Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 113

Rīgā 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 18 21. §)
Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17. panta piekto, sesto, devīto un desmito daļu,
17.1 panta otro daļu, 23. panta piekto daļu,
42. panta vienpadsmito un divpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā bīstamo atkritumu (izņemot sadzīves bīstamos atkritumus) radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti;

1.2. kārtību, kādā bīstamo atkritumu pārvadājumus uzskaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants, kuram šo uzdevumu deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, kā arī maksu par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā būvniecības atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti;

1.4. kārtību, kādā būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaiti veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants, kuram šo uzdevumu deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, kā arī maksu par būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants uz deleģējuma līguma pamata atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā veic pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai saņemto sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti;

1.6. maksu par pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai saņemto sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.7. kārtību, kādā sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas darbību veicējs apliecina pārvadājuma saņemšanu;

1.8. kārtību, kādā atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas operators paziņo par sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu saņemšanu pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai;

1.9. kārtību, kādā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nodrošina pārvadāto sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā;

1.10. atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas saturu un informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes (iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas) noteikumus un kārtību;

1.11. kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants uz deleģējuma līguma pamata atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā veic sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti;

1.12. maksu par pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas vietā nogādājamo sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.13. kārtību, kādā sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu valdītājs vai apsaimniekotājs paziņo par pārvadājumu veikšanu;

1.14. kārtību, kādā sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu valdītājs vai apsaimniekotājs, kas veic atkritumu pārvadājumus valsts teritorijā uz to pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas vietām, paziņo par plānoto pārvadājumu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu;

1.15. kārtību, kādā personas, kuras Latvijas teritorijā ieved pārstrādei vai reģenerācijai atkritumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas Nr.  1013/2006/EK par atkritumu sūtījumiem (turpmāk – regula Nr.  1013/2006) 3. panta 2. punktā, veic ievesto atkritumu uzskaiti;

1.16. kārtību, kādā regulas Nr.  1013/2006 3. panta 2. punktā minēto pārstrādei vai reģenerācijai ievesto atkritumu pārvadājumu uzskaiti veic atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā, kā arī maksu par sadzīves atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. dalīti savāktiem sadzīves atkritumiem, tajā skaitā bīstamajiem sadzīves atkritumiem, līdz to nodošanai šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajam sistēmas lietotājam;

2.2. nešķirotu sadzīves atkritumu pārvadājumiem, tajā skaitā no citiem mājsaimniecības atkritumiem neatdalītu bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem;

2.3. atkritumu sūtījumiem atbilstoši regulas Nr.  1013/2006 3. panta 1. punktam;

2.4. sākotnējo atkritumu radītāju – juridisku personu, kura nav atkritumu apsaimniekošanas komersants, bet kurai ir rakstveida līgums vai cits dokuments, kas apliecina tiesības nogādāt atkritumus uz attiecīgajām atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām un kura tās radītos atkritumus pārvadā uz minētajām iekārtām;

2.5. sākotnējo atkritumu radītāju – fizisku personu, kura nav atkritumu apsaimniekošanas komersants, bet kura tās radītos atkritumus pārvadā uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām.

II. Bīstamo atkritumu identifikācija, uzskaite, uzglabāšana, iepakošana un marķēšana. Būvniecībā radušos atkritumu uzskaite

3. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs identificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ja bīstamos atkritumus nav iespējams identificēt, bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva un ķīmisko īpašību analīzi, lai atkritumus būtu iespējams identificēt.

4. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina tā radīto un apsaimniekoto bīstamo atkritumu rakstveida uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

5. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs savāc un uzglabā bīstamos atkritumus, ievērojot to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

6. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā Nr. 1272/2008/EK par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006/EK (turpmāk – regula Nr. 1272/2008/EK). Aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem.

7. Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs uz bīstamo atkritumu iepakojuma izvieto etiķetes. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši regulai Nr. 1272/2008/EK.

8. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs vismaz reizi mēnesī bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā pārbauda to iepakojumu.

9. Pārvadājot un uzglabājot bīstamos atkritumus, tos identificē, marķē un iepako atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, regulai Nr. 1272/2008/EK, Nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikumam.

10. Būvniecības atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina būvniecības atkritumu rakstveida uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

III. Atkritumu pārvadājumu uzskaite

11. Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) pārzinis un turētājs ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – sistēmas turētājs), pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

12. Informāciju par atkritumu pārvadājumiem sistēmā sniedz šādas personas (turpmāk – sistēmas lietotāji):

12.1. sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu valdītājs, kurš ir saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanai un kuram ir nepieciešams veikt atkritumu pārvadājumus;

12.2. sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas darbību veicējs (turpmāk – iekārtu operators);

12.3. atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš organizē sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadāšanu;

12.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta persona, kura Latvijas teritorijā ieved regulas Nr.  1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus pārstrādei vai reģenerācijai;

12.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta persona, kura no Latvijas teritorijas izved regulas Nr.  1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus.

13. Valsts un pašvaldību iestādes, kuras sistēmā iekļauto informāciju izmanto normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei, minēto informāciju pēc pieprasījuma saņem bez maksas.

14. Sistēmas turētājs personām, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām aizpilda vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu "Nr. 3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem", nodrošina iespēju sistēmā aplūkot pavadzīmes par veiktajiem minēto personu atkritumu pārvadājumiem.

15. Atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs ir tiesīgs pieprasīt no atkritumu apsaimniekotāja informāciju par veiktajiem atkritumu pārvadājumiem un iespēju iepazīties ar pavadzīmēm.

16. Sistēmas turētājs, pamatojoties uz sistēmas lietotāja rakstisku iesniegumu un līgumu ar sistēmas turētāju, reģistrē šo noteikumu 12. punktā minēto sistēmas lietotāju un piešķir tam lietotājvārdu un paroli.

17. Sistēmas turētājs tiešsaistes režīmā nodrošina šo noteikumu 12. punktā minētajam sistēmas lietotājam šādas iespējas:

17.1. elektroniski aizpildīt atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes (turpmāk – pavadzīme) veidlapu (3. pielikums), lai paziņotu par plānoto pārvadājumu un tā uzsākšanu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu;

17.2. apstiprināt notikušās darbības ar citiem sistēmas lietotājiem, norādot saņemto, pārstrādāto, reģenerēto vai apglabāto atkritumu veidu un daudzumu, vai noraidīt tās;

17.3. sekot līdzi sistēmas aprēķinātajai bilancei (atkritumu daudzumam, kas atrodas pie sistēmas lietotāja) par sistēmas lietotāja norādītajām darbībām un pārvadājumiem;

17.4. aplūkot pārskatus par veiktajiem atkritumu pārvadājumiem, kuros sistēmas lietotājs ir iesaistīts;

17.5. izgūt no sistēmas šo noteikumu 17.3. un 17.4. apakšpunktā minētos datus.

18. Sistēmas lietotājs sistēmā par vienu atkritumu pārvadājumu uzsāk aizpildīt vienu pavadzīmi, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

19. Šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs nodrošina pārstrādei vai reģenerācijai ievesto regulas Nr.  1013/2006 3. panta 2. punktā minēto atkritumu pārvadājumu rakstveida uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.

20. Ja atkritumus valsts teritorijā ieved citas valsts uzņēmējsabiedrību reģistrā reģistrēts komersants, pavadzīmi aizpilda šo noteikumu 12. punktā minētais sistēmas lietotājs, kurš atkritumus saņem.

21. Ja regulas Nr.  1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus izved no valsts teritorijas, šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanai. Pavadzīmes aizpildīšana neatbrīvo šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minēto sistēmas lietotāju no pienākuma izpildīt regulas Nr.  1013/2006 18. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības.

22. Ja pārvadājumi starp vienā faktiskajā adresē izvietotām iekārtām, kas paredzētas atkritumu sagatavošanai pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai, un atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām notiek biežāk par trim reizēm vienas dienas laikā, par visiem vienas dienas laikā veiktajiem atkritumu pārvadājumiem aizpilda vienu pavadzīmi, tajā norādot kopējo attiecīgās dienas laikā pārvadāto atkritumu daudzumu. Pavadzīmi par atkritumu pārvadājumiem starp vienā faktiskajā adresē izvietotām iekārtām neaizpilda, ja visu iekārtu darbībai ir izsniegta viena atļauja piesārņojošās darbības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

23. Ja atkritumu sākotnējais radītājs – juridiska persona, kura nav atkritumu apsaimniekošanas komersants, – nogādā tās radītos sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamos atkritumus uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām, pavadzīmi sistēmā uzsāk pildīt un aizpilda šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs triju darbdienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma saņemšanas attiecīgajās atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtās.

24. Pavadzīmi sistēmā uzsāk pildīt un aizpilda šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs:

24.1. ja šo noteikumu 12.1. apakšpunktā norādītais sistēmas lietotājs nogādā uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām sadzīves atkritumus, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā kārtībā noslēgtu līgumu ar pašvaldību. Šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs triju darbdienu laikā pēc pavadzīmes aizpildes uzsākšanas sistēmā sniedz pavadzīmes 1., 2., 2.1. un 3. sadaļā minēto informāciju;

24.2. ja šo noteikumu 12.1. apakšpunktā norādītais sistēmas lietotājs nogādā uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām būvniecības atkritumus no būvniecības darba vietas, kurai ir būvniecības informācijas sistēmā reģistrēta būvniecības lieta. Šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs triju darbdienu laikā pēc pavadzīmes aizpildes uzsākšanas sistēmā sniedz pavadzīmes 1., 2., 2.2. un 3. sadaļā minēto informāciju.

25. Ja uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām valsts teritorijā tiek nogādāti atkritumi, kuri nav minēti šo noteikumu 24. punktā, pārvadājumu pavadzīmi uzsāk pildīt un aizpilda šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs.

26. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs par tādu fizisko personu piegādātajiem atkritumu veidiem un daudzumiem, kuras nav atkritumu apsaimniekošanas komersanti, aizpilda vienu pavadzīmi mēnesī triju darbdienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām, kā nosūtītāju un pārvadātāju sistēmā norādot ierakstu "Latvijas iedzīvotāji" un neaizpildot pavadzīmes 3. sadaļu.

27. Veicot atkritumu pārvadājumus no šķiroto atkritumu savākšanas laukuma uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām, šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs aizpilda vienu pavadzīmi par katru atkritumu pārvadājumu.

28. Ja vienas kalendāra dienas laikā ar vienu transportlīdzekli vienā atkritumu pārvadājumā tiek savākti bīstamie atkritumi no vairākiem sākotnējo atkritumu radītājiem vai valdītājiem – juridiskām personām, sistēmas lietotājs sistēmā var noformēt vienu pavadzīmi atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam.

29. Šo noteikumu 12.1. un 12.3. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda, ja iespējams, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms atkritumu pārvadājuma uzsākšanas, taču ne vēlāk kā līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanai valsts teritorijā.

30. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda triju darbdienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma saņemšanas atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtās valsts teritorijā.

31. Ja šo noteikumu 12. punktā minētais sistēmas lietotājs ir izveidojis nepieciešamos tehniskos risinājumus, lai importētu sistēmas lietotāja sagatavotās un aizpildītās pavadzīmes sistēmā, sistēmas lietotājs importē sagatavotās un aizpildītās pavadzīmes ne retāk kā reizi piecās darbdienās.

32. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu un patiesu datu norādīšanu sistēmā. Sistēmas lietotājam ir tiesības sistēmā norādītos datus mainīt 45 dienu laikā no attiecīgo datu ievadīšanas brīža. Ja visi atkritumu pārvadājumā iesaistītie sistēmas lietotāji nesaskaņo pavadzīmi 45 dienu laikā no tās aizpildīšanas uzsākšanas brīža, sistēmas turētājs nodrošina, ka pavadzīme tiek anulēta un tajā nav iespējams veikt izmaiņas. Ja sistēmas lietotāju ievadītie dati par pārvadāto un apglabāšanai pieņemto atkritumu svaru atšķiras, sistēmā tiek reģistrēts tas svars, kuru norādījis šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs.

33. Sistēmas turētājs apstrādā šo noteikumu 3. pielikumā norādītos fiziskās personas datus (vārdu, uzvārdu), lai identificētu lietotāja pārstāvi, kurš ievada informāciju sistēmā. Fiziskās personas datus glabā visā sistēmas darbības laikā, lai nodrošinātu lietotāju identifikāciju sistēmā.

34. Sistēmas turētājs bez maksas nodrošina sistēmā esošās vispārpieejamās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā. Šo noteikumu izpratnē vispārpieejamā informācija ir šo noteikumu 12. punktā minēto lietotāju saraksts, kurā ir iekļauts lietotāja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese.

IV. Maksa par atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtība

35. Šo noteikumu 12. punktā minētais lietotājs maksā sistēmas turētājam maksu par sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti.

36. Gada maksa par sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti ir 690,00 euro un pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.

37. Šo noteikumu 12. punktā minētais lietotājs šo noteikumu 36. punktā minēto maksu maksā sistēmas turētājam ar kredītiestādes starpniecību. Šo noteikumu 36. punktā minētais maksājums tiek sadalīts ceturkšņa maksājumos, un lietotājs tos maksā avansā. Sistēmas turētājs katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūta rēķinu lietotājam. Lietotājs maksājumu veic 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

38. Šo noteikumu 12. punktā minētais lietotājs, kurš vēlas saņemt šo noteikumu 37. punktā minēto rēķinu pa pastu, par to informē sistēmas turētāju un sedz izdrukātā rēķina piegādes izdevumus.

V. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Ministru kabineta 2014. gada 15. aprīļa noteikumus Nr. 199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 77. nr.);

39.2. Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumus Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 158. nr.).

40. Sistēmas lietotāji, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir uzsākuši atkritumu pārvadājumu uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 15. aprīļa noteikumiem Nr. 199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" vai Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība", pabeidz uzsākto atkritumu pārvadājumu uzskaiti atbilstoši minētajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

41. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

42. Atkritumu pārvadājumus uz atkritumu apglabāšanas iekārtām atbilstoši šiem noteikumiem sāk uzskaitīt ar 2022. gada 1. janvāri.

43. Šo noteikumu 24. un 28. punkts, 3. pielikuma 2.1. un 2.2. apakšpunkts un 5. pielikums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

44. Atkritumu pārvadājumus uz atkritumu apglabāšanas vietām sistēmā reģistrē, sākot ar 2022. gada 1. janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 3. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar kuru izdara grozījumus direktīvā 2008/98/EK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 3. maija Direktīvas 2018/850/ES, ar ko groza direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 113
Bīstamo atkritumu uzskaite
Nr.
p. k.
Datums1Atkritumu izcelsme (radīti, piegādāti)1Identifikācija veikta (laboratorija, datums, protokola numurs)Ziņas par atkritumiemPar atkritumu uzskaiti atbildīgā persona
nosaukums2klase2daudzums (tonnas)iepakojuma veids3iepakojuma vienību skaitsatrašanās (uzglabāšanas) vieta uzņēmumāvārds, uzvārdsparaksts4
radītipiegādāti
12345678910111213
             

Piezīmes.

1. Ja bīstamos atkritumus savas saimnieciskās darbības ietvaros ir radījis bīstamo atkritumu radītājs vai bīstamo atkritumu apsaimniekotājs, atzīmi izdara ailē "radīti". Ja bīstamie atkritumi bīstamo atkritumu radītājam vai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam ir piegādāti, atzīmi izdara ailē "piegādāti".

2. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

3. Norāda šādu apzīmējuma numuru attiecīgajam iepakojuma veidam:

1. muca;

2. koka muca;

3. transportkanna;

4. kaste;

5. maiss;

6. kombinēts iepakojums;

7. spiediena tvertne;

8. bez taras;

9. cits (norādīt).

4. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 113
Būvniecības atkritumu uzskaite
Nr. 
p. k.
Datums1Atkritumu izcelsme2Ziņas par atkritumiemPar atkritumu uzskaiti atbildīgā persona
nosaukums3klase3daudzums (tonnas)atrašanās (uzglabāšanas) vieta uzņēmumāvārds, uzvārdsparaksts1
radītipiegādāti
12345678910
          
          
          

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Ja būvniecības atkritumus savas saimnieciskās darbības ietvaros ir radījis būvniecības atkritumu radītājs vai būvniecības atkritumu apsaimniekotājs, atzīmi izdara ailē "radīti". Ja būvniecības atkritumi būvniecības atkritumu radītājam vai būvniecības atkritumu apsaimniekotājam ir piegādāti, atzīmi izdara ailē "piegādāti".

3. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 113
Atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karte–pavadzīme

Sērija _________ Nr. __________________

1.INFORMĀCIJA PAR SĀKOTNĒJO ATKRITUMU RADĪTĀJU VAI VALDĪTĀJU1
Komersanta reģistrācijas numurs ________________

Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds, juridiskā adrese un faktiskā adrese_________________________________________________

tālrunis _______________ e-pasts __________________


Atkritumu nosūtīšanas (faktiskās uzkraušanas) adrese__________________________________________

 

Par atkritumu nosūtīšanu atbildīgā personaAtkritumu pārvadājuma uzsākšanas datums2
___________________________________________
(vārds, uzvārds)
___________
(diena)
___________
(mēnesis)
___________
(gads)
Tālrunis_____________ 
  
2.INFORMĀCIJA PAR PĀRVADĀTAJIEM ATKRITUMIEM
Nr.
p. k.
Nosaukums3Klase3Daudzums (t)Atkritumu pārvadājuma mērķis
nosūtītssaņemts
pārstrāde vai reģenerācijaapglabāšana
1.      
2.      

2.1. Informācija par noslēgto līgumu ar pašvaldību atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam:

Līguma numurs 
Līguma noslēgšanas datums 

2.2. Informācija par būvniecības lietu:

Būvniecības lietas numurs 
Būvniecības darba vietas adrese 
  
3.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU PĀRVADĀTĀJU
 

Atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. ________ , izsniegta _____. gada _____.________________

 


Komersanta reģistrācijasnumurs _________

 


Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese______________________________________________

tālrunis _______________ e-pasts __________________

 

Pārvadājuma veids4

Transportlīdzekļa veids5

Transportlīdzekļa valsts numurs

Piekabes valsts numurs6

Puspiekabes valsts numurs6

Par atkritumu pārvadājumu atbildīgā persona  
 (vārds, uzvārds) 
tālrunis _________________
  
4.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU TIRGOTĀJU VAI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS STARPNIEKU
Valsts vides dienesta lēmuma7 par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka
reģistrāciju Nr. ________ un datums _____. gada ___.______________
Komersanta reģistrācijas numurs __________

Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese_______________________________________________

tālrunis _____________ e-pasts _______________________

Atbildīgā persona  
 (vārds, uzvārds) 
Tālrunis ____________________
   
5.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU SAŅĒMĒJUAtkritumu apsaimniekošanas atļauja8
Nr. _________,
izsniegta _____. gada ___. ___________
Komersanta reģistrācijas numurs ____________

Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese_____________________________________________

tālrunis ______________ e-pasts __________________

Atkritumu saņemšanas adrese
_____________________________________________

Atkritumu saņemšanas datums2

Atkritumu pieņēmējs  
 (vārds, uzvārds) 
Tālrunis __________________

Piezīmes.

1. Sadaļu aizpilda Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" (turpmāk – noteikumi) 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs. Informāciju, pamatojoties uz noslēgto līgumu par atkritumu pārvadājumu, var sniegt atkritumu pārvadātājs, atkritumu tirgotājs, atkritumu apsaimniekošanas starpnieks vai iekārtu operators.

2. Dokumenta rekvizītu "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

4. Pašpārvadājums vai komercpārvadājums. Informāciju norāda noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs.

5. Autotransports. Ja izmanto citus transportlīdzekļus, norāda tos. Informāciju norāda noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs.

6. Informāciju norāda noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs.

7. Valsts vides dienesta lēmums par atkritumu apsaimniekošanas tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību.

8. Atļauja A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai) vai atļauja atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību). Ja atkritumi tiek izvesti no valsts teritorijas, norāda informāciju par citas valsts uzņēmējdarbības reģistrā reģistrētam komersantam izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, ja šī informācija ir zināma sistēmas lietotājam.

Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietotāja fiziskās personas datu (vārds, uzvārds) apstrādi veic atbilstoši noteikumu 33. punktam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 113
Regulas Nr. 1013/2006/EK 3. panta 2. punktā minētie atkritumi, kas ievesti Latvijā pārstrādei vai reģenerācijai
Nr.
p.k.
Datums1Valsts, no kuras ieved atkritumusZiņas par atkritumiemPersona, kurai nodod ievestos atkritumusPar atkritumu uzskaiti atbildīgā persona
nosūtītājs (nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis,
e-pasts)
nosūtīšanas datums2nosaukums3klase3daudzums (tonnas)nosaukumsreģistrācijas numursfaktiskā atkritumu nodošanas adresevārds, uzvārdsparaksts1
12345678910111213
             

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Atbilstoši Regulas Nr. 1013/2006/EK VII pielikumā minētajam dokumentam.

3. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
5. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 113
Atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karte–pavadzīme

(aizpilda, ja vienas kalendāra dienas laikā ar vienu transportlīdzekli vienā atkritumu pārvadājumā tiek savākti viena veida atkritumi no vairākiem sākotnējo atkritumu radītājiem vai valdītājiem)

1.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU PĀRVADĀTĀJU
 Atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. ________ , izsniegta
____. gada ____.________________
Komersanta reģistrācijas
numurs _________

Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese______________________________________________

tālrunis _______________ e-pasts ___________________

 

Pārvadājuma veids1

Transportlīdzekļa veids2

Transportlīdzekļa valsts numurs

Piekabes valsts numurs

Puspiekabes valsts numurs

Par atkritumu pārvadājumu atbildīgā persona  
 (vārds, uzvārds) 
tālrunis ________________________
  
2. Atkritumu Pārvadājuma datums3 
 
3. Informācija par pārvadātajiem atkritumiem
Atkritumu nosūtītājs4Nosūtīšanas adreseAtkritumu klase5Daudzums (tonnas)
    
    
    
  
4.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU TIRGOTĀJU VAI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS STARPNIEKU

Valsts vides dienesta lēmuma6 par atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekareģistrāciju Nr. ________ un datums _____. gada ____.________________

 

Komersanta reģistrācijas numurs __________


Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese_____________________________________________

tālrunis ______________ e-pasts ___________________

Atbildīgā persona  
 (vārds, uzvārds) 
Tālrunis __________________
   
5.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU SAŅĒMĒJUAtkritumu apsaimniekošanas atļauja7
Nr. _________,
izsniegta _____. gada ___. ___________
Komersanta reģistrācijas
numurs ____________

Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese_____________________________________________

tālrunis ______________ e-pasts ___________________


Atkritumu saņemšanas adrese________________________________________________

 

Atkritumu saņemšanas datums3

 

Atkritumu pieņēmējs  
 (vārds, uzvārds) 
Tālrunis __________________

Piezīmes.

1. Pašpārvadājums vai pārvadājums saimnieciskās darbības ietvaros.

2. Autotransports. Ja izmanto citus transportlīdzekļus, norāda tos.

3. Dokumenta rekvizītu "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Norāda juridiskās personas firmu.

5. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

6. Valsts vides dienesta lēmums par atkritumu apsaimniekošanas tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka reģistrāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību.

7. Atļauja A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai) vai atļauja atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību).

Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietotāja fiziskās personas datu (vārds, uzvārds) apstrādi veic atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" 33. punktam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 23.02.2021. OP numurs: 2021/37.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321151
01.07.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"