Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.302

Rīgā 2011.gada 19.aprīlī (prot. Nr.26 22.§)
Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6.panta 1.punktu un 1.1 punktu
(Grozīta ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.609)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu klasifikatoru;

1.2. īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus;

1.3. kritērijus blakusproduktiem;

1.4. kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai;

1.5. kārtību, kādā piemērojami kritēriji blakusproduktiem un atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.609)

II. Atkritumu klasifikators un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus

2. Atkritumi ir klasificējami nodaļās, grupās un klasēs atbilstoši šo noteikumu pielikumam. Klases kodu, kura pēdējie cipari ir 99, atkritumu raksturošanai var izmantot tikai tad, ja atkritumus nevar klasificēt atbilstoši citām klasēm.

(Grozīts ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

2.1 Šo noteikumu pielikumā iekļautās vielas vai priekšmetus uzskata par atkritumiem tikai tad, ja tie atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 1. punktā minētajam nosacījumam.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr. 121 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

2.2 Atkritumus, kuri šo noteikumu pielikumā nav atzīmēti kā bīstamie atkritumi, bet kuriem piemīt viena vai vairākas Eiropas Komisijas 2014. gada 18. decembra Regulas Nr. 1357/2014, ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1357/2014), minētās īpašības, uzskata par bīstamajiem atkritumiem.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr. 121 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

3. Atkritumus uzskata par bīstamiem, ja tiem piemīt vismaz viena no regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām. Ja atkritumiem nepiemīt neviena no regulas Nr.  1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām, tos uzskata par atkritumiem, kas nav bīstami.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 59)

3.1 Atkritumu bīstamības īpašības novērtē atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam. Atkritumu bīstamības īpašības, kuras apzīmētas ar kodu HP4, HP6 un HP8, novērtē, piemērojot katrai vielai noteiktās robežvērtības atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam. Novērtējumā neiekļauj vielu robežvērtības, kas ir zemākas par regulas Nr. 1357/2014 pielikumā noteiktajām robežvērtībām. Ja atkritumu bīstamības īpašība ir novērtēta gan veicot testus, gan nosakot vielu robežvērtības atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam, izmanto testu rezultātus.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

3.2 Regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minētās atkritumu bīstamības īpašības H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14 vai H15 novērtē vienā no šādiem veidiem:

3.2 1. ņemot vērā bīstamās ķīmiskās vielas koncentrāciju atkritumos atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam;

3.2 2. ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā Nr. 1272/2008/EK par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006/EK (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) nav norādīts citādi, veic testus saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008. gada 30. maija Regulu Nr. 440/2008/EK par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) vai citām starptautiski atzītām testēšanas metodēm un vadlīnijām, ņemot vērā regulas Nr. 1272/2008 7. pantā minētās prasības attiecībā uz izmēģinājumiem ar cilvēkiem un dzīvniekiem.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

3.3 Regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minēto atkritumu bīstamības īpašību H9 "Infekciozs" novērtē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

3.4 Atkritumus, kas satur polihlordibenzo-p-dioksīnus un polihlordibenzofurānus, 1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil)etānu (DDT), hlordānu, heksahlorcikloheksānus (ieskaitot lindānu), dieldrīnu, endrīnu, heptahloru, heksahlorbenzolu, hlordekonu, aldrīnu, pentahlorbenzolu, mireksu, toksafēnu, heksabrombifenilus vai polihlorētos bifenilus koncentrācijās, kas pārsniedz robežvērtības, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 850/2004/EK par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK, IV pielikumā, klasificē kā bīstamos atkritumus.

(MK 23.02.2016. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

4. Ir aizliegts atšķaidīt vai sajaukt ar citiem atkritumiem bīstamos atkritumus, lai tajos samazinātu sākotnējo bīstamas ķīmiskas vielas koncentrāciju līdz tādam līmenim, lai šie atkritumi nebūtu klasificējami kā bīstamie atkritumi.

III. Kritēriji blakusproduktiem un atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai

5. Ja ražošanas procesā iekārtās rodas viela vai priekšmets, kura ražošana nav šā procesa galvenais mērķis, iekārtu operators klasificē attiecīgo vielu vai priekšmetu nevis kā atkritumus, bet kā blakusproduktu tikai tad, ja tas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. vielu vai priekšmetu turpmāk noteikti lietos;

5.2. vielu vai priekšmetu izmanto uzreiz, bez turpmākas apstrādes, ja vien tāda nav paredzēta ražošanas procesā;

5.3. viela vai priekšmets ir radies kā ražošanas procesa neatņemama daļa;

5.4. vielas vai priekšmeta izmantošana atbilst prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas attiecīgajai vielai vai priekšmetam, kā arī vides un veselības aizsardzības prasībām attiecīgās vielas vai priekšmeta izmantošanai, un attiecīgās vielas vai priekšmeta izmantošana neradīs negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 609; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 59)

6. Vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. vielu vai priekšmetu paredzēts izmantot noteiktam nolūkam;

6.2. pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;

6.3. viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;

6.4. vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(Grozīts ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 609; MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 59)

6.1 Ja iekārtās ir pabeigta šo noteikumu 6. punktā minēto vielu un priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde), iekārtu operators attiecīgās vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši šo noteikumu 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā viela vai priekšmets atbilst šādu normatīvo aktu prasībām:

6.1 1. Padomes 2011. gada 31. marta Regulas Nr. 333/2011, ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad dažu veidu metāllūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, 3. vai 4. pantam;

6.1 2. Eiropas Komisijas 2012. gada 10. decembra Regulas Nr. 1179/2012, ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad stikla lauskas vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, 3. pantam;

6.1 3. Eiropas Komisijas 2013. gada 25. jūlija Regulas Nr. 715/2013, ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, 3. pantam.

(MK 07.10.2014. noteikumu Nr.609 redakcijā)

7. Ja vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši noteikumu 6. punktam un minēto vielu vai priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde) ir veikta atbilstoši šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, minētās vielas un priekšmetus neuzskata par atkritumiem attiecībā uz atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķiem, kas noteikti normatīvajos aktos:

7.1. par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru);

7.2. par prasībām nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasībām apstrādes uzņēmumiem;

7.3. par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

7.4. par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr. 121; MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 609; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

7.1 Fiziskā vai juridiskā persona nodrošina, ka viela vai priekšmets, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem, atbilst arī normatīvajiem aktiem par ķīmiskajām vielām un preču un pakalpojumu drošību, ja fiziskā vai juridiskā persona:

7.1 1. pirmo reizi lieto vielu vai priekšmetu, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem, un viela vai priekšmets nav laists tirgū;

7.1 2. pirmo reizi laiž tirgū vielu vai priekšmetu, kas atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumus Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302
Atkritumu klasifikators

(Pielikums grozīts ar MK 04.03.2014. noteikumiem Nr. 121; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

Nr.p.k.

Nodaļa

Grupa

Klase

Atkritumu nosaukums

Norāde par atkritumu bīstamību

1. 01 Izrakteņu izpētes, ieguves un karjeru izstrādes, fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
2. 0101 Izrakteņu ieguves atkritumi
3. 010101 Metālu rūdu ieguves atkritumi
4. 010102 Nemetālu rūdu ieguves atkritumi
5. 0103 Metālu minerālu tālākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
6. 010304 Skābi radoši sulfīdu rūdas apstrādes atlikumi *
7. 010305 Citas bīstamas vielas1 saturoši atlikumi *
8. 010306 Citi atlikumi, kuri neatbilst 010304 vai 010305 klasei
9. 010307 Citi metālisko minerālu fizikālās un ķīmiskās apstrādes atlikumi, kuri satur bīstamas vielas *
10. 010308 Putekļi un pūderveida atkritumi, kuri neatbilst 010307 klasei
11. 010309 Alumīnija rūdas ieguves sarkanie dubļi, kuri neatbilst 010307 klasei

11.1

   

010310

Alumīnija rūdas ieguves sarkanie dubļi, kuri satur bīstamas vielas un kuri neatbilst 010307 klasei

*

12. 010399 Citi šīs grupas atkritumi
13. 0104 Nemetālu minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
14. 010407 Nemetālisko minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi, kas satur bīstamas vielas *
15. 010408 Granti un sasmalcinātus iežus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
16. 010409 Mālu un smilti saturoši atkritumi
17. 010410 Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
18. 010411 Potašas un akmenssāls apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
19. 010412 Minerālu mazgāšanas un tīrīšanas atkritumi un atlikumi, kuri neatbilst 010407 un 010411 klasei
20. 010413 Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei
21. 010499 Citi šīs grupas atkritumi
22. 0105 Urbšanas dubļi un citi urbšanas atkritumi
23. 010504 Saldūdens urbšanas dubļi un atkritumi
24. 010505 Naftu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi *
25. 010506 Citi bīstamas vielas saturoši urbšanas dubļi un atkritumi *
26. 010507 Barītu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kuri neatbilst 010505 un 010506 klasei
27. 010508 Hlorīdus saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kuri neatbilst 010505 un 010506 klasei
28. 010599 Citi šīs grupas atkritumi
29. 02 Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi
30. 0201 Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi
31. 020101 Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
32. 020102 Dzīvnieku audu atkritumi10
33. 020103 Augu audu atkritumi
34. 020104 Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)
35.     020106 Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur11  
36. 020107 Mežizstrādes atkritumi
37. 020108 Agroķīmiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
38. 020109 Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei
39. 020110 Metāla atkritumi
40. 020199 Citi šīs grupas atkritumi
41. 0202 Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi
42. 020201 Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
43.     020202 Dzīvnieku audu atkritumi10
44. 020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli
45. 020204 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
46. 020299 Citi šīs grupas atkritumi
47. 0203 Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi
48. 020301 Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes
49. 020302 Konservēšanas līdzekļu atkritumi
50. 020303 Šķīdinātāju ekstrakcijas atkritumi
51. 020304 Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli
52. 020305 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
53. 020399 Citi šīs grupas atkritumi
54. 0204 Cukura ražošanas atkritumi
55. 020401 Biešu tīrīšanas un mazgāšanas atkritumi
56. 020402 Neizmantojams kalcija karbonāts
57. 020403 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
58. 020499 Citi šīs grupas atkritumi
59. 0205 Piena produktu ražošanas atkritumi
60. 020501 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
61. 020502 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
62. 020599 Citi šīs grupas atkritumi
63. 0206 Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas atkritumi
64. 020601 Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
65. 020602 Konservēšanas līdzekļu atkritumi
66. 020603 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
67. 020699 Citi šīs grupas atkritumi
68. 0207 Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas atkritumi
69. 020701 Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi
70. 020702 Spirta destilēšanas atkritumi
71. 020703 Ķīmiskās apstrādes atkritumi
72. 020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli
73. 020705 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
74. 020799 Citi šīs grupas atkritumi
75. 03 Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
76. 0301 Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
77. 030101 Mizu un korķa atkritumi
78. 030104 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras satur bīstamas vielas *
79. 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei
80. 030199 Citi šīs grupas atkritumi
81. 0302 Koksnes konservācijas atkritumi
82. 030201 Nehalogenētie organiskie koksnes konservanti *
83. 030202 Hlororganiskie koksnes konservanti *
84. 030203 Metālorganiskie koksnes konservanti *
85. 030204 Neorganiskie koksnes konservanti *
86. 030205 Citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas *
87. 030299 Citi koksnes konservanti
88. 0303 Celulozes, papīra un kartona ražošanas un apstrādes atkritumi
89. 030301 Koku mizas
90. 030302 Atliekas un zaļā šķidruma atkritumi pēc melnā šķidruma apstrādes
91. 030305 Makulatūras pārstrādes procesa tipogrāfijas krāsas nogulsnes
92. 030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi
93. 030308 Pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumi
94. 030309 Dubļi pēc apstrādes ar kaļķi
95. 030310 Šķiedru atlikumi, šķiedru, filtru un pārklājumu duļķes no mehāniskās atdalīšanas
96. 030311 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 030310 klasei
97. 030399 Citi šīs grupas atkritumi
98. 04 Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi
99. 0401 Ādu un kažokādu apstrādes atkritumi
100.     040101 Gaļas atlikumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi10  
101. 040102 Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi
102. 040103 Šķīdinātājus saturoši ādu attaukošanas atkritumi bez šķidrās frakcijas *
103. 040104 Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi
104. 040105 Hromu nesaturoši ādu miecēšanas atkritumi
105. 040106 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur hromu
106. 040107 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nesatur hromu
107. 040108 Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi (atgriezumi, putekļi)
108. 040109 Ādu apstrādes atkritumi
109. 040199 Citi šīs grupas atkritumi
110. 0402 Tekstilrūpniecības atkritumi
111. 040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi
112. 040210 Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski, tauki)
113. 040214 Apstrādes un apdares organiskos šķīdinātājus saturoši atkritumi *
114. 040215 Apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 040214 klasei
115. 040216 Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
116. 040217 Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kuri neatbilst 040216 klasei
117. 040219 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
118. 040220 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 040219 klasei
119. 040221 Neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi
120. 040222 Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi
121. 040299 Citi šīs grupas atkritumi
122. 05 Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumi
123. 0501 Naftas produktu attīrīšanas atkritumi
124. 050102 Atsāļotāja dūņas *
125. 050103 Nogulsnes tvertņu dibenā *
126. 050104 Skābas vai bāziskas dūņas *
127. 050105 Izlijuši naftas produkti, naftas noplūdes *
128. 050106 Iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus *
129. 050107 Skābi darvas produkti *
130. 050108 Citi darvas produkti *
131. 050109 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
132. 050110 No 050109 klasē minētajām dūņām atšķirīgas dūņas
133. 050111 Atkritumi pēc degvielas apstrādes ar sārmiem *
134. 050112 Naftu saturošas skābes *
135. 050113 Apkures sistēmā izmantotā ūdens dūņas
136. 050114 Dzesēšanas kolonnu atkritumi
137. 050115 Izlietoti filtru māli *
138. 050116 Degvielas desulfurizācijas sēru saturošie atkritumi
139. 050117 Asfalts (bitumens)
140. 050199 Citi šīs grupas atkritumi
141. 0506 Ogļu pirolītiskas apstrādes atkritumi
142. 050601 Skābi darvas produkti *
143. 050603 Citi darvas produkti *
144. 050604 Dzesēšanas kolonnu atkritumi
145. 050699 Citi šīs grupas atkritumi
146. 0507 Dabasgāzes attīrīšanas atkritumi
147. 050701 Dzīvsudrabu saturošas nogulsnes *
148. 050702 Sēru saturoši atkritumi
149. 050799 Citi šīs grupas atkritumi
150. 06 Neorganiskās ķīmijas tehnoloģisko procesu atkritumi
151. 0601 Skābju ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
152. 060101 Sērskābe un sērpaskābe *
153. 060102 Sālsskābe *
154. 060103 Fluorūdeņražskābe *
155. 060104 Fosforskābe un fosforpaskābe *
156. 060105 Slāpekļskābe un slāpekļpaskābe *
157. 060106 Citas skābes *
158. 060199 Citi šīs grupas atkritumi
159. 0602 Sārmu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
160. 060201 Kalcija hidroksīds *
161. 060203 Amonjaks *
162. 060204 Nātrija un kālija hidroksīdi *
163. 060205 Citi sārmi *
164. 060299 Citi šīs grupas atkritumi
165. 0603 Sāļu, to šķīdumu un metālisko oksīdu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
166. 060311 Cianīdus saturoši sāļi un šķīdumi *
167. 060313 Smagos metālus2 saturoši sāļi un šķīdumi *
168. 060314 Citi sāļi un šķīdumi, kuri neatbilst 060311 vai 060313 klasei
169. 060315 Smagos metālus saturoši metāliskie oksīdi *
170. 060316 Citi metāliskie oksīdi, kuri neatbilst 060315 klasei
171. 060399 Citi šīs grupas atkritumi
172. 0604 Metālus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 0603 grupai
173. 060403 Arsēnu saturoši atkritumi *
174. 060404 Dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
175. 060405 Smagos metālus saturoši atkritumi *
176. 060499 Citi šīs grupas atkritumi
177. 0605 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
178. 060502 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
179. 060503 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 060502 klasei
180. 0606 Sēru saturošo ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu, sēra ķīmisko procesu un desulfurizācijas procesu atkritumi
181. 060602 Bīstamus sulfīdus saturoši atkritumi *
182. 060603 Citus sulfīdus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 060602 klasei
183. 060699 Citi šīs grupas atkritumi
184. 0607 Halogēnu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu un halogēnu ķīmisko procesu atkritumi
185. 060701 Elektrolīzes procesa atkritumi, kas satur azbestu *
186. 060702 Hlora ražošanā izlietotā aktīvā ogle *
187. 060703 Dzīvsudrabu saturošas bārija sulfāta dūņas *
188. 060704 Šķīdumi un skābes (piemēram, ar kontaktmetodi iegūta sērskābe) *
189. 060799 Citi šīs grupas atkritumi
190. 0608 Silīcija un silīcija atvasinājumu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
191.     060802 Atkritumi, kas satur bīstamus hlorsilānus *
192. 060899 Citi šīs grupas atkritumi
193. 0609 Fosforu saturošu ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu un fosfora ķīmisko procesu atkritumi
194. 060902 Fosforu saturoši izdedži
195. 060903 Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri satur bīstamas vielas vai ir piesārņoti ar tām *
196. 060904 Kalciju saturoši reakciju atkritumi, kuri neatbilst 060903 klasei
197. 060999 Citi šīs grupas atkritumi
198. 0610 Slāpekli saturošu ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu, slāpekļa ķīmisko procesu un minerālmēslu ražošanas atkritumi
199. 061002 Bīstamas vielas saturoši atkritumi *
200. 061099 Citi šīs grupas atkritumi
201. 0611 Neorganisko krāsu pigmentu un pildvielu ražošanas atkritumi
202. 061101 Titāna dioksīda ražošanas procesa kalciju saturoši atkritumi
203. 061199 Citi šīs grupas atkritumi
204. 0613 Citu neorganiskās ķīmijas tehnoloģiju atkritumi
205. 061301 Neorganisko augu aizsardzības līdzekļu, koksnes konservantu un citu biocīdu ražošanas atkritumi *
206. 061302 Izlietota aktīvā ogle (izņemot 060702 klasi) *
207. 061303 Sodrēji
208. 061304 Azbesta apstrādes atkritumi *
209. 061305 Sodrēji (kvēpi) *
210. 061399 Citi šīs grupas atkritumi
211. 07 Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi
212. 0701 Galveno organisko ķīmisko vielu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
213. 070101 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
214. 070103 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
215. 070104 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
216. 070107 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
217. 070108 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
218. 070109 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
219. 070110 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
220. 070111 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
221. 070112 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070111 klasei
222. 070199 Citi šīs grupas atkritumi
223. 0702 Plastikātu, sintētiskā kaučuka un mākslīgās šķiedras ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
224. 070201 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
225. 070203 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
226. 070204 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
227. 070207 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
228. 070208 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
229. 070209 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
230. 070210 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
231. 070211 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
232. 070212 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070211 klasei
233. 070213 Plastmasas atkritumi
234. 070214 Bīstamas vielas saturošu piedevu atkritumi *
235. 070215 Piedevu atkritumi, kuri neatbilst 070214 klasei
236. 070216 Bīstamus silikonus saturoši atkritumi *
237. 070217 Citus silikonus saturoši atkritumi, kuri neatbilst 070216 klasei
238. 070299 Citi šīs grupas atkritumi
239. 0703 Organisko krāsvielu un pigmentu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi (izņemot 0611 grupu)
240. 070301 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
241. 070303 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
242. 070304 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
243. 070307 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
244. 070308 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
245. 070309 Halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietotie absorbenti *
246. 070310 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
247. 070311 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
248. 070312 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070311 klasei
249. 070399 Citi šīs grupas atkritumi
250. 0704 Organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 020108 un 020109 klasi), koksnes konservantu (izņemot 0302 grupu) un citu biocīdu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
251. 070401 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
252. 070403 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
253. 070404 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
254. 070407 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
255. 070408 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
256. 070409 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
257. 070410 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
258. 070411 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
259. 070412 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070411 klasei
260. 070413 Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi *
261. 070499 Citi šīs grupas atkritumi
262. 0705 Farmaceitisko preparātu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
263. 070501 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
264. 070503 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
265. 070504 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
266. 070507 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
267. 070508 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
268. 070509 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
269. 070510 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
270. 070511 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
271. 070512 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070511 klasei
272. 070513 Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi *
273. 070514 Cietie atkritumi, kuri neatbilst 070513 klasei
274. 070599 Citi šīs grupas atkritumi
275. 0706 Taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas, dezinficējošo un kosmētisko līdzekļu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
276. 070601 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
277. 070603 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
278. 070604 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
279. 070607 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
280. 070608 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
281. 070609 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
282. 070610 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
283. 070611 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
284. 070612 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070611 klasei
285. 070699 Citi šīs grupas atkritumi
286. 0707 Citu neklasificēto un tīro ķīmisko vielu un to produktu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
287. 070701 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
288. 070703 Halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
289. 070704 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi *
290. 070707 Halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
291. 070708 Citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi *
292. 070709 Halogenēti filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
293. 070710 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti *
294. 070711 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
295. 070712 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 070711 klasei
296. 070799 Citi šīs grupas atkritumi
297. 08 Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
298. 0801 Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
299. 080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi *
300. 080112 Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei
301. 080113 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošas krāsu vai laku nogulsnes *
302. 080114 Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei
303. 080115 Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu krāsu vai laku ūdeni saturošas nogulsnes *
304. 080116 Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei
305. 080117 Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas *
306. 080118 Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst 080117 klasei
307. 080119 Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku vai krāsu ūdens suspensijas *
308. 080120 Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras neatbilst 080119 klasei
309. 080121 Laku un krāsu noņemšanas šķidrumu atkritumi *
310. 080199 Citi šīs grupas atkritumi
311. 0802 Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko materiālu) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
312. 080201 Putekļus saturoši atkritumi
313. 080202 Keramiskos materiālus un ūdeni saturošas nogulsnes
314. 080203 Keramiskos materiālus saturošas ūdens suspensijas
315. 080299 Citi šīs grupas atkritumi
316. 0803 Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
317. 080307 Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturošas nogulsnes
318. 080308 Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi
319. 080312 Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi *
320. 080313 Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312 klasei
321. 080314 Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas nogulsnes *
322. 080315 Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei
323. 080316 Kodināšanas šķīdumu atkritumi *
324. 080317 Bīstamas vielas saturošas iespiedkrāsas atkritumi *
325. 080318 Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei
326. 080319 Disperģēta eļļa *
327. 080399 Citi šīs grupas atkritumi
328. 0804 Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
329. 080409 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi *
330. 080410 Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei
331. 080411 Līmju un tepju nogulsnes, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas *
332. 080412 Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei
333. 080413 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju notekūdeņu nogulsnes *
334. 080414 Līmju un tepju notekūdeņu nogulsnes, kuras neatbilst 080413 klasei
335. 080415 Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas *
336. 080416 Šķidrie atkritumi, kuri satur līmes un tepes un kuri neatbilst 080415 klasei
337. 080417 Kolofonija eļļa *
338. 080499 Citi šīs grupas atkritumi
339. 0805 Citi 08 nodaļā neminēti atkritumi
340. 080501 Izocianātu atkritumi *
341. 09 Fotorūpniecības atkritumi
342. 0901 Fotorūpniecības procesu atkritumi
343. 090101 Ūdens šķīdumi attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanai *
344. 090102 Ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi *
345. 090103 Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi *
346. 090104 Fiksēšanas šķīdumi *
347. 090105 Balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi *
348. 090106 Sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu vietējā apstrādē *
349. 090107 Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs
350. 090108 Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas un fotopapīrs
351. 090110 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām
352. 090111 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras atbilst 160601, 160602 vai 160603 klasei *
353. 090112 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras neatbilst 090111 klasei
354. 091113 Ūdeni saturošie šķidrie atkritumi pēc sudraba iegūšanas, kuri neatbilst 090106 klasei *
355. 090199 Citi šīs grupas atkritumi
356. 10 Termisko procesu atkritumi
357. 1001 Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19 nodaļu)
358.     100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei  
359. 100102 Ogļu kvēpi
360. 100103 Kūdras un neapstrādātas koksnes kvēpi
361. 100104 Naftas produktu pelnu vieglās frakcijas *
362. 100105 Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi
363. 100107 Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi
364. 100109 Sērskābe *
365. 100113 Degvielai izmantotu emulģētu ogļūdeņražu sodrēji *
366. 100114 Līdzsadedzināšanas izdedži un katlu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
367. 100115 Līdzsadedzināšanas izdedži un katlu atkritumi, kuri neatbilst 100114 klasei
368. 100116 Līdzsadedzināšanas pelni, kuri satur bīstamas vielas *
369. 100117 Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116 klasei
370. 100118 Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
371. 100119 Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei
372. 100120 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
373. 100121 Citas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras neatbilst 100120 klasei
374. 100122 Katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
375. 100123 Citas katlu tīrīšanas ūdeni saturošas nogulsnes, kuras neatbilst 100122 klasei
376. 100124 Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī
377. 100125 Kurināmā uzglabāšanas un sagatavošanas atkritumi spēkstacijās, kurās tiek dedzinātas ogles
378. 100126 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi
379. 100199 Citi šīs grupas atkritumi
380. 1002 Čuguna un tērauda ražošanas atkritumi
381. 100201 Izdedžu apstrādes atkritumi
382. 100202 Neapstrādāti izdedži
383. 100207 Bīstamas vielas saturoši cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas *
384. 100208 Cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas, kuri neatbilst 100207 klasei
385. 100210 Plāva
386. 100211 Naftas produktus saturoši atkritumi pēc dzesēšanas ūdens attīrīšanas *
387. 100212 Citi dzesēšanas ūdens attīrīšanas procesa atkritumi, kuri neatbilst 100211 klasei
388. 100213 Bīstamas vielas saturošas gāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atkritumi *
389. 100214 Gāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 100213 klasei
390. 100215 Citas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi
391. 100299 Citi šīs grupas atkritumi
392. 1003 Alumīnija metalurģijas atkritumi
393. 100302 Anodu lūžņi
394. 100304 Primārie kausēšanas atkritumi *
395. 100305 Alumīnija oksīda putekļi
396. 100308 Sāļu nogulsnes pēc sekundārās kausēšanas *
397. 100309 Melnie sārņi pēc sekundārās kausēšanas *
398. 100315 Viegli uzliesmojošu vielu sārņi vai sārņi, kuri, nonākot saskarē ar ūdeni, bīstamos daudzumos izdala uzliesmojošas gāzes *
399. 100316 Sārņi, kuri neatbilst 100315 klasei
400. 100317 Darvaini anodu ražošanas atkritumi *
401. 100318 Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 100317 klasei
402. 100319 Bīstamas vielas saturoši izplūdes gāzu putekļi *
403. 100320 Izplūdes gāzu putekļi, kas neatbilst 100319 klasei
404. 100321 Citas daļiņas un putekļi (arī bumbu dzirnavu putekļi), kuri satur bīstamas vielas *
405. 100322 Daļiņas un putekļi (arī bumbu dzirnavu putekļi), kuri neatbilst 100321 klasei
406. 100323 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
407. 100324 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 100323 klasei
408. 100325 Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri satur bīstamas vielas *
409. 100326 Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri neatbilst 100325 klasei
410. 100327 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
411. 100328 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100327 klasei
412. 100329 Sāļu nogulšņu apstrādes atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
413. 100330 Sāļu nogulšņu apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100329 klasei
414. 100399 Citi šīs grupas atkritumi
415. 1004 Svina metalurģijas atkritumi
416. 100401 Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas) *
417. 100402 Putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas) *
418. 100403 Kalcija arsenāts *
419. 100404 Dūmgāzu putekļi *
420. 100405 Citas daļiņas un putekļi *
421. 100406 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi *
422. 100407 Gāzu attīrīšanas nogulsnes *
423. 100409 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
424. 100410 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100409 klasei
425. 100499 Citi šīs grupas atkritumi
426. 1005 Cinka metalurģijas atkritumi
427. 100501 Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)
428. 100503 Dūmgāzu putekļi *
429. 100504 Citas cietās daļiņas un putekļi
430. 100505 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi *
431. 100506 Gāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi *
432. 100508 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
433. 100509 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100508 klasei
434. 100510 Izdedži un sārņi, kuri viegli uzliesmo vai, nonākot saskarē ar ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos *
435. 100511 Izdedži un sārņi, kuri neatbilst 100510 klasei
436. 100599 Citi šīs grupas atkritumi
437. 1006 Vara metalurģijas atkritumi
438. 100601 Primārās un sekundārās kausēšanas izdedži
439. 100602 Primārās un sekundārās kausēšanas putas un sārņi
440. 100603 Dūmgāzu putekļi *
441. 100604 Citas cietās daļiņas un putekļi
442. 100606 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi *
443. 100607 Gāzu attīrīšanas nogulsnes *
444. 100609 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
445. 100610 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100609 klasei
446. 100699 Citi šīs grupas atkritumi
447. 1007 Sudraba, zelta un platīna metalurģijas atkritumi
448. 100701 Izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)
449. 100702 Putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)
450. 100703 Dūmgāzu putekļi
451. 100704 Citas cietās daļiņas un putekļi
452. 100705 Gāzu attīrīšanas nogulsnes
453. 100707 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
454. 100708 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100707 klasei
455. 100799 Citi šīs grupas atkritumi
456. 1008 Citu krāsaino metālu metalurģijas atkritumi
457. 100804 Cietās daļiņas un putekļi
458. 100808 Primārās un sekundārās ražošanas sāļu izdedži *
459. 100809 Citi izdedži
460. 100810 Izdedži un sārņi, kuri viegli uzliesmo vai, nonākot saskarē ar ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos *
461. 100811 Izdedži un sārņi, kuri neatbilst 100810 klasei
462. 100812 Anodu ražošanas darvainie atkritumi *
463. 100813 Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 100812 klasei
464. 100814 Anodu lūžņi
465. 100815 Dūmgāzu putekļi, kuri satur bīstamas vielas *
466. 100816 Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst 100815 klasei
467. 100817 Dūmgāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
468. 100818 Citas dūmgāzu attīrīšanas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 100817 klasei
469. 100819 Dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri satur naftas produktus *
470. 100820 Citi dzesēšanas ūdens apstrādes atkritumi, kuri neatbilst 100819 klasei
471. 100899 Citi šīs grupas atkritumi
472. 1009 Melnos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi
473. 100903 Krāsns pelni
474. 100905 Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas *
475. 100906 Citas liešanas veidnes, kas nav izlietas un neatbilst 100905 klasei
476. 100907 Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas *
477. 100908 Citas izlietas liešanas veidnes, kuras neatbilst 100907 klasei
478. 100909 Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas *
479. 100910 Citi dūmgāzu putekļi, kuri neatbilst 100909 klasei
480. 100911 Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas *
481. 100912 Daļiņas, kuras neatbilst 100911 klasei
482. 100913 Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
483. 100914 Saistvielu atkritumi, kuri neatbilst 100913 klasei
484. 100915 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
485. 100916 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri neatbilst 100915 klasei
486. 100999 Citi šīs grupas atkritumi
487. 1010 Krāsainos metālus saturošu lējumu izgatavošanas atkritumi
488. 101003 Krāsns pelni
489. 101005 Liešanas veidnes, kas nav izlietas un satur bīstamas vielas *
490. 101006 Citas liešanas veidnes, kas nav izlietas un neatbilst 101005 klasei
491. 101007 Izlietas liešanas veidnes, kas satur bīstamas vielas *
492. 101008 Citas izlietas liešanas veidnes, kas neatbilst 101007 klasei
493. 101009 Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas *
494. 101010 Citi dūmgāzu putekļi, kas neatbilst 101009 klasei
495. 101011 Citas daļiņas, kuras satur bīstamas vielas *
496. 101012 Citas daļiņas, kuras neatbilst 101011 klasei
497. 101013 Saistvielu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
498. 101014 Saistvielu atkritumi, kuri neatbilst 101013 klasei
499. 101015 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
500. 101016 Plaisu reaģenta atkritumi, kuri neatbilst 101015 klasei
501. 101099 Citi šīs grupas atkritumi
502. 1011 Stikla un stikla produktu ražošanas atkritumi
503. 101103 Stikla šķiedru atkritumi
504. 101105 Daļiņas un putekļi
505. 101109 Bīstamas vielas saturoši sagataves atkritumi pirms termiskās apstrādes *
506. 101110 Sagataves atkritumi pirms termiskās apstrādes, kuri neatbilst 101109 klasei
507. 101111 Sīku stikla daļiņu un stikla pulvera atkritumi, kuri satur smagos metālus (piemēram, no katodstaru spuldzēm) *
508. 101112 Stikla atkritumi, kuri neatbilst 101111 klasei
509. 101113 Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
510. 101114 Stikla pulēšanas un apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst 101113 klasei
511. 101115 Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
512. 101116 Dūmgāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101115 klasei
513. 101117 Dūmgāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri satur bīstamas vielas *
514. 101118 Dūmgāzu apstrādes nogulsnes un filtrēšanas atlikumi, kuri neatbilst 101117 klasei
515. 101119 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
516. 101120 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kuri neatbilst 101119 klasei
517. 101199 Citi šīs grupas atkritumi
518. 1012 Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu ražošanas atkritumi
519. 101201 Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi
520. 101203 Citas daļiņas un putekļi
521. 101205 Gāzu attīrīšanas nogulsnes
522. 101206 Nederīgas veidnes
523. 101208 Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu atkritumi (pēc termiskās apstrādes)
524. 101209 Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
525. 101210 Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209 klasei
526. 101211 Glazēšanas atkritumi, kuri satur smagos metālus *
527. 101212 Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei
528. 101213 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes
529. 101299 Citi šīs grupas atkritumi
530. 1013 Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un produktu ražošanas atkritumi
531. 101301 Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi
532. 101304 Kaļķu hidratēšanas un kalcinēšanas atkritumi
533. 101306 Citas daļiņas un putekļi (izņemot 101312 un 101313 klasi)
534. 101307 Gāzu attīrīšanas nogulsnes
535. 101309 Azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri satur azbestu *
536. 101310 Citi azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 101309 klasei
537. 101311 Citi kompozītu cementa materiāli, kuri neatbilst 101309 vai 101310 klasei
538. 101312 Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
539. 101313 Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei
540. 101314 Cementa atkritumi un nogulsnes
541. 101399 Citi šīs grupas atkritumi
542. 1014 Krematoriju atkritumi
543. 101401 Gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu *
544. 11 Metālu un citu materiālu virsmu ķīmiskās apstrādes un pārklāšanas procesu atkritumi, krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi
545. 1101 Metālu un citu materiālu virsmu ķīmiskās apstrādes un pārklāšanas (piemēram, galvanizācijas, cinkošanas, kodināšanas, gravēšanas, fosfatizēšanas, sārmainās attaukošanas, anodēšanas) procesu atkritumi
546. 110105 Skābie kodināšanas šķīdumu atlikumi *
547. 110106 Citur neklasificētas skābes *
548. 110107 Kodināšanā izmantotie sārmi *
549. 110108 Fosfatizēšanas nogulsnes *
550. 110109 Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
551. 110110 Nogulsnes un filtrēšanas atkritumi, kuri neatbilst 110109 klasei
552. 110111 Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas *
553. 110112 Ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri neatbilst 110111 klasei
554. 110113 Attaukošanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
555. 110114 Attaukošanas atkritumi, kuri neatbilst 110113 klasei
556. 110115 Jonu apmaiņas membrānu sistēmu eluāts un nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
557. 110116 Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi *
558. 110198 Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
559. 110199 Citi šīs grupas atkritumi
560. 1102 Krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi
561. 110202 Cinka hidrometalurģijas nogulsnes (arī jarozīts, getīts) *
562. 110203 Ūdens elektrolīzes procesam paredzēto anodu ražošanas procesa atkritumi
563. 110205 Vara hidrometalurģijas procesa atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
564. 110206 Vara hidrometalurģijas atkritumi, kuri neatbilst 110205 klasei
565. 110207 Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
566. 110299 Citi šīs grupas atkritumi
567. 1103 Metālrūdīšanas procesu nogulsnes un cietie atkritumi
568. 110301 Cianīdus saturoši atkritumi *
569. 110302 Citi šīs grupas atkritumi *
570. 1105 Karstās galvanizācijas atkritumi
571. 110501 Ciets cinks
572. 110502 Cinka pelni
573. 110503 Gāzu apstrādes cietie atkritumi *
574. 110504 Izlietoti kušņi *
575. 110599 Citi šīs grupas atkritumi
576. 12 Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi
577. 1201 Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi
578. 120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi
579. 120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas
580. 120103 Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi
581. 120104 Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas
582. 120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi
583. 120106 Halogēnus saturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot emulsijas un šķīdumus) *
584. 120107 Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes eļļu atkritumi (izņemot emulsijas un šķīdumus) *
585. 120108 Halogēnus saturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi *
586. 120109 Halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi *
587. 120110 Sintētiskās mašīnapstrādes eļļas *
588. 120112 Izlietoti parafīni un tauki *
589. 120113 Metināšanas atkritumi
590. 120114 Metālapstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
591. 120115 Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei
592. 120116 Virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras satur bīstamas vielas *
593. 120117 Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst 120116 klasei
594. 120118 Slīpēšanas, trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus *
595. 120119 Bioloģiski viegli noārdāma mašīneļļa *
596. 120120 Nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kuri satur bīstamas vielas *
597. 120121 Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri neatbilst 120120 klasei
598. 120199 Citi šīs grupas atkritumi
599. 1203 Tvaika vai ūdens attaukošanas procesu atkritumi
600. 120301 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi *
601. 120302 Tvaika attaukošanas atkritumi *
602. 13 Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas un 05, 12 un 19 nodaļā minētās eļļas)
603. 1301 Hidraulisko eļļu atkritumi
604. 130101 Hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenilus (turpmāk – PHB) vai polihlorētos terfenilus (turpmāk – PHT)3 *
605. 130104 Hlorētas emulsijas *
606. 130105 Nehlorētas emulsijas *
607. 130109 Hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas *
608. 130110 Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas *
609. 130111 Sintētiskās hidrauliskās eļļas *
610. 130112 Bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas *
611. 130113 Citas hidrauliskās eļļas *
612. 1302 Motoreļļu, pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi
613. 130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
614. 130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
615. 130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
616. 130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
617. 130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas *
618. 1303 Izolācijas un siltumnesēju eļļu atkritumi
619. 130301 Izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PHB vai PHT *
620. 130306 Hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, kuras neatbilst 130301 klasei *
621. 130307 Nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas *
622. 130308 Sintētiskās izolācijas un siltumnesējas eļļas *
623. 130309 Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas *
624. 130310 Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas *
625. 1304 Kuģu tilpņu naftas produkti
626. 130401 Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti *
627. 130402 Molu notekcauruļu naftas produkti *
628. 130403 Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti *
629. 1305 Eļļas un ūdens maisījuma atdalīšanas iekārtu atkritumi
630. 130501 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu cietie atkritumi *
631. 130502 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes *
632. 130503 Pārtvērēju nogulsnes *
633. 130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti *
634. 130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām *
635. 130508 Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām *
636. 1307 Šķidrā kurināmā atkritumi
637. 130701 Degeļļa un dīzeļdegviela *
638. 130702 Degviela *
639. 130703 Citi kurināmie (arī to maisījumi) *
640. 1308 Citi eļļu atkritumi
641. 130801 Atsāļotāju nogulsnes vai emulsijas *
642. 130802 Citas emulsijas *
643. 130899 Citi šīs grupas atkritumi *
644. 14 Par šķīdinātājiem, aukstumnesējiem un propelentiem lietoto organisko vielu atkritumi (izņemot 07 un 08 nodaļu)
645. 1406 Organisko šķīdinātāju, aukstumnesēju, putu un aerosolu propelentu atkritumi
646. 140601 Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC *
647. 140602 Citi halogenētie šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi *
648. 140603 Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi *
649. 140604 Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus *
650. 140605 Nogulsnes vai cietie atkritumi, kuri satur citus šķīdinātājus *
651. 15 Izlietotais iepakojums, citur neminēti absorbenti, slaucīšanas materiāls, filtru materiāls un aizsargtērpi
652. 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu)
653. 150101 Papīra un kartona iepakojums
654. 150102 Plastmasas iepakojums
655. 150103 Koka iepakojums
656. 150104 Metāla iepakojums
657. 150105 Kompozītmateriālu iepakojums
658. 150106 Jauktais iepakojums
659. 150107 Stikla iepakojums
660. 150109 Auduma iepakojums
661. 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots4 *
662. 150111 Metāla iepakojums, kurš satur bīstamu, cietu, porainu javu (piemēram, azbestu), arī tukši vakuumkonteineri *
663. 1502 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, aizsargtērpi
664. 150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
665. 150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei
666. 16 Citur katalogā neminēti atkritumi
667. 1601 Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu)
668. 160103 Nolietotas riepas
669. 160104 Nolietoti transportlīdzekļi *
670. 160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus
671. 160107 Eļļas filtri *
672. 160108 Dzīvsudrabu saturoši komponenti *
673. 160109 PHB vai PHT saturoši komponenti *
674. 160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni) *
675. 160111 Azbestu saturošas bremžu uzlikas *
676. 160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei
677. 160113 Bremžu šķidrums *
678. 160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas *
679. 160115 Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei
680. 160116 Sašķidrinātās gāzes tvertnes
681. 160117 Melnie metāli
682. 160118 Krāsainie metāli
683. 160119 Plastmasa
684. 160120 Stikls
685. 160121 Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei *
686. 160222 Citur neminēti komponenti
687. 160199 Citi šīs grupas atkritumi
688. 1602 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
689. 160209 Transformatori un kondensatori, kuri satur PHB vai PHT *
690. 160210 Citas nederīgas iekārtas, kuras satur PHB vai PHT vai ir piesārņotas ar tiem un neatbilst 160209 klasei *
691. 160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC *
692. 160212 Nederīgas iekārtas, kuras satur brīvu, nesaistītu azbestu *
693. 160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5 *
694. 160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei
695. 160215 No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti *
696. 160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei
697. 1603 Nederīgas veidnes un neizmantoti produkti
698. 160303 Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
699. 160304 Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst 160303 klasei
700. 160305 Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
701. 160306 Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei

701.1

   

160307

Metāliskais dzīvsudrabs

*

702. 1604 Nederīgas sprāgstvielas
703. 160401 Munīcijas atkritumi *
704. 160402 Uguņošanas līdzekļu atkritumi *
705. 160403 Citi sprāgstvielu atkritumi *
706. 1605 Gāzes balonos (tvertnēs) un nederīgas ķīmiskās vielas
707. 160504 Gāzes augstspiediena konteineros (ieskaitot balonus), kuras satur bīstamas vielas *
708. 160505 Gāzes augstspiediena konteineros, kuras neatbilst 160504 klasei
709. 160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi *
710. 160507 Nederīgas neorganiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas *
711. 160508 Nederīgas organiskās ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas *
712. 160509 Citas nederīgas ķīmiskās vielas, kuras neatbilst 160506, 160507 vai 160508 klasei
713. 1606 Baterijas un akumulatori
714. 160601 Svina akumulatori *
715. 160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori *
716. 160603 Dzīvsudrabu saturošas baterijas *
717. 160604 Sārmu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)
718. 160605 Citas baterijas un akumulatori
719. 160606 Atsevišķi savākti elektrolīti no baterijām un akumulatoriem *
720. 1607 Uzglabāšanas un transporta konteineru, kā arī mucu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 13 nodaļu)
721. 160708 Naftas produktus saturoši atkritumi *
722. 160709 Atkritumi, kuri satur citas bīstamas vielas *
723. 160799 Citi šīs grupas atkritumi
724. 1608 Izlietoti katalizatori
725. 160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)
726. 160802 Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas metālus vai šo metālu savienojumus6 *
727. 160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus
728. 160804 Izlietoti šķidri katalītiskās šķelšanas katalizatori (izņemot 160807 klasi)
729. 160805 Izlietoti katalizatori, kuri satur fosforskābi *
730. 160806 Izlietoti šķidrumi, kurus izmanto par katalizatoriem *
731. 160807 Izlietoti katalizatori, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
732. 1609 Oksidējošas vielas
733. 160901 Permanganāti (piemēram, kālija permanganāts) *
734. 160902 Hromāti (piemēram, kālija hromāts, kālija vai nātrija dihromāts) *
735. 160903 Peroksīdi (piemēram, ūdeņraža peroksīds) *
736. 160904 Citas oksidējošas vielas *
737. 1610 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts attīrīt ārpus uzņēmuma
738. 161001 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
739. 161002 Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei
740. 161003 Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri satur bīstamas vielas *
741. 161004 Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei
742. 1611 Izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi
743. 161101 Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
744. 161102 Metalurģisko procesu oglekļa izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161101 klasei
745. 161103 Citi metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
746. 161104 Metalurģisko procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161103 klasei
747. 161105 Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
748. 161106 Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161105 klasei
749. 17 Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne)
750. 1701 Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika
751. 170101 Betons
752. 170102 Ķieģeļi
753. 170103 Flīzes, kārniņi un keramika
754. 170106 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi vai atsevišķas frakcijas, kuras satur bīstamas vielas *
755. 170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei
756. 1702 Koks, stikls, plastmasa
757. 170201 Koks
758. 170202 Stikls
759. 170203 Plastmasa
760. 170204 Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota *
761. 1703 Asfalts, darva un darvas produkti
762. 170301 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri satur ogļu darvu *
763. 170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei
764. 170303 Ogļu darva un darvaini produkti *
765. 1704 Metāli (arī sakausējumi)
766. 170401 Varš, bronza, misiņš
767. 170402 Alumīnijs
768. 170403 Svins
769. 170404 Cinks
770. 170405 Čuguns un tērauds
771. 170406 Alva
772. 170407 Jaukti metāli
773. 170409 Metālu atkritumi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
774. 170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas *
775. 170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei
776. 1705 Augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām), akmeņi un gultnes padziļināšanas dūņas
777. 170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi *
778. 170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei
779. 170505 Bīstamas vielas saturošas gultnes padziļināšanas dūņas *
780. 170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei
781. 170507 Balasta smiltis, kuras satur bīstamas vielas *
782. 170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei
783. 1706 Izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli
784. 170601 Azbestu saturoši izolācijas materiāli *
785. 170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur *
786. 170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei
787. 170605 Azbestu saturoši būvmateriāli7 *
788. 1708 Būvmateriāli uz ģipša bāzes
789. 170801 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām *
790. 170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei
791. 1709 Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
792. 170901 Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuri satur dzīvsudrabu *
793. 170902 Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuri satur PHB vai PHT (piemēram, PHB vai PHT saturošas tepes, grīdas materiāli, iekārtas un transformatori) *
794. 170903 Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas *
795. 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei
796. 18 Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi)
797. 1801 Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, slimību diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā
798. 180101 Adatas un citi asi priekšmeti, kurus izmanto dažādām medicīniskām manipulācijām, kuri nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei
799. 180102 Cilvēka ķermeņa anatomiskās daļas un orgāni, kā arī asinis, asins preparāti, asins komponenti un to iepakojums, kuri nav infekciozi un neatbilst 180103 klasei
800. 180103 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos *
801.     180104 Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)  
802. 180106 Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām *
803. 180107 Ķīmiskie produkti, kuri neatbilst 180106 klasei
804. 180108 Citotoksiski un citostatiski medikamenti *
805. 180109 Medikamenti, kuri neatbilst 180108 klasei
806. 180110 Zobārstniecības amalgamas atkritumi *
807. 1802 Atkritumi, kuri rodas dzīvnieku dzemdību, slimību diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā, kā arī eksperimentos, kuros tiek izmantoti dzīvnieki
808. 180201 Adatas un citi asi priekšmeti, kuri neatbilst 180202 klasei
809. 180202 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos *
810. 180203 Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav nepieciešami infekcijas novēršanas pasākumi
811. 180205 Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām *
812. 180206 Ķīmiskie produkti, kuri neatbilst 180205 klasei
813. 180207 Citotoksiski un citostatiski medikamenti *
814. 180208 Citi medikamenti, kuri neatbilst 180207 klasei
815. 19 Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumi
816. 1901 Atkritumu sadedzināšanas atkritumi vai pirolīzes atkritumi
817. 190102 No izdedžiem atdalītie melnie metāli
818. 190105 Gāzu apstrādes filtrēšanas atlikumi *
819. 190106 Gāzu apstrādes ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši šķidrie atkritumi *
820. 190107 Gāzu apstrādes cietie atkritumi *
821. 190110 Dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle *
822. 190111 Bīstamas vielas saturošas smagās pelnu frakcijas un izdedži *
823. 190112 Smagās pelnu frakcijas un izdedži, kuri neatbilst 190111 klasei
824. 190113 Bīstamas vielas saturoši sodrēji *
825. 190114 Sodrēji, kuri neatbilst 190113 klasei
826. 190115 Katlu putekļi, kuri satur bīstamas vielas *
827. 190116 Katlu putekļi, kuri neatbilst 190115 klasei
828. 190117 Bīstamas vielas saturoši pirolīzes atkritumi *
829. 190118 Pirolīzes atkritumi, kuri neatbilst 190117 klasei
830. 190119 Smiltis, kas rodas, sadedzinot kurināmo virstošajā slānī
831. 190199 Citi šīs grupas atkritumi
832. 1902 Atkritumu fizikāli ķīmiskās apstrādes (tai skaitā dehromēšana, decianizēšana, neitralizācija) atkritumi
833. 190203 Jaukti atkritumi, kuri nesatur bīstamos atkritumus
834. 190204 Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids *
835. 190205 Fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
836. 190206 Citas fizikāli ķīmiskās apstrādes nogulsnes, kuras neatbilst 190205 klasei
837. 190207 Atdalīšanas eļļas un koncentrāti *
838. 190208 Šķidri degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
839. 190209 Cieti degoši atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
840. 190210 Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 un 190209 klasei
841. 190211 Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
842. 190299 Citi šīs grupas atkritumi
843. 1903 Stabilizēti un saistīti atkritumi8
844. 190304 Daļēji stabilizēti bīstamie atkritumi9 *
845. 190305 Atkritumi, kuri neatbilst 190304 klasei
846. 190306 Saistīti bīstamie atkritumi *
847. 190307 Saistīti atkritumi, kuri neatbilst 190306 klasei

847.1

   

190308

Daļēji stabilizēts dzīvsudrabs

*

848. 1904 Pārstikloti atkritumi un atkritumu pārstiklošanas atkritumi
849. 190401 Pārstikloti atkritumi
850. 190402 Pelnu vieglās frakcijas un atkritumi pēc dūmgāzu apstrādes *
851. 190403 Nepārstiklota cietā fāze *
852. 190404 Ūdeni saturoši šķidrie pārstikloto atkritumu atdzesēšanas atkritumi
853. 1905 Cieto atkritumu aerobās apstrādes atkritumi
854. 190501 Sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā frakcija
855. 190502 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostētā frakcija
856. 190503 Nederīgs komposts
857. 190599 Citi šīs grupas atkritumi
858. 1906 Atkritumu anaerobās pārstrādes atkritumi
859. 190603 Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums
860. 190604 Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts
861.     190605 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums11  
862.     190606 Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes komposts11  

862.1

   

190607

Biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas11  
863. 190699 Citi šīs grupas atkritumi
864. 1907 Izgāztuvju un poligonu filtrāts
865. 190702 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas *
866. 190703 Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei
867. 1908 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi
868. 190801 Atkritumi no sietiem
869. 190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem
870. 190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas
871. 190806 Piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi *
872. 190807 Šķidrumi un dūņas pēc jonu apmaiņas sveķu reģenerācijas *
873. 190808 Membrānu sistēmu atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
874. 190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus
875. 190810 Tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei *
876. 190811 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
877. 190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei
878. 190813 Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
879. 190814 Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas neatbilst 190813 klasei
880. 190899 Citi šīs grupas atkritumi
881. 1909 Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens sagatavošanas atkritumi
882. 190901 Primārās filtrācijas cietie atkritumi
883. 190902 Ūdens attīrīšanas atkritumi
884. 190903 Dekarbonizācijas dūņas
885. 190904 Izlietota aktīvā ogle
886. 190905 Piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi
887. 190906 Jonu apmainītāju reģenerācijas šķīdumi un dūņas
888. 190999 Citi šīs grupas atkritumi
889. 1910 Metālus saturošu atkritumu griešanas, sasmalcināšanas atkritumi
890. 191001 Čuguna un dzelzs atkritumi
891. 191002 Krāsaino metālu atkritumi
892. 191003 Bīstamas vielas saturoša vieglā frakcija *
893. 191004 Vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei
894. 191005 Bīstamas vielas saturošas citas frakcijas *
895. 191006 Citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei
896. 1911 Naftas produktu reģenerācijas atkritumi
897. 191101 Izlietots filtru māls *
898. 191102 Skābi darvas produkti *
899. 191103 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi *
900. 191104 Atkritumi pēc degvielas apstrādes ar sārmiem *
901. 191105 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas nogulsnes, kuras satur bīstamas vielas *
902. 191106 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu nogulsnes, kuras neatbilst 191105 klasei
903. 191107 Dūmgāzu attīrīšanas atkritumi *
904. 191199 Citi šīs grupas atkritumi
905. 1912 Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi
906. 191201 Papīrs un kartons
907. 191202 Melnie metāli
908. 191203 Krāsainie metāli
909. 191204 Plastmasa un gumija
910. 191205 Stikls
911. 191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas *
912. 191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei
913. 191208 Tekstila atkritumi
914. 191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)
915. 191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)
916. 191211 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri satur bīstamas vielas *
917. 191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei

917.1.

   

191213

Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei  

917.2

   

191214

Atkritumi, kuri rodas slēgtu vai rekultivētu izgāztuvju atrakšanas un tajās apglabāto atkritumu pāršķirošanas procesā  

917.3

   

191215

Atkritumi no mehāniski bioloģiskās pārstrādes, kas tiek apglabāti poligonā  

917.4

   

191216

Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)  

917.5

   

191217

Apglabātie atkritumi, kuru pāršķirošanai saņemta atļauja  

917.6

   

191218

Atkritumu apglabāšanas šūnās atlikusī frakcija pēc poligona gāzes iegūšanas

 

918. 1913 Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi
919. 191301 Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
920. 191302 Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301 klasei
921. 191303 Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
922. 191304 Augsnes attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191303 klasei
923. 191305 Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas *
924. 191306 Pazemes ūdeņu attīrīšanas dūņas, kuras neatbilst 191305 klasei
925. 191307 Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri satur bīstamas vielas *
926. 191308 Ūdeni saturoši pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 190307 klasei
927. 20 Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi
928. 2001 Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 grupu)
929. 200101 Papīrs un kartons
930. 200102 Stikls
931. 200108 Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi

931.1

   

200109

Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi

 

932. 200110 Drēbes
933. 200111 Tekstilizstrādājumi
934. 200113 Šķīdinātāji *
935. 200114 Skābes *
936. 200115 Sārmi *
937. 200117 Fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas *
938. 200119 Pesticīdi *
939. 200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi *
940. 200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas *
941. 200125 Pārtikas eļļa un tauki
942. 200126 Eļļa un tauki, kuri neatbilst 200125 klasei *
943. 200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi *
944. 200128 Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kuri neatbilst 200127 klasei
945. 200129 Bīstamas vielas saturošie deterģenti *
946. 200130 Deterģenti, kuri neatbilst 200129 klasei
947. 200131 Citotoksiski un citostatiski medikamenti *
948. 200132 Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei
949.     200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas *
950. 200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei
951. 200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei *
952. 200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5
953. 200137 Koksne, kas satur bīstamas vielas *
954. 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei
955. 200139 Plastmasa
956. 200140 Metāli
957. 200141 Skursteņu tīrīšanas atkritumi
958. 200199 Citi šīs grupas atkritumi
959. 2002 Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)
960. 200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi
961. 200202 Augsne un akmeņi
962. 200203 Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi
963. 2003 Citi sadzīves atkritumi
964. 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi
965. 200302 Tirgus atkritumi
966. 200303 Ielu tīrīšanas atkritumi
967. 200304 Septisko tvertņu dūņas
968. 200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi
969. 200307 Liela izmēra atkritumi

970.

   

200399

Citur neminēti sadzīves atkritumi

 

Piezīmes.

1 Bīstama viela ir viela, kas klasificēta kā bīstama atbilstoši regulas Nr. 1272/2008 I pielikuma 2., 3., 4. vai 5. daļā minētajiem kritērijiem.

2 Smagie metāli ir jebkuri antimona, arsēna, kadmija, sešvērtīgā hroma, vara, svina, dzīvsudraba, niķeļa, selēna, telūra, tallija un alvas savienojumi, kā arī paši minētie metāli, ja tie ir klasificēti kā bīstamas ķīmiskas vielas.

3 Polihlorētie bifenili (PHB) atbilstoši normatīvajiem aktiem par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību.

4 Iztukšotam augu aizsardzības līdzekļu iepakojumam, kura tilpums ir no viena līdz piecdesmit litriem, nepiemēro bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasības, ja tas pēc iztukšošanas ir ticis izskalots ar lielu ūdens daudzumu vismaz trīs reizes. Amonija nitrātu minerālmēslu iepakojumam nepiemēro bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasības, ja šie iepakojumi ir pilnībā iztukšoti.

5 Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma bīstamie komponenti ir baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 1606 grupā un atzīmēti kā bīstami atkritumi, dzīvsudrabu saturoši slēdži, katodlampu stikli un citi aktivētie stikli.

6 Pārejas metāli ir skandijs, vanādijs, mangāns, kobalts, varš, itrijs, niobijs, hafnijs, volframs, titāns, hroms, dzelzs, niķelis, cinks, cirkonijs, molibdēns un tantals. Šie metāli un to savienojumi ir uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstamas ķīmiskas vielas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

7 Būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

8 Stabilizācijas process maina atkritumu sastāvdaļu bīstamību, un bīstamie atkritumi vairs nav bīstami. Saistīšanas procesā tiek mainīts tikai atkritumu agregātstāvoklis, pievienojot dažādas vielas, bet nemainās atkritumu ķīmiskās īpašības.

9 Atkritumi ir daļēji stabilizēti, ja pēc stabilizācijas procesa nepilnīgi pārveidojušās atkritumu bīstamās sastāvdaļas var nonākt vidē pēc īsāka vai ilgāka laikposma.

10 Pielikuma 32., 43. un 100. punktā minētos atkritumus klasificē un apsaimnieko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulai (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

11 Pielikuma 35., 861., 862. un 862.1 punktā minētos atkritumus klasificē atbilstoši šiem noteikumiem, ja tos neizmanto lauksaimniecībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302
Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus

(Pielikums svītrots ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 112)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 302Pieņemts: 19.04.2011.Stājas spēkā: 27.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 26.04.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
229148
{"selected":{"value":"31.01.2020","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2020","iso_value":"2020\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2016","iso_value":"2016\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2016.-30.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2014","iso_value":"2014\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2014.-25.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2014","iso_value":"2014\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-15.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2011","iso_value":"2011\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2011.-06.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)