Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2019.gada 21.februārī (prot. Nr.2, 5.§)
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam
APSTIPRINĀTI
ar Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra
lēmumu Nr.55 (prot. Nr.2, 15.§)


PRECIZĒTI
ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 21. marta
lēmumu Nr.107 (prot. Nr.5, 11.§)


Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība
" 15.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.

2. Licencētā makšķerēšana Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam tiek organizēta saskaņā ar biedrības "Liepājas ezeri" izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu "NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ" (pielikumā) un tā pielikumiem.

3. Saistošie noteikumi ir spēkā piecus gadus no to spēkā stāšanās dienas.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošos noteikumus Nr.22 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis
Apstiprināts ar Liepājas pilsētas
domes 2019.gada 21.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3
NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam (1.pielikums).

2. Licencētā makšķerēšana Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā tiek organizēta, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", kā arī ievērojot prasības, kuras noteiktas ar citiem Ministru kabineta noteikumiem.

3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta, lai ilgtspējīgi izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā, un iegūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto ietekmi uz vidi.

4. Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība "Liepājas ezeri", vienotais reģistrācijas Nr.40008082556; juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, e-pasts: federacija@apollo.lv

5. Pilnvarotā persona, organizējot licencēto makšķerēšanu, nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula). Regulas izpratnē Pilnvarotā persona ir uzskatāma par pārzini un atbild par tās veiktajām personu datu apstrādes darbībām un aizsardzību.

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

6. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, ievērojot 10 m tauvas joslu, no airu laivas, no motorlaivas, kas reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai no ledus.

7. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", nosakot šādus papildu nosacījumus:

7.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu makšķerēšanu;

7.2. bērniem un pusaudžiem līdz 14 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam no airu laivas;

7.3. makšķerējot (arī spiningojot) laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas vienā makšķerēšanas reizē;

7.4. licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs uzstāda norādes "Uz ledus atrasties nav atļauts".

8. Tirdzniecības kanālā nav atļauta vēžošana un zemūdens medības.

III. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

9. Makšķerniekiem ir saistoši normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

10. Papildu vides aizsardzības prasības ūdenstilpē netiek noteiktas.

IV. LICENČU VEIDI UN MAKSA PAR LICENCĒM

11. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

11.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

11.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai.

12. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

12.1. dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, krasta vai no ledus periodā no 1.maija līdz 1.martam – cena 5,70 EUR (pieci euro 70 centi);

12.2. vasaras sezonas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,50 EUR (vienpadsmit euro 50 centi);

12.3. gada licence makšķerēšanai – cena 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi);

12.4. gada bezmaksas licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim).

13. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

14. Gada bezmaksas licenci piešķir:

14.1. makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem;

14.2. personām ar invaliditāti un politiski represētām personām, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai politiski represētās personas apliecību;

14.3. ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

14.4. Liepājas pilsētas daudzbērnu ģimeņu locekļiem, maznodrošinātajām un trūcīgajām personām – atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības apstiprinātajiem sarakstiem. Maznodrošinātās un trūcīgās personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikts šāds statuss;

14.5. makšķernieku biedrību biedriem, kas piedalās organizētāja rīkotajos zivju resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos;

14.6. pašvaldības pilnvarotām personām, kas kontrolē zivju ieguvi Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos.

15. Gada bezmaksas licenci var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11-5, Liepājā, telefona Nr.29268311, e-pasts: federacija@apollo.lv.

V. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SATURS, NOFORMĒJUMS UN REALIZĀCIJA

16. Katra licence (2.pielikums) satur šādus rekvizītus:

16.1. nosaukums un veids;

16.2. kārtas numurs;

16.3. derīguma termiņš;

16.4. licences cena;

16.5. izsniegšanas datums;

16.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

16.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

16.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.

17. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

18. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:

19.1. degvielas stacijas SIA "East West Transit" Liepājā un Nīcā – visu diennakti;

19.2. SIA "Ieroči" – Lielajā ielā 8, Liepājā, no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00;

19.3. SIA "GV Projekts" – Raiņa ielā 9, Liepājā, no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00;

19.4. SIA "Cope" – Rīgas ielā 12, Liepājā, no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00;

19.5. biedrība "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11-5, Liepājā, darba dienās no pulksten 9.00 līdz pulksten 16.00.

20. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs tiek norādīts:

20.1. makšķernieka vārds, uzvārds (minēto apliecina autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu);

20.2. e-pasta adrese;

20.3. licences derīguma termiņš;

20.4. licences veids;

20.5. licences cena, kā arī elektroniskais iegādes numurs kontroles nolūkiem.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs var noteikt arī citas licenču realizācijas vietas, par to iepriekš publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.liepaja.lv

VI. NO LICENČU REALIZĀCIJAS IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

22. 30% no makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

23. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

24. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai šī Nolikuma 22.punktā noteiktajā termiņā.

VII. MAKŠĶERNIEKU LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

25. Makšķerēšanas licences īpašniekam ir pienākums 10 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām reģistrēt savu lomu tabulā licences otrajā pusē, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un nosūtot pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam. Ja licence iegādāta interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv, licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu reģistrē šajā portālā.

26. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekam tiks liegts kārtējā un nākamajā gadā iegādāties un saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.

VIII. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

27. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpes krastā.

28. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

29. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā. Interneta vietnē iegādātās licences tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.

30. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

31. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī Nolikuma 22. un 23.punktā noteiktajām prasībām.

32. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu.

33. Īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu.

34. Norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kuras piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

35. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti un iesniegt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par makšķernieku lomiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.

36. Iepazīstināt makšķerniekus ar Nolikuma prasībām.

37. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

38. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

IX. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS KONTROLE

39. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts vides dienesta inspektori un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

40. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības pilnvarotas personas un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

41. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

X. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PASĀKUMU PLĀNS ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

42. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, no 2019.gada līdz 2023.gadam īsteno šādus pasākumus:

42.1. līdaku krājumu pavairošana, ielaižot līdz 500 tūkstošiem kāpuru un 20 000 līdaku mazuļu katru gadu;

42.2. vēdzeļu krājumu pavairošana, ielaižot līdz 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam vēdzeļu kāpuru un mazuļu katru gadu.

1.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2019.gada
21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3

2. pielikums
Liepājas pilsētas domes 2019.gada
21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā
          
 Biedrība "Liepājas ezeri" 

Biedrība "Liepājas ezeri"

   
 Rožu iela 6, Liepāja, 3401 Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ. Nr.40008082556  
          
 DIENAS LICENCE DIENAS LICENCENR. DKCE 0000  
 

NR. DKCE

0000

  makšķerēšanai Tirdzniecības kanālā (arī ar spiningu) no laivas, krasta vai uz ledus, periodā no 1.maija līdz 1.martam
         
 Licences izsniegšanas datums      
 201... gada "....".....................Makšķerēšanas datums 201... gada "...."..................... 
          
 Licences cena EUR 5.70 Licences cena EUR 5.70    
          
 Ar licencētās makšķerēšanasLicence izsniegta _________________________________ 
 noteikumiem iepazinos 

(vārds, uzvārds, personas kods)

  
    Izsniedza__________________________________   
 ___________________ 

(paraksts)

   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu
          
          
          
 Biedrība "Liepājas ezeri" 

Biedrība "Liepājas ezeri"

   
 Rožu iela 6, Liepāja, LV 3401 Rožu iela 6, Liepāja, LV 3401, reģ. Nr.40008082556  
  

GADA BEZMAKSAS LICENCE

 GADA BEZMAKSAS LICENCENR. BE….  
 NR. BE ….  makšķerēšanai Liepājas ezerā,

(izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai no motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

 Licences izsniegšanas datums      
 201... gada "....".....................Licences izsniegšanas datums 201... gada "....".....................   
          
 BezmaksasBezmaksas    
          
 Ar licencētās makšķerēšanasLicence izsniegta _________________________________ 
 noteikumiem iepazinos 

(vārds, uzvārds, personas kods)

  
    Izsniedza_______________________   
 __________________________ 

(paraksts)

   
 (licences saņēmēja paraksts) Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence uzskatāma par nederīgu
          

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU
AIZMUGURES DAĻA

LOMA ATSKAITE OBLIGĀTI JĀNODOD LICENCES IEGĀDES VIETĀ
(vai arī viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jānosūta pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam)  
        
        

PIEZĪMES

 MAKŠĶERĒŠANAS ATSKAITE 
  (obligāti nododama licenču realizācijas vietā)
   Makšķerēšanas periods:

 

    
  

SUGA

 

Skaits

Svars (kg)

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Saistošo noteikumu "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, jo 2018.gada decembrī beidzās Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 10.decembrī apstiprināto saistošo noteikumu Nr.22 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS PILSĒTAS TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ NO DZELZCEĻA TILTA LĪDZ TRAMVAJA TILTAM" darbības termiņš.

Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdenstilpē, kas savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru, un gūtu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Šajā periodā ir mainījušies Ministru kabineta noteikumi un 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 15.punktu, kas noteic, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā veicama licencētā makšķerēšana Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam.

Nav būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar Domes 2015.gada 10.decembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.22 – precizēts normatīvo aktu regulējums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIeņēmumi no licenču tirdzniecības ir mainīgi, ņemot vērā, ka makšķerēšana Tirdzniecības kanālā pamatā notiek tikai ziemas laikā ledus periodā. Ieņēmumi no licencētās makšķerēšanas tiek uzskaitīti kopā gan Liepājas ezerā, gan Tirdzniecības kanālā un aptuveni sastāda 10 000 – 12 000 EUR gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība "Liepājas ezeri" organizējot licenču uzskaiti un tirdzniecību, sniedzot atskaites normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājaslapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 21.02.2019.Stājas spēkā: 27.03.2019.Zaudē spēku: 11.03.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 26.03.2019. OP numurs: 2019/60.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305795
27.03.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)