Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 7. marta lēmumu "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/10

Rīgā 2014.gada 11.jūnijā (prot. Nr.20, 4.p.)
Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1 panta trešo un ceturto daļu un 32.1 panta trešo un piekto daļu,
Enerģētikas likuma 7.1 panta otro un trešo daļu, 108.panta otro un trešo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā, norādes jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības elektroenerģijas ražotāju, siltumenerģijas ražotāju, elektroenerģijas tirgotāju, siltumenerģijas tirgotāju un dabasgāzes tirgotāju (turpmāk – komersants) reģistrācijai;

1.2. kārtību, kādā komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

1.3. informāciju, kuru ietver paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu;

1.4. komersantu reģistros iekļaujamās ziņas;

1.5. kārtību, kādā komersantu izslēdz no komersantu reģistra un atkārtoti reģistrē.

(Grozīts ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19; 1.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

II. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu

2. Komersants nosūta regulatoram paziņojumu par reģistrāciju, kas noformēts atbilstoši šādiem pielikumiem:

2.1. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 1.pielikumam;

2.2. komersanta reģistrācijai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 2.pielikumam;

2.3. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas ražotāju reģistrā – atbilstoši 3.pielikumam;

2.4. komersanta reģistrācijai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.pielikumam;

2.5. komersants, kas enerģiju ražo koģenerācijā, paziņojumu par reģistrāciju noformē:

2.5.1. atbilstoši 1.pielikumam, ja koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

2.5.2. atbilstoši 3.pielikumam, ja koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu, siltumenerģijas ražošanas iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par vienu megavatu un lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā;

2.6. komersanta reģistrācijai dabasgāzes tirgotāju reģistrā – atbilstoši 4.1pielikumam.

(SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

4. Ja komersants izbeidz elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu vai elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecību, tas nosūta regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu atbilstoši 5.pielikumam.

(Grozīts ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19)

5. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas.

7. Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistri

8. Regulators mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv uztur un atjauno komersantu reģistrus, norādot reģistra pēdējo atjaunošanas datumu.

9. Komersantu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

9.1. par elektroenerģijas ražotāju:

9.1.1. nosaukums;

9.1.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.1.3. (svītrots ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19);

9.1.4. elektroenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā jauda;

9.1.5. reģistrācijas datums;

9.1.6. ja elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no elektroenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.2. par elektroenerģijas tirgotāju:

9.2.1. nosaukums;

9.2.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.2.3. (svītrots ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19);

9.2.4. reģistrācijas datums;

9.2.5. ja elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no elektroenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad elektroenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.3. par siltumenerģijas ražotāju:

9.3.1. nosaukums;

9.3.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.3.3. (svītrots ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19);

9.3.4. siltumenerģijas ražošanai uzstādītā kopējā faktiskā jauda;

9.3.5. reģistrācijas datums;

9.3.6. ja siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no siltumenerģijas ražotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas ražotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.4. par siltumenerģijas tirgotāju:

9.4.1. nosaukums;

9.4.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.4.3. (svītrots ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19);

9.4.4. pakalpojuma sniegšanas teritorija;

9.4.5. reģistrācijas datums;

9.4.6. ja siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no siltumenerģijas tirgotāju reģistra, datums, kad siltumenerģijas tirgotājs ir izslēgts no attiecīgā reģistra;

9.5. par dabasgāzes tirgotāju:

9.5.1. nosaukums;

9.5.2. vienotais reģistrācijas numurs;

9.5.4. reģistrācijas datums;

9.5.5. ja dabasgāzes tirgotājs ir izslēgts no dabasgāzes tirgotāju reģistra, datums, kad dabasgāzes tirgotājs izslēgts no attiecīgā reģistra.

(Grozīts ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19; 9.5. apakšpunkts stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Komersanta izslēgšanas un tā darbības apturēšanas kārtība

10. Komersants ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš paziņo regulatoram par komersanta darbības apturēšanu.

11. Komersants ne vēlāk kā 90 dienas iepriekš paziņo regulatoram par elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanas vai elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes tirdzniecības izbeigšanu.

(Grozīts ar SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19; grozījumi punktā stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā reģistra:

12.1. pēc komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;

12.2. ja komersants ir izslēgts no komercreģistra;

12.3. ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";

12.4. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus enerģētikas nozarē;

12.5. ja konstatēts, ka komersants nav uzsācis enerģijas ražošanu vai tirdzniecību viena gada laikā no tā reģistrācijas attiecīgajā reģistrā.

(Grozīts ar SPRK padomes 26.02.2015. lēmumu Nr. 1/7; SPRK padomes 13.10.2016. lēmumu Nr. 1/19)

13. Ja regulators konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbībā, regulators nosūta siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto pārkāpumu, lūdz siltumenerģijas ražotāju vai tirgotāju sniegt skaidrojumu, sniedz ieteikumus konstatētā pārkāpuma novēršanai un nosaka termiņu, līdz kuram siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam jānovērš konstatētais pārkāpums.

(SPRK padomes 26.02.2015. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

14. Ja siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš regulatora konstatēto pārkāpumu regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

(Grozīts ar SPRK padomes 26.02.2015. lēmumu Nr.1/7)

15. Ja siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk – atkārtots pārkāpums) regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, regulators:

15.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

15.2. nosūta siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam vēstuli, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

(SPRK padomes 26.02.2015. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

16. Ja šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā vēstulē noteiktajā termiņā siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

(SPRK padomes 26.02.2015. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

16.1 Ja regulators elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja vai dabasgāzes tirgotāja darbībā konstatē vispārējās atļaujas noteikumu enerģētikas nozarē pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, par to paziņojot elektroenerģijas ražotājam, elektroenerģijas tirgotājam vai dabasgāzes tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

16.2 Ja elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas tirgotājs vai dabasgāzes tirgotājs atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu, regulators uzsāk administratīvo lietu iestādē par konstatēto pārkāpumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, par to paziņojot elektroenerģijas ražotājam, elektroenerģijas tirgotājam vai dabasgāzes tirgotājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, un lemj par elektroenerģijas ražotāja, elektroenerģijas tirgotāja vai dabasgāzes tirgotāja izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

(SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

17. Komersants tā atkārtotai reģistrācijai nosūta regulatoram paziņojumu atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.punktam.

18. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta izslēgšanu no attiecīgā reģistra.

(SPRK padomes 26.02.2015. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

19. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta obligāti izpildāmu prasību, kas regulatoram nosūtīta saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

20. Regulators attiecīgajā reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta darbības apturēšanu, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu par komersanta darbības apturēšanu.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 11.decembra lēmumu Nr. 1/34 "Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 247.nr.).

22. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš

1.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

(Pielikums SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā)

Paziņojums par elektroenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – elektroenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta elektrostaciju

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese 

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums 

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr. 

4.

Elektrostacijas veids*:
vēja elektrostacija 
hidroelektrostacija 
saules elektrostacija 
koģenerācijas stacija 
kondensācijas stacija 

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda*

Elektriskā jauda

(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda

(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda

(Qūd, MW)**

   

6.

Kurināmā veids***:
dabasgāze 
biogāze 
biomasa 
kūdra 
ogles 
dīzeļdegviela 
mazuts un citi naftas produkti 
atkritumi (norādīt klasi****) 
cits (norādīt attiecīgo veidu) 

7.

Ražošanas apjoms:

apjoms gadā:

 
elektroenerģija, MW** 
siltumenerģija, MW** 

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju* 

7.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums 

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).*****

Datums****** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts****** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* – atzīmēt ar X vienu veidu.

** – aizpildīt tikai par koģenerācijas stacijām.

*** – atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas stacijām vai kondensācijas elektrostacijām.

**** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

***** – attiecas tikai uz koģenerācijas stacijām.

****** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


2.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

(Pielikums SPRK padomes 26.02.2015. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

Paziņojums par elektroenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Plānotais elektroenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh: 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt 
 (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – elektroenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu elektroenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


3.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

(Pielikums SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā)

Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – siltumenerģijas ražošanas sniegšanai.

Informācija par katru komersanta siltumenerģijas ražošanas objektu

1.

Objekta faktiskā adrese

2.

Uzstādīto katlu jauda (Quk, MW)

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda

(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda

(Qkoģ, MW)

4.

Kurināmā veids**:
dabasgāze 
biogāze 
biomasa 
kūdra 
ogles 
dīzeļdegviela 
mazuts un citi naftas produkti 
elektroenerģija 
atkritumi (norādīt klasi***) 
cits (norādīt attiecīgo veidu) 

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh 

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju 

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums 

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas ražotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums**** _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts**** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* – aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW.

** – atzīmēt ar X kurināmā veidu.

*** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

**** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


4.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

(Pielikums SPRK padomes 26.02.2015. lēmuma Nr.1/7 redakcijā)

Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,
vārds, uzvārds:
Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Siltumenerģijas pārdošanas apjoms gadā, MWh:Pakalpojuma sniegšanas administratīvā teritorija:
Sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums – fiziskās vai juridiskās personas): 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt 
 (komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - siltumenerģijas tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu siltumenerģijas tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa, attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 /paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

(Pielikums SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā; pielikums stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

Paziņojums par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Plānotais dabasgāzes pārdošanas apjoms gadā, MWh: 
[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu reģistrēt

 

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma – dabasgāzes tirdzniecības sniegšanai.

Apliecinu, ka saprotu dabasgāzes tirgotājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* _____._____._____________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts* un tā atšifrējums/

Piezīme: * – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


5.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10

(Pielikums SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/19 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

Paziņojums par darbības izbeigšanu
Komersanta nosaukums:Vienotais reģistrācijas numurs:
Personas, kura tiesīga pārstāvēt komersantu,

vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss:
Juridiskā adrese:[X] Elektroniskā pasta adrese:
Lūdzu izslēgt
 

(komersanta nosaukums)

no šāda reģistra ar _________.gada _____._________________________:*

elektroenerģijas tirgotāju reģistrs

elektroenerģijas ražotāju reģistrs

siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

siltumenerģijas ražotāju reģistrs

dabasgāzes tirgotāju reģistrs

norādīt izslēgšanas

pamatojumu**____________________________________________________________________

Valsts nodeva EUR__________ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _________.gadā samaksāta _________.gada _____._________________________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).***

Datums**** _____._____._____________

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 

/paraksts**** un tā atšifrējums/

Piezīmes:

* – ja komersants norādījis datumu pirms regulators var izslēgt komersantu no attiecīgā reģistra, tad regulators izslēdz komersantu no attiecīgā reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to attiecīgajā reģistrā.

** – nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra.

*** – attiecas uz lūgumu izslēgt no siltumenerģijas tirgotāju vai siltumenerģijas ražotāju reģistra.

**** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/10Pieņemts: 11.06.2014.Stājas spēkā: 01.07.2014.Zaudē spēku: 15.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 17.06.2014. OP numurs: 2014/117.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266956
{"selected":{"value":"10.02.2017","content":"<font class='s-1'>10.02.2017.-14.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2017","iso_value":"2017\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2017.-14.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2016","iso_value":"2016\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2016.-09.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2015","iso_value":"2015\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2015.-19.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-03.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2017
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"