Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumus Nr. 23 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

Rīgā 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17 25. §)
Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu,
likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
4.7 panta ceturto daļu, 4.10 panta sesto un astoto daļu,
Komerclikuma 7. panta ceturto daļu un
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma novēršanas likuma
5.1 pantu un 18.3 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vestajiem reģistriem, tai skaitā no publisko personu un iestāžu saraksta, izsniedzamās informācijas (turpmāk – informācija) apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību un veidu, kādā nosūta paziņojumu par katru attiecīgā tiesību subjekta (tai skaitā komersanta) reģistrācijas lietā saņemtu pieteikumu;

1.2. kārtību, kādā noslēdz administratīvo līgumu par regulāru informācijas izsniegšanu (turpmāk – informācijas izsniegšanas līgums), un informācijas izsniegšanas nosacījumus;

1.3. samaksas kārtību par šo noteikumu pielikumā minētajiem Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

1.4. Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums).

2. Noteikumi attiecas uz ikvienu privātpersonu, kura vēlas saņemt Uzņēmumu reģistra sniegtos maksas pakalpojumus, tai skaitā informāciju.

3. Likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 panta pirmajā daļā noteiktās publiskās personas, iestādes un amatpersonas, izņemot maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – iestāde), informāciju starpsistēmu saskarnē šajos noteikumos noteiktajā apjomā saņem standartizētā veidā – izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – savietotājs). Ja iestāde informāciju starpsistēmu saskarnē vēlas saņemt, neizmantojot savietotāju, tā par informācijas saņemšanu maksā šajos noteikumos noteiktajā apmērā, izņemot gadījumu, ja informācija noteiktajā apjomā savietotājā nav pieejama. Informācijas sniegšanas pakalpojumus citos šajos noteikumos minētajos veidos, izņemot šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.5.2. un 7.8. apakšpunktā minētos pakalpojumus, iestāde saņem bez maksas.

4. Aktuālā informācija ir informācija par jaunākajiem reģistra ierakstiem (informācijas pieprasījuma izpildes brīdī), kā arī informācija no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra jaunāko lēmumu.

5. Vēsturiskā informācija ir informācija par visiem ierakstiem, kas izdarīti pirms jaunākajiem reģistra ierakstiem, kā arī informācija no šo noteikumu 14. punktā minētajiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai pirms Uzņēmumu reģistra valsts notāra jaunākā lēmuma.

6. Saņemot informācijas sniegšanas pakalpojumu, informācijas saņēmējs kā pārzinis patstāvīgi atbild par fizisko personu datu apstrādes atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

II. Izsniedzamās informācijas apjoms

7. Uzņēmumu reģistrs, izmantojot šajā punktā minētos informācijas izsniegšanas kanālus, sniedz šādus pakalpojumus:

7.1. Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē vai starpsistēmu saskarnē:

7.1.1. sniedz izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu, tai skaitā fizisko personu;

7.1.2. informē par tiesību subjekta reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotāju vai izmaiņu sarakstu;

7.1.3. sniedz dokumentus no tiesību subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijas lietas;

7.1.4. sniedz informāciju par reģistrētajām saistībām starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām;

7.1.5. pārbauda pārstāvības tiesības tīmekļa pakalpes izmantošanai;

7.2. regulāri sniedz informāciju, tai skaitā atjaunināto informāciju, informācijas pieprasītāja informācijas sistēmā;

7.3. sniedz izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu vai juridisko faktu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

7.4. izdrukā klātienē Uzņēmumu reģistrā vai nosūta pa pastu izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu, tai skaitā par fiziskajām personām;

7.5. izdrukā klātienē Uzņēmumu reģistrā vai nosūta pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi (ja personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, – uz oficiālo elektronisko adresi) citu veidu izziņas:

7.5.1. izziņas par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta vai reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti;

7.5.2. šo noteikumu 7.4., 7.5.1., 7.5.3. un 7.5.5. apakšpunktā minētās izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem angļu, vācu vai krievu valodā;

7.5.3. izziņas par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību;

7.5.4. izziņas par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu tiesību subjektu vai juridisko faktu;

7.5.5. izziņas par fiziskas personas (datu subjekta) datu apstrādi. Ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs (vairākkārt atkārtots) vai ja pēdējā gada laikā jau ir izsniegta identiska satura izziņa (ziņu saturs kopš pēdējās izsniegšanas nav mainījies), minētās izziņas sniedz par maksu;

7.5.6. izziņas par informāciju no reģistrācijas lietas, kas nav iekļauta citās šajos noteikumos noteiktajās izziņās;

7.6. izsniedz klātienē Uzņēmumu reģistrā, nosūta pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi (ja personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, – uz oficiālo elektronisko adresi) dokumentu kopijas;

7.7. izsniedz apskatei klātienē Uzņēmumu reģistrā reģistrācijas lietas;

7.8. veic speciālu datu atlasi un apstrādi elektroniski, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas).

8. Šo noteikumu 7.1.3. un 7.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīvas 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem noteiktajā apjomā sniedz arī Eiropas e-tiesiskuma portālā.

9. Sniedzot šo noteikumu 7.1.1., 7.3. vai 7.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus, atbilstoši pieprasījumam izsniedz šādu aktuālo un vēsturisko informāciju:

9.1. reģistra ieraksti;

9.2. informācija no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem:

9.2.1. informācija par kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumos un rīkojumos noteiktajiem nodrošinājuma līdzekļiem;

9.2.2. informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem un mantojuma aizgādņiem (no dalībnieku reģistra nodalījuma);

9.2.3. informācija par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem, izņemot šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma ietvaros;

9.3. informācija par konkrētā tiesību subjekta šo noteikumu 12. punktā minēto dokumentu esību Uzņēmumu reģistrā, ja dokumenti pieejami elektroniskā formā, izņemot šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu.

10. Sniedzot šo noteikumu 7.1.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu, lai aizsargātu fiziskās personas datus, sākotnējo meklēšanas rezultātu uzskaitījumā attēlo ievadītajiem kritērijiem atbilstošas fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas koda pirmos četrus ciparus, bet, ja personai nav personas koda, – dzimšanas dienu un mēnesi. Izziņā par fizisko personu tiek attēlota pilna informācija par fiziskās personas saistību ar tiesību subjektiem vai juridiskajiem faktiem.

11. Sniedzot šo noteikumu 7.1.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par reģistrētajām izmaiņām šo noteikumu 9. punktā minētajās ziņās, kā arī paziņojumu par katru pieteikumu, kas saņemts reģistrācijas lietā par tiesību subjektu, kas norādīts šā pakalpojuma pieprasījumā. Reģistrēto izmaiņu ziņotāja paziņojumā vai izmaiņu sarakstā norāda tiesību subjekta nosaukumu, reģistrācijas numuru, izmaiņu reģistrācijas datumu un veidu. Pieteikto izmaiņu ziņotāja paziņojumā norāda tiesību subjekta nosaukumu, reģistrācijas numuru, tiesību subjekta reģistrācijas lietā iesniegtā dokumenta saņemšanas datumu un lietvedības numuru.

12. Sniedzot šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrs nodrošina piekļuvi šādiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros elektroniski pieejamiem dokumentiem no tiesību subjektu vai juridisko faktu reģistrācijas lietām bez pareizības apliecinājuma (lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzību, nav pieļaujama minēto dokumentu atkalizmantošana, izņemot gada pārskatus):

12.1. komercreģistrā – statūti, gada pārskats, dalībnieku reģistra nodalījums, līgums (lēmums) par dibināšanu, pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, pamatkapitāla palielināšanas noteikumi un reorganizācijas līgums, tiesas nolēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu, ārvalsts komersanta apliecinājums par sabiedrības reģistrāciju attiecīgajā valstī, ārvalsts komersanta dibināšanas līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kā arī dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos;

12.2. uzņēmumu reģistra žurnālā – statūti, reorganizācijas līgums un gada pārskats, dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, un tiesas nolēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu;

12.3. šķīrējtiesu reģistrā – šķīrējtiesas reglaments un dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi šķīrējtiesas reglamentā;

12.4. politisko partiju reģistrā – statūti, reorganizācijas līgums, programma, gada pārskats, dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, un tiesas nolēmums par politiskās partijas darbības izbeigšanu;

12.5. biedrību un nodibinājumu reģistrā – statūti, reorganizācijas līgums un gada pārskats, dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi iepriekš minētajos dokumentos, un tiesas nolēmums par biedrības vai nodibinājuma darbības izbeigšanu;

12.6. reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā – statūti (satversme, nolikumi), dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi statūtos, un tiesas nolēmums par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības izbeigšanu;

12.7. publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā – publiskās un privātās partnerības līgums un dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi minētajā līgumā;

12.8. maksātnespējas reģistrā – kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums par kreditoru sapulci;

12.9. pārstāvniecību reģistrā – ārvalsts komersanta vai organizācijas statūti (nolikumi), dokumenti, ar kuriem izdarīti grozījumi statūtos, un tiesas nolēmums par pārstāvniecības darbības izbeigšanu;

12.10. masu informācijas līdzekļu reģistrā – tiesas nolēmums par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.

13. Sniedzot šo noteikumu 7.1.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrs nodrošina piekļuvi informācijai par tiesību subjektu šo noteikumu 9. punktā minētajā apmērā, kā arī aktuālo saistīto tiesību subjektu nosaukumam, reģistrācijas numuram un saistīto fizisko personu vārdam, uzvārdam un personas koda pirmajiem četriem cipariem, bet, ja nav personas koda, – dzimšanas dienai un mēnesim.

14. Šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma ietvaros Uzņēmumu reģistrs sniedz:

14.1. informāciju par jaunākajiem reģistru ierakstiem (informācijas izsniegšanas līguma darbības termiņa sākumā un darbības laikā);

14.2. šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto informāciju no reģistrācijas lietās esošajiem dokumentiem, kas pievienoti reģistrācijas lietai ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra jaunāko lēmumu;

14.3. informāciju par visu tiesību subjektu gada pārskatu esību Uzņēmumu reģistrā;

14.4. citu informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, kuras aprite šajā informācijas sistēmā ir uzsākta informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja tās aprites mērķis Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā ir vienīgi Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšana vai ja tā ir pieprasīta vienīgi nodošanai citas iestādes lietošanā;

14.5. gada pārskatu informāciju, tai skaitā gada pārskatu pielikumu informāciju, kas saņemta Uzņēmumu reģistrā informācijas izsniegšanas līguma darbības laikā.

15. Uzņēmumu reģistrs šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniedz tikai elektroniski ar Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas un infrastruktūras starpniecību, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas). Uzņēmumu reģistram nav pienākuma turpināt radīt, glabāt vai pārveidot informāciju, ja tās radīšanas, glabāšanas vai pārveidošanas vienīgais mērķis ir nodrošināt šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu.

16. Ja tiek sniegti šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētie pakalpojumi, Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt, lai informācijas saņēmējs dzēš no Uzņēmumu reģistra saņemtos fizisko personu datus, tai skaitā elektroniski pieejamos dokumentus, kas satur fiziskas personas datus, ja ir konstatēts, ka notikusi neatbilstoša fiziskas personas datu apstrāde. Ja informācijas saņēmējs nepilda Uzņēmumu reģistra pieprasījumu, Uzņēmumu reģistrs vēršas Datu valsts inspekcijā.

17. Sniedzot šo noteikumu 7.5.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par to, ka attiecīgās ziņas reģistros nav ierakstītas vai grozītas vai attiecīgie dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti.

18. Sniedzot šo noteikumu 7.6. vai 7.7. apakšpunktā minēto pakalpojumu, informācijas pieprasītājam ir pieejami šo noteikumu 12. punktā minētie dokumenti, kā arī citi reģistrācijas lietās esošie dokumenti, ja iesniegts pamatots pieprasījums atbilstoši Informācijas atklātības likumam par ierobežotas pieejamības informācijas pieprasīšanu, norādot mērķi, kādam pieprasītā informācija tiks izmantota. Lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzību, nav pieļaujama pieprasīto dokumentu atkalizmantošana.

19. Sniedzot šo noteikumu 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4. vai 7.8. apakšpunktā minēto pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrs informāciju sniedz atbilstoši informācijas pieprasījumā norādītajam.

III. Informācijas pieprasīšana un izsniegšana

20. Lai saņemtu informāciju, pieprasījumā norāda:

20.1. ziņas par sevi:

20.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, – dzimšanas datums);

20.1.2. juridiskai personai – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs;

20.1.3. publiskai personai vai iestādei – nosaukums un reģistrācijas numurs;

20.2. ziņas par tiesību subjektu, juridisko faktu vai fizisko personu, par kuru pieprasa informāciju, – nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods;

20.3. informācijas saņemšanas veidu, ja tiek pieprasīti šo noteikumu 7.4., 7.5. vai 7.6. apakšpunktā minētie pakalpojumi, norādot pasta adresi, elektroniskā pasta adresi (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese) vai Uzņēmumu reģistra reģionālo nodaļu;

20.4. pieprasītās informācijas sastāvu un apjomu, iespējami precīzi formulējot informācijas pieprasījumu;

20.5. izziņas veidu – aktuālā informācija vai aktuālā un vēsturiskā informācija, ja šāda izvēle iespējama informācijas sniegšanas pakalpojumā;

20.6. pieprasījuma pamatojumu un mērķi, ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija;

20.7. ja maksājums netiek veikts Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē vai uz vietas Uzņēmumu reģistrā, kā arī ja netiek iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija, – ziņas par maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu un maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu).

21. Ja būs nepieciešama pieprasītās informācijas atkalizmantošana, pieprasījumā papildus šo noteikumu 20. punktā minētajām ziņām norāda preci vai pakalpojumu, kura izveidei nepieciešama pieprasītā informācija, un noslēdz līgumu par informācijas saņemšanu atkalizmantošanai. Ja atbilstoši šo noteikumu 26. punktam konstatēts, ka informāciju iespējams sniegt, Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nosūta līguma projektu par informācijas saņemšanu atkalizmantošanai uz norādīto kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese).

22. Informāciju par šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, izņemot šo noteikumu 7.1.5. apakšpunktā minēto pakalpojumu, persona pieprasa Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, personas autentifikācijai izmantojot tīmekļvietnē pieejamos autentifikācijas līdzekļus. Iestādes, kā arī personas, kuras vēlas nodrošināt piekļuvi informācijai tīmekļvietnē vairāk nekā vienam lietotājam vai saņemt informāciju starpsistēmu saskarnē, sākotnējā lietotāja izveidei iesniedz attiecīgu pieprasījumu, kurā norāda ziņas par sevi atbilstoši šo noteikumu 20.1. apakšpunktam, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese), uz kuru nosūtāma sākotnējā autentifikācijai nepieciešamā informācija. Uzņēmumu reģistrs informācijas sniegšanas nolūkā apstrādā to identifikācijas pakalpojumu sniedzēju sniegtos personu identifikācijas datus, kuri izsniedz fiziskajām personām elektroniskās identifikācijas līdzekļus, elektroniski identificē attiecīgās personas un ļauj tiešsaistē iegūt informāciju par šīm personām.

23. Lai identificētu autentificēto personu veiktās darbības Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, Uzņēmumu reģistrs glabā un analizē auditācijas pierakstus. Auditācijas pierakstos iekļauj visu veiksmīgas un neveiksmīgas pieslēgšanās gadījumu laiku un vismaz šādus autentifikācijas datus – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, – dzimšanas datumu). Auditācijas pierakstus par pieprasītajiem, atteiktajiem un sniegtajiem pakalpojumiem glabā 18 mēnešus.

24. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu persona pieprasa, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus.

25. Lai saņemtu šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus, informācijas pieprasījums nav jāparaksta.

26. Ja ir izpildītas prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu un maksa par pakalpojumu ir atzīta par saņemtu valsts budžetā, Uzņēmumu reģistrs sniedz pieprasīto informāciju. Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav izpildītas prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu vai maksa par pakalpojumu nevar tikt atzīta par saņemtu valsts budžetā, informācijas izsniegšanu atsaka.

27. Ja pakalpojums tā saņemšanas termiņā Uzņēmumu reģistra vainas dēļ nav pieejams ilgāk par trīs dienām, Uzņēmumu reģistrs, lai izpildītu informācijas pieprasījumu, pagarina pakalpojuma sniegšanas termiņu.

28. Informācija tiek regulāri izsniegta, tai skaitā regulāri atjaunota, tādā veidā, kādā tā ir apstrādāta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā. Uzņēmumu reģistram nav pienākuma radīt, pārveidot vai glabāt informāciju, lai izpildītu informācijas atkalizmantošanas pieprasījumu.

IV. Informācijas izsniegšanas līguma noslēgšana un nosacījumi

29. Lai saņemtu šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu par informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanu un iesniegumā papildus šo noteiktumu 20. punktā minētajai informācijai norāda:

29.1. adresi, uz kuru nosūtāmas ziņas saistībā ar piekļuvi datu kanālam, tai skaitā paroli datu saņemšanai;

29.2. tiešsaistes adresi, uz kuru persona vēlas saņemt informāciju;

29.3. kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese) un tālruņa numuru;

29.4. preci vai pakalpojumu, kura izveidei nepieciešama pieprasītā informācija, ja informāciju pieprasa atkalizmantošanas nolūkā.

30. Ja ir izpildītas prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu un maksa par pakalpojumu ir atzīta par saņemtu valsts budžetā, Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par informācijas izsniegšanas līguma slēgšanu un divu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas nosūta informācijas izsniegšanas līguma projektu uz norādīto kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese), norādot Uzņēmumu reģistra kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un elektroniskā pasta adresi.

31. Pēc informācijas izsniegšanas līguma projekta saņemšanas informācijas pieprasītājs to paraksta un nosūta Uzņēmumu reģistram. Informācijas izsniegšanas līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

32. Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav izpildītas šajos noteikumos paredzētās prasības attiecībā uz informācijas pieprasījumu vai maksa par pakalpojumu nevar tikt atzīta par saņemtu valsts budžetā, vai informācijas saņēmējs ir trešā valsts vai starptautiskā organizācija Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē, kas nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu atteikt informācijas izsniegšanas līguma slēgšanu un iemaksātās maksas atmaksāšanu.

33. Informācijas saņēmējam piecu darbdienu laikā ir pienākums paziņot par izmaiņām šo noteikumu 29. punktā norādītajās ziņās.

34. Sniedzot šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrs visiem informācijas saņēmējiem izsniedz informāciju vienādā formātā un apjomā un vienā laikā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tās ievadīšanas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā.

35. Termiņu, kad uzsākama informācijas izsniegšana šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktajā veidā, nosaka informācijas izsniegšanas līgumā.

V. Samaksa par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem

36. Maksu par Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu iemaksā Tieslietu ministrijas pamatbudžetā Uzņēmumu reģistram Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā pirms iesnieguma iesniegšanas pakalpojuma saņemšanai.

37. Uzņēmumu reģistrs sniedz pakalpojumu tikai pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu valsts budžetā. Maksu atzīst par saņemtu valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un kādā tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

38. Ja Uzņēmumu reģistrs ir uzsācis pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt pieteicēja vainas dēļ vai pieteicējs atsakās no pakalpojuma, tai skaitā pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

39. Iestājoties šo noteikumu 27. punktā minētajam gadījumam, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

40. Ja speciālajai datu atlasei un apstrādei tiek patērētas mazāk nekā trīs stundas, Uzņēmumu reģistrs saņemto maksu par pakalpojumu neatmaksā.

41. Par informācijas izsniegšanas pakalpojumiem nemaksā:

41.1. iestādes, ievērojot šajos noteikumos minētos izņēmumus;

41.2. maksātnespējas procesa administratori par savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju Maksātnespējas likumā noteiktajā apjomā;

41.3. reliģiskās organizācijas par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo reliģisko organizāciju un tās iestādēm;

41.4. reliģiskās organizācijas iestādes par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo iestādi un reliģisko organizāciju (dibinātāju);

41.5. citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka tiesības saņemt informāciju bez maksas.

42. Lai saņemtu informāciju šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktajā veidā, samaksu var veikt par katriem trim informācijas izsniegšanas līguma darbības mēnešiem (turpmāk – ceturksnis), skaitot no informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanas dienas.

43. Saņemot informāciju šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktajā veidā, maksājumu par pirmo informācijas izsniegšanas ceturksni veic pirms iesnieguma iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā. Maksājumu par katru nākamo ceturksni veic līdz iepriekšējā ceturkšņa pēdējai dienai.

44. Ja informācijas izsniegšanas līgums tiek izbeigts, Uzņēmumu reģistrs atmaksā informācijas saņēmējam maksu par informācijas izsniegšanas ceturksni, kas seko ceturksnim, kurā informācijas izsniegšanas līgums ticis izbeigts. Informācijas saņēmēja samaksāto maksu par ceturksni, kurā informācijas izsniegšanas līgums tiek izbeigts, Uzņēmumu reģistrs neatmaksā.

45. Uzņēmumu reģistrs neatmaksā maksu par ceturksni, ja informācijas saņēmējs pēc informācijas izsniegšanas līguma noslēgšanas savas vainas dēļ nevar realizēt ar minēto līgumu piešķirtās tiesības.

VI. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem:

46.1. Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 252. nr.; 2014, 252. nr.; 2017, 114. nr.);

46.2. Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumus Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 113. nr.; 2017, 114. nr.).

47. Iestādēm, kurām ar Uzņēmumu reģistru līdz 2018. gada 1. aprīlim ir spēkā līgums par informācijas izsniegšanu, izmantojot savietotājā pieejamo starpsistēmu saskarnes risinājumu, šo noteikumu 3. punktu un 41.1. apakšpunktu piemēro, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, līdz tam sniedzot informāciju atbilstoši noslēgtajam līgumam. Šajā punktā minētie līgumi zaudē spēku 2019. gada 1. janvārī.

48. Personām, kuras līdz 2018. gada 31. martam saņēma informāciju atkalizmantošanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumiem Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi", šajos noteikumos noteikto ierobežojumu atkal izmantot dokumentus no tiesību subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijas lietas piemēro, sākot ar 2018. gada 1. augustu.

49. Informācijas izsniegšanas līgumi, kuri ir noslēgti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumiem Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi", ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. jūlijam. Informācijas saņemšanai pēc minētā informācijas izsniegšanas līguma izbeigšanās noslēdz informācijas izsniegšanas līgumu, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

50. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīvas 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 27. marta
noteikumiem Nr. 191
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena euro
bez PVN1
1. Informācijas sagatavošana un izsniegšana
1.1.Informācijas izsniegšana Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē
1.1.1.Izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem1 tiesību subjekts/1 persona5,00
1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi 1 lietotājam informācijai par visiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajiem tiesību subjektiem/personām30,05
1.1.2.Informācija par tiesību subjektu reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājiem1 gads, par 1 tiesību subjektu3,00
1.1.3.Izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu reģistrēto izmaiņu ziņotājiem, pieteikto izmaiņu ziņotājiem, kā arī par reģistrētajām saistībām starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi 1–10 lietotājiem izziņām par visiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajiem tiesību subjektiem/personām un pēc pieprasījuma – par tiesību subjektu reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājiem, kā arī reģistrētajām saistībām starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām150,00
1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi katriem nākamajiem 10 lietotājiem izziņām par visiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajiem tiesību subjektiem/personām un pēc pieprasījuma – par tiesību subjektu reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājiem, kā arī reģistrētajām saistībām starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām70,00
1.1.4. Reģistrētās saistības starp tiesību subjektiem un fiziskajām personām1 stunda47,50
1.1.5.Elektroniski pieejamie dokumenti no tiesību subjektu/juridisko faktu reģistrācijas lietām1 dokuments2,00
1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi 1 lietotājam19,90
1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi 1–10 lietotājiem100,00
1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi katriem nākamajiem 10 lietotājiem50,00
1.2. Informācijas izsniegšana, izmantojot Uzņēmumu reģistra starpsistēmu saskarni
1.2.1.Izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem un par tiesību subjekta reģistrēto izmaiņu sarakstu1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi vienā informācijas sistēmā izziņām par visiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajiem tiesību subjektiem/personām un pēc pieprasījuma – par tiesību subjekta reģistrēto izmaiņu sarakstu (pakalpojuma ietvaros iespējams veikt 200 pieprasījumus dienā)190,00
1.2.2.Elektroniski pieejamie dokumenti no tiesību subjektu/juridisko faktu reģistrācijas lietām1 mēnesis, nodrošinot piekļuvi vienai informācijas sistēmai (pakalpojuma ietvaros iespējams veikt 200 pieprasījumus dienā)150,00
1.2.3.Pārstāvības tiesību pārbaude tīmekļa pakalpes izmantošanai1 mēnesis, uz 1 juridiskās personas informācijas sistēmu53,85
1.3.Regulāra informācijas izsniegšana, tai skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana informācijas pieprasītāja informācijas sistēmā
1.3.1.Regulāra informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, tai skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana1 gads, uz 1 juridiskās personas informācijas sistēmu88 689,00
1.4.Informācijas izsniegšana valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Eiropas e-tiesiskuma portālā, klātienē vai pa pastu
1.4.1.Izziņa no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem portālā www.latvija.lv vai Eiropas e-tiesiskuma portālā1 tiesību subjekts/1 persona/1 līgums6,00
1.4.2.Izziņas izdruka klātienē no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu/personu vai tās nosūtīšana pa pastu1 tiesību subjekts/1 persona9,00
1.4.3.Citu veidu izziņu izdruka klātienē, nosūtīšana pa pastu vai elektronisko pastu
1.4.3.1.Izziņa par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti1 izziņa, 2 darbdienu laikā9,00
1.4.3.2.1.4.2., 1.4.3.1., 1.4.3.3., 1.4.3.4. un 1.4.3.5. apakšpunktā minētā izziņa no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem angļu, vācu vai krievu valodā1 izziņa, 5 darbdienu laikā51,00
1.4.3.3.Izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību1 izziņa, 15 dienu laikā11,25
1.4.3.4.Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai juridisko faktu1 tiesību subjekts/1 juridiskais fakts, 15 dienu laikā11,25
1.4.3.5.Cita veida izziņa1 izziņa, 15 dienu laikā13,60
1.5.Dokumentu kopijas izgatavošana klātienē, nosūtīšana pa pastu vai elektronisko pastu
1.5.1.Dokumenta kopija no reģistrācijas lietas1 dokuments, 3 darbdienu laikā9,00
1.5.2.Dokumenta kopija no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas1 dokuments, 5 darbdienu laikā4,50
1.6.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei klātienē
1.6.1.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei bez anonimizēšanas reģistrācijas lietas tiesību subjektam1 reģistrācijas lieta, 5 darbdienu laikā30,15
1.6.2.Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei ar anonimizēšanu personām, kuras nav tiesīgas saņemt ierobežotas pieejamības informāciju1 reģistrācijas lieta, 5 darbdienu laikā55,30
1.7.Datu atlase 
1.7.1.Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto datu atlase, izmantojot īpašas atlases metodes un kritērijus (t. sk. datu noformēšana un apstrāde)23 stundas50,70
1.7.2.Par katru nākamo stundu papildus 1.7.1. punktā minētajai maksai1 stunda17,00
2. Parakstu apliecināšana 
2.1.Paraksta apliecināšana1 paraksts9,00
3. Citi pakalpojumi 
3.1.Reģistrācijas apliecības (dublikāta) izsniegšana1 apliecība, 3 darbdienu laikā12,20
3.2.Ieraksta izdarīšana, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšana (pievienošana lietai) noteiktā dienā un stundā31 pieteikums, tik darbdienu laikā, par cik samaksāta valsts nodeva150,00
3.3.Kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībnieku, akcionāru vai biedru sapulču izsludināšana un atklāšana (maksā nav iekļauti ar sapulces norisi saistītie izdevumi)
3.3.1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (līdz pieciem dalībniekiem)1 sapulce (arī atkārtota, ja pirmā nav lemttiesīga)191,00
3.3.2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce (vairāk par pieciem dalībniekiem)1 sapulce (arī atkārtota, ja pirmā nav lemttiesīga)250,00
3.3.3.Akciju sabiedrības akcionāru sapulce; kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)1 sapulce (arī atkārtota, ja pirmā nav lemttiesīga)250,00
3.4.Uzņēmumu reģistrā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana

1 dokuments

3,15
3.5.Pieteikuma iesniegšana komercķīlas līguma pušu vārdā, ko veic Uzņēmumu reģistra amatpersona
3.5.1.Pieteikuma iesniegšana jaunas komercķīlas, pārjaunojuma, grozījumu, komercķīlas ņēmēja maiņas (ja notiek uzņēmuma reorganizācija vai pāreja) reģistrācijai1 pieteikums12,10
3.5.2.Pieteikuma iesniegšana komercķīlas dzēšanas (tai skaitā uz tiesas nolēmuma pamata), cesijas, pārvaldnieka, paziņojuma par komercķīlas tiesības izlietošanu reģistrācijai1 pieteikums10,10
3.6.Klientu apkalpošana klātienē
3.6.1.Klientu apkalpošana klātienē reģistrācijas dokumentu iesniegšanai41 pieteikums 1 administratīvā procesa ietvaros4,00
3.7.Dokumentu pirmspārbaude5
3.7.1.Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana6 pirms iesniegšanas reģistrācijai (1 darbdienas laikā)71 pieteikuma un to pavadošo dokumentu projektu viena caurlūkošanas reize par 1 subjektu vai juridisko faktu46,00

Piezīmes.

Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir trīs stundas.

Pakalpojums pieejams uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju reģistra, arodbiedrību reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

Maksa par apkalpošanu tiek piemērota, ja persona reģistrācijas pieteikumu iesniedz klātienē.

5 Pakalpojumu pieprasa un saņem tikai elektroniskā formā, pakalpojums nav attiecināms uz komercķīlu reģistru un laulāto mantisko attiecību reģistru.

6 Veicot dokumentu pirmspārbaudi, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) iesniegti visi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā;

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ir juridisks spēks;

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

5) Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā nav reģistrēts nodrošinājuma līdzeklis.

Pakalpojums pieejams uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, politisko partiju un to iestāžu reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra, pārstāvniecību reģistra un šķīrējtiesu reģistra subjektiem.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 27.03.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Zaudē spēku: 11.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2018. OP numurs: 2018/64.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
298070
01.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"