Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2018. gada 17. martu.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 42/2016

Mārupē 2016. gada 30. novembrī
Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 24

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada domes
26.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2017;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada domes
22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2017
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada dome (turpmāk – dome) atbalsta juridiskās un fiziskās personas ar mērķi veicināt Mārupes novada iedzīvotāju kultūras un mākslas nozaru profesionālās, un amatiermākslas jaunrades procesu, un radošās darbības.

2. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām privātpersonām (turpmāk tekstā – persona):

2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai personai, kuras reģistrētais pamatdarbības veids ir saistīts ar kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību īstenošanu, ja tā atbilst vismaz vienai no sekojošām prasībām:

2.1.1. tās pamatdarbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

2.1.2. tās īstenotajos kultūras un kultūrizglītības projektos, kā arī veiktajās radošajās darbībās ir iesaistīti ne mazāk kā 5 (pieci) Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji.

2.2. Fiziskajai personai, kura pēc izglītības, profesijas vai pamatnodarbes ir saistīta ar kultūras, vai ar kultūrizglītības projektu, vai ar radošo darbību īstenošanu, kura darbojas individuāli vai 2.3. punkta prasībām atbilstošās apvienības sastāvā, ja tā atbilst vismaz vienai no sekojošām prasībām:

2.2.1. deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

2.2.2. apgūst izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm;

2.2.3. pieder nekustamais īpašums Mārupes novadā;

2.2.4. strādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2.3. Fizisko personu nereģistrētai apvienībai (radošiem kolektīviem, piemēram, kori, ansambļi) (turpmāk tekstā – Apvienība), kas kultūras, vai ar kultūrizglītības projektus, vai radošās darbības īsteno Mārupes novadā un/vai Mārupes novada vārdā, un/vai pārstāv Mārupes novadu, ja tā atbilst sekojošām prasībām:

2.3.1. tajā ir apvienojušies ne mazāk kā 70 % dalībnieku, kuri dzīvo vai strādā, vai mācas Mārupes novadā;

2.3.2. to vada persona, kuru nenodarbina uz jebkāda līguma pamata šī kolektīva vadīšanai pašvaldības iestāde.

2.4. Fiziskajai personai, kuras neatkarīgi no izglītības, profesijas vai pamatnodarbes savus individuālos kultūras un/vai kultūrizglītības projektus, un/vai radošās darbības īsteno Mārupes novadā un/vai Mārupes novada vārdā, vai tiem ir tieša saistība ar Mārupes novadu, un, ja tā atbilst vismaz vienai no sekojošām prasībām:

2.4.1. deklarētā dzīvesvieta, ne mazāk kā gadu, ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;

2.4.2. apgūst izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm.

3. Dome sniedz atbalstu, piešķirot:

3.1. finansējumu, vai

3.2. tiesības lietot pašvaldības nekustamo īpašumu par samazinātu nomas maksu, vai

3.3. balvu.

4. Ikviena persona viena budžeta gada ietvaros ir tiesīga saņemt tikai vienu viena veida atbalstu šīs personas pieprasītajā un šai personai Saistošajos noteikumos paredzētajā apmērā, izņemot gadījumus, kad Saistošajos noteikumos ir speciāli atrunāti gadījumi, kuros ir pieļaujams saņemt vairākus dažāda veida atbalstus vienlaicīgi.

5. Ja viena persona viena budžeta gada laikā tiek minēta vairāk nekā vienā pieteikumā par atbalsta pieprasīšanu, tad tiek izskatīts un atbalstīts tikai viens pieteikums, kurš ir saņemts pirmais, bet pārējie pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos personu tiek noraidīti, izņemot gadījumus, kad persona izmanto Saistošajos noteikumos īpaši atrunātās tiesības pieprasīt dažāda veida atbalstus vienlaicīgi.

6. Ikvienai personai ir tiesības saņemt tai pienākošos atbalstu arī pa daļām viena budžeta gada ietvaros.

II. Domes finansējuma piešķiršanas kārtība

7. Dome piešķir finansējumu, izmaksājot:

7.1. atbalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar personas plānotu dalību skatēs, semināros, koncertos vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme (turpmāk tekstā – domes atbalsts);

7.2. līdzfinansējumu izdevumu segšanai, kas saistīti ar personas plānotu pasākuma organizēšanu un novadīšanu vai ierosinātās ieceres īstenošanu, kurai (-am) ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme Mārupes novadā (turpmāk tekstā – domes līdzfinansējums).

8. Domes atbalstu piešķir tikai 2.2. punktā norādītajai fiziskajai personai un 2.3. punktā norādītajai apvienībai, ņemot vērā tās:

8.1. sasniegumus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms pieteikuma iesniegšanas;

8.2. pieteikumā norādītās izmaksas, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu 7.1. punktā minēto mērķi.

9. Domes atbalstā tiek iekļautas tikai izmaksas, kas saistītas ar ceļa izdevumu un dalības maksas segšanu, nepārsniedzot šādu apmēru:

9.1. fiziskajai personai, kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā vietējā līmenī – līdz 150,00 EUR gadā;

9.2. fiziskajai personai, kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā valsts līmenī – līdz 500,00 EUR gadā;

9.3. fiziskajai personai, kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā starptautiskajā līmenī – līdz 700,00 EUR gadā;

9.4. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir līdz 15 (piecpadsmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā vietējā līmenī – līdz 2250,00 EUR gadā;

9.5. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir līdz 15 (piecpadsmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā valsts līmenī – līdz 7500,00 EUR gadā;

9.6. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir līdz 15 (piecpadsmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā starptautiskajā līmenī – līdz 10 500,00 EUR gadā;

9.7. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir no 16 (sešpadsmit) līdz 30 (trīsdesmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā vietējā līmenī – līdz 4500,00 EUR gadā;

9.8. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir no 16 (sešpadsmit) līdz 30 (trīsdesmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā valsts līmenī – līdz 15 000,00 EUR gadā;

9.9. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir no 16 (sešpadsmit) līdz 30 (trīsdesmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā starptautiskajā līmenī – līdz 21 000,00 EUR gadā;

9.10. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir pāri 30 (trīsdesmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā vietējā līmenī – līdz 6000,00 EUR gadā;

9.11. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir pāri 30 (trīsdesmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā valsts līmenī – līdz 20 000,00 EUR gadā;

9.12. apvienībai, kurai dalībnieku skaits ir pāri 30 (trīsdesmit) un kurai 8.1. punktā minētajā periodā bija sasniegumi kultūras jomā starptautiskajā līmenī – līdz 28 000,00 EUR gadā.

10. Par sasniegumu Saistošo noteikumu 8.1. punkta izpratnē tiek uzskatīts fiziskās personas vai apvienības gūtais panākums skatē, koncertā, festivālā vai citā pasākumā, kuram ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme, ja tam ir dokumentāls apstiprinājums, kas apliecina, ka šajā pasākumā piedalījās ne mazāk kā 10 (desmit) atbilstoša līmeņa fiziskās personas vai apvienības, un fiziskā persona vai apvienība, kura iesniedza pieteikumu, ieguva vienu no 3 (trīs) godalgotām vietām attiecīgā grupā. Šāda apliecinājuma neesamība izslēdz jebkādu pieteikumā uzrādīto sasniegumu no vērtēšanas Saistošo noteikumu 8.1. punkta kārtībā. Ja pieteikumu iesniedz fiziskā persona, kura darbojas nevis individuāli, bet apvienības sastāvā, tad tiek vērtēti apvienības sasniegumi, ja apvienība atbilst 2.3. punkta prasībām.

11. Lai saņemtu domes atbalstu saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. punktu, fiziskā persona vai apvienības vadītājs iesniedz domē pieteikumu, kurā norāda:

11.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, darba vietu vai mācību vietu, apvienības gadījumā šī prasība attiecas uz katru apvienības dalībnieku;

11.2. fiziskās personas vai apvienības sasniegumus Saistošo noteikumu 8.1. punktā minētajā periodā, norādot vietu, laiku un pievienojot Saistošo noteikumu 10. punktā minēto apliecinājumu;

11.3. pasākuma, kuram nepieciešams domes atbalsts, apraksts, norises vieta un datums;

11.4. ceļa izdevumus un dalības maksu vienai fiziskajai personai, apvienības gadījumā – katrai no pieteikumā minētajām fiziskajām personām.

12. Domes atbalstu piešķir ar domes lēmumu nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemti visi 11. punktā minētie dokumenti, ja pieteikumu ir iesniegusi Saistošo noteikumu 8. punkta prasībām atbilstošā fiziskā persona vai apvienība.

13. Atbalstu nepiešķir, ja:

13.1. persona, kura pieprasa domes atbalstu, neatbilst Saistošo noteikumu 8. punkta prasībām;

13.2. persona nav iesniegusi 11. punktā minētos dokumentus vai iesniegtajos dokumentos nav norādījusi visas 11. punktā pieprasītās ziņas;

13.3. personai nav sasniegumu, tai skaitā nav pievienots Saistošo noteikumu 10. punkta prasībām atbilstošs apliecinājums;

13.4. persona pieprasa atbalstu mērķim, kurš neatbilst Saistošo noteikumu 7.1. punktā norādītajam, tai skaitā, ja ar atbalstu paredzēts segt jau taisītās izmaksas par dalību, kura notika pirms pieteikuma iesniegšanas;

13.5. persona nav iesniegusi atskaiti par iepriekš saņemto domes atbalstu;

13.6. personai ir konstatēti pārkāpumi iepriekš piešķirtā/o atbalsta/u izlietošanā un uz pieteikuma iesniegšanas dienu persona nav tos novērsusi;

13.7. persona jau ir saņēmusi maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru viena budžeta gada ietvaros;

13.8. saistošo noteikumu 5. punktā minētajā gadījumā.

14. Saistošo noteikumu 13. punktā minētajos gadījumos domes izpilddirektors paziņo pieteikuma iesniedzējam par atteikumu piešķirt domes atbalstu. Domes Izpilddirektora paziņojums ir apstrīdams Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Personai ir tiesības novērst 13. punktā minētos šķēršļus, kas bija par pamatu atteikumam piešķirt domes atbalstu, un iesniegt atkārtotu pieteikumu.

15. Ikvienai Saistošo noteikumu 2. punkta apakšpunktos minētajai personai ir tiesības saņemt domes līdzfinansējumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.2. punktu tās organizētā pasākuma novadīšanai vai ierosinātās ieceres īstenošanai, kurai (-am) ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme Mārupes novadā.

16. Līdzfinansējums personas organizētajam pasākumam tiek piešķirts, ja pasākums atbilst sekojošām prasībām:

16.1. norises vieta ir Mārupes novads;

16.2. mērķa auditorija ir Mārupes novada iedzīvotāji;

16.3. pasākums ir nozīmīgs vai ļoti nozīmīgs Mārupes novada iedzīvotājiem;

16.4. tam ir kultūras vērtība, kultūrizglītojoša vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme;

16.5. līdz pieteikuma iesniegšanas dienai tas nav ticis īstenots.

17. Saistošo noteikumu 16.3. apakšpunkta izpratnē nozīmīgs pasākums ir tāds, kurš vērtēšanas rezultātā saskaņā ar Saistošo noteikumu pielikumā Nr. 1 ietvertajiem kritērijiem ieguva 50–79 punktus, ļoti nozīmīgs – 80–100 punktus.

18. Līdzfinansējums nozīmīgam pasākumam ir 700,00 EUR.

19. Līdzfinansējums ļoti nozīmīgam pasākumam ir 1500,00 EUR.

20. Līdzfinansējums personas ierosinātās ieceres īstenošanai, kurai ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme, tiek piešķirts, ja ir ievērotas sekojošas prasības:

20.1. ieceres īstenošanas rezultātā publiskajā vidē tiks izplatīts Mārupes novada nosaukums;

20.2. iecere ir vērsta uz Mārupes novada atpazīstamību ārpus novada robežām;

20.3. ieceres īstenošanas rezultātā tiks radīta jauna vai saglabāta esošā vēsturiskā, zinātniskā vai mākslinieciskā vērtība;

20.4. iecere ir nozīmīga vai ļoti nozīmīga Mārupes novada iedzīvotājiem;

20.5. līdz pieteikuma iesniegšanas dienai tā nav tikusi īstenota.

21. Saistošo noteikumu 20.4. apakšpunkta izpratnē nozīmīga iecere ir tāda, kura vērtēšanas rezultātā saskaņā ar Saistošo noteikumu pielikumā Nr. 2 ietvertajiem kritērijiem ieguva 60–89 punktus, ļoti nozīmīga – 90–120 punktus.

22. Par ieceri Saistošo noteikumu 20. punkta izpratnē var tikt atzīta arī personas dalība valsts un starptautiskā līmeņa pasākumos, ja tādā veidā tiek sasniegti 20.1.–20.4. punktā minētie mērķi.

23. Līdzfinansējums nozīmīgai iecerei ir 1500,00 EUR.

24. Līdzfinansējums ļoti nozīmīgai iecerei ir 3000,00 EUR.

25. Lai saņemtu domes līdzfinansējumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.2. punktu, persona iesniedz pieteikumu, kurā norāda:

25.1. personas identificējošus datus – fiziskajai personai vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, darba vietu vai mācību vietu, juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, pamatdarbības vietu, ja tā atšķiras no juridiskās adreses, un pamatdarbības vietas lietošanas tiesisku pamatojumu, juridiskās personas piesaistīto Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, personas kodu deklarēto dzīvesvietu, darba vietu vai mācību vietu;

25.2. personas organizētā pasākuma vai ierosinātās ieceres, kurai ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme Mārupes novadā, aprakstu, norādot norises laiku, vietu, pasākuma vai ieceres īstenošanas rezultātā sasniedzamo rezultātu un rezultatīvo rādītāju, kā arī sniedzot informāciju katram vērtēšanas kritērijam saskaņā ar Saistošo noteikumu pielikumu Nr. 1 vai pielikumu Nr. 2;

25.3. plānoto izmaksu tāmi saskaņā ar pielikumu Nr. 3, norādot personas pašas piesaistīto finansējumu avotu un apmēru, īpaši atzīmējot, vai pasākuma vai ieceres īstenošanas gaitā no mērķauditorijas ir plānots ieņemt papildus finanšu līdzekļus;

25.4. par pasākuma organizēšanu vai ieceres īstenošanu atbildīgās fiziskās personas dzīves gājuma un profesionālās pieredzes aprakstu – darba pieredze, ziņas par reputāciju, pozitīvas atsauksmes un tml.;

25.5. publicitātes pasākumus.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2017)

25.1 Domes piešķiramais līdzfinansējums tiek aprēķināts pamatojoties uz izmaksām, kuras pieteikumam pievienotajā tāmē norādītas kā nepieciešamas pasākuma vai ierosinātās ieceres mērķa sasniegšanai.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

25.2 Tāmē norādīto plāno izmaksu pamatojošie izdevumi nevar būt radušies līdz domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas brīdim, kā arī izmaksas nevar veidot izdevumi, kuri saistīti ar

25.2 1. atlīdzību par pasākuma vai ieceres plānošanu, koordinēšanu, kontroli un novadīšanu (autoratlīdzība, personas un iesaistītā personāla atalgojums, apdrošināšana u.tml.);

25.2 2. personas ikdienas pastāvēšanu vai tās pamatdarbības nodrošināšanu, un kuri var tikt izmantoti pirms un pēc pieteiktā pasākuma (ieceres) īstenošanas (ēdināšana, kancelejas preces, biroja piederumi un aprīkojums, telekomunikācijas un interneta pakalpojumi, biroja uzturēšanas izmaksas u tml.).

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

25.3 Dome, konstatējot, ka tāmē ir norādītas 25.2 punktā minētās izmaksas (neattiecināmas), samazina pieprasītā līdzfinansējuma apmēru, tajā iekļaujot tikai saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem attiecināmas izmaksas.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

26. Pieteikumam pievieno Mārupes novada Kultūras nama direktora atzinumu, ka pasākums vai iecere atbilst Mārupes novada domes apstiprinātajai Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plānam.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

27. Domes līdzfinansējumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.2. punktu piešķir ar domes lēmumu nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemti visi 25. punktā un 26. punktā minētie dokumenti, ja pieteikumu ir iesniegusi Saistošo noteikumu 15. punkta prasībām atbilstošā persona.

28. Domes līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

28.1. persona, kura pieprasa domes līdzfinansējumu, neatbilst Saistošo noteikumu 15. punkta prasībām;

28.2. persona nav iesniegusi 25. punktā un 26. punktā minētos dokumentus vai iesniegtajos dokumentos nav norādījusi visas 25. punktā pieprasītās ziņas;

28.3. persona pieprasa līdzfinansējumu mērķim, kurš neatbilst Saistošo noteikumu 20. punktā norādītajam, tai skaitā, lai segtu izmaksas, kuras radušās notikušajam pasākumam vai īstenotajai iecerei jau pirms pieteikuma iesniegšanas un domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu taisītās izmaksas jau notikušajam pasākumam vai īstenotajai iecerei;

28.4. saistošo noteikumu 13.5.–13.8. apakšpunktos minētajos gadījumos;

28.5. pasākums vai iecere vērtēšanas rezultātā saskaņā Saistošo noteikumu pielikumu Nr. 1 vai pielikumu Nr. 2 netika atzīts par nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

29. Domes līdzfinansējumu atsaka piešķirt Saistošo noteikumu 14. punktā atrunātajā kārtībā.

III. Domes finansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtība

30. Pamatojoties uz Mārupes novada domes pieņemto lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Saistošo noteikumu 12. vai 27. punktu, persona slēdz administratīvo līgumu ar Mārupes novada domes izpilddirektoru par domes finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību.

31. Ja persona pieteikumā bija lūgusi pārskaitīt domes atbalstu trešajai personai, kura uzņemas atbildību par tā izlietojumu, līgums tiek slēgts starp personu, domes izpilddirektoru un trešo personu.

32. Saistošo noteikumu 31. punkta nosacījumi nav piemērojami attiecībā uz domes līdzfinansējumu, kuru drīkst izmaksāt tikai tai personai, kura to bija lūgusi un kurai tai tas ir ticis piešķirts ar domes lēmumu, par to noslēdzot divpusējo administratīvo līgumu.

33. Finansējumu izmaksā tikai pēc tam, kad administratīvo līgumu paraksta visas puses, bet ne ātrāk kā vienu mēnesi pirms atbalstītās personas dalības vai atbalstītā pasākuma norises vai ieceres īstenošanas uzsākšanas datuma. Ja personas dalība, pasākuma vai ieceres īstenošana tiek plānota pa daļām laika periodā, kas garāks par vienu mēnesi, finansējumu izmaksā pa daļām šajā punktā noteiktā kārtībā pirms katras attiecīgas dalības vai katras pasākuma (ieceres) daļas.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

33.1 Persona ir tiesīga veikt izmaiņas plānoto izdevumu tāmē līdz 20 % (divdesmit procentu) apmērā no katras atbalstītās konkrētās tāmes pozīcijas. Šādas izmaiņas ir pieļaujamas tikai gadījumā, ja vienlaicīgi tiek paredzēti atbilstoši mazāki izdevumi kādā citā tāmes pozīcijā, kā arī netiek palielināts ar domes lēmumu piešķirtais līdzfinansējums, saglabājot procentuālo sadalījumu starp pašu finansējumu un līdzfinansējumu un 25.12 punktā noteiktos nosacījumus. Izmaiņas tāmē tiek akceptētas administratīvajā līgumā noteiktā kārtībā, ja tās atbilst šī punkta prasībām un tiek iesniegtas Pašvaldībā 33. punktā noteiktā termiņā pirms finansējuma izmaksas. Pēc finansējuma izmaksāšanas izmaiņas tāmē nav pieļaujamas, izmaiņas finansējuma izlietojumā tiek vērtētas saskaņā ar 35.1 vai 35.2 punktu.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

34. Pretendents, kurš saņēmis Pašvaldības finansējumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā personas dalības atbalstītajā aktivitātē vai no pasākuma vai ieceres pēdējās norises dienas administratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā, iesniedz Pašvaldībai piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem (vai to kopijām uzrādot oriģinālu) saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

35. Finansējuma saņēmējs atmaksā Pašvaldībai saņemto finansējumu sekojošā apmērā šādos gadījumos:

35.1. neizlietotu finansējuma daļu, ja persona ir piedalījusies atbalstītajā pasākumā (skatē, seminārā, koncertā vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme) vai, ja pasākums vai iecere tika īstenota pilnībā, pieteikumā un līgumā norādītais rezultāts ir sasniegts, bet atsevišķas finansējuma pozīcijas nav tikušas izlietotas, kopumā personas dalību, pasākumu (ieceri) neietekmējot;

35.2. neatbilstoši piešķiršanas mērķim izlietotu finansējumu, ja:

35.2.1. persona nav piedalījusies atbalstītajā pasākumā (skatē, seminārā, koncertā vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme) vai pasākums vai iecere tika īstenota tikai daļēji vai netika īstenota vispār un nav konstatēts 35.1. punktā minētais gadījums,

35.2.2. Pieteikumā norādītais rezultāts nav sasniegts,

35.2.3. finansējums izlietots neatbilstoši tāmē norādītajām pozīcijām;

35.2.4. finansējums tika izlietots 25.1 punktā norādīto neattiecināmo izmaksu segšanai vai jebkuru citu izdevumu segšanai, kuri nav bijuši ietverti 25.3 punktā minētā tāmē vai 33.1 punktā minētajos tāmes grozījumos;

35.2.5. dalība atbalstītajā pasākumā (skatē, seminārā, koncertā vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme) ir notikusi vai pasākums vai iecere tika īstenota, pārkāpjot administratīvā līguma un domes lēmuma par finansējuma piešķiršanu nosacījumus vai neievērojot personas pieteikumā norādīto informāciju;

35.2.6. nav iesniegta atskaite saskaņā ar 34. punktu.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

36. Ja finansējuma saņēmējs neatmaksā saņemto finansējumu 35. punktā paredzētajos gadījumos administratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā, Mārupes novada domes izpilddirektors uzsāk piespiedu izpildi saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(Mārupes novada domes 26.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 16/2017 redakcijā)

IV. Tiesību piešķiršana lietot domes nekustamo īpašumu par samazinātu nomas maksu

37. Personām ir tiesības lūgt piešķirt lietošanā domes nekustamo īpašumu par samazinātu nomas maksu, lai veicinātu kultūras un mākslas nozares profesionālās, un amatiermākslas jaunrades procesu vai īstenotu radošās darbības Mārupes novada iedzīvotājiem, šādā kārtībā:

37.1. kopā ar 25. punktā minēto pieteikumu lūdzot piešķirt lietošanā domes nekustamo īpašumu – zemi, telpu vai telpu grupu atbalstāmā pasākuma organizēšanai vai atbalstāmās ieceres īstenošanai;

37.2. iesniedzot patstāvīgu pieteikumu ar lūgumu piešķirt lietošanā domes nekustamo īpašumu – zemi, telpu vai telpu grupu.

38. Saistošo noteikumu 37.1. punktā minēto lūgumu dome izlemj vienlaikus ar pamata pieteikumu, piešķirot lietošanā pieprasīto vai līdzvērtīgu pieprasītajam nekustamo īpašumu – zemi, telpu vai telpu grupu un samazinot nomas maksu par 100 % no attiecīgajam īpašumam domes spēkā esošajos lēmumos, saistošajos noteikumos vai augstākā juridiskā spēka normatīvajos aktos noteiktās nomas maksas.

39. Saistošo noteikumu 37.2. punktā minēto lūgumu dome apmierina gadījumā, ja pieteikumu iesniedz persona, lai nodrošinātu kultūras un mākslas nozaru profesionālās, un amatiermākslas jaunrades procesu vai radošo darbību īstenošanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā vienu gadu ir Mārupes novadā, un šai prasībai neatbilstošu personu skaits nepārsniedz 20 % no pieteikumā norādīto personu kopskaita, piešķirot lietošanā pieprasīto vai līdzvērtīgu pieprasītajam nekustamo īpašumu – zemi, telpu vai telpu grupu un samazinot nomas maksu par 75 % no attiecīgajam īpašumam domes spēkā esošajos lēmumos, saistošajos noteikumos vai augstākā juridiskā spēka normatīvajos aktos noteiktās nomas maksas. Lietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu kalendāru gadu, biežums – 1 (vienu) reizi nedēļā līdz 2 (divām) stundām.

40. Saistošo noteikumu 39. punktā paredzēto lēmumu pieņem domes izpilddirektors, pārbaudot pieteikumā norādīto personu atbilstību Saistošo noteikumu prasībām, kā arī ņemot vērā Kultūras nama direktora atzinumu, ka pieteiktais kultūras un mākslas nozaru profesionālās un amatiermākslas jaunrades process vai radošā darbība atbilst Mārupes novada domes apstiprinātajai Kultūras stratēģijai un Kultūras pasākumu plānam kārtējam gadam.

41. Pēc Saistošo noteikumu 38. vai 40. punktā paredzētā lēmuma pieņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms attiecīga nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas, persona slēdz līgumu ar domes izpilddirektoru. Ja ar 38. vai 40. punktā paredzēto lēmumu personai tika piešķirtas tiesības izmantot domes nekustamo īpašumu ilgtermiņā ar atkārtotības raksturu, tad pirms līguma slēgšanas šī punkta kārtībā, īpašuma izmantošanas laiki un datumi grafika veidā ir īpaši saskaņojami ar attiecīgā īpašuma pārzini.

42. Ja persona neizmanto nekustamo īpašumu saskaņā ar saskaņoto grafiku vai to izmanto mazāk nekā puse no sākotnēji pieteiktajām personām vairāk nekā vienu kalendāro mēnesi pēc kārtas, dome ir tiesīga lemt par piešķirto tiesību anulēšanu.

V. Apbalvošanas kārtība

43. Par izciliem sasniegumiem kultūras jomā valsts līmenī, pārstāvot Mārupes novadu, un starptautiskajā līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku, šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām atbilstošā persona, izņemot juridisko personu, var tikt apbalvota, saņemot balvu. Balva ir piešķirama par sasniegumiem, kuri gūti ne vēlāk kā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pirms attiecīga domes lēmuma pieņemšanas. Balvas atkārtota piešķiršana par vienu un to pašu sasniegumu nav pieļaujama.

44. Balvas par sasniegumiem kultūras jomā var tikt izmaksātas naudā līdz 1000,00 EUR vienai fiziskajai personai pēc nodokļu samaksas, vai līdz 1500,00 EUR fizisko personu nereģistrētai apvienībai pēc nodokļu samaksas.

VI. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība

45. Mārupes novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

46. Domes izpilddirektora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību, kā arī darbības, kas saistītas ar piespiedu izpildi, var apstrīdēt Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas dienu spēku zaudē Mārupes novada domes 2010. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 31/2010 "Par kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums Nr. 1
Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2016
Kritēriji personas organizētā pasākuma atzīšanai par nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu Mārupes novada iedzīvotājiem
KritērijsVērtējums
Pasākuma novitāte

 

Pasākums tiek īstenots novadā pirmo reizi –20 punkti;

Pasākums novadā tiek īstenots līdz 5 (piecām) reizēm gadā – 10 punkti;

Pasākums novadā tiek īstenots 5 (piecas) reizes gadā un vairāk – 0 punkti.

Pasākuma noturībapasākums ir pieprasīts un aktuāls – 20 punkti;

pasākums ir maz pieprasīts – 10 punkti;

pasākums nav pieprasīts vispār, nav aktuāls – 0 punkti.

Personas pašfinansējums

(procentos no kopējām projekta izmaksām)

pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām – 20 punkti;

pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem 30–50 % apmērā no pasākuma kopējām izmaksām – 15 punkti;

pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem 29 – 10 % apmērā no kopējām izmaksām – 10 punkti;

pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem mazāk par 10 % no kopējām pasākuma izmaksām vai netiek paredzēts vispār – 0 punkti.

Papildus finanšu līdzekļu ieņēmums no mērķauditorijasNav paredzēts – 20 punkti

Ir paredzēts – 0

Publicitātepersona piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt ne mazāk kā 3 (trīs) masu informācijas līdzekļus *, t.sk. obligāti 1 (vienu) radio pārstāvi, 1(vienu) televīzijas pārstāvi un 1 (vienu) preses pārstāvi, kā arī vismaz 1 (vienu) sociālo tīklu pēc saviem ieskatiem – 20 punkti;

persona piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt ne mazāk kā 2 (divus) dažādu masu informācijas līdzekļus pēc savas izvēles, kā arī vismaz 1 (vienu) sociālo tīklu pēc saviem ieskatiem – 15 punkti;

persona piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt 1 (vienu) masu informācijas līdzekli pēc domes izvēles – 10 punkti

persona piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt 1 (vienu) masu informācijas līdzekli pēc savas izvēles – 5 punkti;

pasākuma organizēšanā masu informācijas līdzekļu piesaistīšana (piesaiste) nav paredzēta – 0 punkti.

* saskaņā ar likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 2. panta pirmo daļu

Pielikums Nr. 2
Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2016
Kritēriji personas ierosinātās ieceres atzīšanai par nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu Mārupes novada iedzīvotājiem
KritērijsVērtējums
Personas uzticamība un reputācijapieteikumam pievienotas ne mazāk kā 5 (piecas) pozitīvas atsauksmes (saņemtas pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešos) – 20 punkti;

pieteikumam pievienotas 2 (divas) – 4 (četras) pozitīvas atsauksmes (saņemtas pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešos) – 10 punkti;

pieteikumam pievienota 1 (viena) pozitīva atsauksme (saņemta pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešos) – 5 punkti;

pieteikumam nav pievienota atsauksme vispār – 0 punkti;

Personas pieredzePersona ir organizējusi 5 (piecus) un vairāk pasākumus vai īstenojusi 5 (piecas) un vairāk ieceres, kurām (-iem) ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme, vai arī darbojas jomā, kurā iesniedz pieteikumu vairāk kā 10 (desmit) gadus – 20 punkti;

Persona ir organizējusi 2 (divus) – 4 (četrus) pasākumus vai īstenojusi 2 (divas) – 4 (četras) ieceres, kurām (-iem) ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme, vai arī darbojas jomā, kurā iesniedz pieteikumu vairāk kā 5 (piecus) – 10 (desmit) gadus – 10 punkti;

Persona ir organizējusi 1 (vienu) pasākumu vai īstenojusi 1 (vienu) ieceri, kurai(-am) ir kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme, vai arī darbojas jomā, kurā iesniedz pieteikumu vairāk līdz 5 (pieciem) gadiem – 5 punkti;

Personai nav pieredzes – 0 punkti.

Ieceres publicitāteIeceres īstenošanas rezultātā Mārupes novada nosaukums tiks popularizēts ne mazāk kā 3 (trijos) dažādos masu mediju līdzekļos – 20 punkti;

Ieceres īstenošanas rezultātā Mārupes novada nosaukums tiks popularizēts ne mazāk kā 2 (divos) dažādos masu mediju līdzekļos – 15 punkti;

Ieceres īstenošanas rezultātā Mārupes novada nosaukums tiks popularizēts ar 1 (viena) masu mediju līdzekļa starpniecību pēc domes izvēles – 10 punkti;

Ieceres īstenošanas rezultātā Mārupes novada nosaukums tiks popularizēts ar 1 (viena) masu mediju līdzekļa starpniecību pēc personas izvēles – 5 punkti;

Ieceres īstenošanā masu mediju līdzekļu iesaistīšana (piesaiste) nav paredzēta – 0 punkti.

Ieceres atpazīstamībaIeceres īstenošanas rezultātā Mārupes novads kļūst atpazīstams uz nenoteiktu laiku, bet ne mazāku par 6 (sešiem) mēnešiem – 20 punkti;

Ieceres īstenošanas rezultātā Mārupes novads kļūst atpazīstams uz laiku ne mazāku par 1 (vienu) mēnesi – 10 punkti;

Ieceres īstenošanas rezultātā Mārupes novads kļūst atpazīstams uz laiku mazāku par 1 (vienu) mēnesi – 5 punkti;

Ieceres novitāte

 

Iecere tiek īstenota Latvijas Republikā pirmo reizi –20 punkti;

Iecere tiek īstenota Mārupes novadā pirmo reizi– 15 punkti;

Iecere regulāri tiek īstenota novadā vai saistībā ar novadu – 10 punkti.

Personas pašfinansējums

(procentos no kopējām projekta izmaksām)

Iecere tiek finansēta no paša līdzekļiem vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām – 20 punkti;

no paša līdzekļiem 30–50 % apmērā no kopējām izmaksām – 15 punkti;

iecere tiek finansēta no paša līdzekļiem 29 – 10 % apmērā no kopējām izmaksām – 10 punkti;

iecere tiek finansēta no paša līdzekļiem mazāk par 10 % no kopējām izmaksām vai netiek paredzēts vispār – 0 punkti.

Pielikums Nr. 3
Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2016

(Pielikums Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

TĀME
par organizētā pasākuma vai ierosinātās ieceres pozīciju un izdevumu apmēru

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 25.3 punktu (pretendenta vārds, uzvārds, nosaukums) apliecinu, ka tāmē paredzētā pasākuma vai ierosinātās ieceres izdevumu pozīciju uzskaitījums un apmērs ir pilnīgs un attiecināms uz pieteikumā norādītā mērķa sasniegšanu.

*Projekta Tāme

Nr.

Izdevumu pozīcija, mērķis

Paredzamais apmeklētāju/mērķauditorijas skaits

Paredzamais finansējums uz vienu apmeklētāju

Pašu finansējums

Pašvaldības finansējums

Kopējās izmaksas

       
       
       
       
       
       
       

Kopā

x

  

0

0

0

       

**Tāmes precizējumi

Nr.

Izdevumu pozīcija, mērķis

Paredzamais apmeklētāju/mērķauditorijas skaits

Paredzamais finansējums uz vienu apmeklētāju

Izmaiņu pamatojums

Pašu finansējums

Pašvaldības finansējums

Kopējās izmaksas

        
        
        
        
        
        
        

Kopā

x

   

0

0

0

Pasākuma/ieceres sasniedzamais rezultāts (obligāti norādīt, kādu rezultātu ir paredzēts sasniegt novadot pasākumu vai īstenojot ieceri).

 
 
 

.

 
20__.gada __.__________________   
  

(paraksts, atšifrējums)

 

* aizpildāma, iesniedzot pieteikumu domē par līdzfinansējuma saņemšanu.

** aizpildāma, iesniedzot tāmes grozījumus attiecībā uz izmaksu apmēra izmaiņām.

 

Pielikums Nr. 4
Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2016

(Pielikums Mārupes novada domes 22.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 30/2017 redakcijā)

FINANŠU ATSKAITE
par piešķirtā finansiālā atbalsta/līdzfinansējuma izlietojumu

Pasākuma/ieceres sasniegtais rezultāts un rezultatīvais rādītājs (obligāti norādīt informāciju par pasākuma lietderību un efektivitāti).

 
 

.

 

Projekta Tāme

Faktiskā Izpilde

Nr.

Izdevumu pozīcija, mērķis

Paredzamais apmeklētāju/mērķauditorijas skaits

Paredzamais finansējums uz vienu apmeklētāju

Pašu finansējums

Pašvaldības finansējums

Kopējās izmaksas

Preču piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs

Maksājuma dokuments (rēķina Nr., pavadzīmes Nr., maksāšanas uzdevums, čeks)

Kopējās izmaksas

Pašu finansējums

Pašvaldības finansējums

Piezīmes

             
             
             
             
             
             
             

Kopā

x

  

0

0

0

x

x

0

0

0

 

* Pielikumā obligāti pievienojami izlietojuma apliecinoši dokumenti.

20__.gada __.__________________   
  

(paraksts, atšifrējums)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42/2016Pieņemts: 30.11.2016.Stājas spēkā: 31.01.2017.Publicēts: Mārupes Vēstis, 1, 30.01.2017.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314003
{"selected":{"value":"17.03.2018","content":"<font class='s-1'>17.03.2018.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2018","iso_value":"2018\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2018.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
17.03.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)