Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 337

Rīgā 2021. gada 18. maijā (prot. Nr. 42 23. §)
Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2021.–2023. gadam

1. Apstiprināt Attīstības sadarbības politikas plānu 2021.–2023. gadam (turpmāk – plāns).

2. Noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Ārlietu ministrijai finansējumu, kas nav izmantots budžeta programmas 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" ietvaros finansētajām divpusējās attīstības sadarbības aktivitātēm, Ārlietu ministrijas budžeta ietvaros pārdalīto finansējumu vai kārtējā gada valsts budžeta likumā papildus piešķirto finansējumu attīstības sadarbības politikas īstenošanai prioritāri novirzīt:

3.1. pasākumam "Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam, tiecoties novirzīt 50 % finansējuma PSO", ja granta projektu konkurss kārtējam gadam nav noslēdzies un finansējuma apmērs nesasniedz Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteikto apmēru;

3.2. citām attīstības sadarbības aktivitātēm, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas lēmumu saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 5. panta 7. punktu;

3.3. Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 245 "Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam") minēto uzdevumu īstenošanai, ja finansējuma apmērs tiek palielināts pamatnostādnēs noteiktajā apmērā.

4. Ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2021. un 2022. gadā nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidējā termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

(MK 29.03.2022. rīkojuma Nr. 200 redakcijā)

5. Atbalstīt Attīstības sadarbības politikas plāna 2021.–2023. gadam konsolidēto redakciju.

(MK 29.03.2022. rīkojuma Nr. 200 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
(Ministru kabineta
2021. gada 18. maija
rīkojums Nr. 337)

(Grozīts ar MK 29.03.2022. rīkojumu Nr. 200)

Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.–2023. gadam

Izmantoto saīsinājumu saraksts

ANOApvienoto Nāciju Organizācija
CAEPEiropas Savienības–Centrālāzijas izglītības platforma
CIVICUSStarptautiskā NVO apvienība par pilsonisko sabiedrību
CONCORDEiropas nacionālo attīstības sadarbības un humānās platformu apvienība
ECTSEiropas Kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēma
ESEiropas Savienība
IAMIlgtspējīgas attīstības mērķi
IBMIntegrēta robežu pārvaldība
Forusstarptautisks nacionālo NVO platformu tīkls
LAPASBiedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"
LPSBiedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
NAP2027Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam 
NKInacionālais kopienākums
NVOnevalstiskās organizācijas
OAPoficiālā attīstības palīdzība
OECDEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
OECD DACOECD Attīstības palīdzības komiteja
PBGPasaules Bankas grupa
PSOPilsoniskās sabiedrības organizācijas
SAAPBG Starptautiskā Attīstības asociācija (IDA)
VAVVismazāk attīstītās valstis

I. Plāna kopsavilkums

Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.-2023. gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu. Plānā ir iekļauti konkrēti pasākumi, lai sekmētu 2021. gada 14. aprīlī pieņemtajās Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa "veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, sniedzot ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā" sasniegšanu, īstenojot attīstības sadarbību tiesiskuma veicināšanas, publiskās pārvaldes attīstības un tās spēju stiprināšanas, uzņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības, demokrātiskas līdzdalības veicināšanas un pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības, kā arī klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomās. Tādejādi Plāns stiprina Latvijas kā divpusējā donora lomu un īsteno Latvijas ārpolitiskās intereses, kas noteiktas ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā Saeimai par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā.

Pamatnostādnes un Plāns ir izstrādāts laikā, kad pasauli skārusi globālā COVID-19 pandēmija, kas rada iepriekš nepieredzētus izaicinājums globālajai veselībai un sociālekonomiskajai stabilitātei.

Vienlaikus Latvijas kaimiņvalstī, Baltkrievijā, notikušās prezidenta vēlēšanas un tām sekojošie notikumi aktualizējuši nepieciešamību pārskatīt kā Latvijas, tā starptautisko donoru līdzšinējo sadarbību ar Baltkrieviju, veicinot baltkrievu tautas izrādīto vēlmi nostāties uz demokrātisko reformu ceļa.

Saskaņā ar Pamatnostādnēm galvenās Latvijas attīstības sadarbības tematiskās prioritātes izriet no IAM. Kā prioritāri tiek identificēti 16.IAM Miers, taisnīgums un stipras un iekļaujošas institūcijas, 5.IAM Dzimumu līdztiesība, 4.IAM Kvalitatīva izglītība, 8.IAM Labs darbs un ekonomiskā izaugsme, 13.IAM Klimata rīcība un 17.IAM Sadarbība mērķu īstenošanai. Tematisko prioritāšu īstenošanā Latvija īpaši pievērsīs uzmanību digitalizācijai kā attīstības veicinātajam un atbalstīs inovatīvus un pārbaudītus digitālus risinājumus, kas var veicināt valstu pārvaldes efektivitāti, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un jaunu ekonomisko iespēju radīšanu.

Savukārt ģeogrāfiskās prioritātēs saglabāsies ES Austrumu partnerības valstis (īpaši Gruzija, Moldova, Ukraina, kā arī Baltkrievija) un Centrālāzijas valstis (īpaši Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna). Vienlaikus, palielinoties finansējuma apmēram, Latvija pirmo reizi kā prioritāti noteiks atbalsta sniegšanu citiem reģioniem (īpaši Āfrikas valstīm), sniedzot ieguldījumu globālos sabiedriskos labumos un globālu izaicinājumu risināšanā, kā arī ievērojot Latvijas attīstības sadarbības politikas saistības atbalstīt arī vismazāk attīstītās valstis (turpmāk - VAV).

Latvijas attīstības sadarbības aktivitātes, attiecīgi OAP finansējums, veidojas no divpusējos un daudzpusējos formātos īstenotām aktivitātēm. Daudzpusējais formāts, kas veido gandrīz 90% no kopējā apjoma, galvenokārt ietver starptautiskās iemaksas ES budžetā, Eiropas Attīstības fondā, kā arī iemaksas ANO aģentūrās un citās starptautiskajās institūcijās, iniciatīvās un trasta fondos. Šajos formātos ir svarīgi aizstāvēt galvenās Latvijas prioritārās jomas un reģionus, veicināt Latvijas redzamību. Savukārt Latvijas OAP divpusējā formātā veido aptuveni 10% no kopējā apjoma un tā ietver Ārlietu ministrijas budžeta programmu "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" paredzētos līdzekļus; citu valsts iestāžu divpusējai attīstības sadarbībai veltīto finansējumu un ad hoc veidā sniegto atbalstu un humāno palīdzību.

Plānā iekļautās darbības (Ārlietu ministrijas un nozaru ministriju) strukturētas atbilstoši sešiem Pamatnostādņu rīcības virzieniem un tajos ietvertajiem uzdevumiem:

1. Sniegt atbalstu prioritāro partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai un ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā:

Šajā rīcības virzienā ietverto pasākumu īstenošanai paredzēts novirzīt lielāko daļu no Ārlietu ministrijas budžeta programmā "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" piešķirtajiem līdzekļiem (saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam" 2021. gadā piešķirts finansējums EUR 583 813 apmērā, saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022. gadam" 2022. gadā piešķirts finansējums EUR 1 363 813 un saskaņā ar likumu "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 2023. gadā plānots finansējums EUR 1 663 813 apmērā), lai īstenotu šādus pasākumus.

Pirmkārt, rīkotu granta projektu konkursus: 1) attīstības sadarbības projektu īstenošanai ES Austrumu partnerības valstu un Centrālāzijas valstu atbalstam un, palielinoties finansējuma apmēram, citiem reģioniem (īpaši Āfrikas valstīm); 2) līdzfinansējuma piešķiršanai PSO īstenotajiem attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem, kas ieguvuši finansējumu no citiem starptautiskajiem palīdzības finansētājiem; 3) īstenotāju priekšizpētes vizīšu īstenošanai.

Otrkārt, īstenotu ilgtermiņa attīstības sadarbības projektus atbilstoši partnervalstu izteiktajām vajadzībām un Latvijas ekspertīzei un/vai projektus, kuru īstenošanā ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums vismaz 50% apmērā.

2. Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu daudzpusējās sadarbības ietvaros, jo īpaši ES, ANO, PBG un OECD ietvaros, tādējādi veicinot Latvijas attīstības sadarbības politikas saskaņotību visos formātos

Daudzpusējos formātos plānots turpināt iesaistošu pozīciju izstrādi par aktuālajiem attīstības sadarbības jautājumiem, stiprināt dialogu ar Saeimu.

3. Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības īstenošanas institucionālo ietvaru, politikas veidotāju un īstenotāju profesionalitāti un darbības saskaņotību

Atbilstoši Pamatnostādnēm, Ārlietu ministrija ar šo Plānu veicina Latvijas attīstības sadarbības aktivitāšu saskaņotību. Viens no būtiskākajiem šī virziena uzdevumiem būs veicināt Latvijas iesaisti lielapjoma ES un citu donoru finansētos attīstības sadarbības projektu īstenošanā un ar to saistīto funkciju integrēšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbā, ceļot aģentūras kapacitāti un profesionalitāti.

2021.-2023. gada Plānā līdz ar Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta programmas plānošanu ietverti arī 64 attīstības sadarbības pasākumi, ko attīstības valstīs plāno īstenot 10 Latvijas publiskās pārvaldes iestādes. Ņemot vērā, ka valsts pārvaldes iestāžu aktivitātes veido ievērojamu Latvijas divpusējā attīstības sadarbības finansējuma daļu, svarīgi veicināt šo aktivitāšu sasaisti ar Ārlietu ministrijas plānoto politiku.

4. Stiprināt Latvijas attīstības sadarbības caurskatāmību, paredzamību un atbilstību starptautiskajiem ziņošanas standartiem

Ārlietu ministrija turpinās darbu pie atbalstīto projektu izvērtēšanas sistēmas stiprināšanas, ieviesīs daudzgadu plānošanu, tādejādi paaugstinot prognozējamību un paredzot elastību divpusējā attīstības sadarbības finansējuma apguvē, vienlaikus nodrošinās spēju ātri un efektīvi reaģēt mūsdienu mainīgos apstākļos. Sniedzot Latvijas atbalstu, tiks izvērtēti, novērsti un pārvaldīti riski, īpaši korupcijas jomā, kā arī pilnveidota partnervalstu vajadzību novērtēšana, lai caurskatāmi noteiktu prioritātes un izvēlētos atbilstošāko atbalsta instrumentu.

5. Veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai

Ārlietu ministrija regulāri atjauninās un papildinās aktuālo informāciju attīstības sadarbības jomā ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī turpinās dialogu ar partneriem projektu īstenotājiem un interesentiem.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu plašās mērķa grupās, papildus Ārlietu ministrijas aktivitātēm šim mērķim tiek paredzēts šī plāna II sadaļas tabulā "Ārlietu ministrijas divpusējā attīstības sadarbības budžeta sadalījums" 3.1. punktā plānotais atbalsts. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt plašu PSO, skolu, bibliotēku, augstskolu, jaunatnes centru un citu partneru iesaisti, šīs aktivitātes plānots īstenot sadarbībā ar biedrību "Latvijas platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). LAPAS, kas apvieno nevalstiskās organizācijas (36), kas strādā attīstības sadarbības un globālās izglītības jomā, kam ir ilggadēja pieredze izpratnes par attīstības sadarbību veicināšanā un projektu ieviešanā attīstības valstīs.

No Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta programmas 2021. gadā un turpmākos gados plānots sniegt arī tiešfinansējumu LPS un LAPAS dalībai ES un starptautisko organizāciju PSO platformās, kā arī LAPAS dalība starptautiski nozīmīgos forumos.

6. Stiprināt visaptverošu un saskaņotu Latvijas pieeju ilgtspējīgas attīstības veicināšanai pasaulē

Attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā Ārlietu ministrija sadarbojas ar atbildīgajām publiskās pārvaldes institūcijām, PSO un privāto sektoru, stiprinot sinerģiju starp attīstības sadarbības, ārpolitikas un drošības politikas īstenošanai pieejamiem instrumentiem. Projektu īstenotāji tiek aicināti veicināt korporatīvās sociālas atbildības principu ievēršanu. Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome izskatīja un konceptuāli saskaņoja Plānu, kā arī 2022. gada 19. janvāra Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdē konceptuāli atbalstīja Ārlietu ministrijas piedāvāto budžeta programmas 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" finansējuma sadalījumu 2022.-2023. gadam un atbilstošu Plāna grozījumu virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā.

II. Esošās situācijas raksturojums

Attīstības sadarbības politikas plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz Pamatnostādnēm un saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 6. panta pirmo daļu, un nosaka Ārlietu ministrijas 2021.-2023. gada budžetā piešķirtā attīstības sadarbības finansējuma izlietojumu, kā arī ietver īstenojamo pasākumu aprakstus ne tikai par Ārlietu ministrijas finansētajām aktivitātēm, bet veicina attīstības sadarbības saskaņotību plašākā mērogā, iekļaujot publiskās pārvaldes iestāžu īstenotās aktivitātes ārpus Ārlietu ministrijas budžeta.

Palielinoties finansējumam apmēram, Latvija pirmo reizi kā prioritāti noteiks atbalsta sniegšanu citiem reģioniem (īpaši Āfrikas valstīm), sniedzot ieguldījumu globālos sabiedriskos labumos un globālu izaicinājumu risināšanā, kā arī ievērojot Latvijas attīstības sadarbības politikas saistības atbalstīt arī VAV.

Ārlietu ministrijas budžetā divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai 2021. gadā piešķirti EUR 583 813, t.sk. papildus ar atsevišķu lēmumu piešķirti 120 000 EUR atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai. Savukārt 2022.-2023. gadā saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022. gadam" 2022. gadā piešķirts finansējums EUR 1 363 813 apmērā un saskaņā ar likumu par "Vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 2023. gadā - EUR 1 663 813, 2024. gadā – EUR 1 863 813 apmērā.

Ar piešķirto finansējumu 2021. gadā tiks turpinātas jau aizsāktās sadarbības aktivitātes un atbalstītas jaunas attīstības sadarbības iniciatīvas. Stratēģiskie attīstības sadarbības projekti iekļauti Plānā atbilstoši Pamatnostādnēs iekļautiem kritērijiem par pasākumu tiešu iekļaušanu Plānā: 1) Projekti atbilstoši Latvijas stratēģiskajām prioritātēm (t.sk., ārpolitika, drošība, ekonomika) un ģeopolitiskajai situācijai; 2) Trīspusējās sadarbības projektu un/vai aktivitāšu īstenošana, kam piesaistīts citu donoru līdzfinansējums vismaz 50 % apjomā, t.sk. projekti, kas ir izvērtēšanas procesā; 3) Ilgtermiņa attīstības sadarbības projekti atbilstoši partnervalstu izteiktajām vajadzībām un Latvijas ekspertīzei.

Izvērtējot aktuālo situāciju, Ārlietu ministrija var pieņemt lēmumu par stratēģiskā attīstības sadarbības projekta īstenošanu 2022. un 2023. gadā, kas nav iekļauts Plānā.

Līgumi par stratēģisko attīstības sadarbības projektu īstenošanu var tikt slēgti uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, vadoties no līguma slēgšanas brīdī spēkā esošā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma, paredzot ikgadēju projekta ieviešanas gaitas izvērtēšanu, ka arī prasību projekta īstenotājiem katru gadu sniegt informāciju par nākamajā gadā plānotajām aktivitātēm un to izmaksām.

Ārlietu ministrijas divpusējā attīstības sadarbības budžeta sadalījums

  2021. gads2022. gads2023. gads
1.Projektu konkursi  
1.1.Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam240 013924 4101  173 813
1.2.Granta projektu konkurss atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai120 000--
1.3.Līdzfinansējuma konkurss PSO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektiem.25 80040 00050 000
1.4.Granta projektu konkurss priekšizpētes vizīšu īstenošanai015 00020 000
2.Politikas plānā iekļautie projekti, t.sk., projekti ar donoru līdzfinansējuma piesaisti
2.1.Līdzfinansējums projektam Ukrainas atbalstam integrācijai Eiropas vienotajā tirgū, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP).20 00014 403-
2.2.Līdzfinansējums apmācību programmai ES Kaimiņpolitikas valstu, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP).50 00070 00070 000
2.3.Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm, t.sk. citu donoru ad hoc projektos.46 50050 00050 000
2.4.Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā "Jauno profesionāļu apmācības programma" un sadarbības stiprināšana reģionālās attīstības un Eiropas integrācijas pētniecībā un studiju attīstībā.30 00040 00040 000
2.5.Līdzfinansējums Gruzijas, Ukrainas un Moldovas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā. Projekts tiek īstenots kopā ar Zviedrijas Karalisti.8 50023 00023 000
2.6.Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana14 500 20 000
2.7.ES – Centrālāzijas sadarbība izglītības jomā, t.sk., ar Izglītības platformas projektu saistītu pasākumu īstenošana1. Sniegts atbalsts izglītības reformu veikšanai Centrālāzijas valstīs.8 00010 00010 000
2.8.Līdzfinansējums projektam Uzbekistānā publisko pakalpojumu pieejamības veicināšanai reģionos sievietēm un citām iedzīvotāju grupām ievainojamās situācijās, līdzfinansējumu piesaistot no Eiropas Savienības (caur ANO Attīstības programmu) 25 00025 000
2.9.Latvijas īstenotāju pilotprojekts ekspertīzes nodošanai Uzbekistānā pārvaldības un likuma varas atbalstam, t.sk. digitalizācijas un dzimumu līdztiesības jomās 70 000100 000
2.10.Lauksaimniecības konsultāciju sistēmas stiprināšana mazajiem un vidējiem lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem Ukrainā un Moldovā, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP) 40 00040 000
3.Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem un sabiedrības informēšanas pasākumiem
3.1.Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām.14 00014 00014 000
3.2.Atbalsts Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju spēju stiprināšanai, t.sk. drošības un projektu uzraudzības jomās. 16 00016 000
4.Tiešfinansējums PSO
4.1.Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) (dalības maksa starptautiskajās organizācijās (CONCORD, CIVICUS, Forus), dalība starptautiski nozīmīgos forumos).1 5007 0007 000
4.2.Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība" (LPS) (dalības maksa ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai).5 0005 0005 000

Ārlietu ministrija, izvērtējot kārtējam gadam budžeta programmā 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" pieejamo finansējuma apmēru, kura izmaiņas var ietekmēt dažādi apstākļi, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu, vadīsies pēc šādiem principiem:

1. Gadījumā, ja kārtējā gadā nav iespējams īstenot kādu no aktivitātēm (1.3. aktivitāte - 4.2. aktivitāte) vai to īstenošanai ir nepieciešams mazāks finansējums, no šo aktivitāšu īstenošanas palicis neizmantots finansējums vai Ārlietu ministrijas budžeta ietvaros attīstības sadarbības politikas īstenošanai tiek pārdalīts papildus finansējums, tas prioritārā kārtībā tiks novirzīts 1.1.aktivitātei "Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam", ja granta projektu konkurss nav noslēdzies, vai atbilstoši Starptautiskās palīdzības likuma 5.pantam saskaņā ar Ārlietu ministrijas lēmumu tiks pārdalīts citām attīstības sadarbības aktivitātēm.

Prioritārās aktivitātes finansējuma novirzīšanai augstāk minētajos gadījumos tiks izvēlētas atbilstoši Starptautiskās palīdzības likuma 5. pantā identificētajiem starptautiskās palīdzības apstiprināšanas instrumentiem, kā arī Pamatnostādnēs noteiktajam.

2. Gadījumā, ja likumā "Par valsts budžetu 2023.gadam" finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek palielināts, papildu finansējums galvenokārt tiks novirzīts 1.1. aktivitātei "Granta projektu konkurss partnervalstu atbalstam", paplašinot atbalsta ģeogrāfiju atbilstoši Pamatnostādnēm un paredzot iespēju sludinātu konkursu divu un trīs gadu projektiem, kā arī citām attīstības sadarbības aktivitātēm. Līgumi ar granta projektu īstenotājiem tiks slēgti, vadoties no līguma slēgšanas brīdī spēkā esošā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma;

3. Gadījumā, ja likumā "Par valsts budžetu 2023.gadam"plānotais finansējums attīstības sadarbības politikas īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā tiek samazināts, kā rezultātā nav iespējams īstenot visus Plānā ietvertos projektus, Ārlietu ministrija, izvērtējot pieejamo finansējuma apmēru un prioritārās jomas, var pieņemt lēmumu noteiktus pasākumus neīstenot.

Plāns ir sagatavots, ievērojot Pamatnostādņu 2. daļā aprakstītos starptautiskos, ES un Latvijas plānošanas dokumentus, t.sk. Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, Dienaskārtību 2030, kā arī Eiropas Vienprātību par Eiropas Savienības attīstības politiku.

Īstenojot Plānā noteiktos pasākumus, var tikt noteikti ierobežojumi atbalstāmo projektu jomām un/vai partneru lokam, ja kādā no saņēmējvalstīm pasliktinās situācija /tiek novēroti pārkāpumi likuma varas, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanas jomā.

Plāna mērķisNoteikt konkrētus pasākumus, lai veicinātu Pamatnostādnēs noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa - sniegt ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību - sasniegšanu.
Pamatnostādnēs ietvertie politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 2027.gada beigās

1. Latvija veicina labu pārvaldību, iekļaujošu ekonomisko izaugsmi un drošību prioritārajos reģionos atbilstoši partnervalstu vajadzībām2

- 65% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātiskas līdzdalības veicināšanai;

- 20% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ilgtspējīgas un iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai;

- 16% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ar galveno mērķi vai svarīgu mērķi veicināt dzimumu līdztiesību;

- 30% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti, atbalstot valsts pārvaldes, sabiedrības vai ekonomikas digitalizāciju;

- 30% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti ar galveno vai svarīgu mērķi mazināt vai pielāgoties klimata pārmaiņām;

- 80% no ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti projektiem ar partnervalstu pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora iesaisti;

- 20% ĀM pārvaldītās divpusējās OAP izlietoti partnervalstu atbalstam ārpus ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģioniem

2. Pildot starptautiskās saistības, Latvija tiecas palielināt OAP finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI līdz 2030.gadam

- OAP apjoms no NKI – 0.23%3

- Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējuma apjoms veido 463 813 EUR4 (Ārlietu ministrijas pārvaldītais);

- ĀM pārvaldītais divpusējais OAP, kas novirzīts humānai palīdzībai ir lielāks par 10%;

- projektos piesaistītais citu donoru finansējums attiecībā pret ĀM pārvadīto divpusējās OAP finansējumu sasniedz 300%;

- ĀM piešķirtais līdzfinansējums Latvijas PSO un pašvaldību īstenotajiem ES un citu donoru finansētajiem attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem sasniedz 10% no projekta kopējā finanšu apjoma;

3. Pieaugošs Latvijas sabiedrības atbalsts attīstības sadarbības politikas īstenošanai

- 85% sabiedrības uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm,5

1. Pamatnostādņu rīcības virziens1. Sniegt atbalstu prioritāro partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai un ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā
1.1.uzdevums. Īstenot ĀM grantu projektu konkursus atbilstoši partnervalstu vajadzībām, tiekties PSO sektora īstenotajiem projektiem novirzīt 50% no grantu projektu konkursa līdzekļiem
Nr. p. k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
1.Granta projektu īstenošana atbilstoši partnervalstu vajadzībām; tiecoties novirzīt 50% finansējuma PSORīkots konkurss saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 5.panta 1.punktu un atbilstoši Pamatnostādņu 1.2.sadaļā noteiktajām prioritārajām partnervalstīm un jomām.Īstenoti 6-10 granta projekti (20 000-60 000 EUR vienam projektam).Ārlietu ministrijaAtkarībā no projektu konkursa rezultātiem

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads.

2.Granta projektu konkurss atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībaiRīkots konkurss saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 5.panta 1.punktu un atbilstoši likuma Par valsts budžetu 2021.gadamĪstenoti 4-5 granta projekti (15 000 - 40 000 EUR vienam projektam)Ārlietu ministrijaAtkarībā no projektu konkursa rezultātiem

2021.gada
2.pusgads

21.Granta projektu konkurss priekšizpētes vizīšu īstenošanaiRīkots konkurss saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 5.panta 1.punktuNotikušas priekšizpētes vizītesĀrlietu ministrijaAtkarībā no projektu konkursa rezultātiem

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads.

1.3. uzdevums. Nodrošināt Latvijas divpusējās attīstības sadarbības aktivitāšu sasaisti ar citu donoru aktivitātēm, paplašinot Latvijas sniegtā atbalsta ilgtspēju, efektivitāti un redzamību
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
3.Projekts Ukrainas atbalstam "E-konsultanta" izveide Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem", ar līdzfinansējumu no ASV atbalsta fonda jauno donoru projektiem.Projekta ietvaros tiks izveidota tiešsaistes mācību platforma Ukrainas mazajiem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmējiem/ražotājiem un lauku attīstības konsultantiem - "E-konsultants" par tirgus nosacījumiem un noieta potenciālu ES tirgos, lai palielinātu zināšanas un eksporta iespējas Ukrainas lauksaimniecības nozarē.Triju mācību moduļu satura un mācību satura grafiskā dizaina izveide. Projekta personāla (konsultantu) 4 dienu apmācība darbam ar platformu (apmācīti vismaz 15 konsultanti). Platformas tehniskā izstrāde un ieviešana darbībā, dalībnieku reģistrēšana un ievadīšana mācību procesā (vismaz 200 dalībnieku). Rezultātu analīze.Ārlietu ministrijaLatvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs2021.gada
1.pusgads
4.Projekts "Atbalsts Ukrainas integrācijai Eiropas vienotajā tirgū izmantojot Latviju kā izejas punktu."Projekta galvenais mērķis ir Ukrainas integrāciju Eiropas vienotajā tirgū, stiprinot izpratni un zināšanas par Latvijas tirgu (importa regulējums, juridiskie aspekti, nodokļi), Eiropas Savienības regulējumu; veicināt efektīvu iesaistīšanos dialogā ar lēmumu pieņēmējiem politiskā līmenī; veicināt eksportu un biznesa attiecības starp Latvijas un Ukrainas nevalstiskajām organizācijām, kā arī, maziem un vidējiem uzņēmumiem.Divu tiešsaistes semināru sesiju organizēšanas par importa noteikumiem, juridiskiem aspektiem, nodokļiem un par godīgu un pārredzamu uzņēmējdarbības vides un tirdzniecības veidošanu, tai skaitā interešu aizstāvēšana politiku veidošanā. Divu mācību vizīšu ietvaros pieredzes nodošana 30 MVU un NVO sektoru pārstāvjiem.Ārlietu ministrijaLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera2022.gada
2.pusgads
5.Apmācību programma ES Kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiemProgrammas ietvaros Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu jaunie līderi apguvuši 5 mācību programmas par ES un starptautiskajām tiesībām, ekonomiku, politiku un finanšu jautājumiem, kā arī iepazinušies ar Latvijas kā ES dalībvalsts zināšanām un pieredzi, apmeklējuši ES un starptautiskās institūcijas. Veicināta reģionu savstarpējā sadarbība un attīstīts absolventu sadarbības tīkls. 2021.gadā plānots īstenot tiešsaistes intensīvo programmu, uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai 2022., 2023.gadā atsākt klātienes programmu.Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt mācības (100 tiešsaistes vai 10 klātienes programma) pārstāvjiem no Eiropas Kaimiņpolitikas, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm, sniedzot vispusīgu un starpdisciplināru ieskatu par Eiropas Savienības tiesisko, politisko un ekonomisko darbību.Ārlietu ministrijaRīgas Juridiskās augstskola

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

6.Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm, t.sk., citu donoru ad hoc projektosLatvijas pieredze ES normatīvā regulējuma ieviešanā un demokrātijas procesā, tai skaitā sadarbībā ar citiem starptautiskajiem donoriem, nodota partnervalstīm, ieguldot to ilgtspējīgā attīstībā.Apmācīto partnervalstu pārstāvju skaits.Ārlietu ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, , citi īstenotāji atkarībā no realizētajiem projektiem

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

7.Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā "Jauno profesionāļu apmācību programma Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē – "Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika"" un sadarbības stiprināšana reģionālās attīstības un Eiropas integrācijas pētniecībā un studiju attīstībā.Studenti ir ieguvuši 24 ECTS kredītpunktus un praktisku pieredzi politiskā diskursa attīstībā, t.sk. par pretkorupcijas jautājumiem un starpkultūru izglītību. Turpināti kopīgi projekti un parakstīti jauni sadarbības līgumi starp Ukrainas augstskolām un Latvijas Universitāti par sadarbību reģionālās attīstības problēmu risināšanas un Eiropas integrācijas veicināšanas pētniecībā un studiju attīstībā.

Izsniegtas studentu apliecības Ukrainas studentiem:

2021.gads -15

2022.gads -15

2023.gads -15

Ārlietu ministrijaLatvijas Universitāte

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

8.Gruzijas, Ukrainas un Moldovas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā.

Atbalsts atbilstošu reformu īstenošanā, nodrošinot institūciju stratēģiskās plānošanas pilnveidi, sadarbības aspektus un ARI neatkarības principu stiprināšanu.

- Finanšu revīzijas metodoloģijas pilnveidošana un finanšu revīzijas praktiskie aspekti, valsts saimnieciskā gada pārskata revīzija (valsts budžeta izpilde) u.c.;

- Lietderības revīzijas metodoloģijas pilnveidošana un tās praktiskie aspekti;

- Atbilstības revīzijas un revīzijas specifiskās nozarēs (jo īpaši IT sistēmas) u.c.

- darba grupu organizēšana revīziju pilnveidošanas jomā – īstenojot partnerībā ar starptautisko donoru – Zviedrijas Karalisti. Darba grupā iesaistās revidenti, ar praktisku gadījuma analīzi (case study).

Vismaz 2 apmācību semināru, konsultatīvā atbalsta pasākumu organizēšana katrā no partnervalstīm, tai skaitā, veidojot praktiskās apmācības partnerība ar citām donorvalstīm (Zviedrijas Karalistes ARI) arī Latvijā un Zviedrijā (apmācītas vismaz 40 revīzijas darbā iesaistītās personas).Ārlietu ministrijaValsts kontrole

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

9.Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšanaStiprināt valstu Konstitucionālo tiesas juristu profesionālās zināšanas un tiesas spējas konsekventi veikt konstitucionālo ekspertīzi, piemērot starptautisko cilvēktiesību normas un tiesu praksi cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanā.Katru gadu tiks organizētas divas grupas, kurās Satversmes tiesas eksperti nodos pieredzi un zināšanas.Ārlietu ministrijaSatversmes tiesa

2021.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

10.ES - Centrālāzijas sadarbība izglītībā, tajā skaitā, pieredzes apmaiņa par izglītības reformu aktuālajiem jautājumiem.Sniegts atbalsts izglītības reformu veikšanai Centrālāzijas valstīs, tostarp, nodrošinot pēctecību starp Eiropas Savienības - Centrālāzijas izglītības platformas (CAEP) II fāzi un nākamā perioda programmu.Katru gadu notiek vismaz 1 pasākums Eiropā vai Centrālāzijas valstīs ar Latvijas ekspertu iesaisti.Ārlietu ministrijaIzglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm (atkarībā no satura)

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

11.Līdzfinansējuma piešķiršana PSO, kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk. EK, attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanaiNodrošināts līdzfinansējums vismaz vienam projektam ar starptautisko donoru līdzfinansējumu. Prioritāri tiks atbalstīti attīstības sadarbības projektiĪstenoto projektu skaits.Ārlietu ministrijaAtkarībā no konkursa rezultātiem

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

111.Uzbekistānas publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana reģionos sievietēm un citām iedzīvotāju grupām ievainojamās situācijāsPaaugstināt nevalstisko organizāciju kapacitāti valsts pakalpojumu nodrošināšanā sievietēm un citām iedzīvotāju grupām ievainojamās situācijās lauku apvidos Uzbekistānā un veicināt sieviešu konsultatīvo grupu izveidi.

Izveidoti 5 sieviešu konsultatīvās grupas 5 reģionos, valsts pakalpojumu centros.

Ap 140 cilvēku ieguvuši zināšanas par iesaistīt iedzīvotāju problēmu risināšanā, kā veidot pakalpojumu pieejamību un ilgtspēju cilvēkiem, kas atrodas ievainojamās situācijās.

Izstrādātas rekomendācijas par dzimtes perspektīvas iekļaušanu lēmumu pieņemšanā, dažādības vadību pakalpojumu nodrošināšanā un citām pašu iedzīvotāju definētām tēmām, par kurām tiks novadītas apmācības.

Ārlietu ministrijaCentrs MARTA

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

11.2Latvijas īstenotāju pilotprojekts ekspertīzes nodošanai Uzbekistānā pārvaldības un likuma varas atbalstam, t.sk. digitalizācijas un dzimumu līdztiesības jomāsSniegts atbalsts Uzbekistānai labas pārvaldības un likuma varas jomās, veidojot sinerģijas ar galvenajiem spēlētajiem sektorā no ES.Īstenots pilotprojekts, atbilstoši Uzbekistānas no, iesaistot plašu Latvijas attīstības sadarbības spēlētāju loku Uzbekistānas atbalstam.Ārlietu ministrijaCentrālās finanšu un līgumu aģentūras

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

11.3Lauksaimniecības konsultāciju sistēmas stiprināšana mazajiem un vidējiem lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem Ukrainā un MoldovāMazo un vidējo lauksaimnieku konkurētspējas veicināšana, izmantojot Lauku demonstrējumu metodi inovāciju un zināšanu pārnesei augkopībā un lopkopībā un eksporta iespējas veicināšana

Zināšanu un dažādu inovatīvu metožu pārnese, organizējot apmācības un sniedzot atbalstu tehniskām izstrādēm.

Lauku demonstrējumu ierīkošanas metodoloģijas izstrāde, tālmācības moduļa izstrāde demonstrējumu metodoloģiskajā vadībā, tiešsaistes mācību sesijas īstenošana, konsultantu zināšanu un pieredzes apmaiņas braucieni uz Latviju praktiskām mācībām (20 dalībnieki), noslēguma konferences īstenošana

Ārlietu ministrijaLatvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

1.4. uzdevums. Veicināt Latvijas ekspertu iesaisti civilajās novērošanas un konsultāciju misijās, kā arī dalību kā ekspertiem starptautiskās iniciatīvās (piemēram, projektos, novērtējumos) attīstības valstīs6
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
12.Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia).

Veicot novērošanu, nodrošināts stabils drošības līmenis. ES misijās 2021.gadā, atbilstoši 2021. gadā pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem, atradās 5 Valsts policijas amatpersonas un 2 Valsts robežsardzes amatpersonas.

ES misijās 2022. gadā, atbilstoši uz 2022. gada 22. februāri pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem, atrodas 6 Valsts policijas amatpersonas un 1 Valsts robežsardzes amatpersonas.

Samazinās incidentu skaits uz administratīvās līnijas ar Abhāzijas un Dienvidosetijas reģioniem Gruzijā.Ārlietu ministrijaIekšlietu ministrija (Valsts policija, Valsts robežsardze)31.12.2023.
13.Attīstīt divpusējo sadarbību ar Gruzijas Ārkārtas situāciju pārvaldīšanas dienestu civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomāsIzpētītas iespējas organizēt ekspertu apmaiņu sākot ar 2022.gadu, apzināti eksperti, organizētas ekspertu pieredzes apmaiņas, uzlabotas ekspertu zināšanas un stiprināta drošība politiku reģionā. Stiprinātas Gruzijas puses spējas ieviest un īstenot tādus standartus civilās aizsardzība un ugunsdrošības jomās, kas atbilst ES standartiem2 ekspertu apmaiņas vizītes ES Kopienas civilās aizsardzības mehānisma Ekspertu apmaiņas programmas ietvarosIekšlietu ministrija (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) 31.12.2023.
1.5. uzdevums. Stiprināt Latvijas iesaisti humānās palīdzības sniegšanā, nodrošinot visaptverošu un koordinētu Latvijas pieeju krīžu risināšanā un sasaisti starp humāno palīdzību un attīstības sadarbību
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
14.Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšanaNodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstuĪstenoto starptautisko operāciju skaitsIekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) 

31.12.2021.

31.12.2022.

31.12.2023.

15.Valsts robežsardzes helikoptera Agusta-Bell 206B III (reģ. zīme YL-HMO) nodošana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai, apmācību un prakses nodrošināšana, pieredzes nodošana un atbalsts tehniskās apkopes organizācijas izveidošanāTiek nodrošināta pieredzes un ekspertīzes nodošana, prakse Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas amatpersonām Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldēTehniskās apkopes organizācijas izveidošana Gruzijā, apmācīti Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas aviācijas jomas eksperti, nodrošināta prakse inženiertehnis- kajam personālamIekšlietu ministrija (Valsts robežsardze) 2023.gada
2.pusgads
16.Sagatavot valsts materiālajās rezervēs esošos resursus humānās palīdzības sniegšanai7.Netiek plānots, atkarīgs no nepieciešamības un resursu pieejamības.Atkarībā no nepieciešamības un resursu pieejamības.Nozaru ministrijasValsts materiālo rezervju glabātājiSaskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu
2.Rīcības virziensStiprināt Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu daudzpusējās sadarbības ietvaros, jo īpaši ES, ANO, PBG un OECD ietvaros, tādējādi veicinot Latvijas attīstības sadarbības politikas saskaņotību visos formātos
2.1. uzdevums. Paaugstināt Latvijas publiskās pārvaldes iestāžu un PSO iesaisti Latvijas pozīciju formulēšanā par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas dienaskārtības jautājumiem, jo īpaši Latvijai prioritārajās jomās (skat. Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam 1.2. apakšnodaļu)
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
17.Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, PSO un pašvaldībām Latvijas nacionālo pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem.Ārlietu ministrijas gatavotās pozīcijas par starptautiskajiem attīstības politikas jautājumiem saskaņotas ar attiecīgajām institūcijām un organizācijām.Saskaņoto pozīciju, informatīvo ziņojumu skaits.Ārlietu ministrija 31.12.2023.
18.Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem.Saeima iesaistās attīstības sadarbības politikas mērķu un prioritāšu definēšanā.Tikšanos skaits ar Saeimas pārstāvjiem.Ārlietu ministrija 31.12.2023.
2.2. uzdevums. Nodrošināt Latvijas iesaisti ES attīstības sadarbības plānošanā, jo īpaši kopīgās plānošanas, programmēšanas, īstenošanas un izvērtēšanas procesos
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
19.Dalība ES Kopīgā plānošanā.Latvijas vēstniecību dalība un Latvijas interešu aizstāvība ES delegāciju partnervalstīs rīkotajās sanāksmēs par Kopīgo plānošanu un kopīgu projektu īstenošanu. Ārlietu ministrijas pārstāvju dalība EK rīkotajās sanāksmēs par Kopīgo plānošanu.Sanāksmju skaits.Ārlietu ministrija 31.12.2023.
20.Latvijas interešu pārstāvēšana ES attīstības sadarbības politikā.Dalība ES sanāksmēs (t.sk. ministru līmeņa sanāksmes) un diskusijās par Latvijai prioritāriem jautājumiem.Ministru līmeņa sanāksmju skaits.Ārlietu ministrija 31.12.2023.
2.3. uzdevums. Nodrošināt Latvijas iesaisti ANO struktūrās jautājumos, kas skar Latvijas attīstības sadarbības prioritātes, un attīstīt sadarbību ar ANO attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanā prioritārajās partnervalstīs un citās attīstības valstīs
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
21.Dalība ANO pasākumos par Latvijai prioritārajām tēmāmDalība ANO sanāksmēs, paužot Latvijas viedokli prioritāros jautājumus.Sanāksmju skaits.Ārlietu ministrijaNozaru ministrijas31.12.2023.
22.Latvijas organizēti mācību semināri par pasākumu ieviešanu oglekļa mazietilpīgai attīstībai partnervalstīsLatvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošana un atbalsta sniegšana partnervalstīmLatvijas pienākumu attiecībā uz ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un tās Parīzes nolīgumu īstenošanaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs;

Fizikālās enerģētikas institūts

2023.gada
2.pusgads
23.Veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstībuAtbalstīta UNESCO Starptautiskā fonda kultūras daudzveidībai darbībaVeikta brīvprātīgā iemaksa UNESCO Starptautiskajā fondā kultūras daudzveidībai (International Fund for Cultural Diversity)Kultūras ministrijaUNESCO LNK31.12.2023.
2.4. uzdevums. Nodrošināt OECD Attīstības sadarbības komitejas (turpmāk - OECD DAC) standartu un labās prakses pārņemšanu, lai kļūtu par DAC dalībvalsti
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
24.Nodrošināta līdzdalība atklātajās OECD DAC un ekspertu sanāksmēs.Uzlabota attīstības sadarbības kvalitāte, iesaiste attīstības finansējuma politikas izstrādē un veicināts Latvijas kā atbildīga un uzticama attīstības sadarbības sniedzēja tēls.Sanāksmju skaits, pārņemtā labā prakse.Ārlietu ministrija 31.12.2023.
2.5. uzdevums. Sniegt ieguldījumu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanā ar starptautisko finanšu institūciju palīdzību
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
25.Latvijas dalība IDA resursu 20. papildināšanā (IDA20)Iemaksa IDA20 saskaņā ar apstiprināto grafikuSaistību apliecinājums par iemaksu IDA20, veikta iemaksaFinanšu ministrija 31.12.2022.
26.

Latvijas dalība IDA resursu 17., 18. un 19. papildināšanā

(IDA17, IDA18, IDA19).

Iemaksas IDA17, IDA18 un IDA19 saskaņā ar apstiprināto grafiku.Veiktas iemaksasFinanšu ministrija 31.12.2023.
27.Latvijas dalība Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvāIemaksas Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā, veicot iemaksas saskaņā ar koriģēto grafiku.Veikta iemaksaFinanšu ministrija 31.12.2023.
28.Pasaules Bankas grupas institūciju pamatkapitāla palielināšana atbilstoši 2018. gada lēmumamIemaksas Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas vispārējā un selektīvajā kapitāla palielināšanā un Starptautiskās Finanšu korporācijas vispārējā kapitāla palielināšanā.Veiktas iemaksasFinanšu ministrija 31.12.2023.
3.Rīcības virziensStiprināt Latvijas attīstības sadarbības īstenošanas institucionālo ietvaru, politikas veidotāju un īstenotāju profesionalitāti un darbības saskaņotību
3.1. uzdevums. Veicināt Latvijas iesaisti lielapjoma ES un citu donoru finansētos attīstības sadarbības projektu īstenošanā, ar to saistītās funkcijas integrējot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) darbā un veicot ES pīlāru izvērtējumu
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
29.Vienota valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomu un ar to saistīto speciālistu kataloga/datu bāzes izveide un uzturēšana.Izveidota valsts pārvaldes iestāžu ekspertu datu bāze.Datu bāzes izstrāde.Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras)Ārlietu ministrija31.12.2023.
30.Konsultatīvs un metodisks atbalsts valsts pārvaldes iestādēm u.c. interesentiem par attīstības sadarbības un Twinning projektu sagatavošanu un ieviešanu un cits metodiskais atbalsts.Sniegts atbalsts un konsultācijas valsts pārvaldes darbiniekiem u.c. interesentiem par ES finansēto attīstības sadarbības un Twinning projektu pieteikumu sagatavošanu, partneru meklēšanu un īstenošanu.

Atbalstu saņēmušo institūciju un organizāciju skaits.

 

Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras)Ārlietu ministrija, Valsts administrācijas skola31.12.2023.
31.Eiropas Komisijas akreditācijas process pilntiesīgas attīstības aģentūras statusa iegūšanai.Visaptveroša deviņu pīlāru novērtējuma veikšana, lai CFLA varētu pilntiesīgi strādāt ar ES līdzekļiem netiešās pārvaldības. režīmā.Pēc Eiropas Komisijas akcepta pīlāru akreditācijas uzsākšanai noslēgts ārpakalpojuma līgums par akreditācijas auditu.Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras)Ārlietu ministrija31.12.2023.
32.Informācijas nodrošināšana potenciālajiem projektu īstenotājiem par EuropeAid, Twinning u.c. projektu uzsaukumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību, prasībām.Nodrošināta informācijas pieejamība CFLA mājaslapā un informācija semināru un konsultāciju veidā potenciālajiem projektu īstenotājiem par projektu konkursu uzsaukumiem.Īstenoto un koordinēto informēšanas pasākumu un dalībnieku skaits.Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras)Ārlietu ministrija31.12.2023.
3.2. uzdevums. Nodrošināt CFLA kapacitāti un profesionalitāti caurskatāmi, kvalitatīvi un atbildīgi sniegt atbalstu Latvijas attīstības sadarbības īstenotāju kopienai
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
33.Izmaiņu veikšana CFLA darbību regulējošos normatīvajos aktos (nolikums, reglaments, darbības stratēģija).Iestādes funkcijām atbilstoši CFLA darbību regulējošie normatīvie akti.Grozīto normatīvo aktu skaits.Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras)Ārlietu ministrija,
Finanšu ministrija
31.12.2022.
34.Dalība Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā (Practitioners Network for European Development Cooperation(PN)).Kvalitatīvas un efektīvas līdzdalības nodrošināšana Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā.Nodrošināta regulāra dalība PN pasākumos.Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) 31.12.2023.
35.CFLA kapacitātes stiprināšana, nodrošinot pieredzes apmaiņu ar citu ES dalībvalstu attīstības sadarbības aģentūrām, pārņemot to labās prakses piemērus un pilnveidojot kontaktu un sadarbības tīklus.Kompetenti, zinoši un profesionāli darbinieki, kas kvalitatīvi sniedz atbalstu Latvijas attīstības sadarbības īstenotāju kopienai.Darbinieku skaits, kas piedalījušies dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņās u.c.Finanšu ministrija (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras)Ārlietu ministrija31.12.2023.
3.3. uzdevums. Nodrošināt ĀM, tostarp diplomātisko pārstāvniecību, kapacitāti un profesionalitāti caurskatāmi, kvalitatīvi un atbildīgi veikt Latvijas attīstības sadarbības politikas plānošanu, īstenošanu, koordināciju, uzraudzību un izvērtēšanu, tajā skaitā, sniedzot nepieciešamo informatīvo un politisko atbalstu Latvijas attīstības sadarbības aktivitāšu īstenotajiem
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
36.Semināri saistībā ar OECD ziņojuma un rekomendāciju izstrādi par attīstības sadarbības stratēģisko plānošanu, programmēšanu, uzraudzību un privātā sektora iesaisti, kā arī atbalsts projektu īstenotājiem drošības un projektu uzraudzības, u.c. jomās.Sadarbībā ar OECD ekspertiem organizētā seminārā pilnveidotas Ārlietu ministrijas politikas plānotāju un Attīstības sadarbības konsultatīvās padomes locekļu (vai deleģēto ekspertu) zināšanas par attīstības sadarbības politikas plānošanu un ar īstenošanu saistītiem jautājumiem, kas būtu izmantojamas, izstrādājot Attīstības sadarbības politikas plānu 2024.-2026.gadam.Semināra dalībnieku skaitsĀrlietu ministrija 2023.gads
3.4. uzdevums. Nodrošināt Latvijas (ĀM un valsts pārvaldes institūciju) divpusējās attīstības sadarbības aktivitāšu atbilstību pamatnostādnēs definētajām prioritātēm un principiem
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
37.

Latvijas-Moldovas

sociālās drošības līguma sagatavošana.

Latvijas-Moldovas sociālās drošības līguma projekta izstrāde, lai attīstītu ciešāku sadarbību sociālās drošības jomā un koordinētu to personu, kuras pārvietojas starp abām valstīm, sociālās drošības tiesības uz pabalstiem un pensijām.Līguma izstrādeLabklājības ministrija 31.12.2023.
38.Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolāsPiešķirtas Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās pārstāvjiem no valstīm, ar kurām ir noslēgti starpvaldību vai starpministriju līgumi, kas paredz stipendiju piešķiršanu, t.sk., Gruzijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Moldovas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Ukrainas un Uzbekistānas.

Stipendiju skaits:

2021.gads -150

2022.gads - 150

2023.gads - 150

Izglītības un zinātnes ministrija (Valsts izglītības attīstības aģentūra)Izglītības un zinātnes ministrija

2021.gada1.pusgads

2022.gada
1.pusgads

2023.gada
1.pusgads

39.Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomāKopīgo pētniecības projektu īstenošana 2021.–2022.gadā, kuri tika apstiprināti 2020.gada 17.decembra Latvijas un Ukrainas Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotās komisijas sēdes ietvaros.

Kopīgo projektu skaits:

2021.gads - 6

2022.gads - 6

2023.gads – atkarībā no programmas norises

Izglītības un zinātnes ministrija (Valsts izglītības attīstības aģentūra)Izglītības un zinātnes ministrija

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

40.Projekta "Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā" (BOMCA 10) īstenošanaProjekta mērķi no 2021.-2025. gadam ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā un Afganistānas ziemeļu daļā, kas robežojas ar Centrālās Āzijas valstīm, atbalsts šo valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.Izstrādāti efektīvi mehānismi integrētai valsts robežu pārvaldībai un migrācijas plūsmu pārvaldībai, samazinājies nelikumīgi pārvietotu preču apjoms, samazinājies nelikumīgi pārvietotu personu skaits, nodrošināta efektīvu procedūru ieviešana valsts robežas šķērsošanas vietās, mazināti kontrabandas riski.Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze)Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests), Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests)2021.-2025.g.
41.Atbalsts Ukrainai, konsultējot un organizējot seminārus par sabiedrības noturības stiprināšanu un iesaisti valsts aizsardzībā Ukrainas valsts iestāžu pārstāvjiem Organizēto semināru skaitsAizsardzības ministrijas 

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

42.Informatīvs, loģistisks un konsulārs atbalsts valsts pārvaldes iestāžu, PSO īstenotajām aktivitātēm/ pasākumiem attīstības sadarbības jomā.Veicināta savlaicīga un profesionāla attīstības sadarbības projektu īstenošana.Sniegts atbalsts 3-5 valsts pārvaldes iestāžu, PSO rīkotajiem pasākumiem attīstības sadarbības jomā.Ārlietu ministrijaValsts pārvaldes iestādes, PSO, sociālie partneri2023.gads
3.5. uzdevums. Nodrošināt apstākļus starpnozaru sadarbībai un stimulēt partnerību veidošanu attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
43.Atbalsts LAPAS dalībai starptautiskās NVO platformās un dalībai starptautiski nozīmīgos forumos.Biedra nauda līdzdalības CONCORD, CIVICUS un Forus nodrošināšanai un dalība starptautiski nozīmīgos forumos.Veiktas iemaksas un nodrošināta dalība.Ārlietu ministrijaLAPAS

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

44.Atbalsts LPS dalībai ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai.

Dalība ES pašvaldību platformā, kas darbojas attīstības sadarbības jomā.

Īstenoti sabiedrības (pašvaldību) informēšanas pasākumi. Iesniegti pašvaldību un LPS attīstības sadarbības projekti projektu konkursos.

Īstenoto un koordinēto sabiedrības un pašvaldību informēšanas pasākumu un dalībnieku skaits. LPS sanāksmju skaits, kurās uzrunāti attīstības sadarbības jautājumi. Iesniegto/apstiprināto attīstības sadarbības projektu skaits.Ārlietu ministrijaLPS

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

45.Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Moldovas Lauksaimniecības, reģionālās attīstības un vides ministrijas līguma par sadarbību reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās izstrāde, noslēgšana un īstenošana

Panākta abpusēja vienošanās par līguma tekstu, līguma parakstīšana.

Pieredzes un zināšanu apmaiņa, kopīgu iniciatīvu īstenošana reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās, t.sk. izvērtējot attīstības sadarbības finansējuma piesaistes iespējas.

Pieredzes un zināšanu apmaiņa, kopīgu iniciatīvu īstenošana reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās, t.sk. izvērtējot attīstības sadarbības finansējuma piesaistes iespējas.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 31.12.2023.
46.Eiropas Komisijas iniciatīvas "Labāka apmācība drošākai pārtikai" ietvaros organizētās un īstenotās mācības par Eiropas Savienības likumdošanas Piemērošanas stiprināšanu sanitārajā un fitosanitārajā jomāProjekta ilgtermiņa mērķis ir stiprināt saņēmējvalstu spējas ieviest un īstenot ES standartus jomās, uz kurām attiecas šis projekts (pārtikas aprites tiesību akti, dzīvnieku barības tiesību akti, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumi, kā arī augu veselības noteikumi). Projekta ietvaros tiks organizētas apmācības, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un ES kaimiņvalstīm sasniegt atbilstošos ES standartus pārtikas drošības un dzīvnieku barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības vai augu aizsardzības un augu veselības jomās18 trīs dienu semināri (ar aptuveno dalībnieku skaitu 540) dažādās ES dalībvalstīs un ES kaimiņvalstīs. Ilgtspējīgas apmācības un tehniskās palīdzības misijas kopumā 300 darba dienu apmērā dažādās ES dalībvalstīs un ES kaimiņvalstīsZemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests)

Itālijas uzņēmums Opera SRL (OPERA)

"Bruno Ubertini" Lombardijas un Emīlijas Romagnas eksperimentālais zooprofiliskais institūts (IZSLER)

2022.gada
1.pusgads
47.Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā -//Twinning ref.: GE 18 ENI AG 07 19Projekta galvenais uzdevums ir apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu kapacitāti pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā, lai īstenotu ES acquis.Stiprinātas Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras administratīvās un darbības spējas, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgo tiesību aktu tuvināšanu; stiprinātas centrālā un reģionālā līmeņa institucionālās spējas nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, veterināros un fitosanitāros jautājumus un ievērot higiēnas un drošības standartus primārajā ražošanā; atbalstīta pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro tiesību aktu ieviešana.Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests)

Valsts augu aizsardzības dienests

Igaunijas Veterinārā un pārtikas pārvalde

Zviedrijas Lauksaimniecības pārvalde

2022.gada
2.pusgads
48.Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā -//Twinning ref.: AZ 17 ENI AG 01 20 Veicināta tirgū pieejamo pārtikas un dzīvnieku barības produktu drošība, tuvinot to Eiropas Savienības standartiem, palielinātas eksporta iespējas, panākot lielāku atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem; uzlabota Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūras kapacitāte pārtikas un fitosanitārās likumdošanas izstrādes un ieviešanas jomā, sevišķi attiecībā uz augu izcelsmes pārtikas un dzīvnieku barības produktiem.

Nacionālā sekundārā likumdošana pārtikas drošības jomā augu izcelsmes produktiem vairāk harmonizēta ar ES Acquis; izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi likumdošanas ietvaram un sistēmai saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un lietošanas uzraudzību, ir apmācīts personāls šo funkciju veikšanai atbilstoši ES Regulām un Direktīvām;

izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi monitoringa programmai saistībā ar pesticīdu atliekām, smagajiem metāliem, mikotoksīniem un citām nevēlamām/ aizliegtām vielām augu izcelsmes produktos (sevišķi attiecībā uz eksportam paredzētajiem produktiem) – kā arī nodrošināts atbalsts monitoringa programmas īstenošanā un izstrādātas atbilstošas laboratoriskās metodes un apmācīts personāls;

izstrādāti un apstiprināti priekšlikumi uz IT risinājumiem bāzētas augu aizsardzības un fitosanitārās sistēmas izstrādei.

Zemkopības ministrija (Valsts augu aizsardzības dienests)

Pārtikas un veterinārais dienests

Lietuvas Zemkopības ministrijas Valsts augu dienests

2023.gada
1.pusgads
49.Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzības (kontroles) jomās attiecībā uz ĢMO atklātās sistēmās, un augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem -//Twinning ref.: UA 19 ENI HE 01 20

Novērsti trūkumi valsts uzraudzības (kontroles) jomā attiecībā uz ĢMO atbilstību drošības pasākumiem un izplatību atvērtās sistēmās, augu šķirņu aizsardzību un sēklu un stādāmā materiāla ražošanā, augu šķirņu aizsardzību un sēklu un stādāmā materiāla ražošanu.

 

Tiesību aktu tuvināšana (10 ES normatīvie akti);

Iestādes organizatoriskā un darbības izvērtēšana (darbības izvērtējuma, stratēģiju un plānošanas dokumentu izstrāde, darbinieku apmācība un 10 tematiskās vizītes ES dalībvalstīs);

Fitosanitāro laboratoriju organizatoriskā un darbības izvērtēšana (darbības izvērtējuma, stratēģijas un instrukciju izstrāde, darbinieku apmācība).

Zemkopības ministrija (Valsts augu aizsardzības dienests)

Polijas Valsts augu veselības un sēklu inspekcijas dienests

 

Polijas Kultūraugu pētniecības un analīzes centrs

Nīderlandes Lauksaimniecības inspekcijas dienests

2022.gada
2.pusgads
50.Twinning projekts "Ukrainas Attīstības un ekonomikas, tirdzniecības un lauksaimniecības ministrijas institucionālās kapacitātes stiprināšana nacionālās kvalitātes infrastruktūras jomā: UA 18 ENI EC 01 20"Sniegts atbalsts tehnisko noteikumu izstrādē, atbilstības novērtēšanas sistēmas uzlabošanā, patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības jomā, kā arī sabiedrības informēšanā.Veiktas projektā ieplānotās aktivitātes.Ekonomikas ministrija (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas standarts)Čehijas Metroloģijas institūts2023.gads
51.Twinning projekts "Strengthening of institutional as well as human capacities of Georgian National Agency for Standards and Metrology (GEOSTM) according to the international/EU best practices" (GE/18/ENI/EC/02/20)Sniegts atbalsts Gruzijas standartizācijas un metroloģijas (GEOSTM) institūcijai attiecībā uz kvalitātes sistēmas ieviešanu, mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu, standartu tulkošanu un institūcijas darbības stiprināšanu.Veiktas projektā ieplānotās aktivitātes.Ekonomikas ministrija
(Latvijas standarts)

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)

Austrian Standards International (A.S.I.), Central Office of Measures (GUM), Portuguese Institute for Quality (IPQ), Romanian Standards Association (ASRO)

2023.gads
52.Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (European Neighbourhood Instrument) projekts "Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā" (Consolidation of the Justice System in Armenia), Nr. EuropeAid/165867/DD/ACT/AM

Projekta ietvaros ir:

1) plānots atjaunināt un īstenot Tiesu un juridisko reformu stratēģiju 2019. – 2024.gadam8 un rīcības plānus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ES labāko praksi attiecībā uz tiesu darba kvalitāti.

2) plānots arī stiprināt tiesu integritāti un spējas (ieskaitot plānošanu, budžeta sastādīšanu, lietu pārvaldību, personāla vadību, stratēģijas ieviešanu un uzraudzību).

3) plānots izveidot un ieviest spēcīgu tiesu novērtēšanas un darbības novērtēšanas sistēmu.

Vidējā termiņa ekspertu cilvēkdienu skaits - 100;

Īstermiņa ekspertu cilvēkdienu skaits – 105.

Tieslietu ministrija (Tiesu administrācija)Vadošais partneris ir Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fonds (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)) un cits partneris Starptautiskās tiesiskuma sadarbības sabiedrisko interešu grupa – ''GIP JCI'' vai ''JC'' (Francija)2022.gada
1.pusgads
53.Projekta "Georgia - Assistance to Skills Development for Matching Labour Market Needs" (EuropeAid) īstenošana.Projekta mērķis ir veicināt Gruzijas ekonomisko noturību un ilgtspējīgu izaugsmi, izmantojot cilvēkkapitāla attīstību un prasmju saskaņošanu.Projekta laikā tiks sniegta palīdzība attiecīgo iestāžu kapacitātes uzlabošanai valsts nozaru politikas izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un ieviesto procesu monitoringā.Labklājības ministrija (Nodarbinātības valsts aģentūra) 2023.gada
2.pusgads
54.Iekšējās drošības fonda - kopienas darbība projekts "Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)".

Sadarbības uzlabošana un koordinēto aktivitāšu efektivitātes paaugstināšana cīņā ar pārrobežu noziedzību, kā arī nelegālās imigrācijas risku prevencija starpvalstu lielā mēroga pasākumu laikā.

Robežapsardzības iestāžu kapacitātes paaugstināšana robežpārvaldības jomā ar papildus uzsvaru uz kopējo riska analīzi starpvalstu masu pasākumu laikā.

Kopējo kontaktpunktu operacionālā tīkla paplašināšana informācijas apmaiņai un kopīgām aktivitātēm, ieskaitot zināšanu un iemaņu attīstība kopējo robežincidentu izmeklēšanā.

Projekta laikā:

- tiks atvērti divi Latvijas- Baltkrievijas Kontaktpunkti informācijas apmaiņai starp robežapsardzības iestādēm;

- izveidots Fokālais punkts FRONTEX ekspertu uzņemšanai lidostā "Minska";

- aprīkoti ar telekomunikācijas līdzekļiem kontaktpunkti un Fokālais punkts Baltkrievijas Pusē;

- uzlabota Baltkrievijas Valsts robežu komitejas kapacitāte viltoto dokumentu atklāšanā;

- izstrādāts kopējās riska analīzes veikšanas modelis;

- pilnveidotas robežapsardzības iestāžu zināšanas darboties starptautisko masu pasākumu laikā;

- uzlabotas zināšanas par iestāžu rīcību pandēmijas laikā

Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze;

Baltkrievijas Robež-apsardzības Komiteja)

 2021.gada
2.pusgads
55.Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošanas (2014-2020) projekts "Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus"Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu sadarbību dienesta kinoloģijas jomā, paaugstināt dienesta kinoloģijas jomas amatpersonu izglītības līmeni (teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas) un uzlabot materiāltehnisko bāzi noziedzīgu darbību pilnvērtīgākai atklāšanai un apkarošanai.Organizēti 12 semināri un 2 kopējās mācības. Iegādātas 14 jaunas automašīnas un mikroautobusi kinologu pārvadāšanai. Iegādāti 19 jauni suņi genofonda uzlabošanai. Iegādāts suņu uzturēšanas un apmācību inventārs.Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža)Lietuvas Valsts robežsardzes dienests, Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja2022.gada
2.pusgads
56.Iekšējās drošības fonda - kopienas darbība projekts "Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilās" un "zaļās" robežas krustpunktā"Semināri, kopējās mācības, jauno robežsargu (skolēnu) nometnes organizēšana, inventāra iegāde, bezpilota lidaparātu sistēmas, transporta iegāde.

Projekta rezultātā tiks uzlabota robežsardzes dienestu kapacitāte cīņai ar nelegālo migrāciju un kontrabandu, kā arī tiks izglītoti dažāda vecuma sabiedrības pārstāvjus par jautājumiem, kas saistīti ar cīņu ar pārrobežu noziedzību. Tiks organizētas tematiskās sanāksmes un taktiskās apmācības. Tiks organizēta nometne 30 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas jaunajiem robežsargiem (9–12 gadi) Daugavpilī.

Ievērojami uzlabosies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežsardzes tehniskais aprīkojums, lai cīnītos pret pārrobežu noziedzību un nelegālo imigrāciju.

Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardzes koledža) 2022.gada
2.pusgads
4.Rīcības virziensStiprināt Latvijas attīstības sadarbības caurskatāmību, paredzamību un atbilstību starptautiskajiem ziņošanas standartiem
4.5. uzdevums. Nodrošināt pastāvīgu un caurspīdīgu attīstības sadarbības politikas projektu uzraudzību un rezultātu ietekmes izvērtēšanu, t.sk. veicot neatkarīgu ārējo izvērtējumu ĀM budžeta programmai "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
58.Izvērtēt iespējas pilnveidot izvērtēšanas mehānismus un kritērijus, īstenot Ārlietu ministrijas pārstāvju projektu izvērtēšanas vizītes partnervalstīs.Uzlabota granta projektu izvērtēšanas anketa, uzlabota vēstniecību izvērtēšanas anketa, izstrādāti projektu novērtēšanas kritēriji vizītei konkrētā partnervalstī un veikta vismaz vienas valsts projektu izvērtēšana.Partnervalstī izvērtēto projektu skaitsĀrlietu ministrija 31.12.2023.
5.Rīcības virziensVeicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un attīstības sadarbību, līdzdalību un atbalstu politikas īstenošanai
5.1. uzdevums. Stiprināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu attīstību un globālajiem mērķiem, un Latvijas lomu globālu izaicinājumu risināšanā
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
59.Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā

Skolotāji, interešu centru darbinieki u.c. pārstāvji no izglītības iestādēm visā Latvijā iepazinušies ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izstrādājuši stundu vai nodarbību plānus, tos īstenojuši un plānu aprakstus nosūtījuši akcijas koordinatoriem. Koordinatori apkopojuši stundu aprakstus, padarot tos pieejamus tiešsaistē.

 

1. Akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" stundu skaits:

2021.gads - 30

2022.gads - 30

2023.gads - 30

2. Akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" skolu skaits:

2021.gads - 25

2022.gads - 25

2023.gads - 25

3. Akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" noslēguma pasākums

"Globālā izglītības diena"

2021.gads - 1

2022.gads - 1

2023.gads - 1

Izglītības un zinātnes ministrijaUNESCO Latvijas Nacionālā komisija

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

60.Pieaugušo izglītības projekts ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši"

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Bibliotekāru biedrību. Tā ietvaros izglītotāji reģionālos semināros iepazīstināti ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, īsteno vietējā mēroga aktivitātes, izmantojot UNESCO LNK, nevalstisko organizāciju u.c. izstrādātos metodiskos materiālus.

 

Pasākumu (konferences, semināri, darbnīcas) skaits:

2021.gads – 1 konference

2022.gads – 5 darbnīcas

2023.gads – 5 darbnīcas

Dalībnieku skaits pasākumos:

2021.gads - 450

2022.gads - 150

2023.gads - 150

Izglītības un zinātnes ministrijaUNESCO Latvijas Nacionālā komisija

2021.gada2.pusgads

2022.gada
1. un2.pusgads

2023.gada
1. un 2.pusgads

5.2. uzdevums. Integrēt ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektus izglītībā visās vecuma grupās
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
61.Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām.Organizēti un koordinēti tematiski sabiedrības informēšanas pasākumi, t.sk., par ilgtspējīgās attīstības mērķu ieviešanu un Latvijas attīstības sadarbības rezultātiem.Īstenoto pasākumu un dalībnieku skaits.Ārlietu ministrijaLAPAS

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

62.Ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektu integrēšana vispārējā izglītībā kompetenču pieejā balstīta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanas ietvaros.

Integrēti ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspekti vispārējā izglītībā, ieviešot kompetenču pieejā balstītu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības saturu.

 

Ieviests kompetenču pieejā balstīts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības saturs atbilstoši MK 2018.gada 27.novembra noteikumiem Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, un pamatizglītības programmu paraugiem" un MK 2019.gada 3.septembra noteikumiem Nr.416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem".Izglītības un zinātnes ministrijaValsts izglītības satura centrs2023.gada
2.pusgads
5.3. uzdevums. Nodrošināt aktuālu un lietotājam draudzīgu datu un informācijas pieejamību par Latvijas attīstības sadarbības politiku, aktivitātēm, rezultātiem un īstenotāju pieredzi
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
63.Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm.

Koordinācija ar LAPAS 6-8 reizes gadā par aktuāliem sadarbības jautājumiem; sasauktas divas Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdes gadā (nepieciešamības gadījumā elektroniska konsultēšanās); tikšanās ar Ārlietu ministrijas atbalstīto projektu īstenotājiem un interesantiem.

Diskusiju pasākumi par aktuālajiem attīstības sadarbības politikas jautājumiem, iesaistot NVO, sociālos partnerus, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus.

Īstenoto pasākumu skaits.Ārlietu ministrijaAtkarībā no pasākumu veida.31.12.2023.
6.Rīcības virziensStiprināt visaptverošu un saskaņotu Latvijas pieeju ilgtspējīgas attīstības veicināšanai pasaulē
6.1. uzdevums. Stiprināt koordināciju starp Latvijas attīstības sadarbības un ārējās ekonomikas politiku un to īstenošanas instrumentiem
Nr. P.k.PasākumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijas un citi īstenotājiIzpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)
64.Pasākumi atbildīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam un OECD standartu piemērošanai uzņēmumos.Ilgtspējas indeksa ietvaros pasniegta Godīgas tirdzniecības balva un nodrošināta dalība atbilstošos pasākumos Latvijas uzņēmējiem, lai veicinātu atbildīgas uzņēmējdarbības prakses principu ievērošanu attīstības valstīs.Pasākumu skaits ar Latvijas pārstāvju dalību un viens ĀM rīkots pasākums.Ārlietu ministrijaBiedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts", Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

III. Teritoriālā perspektīva (nav aktuāli)

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

UzdevumsPasākumsBudžeta programmas (apakšprogrammas)
kods un nosaukums
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējumsNepieciešamais papildu finansējumsPasākuma realizācijas gads
(ja pasākuma realizācija ir terminēta)
2021. gads2022. gads2023. gads2022. gads2023. gads2024. gads

turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai
(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)

 

turpmāk ik gadu
(ja pasākuma izpilde nav terminēta)
123456789101112
Finansējums plāna realizācijai kopā  14 165 23921 522 20630 814 80859 8831 503 4442 578 72204 093 855 
tai skaitā           
Ārlietu ministrija  605 1131 365 1131 665 11301 211 1622 242 29903 757 432 
Finanšu ministrija  2 920 65910 839 7414 759 74100000 
Iekšlietu ministrija  8 565 9307 933 95223 683 86159 883292 282336 4230336 423 
Izglītības un zinātnes ministrija  714 593714 593594 59300000 
Kultūras ministrija  1 5001 5001 50000000 
Tieslietu ministrija  122 4700000000 
Zemkopības ministrija  1 234 974667 307110 00000000 
1.1.uzdevums  360 013939 4191 193 81301 211 1622 242 29903 757 432 
 

1.pasākums

Granta projektu īstenošana atbilstoši partnervalstu vajadzībām; 50% finansējums PSO9

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"240 013924 4101 173 81301 211 1622 242 29903 757 432

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

2.pasākums

Granta projektu konkurss atbalsta sniegšanai Baltkrievijas pilsoniskai sabiedrībai

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"120 00000000002021.gada
2.pusgads
 Ārlietu ministrija          
 

21.pasākums

Granta projektu konkurss priekšizpētes vizīšu īstenošanai

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"015 00020 00000000

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
1.3.uzdevums  203 300382 403428 00000000 
 

3.pasākums

Projekts Ukrainas atbalstam "E-konsultanta" izveide Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem"

 000000002021.gada
1.pusgads
 Ārlietu ministrija       0  
 

4.pasākums

Projekts "Atbalsts Ukrainas integrācijai Eiropas vienotajā tirgū izmantojot Latviju kā izejas punktu."

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība20 00014 4030000002022.gada
2.pusgads
 Ārlietu ministrija          
 

5.pasākums

Apmācību programma ES Kaimiņpolitikas valstu un Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība50 00070 00070 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

6.pasākums

Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm, t.sk., citu donoru ad hoc projektos

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība46 50050 00050 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

7.pasākums

Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā "Jauno profesionāļu apmācību programma Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē - "Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika"" un sadarbības stiprināšana reģionālās attīstības un Eiropas integrācijas pētniecībā un studiju attīstībā.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"30 00040 00040 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

8.pasākums

Gruzijas, Ukrainas un Moldovas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"8 50023 00023 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

9.pasākums

Moldovas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"14 500020 00000000

2021.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

10.pasākums

ES - Centrālāzijas sadarbība izglītībā, tajā skaitā, pieredzes apmaiņa par izglītības reformu aktuālajiem jautājumiem.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"8 00010 00010 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

11.pasākums

Līdzfinansējuma piešķiršana PSO, kas ieguvušas finansējumu no citiem attīstības sadarbības finansētājiem, t.sk., EK, attīstības sadarbības un globālās izglītības projektu īstenošanai.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"25 80040 00050 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

111.pasākums

Uzbekistānas publisko pakalpojumu pieejamības veicināšana reģionos sievietēm un citām iedzīvotāju grupām ievainojamās situācijās.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"025 00025 00000000

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

112.pasākums

Latvijas īstenotāju pilotprojekts ekspertīzes nodošanai Uzbekistānā pārvaldības un likuma varas atbalstam, t.sk. digitalizācijas un dzimumu līdztiesības jomās

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"070 000100 00000000

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

113.pasākums

Lauksaimniecības konsultāciju sistēmas stiprināšana mazajiem un vidējiem lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem Ukrainā un Moldovā

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"040 00040 00000000

2022.gada2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
1.4.uzdevums  139 26665 526059 883292 282336 4230336 423 
 

12.pasākums

Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu dalība ES Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia)10

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija"; programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība"139 26665 526059 883292 282336 4230336 42331.12.2023.
 Iekšlietu ministrija          
 

13.pasākums

Attīstīt divpusējo sadarbību ar Gruzijas Ārkārtas situāciju pārvaldīšanas dienestu civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 70.23.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai".0000000031.12.2023.
 Iekšlietu ministrija          
1.5.uzdevums  7 693 5837 693 5837 693 58300000 
 

14.pasākums

Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana11

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 67.14.00 "FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana"7 693 5837 693 5837 693 58300000

31.12.2021.

31.12.2022.

31.12.2023.

 Iekšlietu ministrija          
 

15.pasākums

Valsts robežsardzes helikoptera Agusta-Bell 206B III (reģ. zīme YL-HMO) nodošana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai, apmācību un prakses nodrošināšana, pieredzes nodošana un atbalsts tehniskās apkopes organizācijas izveidošanā

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība"0000000031.12.2023.
 Iekšlietu ministrija          
 

16.pasākums

Sagatavot valsts materiālajās rezervēs esošos resursus humānās palīdzības sniegšanai

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 40.04.00 "Valsts materiālās rezerves"00000000Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu
 Iekšlietu ministrija          
2.1.uzdevums  00000000 
 

17.pasākums

Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, PSO un pašvaldībām Latvijas nacionālo pozīciju formulēšanā par aktuālajiem starptautiskās attīstības politikas dienaskārtības jautājumiem

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
 

18.pasākums

Uzturēt regulāru dialogu ar Saeimu par Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
2.2.uzdevums  00000000 
 

19.pasākums

Dalība ES Kopīgā plānošanā

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana",

01.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums"

0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
 

20.pasākums

Latvijas interešu pārstāvēšana ES attīstības sadarbības politikā

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana",

01.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums"

0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
2.3.uzdevums  1 5001 5001 50000000 
 

21.pasākums

Dalība ANO pasākumos par Latvijai prioritārajām tēmām

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana",

01.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums"

0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
 

22.pasākums

Latvijas organizēts mācību seminārs par pasākumu ieviešanu oglekļa mazietilpīgai attīstībai (piemēram, Gruzija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogramma 33.01.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija"000000002022.gada
2.pusgads
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija          
 

23.pasākums

Veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstību

Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas"1 5001 5001 5000000031.12.2023.
 Kultūras ministrija          
2.4.uzdevums  00000000 
 

24.pasākums

Nodrošināta līdzdalība atklātajās OECD DAC un ekspertu sanāksmēs

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana",

01.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums"

0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
2.5.uzdevums  2 868 45310 663 4534 643 45300000 
 

25.pasākums

Latvijas dalība IDA resursu 20. papildināšanā (IDA20)

Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās05 970 00000000031.12.2022.
 Finanšu ministrija          
 

26.pasākums

Latvijas dalība IDA resursu 17., 18. un 19. papildināšanā (IDA17, IDA18, IDA19)

Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"640 0002 465 0002 405 0000000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
 

27.pasākums

Latvijas dalība

Daudzpusējā

parādu atlaišanas

iniciatīvā

Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"130 000130 000140 0000000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
 

28.pasākums

Pasaules Bankas

grupas institūciju

pamatkapitāla

palielināšana atbilstoši 2018. gada lēmumam

Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"2 098 4532 098 4532 098 4530000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
3.1.uzdevums  43 654167 736107 73600000 
 

29.pasākums

Vienota valsts pārvaldes iestāžu ekspertīzes jomu un ar to saistīto speciālistu kataloga/datu bāzes izveide un uzturēšana.

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"14 55120 91220 9120000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
 

30.pasākums

Konsultatīvs un metodisks atbalsts valsts pārvaldes iestādēm u.c. interesentiem par attīstības sadarbības un Twinning projektu sagatavošanu un ieviešanu un cits metodiskais atbalsts.

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"14 55120 91220 9120000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
 

31.pasākums

Eiropas Komisijas akreditācijas procesa uzsākšana pilntiesīgas attīstības aģentūras statusa iegūšanai.

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"0105 00045 0000000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
 

32.pasākums

Informācijas nodrošināšana potenciālajiem projektu īstenotājiem par EuropeAid, Twinning u.c. projektu uzsaukumiem, projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību, prasībām.

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"14 55220 91220 9120000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
3.2.uzdevums  8 5528 5528 55200000 
 

33.pasākums

Izmaiņu veikšana CFLA darbību regulējošos normatīvajos aktos (nolikums, reglaments, darbības stratēģija).

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"0000000031.12.2022.
 Finanšu ministrija          
 

34.pasākums

Dalība Eiropas Attīstības sadarbības aģentūru sadarbības tīklā (Practitioners Network for European Development Cooperation(PN)).

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"5 0005 0005 0000000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
 

35.pasākums

CFLA kapacitātes stiprināšana, nodrošinot pieredzes apmaiņu ar citu ES dalībvalstu attīstības sadarbības aģentūrām, pārņemot to labās prakses piemērus un pilnveidojot kontaktu un sadarbības tīklus.

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija"3 5523 5523 5520000031.12.2023.
 Finanšu ministrija          
3.3.uzdevums  20 00016 00016 00000000 
 

36.pasākums

Semināri saistībā ar OECD ziņojuma un rekomendāciju izstrādi par attīstības sadarbības stratēģisko plānošanu, programmēšanu, uzraudzību un privātā sektora iesaisti, kā arī atbalsts projektu īstenotājiem drošības un projektu uzraudzības jomās.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" un 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"20 00016 00016 0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
3.4.uzdevums  711 593731 56916 581 87100000 
 

37.pasākums

Latvijas-Moldovas

sociālās drošības līguma sagatavošana

Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana0000000031.12.2023.
 Labklājības ministrija          
 

38.pasākums

Latvijas valsts stipendijas studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās

Valsts budžeta programma 70.07.00 "Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un izglītības inovācijas jomā īstenošanas nodrošināšana"591 593591 593591 59300000

2021.gada1.pusgads

2022.gada
1.pusgads

2023.gada
1.pusgads

 Izglītības un zinātnes ministrija          
 

39.pasākums

Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana"120 000120 000000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Izglītības un zinātnes ministrija          
 

40.pasākums

Projekta "Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā" (BOMCA 10) īstenošana12

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība";

Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole"

019 97615 990 278000002021.-2025.g.
 Iekšlietu ministrija          
 

41.pasākums

Atbalsts Ukrainai, konsultējot un organizējot seminārus par sabiedrības noturības stiprināšanu un iesaisti valsts aizsardzībā Ukrainas valsts iestāžu pārstāvjiem

Aizsardzības ministrijas valsts budžeta programma 30.00.00.programmu "Valsts aizsardzības politikas realizācija"00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Aizsardzības ministrija          
 

42.pasākums

Informatīvs, loģistisks un konsulārs atbalsts valsts pārvaldes iestāžu, PSO īstenotajām aktivitātēm/ pasākumiem attīstības sadarbības jomā

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
3.5.uzdevums  2 097 025834 174122 00000000 
 

43.pasākums

Atbalsts LAPAS dalībai starptautiskās NVO platformās un dalībai starptautiski nozīmīgos forumos

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"1 5007 0007 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

44.pasākums

Atbalsts LPS dalībai ES pašvaldību platformā, t.sk., sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"5 0005 0005 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

45.pasākums

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Moldovas Lauksaimniecības, reģionālās attīstības un vides ministrijas līguma par sadarbību reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās izstrāde, noslēgšana un īstenošana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programma

97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

0000000031.12.2023
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija          
 

46.pasākums

Eiropas Komisijas iniciatīvas "Labāka apmācība drošākai pārtikai" ietvaros organizētās un īstenotās mācības par Eiropas Savienības likumdošanas Piemērošanas stiprināšanu sanitārajā un fitosanitārajā jomā13

Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" (indikatīvi)"000000002022.gada
1.pusgads
 Zemkopības ministrija          
 

47.pasākums

Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā -//Twinning ref.: GE 18 ENI AG 07 1914

Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole"0145 0000000002022.gada
2.pusgads
 Zemkopības ministrija          
 

48.pasākums

Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā -//Twinning ref.: AZ 17 ENI AG 01 20 15

Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole"617 281150 0000000002023.gada
1.pusgads
 Zemkopības ministrija          
 

49.pasākums

Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzības (kontroles) jomās attiecībā uz ĢMO atklātās sistēmās, un augu šķirņu aizsardzība un sēklu ražošana saskaņā ar ES normām un standartiem -//Twinning ref.: UA 19 ENI HE 01 2016

Zemkopības ministrijas valsts budžeta programma 27.00.00 "Augu veselība un augu aprites uzraudzība"617 693 372 307 110 000 00000

2022.gada2.pusgads

 

 Zemkopības ministrija          
 

50.pasākums

Twinning projekts "Ukrainas Attīstības un ekonomikas, tirdzniecības un lauksaimniecības ministrijas institucionālās kapacitātes stiprināšana nacionālās kvalitātes infrastruktūras jomā: UA 18 ENI EC 01 20"17

Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" un valsts budžeta apakšprogramma 26.04.00 "Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana"0000000031.12.2023.
 Ekonomikas ministrija          
 

51.pasākums

Twinning projekts "Strengthening of institutional as well as human capacities of Georgian National Agency for Standards and Metrology (GEOSTM) according to the international/EU best practices" (GE/18/ENI/EC/02/20)18

Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 26.04.00 "Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana"0000000031.12.2023.
 Ekonomikas ministrija          
 

52.pasākums

Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (European Neighbourhood Instrument) projekts Nr. EuropeAid/165867/DD/ACT/AM "Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā" (Consolidation of the Justice System in Armenia)

Tieslietu ministrijas programma, kurā tiks plānots finansējums, pārdalot to no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai". Pārējais finansējums tiek segts Eiropas Komisijas budžeta ietvaros.122 4701900000002022.gada
1.pusgads
 Tieslietu ministrija          
 

53.pasākums

Projekta "Georgia - Assistance to Skills Development for Matching Labour Market Needs" (EuropeAid) īstenošana

 000000002023.gada
2.pusgads
 Labklājības ministrija          
 

54.pasākums

Iekšējās drošības fonds - kopienas darbība "Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)"

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 70.23.00 " Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai"151 061000000031.12.2021.
 Iekšlietu ministrija          
 

55.pasākums

Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošanas (2014-2020) projekts "Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus"20

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 69.07.00 "Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)"582 020154 8670000002022.gada
2.pusgads
 Iekšlietu ministrija          
 

56.pasākums

Iekšējās drošības fonda - kopienas darbība projekts "Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilās" un "zaļās" robežas krustpunktā"

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 69.07.00 "Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)"0000000031.12.2022
 Iekšlietu ministrija          
4.5.uzdevums  1 3001 3001 30000000 
 

58.pasākums

Izvērtēt iespējas pilnveidot izvērtēšanas mehānismus un kritērijus, īstenot Ārlietu ministrijas pārstāvju projektu izvērtēšanas vizītes partnervalstīs.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"1 3001 3001 3000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
5.1.uzdevums  3 0003 0003 00000000 
 

59.pasākums

Starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" (UNESCO Latvijas Nacionālā komisija)1 5001 5001 50000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Izglītības un zinātnes ministrija          
 

60.pasākums

Pieaugušo izglītības projekts ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanai "Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši"

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība"

(UNESCO Latvijas Nacionālā komisija)

1 5001 5001 50000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
1. un 2.pusgads

2023.gada
1. un 2.pusgads

 Izglītības un zinātnes ministrija          
5.2.uzdevums  14 00014 00014 00000000 
 

61.pasākums

Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām apmācībām, semināriem un diskusijām.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība"14 00014 00014 00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          
 

62.pasākums

Ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektu integrēšana vispārējā izglītībā kompetenču pieejā balstīta pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanas ietvaros

ESF 8.3.1. "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" piešķirtā finansējuma ietvaros (ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības aspektu integrēšanas izglītības saturā izmaksas nav precīzi aprēķināmas).000000002023.gada
2.pusgads
 Izglītības un zinātnes ministrija          
5.3.uzdevums  00000000 
 Ārlietu ministrija          
 

63.pasākums

Regulārs dialogs ar valsts pārvaldes iestādēm, NVO, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"0000000031.12.2023.
 Ārlietu ministrija          
6.1.uzdevums  00000000 
 

64.pasākums

Pasākumi atbildīgas uzņēmējdarbības prakses atbalstam un OECD standartu piemērošanai uzņēmumos.

Ārlietu ministrijas valsts budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"00000000

2021.gada2.pusgads

2022.gada
2.pusgads

2023.gada
2.pusgads

 Ārlietu ministrija          

Pasākumu, kam finansējums ir norādīts 0, īstenošanai nepieciešamais finansējums nav precīzi aprēķināms un tiks nodrošināts piešķirto līdzekļu ietvaros.


1 Sadarbība ar Centrālāzijas valstīm platformas ietvaros atkarīga no Eiropas Komisijas (EK) lēmuma par Eiropas Savienības – Centrālāzijas izglītības platformas pasākumu turpmāku īstenošanu.

2 Šajā sadaļā noteiktie procentuālie rezultatīvie rādītāji nesummējas un neveido 100% kopsummu, jo aptver rezultatīvos rādītājus par jomām, sadarbības metodēm un finansējuma avotiem.

3 Pamatnostādnēs noteiktais rezultatīvais rādītājs 2027.gadam ir 0,23% no NKI. Latvijas OAP no NKI 2019.gadā ir 0.1%.

4 Ņemot vērā apstiprināto valsts budžetu 2021.gadam, 2021.gadā netiks sasniegts Pamatnostādnēs paredzētais – sasniegt Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējuma apjomu 1.109 miljoni EUR apmērā. Ierobežotais finansējuma apjoms var ietekmēt arī 1.politikas rezultāta un tā rezultatīvo rādītāju sasniegšanu 2027.gada ietvaros.

5 Pamatnostādnēs noteiktais rezultatīvais rādītājs, kas sasniedzams līdz 2027.gadam ir 85%; ņemot vērā 2019.gada Eirobarometra sabiedrības aptaujas rezultātus, kas liecina, ka 78% sabiedrības uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm, 2027.gada mērķis ir šo rādītāju uzlabot.

6 Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. – 2022.gadā nosaka Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdē izskatītais informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. – 2022.gadā" (18.02.2020. MK sēdes protokols Nr.7, 41.§)

7 Ministru kabineta 2017. gada 12.decembra noteikumu Nr. 721 "Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība" 21.punkts.

8 http://www.moj.am/en/legal/view/article/1249

9 Papildu nepieciešamā finansējuma apmērs iekļauts saskaņā ar 2021.gada 14.aprīlī pieņemtajām Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam

10 2021.gadā Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija" (97 022 euro); programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (42 244 euro)". Kopā-139 266 euro.
Budžeta izpildes procesā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 23. marta rīkojumu Nr. 183 "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 228 "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Ministru kabineta 2021. gada 17. septembra rīkojumu Nr.660 "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" no budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts papildu finansējums 132 594 euro (Valsts policijai – 82 796 euro; Valsts robežsardzei – 49 798 euro). Izdevumi kopā–271 860 euro.
2022.gadā Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogramma 06.01.00 "Valsts policija" (56 850 euro); programma 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" (8 676 euro)". Kopā-65 526 euro.
Budžeta izpildes procesā uz 15.02.2022. saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 15. februāra rīkojumu Nr. 90 "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojums Nr.90) no budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts papildu finansējums 129 195 euro (Valsts policijai).
Izskatīšanai Ministru kabinetā 22.02.2022. iesniegts Ministru kabineta rīkojuma projekts par "Par Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) (22-TA-563), paredzot piešķirt 2022. gadā no budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" papildu finansējums par kopējo summu – 81 819 euro (Valsts policijai – 34 253 euro; Valsts robežsardzei – 47 566 euro).
2023. gadā saskaņā ar rīkojumu Nr.90 dots uzdevums likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā paredzēt finansējumu 2023. gadam 20 628 euro apmērā budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija". Saskaņā ar rīkojuma projektu (22-TA-563) dots uzdevums likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā paredzēt finansējumu 2023. gadam 23 513 euro apmērā, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 12 988 euro apmērā un budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 10 525 euro apmērā.
Papildu nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijās Gruzijā, atbilstoši Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra noteikumu Nr. 793 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība" 21. punktā noteiktajam tiek piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Indikatīvi papildu nepieciešamais finansējums 2022. gadam no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem": 336 423 euro (sākotnēji plānots)- 65 626 euro (likumā apstiprināts)- 211 014 euro (piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem")=59 883 euro
Indikatīvi papildu nepieciešamais finansējums 2023. gadam no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem": 336 423 euro (sākotnēji plānots)- 20 628 euro (plānojams likumā)- 23 513 euro (plānojams likumā)=292 282 euro

11 2021. gadā izdevumi palielināti par 1 210 722 euro, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzot papildus 2020.gada finansējuma atlikuma izmantošanu. Izdevumi kopā – 8 904 305 euro.

12 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 375 "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 10. fāzē" noteikto: institūcijas, kas nodrošina programmas BOMCA 10 vadošās dalībvalsts uzdevumus Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī, ir Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija (Valsts robežsardze), Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests) un Zemkopības ministrija (Pārtikas un veterinārais dienests); Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei), Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) un Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) nodrošināt attiecīgo iestāžu darbinieku (amatpersonu) iesaisti programmas uzdevumu īstenošanā, tādējādi veicot Latvijas Republikas ieguldījumu (in-kind contribution) programmas BOMCA 10 budžetā šādā apmērā: Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) - 83 500 euro; Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) - 51 036 euro; Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) - 32 464 euro. Valsts robežsardze līdzfinansējumu nodrošinās Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Tomēr tā apjoms pa konkrētiem gadiem pašreiz nav norādāms. 2021.gada budžeta izpildes procesā saņemti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 3 308 297 euro apmērā.

13 Pasākums finansēts Eiropas Komisijas projekta ietvaros, un valsts budžeta finansējums nav nepieciešams

14 Pasākums finansēts Eiropas Komisijas projekta ietvaros, un valsts budžeta finansējums nav nepieciešams

15 Pasākums finansēts Eiropas Komisijas projekta ietvaros, un valsts budžeta finansējums nav nepieciešams

16 Pasākums finansēts Eiropas Komisijas projekta ietvaros, un valsts budžeta finansējums nav nepieciešams

17 PTAC un LVS pasākumā piedalās kā jaunākais partneris. Pasākums finansēts Eiropas Komisijas projekta ietvaros.

18 LVS pasākumā piedalās kā jaunākais partneris. Pasākums finansēs Eiropas Komisijas projektu ietvaros.

19 t.sk 101 609 EUR Eiropas Komisijas finansējums un 20 861 EUR valsts budžeta finansējums (74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai")

20 2021. gadā izdevumi palielināti par 199 473 euro, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzot papildus 2020.gada finansējuma atlikuma izmantošanu. Izdevumi kopā –781 493 euro.

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
Pielikums
Attīstības sadarbības politikas
plānam 2021.–2023. gadam
Detalizēts aprēķins par ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Attīstības sadarbības politikas plāns 2022.–2024. gadam (indikatīvi – katru gadu)*
Institūcija/
izdevumu veids
2022.-2024. gadam (indikatīvi katru gadu)
Iekšlietu ministrija
(12.pasākums)
Atlīdzība
1422,87 euro (piemaksas apmērs par dalību starptautiskajā misijā un operācijā) x 1,4 (koeficients piemaksas aprēķināšanai) x 12 mēn. x 7 pers. = 167 328 EUR
VSAOI 167 328 euro x 23,59 % = 39 476 EUR
206 804
Komandējumi
Ceļa izdevumi 571 euro x 7 pers.
3 997
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
85 euro x 12 mēn. x 7 pers.
7 140
Dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres un komunālo pakalpojumu izdevumi
15808,11 euro (gadā) x 7 pers.
110 663
Formas tērpi un speciālais apģērbs
917 euro x 7 pers.
6 419
Specifiskie materiāli un inventārs
200 euro x 7 pers.
1 400
Kopā336 423

* Aprēķins veikts pilnam gadam. Plāna IV. sadaļā 2022.-2024. gadam norādīts indikatīvi papildu nepieciešamā finansējuma apjoms no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", ievērojot valsts budžeta likumā plānoto/plānojamo finansējumu un attiecīgajā gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirto finansējumu atbilstoši attiecīgajiem Ministru kabineta rīkojumiem

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2021.–2023. gadam Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 337Pieņemts: 18.05.2021.Stājas spēkā: 18.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 24.05.2021. OP numurs: 2021/98.5
Politikas plānošanas dokuments Nosaukums: Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.–2023. gadam Veids: plānsPolitikas joma: Attīstības sadarbība Atbildīgā iestāde: Ārlietu ministrija
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
323339
{"selected":{"value":"29.03.2022","content":"<font class='s-1'>29.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.03.2022","iso_value":"2022\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2021","iso_value":"2021\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2021.-28.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.03.2022
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"