Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumus Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 494

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 65. §)
Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17. panta piekto un sesto daļu,
17.1 panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu,
23. panta piektās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu,
42. panta vienpadsmito un divpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā bīstamo atkritumu (izņemot sadzīves bīstamos atkritumus) radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti;

1.2. kārtību, kādā bīstamo atkritumu pārvadājumus uzskaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants, kuram šo uzdevumu deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;

1.3. maksu par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.4. kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants atbilstoši deleģējuma līgumam veic pārstrādei vai reģenerācijai saņemto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu uzskaiti atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma);

1.5. maksu par pārstrādei vai reģenerācijai saņemto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbību veicējs apliecina pārvadājuma saņemšanu;

1.7. kārtību, kādā atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtas operators paziņo par sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu saņemšanu pārstrādei vai reģenerācijai;

1.8. kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants atbilstoši deleģējuma līgumam sistēmā veic sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uzskaiti;

1.9. maksu par pārstrādes un reģenerācijas vietā nogādājamo sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību;

1.10. kārtību, kādā sadzīves vai ražošanas atkritumu valdītājs vai apsaimniekotājs paziņo par pārvadājumu veikšanu;

1.11. kārtību, kādā sadzīves vai ražošanas atkritumu valdītājs vai apsaimniekotājs, kas valsts teritorijā veic atkritumu pārvadājumus uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietu, paziņo par plānoto pārvadājumu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu;

1.12. kārtību, kādā personas, kuras valsts teritorijā ieved pārstrādei vai reģenerācijai atkritumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas Nr. 1013/2006/EK par atkritumu sūtījumiem (turpmāk – regula Nr. 1013/2006) 3. panta 2. punktā, veic ievesto atkritumu uzskaiti;

1.13. kārtību, kādā sistēmā veic regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minēto pārstrādei vai reģenerācijai ievesto atkritumu pārvadājumu uzskaiti, kā arī maksu par sadzīves atkritumu pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. mājsaimniecībās radītiem bīstamiem atkritumiem, kuri nav atdalīti no citiem mājsaimniecības atkritumiem;

2.2. dalīti savāktiem mājsaimniecības bīstamajiem atkritumiem līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju mājsaimniecības bīstamo atkritumu savākšanai, reģenerācijai vai apglabāšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu vai normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujām;

2.3. būvniecības atkritumiem, uz kuriem attiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību;

2.4. sadzīves atkritumu pārvadājumiem, kas tiek veikti no atkritumu savākšanas vietām valsts teritorijā uz atkritumu turpmākās pāršķirošanas vietām valsts teritorijā;

2.5. atkritumu sūtījumiem atbilstoši regulas Nr. 1013/2006 3. panta 1. punktam;

2.6. atkritumu radītāju – fizisku personu, kura veic tās radīto atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā.

II. Bīstamo atkritumu identifikācija, uzskaite, uzglabāšana, iepakošana un marķēšana

3. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs klasificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ja bīstamos atkritumus nav iespējams klasificēt, bīstamo atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva un ķīmisko īpašību analīzi, lai atkritumus varētu klasificēt.

4. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto bīstamo atkritumu uzskaiti papīra formā vai elektroniski atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

5. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs savāc un uzglabā bīstamos atkritumus, ievērojot to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

6. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem.

7. Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs uz bīstamo atkritumu iepakojuma izvieto etiķetes. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

8. Bīstamo atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošina iepakojuma apsekošanu vismaz reizi mēnesī.

9. Pārvadājot un uzglabājot bīstamos atkritumus, tos klasificē, marķē un iepako atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijai saistošām starptautisko tiesību aktu normām.

III. Atkritumu pārvadājumu reģistrācija un uzskaite

10. Atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto šo noteikumu 1.4. apakšpunktā minēto sistēmu. Sistēmā:

10.1. veic bīstamo atkritumu pārvadājumu (tai skaitā pārstrādei vai reģenerācijai) uzskaiti;

10.2. apliecina sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu saņemšanu pārstrādei vai reģenerācijai un veic to uzskaiti;

10.3. veic sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uz pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti;

10.4. iesniedz paziņojumus par plānoto vai veikto sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu un par pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu;

10.5. veic Latvijā pārstrādei vai reģenerācijai ievesto regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minēto atkritumu uzskaiti.

11. Sistēmas pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

12. Sistēmas lietotāji ir:

12.1. bīstamo atkritumu radītājs, valdītājs vai apsaimniekotājs, kam nepieciešams pārvadāt bīstamos atkritumus (turpmāk – bīstamo atkritumu nosūtītājs);

12.2. sadzīves vai ražošanas atkritumu valdītājs, kurš valsts teritorijā veic savā valdījumā esošo atkritumu pārvadājumus uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietu;

12.3. sadzīves vai ražošanas atkritumu apsaimniekotājs, kurš valsts teritorijā veic atkritumu pārvadājumus uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietu;

12.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta persona, kura Latvijas teritorijā ieved pārstrādei vai reģenerācijai regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus;

12.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta persona, kura no Latvijas teritorijas izved regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus;

12.6. sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtas operators.

13. Valsts un pašvaldību iestādes, kuras sistēmā iekļauto informāciju izmanto normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei, minēto informāciju pēc pieprasījuma saņem bez maksas.

14. Sistēmas pārzinis reģistrē šo noteikumu 12. punktā minēto sistēmas lietotāju, piešķirot tam lietotājvārdu un paroli, pamatojoties uz sistēmas lietotāja rakstisku iesniegumu un līgumu ar sistēmas pārzini.

15. Sistēmas pārzinis sistēmas tiešsaistes režīmā nodrošina sistēmas lietotājam šādas iespējas:

15.1. elektroniski aizpildīt atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes (turpmāk – pavadzīme) veidlapu (2. pielikums), paziņojot par plānoto pārvadājumu un tā uzsākšanu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu;

15.2. apstiprināt notikušās darbības ar citiem sistēmas lietotājiem, norādot saņemto, pārstrādāto vai reģenerēto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu daudzumu, vai noraidīt tās;

15.3. sekot līdzi sistēmas aprēķinātajai bilancei (atkritumu daudzumam, kas atrodas pie lietotāja) par sistēmas lietotāja norādītajām darbībām un pārvadājumiem;

15.4. aplūkot pārskatus par veiktajiem atkritumu pārvadājumiem, kuros sistēmas lietotājs ir iesaistīts;

15.5. izgūt no sistēmas šo noteikumu 15.3. un 15.4. apakšpunktā minētos datus.

16. Šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētā persona nodrošina pārstrādei vai reģenerācijai ievesto regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minēto atkritumu pārvadājumu uzskaiti papīra formā vai elektroniski atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

17. Ja atkritumus valsts teritorijā ieved citas valsts uzņēmējsabiedrību reģistrā reģistrēts komersants, pavadzīmi aizpilda šo noteikumu 12. punktā minētais sistēmas lietotājs, kurš saņem atkritumus no citas valsts uzņēmējsabiedrību reģistrā reģistrēta komersanta.

18. Ja regulas Nr. 1013/2006 3. panta 2. punktā minētos atkritumus izved no valsts teritorijas, šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda, ja iespējams, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms atkritumu pārvadājuma uzsākšanas, taču ne vēlāk kā līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanai. Pavadzīmes aizpildīšana neatbrīvo šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minēto sistēmas lietotāju no pienākuma izpildīt regulas Nr. 1013/2006 18. pantā noteiktās prasības.

19. Ja pārvadājumi starp vienā faktiskajā adresē izvietotām atkritumu sagatavošanas pārstrādei un atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām notiek biežāk par trim reizēm vienas dienas laikā, par visiem vienas dienas laikā veiktajiem atkritumu pārvadājumiem aizpilda vienu pavadzīmi, tajā norādot kopējo attiecīgās dienas laikā pārvadāto atkritumu daudzumu.

20. Ja atkritumu radītājs – fiziska persona – nogādā tās radītos atkritumus uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu valsts teritorijā, pavadzīmi aizpilda šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs triju darbdienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma saņemšanas attiecīgajā pārstrādes vai reģenerācijas iekārtā.

21. Šo noteikumu 12.1., 12.2. un 12.3. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda, ja iespējams, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms atkritumu pārvadājuma uzsākšanas, taču ne vēlāk kā līdz atkritumu pārvadājuma uzsākšanai pārvadājumam uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām valsts teritorijā. Šo noteikumu 12.6. apakšpunktā minētais sistēmas lietotājs pavadzīmi aizpilda triju darbdienu laikā pēc atkritumu pārvadājuma saņemšanas pārstrādes vai reģenerācijas iekārtās valsts teritorijā.

22. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu un patiesu datu ievadīšanu sistēmā. Sistēmas lietotājam ir tiesības mainīt sistēmā ievadīto informāciju par pārvadājumu 30 dienu laikā no attiecīgo datu ievadīšanas sistēmā.

23. Sistēmas pārzinis nodrošina, ka sistēmas aktīvajā datubāzē pieejamo informāciju glabā vismaz trīs gadus, bet sistēmas arhīva datubāzē ievietoto informāciju – piecus gadus. Pēc minētā termiņa beigām informāciju nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam arhīvu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un dzēšot no uzskaites sistēmas.

24. Sistēmas pārzinis bez maksas nodrošina sistēmā esošās vispārpieejamās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā. Šo noteikumu izpratnē vispārpieejamā informācija ir šo noteikumu 12. punktā minēto sistēmas lietotāju saraksts, kurā ir iekļauts sistēmas lietotāja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese.

IV. Maksa par sistēmas lietošanu un tās maksāšanas kārtība

25. Sistēmas lietotājs maksā sistēmas pārzinim maksu par pārstrādei vai reģenerācijai saņemto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu uzskaiti, maksu par pārstrādes un reģenerācijas vietā nogādājamo sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uzskaiti vai maksu par bīstamo, sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uzskaiti.

26. Gada maksa par sistēmas izmantošanu ir 855 euro un pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli (neatkarīgi no šo noteikumu 25. punktā minētā uzskaites veida).

27. Sistēmas lietotājs šo noteikumu 26. punktā minēto maksu maksā sistēmas pārzinim. Šo noteikumu 26. punktā minētais maksājums tiek sadalīts ceturkšņa maksājumos, un sistēmas lietotājs veic maksājumus avansā. Sistēmas pārzinis katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūta rēķinu sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotājs maksājumu veic 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

28. Sistēmas lietotājs, kurš vēlas saņemt šo noteikumu 27. punktā minēto rēķinu pa pastu, par to informē sistēmas pārzini un sedz izdrukātā rēķina piegādes izdevumus.

29. Maksu par pārstrādei vai reģenerācijai saņemto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu uzskaiti, maksu par pārstrādes un reģenerācijas vietā nogādājamo sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uzskaiti vai maksu par bīstamo, sadzīves vai ražošanas atkritumu pārvadājumu uzskaiti maksā ar kredītiestādes starpniecību.

V. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 105. nr.; 2013, 164. nr.).

31. Personai, kura ir reģistrēts bīstamo atkritumu uzskaites sistēmas lietotājs, sistēmas pārzinis mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izraksta šo noteikumu 27. punktā minēto rēķinu par starpību starp šo noteikumu 26. punktā minēto maksu un Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 484) minēto maksu par bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaiti.

32. Bīstamo atkritumu nosūtītāji, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir uzsākuši bīstamo atkritumu pārvadājuma uzskaiti atbilstoši noteikumiem Nr. 484, pabeidz uzsākto bīstamo atkritumu pārvadājuma uzskaiti atbilstoši noteikumiem Nr. 484.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 494
Bīstamo atkritumu uzskaite
Nr.
p.k.
DatumsAtkritumu izcelsme (tehnoloģiskais process, piegādātājs)Identifikācija veikta (laboratorija, datums, protokola numurs)Ziņas par atkritumiemPiezīmes par atkritumu pārvadāšanuPar atkritumu uzskaiti atbildīgā persona (vārds, uzvārds un paraksts)
sastāvsnosaukums*klase*daudzums (tonnas)iepakojuma veidsiepakojuma vienību skaitsatrašanās (uzglabāšanas) vieta uzņēmumā
12345678910111213
             
             

Piezīme. * Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 494
Atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karte–pavadzīme

Sērija _________ Nr. __________________

1.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU NOSŪTĪTĀJU
Komersanta reģistrācijas numurs __________________Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

tālrunis __________________ e-pasts __________________

Atkritumu nosūtīšanas adrese

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(novads, pagasts, mājas vai pilsēta, iela, mājas numurs)

Par atkritumu nosūtīšanu atbildīgā persona/pārvadātājs*Atkritumu pārvadāšanas datums
_____________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________
(diena)
_____________
(mēnesis)
_____________
(gads)
tālrunis _______________________________________________________________
(paraksts)
 
2.INFORMĀCIJA PAR PĀRVADĀTAJIEM ATKRITUMIEM
Nr.
p.k.
Nosaukums**Klase**Daudzums (t)Mērķis***
nosūtītssaņemts
1.     
2.     
3.     
 
3.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU PĀRVADĀTĀJUAtkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. __________________ ,
izsniegta ________. gada ____. __________________
Komersanta reģistrācijas numurs __________________Komersanta nosaukums un juridiskā adrese

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

tālrunis __________________ e-pasts __________________

Par atkritumu pārvadājumu atbildīgā persona

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

tālrunis _______________________________________________________________
(paraksts)
 
 
4.INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU SAŅĒMĒJUAtkritumu apsaimniekošanas atļauja**** Nr. __________________,
izsniegta ________. gada ____. __________________
Komersanta reģistrācijas numurs __________________Komersanta nosaukums/vārds, uzvārds un juridiskā adrese

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

tālrunis __________________ e-pasts __________________

Atkritumu saņemšanas adrese

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(valsts, novads, pagasts, mājas vai pilsēta, iela, mājas numurs)

 
Atkritumu pieņēmējs

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

tālrunis _______________________________________________________________
(paraksts)
 

Piezīmes.
1. * Norāda atbilstoši faktiskajai situācijai kartes–pavadzīmes noformēšanas brīdī. Aizpildot šo sadaļu, atkritumu nosūtītājs apstiprina, ka atkritumi ir nodoti atkritumu pārvadātājam.
2. ** Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
3. *** 1) apglabāšana, 2) pārstrāde, 3) uzglabāšana.
4. **** Norāda atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai) vai atļaujai atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību). Ja atkritumi tiek izvesti no valsts teritorijas, informāciju par citas valsts uzņēmējdarbības reģistrā reģistrētam komersantam izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauju norāda, ja šī informācija ir zināma sistēmas lietotājam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta
noteikumiem Nr. 494
Regulas Nr. 1013/2006/EK 3. panta 2. punktā minētie atkritumi, kas ievesti Latvijā pārstrādei vai reģenerācijai
Nr.
p.k.
DatumsValsts, no kuras ieved atkritumusZiņas par atkritumu sūtījumiem*Ievesto atkritumu klase**Ievesto atkritumu daudzums (t)Persona, kurai nodod ievestos atkritumus
nosaukumsadresereģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods
123456789
         
         

Piezīmes.
1. * Atkritumu nosūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts) un atkritumu nosūtīšanas datums atbilstoši Regulas Nr. 1013/2006/EK VII pielikumā minētajam dokumentam.
2. ** Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 494Pieņemts: 07.08.2018.Stājas spēkā: 11.08.2018.Zaudē spēku: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 10.08.2018. OP numurs: 2018/158.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300874
11.08.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"