Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2022. gada 17. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3

Liepājā 2020. gada 20. februārī (prot. Nr. 3, 13. §)
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam
APSTIPRINĀTI
ar Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. februāra lēmumu Nr. 49/3
(prot. Nr. 3, 13. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība
"
15. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.

2. Licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam tiek organizēta saskaņā ar biedrības "Liepājas ezeri" izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu "NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS EZERĀ UN TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM 2020.–2024. GADAM" (pielikumā) un tā pielikumiem.

3. Saistošie noteikumi ir spēkā piecus gadus no to spēkā stāšanās dienas.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra saistošos noteikumus Nr. 16 "PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS EZERĀ";

4.2. Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Apstiprināts ar Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam 2020.–2024. gadam
I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam (kartoshēma 1. pielikumā). Nolikums neattiecas uz makšķerēšanu Pērkones kanālā un Liepājas ezeram piegulošajos polderu kanālos.

2. Liepājas ezers, kura platība ir 3715 ha, atrodas Liepājas pilsētas, Grobiņas un Nīcas novadu administratīvajās teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Tirdzniecības kanāls atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu ir privāti ūdeņi.

4. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", pamatojoties uz Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 2006. gada 5. janvārī apstiprināto "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi", 7.2. un 7.3. nodaļu, ievērojot dabas lieguma "Liepājas ezers" Dabas aizsardzības plāna punkta 2.2.2., 2.4.2.2., sadaļas c., d. un e., Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" paredzētos nosacījumus, kuri kopš 2006. gada pamato licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, kas 15 (piecpadsmit) gadus ir bijis vides aizsardzības nosacījumu un zivsaimnieciskais pamatojums licencētajai makšķerēšanai. Rezultātā tiks veicināts:

4.1. vērtīgo zivju – līdaku, asaru, salaku un vēdzeļu izmantošanas ilgtspējība;

4.2. dos pienesumu Latvijas Zivju fonda projektiem, lai notiktu zivju mazuļu ielaišana un zivsaimnieciskie pētījumi;

4.3. stiprinās makšķerēšanas un zvejas kontroli;

4.4. samazinās zivju resursu lietotāju ietekmi uz vides kvalitāti dabas liegumā "Liepājas ezers";

4.5. rosinās finansējuma piesaisti jaunu projektu realizācijai, kas saistīti ar Liepājas ezera dabas vērtībām – zivīm, putniem, zemūdens un piekrastes augu biotopiem.

5. Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība "Liepājas ezeri", vienotais reģistrācijas Nr. 40008082556; adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, e-pasts: federacija@apollo.lv, tel. Nr. +37129268311. Pilnvarojumu dokumenti ir uzrādīti nākošajam laika periodam no 2020. gada.

6. Licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Šo normatīvo aktu izpratnē Pilnvarotā persona ir uzskatāma par datu pārzini un atbild par tās veiktajām personu datu apstrādes darbībām un aizsardzību.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

7. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, no airu laivas, no motorlaivas, kas reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai no ledus.

8. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", nosakot šādus papildus nosacījumus:

8.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu makšķerēšanu no krasta vai ledus, kas ir atļauta arī diennakts tumšajā laikā;

8.2. bērniem un pusaudžiem līdz 14 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam no airu laivas;

8.3. makšķerējot (arī spiningojot) laika posmā no 1. maija līdz 31. maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas vienā makšķerēšanas reizē;

8.4. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;

8.5. licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs licencētās makšķerēšanas vietā uzstāda norādes "Uz ledus atrasties nav atļauts".

9. Liepājas ezerā papildus Nolikuma 8. punktā noteiktajam aizliegts:

9.1. spiningot no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 1. marta līdz 30. aprīlim;

9.2. makšķerēt un spiningot kuģu ceļā no Attekas salas līdz Bārtas ietekai 50 m attālumā uz abām pusēm no iezīmētas navigācijas zīmju līnijas.

III. Vides aizsardzības prasības

10. Makšķerniekiem saistoši Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", t.sk.:

10.1. Dabas lieguma "Liepājas ezers" regulējamā režīma zonā aizliegts uzturēties, kā arī veikt saimniecisko un cita veida darbību, izņemot šādas darbības:

10.1.1. iebraukšana Liepājas ezerā no Nolikuma 1. pielikumā norādītajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm pa 20 m platu joslu;

10.1.2. uzturēšanās un makšķerēšana Liepājas ezerā no brīža, kad uz Liepājas ezera ir izveidojusies ledus sega, vai bezledus periodā – no 1. decembra līdz 1. martam;

10.1.3. makšķerēšana no Rumbas poldera un maģistrālā kanāla krasta bez uzturēšanās Liepājas ezeram piegulošajās pļavās un kanālos.

10.2. Dabas lieguma "Liepājas ezers" sezonas liegumā no 15. marta līdz 20. jūnijam ir aizliegta saimnieciskā un citu veidu darbība, kā arī uzturēšanās, izņemot šādas darbības:

10.2.1. iebraukšana Liepājas ezerā no Nolikuma 1. pielikumā norādītajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm pa 20 m platu joslu;

10.2.2. pārvietošanās pa Reiņa polderi un makšķerēšana no Reiņa poldera krasta bez uzturēšanās Liepājas ezeram piegulošajās pļavās un kanālā;

10.2.3. makšķerēšana no Arāja poldera kanāla krasta bez uzturēšanās Liepājas ezeram piegulošajās pļavās un kanālā.

IV. Licenču veidi un maksa par licencēm

11. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

11.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

11.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai.

12. Makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

12.1. dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā, kā arī Tirdzniecības kanālā no laivas vai krasta periodā no 1. maija līdz 31. maijam – cena 6,00 EUR (seši euro);

12.2. dienas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā periodā no 1. jūnija līdz 30. aprīlim (izņemot spiningošanu no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 1. marta līdz 31. martam), un periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim arī Tirdzniecības kanālā – cena 5,00 EUR (pieci euro);

12.3. vasaras sezonas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim – cena 11,50 EUR (vienpadsmit euro piecdesmit centi);

12.4. gada licence makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, izņemot makšķerēšanu periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim no laivas Liepājas ezerā un makšķerēšanu no laivas, no krasta vai ledus Tirdzniecības kanālā – cena 20,00 EUR (divdesmit euro);

12.5. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, izņemot makšķerēšanu periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim no laivas Liepājas ezerā un makšķerēšanu no laivas, no krasta vai ledus Tirdzniecības kanālā.

13. Gada bezmaksas licenci piešķir:

13.1. makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem;

13.2. personām ar invaliditāti un politiski represētām personām, uzrādot personas apliecinošus dokumentu;

13.3. Černobiļas AS avārijas seku likvidācijas dalībniekiem;

13.4. ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

13.5. daudzbērnu ģimeņu locekļiem, maznodrošinātajām un trūcīgajām personām – atbilstoši pašvaldību apstiprinātajiem sarakstiem. Maznodrošinātās un trūcīgās personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikts šāds statuss.

14. Gada bezmaksas licenci var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā, telefona Nr. 29268311, e-pasts: federacija@apollo.lv.

15. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

V. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija

16. Katra licence (2. pielikums) satur šādus rekvizītus:

16.1. nosaukums un veids;

16.2. kārtas numurs;

16.3. derīguma termiņš;

16.4. licences cena;

16.5. izsniegšanas datums;

16.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

16.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

16.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.

17. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

18. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:

19.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu);

19.2. e-pasta adrese;

19.3. licences derīguma termiņš;

19.4. licences veids;

19.5. licences cena, kā arī elektroniskais iegādes numurs kontroles nolūkiem.

20. Licencētās makšķerēšanas organizētājs informāciju par licenču realizācijas vietām publicē interneta vietnē www.liepaja.lv, kā arī laikrakstā "Kurzemes Vārds".

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

21. 30% no makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

22. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70 % no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

23. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai Nolikuma 21. punktā noteiktajā termiņā.

VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

24. Makšķerēšanas licences īpašniekam ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt savu lomu tabulā licences otrajā pusē, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un nosūtot pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam. Ja licence iegādāta interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv, licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu reģistrē šajā portālā 1 (viena) mēneša laikā.

25. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekam tiks liegts kārtējā un nākamajā gadā iegādāties un saņemt jebkura veida makšķerēšanas licences.

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

26. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību ūdenstilpēs, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpes krastā.

27. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

28. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā. Interneta vietnē iegādātās licences tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.

29. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

30. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši Nolikuma 21. un 22. punktā noteiktajām prasībām.

31. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim.

32. Īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu.

33. Norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kuras piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

34. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti un iesniegt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par makšķernieku lomiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. februārim.

35. Iepazīstināt makšķerniekus ar Nolikuma prasībām.

36. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

37. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

IX. Licencētās makšķerēšanas kontrole

38. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde – dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, kā arī pašvaldības, kuru administratīvajās teritorijās šīs funkcijas īsteno pašvaldības policija un pašvaldības vides kontroles amatpersonas.

39. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības, kā arī uzraudzības pasākumos savas kompetences ietvaros piedalās licencētās makšķerēšanas organizētāja noteiktas atbildīgās personas – Valsts vides dienesta pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori un pašvaldību pilnvarotās personas – sabiedriskie vides inspektori.

40. Par Nolikuma prasību neievērošanu fiziskās un juridiskās personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar attiecīgo nozari regulējošajiem likumiem vai pie kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

41. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, no 2020. gada līdz 2024. gadam īsteno šādus pasākumus:

41.1. līdaku krājumu pavairošana, ielaižot līdz 500 tūkstošiem līdaku kāpuru un vai līdz 20 000 līdaku mazuļu katru gadu;

41.2. vēdzeļu krājumu pavairošana, ielaižot līdz 500 tūkstošiem vēdzeļu kāpuru un vai līdz 1 miljonam vēdzeļu mazuļu katru gadu.

42. Nolikuma darbības termiņš ir 5 gadi no spēkā stāšanās dienas.

XII. Nolikuma pielikumi

43. Nolikumam pievienoti šādi Pielikumi:

43.1. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (1. pielikums);

43.2. Makšķerēšanas licenču paraugi ar lomu uzskaites tabulu (2. pielikums);

43.3. Licencētās makšķerēšanas Nolikuma saskaņojumi (3. pielikums).

1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. februāra nolikumam

 

2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. februāra nolikumam
LICENCES LIEPĀJAS EZERĀ UN TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ
     
 Biedrība "Liepājas ezeri" Biedrība "Liepājas ezeri"  
 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, reģ. Nr. 40008082556 
     
 DIENAS LICENCE DIENAS LICENCENR. DA…. 
 NR. DA…. makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no laivas vai krasta periodā no 1. maija līdz 31. maijam 
     
 Licences izsniegšanas datums  
 20... gada "....".....................Makšķerēšanas datums 20... gada "...."..................... 
     
 Licences cena EUR 5.00 Licences cena EUR 6.00 
     
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos Licence izsniegta   
   (vārds, uzvārds, personas kods)  
   Izsniedza    
    (paraksts)   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu 
     
 
     
 Biedrība "Liepājas ezeri" Biedrība "Liepājas ezeri"  
 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, reģ. Nr. 40008082556 
     
 DIENAS LICENCE DIENAS LICENCENR. DB…. 
 NR. DB…. makšķerēšanai Liepājas ezerā periodā no 1. jūnija līdz 30. aprīlim (izņemot spiningošanu no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 01. marta līdz 31. martam), un priodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim arī Tirdzniecības kanālā. 
     
 Licences izsniegšanas datums  
 20... gada "....".....................Makšķerēšanas datums 20... gada "...."..................... 
     
 Licences cena EUR 6.00 Licences cena EUR 5.00 
     
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos Licence izsniegta   
   (vārds, uzvārds, personas kods)  
   Izsniedza    
    (paraksts)   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu 
     
 
     
 Biedrība "Liepājas ezeri" Biedrība "Liepājas ezeri"  
 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, reģ. Nr. 40008082556 
     
 VASARAS SEZONAS LICENCE VASARAS SEZONAS LICENCENR. V…. 
 NR. V…. makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim 
     
 Licences izsniegšanas datums  
 20. gada "....".....................  
     
 Licences cena EUR 11.50 Licences cena EUR 11.50 
     
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos Licence izsniegta   
   (vārds, uzvārds, personas kods)  
   Izsniedza    
    (paraksts)   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu 
     
 
     
 Biedrība "Liepājas ezeri" Biedrība "Liepājas ezeri"  
 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, reģ. Nr. 40008082556 
     
 GADA LICENCE GADA LICENCENR. G…. 
 NR. G…. makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, izņemot makšķerēšanu periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim no laivām Liepājas ezerā, un makšķerēšanu no laivām no krasta vai ledus Tirdzniecības kanālā 
     
 Licences izsniegšanas datumsLicences izsniegšanas datums 
 20... gada "....".....................20... gada "...."..................... 
     
 Licences cena EUR 20.00 Licences cena EUR 20.00 
     
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos Licence izsniegta   
   (vārds, uzvārds, personas kods)  
   Izsniedza    
    (paraksts)   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu 
     
 
     
 Biedrība "Liepājas ezeri" Biedrība "Liepājas ezeri"  
 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, reģ. Nr. 40008082556 
     
 GADA BEZMAKSAS LICENCE GADA BEZMAKSAS LICENCENR. B…. 
 NR. B…. makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, izņemot makšķerēšanu periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim no laivām Liepājas ezerā, un makšķerēšanu no laivām, no krasta vai ledus Tirdzniecības kanālā 
     
 Licences izsniegšanas datumsLicences izsniegšanas datums 
 20... gada "....".....................20... gada "...."..................... 
     
 Bezmaksas Bezmaksas 
     
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos Licence izsniegta   
   (vārds, uzvārds, personas kods)  
   Izsniedza    
    (paraksts)   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu 
     

AIZMUGURE LICENCĒM

OTRĀ PUSE

   
PIEZĪMES MAKŠĶERĒŠANAS ATSKAITE
  
Makšķerēšanas
vieta
 Makšķerēšanas licences īpašniekam ir pienākums 1 mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt savu lomu tabulā licences otrajā pusē, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un nosūtot pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekam tiks liegts kārtējā un nākamajā gadā iegādāties un saņemt jebkura veida makšķerēšanas licences.
  Periods:
 SUGASkaitsSvars (kg)
    
    
    
    
    
Saistošo noteikumu "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai novērstu pretrunas esošajos saistošajos noteikumos attiecībā uz licenču darbības zonu, kā arī atsevišķu normu dublēšanos, apvienojot Liepājas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā" un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam". Licencētā makšķerēšana ir ieviesta, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, un gūtu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 15. punktu pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā veicama licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. Noteikumos noteiktas vienotas licences izmantošanai gan Liepājas ezerā, gan Tirdzniecības kanālā, kā arī precizēts normatīvo aktu regulējums. Citas būtiskas izmaiņas, apvienojot noteikumus, nav veiktas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIeņēmumi no licenču tirdzniecības ir mainīgi, ņemot vērā, ka makšķerēšana Tirdzniecības kanālā pamatā notiek tikai ziemas laikā, ledus periodā. Ieņēmumi no licencētās makšķerēšanas tiek uzskaitīti kopā – gan Liepājas ezerā, gan Tirdzniecības kanālā, un aptuveni veido 10 000 – 12 000 EUR gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība "Liepājas ezeri", organizējot licenču uzskaiti un tirdzniecību, sniedzot atskaites normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
7. Kas sagatavoja anotāciju?

– amats

– vārds, uzvārds

– tālruņa numurs

– paraksts

Vides nodaļas vadītāja

Dace Liepniece

Tālr. 63404745

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 20.02.2020.Stājas spēkā: 11.03.2020.Zaudē spēku: 21.04.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 10.03.2020. OP numurs: 2020/49.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
313072
11.03.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)