Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 260

Rīgā 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29 19. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (turpmāk – regula Nr. 1380/2013), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014).

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – publiskais finansējums) pasākumā piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā. 

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 33. panta 1. punkta "a" apakšpunktu ir piešķirt publisko finansējumu zvejas kuģu īpašniekiem un zvejniekiem (turpmāk abi kopā – atbalsta pretendenti) par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, piemērojot regulas Nr. 1380/2013 13. pantā noteiktos ārkārtas pasākumus, par kuru īstenošanu Zemkopības ministrija ir paziņojusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

5. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

6. Atbalsta pretendents šo noteikumu 11. un 14. punktā minētos dokumentus iesniedz zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā, bet ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 3. punktā minētā ārkārtas pasākuma īstenošanas beigu datumam.

7. Publisko finansējumu uz konkrētu laikposmu nepiešķir atbalsta pretendentam, kam konstatēti pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.

8. Beidzoties katram kalendāra mēnesim, uz ko attiecas zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, Lauku atbalsta dienests mēneša laikā izmaksā publisko finansējumu par to kalendāra mēnesi, par kuru faktiski ir noslēgusies zvejas darbību pagaidu pārtraukšana ar attiecīgo zvejas kuģi.

9. Publisko finansējumu piešķir zvejas kuģa īpašniekam, ja:

9.1. tā zvejas kuģa garums ir vismaz 12 metru un zveja notiek ar:

9.1.1. trali, dāņu vadu vai līdzīgu zvejas rīku, kura linuma acs izmērs ir vismaz 90 milimetru;

9.1.2. žaunu tīklu, iepinējtīklu vai vairāksienu tīklu, kura linuma acs izmērs ir vismaz 90 milimetru, grunts āķu jedu un āķu jedu, izņemot dreifējošu āķu jedu, rokas āķu rindu un džiga aprīkojumu;

9.2. ir Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā un tā derīguma termiņš ietver zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas periodu;

9.3. ar zvejas kuģi pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 120 dienas ir veiktas zvejas darbības jūrā saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 33. panta 3. punkta "a" apakšpunktu atbilstoši Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem;

9.4. zvejas kuģim 2016., 2017. vai 2018. gadā vismaz vienā no kalendāra mēnešiem, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3. punktā minētā ārkārtas pasākuma īstenošana, ir bijusi mencu nozveja Baltijas jūrā atbilstoši Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem;

9.5. zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikposms ar zvejas kuģi sākas tā kalendāra mēneša pirmajā datumā, uz kuru attiecas šo noteikumu 3. punktā minētā ārkārtas pasākuma īstenošana, un zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu īsteno pilnu kalendāra mēnesi;

9.6. zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā zvejas kuģis atrodas ostā un neiziet no tās.

10. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minēto projektu atlases kritēriju punktiem, to atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir zvejas kuģa īpašniekam, kas zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu īsteno ar zvejas kuģi, kam ir lielāka bruto tilpība (GT).

11. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, zvejas kuģa īpašnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

11.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Par katru zvejas kuģi, pirms faktiski noslēgusies zvejas darbību pagaidu pārtraukšana ar konkrēto zvejas kuģi, iesniedz atsevišķu projekta iesniegumu;

11.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

12. Publisko finansējumu piešķir zvejniekam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

12.1. pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 120 dienas ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, uz kuru attiecas zvejas darbību pagaidu pārtraukšana saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 33. panta 3. punkta "b" apakšpunktu un kurš atbilst publiskā finansējuma saņemšanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

12.2. pēdējo divu kalendāra gadu laikā un līdz zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanai par viņu ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā;

12.3. pēdējos divos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijis izsniegts valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra kvalifikācijas sertifikāts, kura derīguma termiņš ietver zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikposmu;

12.4. zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu īsteno pilnu kalendāra mēnesi.

13. Laikposmā, par kuru zvejnieks saņem publisko finansējumu, tas nesaņem ienākumus no zvejniecības.

14. Lai pieteiktos publiskajam finansējumam, zvejnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

14.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumu iesniedz laikā, kad ar zvejas kuģi, uz kura zvejnieks ir strādājis, tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;

14.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

14.3. darba devēja izziņu, kas apliecina, ka persona pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 120 dienu ir strādājusi jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;

14.4. darba līgumu, kas apliecina, ka persona pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir strādājusi jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana.

15. Publiskā finansējuma apmēru (euro) zvejas kuģa īpašniekam par katru zvejas kuģi vienam kalendāra mēnesim, kurā tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

publiskā finansējuma apmērs (euro) = (GT x 2,80 x D) + (M x 1,40), kur

GT – zvejas kuģa bruto tilpība saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem;

D – dienu skaits kalendāra mēnesī, kurā īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;

M – vidējais mencu nozvejas apjoms (kg) kalendāra mēnesī, kurš tiek noteikts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma C.4. tabulai.

16. Publiskā finansējuma apmēru (euro) zvejniekam par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu vienam kalendāra mēnesim aprēķina, izmantojot šādu formulu:

publiskā finansējuma apmērs (euro) = (39 x dd), kur

dd – darbdienu skaits attiecīgajā kalendāra mēnesī.

17. Šo noteikumu 9.1. un 9.3. apakšpunktā, kā arī 10. un 15. punktā minēto informāciju par vidējo mencu nozvejas apjomu Lauku atbalsta dienests iegūst no Zemkopības ministrijas.

18. Šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minēto informāciju Lauku atbalsta dienests iegūst no Valsts vides dienesta. 

19. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā un 13. punktā minēto informāciju Lauku atbalsta dienests iegūst no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

20. Šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto informāciju Lauku atbalsta dienests iegūst no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministre I. Viņķele
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 260
Projektu atlases kritēriji
Nr. p. k. Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits
1. Par katriem nozvejotiem 300 kg mencu uz publiskajam finansējumam pieteikto zvejas kuģi saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem (kopējā nozveja no 1. jūnija līdz 31. augustam laikposmā no 2016. gada līdz 2018. gadam) 1 50
2. Vismaz divus gadus pēdējo triju kalendāra gadu laikā (ieskaitot projekta iesnieguma iesniegšanas gadu) zvejas kuģa īpašniekam ir bijis Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā 5  
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz publisko finansējumu, ir 6 punkti
Zemkopības ministra vietā –
veselības ministre I. Viņķele
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 260
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma
"Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"

atbalsta pretendentam – zvejas kuģa īpašniekam

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums  
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD)  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. redakcijas kods  
Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas Nr.  
PVN maksātāja Nr.  
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)  

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese 
Novads, pagasts
 
Pilsēta
 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs
 
Pasta indekss
 
Adrese korespondencei
Novads, pagasts
 
Pilsēta
 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs
 
Pasta indekss
 
Informācija par kontaktpersonu:
Vārds, uzvārds
 
Ieņemamais amats
 
Tālruņa numurs
 
E-pasta adrese
 
Faksa numurs
 

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanas un izbeigšanas datums

Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanas datums
 
 
 
Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas izbeigšanas datums
 
 
 
(dd)
(mm)
(gggg)
(dd)
(mm)
(gggg)

C.2. Informācija par zvejas kuģi, ar kuru īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu

Zvejas kuģa nosaukums
 
Zvejas kuģa numurs Eiropas Savienības kopējā flotes reģistrā (CFR numurs)
 
Zvejas kuģa reģistrācijas numurs Latvijas Kuģu reģistrā
 
Zvejas kuģa bruto tonnāža (GT)
 
Kalendārajā gadā, kad īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, zvejas kuģim ir spēkā esošs papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā, un tā derīguma termiņš ietver zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas periodu, kas norādīts C.1. tabulā (atzīmēt atbilstošo)

 

 

 
 
Kalendārais gads, kurā zvejas kuģa īpašniekam ir bijis Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā (atzīmēt atbilstošos)
2016.
 
2017.
 
2018.
 
2019.
 
Mencu kopējā nozveja (kg) laikposmā no 2016. līdz 2018. gadam no 1. jūnija līdz 31. augustam
 

C.3. Projekta īstenošanas vieta

Osta un tās adrese, kurā zvejas kuģis atrodas zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā
 
Piestātne un tās adrese, kurā zvejas kuģis atrodas zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā
 

C.4. Informācija par mencas nozvejas apjomu no 1. jūnija līdz 31. augustam laikā no 2016. līdz 2018. gadam

Jūnija mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadam

Jūlija mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadam

Augusta mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadam

Nozvejas apjoms 2016. gada jūnijā
(kg)
Nozvejas apjoms 2017. gada jūnijā
(kg)
Nozvejas apjoms 2018. gada jūnijā
(kg)
Nozvejas apjoms 2016. gada jūlijā
(kg)
Nozvejas apjoms 2017. gada jūlijā
(kg)
Nozvejas apjoms 2018. gada jūlijā
(kg)
Nozvejas apjoms 2016. gada augustā (kg) Nozvejas apjoms 2017. gada augustā (kg) Nozvejas apjoms 2018. gada augustā (kg)
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3.
                 
M1 = (1.1. + 1.2. + 1.3.)/A* M2 = (2.1. + 2.2. + 2.3.)/A* M3 = (3.1. + 3.2. + 3.3.)/A*
     

Piezīme.

1. * Ja mencu nozveja attiecīgajā mēnesī ir bijusi katru gadu laikā no 2016. līdz 2018. gadam, tad A = 3.

Ja mencu nozveja attiecīgajā mēnesī ir bijusi jebkuros divos gados laikā no 2016. līdz 2018. gadam, tad A = 2.

Ja mencu nozveja attiecīgajā mēnesī ir bijusi tikai vienā gadā laikā no 2016. līdz 2018. gadam, tad A = 1.

C.5. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

D Kalendāro dienu skaits, kurās tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana jūnijs = 30,
jūlijs = 31, 
augusts = 31
GT Zvejas kuģa bruto tilpība  
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada jūnija mēnesi = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M1***)  
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada jūlija mēnesi = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M2***)  
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada augusta mēnesi = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M3***)  

Piezīmes.

2. ** reizināšanas koeficients

3. *** skatīt C.4. tabulā

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits
Neat-tiecas
1. Projekta iesnieguma pilns komplekts
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)
oriģināls

 

 

 

 
2. Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā oriģināls        

 Citi iesniegtie dokumenti

             
             
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:    
Projekta iesniegums iesniegts    
  (datums****)  
Atbalsta pretendents  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme.

4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministre I. Viņķele
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 18. jūnija
noteikumiem Nr. 260
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma
“Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”

atbalsta pretendentam – zvejniekam

Atbalsta pretendenta vārds, uzvārds  
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD)  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Personas kods
 
Dzimums (atzīmēt atbilstošo)
sieviete
 
vīrietis
 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)
 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

Atbalsta pretendenta deklarētās dzīvesvietas adrese
Novads, pagasts
 
Pilsēta
 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs
 
Pasta indekss
 
Atbalsta pretendenta faktiskās dzīvesvietas adrese  (neaizpilda, ja sakrīt ar atbalsta pretendenta deklarētās dzīvesvietas adresi)
Novads, pagasts
 
Pilsēta
 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs
 
Pasta indekss
 
Kontaktinformācija
Tālruņa numurs
 
E-pasta adrese
 

B. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU

Tā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības nosaukums, kurš īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu un kurā zvejnieks ir nodarbināts
 
Zvejas kuģa nosaukums, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana un uz kura zvejnieks pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 120 dienu ir strādājis jūrā
 
Uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, nostrādāto dienu skaits jūrā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
______.gadā
dienas
 
______.gadā
dienas
 
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistra izsniegtā kvalifikācijas sertifikāta numurs (norāda pie katra no blakus esošajā kolonnā minētajiem periodiem)
01.01.2017.–31.12.2017.
Kvalifikācijas sertifikāts Nr. __________
01.01.2018.–31.12.2018.
Kvalifikācijas sertifikāts Nr. __________
01.01.2019.–31.08.2019.
Kvalifikācijas sertifikāts Nr. __________

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

Darbdienu skaits projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, kas ir zvejas kuģa pagaidu zvejas darbību
pārtraukšanas kalendārais gads

Jūnijā* Jūlijā* Augustā*
1 2 3
     
   
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par jūnija mēnesi = 39** x 1  
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par jūlija mēnesi = 39** x 2  
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par augusta mēnesi = 39** x 3  

Piezīmes.

1. * Aizpilda par mēnešiem, uz kuriem attiecas zvejas kuģa pagaidu zvejas darbību pārtraukšana

2. ** reizināšanas koeficients

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits
Neat-
tiecas
1. Projekta iesnieguma pilns komplekts
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)
oriģināls

 

 

 

 
2. Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā oriģināls        
3. Darba devēja izziņa, kas apliecina, ka atbalsta pretendents pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, vismaz 120 dienas ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana oriģināls        
4. Darba līgums, kas apliecina, ka atbalsta pretendents pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana kopija***        

 Citi iesniegtie dokumenti

             
             
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:    

Piezīme.

3. *** Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

E. APLIECINĀJUMS

Es, _____________________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods) apliecinu, ka periodā, par kuru saņemu publisko finansējumu, nesaņemu ienākumus no zvejniecības.

 

Projekta iesniegums iesniegts    
  (datums****)  
Atbalsta pretendents  
  (vārds, uzvārds, paraksts****)

Piezīme.

4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
veselības ministre I. Viņķele
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 260Pieņemts: 18.06.2019.Stājas spēkā: 21.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124 (6463), 20.06.2019. OP numurs: 2019/124.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307667
21.06.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva