Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 23

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 46. §)
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
4.7 panta ceturto daļu, 4.10 panta astoto daļu,
Komerclikuma 7. panta ceturto daļu un
Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību un veidu, kādā nosūta paziņojumu par katru tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu un reģistrētajām izmaiņām (turpmāk – paziņojums);

1.2. kārtību, kādā pieprasa un izsniedz informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vestajiem reģistriem, tai skaitā no publisko personu un iestāžu saraksta (turpmāk – informācija);

1.3. samaksas kārtību par šo noteikumu pielikumā minētajiem Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

1.4. Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums).

2. Aktuālā informācija ir informācija par jaunākajiem reģistra ierakstiem (informācijas pieprasījuma izpildes brīdī), kā arī informācija no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra jaunāko lēmumu.

3. Vēsturiskā informācija ir informācija par visiem ierakstiem, kas izdarīti pirms jaunākajiem reģistra ierakstiem, kā arī informācija no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai pirms Uzņēmumu reģistra valsts notāra jaunākā lēmuma.

4. Lai, veicot meklēšanu Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, aizsargātu fiziskās personas datus, sākotnējo meklēšanas rezultātu uzskaitījumā attēlo ievadītajiem kritērijiem atbilstošas fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas koda pirmos četrus ciparus, bet, ja personai nav personas koda, – dzimšanas dienu un mēnesi. Izziņā par fizisko personu tiek attēlota pilna informācija par fiziskās personas saistību ar tiesību subjektiem vai juridiskajiem faktiem.

5. Saņemot informācijas izsniegšanas pakalpojumu, informācijas saņēmējs kā pārzinis patstāvīgi atbild par fizisko personu datu apstrādes atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

II. Paziņojuma nosūtīšanas kārtība un veids

6. Ja persona Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē ir autentificējusies, izmantojot tīmekļvietnē pieejamos autentifikācijas līdzekļus, un izvēlējusies pakalpojumu "paziņojums par tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu un reģistrētajām izmaiņām", norādot tiesību subjektu, par kuru vēlas saņemt paziņojumus, Uzņēmumu reģistrs uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu:

6.1. par katru pakalpojuma pieprasījumā norādītā tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu;

6.2. par izmaiņām, kas pēc pakalpojuma pieprasījuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas ierakstos par pakalpojuma pieprasījumā norādīto tiesību subjektu.

7. Paziņojumu nosūta par triju gadu laikā no pakalpojuma pieprasīšanas brīža Uzņēmumu reģistrā saņemtajiem pieteikumiem un reģistrētajām izmaiņām. Lai pēc minētā triju gadu perioda turpinātu saņemt paziņojumu, persona atkārtoti izvēlas pakalpojumu atbilstoši šo noteikumu 6. punktam.

III. Informācijas pieprasīšana un izsniegšana

8. Uzņēmumu reģistrs informāciju izsniedz rakstveidā papīra formā vai elektroniski, tai skaitā tiešsaistes datu pārraides režīmā (Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu savietotājā).

9. Lai saņemtu informāciju, kas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē ir pieejama autentificējoties, personas autentifikācijai izmanto Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamos personas autentifikācijas līdzekļus. Šādu informācijas pieprasījumu nav nepieciešams parakstīt.

10. Lai saņemtu informāciju, ko nesniedz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, vai ja informāciju pieprasa atkalizmantošanas nolūkā, persona iesniedz pieprasījumu, kurā norāda:

10.1. ziņas par sevi:

10.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums);

10.1.2. juridiskai personai – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs;

10.1.3. publiskai personai vai iestādei – nosaukums un reģistrācijas numurs;

10.2. ziņas par tiesību subjektu, juridisko faktu vai fizisko personu, par kuru pieprasa informāciju, – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods;

10.3. informācijas saņemšanas veidu;

10.4. pieprasītās informācijas sastāvu un apjomu, iespējami precīzi formulējot informācijas pieprasījumu;

10.5. izziņas veidu – aktuālā informācija vai aktuālā un vēsturiskā informācija, ja šāda izvēle attiecīgajā informācijas izsniegšanas pakalpojumā ir iespējama;

10.6. ja informācija tiek pieprasīta atkalizmantošanas nolūkā, – ziņas par to, norādot preci vai pakalpojumu, kura izveidei nepieciešama pieprasītā informācija;

10.7. pieprasījuma pamatojumu un mērķi, kādam informācija tiks izmantota, vai citas ziņas, kas ļauj pārliecināties par normatīvajos aktos noteikto nosacījumu izpildi, ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija;

10.8. ja par informācijas izsniegšanu ir izdarāms maksājums un tas netiek veikts Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē vai uz vietas Uzņēmumu reģistrā, kā arī ja netiek iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija, – ziņas par maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, summu un maksātāja datus – juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu).

11. Iestādes, kuras vēlas nodrošināt piekļuvi informācijai tīmekļvietnē vairāk nekā vienam lietotājam, sākotnējā lietotāja izveidei iesniedz attiecīgu pieprasījumu, kurā norāda ziņas atbilstoši šo noteikumu 10. punktam, kā arī informāciju par attālinātās saziņas līdzekļiem, kas izmantojami sākotnējās autentifikācijai nepieciešamās informācijas nosūtīšanai.

12. Ja ir izpildītas prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu un maksa par pakalpojumu ir atzīta par saņemtu valsts budžetā, Uzņēmumu reģistrs sniedz pieprasīto informāciju. Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav izpildītas prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu vai maksa par pakalpojumu nevar tikt atzīta par saņemtu valsts budžetā, informācijas izsniegšanu atsaka.

13. Ja pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija un Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav izpildītas šajos noteikumos paredzētās prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu vai maksa par pakalpojumu nevar tikt atzīta par saņemtu valsts budžetā, vai informācijas saņēmējs ir trešā valsts vai starptautiskā organizācija Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), izpratnē, kas nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, Uzņēmumu reģistrs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu atteikt piekļuvi informācijai un lēmumu par iemaksātās maksas atmaksāšanu.

14. Uzņēmumu reģistrs informāciju sniedz atbilstoši informācijas pieprasījumā norādītajam.

15. Informācija tiek izsniegta tādā veidā, kādā tā ir apstrādāta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā. Uzņēmumu reģistram nav pienākuma radīt, pārveidot vai glabāt informāciju, lai izpildītu informācijas atkalizmantošanas pieprasījumu.

16. Informācijas saņēmējam, kuram ir nodrošināta piekļuve informācijai tīmekļvietnē vai kurš saņem informāciju valsts informācijas sistēmu savietotājā, piecu darbdienu laikā ir pienākums paziņot par izmaiņām šo noteikumu 10. punktā minētajās ziņās.

17. Uzņēmumu reģistrs informācijas izsniegšanas nolūkā apstrādā personu identifikācijas datus, kurus snieguši tie identifikācijas pakalpojumu sniedzēji, kuri izsniedz fiziskajām personām elektroniskās identifikācijas līdzekļus, elektroniski identificē attiecīgās personas un ļauj tiešsaistē iegūt informāciju par šīm personām.

18. Lai identificētu autentificēto personu veiktās darbības Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, Uzņēmumu reģistrs glabā un analizē auditācijas pierakstus. Auditācijas pierakstos iekļauj visu veiksmīgas un neveiksmīgas pieslēgšanās gadījumu laiku un vismaz šādus autentifikācijas datus – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, – dzimšanas datumu). Auditācijas pierakstus par pieprasītajiem, atteiktajiem un sniegtajiem pakalpojumiem glabā 18 mēnešus.

IV. Samaksa par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem

19. Persona par maksas pakalpojumu norēķinās pirms iesnieguma iesniegšanas pakalpojuma saņemšanai.

20. Maksu par Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu iemaksā Tieslietu ministrijas pamatbudžetā Uzņēmumu reģistram Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā.

21. Uzņēmumu reģistrs sniedz pakalpojumu tikai pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu valsts budžetā. Maksu atzīst par saņemtu valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un kādā tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

22. Pakalpojuma pieteicējam ir tiesības triju gadu laikā no maksājuma dienas pieprasīt pārmaksātās vai neizmantotās maksas atmaksāšanu.

23. Ja Uzņēmumu reģistrs ir uzsācis pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt pieteicēja vainas dēļ vai pieteicējs atsakās no pakalpojuma (tai skaitā pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām), maksu par pakalpojumu neatmaksā.

24. Ja speciālajai datu atlasei un apstrādei tiek patērētas mazāk nekā trīs stundas, Uzņēmumu reģistrs saņemto maksu par pakalpojumu neatmaksā.

25. Par informācijas izsniegšanas pakalpojumiem nemaksā:

25.1. reliģiskās organizācijas – par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo reliģisko organizāciju un tās iestādēm;

25.2. reliģiskās organizācijas iestādes – par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo iestādi un reliģisko organizāciju (dibinātāju);

25.3. citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka tiesības saņemt informāciju bez maksas.

V. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumus Nr. 191 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 64. nr.).

27. Uzņēmumu reģistrs līdz 2022. gada 11. janvārim informācijas pieprasītājiem, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim saņēma Uzņēmumu reģistra pakalpojumu "regulāra informācijas, tajā skaitā atjauninātas informācijas, izsniegšana informācijas pieprasītāja informācijas sistēmā", nodrošina minētā pakalpojuma pieejamību atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumu Nr. 191 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem" regulējumam, kas bija spēkā 2020. gada 10. janvārī, likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 panta piektajā daļā noteiktajā apmērā saskaņā ar noslēgto līgumu, izņemot regulējumu daļā par maksu par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem pakalpojumiem. Uzņēmumu reģistram nav pienākuma veikt turpmākas izmaiņas un papildinājumus ar šā pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu saistītajos informācijas tehnoloģiju resursos, lai pielāgotu tos normatīvo aktu regulējuma izmaiņām, izņemot gadījumus, ja pielāgojumi nepieciešami personas pamattiesību un brīvību nodrošināšanai.

28. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 11. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 23
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena euro
bez PVN1

1. Informācijas sagatavošana un izsniegšana

1.1.Informācijas izsniegšana Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē
1.1.1.Reģistrētās saistības starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām21 stunda47,50
1.2.Informācijas izsniegšana klātienē Uzņēmumu reģistrā, pa pastu vai elektroniski (uz elektronisko pastu/oficiālo elektronisko adresi)
1.2.1.Izziņas3 izdruka klātienē no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu/personu vai nosūtīšana pa pastu vai elektroniski (uz elektronisko pastu/oficiālo elektronisko adresi)1 tiesību subjekts/1 persona9,00
1.2.2.Citu veidu izziņu izdruka klātienē Uzņēmumu reģistrā vai to nosūtīšana pa pastu vai elektroniski (uz elektronisko pastu/oficiālo elektronisko adresi)
1.2.2.1.Izziņa par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai ka noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti41 izziņa,
2 darbdienu laikā
9,00
1.2.2.2.Izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību1 izziņa,
15 dienu laikā
11,25
1.2.2.3.Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai juridisko faktu1 tiesību subjekts/
1 juridiskais fakts,
15 dienu laikā
11,25
1.2.2.4.Cita veida izziņa1 izziņa,
15 dienu laikā
13,60
1.3.Dokumentu kopijas izgatavošana klātienē Uzņēmumu reģistrā, nosūtīšana pa pastu vai elektroniski (uz elektronisko pastu/oficiālo elektronisko adresi)
1.3.1.Dokumenta kopija no reģistrācijas lietas1 dokuments,
3 darbdienu laikā
9,00
1.3.2.Dokumenta kopija no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas1 dokuments,
5 darbdienu laikā
4,50
1.4.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei klātienē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālajā nodaļā Pērses ielā 2, Rīgā
1.4.1.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei bez anonimizēšanas reģistrācijas lietas tiesību subjektam1 reģistrācijas lieta, 5 darbdienu laikā30,15
1.4.2.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei ar anonimizēšanu personām, kuras nav tiesīgas saņemt ierobežotas pieejamības informāciju1 reģistrācijas lieta, 5 darbdienu laikā55,30
1.5.Datu atlase 
1.5.1.Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto datu atlase, izmantojot īpašas atlases metodes un kritērijus (t. sk. datu noformēšana un apstrāde)53 stundas50,70
1.5.2.Par katru nākamo stundu papildus cenrāža 1.5.1. punktā minētajai maksai1 stunda17,00

2. Parakstu apliecināšana 

2.1.Paraksta apliecināšana1 paraksts9,00

3. Citi pakalpojumi 

3.1.Ieraksta izdarīšana, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšana (pievienošana lietai) noteiktā dienā un stundā61 pieteikums,
tik darbdienu laikā, par cik samaksāta valsts nodeva
150,00
3.2.Kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulču izsludināšana un atklāšana (maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi)
3.2.1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (līdz pieciem dalībniekiem)1 sapulce (arī atkārtota, ja pirmā nav lemttiesīga)191,00
3.2.2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (vairāk par pieciem dalībniekiem)1 sapulce (arī atkārtota, ja pirmā nav lemttiesīga)250,00
3.2.3.Akciju sabiedrības akcionāru sapulce; kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)1 sapulce (arī atkārtota, ja pirmā nav lemttiesīga)250,00
3.3.Uzņēmumu reģistrā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana1 dokuments3,15
3.4.Pieteikuma iesniegšana komercķīlas līguma pušu vārdā, ko veic Uzņēmumu reģistra amatpersona
3.4.1.Pieteikuma iesniegšana jaunas komercķīlas, pārjaunojuma, grozījumu, komercķīlas ņēmēja maiņas (ja notiek uzņēmuma reorganizācija vai pāreja) reģistrācijai1 pieteikums12,10
3.4.2.Pieteikuma iesniegšana komercķīlas dzēšanas (tai skaitā uz tiesas nolēmuma pamata), cesijas, pārvaldnieka, paziņojuma par komercķīlas tiesības izlietošanu reģistrācijai1 pieteikums10,10
3.5.Klientu apkalpošana klātienē
3.5.1.Klientu apkalpošana klātienē reģistrācijas dokumentu iesniegšanai71 pieteikums 1 administratīvā procesa ietvaros4,00
3.6.Dokumentu pirmspārbaude8
3.6.1.Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana9 pirms iesniegšanas reģistrācijai (1 darbdienas laikā)101 pieteikuma un to pavadošo dokumentu projektu viena caurlūkošanas reize par 1 subjektu vai juridisko faktu46,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Cenrāža 1.1.1. punktā minētā pakalpojuma ietvaros Uzņēmumu reģistrs nodrošina piekļuvi aktuālo saistīto tiesību subjektu nosaukumam, reģistrācijas numuram un saistīto fizisko personu vārdam, uzvārdam un personas koda pirmajiem četriem cipariem, bet, ja nav personas koda, – dzimšanas dienai un mēnesim.

3 Cenrāža 1.2.1. punktā minētajā izziņā ietver aktuālo un vēsturisko informāciju par reģistra ierakstiem un reģistrētajām ziņām (atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru") un informāciju par konkrētā tiesību subjekta publiskās daļas dokumentu (atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru") esību Uzņēmumu reģistrā, ja dokumenti pieejami elektroniskā formā.

4 Cenrāža 1.2.2.1. punktā minētajā izziņā ietver informāciju par to, ka attiecīgās ziņas reģistros nav ierakstītas vai grozītas vai ka attiecīgie dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti.

5 Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir trīs stundas.

6 Pakalpojums pieejams Uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju reģistra, arodbiedrību reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

7 Maksa par apkalpošanu tiek piemērota, ja persona reģistrācijas pieteikumu iesniedz klātienē.

8 Pakalpojumu pieprasa un saņem tikai elektroniski, pakalpojums nav attiecināms uz komercķīlu reģistru un laulāto mantisko attiecību reģistru.

9 Veicot dokumentu pirmspārbaudi, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā;

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ir juridisks spēks;

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, atbilst normatīvajiem aktiem vai statūtiem, ja normatīvie akti paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

5) Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā nav reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis.

10 Pakalpojums pieejams Uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 07.01.2020.Stājas spēkā: 11.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2020. OP numurs: 2020/7.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311890
11.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)