Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2023. gada 22. maija noteikumus Nr. 241 "Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 92

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 28 12. p.)
Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
29. panta pirmo un otro daļu un 50. panta otro daļu,
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
40. panta sesto daļu un 76. panta pirmo un otro daļu,
Finanšu instrumentu tirgus likuma
4.2 pantu un 9. panta pirmo un otro daļu,
95.2 panta sesto daļu,
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma
12. panta otro un ceturto daļu un 81. panta astoto daļu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma
14. panta pirmo un otro daļu un 45. panta pirmo daļu,
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
7.1 panta otro un ceturto daļu un 78. panta septīto daļu un
Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 26. panta pirmo un otro daļu
un 45. panta sesto daļu
(Grozīts ar FKTK 28.06.2022. noteikumiem Nr. 108)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Normatīvie noteikumi "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši personai vai vairākām personām, kuras uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti (tālāk tekstā – persona) un kuras vēlas iegūt tiešu vai netiešu būtisku līdzdalību kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā (tālāk tekstā visi kopā – finanšu institūcija) vai palielināt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no finanšu institūcijas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu (tālāk tekstā – akcijas) skaita vai ja finanšu institūcija kļūst par šīs personas meitas sabiedrību (tālāk tekstā – būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana). Noteikumi ir saistoši arī personai, kura vēlas iegūt kontroli centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

2. Noteikumi nosaka:

2.1. informāciju, kuru persona pievieno paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā;

2.2. pamatprincipus personu, kuras atzīstamas par būtiskas līdzdalības ieguvējiem, noteikšanai;

2.3. būtiskas līdzdalības aprēķināšanas pamatprincipus;

2.4. pamatprincipus būtiskas līdzdalības izvērtēšanai.

II. Pamatprincipi personu, kuras atzīstamas par būtiskas līdzdalības ieguvējiem, noteikšanai

3. Būtisku līdzdalību iegūst vai palielina:

3.1. persona, kura finanšu institūcijā tieši iegūst būtisku līdzdalību vai palielina to, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no finanšu institūcijas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita;

3.2. persona, kura finanšu institūcijā netieši iegūst būtisku līdzdalību vai palielina to, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no finanšu institūcijas akciju skaita;

3.3. personas, kuras rīkojas saskaņoti un tieši vai netieši iegūst finanšu institūcijā līdzdalību vai palielina to, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no finanšu institūcijas akciju skaita;

3.4. persona, kura tieši vai netieši iegūst finanšu institūcijā līdzdalību, kas nesasniedz 10 procentus no finanšu institūcijas akciju skaita, taču šai personai ir būtiska ietekme finanšu institūcijā.

4. Par personām, kuras rīkojas saskaņoti, atzīstamas personas, kuras uz mutvārdu vai rakstveida vienošanās pamata kopīgi rīkojas, lai iegūtu vai palielinātu būtisku līdzdalību finanšu institūcijā.

5. Par personu saskaņotu rīcību liecina jebkurš šāds faktors:

5.1. akcionāru līgumi un līgumi par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, izņemot līgumus, kuros atrunāti tikai akciju pirkuma, līdzpārdošanas (tag-along vai drag-along rights) vai pirmpirkuma tiesību noteikumi;

5.2. ģimeniskās attiecības:

5.2.1. fiziskās personas un šo fizisko personu aizgādnībā esošas personas;

5.2.2. laulātie;

5.2.3. augšupējie un lejupējie radinieki līdz pirmajai pakāpei;

5.3. persona ieņem augstākās vadības līmeņa amatu vai ir finanšu institūcijas valdes vai padomes loceklis;

5.4. persona var ietekmēt lēmumu par finanšu institūcijas valdes vai padomes locekļa ievēlēšanu vai iecelšanu;

5.5. pastāv saistība starp vienas grupas sabiedrībām (izņemot Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.6 pantā minētos gadījumus);

5.6. komercsabiedrības, kuras kontrolē viena un tā pati persona;

5.7. personas izmanto vienu un to pašu finansējuma avotu līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijā;

5.8. attiecīgo akcionāru konsekventi balsošanas modeļi;

5.9. komercsabiedrība un tās valdes locekļi.

6. Par personu saskaņotu rīcību neuzskata šādas darbības:

6.1. personu savstarpējās sarunas par finanšu institūcijas izpildinstitūciju struktūru un to locekļiem;

6.2. personas sūdzības finanšu institūcijas valdei vai padomei par finanšu institūcijas esošo vai plānoto stratēģiju, darbības virzieniem, turpmāko darbību;

6.3. īstenojot šādas akcionāra (dalībnieka) likumiskās tiesības, personas:

6.3.1. lūgums iekļaut papildu jautājumus vai lēmumprojektus akcionāru (dalībnieku) sapulces darba kārtībā;

6.3.2. ārkārtas akcionāru (dalībnieku) sapulces sasaukšana;

6.4. personas saskaņots balsojums akcionāru (dalībnieku) sapulcē par šādiem jautājumiem:

6.4.1. atlīdzības noteikšana valdes un padomes locekļiem;

6.4.2. finanšu institūcijas aktīvu iegāde vai atsavināšana;

6.4.3. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;

6.4.4. akciju atpirkšana;

6.4.5. aizvadītā darbības gada peļņas izlietošana;

6.4.6. revidentu ievēlēšana, atsaukšana un atlīdzības noteikšana revidentam;

6.4.7. īpašas pārbaudes ierosināšana un pārbaudes veicēju iecelšana;

6.4.8. finanšu institūcijas gada pārskata apstiprināšana;

6.4.9. finanšu institūcijas politikas noteikšana attiecībā uz vides aizsardzību vai citu ar sociālo atbildību saistītu jautājumu vai atbilstību atzītiem standartiem vai rīcības kodeksiem minētajās jomās;

6.4.10. nepiekrišana saistīto pušu darījumam.

7. Izvērtējot, vai noteikumu 5.4. punktā minētajās personu darbībās ir konstatējama saskaņota rīcība, Komisija ņem vērā šādus faktus:

7.1. personu un iecelšanai/ievēlēšanai piedāvāto valdes vai padomes locekļu savstarpējo attiecību raksturu;

7.2. iecelšanai/ievēlēšanai piedāvāto valdes vai padomes locekļu skaitu, par kuriem tiek balsots saskaņā ar vienošanos;

7.3. vai personas vairākkārt sadarbojušās valdes vai padomes locekļa iecelšanai/ievēlēšanai;

7.4. vai personas ne tikai balso saskaņoti, bet arī kopīgi iesniedz lēmumprojektu par konkrētu valdes vai padomes locekļa iecelšanai/ievēlēšanai piedāvāto kandidātu;

7.5. vai piedāvātais valdes vai padomes locekļa iecelšanai/ievēlēšanai kandidātu sastāvs maina personu ietekmi valdes vai padomes sastāvā.

8. Lai izvērtētu, vai personas darbojas saskaņoti, Komisija katru šādu iespējamās saskaņotās rīcības gadījumu izvērtē atsevišķi, ņemot vērā ne tikai noteikumu 5., 6. un 7. punktā minētos faktorus un darbības, bet arī citus faktorus, kas liecina par personu saskaņotu darbību.

9. Par personu, kurai ir būtiska ietekme finanšu institūcijā, ir uzskatāma persona, kura var ietekmēt finanšu institūcijas izpildinstitūciju lēmumu pieņemšanu, neskatoties uz to, vai šī ietekme faktiski tiek īstenota.

10. Lai noteiktu, vai personai ir būtiska ietekme finanšu institūcijā, Komisija ņem vērā šādus faktorus:

10.1. finanšu institūcijas akcionāru struktūru;

10.2. personas iesaistes līmeni finanšu institūcijas pārvaldībā;

10.3. nozīmīgu un regulāru darījumu esību starp personu un finanšu institūciju;

10.4. personas attiecības ar finanšu institūciju;

10.5. vai personai ir papildu tiesības finanšu institūcijā saskaņā ar līgumu, statūtiem vai citu finanšu institūcijas pārvaldes dokumentu;

10.6. vai persona ir finanšu institūcijas valdes, padomes loceklis vai līdzvērtīgas struktūrvienības loceklis, personai ir pārstāvis valdē, padomē vai līdzvērtīgā struktūrvienībā, vai arī persona šādu pārstāvi var iecelt/ievēlēt;

10.7. finanšu institūcijas vai finanšu institūcijas mātes sabiedrības akcionāru vispārējo struktūru, balsstiesību sadalījumu starp akcionāriem;

10.8. saistību starp personu un esošajiem akcionāriem un jebkādus akcionāru līgumus, kas ļautu personai īstenot būtisku ietekmi;

10.9. finanšu institūcijas grupas struktūru, kuras sastāvā persona iekļaujas;

10.10. personas spēju piedalīties finanšu institūcijas darbības un finanšu stratēģijas lēmumu pieņemšanā.

III. Būtiskas līdzdalības aprēķināšanas pamatprincipi

11. Lai noteiktu, vai persona ir ieguvusi netiešu būtisku līdzdalību, veicama līdzdalības apmēra aprēķināšana, izmantojot šādas metodes tālāk minētajā secībā:

11.1. kontroles metode;

11.2. reizināšanas metode.

12. Saskaņā ar kontroles metodi par netiešas būtiskas līdzdalības ieguvēju līdz komercsabiedrību kontroles ķēdes galējai personai uzskata visas personas, kuras:

12.1. tieši vai netieši iegūst kontroli pār personu finanšu institūcijā, neņemot vērā faktu, vai esošā būtiskā līdzdalība personai ir tieša vai netieša;

12.2. tieši vai netieši kontrolē personu finanšu institūcijā.

13. Ja 12. punktā minētās kontroles metodes piemērošana nenosaka, vai persona, kurai šī kontroles metode tikusi piemērota, būtisku līdzdalību ir ieguvusi, līdzdalības apmēru personai aprēķina saskaņā ar reizināšanas metodi šādā secībā:

13.1. personas tiešās līdzdalības apmēru finanšu institūcijā reizina ar līdzdalības apmēru, kas tai pieder komercsabiedrībā, kurai ir līdzdalība būtiskas līdzdalības ieguvējā;

13.2. minēto reizināšanas darbību veic, līdz reizināšanas rezultāts turpina būt 10 procenti vai lielāks.

14. Saskaņā ar reizināšanas metodi par netiešas būtiskas līdzdalības ieguvēju uzskata:

14.1. visas personas, attiecībā uz kurām reizināšanas rezultāts ir 10 procenti vai lielāks;

14.2. visas personas, kurām ir tieša vai netieša kontrole pār personu vai personām, kas noteiktas, piemērojot reizināšanas metodi atbilstoši 14.1. punktam.

IV. Pienākums sniegt paziņojumu par netiešas būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu

15. Lai izvērtētu, vai persona, kas netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, ir pieņēmusi lēmumu par šādas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu, Komisija ņem vērā šādus faktorus:

15.1. personas informētību par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu un par šādas būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas darījumu;

15.2. personas spēju ietekmēt, iebilst vai novērst plānoto būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu.

16. Ikviena persona, kas tieši vai netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, par to iepriekš rakstveidā paziņo Komisijai. Personai, kas tieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, ir tiesības iesniegt paziņojumu par visām tām personām, kas netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, ja vien šīs personas ir devušas šādu pilnvarojumu.

17. Ja persona, kas neapzināti netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, konstatē vai citādi uzzina, ka ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, tā nekavējoties informē Komisiju par minēto faktu arī tad, ja persona nolēmusi samazināt pārsniegto būtiskas līdzdalības slieksni.

18. Komisijai ir tiesības atbrīvot atsevišķas personas, kas netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, no noteiktas informācijas sniegšanas, individuāli izskatot katru gadījumu. Minētais atbrīvojums nav piemērojams attiecībā uz personas reputācijas izvērtējumu.

V. Proporcionalitātes princips

19. Komisija izvērtē katru būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas darījumu un tās ieguvēju atsevišķi, ņemot vērā proporcionalitātes principu attiecībā uz:

19.1. personas būtiskas līdzdalības veidu (tieša, netieša, būtiska ietekme, personas, kuras rīkojas saskaņoti);

19.2. būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķi un apmēru;

19.3. personas ietekmi uz finanšu institūciju;

19.4. plānotā darījuma sarežģītības pakāpi (sarežģīta līdzdalības ieguvēju organizatoriskā struktūra, iekšgrupas darījumi, specifiski līdzdalības ieguvēji (neregulēti ieguldījumu fondi, lielas ieguldītāju grupas, valdību fondi, starptautiskas organizācijas, publiskais piedāvājums, pārrobežu darījumi, sviras finansējuma izmantošana, finanšu institūcijas stratēģijas maiņa));

19.5. personas ietekmes un darījuma specifikai atbilstošas informācijas iesniegšanu.

20. Proporcionalitātes princips nav attiecināms uz personas reputācijas izvērtējumu.

21. Personas profesionālās kompetences izvērtējumā ņem vērā personas ietekmi uz lēmumu pieņemšanu finanšu institūcijā.

22. Personas finanšu stabilitātes izvērtējumā ņem vērā personas veidu (piemēram, fiziska vai juridiska persona, sarežģīta struktūra), iegūtās līdzdalības apmēru un ietekmi finanšu institūcijā pēc plānotā darījuma noslēgšanas. Ja persona iegūst kontroli pār finanšu institūciju, finanšu stabilitātes izvērtējumā ņem vērā personas spēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildu kapitālu finanšu institūcijai vidējā termiņā.

23. Ja mainās būtiskas līdzdalības struktūra iekšgrupas darījumu rezultātā, būtisku līdzdalību izvērtē tikai tām personām, kas pirmo reizi iekļāvušās būtiskas līdzdalības struktūrā, un tām personām, kurām netiešās būtiskas līdzdalības veids mainās uz tiešo būtiskas līdzdalības veidu.

24. Ja Komisija ir iepriekš veikusi personas vērtējumu, tā izvērtē personas atbilstību būtiskās līdzdalības izvērtēšanas kritērijiem, sākot no dienas, kad saņemta iepriekšējā atļauja iegūt vai palielināt būtisko līdzdalību finanšu institūcijā.

VI. Novērtēšanas periods un sniedzamā informācija

25. Personai, kas tieši vai netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, ir tiesības par to iepriekš pirms paziņojuma iesniegšanas Komisijai rakstveidā informēt par plānoto darījumu Komisiju, kā arī iesniegt dokumentus, to melnrakstus sākotnējai pārbaudei, lai būtiskas līdzdalības paziņojuma izskatīšana būtu pēc iespējas efektīvāka.

26. Persona pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas iesniedz Komisijai paziņojumu saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.

26.1. Persona, kas vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, papildus paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievieno aizpildītu noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pielikumu un pievieno tajos norādīto informāciju un dokumentus.

26.2. Persona, kas vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību kredītiestādē, papildus 26.1. punktā minētajai informācijai un dokumentiem iesniedz aizpildītu noteikumu 11. pielikumu.

26.3. Persona, kas vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību ieguldījumu brokeru sabiedrībā, papildus iesniedz Komisijai informāciju, kas norādīta Eiropas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/1946 (2017. gada 11. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK un 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par izsmeļošu sarakstu ar informāciju, ko potenciālais līdzdalības ieguvējs iekļauj paziņojumā par plānotu būtiskas līdzdalības iegūšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībā.

27. Komisija divu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts 26. punktā minētais paziņojums, vai divu darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasītās papildu informācijas saņemšanas rakstveidā informē personu par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu.

28. Komisija paziņojumā ietver šādu informāciju:

28.1. norādi, ka paziņojums ir uzskatāms par pilnīgu un visa nepieciešamā informācija atbilstoši šo noteikumu prasībām ir iesniegta;

28.2. vērtēšanas perioda beigu datumu;

28.3. norādi, ka Komisijai ir tiesības vērtēšanas periodā, bet ne vēlāk kā vērtēšanas perioda 50. darbdienā pieprasīt papildu informāciju, lai izvērtētu personas atbilstību būtiskas līdzdalības izvērtēšanas kritērijiem;

28.4. norādi, ka jebkura jauna informācija vai fakti, kurus papildus iesniegs paziņojuma iesniedzējs vai kuri kļūs zināmi Komisijai no citiem avotiem un kuri ir atzīstami par būtiskiem būtiskās līdzdalības paziņojuma izvērtēšanai (piemēram, būtiskas biznesa plāna izmaiņas, amatpersonu nominēšana, negatīvas izmaiņas personas reputācijā) atbilstoši būtiskās līdzdalības izvērtēšanas kritērijiem, var būt par pamatu paziņojuma par būtiskās līdzdalības izvērtēšanas pārtraukšanai un jauna paziņojuma iesniegšanai;

28.5. norādi, ka termiņš būtiskas līdzdalības iegūšanai kredītiestādē izvērtēšanai tiek rēķināts saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas darba laika kalendāru.

29. Ja personas iesniegtais paziņojums ir nepilnīgs, Komisija divu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts 26. punktā minētais paziņojums, vai divu darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasītās papildu informācijas saņemšanas rakstveidā informē personu, ka paziņojums nav pilnīgs un vērtēšanas periods netiek sākts. Pēc šāda paziņojuma nosūtīšanas iesniedzējam Komisija saprātīgā laika periodā, kas atkarīgs no būtiskas līdzdalības lietā iesniegto dokumentu un informācijas daudzuma un lietas sarežģītības, rakstveidā informē iesniedzēju par trūkstošajiem dokumentiem un informāciju.

30. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

31. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentus legalizē, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodā iesniedz tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā, vai valodā, par kuru dokumentu iesniedzējs ir vienojies ar Komisiju.

32. Komisija sadarbojas ar citu valstu uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu saskaņotu paziņojuma izskatīšanu un vērtēšanu, ja pārrobežu darījuma rezultātā persona, kas tieši vai netieši iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā Latvijā, šādu līdzdalību iegūst arī kādas citas valsts finanšu institūcijā.

33. Komisija sadarbojas ar citu valstu uzraudzības iestādēm, lai saņemtu no tām personas reputācijas, profesionālās kompetences un finanšu stabilitātes novērtējumu. Komisijai ir tiesības nepaļauties uz dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas sniegto novērtējumu un veikt individuālu novērtējumu, pamatojoties uz dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas sniegto novērtējumu.

VII. Būtiskas līdzdalības izvērtēšanas kritēriji un kārtība

34. Vērtējot personas kopējo reputāciju, Komisija ņem vērā personas reputāciju (godīgumu, sodāmības neesību) un profesionālo kompetenci.

35. Kopējās reputācijas prasībai nav piemērojams proporcionalitātes princips, un tā attiecas uz visām personām un to patiesajiem labuma guvējiem neatkarīgi no plānotā būtiskās līdzdalības apmēra, plānotās iesaistīšanās finanšu institūcijas pārvaldē vai ietekmes īstenošanas finanšu institūcijā. Lai izvērtētu kopējo reputāciju, ņemot vērā personas veidu (fiziska vai juridiska persona, finanšu uzraudzības iestādes uzraudzībā esoša fiziska vai juridiska persona u.tml.), Komisija attiecībā uz iesniedzamo dokumentu un informācijas apjomu var piemērot proporcionalitātes principu.

36. Persona atbilst reputācijas kritērijam, ja Komisijai nav pamata apšaubīt tās labo reputāciju un nav ticamu pierādījumu par pretējo. Izvērtējot personas reputāciju, Komisija ņem vērā visu tai pieejamo informāciju par personu:

36.1. informāciju par personas kriminālo un administratīvo sodāmību;

36.2. jebkādu kriminālās sodāmības vai būtisku administratīvo pārkāpumu vēsturi, izvērtējot notiesāšanas vai apsūdzības veidu, pārsūdzības līmeni, saņemto sodu, sasniegto tiesas procesa stadiju un jebkādu reabilitējošo pasākumu ietekmi. Komisija ņem vērā arī attiecīgā nodarījuma smaguma pakāpi, laikposmu, kas pagājis no pārkāpuma dienas, un līdzdalības ieguvēja uzvedību kopš pārkāpuma izdarīšanas, kā arī pārkāpuma attiecināmību uz personu kā būtiskas līdzdalības ieguvēju;

36.3. informāciju par personas rīcību tās komercdarbībā:

36.3.1. pierādījumus, ka persona nav ievērojusi pārredzamības, atvērtības un sadarbības principus attiecībās ar uzraudzības vai citām valsts pārvaldes iestādēm;

36.3.2. atteikumu reģistrēt un izsniegt atļauju, apstiprināt dalību vai piešķirt licenci nodarboties ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai strādāt profesijā, jebkādu šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atcelšanu, atsaukšanu vai izbeigšanu, kā arī jebkāda veida izslēgšanu no profesionālajām struktūrām vai asociācijām;

36.3.3. iemeslus atbrīvošanai no algota darba vai uzticības amata, fiduciārajām attiecībām vai līdzīgām situācijām, kā arī lūgumiem atstāt šādus amatus;

36.3.4. kompetentās iestādes aizliegumu personai veikt komercdarbību;

36.4. informāciju par personas pārkāpumiem finanšu un kapitāla tirgū:

36.4.1. finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus un uzraudzības institūciju piemērotās sankcijas;

36.4.2. nodarījumus, kas saistīti ar finanšu noziegumiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, tirgus manipulācijām, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, augļošanu un korupciju;

36.4.3. nodokļus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus un piemērotās sankcijas;

36.4.4. jebkādus citu normatīvo aktu pārkāpumus komercdarbībā (komercsabiedrības novešana līdz bankrotam vai maksātnespējai, patērētāju tiesību aizsardzība);

36.5. informāciju par konstatējumiem valsts iestāžu veiktās klātienes vai neklātienes pārbaudēs, piedziņas procesos vai pirmstiesas izmeklēšanas procesos, ja tajos konstatētais ir attiecināms uz personu;

36.6. jebkādu no citiem avotiem iegūtu informāciju, kas ir būtiska, izvērtējot personas reputāciju.

37. Izvērtējot saskaņā ar 36. punktu iesniegto informāciju, Komisija ņem vērā šādus faktorus:

37.1. noziedzīgā nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma kvalifikāciju, soda veidu (naudas sods, brīvības atņemšana utt.), ilgumu, pārsūdzības stadiju, tiesas procesa posmu (notiesājošs spriedums, tiesvedība, apsūdzība) un personas statusu tiesas procesā;

37.2. Komisijai nav pamata uzskatīt, ka personai ir nevainojama reputācija tikai tāpēc, ka pret personu nav sākta kriminālvajāšana, tā nav saukta pie kriminālatbildības un nav notiesājoša sprieduma, lai gan joprojām pastāv vērā ņemami apgalvojumi par krimināli sodāmu rīcību;

37.3. mazāk nozīmīgu pārkāpumu gadījumā, kas katrs atsevišķi neietekmētu personas reputāciju, – šo pārkāpumu iespējamo kumulatīvo efektu;

37.4. jebkuras citas personas, ar kuru personai ir radniecības vai darījumu attiecības, reputāciju.

38. Profesionālās kompetences prasībai ir piemērojams proporcionalitātes princips, ņemot vērā personas ietekmi finanšu institūcijā.

39. Ja persona ir juridiska persona, profesionālās kompetences prasības ir attiecināmas uz šo juridisko personu, visām personām, kuras faktiski vada šo juridisko personu, un šīs juridiskās personas patiesajiem labuma guvējiem.

40. Personu uzskata par atbilstošu profesionālās kompetences prasībām, ja tā ir:

40.1. persona, kurai Komisija vai Eiropas Centrālā banka ir atļāvusi iegūt būtisku līdzdalību citā finanšu institūcijā un kura ir pakļauta Komisijas vai citas dalībvalsts finanšu uzraudzības iestādes uzraudzībai;

40.2. fiziska persona, kura jau vada šīs vai citas finanšu institūcijas darbību, un šī finanšu institūcija ir pakļauta Komisijas vai citas dalībvalsts finanšu uzraudzības iestādes uzraudzībai;

40.3. juridiska persona, kuru kā finanšu institūciju uzrauga Komisija, Eiropas Centrālā banka vai citas dalībvalsts finanšu uzraudzības institūcija.

41. Komisija piemēro 40. punktu, ja tās rīcībā nav faktu vai informācijas, kas liktu apšaubīt personas profesionālo kompetenci.

42. Komisija ir tiesīga neņemt vērā 40. punktā minēto, ja persona ir atzīta par profesionāli kompetentu kontrolēt finanšu institūciju, kas lieluma, iekšējās organizācijas un darbības veida, apjoma un sarežģītības ziņā ir būtiski mazāka par finanšu institūciju, kurā tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību.

43. Personas profesionālā kompetence ietver kompetenci pārvaldības jomā (pārvaldības kompetence) un finanšu institūcijas pamatdarbības jomā (tehniskā kompetence).

44. Izvērtējot pārvaldības kompetenci, Komisija ņem vērā personas iepriekšējo pieredzi un profesionalitāti līdzdalības iegūšanā citās komercsabiedrībās un to pārvaldībā.

45. Izvērtējot tehnisko kompetenci, Komisija ņem vērā personas iepriekšējo pieredzi finanšu institūciju darbībā un pārvaldībā, darbojoties kā kontrolējošajam akcionāram, valdes vai padomes loceklim finanšu institūcijā.

46. Ja persona ir juridiska persona:

46.1. profesionālo kompetenci izvērtē šīs juridiskās personas valdes un padomes locekļiem vai citai personai, kas faktiski vada juridiskās personas komercdarbību;

46.2. tehnisko kompetenci izvērtē šīs juridiskās personas vai grupas, kurā tā ietilpst, komercdarbībai.

47. Izvērtējot personas atbilstību profesionālās kompetences kritērijam, Komisija ir tiesīga piemērot proporcionalitātes principu, ja persona vēlas iegūt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, lai diversificētu ieguldījumu portfeli, vēlas saņemt dividendes vai kapitāla pieaugumu, nevis iesaistīties finanšu institūcijas pārvaldē.

48. Komisija ņem vērā personas iepriekšējos un pašreizējos komercdarbības rezultātus un finanšu stabilitāti, kas var ietekmēt līdzdalības ieguvēja profesionālo kompetenci:

48.1. personas iekļaušanu jebkādā parādnieku sarakstā vai citu negatīvu personas finanšu saistību vēsturi;

48.2. to, vai persona ir vai ir bijusi īpašniece vai vadītāja komercsabiedrībā, kas atzīta par maksātnespējīgu, bankrotējušu, vai komercsabiedrībai ir bijušas atņemtas tiesības veikt noteiktu komercdarbību, pret to sākts kriminālprocess;

48.3. personas, maksātnespējas procesa pasludināšanu;

48.4. jebkādu tiesvedību civillietā, administratīvajā vai krimināllietā, liela mēroga investīcijas vai riska darījumus un saņemtos aizdevumus, ja tiem ir būtiska ietekme uz personas finanšu stabilitāti.

49. Izvērtējot personas atbilstību tehniskās kompetences kritērijam, Komisija ir tiesīga noteikt stingrākas prasības personai, ja tā finanšu institūcijā varēs īstenot būtisku ietekmi (piemēram, līdzdalība ar veto tiesībām), apstiprināt finanšu institūcijas stratēģiju un biznesa plānu.

VIII. Reputācijas un pieredzes izvērtējums personai, kura vadīs finanšu institūcijas darbību

50. Ja persona plāno veikt izmaiņas finanšu institūcijas valdē vai padomē vai iecelt jaunas personas, kuras pilda pamatfunkcijas finanšu institūcijā (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta šo personu izvērtēšana Komisijā), persona paziņojumam pievieno visu to informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šo personu izvērtēšanai atbilstoši katrā finanšu un kapitāla tirgus jomā noteiktajām normatīvo aktu prasībām.

IX. Līdzdalības ieguvēja finanšu stabilitātes izvērtējums

51. Personas finanšu stabilitāte ir personas spēja finansēt plānoto līdzdalības iegūšanu un uzturēt pārskatāmā nākotnē stabilu gan savu, gan finanšu institūcijas finanšu struktūru.

52. Komisija, ņemot vērā personas un līdzdalības iegūšanas veidu, izvērtē, vai persona ir pietiekami finansiāli stabila, lai nodrošinātu finanšu institūcijas stabilu un piesardzīgu pārvaldību pārskatāmā nākotnē (trīs gadus).

53. Izvērtējot personas finanšu stabilitāti, Komisija ņem vērā:

53.1. vai personas finansēšanai izmantotie finanšu mehānismi vai pastāvošās finanšu saistības starp personu un finanšu institūciju var izraisīt interešu konfliktus, kas varētu ietekmēt finanšu institūciju;

53.2. vai personas finanšu stāvoklis neliecina, ka tā, iespējams, saskarsies ar finanšu grūtībām līdzdalības iegūšanas procesā vai nākamajos trijos gados;

53.3. personas iespējamo ietekmi, personas veidu (piemēram, vai persona ir stratēģiskais vai finanšu investors, tostarp – vai tas ir privātā kapitāla ieguldījumu fonds vai riska ieguldījumu fonds) un iegūšanas veidu (piemēram, vai darījums ir būtisks vai sarežģīts);

53.4. vai persona līdzdalības iegūšanai izmantos aizņemtus līdzekļus un minētās parādsaistības negatīvi neietekmēs personas finanšu stabilitāti, personas apņemšanos nodrošināt finanšu institūcijai prudenciālo prasību izpildi un finanšu institūcijas spēju ievērot prudenciālās prasības.

54. Personas finanšu stabilitātes novērtēšanai Komisija ir tiesīga piemērot proporcionalitātes principu attiecībā uz iesniedzamo dokumentu un informācijas apjomu vai noteikt stingrākas prasības, ņemot vērā, vai persona ir finanšu iestāde, kas pakļauta prudenciālajai uzraudzībai, vai juridiska persona, kas nav finanšu iestāde, vai arī tā ir fiziska persona.

X. Finanšu institūcijas atbilstības izvērtējums prudenciālajām prasībām

55. Komisija veic finanšu institūcijas izvērtējumu, vai tā atbilst prudenciālajām prasībām attiecībā uz personu, ņemot vērā šādus faktorus:

55.1. personas līdzdalības daļu, reputāciju, finanšu stabilitāti, grupas struktūru;

55.2. personas stratēģiju attiecībā uz finanšu institūcijas turpmāko darbību;

55.3. korporatīvās pārvaldes jautājumus;

55.4. personas turpmākos mērķus attiecībā uz līdzdalību finanšu institūcijā;

55.5. personas apņemšanos sniegt finanšu atbalstu, lai nodrošinātu likviditāti vai maksātspēju.

56. Komisija veic finanšu institūcijas izvērtējumu, vai tā atbilst prudenciālajām prasībām, ņemot vērā šādus faktorus:

56.1. finanšu institūcijas spēju ievērot regulējošās prasības (piemēram, kapitāla, likviditātes, lielo riska darījumu, iekšējās kontroles, riska pārvaldības un atbilstības prasības) paziņojuma izskatīšanas laikā un pēc būtiskas līdzdalības iegūšanas;

56.2. vai tās komercsabiedrību grupas struktūra, kuras sastāvā finanšu institūcija iekļausies, neierobežo Komisijas iespējas veikt tai normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības funkcijas, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp kredītiestāžu uzraudzības institūcijām un noteikt kredītiestāžu uzraudzības institūciju uzraudzības pilnvaru sadalījumu;

56.3. vai tās komercsabiedrību grupas struktūra, kuras sastāvā finanšu institūcija iekļausies, nodrošina skaidru un pārredzamu korporatīvo pārvaldību un organizatorisko struktūru;

56.4. personas spēju sniegt finanšu atbalstu vai rast citu risinājumu likviditātes vai maksātspējas problēmu gadījumos;

56.5. personas spēju ieguldīt finanšu resursus finanšu institūcijā tās darbības attīstībā.

XI. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riska izvērtēšana

57. Komisija ir tiesīga aizliegt personai iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, ja:

57.1. Komisijas rīcībā ir informācija, tai ir aizdomas vai tai ir pamats uzskatīt, ka persona ir vai bijusi iesaistīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībās vai mēģinājumos neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši vai netieši saistīti ar plānoto būtiskās līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu;

57.2. Komisijas rīcībā ir informācija, tai ir aizdomas vai tai ir pamats uzskatīt, ka persona ir veikusi terorisma darbības vai terorisma finansēšanu, it īpaši, ja personai ir piemērots finanšu sankciju režīms;

57.3. plānotā būtiskās līdzdalības iegūšana palielina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risku;

57.4. finanšu līdzekļu iegūšana rada aizdomas, ka radīsies paaugstināts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks;

57.5. netiek iesniegta pilnīga un ticama informācija un skaidrojumi par kapitāla izcelsmi vai personas veiktajām darbībām attiecībā uz tās komercdarbību (piemēram, neuzskaitīta kapitāla aprite, galvenā biroja pārcelšana no personas reģistrācijas valsts uz citu valsti, vadības vai juridiskas personas īpašnieku pārkārtojumi, īpašnieku vai sabiedrības vadības iepriekšēja saistība ar krimināli sodītām personām).

58. Noteikumu 57.4. punktā minētais paaugstinātais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks rodas, ja līdzdalības ieguvējs darbojas vai tam ir personiskas vai komercdarbības saites (ar ģimenes locekļa vai cieši saistītu personu starpniecību) ar valsti vai teritoriju, kuru Finanšu darījumu darba grupa (tālāk tekstā – FATF) identificējusi kā valsti vai teritoriju ar būtiskām nepilnībām tās valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas sistēmā, kas rada risku starptautiskajai finanšu sistēmai, vai ar valsti un teritoriju, kuru Eiropas Komisija identificējusi kā valsti vai teritoriju ar būtiskām nepilnībām tās valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas sistēmā, kas rada būtiskus draudus finanšu sistēmai.

59. Izvērtējot, vai plānotā līdzdalības iegūšana rada paaugstinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risku, Komisija par personu ņem vērā visu informāciju, atzinumus, novērtējumus vai ziņojumus, kurus sagatavojušas starptautiskas organizācijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas predikatīvu noziegumu un terorisma finansēšanas jomā, kā arī plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju.

60. Komisija, izvērtējot plānotajai līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai paredzēto līdzekļu izcelsmi un kustību, ņem vērā, vai:

60.1. līdzdalības iegūšanai paredzētie līdzekļi tiek pārskaitīti, izmantojot finanšu institūcijas, ko uzrauga dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijas, vai finanšu institūcijas, ko uzrauga ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijas, kurās tiek piemērotas efektīvas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas prasības, kas atbilst FATF ieteikumiem, un šīs prasības tiek efektīvi īstenotas;

60.2. informācija par darbību, kuras rezultātā radušies šie līdzekļi, personas komercdarbības vēsture un finansēšanas shēma ir ticama un atbilst darījuma vērtībai;

60.3. līdzekļus iespējams izsekot papīra dokumentu veidā līdz pat to izcelsmei, vai ir cita informācija, kas ļauj Komisijai nešaubīties par līdzekļu likumīgo izcelsmi.

61. Ja persona nespēj Komisijai pierādīt līdzekļu izcelsmi saskaņā ar noteikumu 60. punktu, tā sniedz skaidrojumu par līdzekļu izcelsmi un kustību. Komisija kopsakarā ar personas kopējās reputācijas novērtējumu izvērtē, vai šāds skaidrojums ir ticams un pamatots.

XII. Informācijas sniegšanas prasības, ja persona plāno iegūt kontroli centrālajā vērtspapīru depozitārijā

62. Personas, kura plāno iegūt kontroli centrālajā vērtspapīru depozitārijā, atbilstības izvērtēšanai piemēro šo noteikumu VII, VIII, IX, X un XI nodaļā minētās prasības.

63. Ja kontroles iegūšana centrālajā vērtspapīru depozitārijā tiek īstenota personu saskaņotas rīcības rezultātā, saskaņotas rīcības noteikšanai piemēro šo noteikumu 4.10. punktu.

64. Persona pirms kontroles iegūšanas centrālajā vērtspapīru depozitārijā iesniedz Komisijai paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Paziņojumam pievieno aizpildītu šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 9. un 10. pielikumu un pievieno tajos norādīto informāciju un dokumentus.

XIII. Informācijas sniegšanas izņēmuma noteikums

65. Ja šajos noteikumos minētie iesniedzamie dokumenti jau ir Komisijas rīcībā un tajos ietvertā informācija nav mainījusies, persona tos atkārtoti neiesniedz un paziņojumā Komisijai norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertā informācija no iesniegšanas brīža Komisijai nav mainījusies. Persona paziņojumā norāda, kāda administratīvā procesa ietvaros un kādā laika periodā minētie dokumenti iesniegti.

XIV. Noslēguma jautājums

66. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 192 "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība''.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes kopīgajām pamatnostādnēm Nr. JC/GL/2016/01 "Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Paziņojums
par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā

1.1. Informācija par kontaktpersonu:

Par paziņojumu atbildīgās personas saziņas līdzekļi:
Vārds, uzvārds:

Amats:

Komercsabiedrības nosaukums:

Adrese:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Mobilā tālruņa numurs:

Faksa numurs:

1.2. Informācija par finanšu institūciju, kurā plāno iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību:

Informācija par finanšu institūciju:
Finanšu institūcijas nosaukums:

Adrese:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Identifikācijas kods (LEI kods vai cits, ja ir):

Finanšu institūcijas reģistrācijas numurs:

Finanšu institūcijas pamatdarbība:

1.3. Informācija par personu:

Būtiskas līdzdalības ieguvēja apraksts:

1. Saziņa ar būtiskās līdzdalības ieguvēju:

Personas nosaukums vai vārds un uzvārds:

Personas (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, līgumsabiedrības, trasts utt.) paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds:

Personas (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, līgumsabiedrības, trasts utt.), ar kuru var sazināties par personu, vārds un uzvārds:

Adrese (juridiskā un faktiskā):

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Mājaslapas adrese:

Identifikācijas kods (LEI kods vai cits, ja ir):

Personas reģistrācijas (identifikācijas) numurs:

 

2. Informācija par personas pamatdarbību:

(sniedz aprakstu par galvenajām darbības jomām un tirgiem, iekļaujot informāciju par būtiskiem notikumiem, kas ietekmējuši personas darbību, pēdējā pārskata gadā, sniedz informāciju par personas atkarību no patentiem, licencēm, nozīmīgiem līgumiem, apgrūtinājumiem un darbības ierobežojumiem, kā arī tiesas procesiem, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt tās darbību nākotnē, būtiskiem pašreiz veicamiem vai tuvākajā laikā plānotiem ieguldījumiem, pamatkapitāla lielumu un sadalījumu)

 

3. Informācija par saskaņotu rīcību:

(ziņas par citām personām, ar kurām persona rīkojas saskaņoti saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā, kā arī informācija par kopējo turpmāko darbību attiecībā uz finanšu institūciju)

 

4. Informācija par finanšu uzraudzības iestādi, ja persona atrodas kādas citas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijas uzraudzībā, informācija par šīs iestādes licencēto/reģistrēto darbību:

 

1.4. Informācija par plānoto darījumu:

1. Ziņas par akciju skaitu un veidu (parastās akcijas, priekšrocību akcijas vai personāla akcijas) finanšu institūcijā, kas personai piederēja pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas un pēc tās, kā arī ziņas par akciju skaitu visā finanšu institūcijas pamatkapitālā (arī procentuāli) un balsstiesību proporcionālo sadalījumu, ja tas atšķiras no proporcionālā sadalījuma pamatkapitālā:

2. Paredzamā līdzdalības daļa finanšu institūcijā pēc darījuma:

3. Paredzamā darījuma cena, tās samaksas kārtība, termiņi, galvenie noteikumi, paredzamais darījuma izpildes termiņš:

4. Informācija par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķi (piemēram, stratēģisks ieguldījums, portfeļa pārvaldīšana), ieguldīšanas termiņu:

5. Vai pirms/pēc ieguves ir nepieciešamas vēl kādu valsts iestāžu atļaujas (akciju atpirkšanas piedāvājumi, konkurences iestādes atļauja utt.); ja ir nepieciešama atļauja – kuras iestādes to sniegs, kāds ir termiņš atļaujas saņemšanai:

6. Noslēgtie akcionāru līgumi, informācija par paredzamajiem akcionāru līgumiem:

7. Informācija par jebkādiem atsavināšanas darījumiem, kas rastos līdz ar līdzdalības iegādi finanšu institūcijā:

1.5. Informācija par citām valsts institūcijām, kurām ir iesniegts vai tiks iesniegts būtiskas līdzdalības paziņojums vai cita veida paziņojums atļaujas saņemšanai:

Citu institūciju adrese, saziņas līdzekļi (tostarp e-pasta adrese)
1.


 

2.


 

1.6. Informācija par kontaktpersonu un adresi (pasta adrese un e-pasta adrese), kur nosūtāms Komisijas vai Eiropas Centrālās bankas pieņemtais lēmums:


 


 

1.7. Informācija par lēmuma valodu (aizpilda tikai tās personas, kas iegūst vai palielina būtisku līdzdalību kredītiestādē):

Persona vēlas saņemt Eiropas Centrālās bankas lēmumu angļu valodā.

vai

Persona vēlas saņemt Eiropas Centrālās bankas lēmumu latviešu valodā.

1.8. Pielikumā:

1.9. Pilnvarotās personas paraksts:

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Informācija par būtiskas līdzdalības ieguvēju – fizisku personu

Ja ieguvējs ir fiziska persona, tā par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumentu veidi

Personas iesniegtie dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem

1.

Personu identificējoša informācija:   

1.1.

personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas nacionālais identifikācijas numurs (ja ir), personu identificējoša dokumenta dati (izdevējiestāde, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, numurs)Personas apliecinājums ar nepieciešamo informāciju  

1.2.

adrese un kontaktinformācijaPersonas apliecinājums ar nepieciešamo informāciju  

1.3.

informācija par personas dzīves gājumu, kurā norādīta izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze, kā arī jebkāda profesionālā darbība šobrīdDetalizēts curriculum vitae vai līdzvērtīgs dokuments  

2.

Informācija par personu un visām komercsabiedrībām, kuras tā vadījusi vai kontrolējusi pēdējo 10 gadu laikā:   

2.1.

informācija par personas administratīvo un kriminālo sodāmībuIzziņa no tiesībsargājošām iestādēm

Izziņa no uzraudzības iestādēm

  

2.2.

informācija par komercsabiedrībai, kas atradusies šīs personas kontrolē vai kuras padomē vai valdē tā bijusi, piemērotajiem sodiem un to, vai par to nav ierosināta administratīvā lieta vai sākts kriminālprocess, kā arī informācija, vai persona strādājusi komercsabiedrībā, kura bankrotējusi vai kurai atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbību1) Personas apliecinājums par minēto faktu neesamību

2) Personas skaidrojums par piemērotajām sankcijām, tās iesaisti, nodarījuma smagumu, sekām

  

2.3.

informācija par notiekošajiem pirmstiesas izmeklēšanas procesiem, administratīvajiem procesiem, tiesvedībām, tiesas nolēmumu izpildi, kas attiecas uz personuPersonas detalizēts skaidrojums

Valsts iestāžu izsniegti izraksti, apliecinājumi

  

2.4.

jebkāds atteikums reģistrēt, izsniegt atļauju, iegūt būtisku līdzdalību vai piešķirt licenci nodarboties ar tirdzniecību, komercdarbību vai strādāt noteiktā profesijā, jebkādas šādas reģistrācijas, atļaujas, līdzdalības vai licences atcelšana, atsaukšana vai izbeigšana, kā arī jebkāda veida valsts iestāžu vai profesionālo asociāciju veikta izslēgšana no to reģistriemPersonas detalizēts skaidrojums  

2.5.

darba attiecību piespiedu izbeigšana, pilnvarojuma atsaukšana, atbrīvošana no fiduciārajām attiecībām vai līdzīgām attiecībāmPersonas detalizēts skaidrojums  

2.6.

informācija par to, vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtējumu, šīs iestādes pieņemtie lēmumi, novērtējuma rezultātu apliecinājumsApliecinājums no uzraudzības institūcijas  

2.7.

personas aktīvu un saistību apkopojums par tās finanšu stāvokli, tostarp informācija par ienākumu avotiem, aktīviem un saistībām, dotajām un saņemtajām ķīlām un galvojumiemAktīvu un saistību apkopojums atbilstoši noteikumu 10. pielikumam

Līgumu kopijas

Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas iestādes apliecinātas ienākumu deklarācijas

Izraksti no valsts reģistriem par aktīvu īpašumtiesībām

Finanšu institūciju kontu izraksti par noguldījumiem, finanšu instrumentiem

Aktīvu novērtējums (persona var iesniegt savu vērtējumu, pamatojoties uz publiski pieejamu informāciju, norādot šīs informācijas avotu, ja konkrētā aktīva nav

Aktīvu novērtējums (normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificēta vērtētāja sagatavots vērtējums, ja aktīvi pamatā pierāda finanšu stabilitāti)

  

2.8.

personas profesionālās darbības (komercdarbības) aprakstsPersonas detalizēts komercdarbības apraksts, norādot ieņemamos amatus, darbības jomu, komercdarbības reģionus  

2.9.

ziņas par komercsabiedrībām, kurās personai ir kontrole vai kurās persona ir padomes vai valdes loceklis, un komercsabiedrībām, kurās personai ir būtiska līdzdalība vai būtiska ietekmeReģistrācijas dokuments

Akcionāru/dalībnieku reģistrs

Saraksts ar komercsabiedrībām (nosaukums, reģistrācijas nosaukums, datums, vieta)

  

2.10.

komercsabiedrību, kuras kontrolē vai vada persona, pēdējo triju gadu finanšu pārskati, šīm komercsabiedrībām vai pašai personai piešķirtie reitingi, publiski pieejami ziņojumi par šīm komercsabiedrībāmFinanšu pārskati

Vadības sagatavoti pārskati (operatīvā bilance), ja komercsabiedrība darbojas mazāk nekā vienu gadu kopš tās dibināšanas

Personas apliecinājums par piešķirtajiem reitingiem

Norāde uz publiski ticamu informāciju, kas jāņem vērā 2.10. punkta izpildē

  

2.11.

personas finanšu un nefinanšu interešu1 apraksts vai saistību ar tālāk minētajām personām apraksts:Interešu apraksts

Saistību apraksts

Interešu un saistību pamatojošie dokumenti (līgumi, vienošanās u.tml.)

Pielietotā balsstiesību izmantošanas veida apraksts

  

2.11.1.

ar finanšu institūcijas akcionāriem   

2.11.2.

ar jebkuru personu, kurai ir tiesības finanšu institūcijā izmantot balsstiesības vienā vai vairākos veidos:

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētās finanšu institūcijas pārvaldi

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par samaksu

– balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar iepriekš minēto balsstiesību izmantošanas veidu noteikumiem

– balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas turējumā konkrētajai personai un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi

– balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām

– balsstiesības, kuras konkrētā persona var izmantot kā pilnvarnieks tad, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi

   

2.11.3.

ar finanšu institūcijas padomes vai valdes locekļiem   

2.11.4.

ar finanšu institūcija un tās grupu   

2.12.

jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķēršļiem būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijāPersonas sniegta rakstveida informācija  

2.13.

ziņas par pilnvarnieku, ja persona, iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, balsstiesības ir pilnvarojusi vai pilnvaros izmantot citai personai:Personas sniegta rakstveida informācija

Pilnvara

Pilnvarojuma līgums

  

2.13.1.

ziņas par pilnvarnieka identitāti atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. punktam vai 3. pielikuma 1. punktamPielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti

3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  

2.13.2.

ziņas par citu labuma guvēju identitāti atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. punktam vai 3. pielikuma 1. punktamPielikuma 1. punktā minētie dokumenti

3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  

1 Finanšu intereses var būt tādas intereses kā kredītoperācijas, galvojumi un ķīlas; nefinanšu intereses var būt tādas intereses kā ģimenes vai ciešas attiecības.

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Informācija par būtiskas līdzdalības ieguvēju – juridisku personu

Ja ieguvējs ir juridiska persona, tā par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Persona iesniedz valsts iestāžu izdotus, personas izpildinstitūciju sagatavotus dokumentus. Ja šādus dokumentus nav iespējams sniegt, sniedz savu apliecinājumu vai skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi

Ieguvēja iesniegtie dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem (ja nepieciešams)

1.Personu identificējoša informācija:   
1.1.personas nosaukums, reģistrācijas datums, vieta, numursPersonas apliecinājums  
1.2.personas juridiskā adrese, pasta adrese, tālruņa, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adresePersonas apliecinājums  
1.3.personas tiesiskās formas reģistrācijaReģistrācijas apliecības vai cita veida reģistrācijas valstī izdota dokumenta kopija

Statūti

Dibināšanas līgums

  
1.4.informācija par komercdarbības veidu, pārskats par komercdarbību pēdējos trijos gadosPersonas detalizēts pārskats par veikto darbību, ietverot informāciju par nozari, komercdarbības reģioniem  
1.5.informācija par fiziskajām (juridiskajām) personām, kas faktiski vada personas komercdarbību (valdes, padomes locekļi vai atbildības ziņā līdzvērtīgas personas, kas pieņem lēmumus), norādot šo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas nacionālo identifikācijas numuru (ja ir), personu identificējoša dokumenta datus (izdevējiestāde, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, numurs)Saraksts ar personām, kas faktiski vada personas komercdarbību

Izraksti no personas institūciju lēmumiem

Direktoru reģistri

Izraksti no valsts iestāžu reģistriem

  
1.6.informācija par 1.5. punktā minēto personu dzīves gājumu, kurā norādīta izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze, kā arī jebkāda profesionālā darbība šobrīdDetalizēts curriculum vitae vai līdzvērtīgs dokuments  
1.7.ziņas par personas īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma

1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  
1.8.informācija par esošu trastu vai tādu, kurš tiks izveidots būtiskas līdzdalības ieguves rezultātā:   
1.8.1.informācija par pilnvarotajām personām, kuras saskaņā ar trasta dokumenta noteikumiem pārvalda trasta aktīvus, viņiem pienākošos daļu ienākumu sadalē2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma

1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  
1.8.2.informācija par visiem faktiskajiem trasta īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, trasta dibinātājiem2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma

1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  
1.8.3.informācija par balsstiesību sadalījumu trastā, personām, kas saņem ienākumus (dividendes un līdzīgus maksājumus) no trasta peļņasPersonas apliecinājums, izraksts no akcionāru reģistra vai līdzvērtīgs dokuments

2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma

1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  
2.Informācija par ieguvēju, jebkuru tā fizisku vai juridisku personu, kura faktiski vada ieguvēja komercdarbību, jebkuru komercsabiedrību, kuru ieguvējs kontrolē, un jebkuru akcionāru, kam ir būtiska ietekme uz ieguvēju 2.8. punkta izpratnē, pēdējo 10 gadu laikā:   
2.1.informācija par ieguvēja, jebkuras tā fiziskas vai juridiskas personas, kura faktiski vada ieguvēja komercdarbību, administratīvo un kriminālo sodāmībuIzziņa no tiesībsargājošām iestādēm

Izziņa no uzraudzības iestādēm

  
2.2.informācija par komercsabiedrībai, kas ir atradusies šīs personas kontrolē vai kuras padomē vai valdē tā bijusi, piemērotajiem sodiem un to, vai par to nav ierosināta administratīvā lieta vai sākts kriminālprocess, kā arī informācija, vai persona strādājusi komercsabiedrībā, kura bankrotējusi vai kurai atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbībuIzziņa no uzraudzības iestādēm

Personas apliecinājums par minēto faktu neesamību (esamību)

Personas skaidrojums par piemērotajām sankcijām, tās iesaisti, nodarījuma smagumu, sekām

  
2.2.informācija par notiekošajiem pirmstiesas izmeklēšanas procesiem, administratīvajiem procesiem, tiesvedībām, tiesas nolēmumu izpildi, kas attiecas uz ieguvējuPersonas detalizēts skaidrojums

Valsts iestāžu izsniegti izraksti, apliecinājumi

  
2.3.jebkāds atteikums reģistrēt, izsniegt atļauju, iegūt būtisku līdzdalību vai piešķirt licenci nodarboties ar tirdzniecību, komercdarbību vai strādāt noteiktā profesijā, jebkādas šādas reģistrācijas, atļaujas, līdzdalības vai licences atcelšana, atsaukšana vai izbeigšana, kā arī jebkāda veida valsts iestāžu vai profesionālo asociāciju veikta izslēgšanaPersonas detalizēts skaidrojums  
2.4.atbrīvošana no algota darba vai uzticības amata, fiduciārajām attiecībām vai līdzīgas situācijas (attiecībā uz personām, kas faktiski vada ieguvēja komercdarbību, un akcionāriem, kuriem ir būtiska ietekme uz ieguvēju)Personas detalizēts skaidrojums  
2.5.informācija par to, vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtējumu, šīs iestādes identificējoša informācija un novērtējuma rezultātu apliecinājumsUzraudzības institūcijas apliecinājums  
2.6.personas vai attiecīgos gadījumos – grupas, kurai persona pieder, kā arī personu, kuras efektīvi vada tās uzņēmējdarbību, finanšu un nefinanšu interešu1 apraksts vai saistību ar tālāk minētajām personām apraksts:Interešu apraksts

Saistību apraksts

Interešu un saistību pamatojošie dokumenti (līgumi, vienošanās u.tml.)

Pielietotā balsstiesību izmantošanas veida apraksts

  
2.6.1.ar finanšu institūcijas akcionāriem   
2.6.2.ar jebkuru personu, kurai ir tiesības finanšu institūcijā izmantot balsstiesības vienā vai vairākos veidos:

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētās finanšu institūcijas pārvaldi

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par samaksu

– balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā

– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar iepriekš minēto balsstiesību izmantošanas veidu noteikumiem

– balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas turējumā konkrētajai personai un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi

– balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām

– balsstiesības, kuras konkrētā persona var izmantot kā pilnvarnieks tad, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi

   
2.6.3.ar finanšu institūcijas padomes vai valdes locekļiem   
2.6.4.ar finanšu institūciju un tās grupu   
2.7.jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķēršļiem vai interešu konfliktiem būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijā, un iespējamie šādu šķēršļu vai interešu konfliktu risinājumiPersonas sniegta informācija  
2.8.informācija par personas balsstiesību un kapitāla sadalījumu, norādot informāciju par visu akcionāru (dalībnieku), kam ir būtiska ietekme, identitāti un viņu kapitāla daļām un balsstiesībām, jebkādiem akcionāru līgumiemLīgumi

Izraksti no akcionāru reģistriem

2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma

1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  
2.9.detalizēta grupas organizatoriskās struktūras shēma un informācija par īpašnieku līdzdalību un darbības veidiem, identificējot komercsabiedrības, kuras pakļautas finanšu uzraudzībai, ja persona ir daļa no grupas kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrībaShēma un detalizēts apraksts  
2.10.informācija par attiecībām starp grupas finanšu struktūrām un citām grupas nefinanšu struktūrām, ja persona ir daļa no grupas kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrībaDetalizēts apraksts  
2.11.informācija par ikvienu finanšu uzraudzības institūciju uzraudzītu, personas grupas ietvaros esošu kredītiestādi, dzīvības apdrošināšanas, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, to uzraugošās institūcijas (nosaukums)Šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti  
2.12.auditēti gada pārskati (solo vai konsolidētie, vai subkonsolidētie grupas līmenī) par pēdējiem trim pārskata gadiem, iekļaujot tajos šādu informāciju:

1) bilanci,

2) peļņas un zaudējumu aprēķinu vai ienākumu deklarāciju,

3) gada pārskatus un finanšu pielikumus un jebkādus citus dokumentus, ko personai ir pienākums sagatavot atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem

Pārskati  
2.13.ja personai revidēti finanšu pārskati nav pieejami, iesniedzami vadības sagatavoti finanšu pārskati par pēdējiem trim gadiemPārskati  
2.14.ja personas darbības periods ir mazāks nekā viens gads, persona iesniedz:

1) plānoto bilanci,

2) plānoto peļņas un zaudējumu aprēķinu vai ienākumu deklarāciju par pirmajiem trim darbības gadiem, pievienojot plānošanas pieņēmumus (planning assumptions)

Pārskati  
2.15.informācija par personai piešķirto kredītreitingu, kā arī informācija par kredītreitingu, kas piešķirts visai grupaiPersonas apliecinājums

Kredītreitingu aģentūras apliecinājums

  
3.Ja personas galvenais birojs atrodas ārvalstī, iesniedz šādu papildu informāciju:   
3.1.reģistrācijas apliecinājumu vai, ja tas nav pieejams, tam pielīdzināmu dokumentu,

kuru izsniedz ārvalstu finanšu nozares iestādes par potenciālo līdzdalības ieguvēju

Apliecinājums  
3.2.ja iespējams, ārvalstu finanšu uzraudzības institūciju apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi vai ierobežojumi finanšu institūcijas uzraudzības veikšanai nepieciešamās informācijas sniegšanaiApliecinājums  
3.3.vispārīgu informāciju par šīs trešās valsts regulatīvo režīmu, kas piemērojams personaiApraksts  
4.Ja persona ir valsts dibināts ieguldījumu fonds vai tam pielīdzināms veidojums, persona iesniedz šādu papildu informāciju:   
4.1.par fonda ieguldījumu politikas noteikšanu atbildīgo valsts institūciju (nosaukums)Personas apliecinājums

Izraksti no valsts iestāžu izdotajiem dokumentiem (rīkojumiem, dekrētiem utt.)

Normatīvo aktu normas

  
4.2.informāciju par ieguldījumu politiku un jebkādiem ieguldījumu ierobežojumiemIeguldījumu politika vai līdzvērtīgs dokuments  
4.3.par fonda ieguldījumu lēmumu pieņemšanu atbildīgajām personām (vārds, uzvārds un amats)Ieguldījumu politika, fonda darbības nolikums, noteikumi vai līdzvērtīgi dokumenti  
4.4.informāciju par atbildīgās valsts institūcijas ietekmi uz fonda un finanšu institūcijas ikdienas darbībuPersonas apliecinājums

Izraksti no valsts iestāžu izdotajiem dokumentiem (rīkojumiem, dekrētiem utt.) vai līdzvērtīgi dokumenti

  
5.Ja persona ir privātā kapitāla ieguldījumu fonds vai riska ieguldījumu fonds vai pēc darbības un ieguldījumu principiem pielīdzināms fonds, potenciālais līdzdalības ieguvējs iesniedz šādu papildu informāciju:   
5.1.detalizētu aprakstu par personas iepriekšējas būtiskas līdzdalības iegūšanu finanšu institūcijāsDetalizēts apraksts  
5.2.informāciju par fonda ieguldījumu politiku un visiem ieguldījumu ierobežojumiem, tostarp informāciju par ieguldījumu pārvaldi, faktoriem, kas ir ieguldījuma finanšu institūcijā lēmumu pamatā, informāciju par fonda izejas stratēģiju (exit strategy)Ieguldījumu politika vai līdzvērtīgs dokuments  
5.3.personas ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību, atbildīgajām personām par lēmumu pieņemšanu (vārds, uzvārds un amats)Ieguldījumu politika, fonda darbības nolikums, noteikumi vai līdzvērtīgi dokumenti

2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti

  
5.4.detalizētu aprakstu par personas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas procedūrām un tām piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesisko regulējumuApraksts

Procedūra vai līdzvērtīgs dokuments

  

1 Finanšu intereses var būt tādas intereses kā kredītoperācijas, galvojumi un ķīlas; nefinanšu intereses var būt tādas intereses kā ģimenes vai ciešas attiecības.

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Informācija par plānoto būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu

Persona par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi

Ieguvēja iesniegtie dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem

 Informācija par plānoto līdzdalības iegūšanu   
1.Finanšu institūcijas, kurā persona vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību, nosaukumsPaziņojumā iekļaujamā informācija  
2.Informācija par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķi (piemēram, stratēģisks ieguldījums, portfeļa pārvaldīšana u.c.)Paziņojumā iekļaujamā informācija  
3.Informācija par akciju skaitu un veidu (parastās akcijas, priekšrocību akcijas vai personāla akcijas) finanšu institūcijā, kas personai piederēja pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas un pēc tās, kā arī ziņas par akciju skaitu visā finanšu institūcijas pamatkapitālā (procentuāli euro) un balsstiesību proporcionālo sadalījumu, ja tas atšķiras no proporcionālā sadalījuma pamatkapitālāPaziņojumā iekļaujamā informācija  
4.Informācija par darījuma cenu, cenas noteikšanas kritērijiem, paskaidrojums, ja cena atšķiras no tirgus vērtībasVērtētāja novērtējums vai līdzvērtīgs dokuments

Personas skaidrojums par darījuma vērtību

  
5.Ziņas par citām personām, ar kurām persona rīkojas saskaņoti saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā, iegūšanas finansēšanu, katras personas ietekmi uz turpmāko finanšu institūcijas finansiālo un vadības darbībuPersonas sniegta informācija

2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti vai 3. pielikumā 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti

  
6.Informācija par personu, kas rīkojas saskaņoti, kopējo rīcību attiecībā uz finanšu institūcijuAkcionāru līgums

Akcionāru vienošanās

Akcionāru līguma projekts

  
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Informācija par plānoto grupas struktūru un tās ietekmi uz uzraudzību

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi

Ieguvēja iesniegtie dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams

1.Juridiska persona iesniedz finanšu institūcijas un grupas, kurā finanšu institūcija pēc plānotās līdzdalības iegūšanas tiks iekļauta, konsolidētās uzraudzības tvēruma (consolidated perimeter) analīzi.

Tajā jābūt ietvertai informācijai par to, kuras grupas struktūrvienības tiks iekļautas konsolidētas uzraudzības prasību tvērumā un kuros grupas līmeņos šīs prasības būs piemērojamas konsolidēti un subkonsolidēti

Personas sagatavots dokuments (ziņojums, analīze, pārskats, vērtējums)  
2.Visas personas iesniedz vērtējumu, vai plānotā iegūšana jebkādā veidā ietekmēs personas ciešās attiecības ar finanšu institūciju, finanšu institūcijas spēju laikus un precīzi sniegt Komisijai normatīvajos aktos noteikto informācijuPersonas sagatavots dokuments (ziņojums, analīze, pārskats, vērtējums)  
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Informācija par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas finansēšanas avotiem

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi

Ieguvēja iesniegtie dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams

 Persona sniedz detalizētu konkrētu plānotās iegūšanas finansējuma avotu skaidrojumu   
1.Informācija par privātiem finanšu resursiem un to izcelsmi un līdzekļu pieejamību, tostarp jebkādi atbilstošie pavaddokumenti, kas finanšu uzraudzības iestādei apliecina, ka plānotā līdzdalības iegūšana nav nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumsKomercsabiedrību gada pārskati

Komercsabiedrību izpildinstitūciju lēmumi

Nodokļu deklarācijas

Ienākumu deklarācijas

Naudas kontu izraksti

Finanšu instrumentu kontu izraksti

  
2.Informācija par plānotās līdzdalības iegūšanas apmaksas veidu un līdzekļu pārvešanai izmantoto tīkluKontu izraksti

Līgumi

  
3.Informācija par piekļuvi kapitāla avotiem un finanšu tirgiem, tostarp informācija par emitētajiem finanšu instrumentiemKontu izraksti

Komercsabiedrību gada pārskati

Komercsabiedrību izpildinstitūciju lēmumi

  
4.Informācija par saistībām, aizdevējiem, informācija par saistību dzēšanas termiņiem, nosacījumiem, ķīlām un galvojumiem, kā arī informācija par saistībām paredzēto ienākumu avotu un aizņemto līdzekļu izcelsmi, ja aizdevējs nav uzraudzīta finanšu institūcijaLīgumi

Kontu izraksti

Valsts reģistru apliecinājumi (ieraksti par hipotēku, kredītreģistru dati u.tml)

  
5.Informācija par finanšu darījumiem ar citiem finanšu institūcijas akcionāriemLīgumi

Kontu izraksti

  
6.Informācija par personas vai finanšu institūcijas aktīviem, kas tiks pārdoti tuvākajā laikā (pārdošanas nosacījumi, cenas novērtējums un citi darījumu raksturojoši nosacījumi) un kas tiks izmantoti būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanaiLīgumi

Vienošanās

Komercsabiedrību izpildinstitūciju pieņemti lēmumi

  
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Iesniedzamā informācija, ja persona plāno iegūt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, nesasniedzot 20% finanšu institūcijā

Ieguvējs par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi

Ieguvēja iesniegtie dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams

1.Personas stratēģijas dokuments, kas ietver vismaz:

1) personas darbības plānu saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu;

2) personas nodomu tuvākajā laikā palielināt, samazināt vai paturēt savas līdzdalības apmēru finanšu institūcijā;

3) personas nodomu attiecībā uz finanšu institūciju, norādot, vai persona plāno vai neplāno darboties kā aktīvs mazākumakcionārs, kā arī šādas darbības pamatojumu;

4) informāciju par izejas stratēģiju;

5) negatīvā scenārija aprakstu un finanšu prognozes

Stratēģijas dokuments  
2.Informācija par personas spēju un vēlmi atbalstīt finanšu institūciju ar papildu finanšu līdzekļu ieguldījumu no pašas līdzekļiem, lai attīstītu finanšu institūcijas darbību vai palīdzētu tai finansiālās grūtībās (izmantojamie avoti, ieguldījumu apmērs)Papildu finanšu līdzekļu ieguldījuma plāns

Apliecinājuma dokuments finanšu institūcijas finanšu atbalstam

  
8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Iesniedzamā informācija, ja persona plānot iegūt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, sasniedzot 20%, bet nesasniedzot 50%

Ieguvējs par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi

Ieguvēja iesniegti dokumenti

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams

1.Personas stratēģijas dokuments, kas ietver vismaz:

1) personas darbības plānu saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu;

2) personas nodomu tuvākajā laikā palielināt, samazināt vai paturēt savas līdzdalības apmēru finanšu institūcijā;

3) personas nodomu attiecībā uz finanšu institūciju, norādot, vai persona plāno vai neplāno darboties kā aktīvs mazākumakcionārs, kā arī šādas darbības pamatojumu;

4) informāciju par izejas stratēģiju;

5) negatīvā scenārija aprakstu un finanšu prognozes

Stratēģijas dokuments  

2.

Informācija par personas spēju un vēlmi atbalstīt finanšu institūciju ar papildu finanšu līdzekļu ieguldījumu no pašas līdzekļiem, lai attīstītu finanšu institūcijas darbību vai palīdzētu tai finansiālās grūtībās (izmantojamie avoti, ieguldījumu apmērs)Papildu finanšu līdzekļu ieguldījuma plāns

Apliecinājuma dokuments finanšu institūcijas finanšu atbalstam

  

3.

Ziņas par ietekmi, ko persona vēlas izmantot attiecībā uz finanšu pozīciju (ieskaitot dividenžu politiku), stratēģisko attīstību un finanšu institūcijas resursu sadaliStratēģijas dokuments  

4.

Personas vidēja termiņa plānu attiecībā uz finanšu institūciju, iekļaujot šādu informāciju:   

4.1.

būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķus un to sasniegšanas plānuStratēģiskais attīstības plāns  

4.2.

turpmāko trīs gadu plānotos finanšu rezultātus (pašu kapitāla atdeve, rentabilitāte un peļņa uz vienu akciju u.c.)   

4.3.

iespējamās izmaiņas darbībā, produktos, mērķa klientos un resursu struktūrā   

4.4.

ekonomisko pamatojumu finanšu institūcijas iekļaušanai un integrēšanai grupas struktūrā, tostarp galvenos ieguvumus no komercsabiedrību apvienošanas, kā arī politiku, kas nosaka grupas savstarpējos darījumus. Attiecībā uz dalībvalstīs uzraudzītajām finanšu institūcijām šo informāciju norāda tikai par tām, kuras līdzdalības iegūšanas darījums ietekmē vai ietekmēs   
9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Iesniedzamā informācija, ja persona plānot iegūt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, sasniedzot 50%

Ja plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā persona finanšu institūcijā iegūst būtisku līdzdalību, sasniedzot 50% un vairāk, vai arī finanšu institūcija kļūst par personas meitas sabiedrību, persona iesniedz Komisijai finanšu institūcijas biznesa plānu, iekļaujot tajā stratēģiskās attīstības plānu, turpmāko trīs gadu plānoto finanšu pārskatus un ietekmes uz finanšu institūcijas korporatīvo vadību un organizatorisko struktūru novērtējumu.

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Iespējamie dokumenti veidi/piezīmes

Ieguvēja iesniegti dokumenti/norāde, kur informācija atrodama

Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams

 Biznesa plāns, kurā iekļauti tālāk minētie dokumentiBiznesa plāns  
1.Stratēģiskās attīstības plāns, kas satur šādu informāciju:Biznesa plāna sastāvdaļa  
1.1.būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķus un to sasniegšanas plānu   
1.2.turpmāko trīs gadu plānotos finanšu rezultātus (pašu kapitāla atdeve, rentabilitāte un peļņa uz vienu akciju u.c.)   
1.3.iespējamās izmaiņas darbībā, produktos, mērķa klientos un resursu struktūrā   
1.4.ekonomisko pamatojumu finanšu institūcijas iekļaušanai un integrēšanai grupas struktūrā, tostarp galvenos ieguvumus no komercsabiedrību apvienošanas, kā arī politiku, kas nosaka grupas savstarpējos darījumus. Attiecībā uz dalībvalstīs uzraudzītajām finanšu institūcijām šo informāciju norāda tikai par tām, kuras līdzdalības iegūšanas darījums ietekmē vai ietekmēs   
1.5.informāciju par izejas stratēģiju   
1.6.negatīvā scenārija aprakstu un finanšu prognozes   
2.Trīs gadu plānoto finanšu pārskati (individuāli un konsolidētā līmenī), iekļaujot:Biznesa plāna sastāvdaļa  
2.1.prognozēto bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu   
2.2.prognozētos darbību raksturojošos rādītājus (kapitāla prasības, maksātspējas koeficients u.tml.)   
2.3.informāciju par pieļaujamo riska pakāpi (kredītriskam, tirgus riskam, operacionālajam riskam un pārējiem riskiem)   
2.4.prognozes par plānotajiem grupas iekšējiem darījumiem   
3.Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas ietekmes uz korporatīvo vadību un vispārējo organizatorisko struktūru finanšu institūcijā novērtējums, ieskaitot ietekmi uz:Biznesa plāna sastāvdaļa  
3.1.valdes, padomes sastāvu un tās pienākumiem, kā arī uz valdes vai padomes izveidotajām galvenajām finanšu institūcijas komitejām (vadības, riska, audita, atalgojuma u.c.), iekļaujot informāciju par personām, kas vada vai vadīs finanšu institūciju un tās komitejas; informāciju par personām, kuras tiks ieceltas uzņēmējdarbības vadīšanaiInformācija un dokumenti, kas nepieciešami šo personu izvērtēšanai atbilstoši katrā finanšu un kapitāla tirgus jomā noteiktajām normatīvo aktu prasībām  
3.2.administratīvajām un grāmatvedības procedūrām un iekšējo kontroli, norādot galvenās izmaiņas procedūrās un sistēmās, kas attiecas uz grāmatvedību un iekšējo kontroli (ieskaitot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu) un kas ietver galveno amata pienākumu (vismaz iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona) nozīmēšanuBiznesa plāna sastāvdaļa  
3.3.informācijas tehnoloģiju pārvaldības stratēģiju un organizāciju, norādot galvenās izmaiņas informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas, ārpakalpojumu izmantošanas, darbības dublēšanas, nepārtrauktības un audita pierakstu pārvaldības un drošības politikā un noteikumosBiznesa plāna sastāvdaļa  
3.4.politiku, kas nosaka apakšuzņēmēju darbību un ārpakalpojumus (attiecīgās jomas, pakalpojumu sniedzēju izvēlē) un attiecīgās tiesības un pienākumus galvenajām līgumslēdzēju pusēm (piemēram, audita pasākumi, sagaidāmo pakalpojumu kvalitāte)Biznesa plāna sastāvdaļa  
3.5.ietekmi uz korporatīvo vadību un vispārējo organizatorisko struktūru finanšu institūcijā, tostarp informāciju par izmaiņām akcionāru struktūrā vai balsstiesību sadalījumāBiznesa plāna sastāvdaļa  
10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
Personas aktīvu un saistību apkopojums
 1. Līdzdalība komercsabiedrībās

Līdzdalības veids (vērtspapīrs)

Komercsabiedrības nosaukums

Vērtspapīru skaits

Vērtspapīru nominālvērtība

Vērtspapīru tirgus vērtība vai patiesā vērtība, ja nav tirgus vērtības

Valūta

Līdzdalības apmērs (%)

Interneta mājaslapa vai cits resurss ar informāciju par komercsabiedrību

        
Kopējā nominālvērtība (euro)     
Kopējā tirgus vērtība (euro) vai patiesā vērtība (euro)     
  
 2. Citi finanšu instrumenti

Finanšu instruments

Komercsabiedrības nosaukums

Finanšu instrumentu skaits

Finanšu instrumentu nominālvērtība

Finanšu instrumentu tirgusvērtība vai patiesā vērtība, ja nav tirgus vērtības

Valūta

Interneta mājaslapa vai cits resurss ar informāciju par komercsabiedrību

       
Kopējā nominālvērtība (euro)    
Kopējā tirgus vērtība (euro) vai patiesā vērtība (euro)    
  
 3. Nekustamie īpašumi

Nosaukums

Nekustamā īpašuma veids (ēka, zeme u.tml.)

Tirgus vērtība

Valūta

Platība (ha)

Adrese

      
Kopējā nominālvērtība (euro)   
  
 4. Kustamie īpašumi

Nosaukums

Kustamā īpašuma veids (transporta līdzeklis, glezna u.tml.)

Tirgus vērtība

 

Valūta

Īpašuma adrese

      
      
Kopējā vērtība (euro)     
  
5. Finanšu līdzekļi  

Kredītiestāde (vai cits turētājs)

Datums

Apmērs

Valūta

  
    
Kopējā vērtība (euro)   
    
6. Citi aktīvi (aizdevumi utt.)  

Aktīvs

Vērtība

Valūta

Termiņš

  
      
Kopējā vērtība (euro)   
    
Kopējā aktīvu vērtība (euro)  
7. Saistības  

Aizdevējs

Dzēšanas termiņš

Apmērs

Valūta

  
      
Kopējie aktīvi (euro)   
    
8. Garantijas  

Garantijas ņēmējs

Dzēšanas termiņš

Apmērs

Valūta

  
      
Kopējā vērtība (euro)   
    
9. Ķīlas  

Ķīlas ņēmējs

Ķīla

Dzēšanas termiņš

Apmērs (euro)

  
      
Kopējā vērtība (euro)   
    
Kopējās saistības (euro)  
11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 92
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS BŪTISKAS LĪDZDALĪBAS PROCEDŪRAS KONTEKSTĀ

Jebkura jaunā īpašnieka piemērotības novērtēšana pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas kredītiestādē vai tās atsavināšanas ir neaizstājams instruments, lai pastāvīgi nodrošinātu jauno kredītiestāžu īpašnieku piemērotību un finanšu stabilitāti.

Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības politiku, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu (LESD).

Prudenciālās uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4. pantā VUM Regulas 6. panta ietvaros.

Ņemot vērā VUM Regulas 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 15. pantu, ECB izvērtē paziņojumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu kredītiestādēs (izņemot banku noregulējumu gadījumus (bank resolution)) un pieņem lēmumu, vai iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, kas izklāstīti attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos. Saskaņā ar KPD IV2 23. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu novērtē izvirzītā līdzdalības ieguvēja reputāciju un katra augstākās vadības pārstāvja, kurš pēc plānotās būtiskās līdzdalības iegūšanas vadīs kredītiestādi, reputāciju, zināšanas un pieredzi. VUM Pamatregulas3 85. pants nosaka nacionālo kompetento iestāžu (NKI) un ECB sadarbības noteikumus būtiskas līdzdalības procedūrā.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Visi pieprasītie personu dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzītā būtiskas līdzdalības ieguvēja kredītiestādē reputāciju un katra vadības struktūras un augstākās vadības darbinieka, kurš pēc būtiskās līdzdalības iegūšanas vadīs mērķa kredītiestādes darbību, piemērotību. Ja dati netiek iesniegti, pieteikumu par Jūsu nodomu iegūt būtisku līdzdalību kredītiestādē uzskata par nepilnīgu un ECB iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu, pamatojoties uz to, ka informācija par izvirzīto līdzdalības ieguvēju ir nepilnīga (KPD IV 23. panta 2. punkts).

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI VAI SAŅĒMĒJU GRUPAS

Būtiskas līdzdalības procedūras gaitā personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Kopējās uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB padomes locekļiem.

PIEMĒROJAMAIS DATU GLABĀŠANAS PERIODS

ECB jāglabā personas dati, kas sniegti pieteikumos vai paziņojumos par būtisku līdzdalību, 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums, vai no dienas, kad datu subjekti vairs nav akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība, vai nav uzraudzītās iestādes augstākās vadības pienākumu pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīvā lieta vai sākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APSTRĀDĀTĀJS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) Nr. 45/2001 izpratnē ECB ir datu apstrādātājs (Data Controller).

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un labot tos datus, kas attiecas uz viņu saskaņā ar ECB 2007. gada 17. aprīļa lēmuma 9. pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

KONTAKTI

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie datu apstrādātāja (Data Controller) (e-pasts: Authorisation@ecb.europa.eu) un/vai nacionālajā kompetentajā iestādē (e-pasts: fktk@fktk.lv).

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem var vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS).

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tostarp sensitīvos personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.
3 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.
4 OJ L 8, 12.1.2001.
5 OJ L116, 4.5.2007.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 23.07.2020.Zaudē spēku: 24.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 22.07.2020. OP numurs: 2020/139.16
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316224
{"selected":{"value":"05.07.2022","content":"<font class='s-1'>05.07.2022.-23.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2022","iso_value":"2022\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2022.-23.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2020","iso_value":"2020\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2020.-04.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"