apzīmētām vietām.

17. Makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.

18. Ūdenskrātuvē nedrīkst lietot laivas ar mehāniskajiem dzinējiem.

19. Pamatojoties uz 1999. gadā VU "Meliorprojekts" izstrādātajiem "Zaņas dzirnavezera ekspluatācijas noteikumiem" ūdens līmeni Zaņas dzirnavu dīķi regulē un par to atbild Zaņas dzirnavu spēkstacijas īpašnieks vai apsaimniekotājs.

20. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

VIII. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole un uzraudzība

21. Kontroli par licencētās makšķerēšanas nolikuma ievērošanu veic Saldus novada Pašvaldības policija un Valsts vides dienests.

22. Šajā Nolikumā, MK noteikumos Nr. 799 un MK noteikumos Nr. 800 paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanas un izpildes kontroli atbilstoši kompetencei veic Saldus novada pašvaldība.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

23. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Zaņas dzirnavu dīķī un izvietot norādes, zīmes ūdenstilpnes tuvumā.

24. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā saskaņā ar šī nolikuma 10. punktu.

25. Nodrošināt to naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma VI nodaļai.

26. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.

27. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu.

28. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu.

29. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VI nodaļai un pielikumam Nr. 3.

30. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu.

31. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā.

32. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr. 4.

33. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

34. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši MK noteikumu Nr. 799 2. pielikumam, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību.

X. Atbildība

35. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

36. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par šī nolikuma 14.1. apakšpunktā minēto naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

XI. Noslēguma jautājums

37. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pašvaldības saistošo noteikumu par licencēto makšķerēšanu pilna teksta publicēšanas Saldus novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Saldus Novada Vēstis", un tā darbības ilgums ir 5 gadi no spēkā stāšanās dienas.

XII. Nolikuma pielikumi

Zaņas dzirnavu dīķa robežu shēma – pielikums Nr. 1A

Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikums Nr. 2A, 2B, 2C

Makšķernieku lomu uzskaite Zaņas dzirnavu dīķī – pielikums Nr. 3

Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2021.–2026. gadam – pielikums Nr. 4

Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī – pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 1A
Zaņas dzirnavu dīķa robežu shēma

 

Biedrība "Zaņas makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008113095, "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus

Izdota _________________________

 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
dzīvo 
 (adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:

1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķi ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads LV-3897.

Izdota 202__.g."___".________________

Derīga līdz 202__.g. "____’ ___________

Licences cena 4,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

   
 (paraksts) 
Biedrība "Zaņas makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008113095, "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus

Izdota _________________________

 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
dzīvo 
 (adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:

1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķi ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g."___".________________

Derīga līdz 202__.g. "____’ ___________

Licences cena 4,00 euro

Licences saņēmējs  
 (paraksts) 
Licences izsniedzējs  
 (paraksts) 
  
(z.v.) 

202___.g."____"._____________

 

 

Biedrība "Zaņas makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008113095, "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas vai krasta.

Izdota _________________________

 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
dzīvo 
 (adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:

1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētāja – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g."___".________________

Derīga līdz 202__.g. "____’ ___________

Licences cena 5,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

   
 (paraksts) 
Biedrība "Zaņas makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008113095, "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas vai krasta.

Izdota _________________________

 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
dzīvo 
 (adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:

1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g."___".________________

Derīga līdz 202__.g. "____’ ___________

Licences cena 5,00 euro

Licences saņēmējs  
 (paraksts) 
Licences izsniedzējs  
 (paraksts) 
  
(z.v.) 

202___.g."____"._____________

Biedrība "Zaņas makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008113095, "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Gada bezmaksas licence Nr.____

(makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas)

Izdota _________________________

 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
dzīvo 
 (adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:

1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g."___".________________

Derīga līdz 202__.g. "____’ ___________

Licences cena bezmaksas

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

   
 (paraksts) 
Biedrība "Zaņas makšķernieku klubs"

Reģ. Nr. 40008113095, "Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897, tālr. nr. 22497127

Gada bezmaksas licence Nr.____

makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas)

Izdota _________________________

 
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
 
dzīvo 
 (adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:

1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.

3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības "Zaņas makšķernieku klubs" laivām.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897.

Izdota 202__.g."___".________________

Derīga līdz 202__.g. "____’ ___________

Licences cena bezmaksas

Licences saņēmējs  
 (paraksts) 
Licences izsniedzējs  
 (paraksts) 
  
(z.v.) 

202___.g."____"._____________

Makšķernieku lomu uzskaite Zaņas dzirnavu dīķī
DatumsMakšķerēšanas ilgums (stundas)Zivju sugaZivju skaits
( gab. )
Zivju svars
( kg )
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Licences nr.___________

Lomu uzskaite nododama organizētājam vai nosūtāma uz licencē norādīto organizētāja adresi – "Līči", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 piecu darba dienu laikā pēc vienas dienas licences derīguma termiņa beigām un 10 dienu laikā pēc gada bezmaksas licences derīguma termiņa beigām.

Paraksts___________________

 

Pielikums Nr. 4
Zaņas dzirnavu dīķa apsaimniekošanas plāns 2021.–2026. gadam

Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai

Nr. p. k.Darbu veids2021. gads2022. gads2023. gads2024. gads2025. gads
1.Iepirkt un makšķerniekiem iznomāt laivas4 gab.5 gab.6 gab.6gab7gab
2.Dīķī ielaist zivju mazuļus:     
Zandartu mazuļus 1000500 1000
Karpas svarā ap 1 kg500 500500 
Zivju mazuļu ielaišana jāveic kopā ar Valsts vides dienesta inspektoriem, zivju audzētavas un pašvaldības pārstāvjiem.     
3.Makšķerēšanas vietu sagatavošana55555
4.Dīķa krastu sakopšanapastāvīgipastāvīgipastāvīgipastāvīgipastāvīgi
5.Samazināt dīķa akvatorija aizaugšanu1 ha1 ha1 ha1 ha1 ha
Pielikums Nr. 5
Saskaņojumu lapa
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
1. Zemkopības ministrija:
SASKAŅOTS:
2021. gada 21. aprīlī
ZM Zivsaimniecības departamenta direktors N. Riekstiņš
e-paraksts
 

2. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"":

SASKAŅOTS:
2021. gada 28. aprīlī
"BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs D. Ustups
e-paraksts
 

3. Valsts vides dienests:

SASKAŅOTS:
2021. gada 12. maijā
Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktore E. Mahta
e-paraksts
 

4. Saldus novada pašvaldība:

SASKAŅOTS:
Ar Saldus novada domes pieņemtiem
Saistošiem noteikumiem 06.07.2021.

Saldus novada domes priekšsēdētājsM. Zusts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 31.07.2021.Zaudē spēku: 31.07.2026.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 30.07.2021. OP numurs: 2021/145.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325038
{"selected":{"value":"01.03.2023","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-30.07.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2023","iso_value":"2023\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2023.-30.07.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2021","iso_value":"2021\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2021.-28.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"