Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/3

Rīgā 2019.gada 7.martā (prot. Nr.11, 5.p.)
Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1panta otro, trešo un ceturto daļu,
32.1panta otro, trešo un piekto daļu, 32.2panta otro, trešo un piekto daļu,
Enerģētikas likuma 7.1panta pirmo, otro un trešo daļu, 108.panta pirmo, otro un trešo daļu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem9.panta pirmās daļas 2.punktu, 25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā)
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju, agregatoru, siltumenerģijas tirgotāju un dabasgāzes tirgotāju (turpmāk – komersants) reģistrācijai;

1.2. kārtību, kādā komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu, kā arī informāciju par jauna ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā;

1.3. informāciju, kuru ietver paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu, kā arī informāciju par jauna ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā;

1.4. komersantu reģistros iekļaujamās ziņas;

1.5. kārtību, kādā komersantu reģistrē, izslēdz no komersantu reģistra un atkārtoti reģistrē;

1.6. vispārējās atļaujas noteikumus – specifiskas enerģijas ražošanas un tirdzniecības prasības, kas ir saistošas visiem komersantiem, kuru darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

(Grozīts ar SPRK padomes 18.12.2019. lēmumu Nr. 1/18)

2. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu

2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši šādiem pielikumiem:

2.1. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 1.pielikumam;

2.2. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 2.pielikumam;

2.3. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 3.pielikumam;

2.4. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.pielikumam;

2.5. komersants, kas enerģiju ražo koģenerācijā, paziņojumu par reģistrāciju noformē:

2.5.1. atbilstoši 1.pielikumam, ja koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

2.5.2. atbilstoši 3.pielikumam, ja koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu, siltumenerģijas ražošanas iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par vienu megavatu un lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.6. komersanta reģistrācijai dabasgāzes tirgotāju reģistrā – atbilstoši 5.pielikumam;

2.7. komersanta reģistrācijai agregatoru reģistrā – atbilstoši 9.pielikumam.

(Grozīts ar SPRK padomes 18.12.2019. lēmumu Nr. 1/18)

3. Komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

4. Ja komersants izbeidz elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecību vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 6.pielikumam.

(SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

5. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visu šajos noteikumos paredzēto informāciju.

7. Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Pēc siltumenerģijas ražotāja vai siltumenerģijas tirgotāja reģistrācijas attiecīgajā reģistrā siltumenerģijas ražotājs (ja uz siltumenerģijas ražotāju neattiecas normatīvajos aktos noteiktais izņēmums) vai siltumenerģijas tirgotājs sešu mēnešu laikā no reģistrācijas dienas iesniedz regulatorā saskaņā ar regulatora noteikto metodiku aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu. Līdz tarifu projekta apstiprināšanai regulatorā siltumenerģijas ražotājs vai siltumenerģijas tirgotājs norēķinos ar sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem piemēro iepriekš noteikto maksu vai tarifu par sabiedriskajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.10.2021. lēmumu Nr. 1/12)

8.Pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas siltumapgādē, ja komersanta spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu apjoma rādītāju prognoze attiecībā uz gada periodu visā darbības zonā mainās mazāk nekā par 10%, komersants, līdz stājas spēkā regulatora noteiktais tarifs, pakalpojumu lietotājiem pievienotajā teritorijā piemēro:

8.11. spēkā esošo vienoto tarifu, ja komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots tarifs;

8.12. pievienotajā teritorijā iepriekš piemēroto regulatora noteikto tarifu, ja komersantam darbības zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām un pievienotajā teritorijā līdz šim ir bijis regulatora noteikts tarifs;

8.13. pievienotajā teritorijā iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē, ja komersantam darbības zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām. Ja pievienotajā teritorijā līdz šim nav bijis regulatora noteikts tarifs, komersants aprēķina un iesniedz regulatoram jaunu tarifu projektu sešu mēnešu laikā pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas reģistrācijas siltumenerģijas tirgotāju reģistrā. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu, un regulators var noteikt citu termiņu.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā)

8.2 Pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas pārņemšanas siltumapgādē, ja komersanta spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu apjoma rādītāju prognoze attiecībā uz gada periodu visā darbības zonā mainās vairāk nekā par 10%, komersants sešu mēnešu laikā pēc regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas papildu teritorijas reģistrācijas siltumenerģijas tirgotāju reģistrā aprēķina un iesniedz regulatoram jaunu tarifu projektu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar sešu mēnešu laikā iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu, un regulators var noteikt citu termiņu.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā)

8.3 Līdz stājas spēkā regulatora noteiktais tarifs šā lēmuma 8.2punktā noteiktajā gadījumā, komersants pakalpojumu lietotājiem pievienotajā teritorijā piemēro:

8.31. spēkā esošo vienoto tarifu vai pievienotajā teritorijā pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē, ja komersantam visā darbības zonā apstiprināts vienots tarifs;

8.32. pievienotajā teritorijā iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē, ja komersantam darbības zonā apstiprināti atšķirīgi tarifi dažādām administratīvajām teritorijām.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā)

3. Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistri

9. Regulators tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv uztur un atjauno komersantu reģistrus, norādot reģistra pēdējo atjaunošanas datumu.

10. Komersantu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

10.1. par elektroenerģijas ražotāju:

10.1.1. nosaukums;

10.1.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.1.3. elektroenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā jauda;

10.1.4. reģistrācijas datums;

10.1.5. ja elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no elektroenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

10.2. par elektroenerģijas tirgotāju:

10.2.1. nosaukums;

10.2.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.2.3. reģistrācijas datums;

10.2.4. ja elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no elektroenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

10.3. par siltumenerģijas ražotāju:

10.3.1. nosaukums;

10.3.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.3.3. siltumenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā faktiskā jauda;

10.3.4. reģistrācijas datums;

10.3.5. ja siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no siltumenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

10.4. par siltumenerģijas tirgotāju:

10.4.1. nosaukums;

10.4.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.4.3. pakalpojuma sniegšanas teritorija;

10.4.4. reģistrācijas datums;

10.4.5. ja siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no siltumenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

10.5. par dabasgāzes tirgotāju:

10.5.1. nosaukums;

10.5.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.5.3. reģistrācijas datums;

10.5.4. ja dabasgāzes tirgotājs ir izslēgts no dabasgāzes tirgotāju reģistra, datums, kad dabasgāzes tirgotājs izslēgts no attiecīgā reģistra;

10.6. par agregatoru:

10.6.1. nosaukums;

10.6.2. vienotais reģistrācijas numurs;

10.6.3. reģistrācijas datums;

10.6.4. ja agregators ir izslēgts no agregatoru reģistra, datums, kad agregators izslēgts no attiecīgā reģistra.

(Grozīts ar SPRK padomes 18.12.2019. lēmumu Nr. 1/18)

4. Komersanta izslēgšanas un tā darbības apturēšanas kārtība

11. Komersants ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš paziņo regulatoram par komersanta darbības apturēšanu.

12. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanas, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecības vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

(SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

13. Regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā reģistra:

13.1. pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas;

13.2. ja komersants ir izslēgts no komercreģistra;

13.3. ja komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta;

13.4. ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";

13.5. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus enerģētikas nozarē;

13.6. ja konstatēts, ka elektroenerģijas tirgotājs nav noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru (neattiecas uz elektroenerģijas tirgotāju, kas vienlaikus ir sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simts tūkstošiem lietotāju) un nav uzsācis elektroenerģijas tirdzniecību viena gada laikā no tā reģistrācijas elektroenerģijas tirgotāju reģistrā;

13.7. ja konstatēts, ka dabasgāzes tirgotājs nav noslēdzis sadales sistēmas pakalpojumu līgumu ar sadales sistēmas operatoru un nav uzsācis dabasgāzes tirdzniecību viena gada laikā no tā reģistrācijas dabasgāzes tirgotāju reģistrā;

13.8. ja konstatēts, ka komersants nav uzsācis enerģijas ražošanu, siltumenerģijas tirdzniecību vai pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanu viena gada laikā no tā reģistrācijas attiecīgajā reģistrā.

(Grozīts ar SPRK padomes 18.12.2019. lēmumu Nr. 1/18; SPRK padomes 28.10.2021. lēmumu Nr. 1/12)

14. Ja komersants paziņojuma par darbības izbeigšanu iesniegšanas brīdī nav samaksājis valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, regulators pieņem lēmumu, kurā komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas parādu. Ja komersants neizpilda regulatora lēmumu par valsts nodevas parāda samaksu, regulators saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina regulatora lēmuma izpildi.

15. Ja regulators siltumenerģijas ražotāja vai siltumenerģijas tirgotāja darbībā konstatē administratīvā pārkāpuma pazīmes, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā.

16. Ja siltumenerģijas ražotājs vai siltumenerģijas tirgotājs gada laikā atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā un var lemt par siltumenerģijas ražotāja vai siltumenerģijas tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

17. Ja regulators elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja, dabasgāzes tirgotāja vai agregatora darbībā konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

18. Ja elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas tirgotājs, dabasgāzes tirgotājs vai agregators atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un var lemt par elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja, dabasgāzes tirgotāja vai agregatora izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

(SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

19. Komersants tā atkārtotai reģistrācijai nosūta regulatoram paziņojumu atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.punktam.

20. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta:

20.1. izslēgšanu no attiecīgā reģistra;

20.2. saimnieciskās darbības apturēšanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta obligāti izpildāmu prasību, kas regulatoram nosūtīta saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";

20.3. darbības apturēšanu, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu par komersanta darbības apturēšanu.

5. Vispārējās atļaujas noteikumi
5.1. Kopējās prasības

21. Komersantam ir tiesības un pienākums veikt komercdarbību attiecīgajā regulējamā nozarē saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem.

22. Komersantam jānodrošina nepārtraukta sabiedriskā pakalpojuma sniegšana, regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko pakalpojumu drošības prasību ievērošana, kā arī likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamās nozares normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte.

23. Komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pēc lietotāju vai citu personu pamatota pieprasījuma, ja komersanta finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj.

24. Komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam saskaņā ar regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

25. Komersants periodiski informē regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem. Komersants sniedz informāciju saskaņā ar noteikumiem par regulatoram iesniedzamo informāciju.

25.1 Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, darbības zonas, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas. Ja komersantam mainās darbības zona sakarā ar papildu teritorijas pievienošanu, komersants vienlaicīgi norāda komersantam pievienotajā teritorijā pakalpojumu lietotājiem piemērojamo komersantam apstiprināto vienoto tarifu vai papildu teritorijā pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemēroto maksu vai tarifu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu siltumapgādē saskaņā ar šo noteikumu 8.1 vai 8.2punktu, to pamatojot.

(SPRK padomes 28.10.2021. lēmuma Nr. 1/12 redakcijā)

26. Komersants nodrošina regulatoram iespēju uzraudzīt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu. Komersants sniedz regulatoram informāciju par komersanta saimnieciskās un finansiālās darbības rādītājiem, kā arī nodrošina regulatoram piekļuvi pārbaužu veikšanai.

27. Komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

28. Komersantam ir tiesības apturēt, pārtraukt vai izbeigt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Komersantam nepārvaramas varas apstākļu gadījumā ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai turpinātu ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas noteikumus.

5.2. Prasības elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai

30. Elektroenerģijas ražotājs un siltumenerģijas ražotājs nodrošina un uztur elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanai nepieciešamos objektus.

31. Elektroenerģijas ražotājam un siltumenerģijas ražotājam ir pienākums plānveidīgi attīstīt savu darbību un piedalīties koordinētas un efektīvas energoapgādes plānošanā, nodrošināšanā un attīstīšanā.

32. Siltumenerģijas ražotājs un tāds komersants, kas ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju koģenerācijā, pirms jaunas ražošanas jaudas ieviešanas uzsākšanas informē attiecīgo pašvaldību.

33. Elektroenerģijas ražotājam sabiedriskā pakalpojuma sniegšana jāuzsāk Ekonomikas ministrijas izsniegtās atļaujas par jaunu ražošanas iekārtu ieviešanu derīguma termiņā.

34. Komersants 30 dienu laikā informē regulatoru par jauna ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā, pievienojot dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā, un iesniedzot informāciju, kas noformēta atbilstoši šādiem pielikumiem:

34.1. elektroenerģijas ražotājs – atbilstoši 7.pielikumam;

34.2. siltumenerģijas ražotājs – atbilstoši 8.pielikumam;

34.3. komersants, kas enerģiju ražo koģenerācijā, informāciju iesniedz:

34.3.1. atbilstoši 7.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

34.3.2. atbilstoši 8.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu.

35. Elektroenerģijas ražotājs nodrošina patērētā kurināmā, patērētās elektroenerģijas, saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas mērīšanu un uzskaiti.

36. Siltumenerģijas ražotājs un tāds komersants, kas ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju koģenerācijā, nodrošina vismaz šādu lielumu mērīšanu un uzskaiti:

36.1. patērētais kurināmais;

36.2. saražotā elektroenerģija;

36.3. koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija;

36.4. ūdenssildāmajos katlos saražotā siltumenerģija;

36.5. sistēmā nodotā elektroenerģija un siltumenerģija;

36.6. patērētais ūdens un siltumtīklu piebarošanas ūdens;

36.7. patērētā elektroenerģija un siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņos patērētā elektroenerģija.

6. Noslēguma jautājumi

37. Ja siltumenerģijas ražotājs vai siltumenerģijas tirgotājs ir reģistrēts attiecīgajā reģistrā līdz 2019.gada 15.aprīlim un komersanta sniegtajam sabiedriskajam pakalpojumam nav regulatora vai pašvaldību regulatora apstiprināts sabiedriskā pakalpojuma tarifs, siltumenerģijas ražotājs (ja uz siltumenerģijas ražotāju neattiecas normatīvajos aktos noteiktais izņēmums) vai siltumenerģijas tirgotājs līdz 2019.gada 15.oktobrim iesniedz regulatorā saskaņā ar regulatora noteikto metodiku aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar līdz 2019.gada 15.oktobrim iesniegt aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, komersants ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.septembrim, norādot objektīvus iemeslus, lūdz regulatoram noteikt citu tarifu projekta un tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma iesniegšanas termiņu.

38. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra lēmumu Nr. 1/30 "Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 190.nr.).

39. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 117.nr.).

40. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 15.aprīlī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – elektroenerģijas ražošana – sniegšanai.

Informācija par katru komersanta elektrostaciju

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese 

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums 

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr. 

4.

Elektrostacijas veids*:
vēja elektrostacija 
hidroelektrostacija 
saules elektrostacija 
koģenerācijas stacija 
kondensācijas stacija 

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda*

Elektriskā jauda

(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda

(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda

(Qūd, MW)**

   

6.

Kurināmā veids***:
dabasgāze 
biogāze 
biomasa 
kūdra 
ogles 
dīzeļdegviela 
mazuts un citi naftas produkti 
atkritumi (norādīt klasi****) 
cits (norādīt attiecīgo veidu) 

7.

Ražošanas apjoms:

apjoms gadā:

 
elektroenerģija, MW** 
siltumenerģija, MW** 

8.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju* 

9.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums 

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).*****

Datums****** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts****** un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīmes:

* – atzīmēt ar X vienu veidu.

** – aizpildīt tikai par koģenerācijas stacijām.

*** – atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas stacijām vai kondensācijas elektrostacijām.

**** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

***** – attiecas tikai uz koģenerācijas stacijām.

****** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Plānotais elektroenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh: Komersanta tīmekļvietne:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt 
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – elektroenerģijas tirdzniecība – sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – siltumenerģijas ražošana – sniegšanai.

Informācija par katru komersanta siltumenerģijas ražošanas objektu

1.

Objekta faktiskā adrese 

2.

Siltumenerģijas ražošanas avota uzstādītā siltuma jauda, (Q, MW) 

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda

(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda

(Qkoģ, MW)

  

4.

Kurināmā veids**:
dabasgāze 
biogāze 
biomasa 
kūdra 
ogles 
dīzeļdegviela 
mazuts un citi naftas produkti 
elektroenerģija 
atkritumi (norādīt klasi***) 
cits (norādīt attiecīgo veidu) 

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh 

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju 

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums 

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums**** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts**** un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīmes:

* – aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW.

** – atzīmēt ar X kurināmā veidu.

*** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

**** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Siltumenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:Pakalpojuma sniegšanas administratīvā teritorija:
Sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums – fiziskās vai juridiskās personas): 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt 
 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – siltumenerģijas tirdzniecība – sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Paziņojums par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārdsTālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Plānotais dabasgāzes pārdošanas apjoms gadā, MWh: Komersanta tīmekļvietne:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – dabasgāzes tirdzniecība – sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu dabasgāzes tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr. 1/3

(Pielikums SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Paziņojums par darbības izbeigšanu
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

Lūdzu izslēgt

 
(komersanta nosaukums)

ar _________.gada ____.___________________________:* no šāda reģistra:

elektroenerģijas tirgotāju reģistrs

elektroenerģijas ražotāju reģistrs

siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

siltumenerģijas ražotāju reģistrs

dabasgāzes tirgotāju reģistrs

agregatoru reģistrs

ar pamatojumu** 

Valsts nodeva _________ EUR apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _________.gadā samaksāta _________.gada ____.___________________________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).***

Datums**** ____.____.__________________

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 /paraksts**** un tā atšifrējums/
 
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

tālrunis ___________________________

e-pasta adrese ___________________________

Piezīmes:
* – ja komersants norādījis datumu, pirms regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā reģistra, regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to attiecīgajā reģistrā.
** – nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra.
*** – attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju reģistra.
**** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Informācija par ekspluatācijā nodoto elektroenerģijas ražošanas objektu
Elektroenerģijas ražošanas komersanta nosaukums: 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā: 
Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā: 

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese 

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums 

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr. 

4.

Elektrostacijas veids*:
vēja elektrostacija 
hidroelektrostacija 
saules elektrostacija 
koģenerācijas stacija 
kondensācijas stacija 

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda
(Qūd, MW)**

   

6.

Kurināmā veids***:
dabasgāze 
biogāze 
biomasa 
kūdra 
ogles 
dīzeļdegviela 
mazuts un citi naftas produkti 
atkritumi (norādīt klasi****) 
cits (norādīt attiecīgo veidu) 

7.

Ražošanas
apjoms gadā:
 
elektroenerģija, MW** 
siltumenerģija, MW** 

8.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju* 

9.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums 

10.

Komersanta kopējā uzstādītā siltumenerģijas ražošanas jauda, tai skaitā koģenerācijas iekārtu, MW 

Datums***** ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts***** un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīmes:

* – atzīmēt ar X vienu veidu.

** – aizpildīt tikai par koģenerācijas elektrostacijām.

*** – atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas vai kondensācijas elektrostacijām.

**** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

***** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
8.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3
Informācija par ekspluatācijā nodoto siltumenerģijas ražošanas objektu
Siltumenerģijas ražošanas komersanta nosaukums: 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā: 
Reģistrācijas numurs siltumenerģijas ražotāju reģistrā: 

1.

Objekta faktiskā adrese 

2.

Siltumenerģijas ražošanas avota uzstādītā siltuma jauda, MW 

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)

  

4.

Kurināmā veids:
dabasgāze** 
biogāze** 
biomasa** 
kūdra** 
ogles** 
dīzeļdegviela** 
mazuts un citi naftas produkti** 
elektroenerģija** 
atkritumi (norādīt klasi***) 
cits (norādīt attiecīgo veidu) 

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh 

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju 

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums 

8.

Komersanta kopējā uzstādītā siltumenerģijas ražošanas jauda, tai skaitā koģenerācijas iekārtu, MW 

Datums**** ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts**** un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

tālrunis_________________________

e-pasta adrese__________________________

Piezīmes:

* – aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW.

** – atzīmēt ar X.

*** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

****– dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R.Šņuka
9. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2019.gada 7.marta lēmumam Nr.1/3

(Pielikums SPRK padomes 18.12.2019. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

Paziņojums par agregatora reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:Tālrunis:
[X] Elektroniskā pasta adrese:
Juridiskā adrese:Komersanta tīmekļvietne:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt 
 (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – pieprasījuma reakcijas pakalpojuma – sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu agregatoram normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts* un tā atšifrējums/
 
  
/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

tālrunis ___________________________

e-pasta adrese ___________________________

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/3Pieņemts: 07.03.2019.Stājas spēkā: 15.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 12.03.2019. OP numurs: 2019/50.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
305449
{"selected":{"value":"01.11.2021","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2019","iso_value":"2019\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2021
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)