Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 89 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.101

Rīgā 2019. gada 23. maijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 26 5. p.)
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) iesniedzamo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu saturu un formu, kā arī sagatavošanas un iesniegšanas termiņus un kārtību, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

2. Noteikumi ir saistoši apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeriem, kā arī citu dalībvalstu un ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru filiālēm (tālāk tekstā arī – brokeru sabiedrība), kas sniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

4. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris sagatavo pārskatu, kas sastāv no:

4.1. "Bilances pārskata" (1. pielikums);

4.2. "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" (2. pielikums);

4.3. "Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķina" (3. pielikums);

4.4. "Naudas līdzekļu aprēķina" (4. pielikums);

4.5. "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskata" (5. pielikums).

5. "Bilances pārskata" (1. pielikums) un "Peļņas vai zaudējumu aprēķina" (2. pielikums) pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

6. Citas dalībvalsts un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle sagatavo tikai "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskatu" (5. pielikums).

7. Pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība.

II. Pārskatu sagatavošana

8. Sagatavojot "Bilances pārskatu" (1. pielikums):

8.1. 12210. pozīcijā "Debitoru parādi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu un riska parakstīšanu" atspoguļo prasības saskaņā ar izplatīšanas līgumu nosacījumiem par sniegtajiem izplatīšanas pakalpojumiem un riska parakstīšanu;

8.2. 12220. pozīcijā "Apdrošinājuma ņēmēju neapmaksātās polises" atspoguļo prasības pret apdrošinājuma ņēmējiem un cedentiem par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām atbilstoši ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantu noslēgtā izplatīšanas līguma nosacījumiem;

8.3. 12221. pozīcijā "t.sk. apdrošinājuma ņēmēju neapmaksātās nepārtraucamās polises" atspoguļo prasības pret apdrošinājuma ņēmējiem un cedentiem par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris ir uzņēmies saistības pret apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantu par apdrošinājuma ņēmēju un cedentu neveiktajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmiju maksājumiem;

8.4. 12222. pozīcijā "t.sk. apdrošinājuma ņēmēju neapmaksātās nepārtraucamās polises, par kurām veikts norēķins ar apdrošinātāju" atspoguļo to 12221. pozīcijas daļu, par kuru apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris jau veicis maksājumu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantam;

8.5. 23400. pozīcijā "Parādi apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem" un 24400. pozīcijā "Parādi apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem" atspoguļo apdrošināšanas brokera saistības pret apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantiem saskaņā ar noslēgtā izplatīšanas līguma nosacījumiem.

9. Sagatavojot "Peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums):

9.1. 110. pozīcijā "Ieņēmumi no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas un riska parakstīšanas" atspoguļo pārskata periodā gūtos ieņēmumus no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas riska parakstīšanas, kas ir iekļauti bruto parakstītajās prēmijās vai ko tieši maksā klients;

9.2. 120. pozīcijā "Ieņēmumi no ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja darbības" atspoguļo ieņēmumus no ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja darbības, kas veikta atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajai kārtībai.

10. Sagatavojot "Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķinu" (3. pielikums):

10.1. pozīcijā "Apdrošinātājs, pārapdrošinātājs u.c. kreditori" norāda tā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersanta firmu, pret kuru apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir radušās saistības saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas brokera saņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām vai citiem maksājumiem. Saistības pret citiem kreditoriem (piemēram, apdrošinājuma ņēmēju vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju) saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem uzskaita kumulatīvi – pozīcijā "Apdrošinātājs, pārapdrošinātājs u.c. kreditori" norādot "Citi kreditori";

10.2. pozīcijā "Saistības pret apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnē" norāda saistību apmēru pārskata perioda beigās pret apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantiem un citiem kreditoriem par saņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām un citiem maksājumiem saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 31. panta otrās daļas izpratnē;

10.3. pozīcijā "Saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām" norāda informāciju par saistību apmēru pārskata perioda beigās pret apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantu par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris ir uzņēmies saistības pret apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantu par apdrošinājuma ņēmēju un cedentu neveiktajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

11. Sagatavojot "Naudas līdzekļu aprēķinu" (4. pielikums):

11.1. pozīcijā "Konta Nr." norāda visu apdrošināšanas brokera kredītiestādēs atvērto naudas līdzekļu kontu numurus, arī tad, ja naudas līdzekļu atlikums ir nulle vai tas ir negatīvs;

11.2. pozīcijā "Valūta" norāda valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

11.3. pozīcijā "Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, euro" norāda naudas līdzekļus, kas pārskata periodā, veicot apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu, saņemti kasē un pēc pārskata perioda iemaksāti atsevišķajā naudas kontā;

11.4. pozīcijā "Atsevišķie naudas konti" norāda naudas kontus kredītiestādēs, kuros tiek turēti naudas līdzekļi, kas iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 31. panta otrajā daļā noteiktajam;

11.5. pozīcijā "Saimnieciskie konti" norāda visus apdrošināšanas brokera kredītiestādēs atvērtos naudas kontus saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

12. Sagatavojot "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskatu" (5. pielikums):

12.1. brokeru sabiedrība, kas nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu, norāda informāciju par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un atlīdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu sadalījumā pa apdrošināšanas komersantiem un apdrošināšanas veidiem. Ja apdrošināšanas līgumos, kuros vienā līgumā ir iekļauti vairāki apdrošināšanas veidi, parakstītās apdrošināšanas prēmijas un atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu ir iespējams identificēt pa katru apdrošināšanas veidu, to atspoguļo sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem;

12.2. brokeru sabiedrība, kas nodarbojas ar pārapdrošināšanas izplatīšanu, pārapdrošināšanas prēmijas un atlīdzību par pārapdrošināšanas izplatīšanu norāda kolonnā "Pārapdrošināšana", nesadalot pa apdrošināšanas veidiem;

12.3. pozīcijā "Prēmija" norāda visas pārskata periodā parakstītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas par līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata periodā, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtas atbilstoši Komisijas normatīvajos noteikumos, kuri regulē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu, noteiktajam skaidrojumam. Informāciju par parakstītajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām norāda neatkarīgi no tā, vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas apdrošināšanas ņēmējs un cedents maksā brokeru sabiedrībai vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantam, ja par noslēgtajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem brokeru sabiedrībai pienākas atlīdzība par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu. Parakstītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas atspoguļo bruto summā, t.i., nesamazinot tās par atlīdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu apmēru;

12.4. pozīcijā "Komisija" atspoguļo brokeru sabiedrībai pienākošos atlīdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta bruto parakstītajā prēmijā vai ko tieši maksā klients;

12.5. pozīcijā "Izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas valsts kods" norāda informāciju par valsti (divburtu valsts kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"), kurā brokeru sabiedrība sniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus;

12.6. pozīcijā "OCTA" norāda informāciju par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti atbilstoši Latvijas Republikas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam.

III. Pārskatu iesniegšana

13. Brokeru sabiedrības pārskata periods ir no gada sākuma līdz 30. jūnijam un 31. decembrim.

14. Brokeru sabiedrība pārskatus par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī iesniedz Komisijai līdz pārskata datumam sekojošā mēneša 30. datumam. Ja 30. datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

15. Pārskatu iesniedz saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem, kuros noteikta elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtība.

16. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja p.i.
Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors G. Romeiko
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.05.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 101

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nosaukums:

 

Bilances pārskats

_________. gada ____________________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsPārskata perioda beigās
AB1
I. Aktīvs (11000+12000)10000 
1. Ilgtermiņa ieguldījumi (11100+11200+11300)11000 
1.1. Nemateriālie ieguldījumi11100 
1.2. Pamatlīdzekļi11200 
1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi11300 
t.sk. aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai11310 
2. Apgrozāmie līdzekļi (12100+12200+12300+12400)12000 
2.1. Krājumi12100 
2.2. Debitori (12210+12220+12230+12240)12200 
2.2.1. Debitoru parādi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu un riska parakstīšanu12210 
2.2.2. Apdrošinājuma ņēmēju neapmaksātās polises12220 
t.sk. apdrošinājuma ņēmēju neapmaksātās nepārtraucamās polises12221 
t.sk. apdrošinājuma ņēmēju neapmaksātās nepārtraucamās polises, par kurām veikts norēķins ar apdrošinātāju12222 
2.2.3. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai12230 
2.2.4. Pārējie debitori12240 
2.3. Īstermiņa finanšu ieguldījumi12300 
2.4. Nauda12400 
II. Pasīvs (21000+22000+23000+24000)20000 
3. Pašu kapitāls (21100+...+21600)21000 
3.1. Akciju vai daļu kapitāls21100 
3.2. Akciju/daļu emisijas uzcenojums21200 
3.3. Finanšu instrumentu un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve (+/-)21300 
3.4. Rezerves21400 
3.5. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/-)21500 
3.6. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (+/-)21600 
4. Uzkrājumi22000 
5. Ilgtermiņa kreditori (23100+...+23600)23000 
5.1. Parādi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām23100 
5.2. Parādi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai23200 
5.3. Aizņēmumi no kredītiestādēm23300 
5.4. Parādi apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem23400 
5.5. Nākamo periodu ieņēmumi23500 
5.6. Pārējie ilgtermiņa kreditori23600 
6. Īstermiņa kreditori (24100+...+24600)24000 
6.1. Parādi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām24100 
6.2. Parādi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai24200 
6.3. Aizņēmumi no kredītiestādēm24300 
6.4. Parādi apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem24400 
6.5. Nākamo periodu ieņēmumi24500 
6.6. Pārējie īstermiņa kreditori24600 
Ārpusbilances saistības (25100+25200)25000 
Galvojumi25100 
Pārējās galvojumiem līdzīgās saistības25200 
 
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona 
 (vārds, uzvārds)
Izpildītājs 
 (vārds, uzvārds)(tālruņa numurs)(e-pasta adrese)
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.05.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 101

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nosaukums:

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

_________. gada ____________________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsPārskata perioda beigās
AB1
1. Neto apgrozījums (110+120)100 
1.1. Ieņēmumi no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas un riska parakstīšanas110 
1.2. Ieņēmumi no ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja darbības120 
2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu izmaksas200 
3. Pārējie ieņēmumi300 
4. Pārējās izmaksas400 
5. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (100-200+300-400)500 
6. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu600 
7. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma izmaiņām (+/-)700 
8. Ārkārtas dividendes800 
9. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (500-600+700-800)900 
 
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona 
 (vārds, uzvārds)
Izpildītājs 
 (vārds, uzvārds)(tālruņa numurs)(e-pasta adrese)
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.05.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 101

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nosaukums:

Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķins

_________. gada ____________________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdrošinātājs, pārapdrošinātājs u.c. kreditoriSaistības pret apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnēSaistības par nesaņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām
1.2.3.
   
   
   
   
   
 
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona 
 (vārds, uzvārds)
Izpildītājs 
 (vārds, uzvārds)(tālruņa numurs)(e-pasta adrese)
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.05.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 101

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nosaukums:

Naudas līdzekļu aprēķins

_________. gada ____________________________________
(pārskata periods)

Naudas līdzekļiKonta Nr.SummaValūtaSumma, euroPēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, euro
1.2.3.4.5.6.
Atsevišķie naudas konti     
     
     
     
     
Saimnieciskie konti     
     
     
     
     
Nauda kasē     
     
     
     
     
KOPĀ 
 
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona 
 (vārds, uzvārds)
Izpildītājs 
 (vārds, uzvārds)(tālruņa numurs)(e-pasta adrese)
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.05.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 101

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nosaukums
vai citas dalībvalsts un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāles nosaukums:

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats

_________. gada ____________________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdro-
šinātājs/
pārapdro-
šinātājs
Izplatī-
šanas pakal-
pojumu snieg-
šanas valsts kods
Apdrošināšanas veidsPārapdro-
šināšana
Nelaimes gadījumu apdro-
šināšana
Veselības apdro-
šināšana
Sauszemes transporta apdro-
šināšana
Dzelzceļa transporta apdro-
šināšana
Gaisakuģu apdro-
šināšana
Kuģu apdro-
šināšana
Kravu apdro-
šināšana
Īpašuma apdro-
šināšana
Sauszemes transport-
līdzekļu īpašnieku civil-
tiesiskās atbildības apdro-
šināšana
Gaisakuģu īpašnieku civil-
tiesiskās atbildības apdro-
šināšana
Kuģu īpašnieku civil-
tiesiskās atbildības apdro-
šināšana
Vispārējā civil-
tiesiskās atbildības apdro-
šināšana
Kredītu apdro-
šināšana
Galvojumu apdro-
šināšana
Dažādu finansiālo zaudējumu apdro-
šināšana
Juridisko izdevumu apdro-
šināšana
Palīdzības apdro-
šināšana
OCTADzīvības apdro-
šināšana (visi veidi)
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
Prē-
mija
Komi-
sija
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona vai citas dalībvalsts un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāles vadītājs 
 (vārds, uzvārds)
Izpildītājs 
 (vārds, uzvārds)(tālruņa numurs)(e-pasta adrese)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 23.05.2019.Stājas spēkā: 04.06.2019.Zaudē spēku: 23.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 03.06.2019. OP numurs: 2019/110.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
307243
04.06.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)