Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Rīgā 2016. gada 23. februārī (prot. Nr. 9 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
6. panta 1. punktu un 1.1 punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 64. nr.; 2014, 47., 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "1. pielikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pielikums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 2.2 punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 2. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Komisijas 2014. gada 18. decembra Regulas Nr. 1357/2014, ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk - regula Nr. 1357/2014)".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atkritumus uzskata par bīstamiem, ja tiem piemīt vismaz viena no regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām."

4. Papildināt noteikumus ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Atkritumu bīstamības īpašības novērtē atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam. Atkritumu bīstamības īpašības, kuras apzīmētas ar kodu HP4, HP6 un HP8, novērtē, piemērojot katrai vielai noteiktās robežvērtības atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam. Novērtējumā neiekļauj vielu robežvērtības, kas ir zemākas par regulas Nr. 1357/2014 pielikumā noteiktajām robežvērtībām. Ja atkritumu bīstamības īpašība ir novērtēta gan veicot testus, gan nosakot vielu robežvērtības atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam, izmanto testu rezultātus.

3.2 Regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minētās atkritumu bīstamības īpašības H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13, H14 vai H15 novērtē vienā no šādiem veidiem:

3.2 1. ņemot vērā bīstamās ķīmiskās vielas koncentrāciju atkritumos atbilstoši regulas Nr. 1357/2014 pielikumam;

3.2 2. ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā Nr. 1272/2008/EK par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu Nr. 1907/2006/EK (turpmāk - regula Nr. 1272/2008) nav norādīts citādi, veic testus saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008. gada 30. maija Regulu Nr. 440/2008/EK par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) vai citām starptautiski atzītām testēšanas metodēm un vadlīnijām, ņemot vērā regulas Nr. 1272/2008 7. pantā minētās prasības attiecībā uz izmēģinājumiem ar cilvēkiem un dzīvniekiem.

3.3 Regulas Nr. 1357/2014 pielikumā minēto atkritumu bīstamības īpašību H9 "Infekciozs" novērtē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

3.4 Atkritumus, kas satur polihlordibenzo-p-dioksīnus un polihlordibenzofurānus, 1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil)etānu (DDT), hlordānu, heksahlorcikloheksānus (ieskaitot lindānu), dieldrīnu, endrīnu, heptahloru, heksahlorbenzolu, hlordekonu, aldrīnu, pentahlorbenzolu, mireksu, toksafēnu, heksabrombifenilus vai polihlorētos bifenilus koncentrācijās, kas pārsniedz robežvērtības, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 850/2004/EK par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK, IV pielikumā, klasificē kā bīstamos atkritumus."

5. Svītrot 5.2. apakšpunktā vārdu "attiecīgajā".

6. Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu."

7. Papildināt pielikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1

   

010310

Alumīnija rūdas ieguves sarkanie dubļi, kuri satur bīstamas vielas un kuri neatbilst 010307 klasei

*"

8. Izteikt pielikuma 32. punktu šādā redakcijā:

"32.

   

020102

Dzīvnieku audu atkritumi10

"

9. Izteikt pielikuma 35. punktu šādā redakcijā:

"35.

   

020106

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur11

"

10. Izteikt pielikuma 43. punktu šādā redakcijā:

"43.

   

020202

Dzīvnieku audu atkritumi10

"

11. Izteikt pielikuma 100. punktu šādā redakcijā:

"100.

   

040101

Gaļas atlikumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi10

"

12. Izteikt pielikuma 191. punktu šādā redakcijā:

"191.

   

060802

Atkritumi, kas satur bīstamus hlorsilānus

*"

13. Izteikt pielikuma 358. punktu šādā redakcijā:

"358.

   

100101

Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei

"

14. Papildināt pielikumu ar 701.1 punktu šādā redakcijā:

"701.1

   

160307

Metāliskais dzīvsudrabs

*"

15. Izteikt pielikuma 801. punktu šādā redakcijā:

"801.

   

180104

Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)

"

16. Papildināt pielikumu ar 847.1 punktu šādā redakcijā:

"847.1

   

190308

Daļēji stabilizēts dzīvsudrabs

*"

17. Izteikt pielikuma 861. un 862. punktu šādā redakcijā:

"861.

   

190605

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums11  

862.

   

190606

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobās apstrādes komposts11

"

18. Papildināt pielikumu ar 862.1 punktu šādā redakcijā:

"862.1

   

190607

Biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas11

"

19. Papildināt pielikumu ar 917.1, 917.2, 917.3, 917.4, 917.5 un 917.6 punktu šādā redakcijā:

"917.1.

   

191213

Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei  

917.2

   

191214

Atkritumi, kuri rodas slēgtu vai rekultivētu izgāztuvju atrakšanas un tajās apglabāto atkritumu pāršķirošanas procesā  

917.3

   

191215

Atkritumi no mehāniski bioloģiskās pārstrādes, kas tiek apglabāti poligonā  

917.4

   

191216

Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)  

917.5

   

191217

Apglabātie atkritumi, kuru pāršķirošanai saņemta atļauja  

917.6

   

191218

Atkritumu apglabāšanas šūnās atlikusī frakcija pēc poligona gāzes iegūšanas

"

20. Papildināt pielikumu ar 931.1 punktu šādā redakcijā:

"931.1

   

200109

Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi

"

21. Izteikt pielikuma 949. punktu šādā redakcijā:

"949.

   

200133

Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas

*"

22. Papildināt pielikumu ar 970. punktu šādā redakcijā:

"970.

   

200399

Citur neminēti sadzīves atkritumi

"

23. Izteikt pielikuma 1. piezīmi šādā redakcijā:

"1 Bīstama viela ir viela, kas klasificēta kā bīstama atbilstoši regulas Nr. 1272/2008 I pielikuma 2., 3., 4. vai 5. daļā minētajiem kritērijiem."

24. Papildināt pielikumu ar 10. un 11. piezīmi šādā redakcijā:

"10 Pielikuma 32., 43. un 100. punktā minētos atkritumus klasificē un apsaimnieko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulai (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

11 Pielikuma 35., 861., 862. un 862.1 punktā minētos atkritumus klasificē atbilstoši šiem noteikumiem, ja tos neizmanto lauksaimniecībā."

25. Svītrot 2. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 112Pieņemts: 23.02.2016.Stājas spēkā: 26.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 25.02.2016. OP numurs: 2016/39.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
280501
26.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)