Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9

Rēzeknē 2019. gada 28. martā (prot. Nr. 56, 4. p.)
Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu
un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906
"Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apstādījumi – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (piemēram, parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi);

2.2. pagalms – ārtelpa dzīvojamā apbūvē, kuru iezīmē brīvstāvošu vai savienotu namu izvietojums un kas paredzēta šo namu iedzīvotāju rekreācijas un saimniecisko funkciju nodrošināšanai. Rekreācijas funkciju nodrošināšanai paredzētas iedzīvotāju pasīvās un aktīvās atpūtas vietas (arī soliņi un bērnu rotaļlaukumi), kā arī dzīvnieku pastaigu laukumi. Saimniecisko funkciju nodrošināšanai paredzēti piebraucamie ceļi ar autostāvvietām, atkritumu konteineru novietnes, nojumes veļas žāvēšanai;

2.3. zālājs – mežos, apstādījumos (parkos, skvēros, dārzos u.c.) vai praktiskām vajadzībām ierīkots laukums ar mākslīgi sēto un/vai pašsēto zāļu zelmeni.

II. Īpašuma un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un kopšana

3. Ziemas periodā gājēju celiņus, ietves un automašīnu stāvvietas jākaisa ar pretslīdes materiālu: granīta šķembām (frakcija 2–5 mm), smiltīm vai smilts – sāls maisījumu.

4. Veicot īpašumu uzturēšanu un sakopšanu, aizliegts mest sniegu uz ielas brauktuvēm un kraut sniegu sabiedriskā transporta un taksometru pieturvietu zonās, kā arī mest sniegu bez saskaņošanas cita īpašuma teritorijā.

5. Nav pieļaujams, lai uz ēku jumtiem krājas lāstekas un sniegs, kas apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai mantu. Šādos gadījumos nekavējoties jānorobežo bīstamā teritorija, lāstekas un sniegu no jumtiem jānovāc, nepieciešamības gadījumā jāveic pasākumi sniega un lāsteku novākšanai no brauktuves un ietvēm.

6. Periodā no 1. novembra līdz 31. martam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas ietvju uzturēšanu un sakopšanu nodrošina pašvaldība.

7. Periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un sakopšanu nodrošina personas, kas ir atbildīgas par īpašumu, valdījumu.

8. Zāles vidējais garums īpaši koptos zālājos (1. pielikums) nedrīkst pārsniegt 5 centimetrus, pie ielām piegulošajos zālājos zāles vidējais garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus, pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zāles vidējais garums nedrīkst pārsniegt 30 centimetrus.

9. Rudenī pēc lapu nokrišanas, ne vēlāk kā nedēļas laikā jāveic pilnīgu lapu savākšanu un izvešanu. Sagrābtas un savāktas lapas no nekustamajiem īpašumiem ir jākompostē vai jāizved uz izgāztuvi vai atkritumu poligonu, aizliegts tos izmest ārpus teritorijas vai izvietot īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās.

10. No īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijām sagrābto un kaudzēs salikto lapu izvešanu nodrošina pašvaldība. Lapu kaudzes jāizvieto īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas zaļajā zonā. Aizliegts novietot savāktās lapas maisos.

11. Uz piegulošās teritorijas aizliegts izveidot krautnes, bērtnes, glabātuves, kas degradē vidi un bojā pilsētvides ainavu. Atvestais materiāls nekavējoties pārkraujams sava īpašuma teritorijā.

12. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un sabiedrībai publiski pieejamo nedzīvojamo namu teritorijās (t.sk., tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju teritorijas) sakopšanu jāveic, ievērojot šo noteikumu 3–12. punktos noteiktās prasības, turklāt jānodrošina:

12.1. pagalma iekšējo ceļu, ietvju un gājēju celiņu tīrīšanu no sniega un ledus visā ietves platumā katru dienu līdz plkst. 8:00 (arī brīvdienās un svētku dienās), nodrošinot drošu gājēju pārvietošanos un transporta izbraukšanu, turklāt ietves un gājēju celiņi pagalmos ar asfalta, bruģakmens vai plātņu segumu jātīra līdz segumam;

12.2. ziemā izkaisīto smilšu savākšanu un izvešanu no brauktuvēm un gājēju celiņiem pēc sniega nokušanas līdz 1. jūnijam.

III. Prasības būvju uzturēšanai

13. Prasības būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam:

13.1. nedrīkst pieļaut ēku (būvju) fasādes un citu ārējo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

13.2. nedrīkst pieļaut būtiskus bojājumus ēku (būvju) sienu un jumtu konstrukcijās, lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

13.3. jānovērš plaisas ēku (būvju) konstrukcijās;

13.4. saskaņojot ar Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldi (turpmāk – Būvvalde) jādemontē funkcionalitāti zaudējušus būvju elementus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē ēku (būvju) konstruktīvo noturību;

13.5. jālikvidē ēku (būvju) konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas;

13.6. nedrīkst pieļaut ēku (būvju) apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju;

13.7. jānodrošina fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši būves arhitektoniskajam veidolam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai, iepriekš saskaņojot ar Būvvaldi;

13.8. jānodrošina sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību, notīrīšanas laikā norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus drošības pasākumus, kā arī ietves sakopšanu pēc notīrīšanas;

13.9. jānodrošina dekoratīvā pārsega atbilstību Būvvaldē saskaņotai skicei un kvalitātes stāvoklim, nepieciešamības gadījumā arī tā atjaunošanu.

14. Logu stiklojuma, vai durvju neesamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad logu stiklojuma, vai durvju tehniskais stāvoklis nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvēs un rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, jāveic to atjaunošanu vai jānodrošina būvju logu vai durvju noslēgšanu, aizmūrēšanu vai aiznaglošanu.

IV. Atvieglojumi

15. Privātmāju īpašnieki, kuriem ir veselības problēmas, un kuru ienākumi nepārsniedz spēkā esošo Ministru kabineta noteiktās minimālās algas apmēru mēnesī uz vienu personu, ir tiesīgi saņemt no pašvaldības palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā, ja šīs personas turklāt ir:

15.1. atsevišķi dzīvojoši pensionāri;

15.2. atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti (I, II grupa);

15.3. vientuļas darba spējīgas personas atveseļošanās periodā.

16. Lai saņemtu 15. punktā minēto palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā, persona iesniedz Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei "Sociālais dienests" šādus dokumentus:

16.1. iesniegumu (2. pielikums);

16.2. ģimenes ārsta izziņu ar norādi par personas veselības stāvokli, kura dēļ tā nav spējīga veikt piegulošās teritorijas uzkopšanu.

17. Lēmums par pašvaldības palīdzības īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanas sniegšanu tiek pieņemts 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

18. Noteikumu 15. punktā minēto palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā nodrošina Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

19. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija un Būvvalde.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

20. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija un Būvvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

21. Par šo noteikumu II. nodaļā paredzēto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

21.1 Par šo noteikumu III. nodaļā paredzēto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no 25 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 2012. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
1. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9
"Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
saistošie noteikumi"
Īpaši kopjamo zālāju saraksts

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2018.–2030. gadam

1. Nekustamie īpašumi un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas, kas atrodas:

1.1. Atbrīvošanas alejā;

1.2. Latgales ielā līdz Ludzas ielai;

1.3. Raiņa ielā;

1.4. Dārzu ielā;

1.5. Pils ielā;

1.6. N. Rancāna ielā līdz Krasta ielai;

1.7. Krasta ielā;

1.8. Brīvības ielā;

1.9. Kovšu ezera apkārtējā teritorijā;

1.10. Stacijas ielā;

1.11. 18.Novembra ielā;

1.12. Zemnieku ielā;

1.13. Pulkveža Brieža ielā;

1.14. Baznīcas ielā;

1.15. Brāļu Skrindu ielā;

1.16. Zilupes ielā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
2. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9
"Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
saistošie noteikumi"

Rēzeknes pilsētas domes
Pārvaldei "Sociālais dienests"

  
 (vārds, uzvārds)
  
 (personas kods)
  
 (adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu sniegt palīdzību piegulošas teritorijas uzkopšanā gar īpašumu

 
(adrese)

Pielikumā pievienotie dokumenti:

2. Ģimenes ārsta izziņa (027/u-forma)

3. ___________________________

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts/a, ka Rēzeknes pilsētas domes Pārvalde "Sociālais dienests", lai izvērtētu atbilstību atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem, veiks manu personas datu apstrādi, t.sk. arī īpašo kategoriju datu apstrādi, izmantojot valsts un pašvaldības datu bāzes, lai izvērtētu atbilstību palīdzības saņemšanas nosacījumiem.

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu un piešķirt pašvaldības palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

"____"_________"20____ 
 paraksts

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 28.03.2019.Stājas spēkā: 14.05.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 13.05.2019. OP numurs: 2019/93.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306760
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2019","iso_value":"2019\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)