Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2024. gada 29. janvāra noteikumus Nr. 270 "Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas, reģistrētas darbības atļaujas izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 138

Rīgā 2020. gada 25. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 35 4. p.)
Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) ir saistoši:

1.1. komercsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas saņemt vai saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) licenci maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbībai;

1.2. fiziskām un juridiskām personām, kurām atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 panta noteikumiem maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanai nav nepieciešams saņemt licenci maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanai, bet kuras reģistrē savu darbību, un reģistrētām maksājumu iestādēm un reģistrētām elektroniskās naudas iestādēm;

1.3. ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādēm un ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāžu filiālēm, kuras atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām vēlas saņemt vai saņēmušas Komisijas licenci ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāles darbībai Latvijā.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1. Komisija izsniedz licenci maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei (turpmāk tekstā abas kopā – iestāde) un ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiālei;

2.2. Komisija izsniedz licenci maksājumu iestādei, kas sniegs vienīgi konta informācijas pakalpojumus, (turpmāk tekstā – konta informācijas pakalpojumu sniedzējs);

2.3. Komisija reģistrē iestādi, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 pantam nav nepieciešama licence, (turpmāk tekstā – reģistrēta iestāde);

2.4. Komisija pārreģistrē iestādes un konta informācijas pakalpojumu sniedzēja licenci vai veic izmaiņas reģistrēto iestāžu reģistra ierakstā;

2.5. iestāde, ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle, reģistrēta iestāde un konta informācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par izmaiņām informācijā, kas iesniegta, saņemot atļauju.

3. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Fizisko un juridisko personu dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

II. Iestādes licencēšanas kārtība

5. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai vai maksājumu iestādes darbībai, izņemot, ja tā vēlas saņemt licenci konta informācijas pakalpojumu sniedzēja darbībai, iesniedz pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu (1. pielikums) un pievieno tam šādus dokumentus:

5.1. komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

5.2. aizpildītu Komisijas 2020. gada 14. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 92 "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība" 2., 3., 5. (ja piemērojams), 6., 7., 8., 9. un 10. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus. Ja komercsabiedrības akcionāra akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

5.3. aizpildītu šo noteikumu 4.16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

6. Ja komercsabiedrība vēlas saņemt iestādes, kas sniedz maksājuma ierosināšanas pakalpojumus, licenci vai papildus citiem maksājumu pakalpojumiem arī atļauju konta informācijas pakalpojumu sniegšanai, tā papildus iesniedz profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmu kredītiestādes izsniegtu garantiju, kopiju.

III. Ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāžu filiāļu licencēšanas kārtība

7. Licenci ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāles atvēršanai ir tiesīga saņemt ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāde, kura atbilst šādiem kritērijiem:

7.1. attiecīgās ārvalsts (nedalībvalsts) spēkā esošie normatīvie akti ļauj Komisijai sniegt un saņemt no ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības institūcijas elektroniskās naudas iestāžu finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un attiecīgās ārvalsts (nedalībvalsts) normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu;

7.2. attiecīgās ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības institūcija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Komisiju pārrobežu elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības jomā.

8. Lai ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle saņemtu licenci elektroniskās naudas iestādes filiāles darbībai, ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāde iesniedz pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu un pievieno tam šādus dokumentus:

8.1. ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu (1. pielikums);

8.2. attiecīgās ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības institūcijas atļauju elektroniskās naudas iestādes filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās ārvalsts (nedalībvalsts) spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās institūcijas sagatavotu izziņu par attiecīgās ārvalsts (nedalībvalsts) normatīvo aktu prasībām elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības jautājumos, kas nodrošina iespēju pārliecināties par to atbilstību šo noteikumu 7.1. punktā izvirzītajām prasībām. Papildus minētajai informācijai norāda uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, kā arī ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādei izsniegtās licences elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (iestādi);

8.3. ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes pēdējo divu darbības gadu gada pārskatu (ja pieejami) kopijas, ja tie nav publiski pieejami;

8.4. ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes kompetentās pārvaldes institūcijas vai amatpersonas lēmuma par filiāles atvēršanu kopiju un šādas institūcijas vai amatpersonas apstiprinātu filiāles nolikumu;

8.5. aizpildītu un parakstītu paziņojumu par ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītāja kandidatūru, kas norādīts šo noteikumu 15. pielikumā, un filiāles vadītājam izsniegtās elektroniskās naudas iestādes pilnvaras kopiju;

8.6. dokumentus, kas sniedz skaidru priekšstatu par plānoto ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāles darbību un tai atbilstošu struktūru un organizāciju, saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu;

8.7. aizpildītu šo noteikumu 4., 5. un 7.16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

IV. Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja licencēšanas kārtība

9. Persona, kura vēlas saņemt licenci vienīgi konta informācijas pakalpojumu sniedzēja darbībai, iesniedz pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu (2. pielikums) un pievieno tam šādus dokumentus un informāciju:

9.1. profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmu kredītiestādes izsniegtu garantiju, kopiju;

9.2. aizpildītu šo noteikumu 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15. un 16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

V. Kārtība, kādā tiek reģistrēta maksājumu iestāde un elektroniskās naudas iestāde

10. Persona, kura vēlas saņemt atļauju reģistrētas iestādes darbībai un kurai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 pantam nav nepieciešama licence, iesniedz pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu paziņojumu (3. pielikums) un pievieno tam šādu informāciju un dokumentus:

10.1. informāciju un dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 5.1. punktā;

10.2. aizpildītu šo noteikumu 4., 5., 7., 11., 12., 14., 15. un 16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

VI. Licences pārreģistrācijas kārtība

11. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

11.1. ja tiek mainīts iestādes un ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāles nosaukums (firma);

11.2. ja tiek mainīts iestādei izsniegtajā licencē norādītais maksājumu pakalpojumu veids.

12. Lai pārreģistrētu licenci nosaukuma maiņas gadījumā, iestāde un ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle iesniedz pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju. Ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle iesniegumam, ja tiek mainīts iestādes nosaukums, pievieno apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.

13. Lai pārreģistrētu licenci šo noteikumu 11.2. punktā noteiktajā gadījumā, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu (1. pielikums), kurā norāda maksājumu pakalpojumu, kuru vēlas sniegt, vai norāda, kuru no esošajiem maksājumu pakalpojumiem vēlas mainīt, iesniegumam pievienojot šādus dokumentus:

13.1. jaunā maksājumu pakalpojuma darbības programmas aprakstu un citus dokumentus un informāciju, kura iesniegta, saņemot iestādes darbības licenci, atbilstoši šo noteikumu 5.3. punktam un kurā veiktas izmaiņas saistībā ar jaunā vai mainītā pakalpojuma sniegšanu;

13.2. jaunā maksājumu pakalpojuma ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

13.3. precizētu komercdarbības plānu.

VII. Informācijas par juridiskās adreses un citas kontaktinformācijas maiņu sniegšana

14. Iestāde, ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle, reģistrēta iestāde un konta informācijas pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc iestādes juridiskās adreses maiņas reģistrācijas komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā vai citas kontaktinformācijas (tai skaitā tālruņa, elektroniskā pasta adreses, biroja adreses) maiņas brīža rakstveidā informē par šīm izmaiņām Komisiju.

VIII. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

15. Komisija 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts šo noteikumu 5., 8., 9. vai 10. punktā minētais iesniegums vai paziņojums, vai 10 darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasīto papildu dokumentu saņemšanas izvērtē, vai ir iesniegta visa informācija atbilstoši šo noteikumu prasībām. Ja iesniegums vai paziņojums, vai tam pievienotā informācija nav iesniegta pilnā apjomā, Komisija informē iesniedzēju, norādot trūkstošo informāciju, un neuzsāk iesnieguma vai paziņojuma vērtēšanas procesu pēc būtības.

16. Ja Komisija novērtē, ka ir iesniegta visa informācija atbilstoši šo noteikumu prasībām, tā informē iesniedzēju par vērtēšanas procesa uzsākšanu pēc būtības, norādot pilnīga iesnieguma vai paziņojuma saņemšanas datumu.

17. Komisija iesnieguma vai paziņojuma vērtēšanas procesa ietvaros vērtē, vai visi iesniegtie dokumenti ir sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī vai visa iesniegtā informācija ļauj Komisijai pārliecināties par iesniedzēja atbilstību normatīvo aktu prasībām.

18. Ja iesnieguma vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, iestāde, ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle, reģistrēta iestāde un konta informācijas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties iesniedz Komisijai precizētos dokumentus.

19. Konta informācijas pakalpojumu sniedzēja un reģistrētas iestādes nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā, kā arī šo noteikumu 11.1. punktā minētajā gadījumā Komisija licenci pārreģistrē vai reģistrētas iestādes gadījumā veic izmaiņas iestāžu reģistrā piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

20. Šo noteikumu 11.2. punktā minētajā gadījumā iesniegumu par licences pārreģistrāciju Komisija izskata un informē iestādi par licences pārreģistrāciju vai atteikumu to darīt 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

21. Iestāde, reģistrēta iestāde, ārvalsts (dalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāle un konta informācijas pakalpojumu sniedzējs var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

22. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos jāiesniedz dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus iestāde neiesniedz atkārtoti un iesniegumā Komisijai norāda, ka tie ir iesniegti Komisijai, norādot iesniegšanas datumu, un ka tajos ietvertā informācija no iesniegšanas brīža nav mainīta.

IX. Noslēguma jautājumi

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2018. gada 26. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2017. gada 8. novembra pamatnostādnēm Nr. EBA/GL/2017/09 "Par informāciju, kas jāsniedz maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu atļaujas saņemšanai un konta informācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 5. punktam".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Iesniegums
licences _____________________________________________ darbībai saņemšanai

(Piezīme: tukšo lauku attiecīgi aizpildīt ar vienu no šīm norādēm – "maksājumu iestādes", "elektroniskās naudas iestādes", "ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles".)

1. Informācija par komercsabiedrību (filiāli), kura vēlas saņemt licenci

Nosaukums (firma) 
Tirdzniecības nosaukums (ja atšķiras no firmas) 
Reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Adrese, kurā komercsabiedrība (filiāle) ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās adreses) 
Mājaslapas adrese (ja tāda ir) 

(Maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde un ārvalsts elektroniskās naudas iestāde turpmāk tekstā saukta – iestāde.)

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt ar elektroniskās naudas emisiju nesaistītus maksājumu pakalpojumus (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgo)

(Piezīme: iesnieguma 2. punktu aizpilda tikai elektroniskās naudas iestādes. Ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiālei nav tiesību sniegt maksājumu pakalpojumus un nav jāaizpilda iesnieguma 2. punkts.)

Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti jāaizpilda šā iesnieguma 3. punkts.)

Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgos)

(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 3. punkts nav jāaizpilda.)

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Maksājumu veikšana, arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tai skaitā:

tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana

maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana

Maksājumu veikšana, kad maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu, tai skaitā:

tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana

maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci

kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana

Maksājuma instrumenta izlaišana                   Maksājumu pieņemšana

Bezkonta naudas pārvedums

Maksājuma ierosināšanas pakalpojums

Konta informācijas pakalpojums

4. Informācija par iestādes revidentu (ja tāds ir)

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 

5. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība

(Piezīme: ja iestādei ir vairāki akcionāri vai dalībnieki, 5. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.)

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) 

6. Minimālais sākotnējais kapitāls, kas iesnieguma iesniedzējam jāpierāda licences saņemšanas brīdī:

20 000 euro, ja plāno sniegt vienīgi bezkonta naudas pārvedumu pakalpojumus

50 000 euro, ja plāno sniegt vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumus

125 000 euro, ja plāno sniegt jebkuru no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punkta "a"–"e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem

350 000 euro, ja plāno iegūt licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Sākotnējā kapitāla esamību apliecinošu dokumentu (piemēram, izziņa no kredītiestādes par atbilstošas summas esamību kontā) uzskaitījums
 

7. Informācija par personām, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 

8. Iestādes kontaktinformācija, lai nodrošinātu saziņu par licencēšanas procesu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
E-pasta adrese 
Kontakttālrunis 

Iesnieguma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):

Samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt iesniegumu par maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes vai ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles darbības uzsākšanu tās vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina tai pielīdzināmas garantijas esamību, kopija (ja nepieciešams)

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) 
Personas kods/Identifikācijas numurs 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi 
Paraksta datums 

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Iesniegums
licences maksājumu iestādes – konta informācijas pakalpojumu sniedzēja – darbībai saņemšanai

1. Informācija par personu, kura vēlas saņemt licenci iestādes darbībai

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Tirdzniecības nosaukums (ja atšķiras no firmas) 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Adrese, kurā persona ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās/deklarētās adreses) 
Mājaslapas adrese (ja tāda ir) 

2. Apliecinu, ka (atzīmēt ar zīmi "x"):

iestāde plāno sniegt vienīgi konta informācijas pakalpojumus

iestāde neplāno turēt klientu līdzekļus

3. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība

(Piezīme: aizpilda, ja iestāde ir juridiska persona. Ja iestādei ir vairāki akcionāri vai dalībnieki, 3. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.)

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) 

4. Iestādes kontaktinformācija, lai nodrošinātu saziņu par licencēšanas procesu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
E-pasta adrese 
Kontakttālrunis 

Iesnieguma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus):

Samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt iesniegumu par maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanu tās vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmas garantijas esamību, kopija

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) 
Personas kods/Identifikācijas numurs 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi 
Paraksta datums 
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Paziņojums
par __________________ iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta pirmajā daļā/5.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu, nesaņemot licenci maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Adrese, kurā persona ir sasniedzama (ja atšķiras no juridiskās/deklarētās adreses) 
Mājaslapas adrese (ja tāda ir) 

(Maksājumu iestāde un elektroniskās naudas iestāde turpmāk tekstā saukta – iestāde.)

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgo)

(Piezīme: aizpilda tikai elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanas gadījumā.)

Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti jāaizpilda šā paziņojuma 3. punkts.)

Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar zīmi "x" atzīmēt vajadzīgos)

Maksājuma instrumenta izlaišana

Bezkonta naudas pārvedums

4. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība

(Piezīme: aizpilda, ja iestāde ir juridiska persona. Ja iestādei ir vairāki akcionāri vai dalībnieki, 4. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.)

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs 
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla) 

5. Iestādes kontaktinformācija, lai nodrošinātu saziņu par licencēšanas procesu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju

Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
E-pasta adrese 
Kontakttālrunis 

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar zīmi "x" atzīmēt pievienotos dokumentus)

Samaksu par iesniegto dokumentu izskatīšanu apliecinošs dokuments

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par iestādes darbības uzsākšanu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) 
Personas kods/Identifikācijas numurs 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi 
Paraksta datums 
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Informācija par iestādes darbības programmu

Iesnieguma iesniedzējs par savu darbību norāda tabulā minēto informāciju, pēc nepieciešamības pievienojot atsevišķus tabulā minēto informāciju pamatojošus dokumentus.

Nr.Iesniedzamā informācija
1.Plānoto maksājumu pakalpojumu veida secīgs apraksts, paskaidrojot, kāpēc iesnieguma iesniedzējs uzskata darbības, kas tiks veiktas, par tādām, kas ietilpst kādā no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punktā norādītajām maksājumu pakalpojumu juridiskajām kategorijām.
 [apraksts]
2.Apraksts par elektroniskās naudas pakalpojumiem, ko iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt, norādot, vai tie būs emisijas, atpakaļpirkšanas vai izplatīšanas pakalpojumi.*
 [apraksts]
3.Ja attiecināms, plānoto maksājumu pakalpojumu veidu apraksts, paskaidrojot, kāpēc iesnieguma iesniedzējs uzskata darbības, kas tiks veiktas, par tādām, kas ietilpst kādā no Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 1. punktā norādītajām maksājumu pakalpojumu juridiskajām kategorijām, un norāde, vai šādi maksājumu pakalpojumi tiks sniegti papildus elektroniskās naudas pakalpojumiem un vai tie ir saistīti ar elektroniskās naudas emisiju.*
 [apraksts]
4.Vai iesnieguma iesniedzēja īpašumā, turējumā vai valdījumā kādā brīdī nonāks klientu nauda?
 

5.Ja piemērojams, dažādo maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) izpildes apraksts, precīzi norādot visas iesaistītās personas un par katru sniegto maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) norādot:

a) naudas plūsmas diagrammu**(papildus pievieno šim dokumentam);

b) norēķinu kārtību**;

c) to līgumu projektus, kas noslēgti starp visām maksājumu pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām, tai skaitā ar maksājumu karšu shēmām (papildus pievieno šim dokumentam);

d) maksājumu apstrādes un izpildes termiņus.

 [apraksts]
6.Pievienota standartlīguma Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 8. punkta izpratnē projekta kopija.
  Pievienota pielikumā
7.Pievienota maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju iesniegto sūdzību (strīdu) pārvaldības kārtība.
  Pievienota pielikumā
8.Vai plānots maksājumu pakalpojumus (arī elektroniskās naudas pakalpojumus) sniegt vai ar to sniegšanu saistītas darbības veikt vairākās fiziskās atrašanās vietās? Ja jā, norādiet to skaitu un plānoto pakalpojuma veidu.
 

[apraksts]

9.Vai plānots sniegt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 36. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā un 36.1 panta 1., 2. vai 3. punktā minētos maksājumu pakalpojumu (arī elektroniskās naudas pakalpojumu) papildpakalpojumus? Ja jā, aprakstiet visus šos papildpakalpojumus.
 

[apraksts]

10.Vai plānots piešķirt ar maksājumu pakalpojumiem saistītu kredītu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 37. panta izpratnē? Ja jā, norādiet, līdz kādam apmēram.***
 

[apraksts]

11.Vai plānots sniegt maksājumu pakalpojumus (arī elektroniskās naudas pakalpojumus) citās dalībvalstīs vai ārvalstīs (nedalībvalstīs)? Ja jā, norādiet, kādās valstīs.
 

[apraksts]

12.Vai iesnieguma iesniedzējs jau veic vai nākamo trīs gadu laikā plāno veikt cita veida komercdarbību, kas minēta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 36. panta pirmās daļas 3. punktā un 36.1 panta pirmās daļas 4. punktā? Ja jā, aprakstiet šādas darbības veidu un paredzamo apmēru nākamā gada periodā.
 

[apraksts]

13.Ja plānots sniegt maksājuma ierosināšanas pakalpojumus vai konta informācijas pakalpojumus, aprakstiet, kā ir aprēķināts profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits atbilstoši tā aprēķināšanas kārtībai, kas noteikta Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 35.1 panta ceturtajā daļā.
 [apraksts]

* Aizpilda tikai iesnieguma elektroniskās naudas iestādes darbības licences saņemšanai iesniedzējs.
** Nav jāsniedz, ja iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt tikai maksājuma ierosināšanas pakalpojumus vai konta informācijas pakalpojumus.
*** Iesnieguma elektroniskās naudas iestādes darbības licences saņemšanai iesniedzējs aizpilda tikai tad, ja plāno sniegt maksājumu pakalpojumus papildus elektroniskās naudas pakalpojumiem.

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Informācija, kas iekļaujama komercdarbības plānā
Nr.Komercdarbības plānā iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta komercdarbības plānā
1.Darbības stratēģija, mārketinga plāns, kas ietver analīzi par komercsabiedrības konkurētspēju attiecīgajā tirgus segmentā un aprakstu par iesnieguma iesniedzēja pakalpojumu izmantotājiem (klientiem), mārketinga materiāliem un izplatīšanas kanāliem. 
2.Auditēti* gada pārskati par pēdējiem trim gadiem, ja tie ir pieejami, vai finanšu stāvokļa kopsavilkums, ja gada pārskats nav sagatavots. 
3.Provizorisks budžeta aprēķins par pirmajiem trim finanšu gadiem, kas liecina, ka iesnieguma iesniedzējs spēj lietot piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus un procedūras, lai stabili darbotos. Šādā aprēķinā iekļauj:

a) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances prognozi, tostarp darbības attīstības scenārijus (standarta, optimistisks un pesimistisks scenārijs), to pamatpieņēmumus, tādus rādītājus kā darījumu skaits un apjoms, klientu skaits, cenu politika, darījuma vidējā summa, paredzamais rentabilitātes sliekšņa palielinājums;

b) ienākumu un izdevumu, finanšu parādu un pamatlīdzekļu galveno pozīciju skaidrojumu;

c) prognozēto ienākumu un izdevumu naudas plūsmu ar detalizētu pozīciju atšifrējumu nākamajiem trim finanšu gadiem.

 
4.Informācija par pašu kapitālu, tostarp sākotnējā kapitāla summa un tā sastāva detalizēts iedalījums atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1. panta 39. punktā noteiktajam.** 
5.Informācija par minimālajām pašu kapitāla prasībām un to aprēķinu saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 35. pantu, iekļaujot prognozēto pašu kapitāla iedalījumu par nākamajiem trim gadiem.* 

* Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem gada pārskati nav jāauditē, iesniedz neauditētus pārskatus.
** Nav jāsniedz, ja iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt tikai maksājuma ierosināšanas pakalpojumus vai plāno saņemt tikai reģistrētas iestādes atļauju.

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Informācija par organizatorisko struktūru

Lūdzu, iesniedziet komercsabiedrības organizatoriskās struktūras aprakstu, tajā iekļaujot šajā tabulā norādīto informāciju.

Nr.Organizatoriskās struktūras aprakstā iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta organizatoriskās struktūras aprakstā vai iesniegtais dokuments
1.Detalizēti izstrādāts iesnieguma iesniedzēja organizatoriskās struktūras apraksts, norādot padomes (ja tāda ir izveidota) locekļu, valdes locekļu, struktūrvienību vadītāju vārdu un uzvārdu, tostarp par iekšējās kontroles funkcijām atbildīgās personas vārdu un uzvārdu; iesnieguma iesniedzēja organizatoriskās struktūras aprakstam jāpievieno katras struktūrvienības un komitejas (ja tādas ir izveidotas) funkciju, pienākumu un atbildības apraksts. 
2.Vispārīga prognoze par darbinieku skaitu nākamajos trīs gados. 
3.Attiecīgo darbības ārpakalpojumu mehānismu apraksts, kas ietver:

a) ārpakalpojumu sniedzēju un ģeogrāfisko atrašanās vietu;

b) to personu identitāti, kuras iesnieguma iesniedzējā atbild par katru no ārpakalpojumu sniedzējiem nodotajām darbībām;

c) ārpakalpojumu sniedzējiem nodoto darbību un to galveno iezīmju skaidru aprakstu, kā arī ārpakalpojumu līgumu projektu kopijas.

 
4.Apraksts par iesnieguma iesniedzēja filiāļu un pārstāvju izmantošanu, ja tādi plānoti, kas ietver:

a) to neklātienes un klātienes pārbaužu plānu, kuras iesnieguma iesniedzējs vismaz reizi gadā plāno veikt attiecībā uz filiālēm un pārstāvjiem, un šādu pārbaužu biežumu;

b) IT sistēmas, procesus un infrastruktūru, ko izmanto iesnieguma iesniedzēja pārstāvji, lai veiktu darbības iesnieguma iesniedzēja uzdevumā;

c) pārstāvju atlases politiku, uzraudzības procedūras un apmācību, kā arī sadarbības līguma projektu, ja tāds pieejams.

 
5.Visas fiziskās un juridiskās personas, kurām ir ciešas attiecības ar iesnieguma iesniedzēju, norādot to identitāti un attiecību raksturu. 
6.Informācija un apraksts par iesnieguma iesniedzēja dalību kādā valsts vai starptautiskā maksājumu sistēmā. 
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Pasākumi, kuri veikti, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudu

(Šis pielikums nav jāaizpilda, ja iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumus vai maksājuma ierosināšanas pakalpojumus un konta informācijas pakalpojumus.)

Iesnieguma iesniedzējs par savu darbību norāda tabulā minēto informāciju, pēc nepieciešamības pievienojot atsevišķus tabulā minēto informāciju pamatojošus dokumentus.

1. Kuru metodi iesnieguma iesniedzējs izmanto, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudu?
Maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju nauda ir aizsargāta ar apdrošināšanas polisi, kredītiestādes izsniegtu galvojuma apdrošināšanas polisi vai citu garantiju. (Lūdzu, aizpildiet šīs tabulas 2.5. punktu.)

Maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju nauda ir aizsargāta, to turot atsevišķā kontā bankā (kredītiestādē vai kādas valsts centrālajā bankā), nošķirti no pārējiem komercsabiedrības vai personiskajiem (fiziskas personas gadījumā) līdzekļiem, vai ieguldot drošos, zema riska aktīvos, kuri par tādiem tiek uzskatīti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem. (Lūdzu, aizpildiet šīs tabulas 6.9. punktu.)

2. Apliecinājums par to, ka apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde, kas izsniegusi apdrošināšanas polisi, galvojuma apdrošināšanas polisi vai citu garantiju, nepieder pie tās pašas komercsabiedrību grupas, pie kuras pieder iesnieguma iesniedzējs.
[apraksts]
3. Apraksts par apdrošināšanas vai polises nosacījumiem, kas nodrošinātu, ka apdrošināšanas polise, galvojuma apdrošināšanas polise vai cita garantija ir pietiekama, lai iesnieguma iesniedzējs vienmēr varētu izpildīt prasības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, elektroniskās naudas turētājiem un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
[apraksts]
4. Apdrošināšanas polises, galvojuma apdrošināšanas polises vai citas garantijas seguma termiņš un atjaunošanas nosacījumi.
[apraksts]
5. Apdrošināšanas līguma, galvojuma apdrošināšanas līguma vai citas garantijas (projekta) kopija.
Pievienota pielikumā
6. Apraksts par klientu līdzekļu ieguldījumu politiku, lai nodrošinātu, ka izvēlētie aktīvi ir likvīdi, droši un ar zemu risku, ja piemērojams.
[apraksts]
7. To personu identitāte, kurām ir piekļuve kontam, kurā tiek šķirti turēta maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju nauda, un šo personu funkcijas, pienākumi un atbildība.
[apraksts]
8. Pārvaldības procesa apraksts, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. un 38.1 pantā noteiktie maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu aizsardzības principi. Procedūra maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu aizsardzībai (iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa).
[apraksts]

Procedūra pievienota pielikumā

9. Bankas izziņa vai ar banku noslēgtā līguma (vai projekta) kopija.
Pievienota pielikumā
8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas aprakstā iekļaujamā informācija

Iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas aprakstā iekļaujamā informācija

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā, iesniegtās procedūras nosaukums
1.Identificēto risku saraksts un novērtējums, tostarp risku pakāpe un ietekme uz iesnieguma iesniedzēja darbību, kā arī procedūras, ko iesnieguma iesniedzējs ieviesīs, lai pārvaldītu šādus riskus. 
2.Elektroniskās naudas pakalpojumu (emisija/izplatīšana/ atpirkšana), maksājumu pakalpojumu (tai skaitā par kredītu piešķiršanu, ja piemērojams) sniegšanas un kontroles kārtība (operacionālās procedūras), kas ietver vismaz darījuma veicēja pilnvarošanas kārtību un ierobežojumu noteikšanu, lai nodrošinātu darījuma atbilstību iestādes politikai un atbilstības likumiem, noteikumiem un standartiem, kā arī sniegtā pakalpojuma nodrošināšanas un kontroles kārtību. 
3.Grāmatvedības uzskaites politika un procedūras, ko iesnieguma iesniedzējs izmantos savas finanšu informācijas, kā arī klientu naudas līdzekļu, uzskaites, kontroles, novērtēšanas un pārskatu sagatavošanas nodrošināšanai. 
4.Personu, kuras atbild par iekšējās kontroles funkcijām (vadības informācijas sistēmu, risku kontroles sistēmu un darbības atbilstības kontroles sistēmu), tostarp par to regularitāti un pastāvīgumu, kā arī iesnieguma iesniedzēja darbības atbilstības kontroli, identitāte un šādu personu aktuālais dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae). 
5.Personu, kuras atbild par iekšējā audita funkciju, identitāte, kā arī šādu personu aktuālais dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) (ja piemērojams). 
6.Politika un procedūra par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās. 
7.Politika un procedūra par pārstāvju un filiāļu uzraudzību un kontroli iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles ietvaros. 
8.Ja iesnieguma iesniedzējs ir meitasuzņēmums regulētai institūcijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī – grupas pārvaldības apraksts. 
9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas apraksts par drošības incidentu pārvaldību un ar drošību saistītu sūdzību izskatīšanu

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par ieviesto procedūru, kā tiks uzraudzīti, izskatīti un turpmāk pārraudzīti drošības incidenti, kā arī maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju sūdzības, kas saistītas ar informācijas sistēmu drošību, uzraudzīšanu, izskatīšanu un pārraudzīšanu, tai skaitā ziņošanas par incidentiem mehānisma aprakstu. Procedūras izstrādā, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijas sistēmu drošības jomas normatīvo noteikumu prasības. Procedūrās iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta procedūrā vai iesniegtais dokuments
1.Organizatoriskie pasākumi un instrumenti krāpšanas novēršanai. 
2.Informācija par personām un struktūrām, kas atbild par palīdzības sniegšanu maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem krāpšanas, tehnisku problēmu vai sūdzību izskatīšanas gadījumos. 
3.Ziņošanas kārtība krāpšanas gadījumos. 
4.Klientu atbalsta dienesta nosaukums un e-pasta adrese. 
5.Incidentu reģistrēšanas un ziņošanas procedūras, ietverot šādu ziņojumu iesniegšanu iekšējām vai ārējām struktūrām, kā arī ziņošanu par būtiskiem incidentiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. 
6.Izmantotie uzraudzības instrumenti un ieviestie turpmākās pārraudzības pasākumi un procedūras drošības risku mazināšanai. 
10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Statistisko datu par iestādes darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanu apkopošanas procesa apraksts

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par principiem un definīcijām, ko tas piemēros statistisko datu apkopošanai attiecībā uz iestādes darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanu, kurā iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Kāda veida statistiskos datus iesnieguma iesniedzējs plāno apkopot par maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un elektroniskās naudas turētājiem un to izmantotajiem maksājumu pakalpojumiem vai elektroniskās naudas pakalpojumu veidiem (piemēram, pakalpojuma sniegšanas kanāls, izmantotais maksājuma instruments, jurisdikcija vai darījumos izmantotās valūtas). 
2.Datu vākšanas tvērums (vai dati tiks apkopoti par visu veidu sniegtajiem pakalpojumiem; kādās vienībās dati tiks apkopoti; vai dati tiks apkopoti arī no filiālēm, pārstāvjiem un izplatītājiem). 
3.Datu vākšanas veids. 
4.Definēts datu vākšanas mērķis. 
5.Datu vākšanas biežums. 
6.Papilddokumenti, piemēram, rokasgrāmata, kurā aprakstīts, kā datu apkopošanas sistēma darbojas. 
11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Apraksts par iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumiem

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumiem, kurā iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Komercdarbības (funkciju un procesu) ietekmes analīze, norādot komercdarbības procesus, kuri ietekmē iesnieguma iesniedzēja kopējo biznesu, un darbības atjaunošanas stratēģiju un prioritātes, piemēram, atjaunošanas laiks, atjaunošanas līmenis un aizsargātie aktīvi. 
2.Darbības nepārtrauktības plāns, tostarp informācijas sistēmām, kas izstrādāts, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijas sistēmu drošības jomas normatīvo noteikumu prasības un iekļaujot skaidrojumu, kā iesnieguma iesniedzējs rīkosies būtisku darbības nepārtrauktības problēmu un traucējumu gadījumos, piemēram, ja notiks pamatsistēmu dīkstāve, tiks zaudēti pamatdati, nebūs iespējams piekļūt telpām un nebūs pieejamas galvenās personas. 
3.Cik bieži iesnieguma iesniedzējs plāno veikt komercdarbības nepārtrauktības un traucējumu atjaunošanas plānu testēšanu un veikt tā darbības efektivitātes izvērtēšanu, tostarp – kā notiks testēšanas rezultātu reģistrācija un izvērtēšana. 
4.Plānoto riska mazināšanas pasākumu apraksts, ja tiek pārtraukta iesnieguma iesniedzēja maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšana, lai varētu nodrošināt uzsākto darbību (tostarp maksājumu) izpildi un izbeigt spēkā esošo līgumu darbību. 
12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Informācijas sistēmu drošības politikas aprakstā iekļaujamā informācija

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz informācijas sistēmu drošības pārvaldības aprakstu, kurš izstrādāts, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijas sistēmu drošības jomas normatīvo noteikumu prasības, un kurā iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Detalizēts riska novērtējums par maksājumu pakalpojumiem un elektroniskās naudas pakalpojumiem, ko iesnieguma iesniedzējs plāno sniegt, iekļaujot arī krāpšanas risku un drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumus, ko veic, lai pienācīgi aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotājus un elektroniskās naudas turētājus no identificētajiem riskiem. 
2.IT sistēmu apraksts, kurā jāiekļauj šāda informācija:

a) sistēmu un to tīkla elementu arhitektūra (datortīkla un pieslēgumu shēma);

b) informācijas sistēmas, kas atbalsta īstenoto komercdarbību, piemēram, iesnieguma iesniedzēja tīmekļa vietne, elektroniskie maki, maksājumu sistēma, risku un krāpšanas pārvaldības sistēmas un klientu uzskaites sistēma;

c) IT atbalsta sistēmas, ko izmanto iesnieguma iesniedzēja darbības organizācijai un pārvaldībai, piemēram, grāmatvedības, personālvadības, attiecību ar klientiem pārvaldības informācijas sistēmas, e-pasta sistēma un iekšējā failu sistēma;

d) informācija, vai iesnieguma iesniedzējs vai tā grupa jau izmanto minētās informācijas sistēmas; paredzamais to ieviešanas datums, ja piemērojams.

 
3.Atļautie ārējo pieslēgumu veidi, piemēram, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, grupas vienībām un darbiniekiem, kuri strādā attālināti, tostarp šādu pieslēgumu loģiskais pamatojums, norādot ieviestos loģiskās drošības pasākumus un kontroles mehānismus. 
4.Loģiskās drošības pasākumi un mehānismi, kas regulē iekšējo piekļuvi IT sistēmām. 
5.Iesnieguma iesniedzēja darba vietu un datu centra fiziskās drošības pasākumi un mehānismi, piemēram, fiziskās piekļuves kontroles pasākumi un vides drošības pārvaldība. 
6.Maksājumu procesu un elektroniskās naudas pakalpojumu procesu drošība, iekļaujot šādu informāciju:

a) klientu autentifikācijas procedūra, ko izmanto gan informatīvai piekļuvei, gan piekļuvei maksājuma vai maksājuma ierosināšanas nolūkā;

b) autentifikācijas elementu droša nodošana likumīgajam maksājumu pakalpojumu izmantotājam vai elektroniskās naudas turētājam, nodrošinot integritāti gan to sākotnējās ieviešanas, gan atjaunošanas gadījumā;

c) sistēmu un procedūru, ko iesnieguma iesniedzējs ieviesis maksājumu analīzei un aizdomīgu vai neparastu maksājumu identificēšanai, apraksts.

 
7.To galveno procedūru saraksts, kuras attiecas uz iesnieguma iesniedzēja informācijas sistēmām, vai attiecībā uz procedūrām, kas vēl nav formalizētas, – paredzamais to spēkā stāšanās datums. 
13. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Apraksts par procesiem, kuri izstrādāti, lai reģistrētu, uzraudzītu, izsekotu un ierobežotu piekļuvi sensitīviem maksājumu datiem

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz aprakstu par ieviesto procesu saistībā ar sensitīvo maksājumu datu reģistrēšanu, uzraudzību, izsekošanu un to pieejamības ierobežošanu, kurā iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta aprakstā
1.Sensitīvu maksājumu datu plūsmas diagrammas, kurām pievienoti detalizēti apraksti:

a) kā, kādās informācijas sistēmās un kādus sensitīvos maksājumu datus apstrādā iesnieguma sniedzējs, t.sk., ja tiek izmantots ārpakalpojumu sniedzējs, vai tā sadarbības partneri (t.sk. konta informācijas pakalpojumu sniedzēji vai maksājuma ierosināšanas pakalpojumu sniedzēji);

b) procedūras, kā drošā veidā sensitīvus maksājumu datus saņem klients.

 
2.Darījumu uzraudzības un pārraudzības risinājumu, kas paredzēti, lai novērstu, atklātu un bloķētu krāpnieciskus maksājumu darījumus, apraksts. Skaidrojums, kā notiks pārkāpumu atklāšana un kāda būs rīcība pārkāpumu gadījumā. 
3.To personu un struktūrvienību saraksts, kam ir piekļuve sensitīviem maksājumu datiem. 
4.Iekšējās kontroles gada plāns attiecībā uz informācijas sistēmu drošības pārvaldību. 
14. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
Procedūrā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību iekļaujamā informācija

Iesnieguma iesniedzējs iesniedz procedūras par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, kurās iekļauj vismaz tālāk minēto informāciju.

Nr.Iekļaujamā informācijaInformācijas atrašanās vieta iesniegtajā dokumentā, dokumenta nosaukums
1.Iesnieguma iesniedzēja veiktais un dokumentētais iestādes darbībai un klientiem piemītošo NILLTPF un sankciju risku novērtējums, kurā ņemti vērā arī riski, kas saistīti ar iesnieguma iesniedzēja klientu bāzi, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, izmantotajiem pakalpojumu un produktu piegādes kanāliem un darbības un klientu ģeogrāfisko vietu. 
2.Iekšējās kontroles sistēmas pasākumi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 7. pantā noteiktajam, lai mazinātu riskus un izpildītu NILLTPF novēršanas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tostarp iesnieguma iesniedzēja NILLTPF riska novērtēšanas process, politika un procedūras, lai izpildītu klientu identifikācijas, riska novērtējuma un izpētes prasības, kā arī politika un procedūras, lai uzraudzītu klientu darījumus un atklātu aizdomīgus darījumus vai darbības un ziņotu par tiem. 
3.To pasākumu un izmantoto informācijas sistēmu risinājumu apraksts, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu klienta riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveidi un automatizētu lietošanu, kā arī tās regulāru neatkarīgu izvērtēšanu (auditēšanu).* 
4.Sistēmas un kontroles pasākumi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā filiāles un pārstāvji izpilda piemērojamās prasības saistībā ar NILLTPF novēršanu arī tad, ja pārstāvis vai filiāle atrodas citā dalībvalstī. 
5.Mehānismi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā darbinieki un pārstāvji ir pienācīgi apmācīti par NILLTPF riskiem, normatīvajiem aktiem NILLTPF novēršanas jomā un NILLTPF novēršanas iekšējās kontroles sistēmā paredzētajām darbībām un to izpildi, t.sk. tie prot konstatēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus. 
6.Par NILLTPF novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona un pierādījumi, ka šīs personas zināšanas par NILLTPF novēršanu ir pietiekamas, lai efektīvi pildītu šā amata pienākumus. 
7.Valdes loceklis, kurš pārraudzīs NILLTPF novēršanas jomu. 
8.Sistēmas un kontroles pasākumi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā izstrādātā politika un procedūras attiecībā uz NILLTPF novēršanu ir aktuālas, efektīvas un piemērotas iesnieguma iesniedzēja izvēlētajam komercdarbības veidam. 
9.Sistēmas un kontroles pasākumi, ko iesnieguma iesniedzējs ir ieviesis vai ieviesīs, lai nodrošinātu, ka tā pārstāvji to nepakļauj paaugstinātam NILLTPF riskam. 
10.Rokasgrāmata iesnieguma iesniedzēja darbiniekiem par NILLTPF novēršanu. 
11.Iesnieguma iesniedzēja noteiktās prasības attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā un sankciju riska pārvaldīšanas jomas normatīvajos noteikumos noteikto prasību izpildi. 

* Aizpilda tikai iesnieguma maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un ārvalsts (nedalībvalsts) elektroniskās naudas iestādes filiāles darbības licences saņemšanai iesniedzējs.

 

15. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Paziņojums
par iestādes, reģistrētas iestādes, konta informācijas pakalpojumu sniedzēja valdes locekli, padomes locekli, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītāju, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu

Iestādes (ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles) nosaukums (firma)

 

Paziņojuma sniegšanas iemesls:

Saņemot iestādes darbības licenci/reģistrējot iestādi

Pirmreizēja iecelšana amatā

Izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā

Amata maiņa

Personas vārds, uzvārds, personas kods/identifikācijas numurs

 

Amats, kuru pildīs apstiprināmā persona

(Lūdzam norādīt amata nosaukumu atbilstoši iestādes organizatoriskajai struktūrai.)

 

Lūdzam atzīmēt atbilstošo(-os) amatu(-us), ko apstiprināmā persona pildīs iestādē:

Valdes priekšsēdētājs (CEO)

Valdes loceklis

Valdes loceklis (priekšsēdētājs), kas atbildīgs par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi

Padomes priekšsēdētājs

Padomes loceklis

Persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības

Persona, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona

Ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāles vadītājs

Prokūrists

Cits amats (lūdzam norādīt): Klikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu.

Dzimšanas datums un vieta

 

Deklarētā dzīvesvietas adrese (t.sk. telefona numurs, e-pasta adrese)

 

Pilsonība

 

Plānotais pilvaru sākuma datums un termiņš

 

Personas galveno uzdevumu un pienākumu īss apraksts

 
 

Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi personas reputācijas novērtējumu? (Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.)

 
 

Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu? (Ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu.)

 
 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?

 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?

 

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?

 
 
Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)? 
 
Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adreseLīdzdalības summa euroĪpatsvars pamatkapitālā procentos
   
   

(Piezīme: informāciju par būtisku līdzdalību aizpilda tikai licencētas iestādes un konta informācijas pakalpojumu sniedzēja pārstāvji.)

Iestādes, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes, reģistrētas iestādes, konta informācijas pakalpojumu sniedzēja veiktais kandidāta piemērotības novērtējums

 
 

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti:

Personas profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona, uz kuru attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā minētie apstākļi

Kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopija vai izraksts ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kompetentas amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopija

     
(paraksts) (vārds, uzvārds) (datums)
     
(paraksts) (vārds, uzvārds) (datums)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un iestādes, ārvalsts elektroniskās naudas iestādes, reģistrētas iestādes vai konta informācijas pakalpojumu sniedzēja akcionāru (dalībnieku) pilnvarotā persona vai vadītājs.

16. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.08.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 138
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ir nepieciešami, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Parakstot šo apliecinājumu, persona sniedz savu piekrišanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajai datu apstrādei. Ja persona atsakās parakstīt šo apliecinājumu, uzskatāms, ka persona nepiekrīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajai datu apstrādei, un tas liedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai izskatīt personas iesniegtos dokumentus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresēto lūgumu.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Iesniegtos personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības izpaust Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 52. un 53. pantā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 8. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādu informāciju.

PIEMĒROJAMAIS GLABĀŠANAS PERIODS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija glabā iesniegtos personas datus 10 gadus pēc attiecīgā tirgus dalībnieka likvidācijas.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APSTRĀDĀTĀJS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā datu apstrādātājs Regulas Nr. 2016/679* 4. panta 8. punkta izpratnē ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Regulā Nr. 2016/679 noteiktajai kārtībai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija) ir tiesības vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai saņemtu informāciju par sevi un savu iesniegto datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes mērķim.

KONTAKTI

Ja personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija) rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, tā ir tiesīga vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (tālr. 6777 4800; e-pasts: fktk@fktk.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tai skaitā sensitīvos personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, uzvārds 
Paraksts 
Vieta, datums 

(Piezīme: šo dokumentu katra iesaistītā fiziskā persona paraksta atsevišķi.)


* Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 138Pieņemts: 25.08.2020.Stājas spēkā: 05.09.2020.Zaudē spēku: 02.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 04.09.2020. OP numurs: 2020/171.14
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317099
05.09.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"