Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 750

Rīgā 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 1. §)
Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 29. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. alternatīvie drošības pasākumi – pasākumu kopums, kas ļauj atkāpties no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulas (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002, 4. panta 1. punktā minētajiem kopējiem pamatstandartiem;

2.1.1 apstiprinātā mācību organizācija – Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – Regula Nr. 1178/2011), 2. panta 16. punktā minētā apstiprinātā mācību organizācija, kuru sertificējusi valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra";

2.2. militārās aviācijas gaisa kuģa personāls – fiziskās personas, kas atrodas militārās aviācijas gaisa kuģī tā lidojuma laikā, izņemot militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpi;

2.3. militārās aviācijas gaisa kuģa personāla bagāža – militārās aviācijas gaisa kuģa personāla personīgās lietas un dienesta vai darba vajadzībām nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums, kas militārās aviācijas gaisa kuģa lidojuma laikā ir piesaistīts konkrētai personai;

2.4. militārā krava – munīcija, bruņojums, speciālie līdzekļi un tehnika, kas nodota pārvadāšanai ar militārās aviācijas gaisa kuģi un paredzēta ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī valsts krava, kas tiek pārvadāta ar militārās aviācijas gaisa kuģi;

2.5. pavadošās personas – personas, kas neatrodas militārās aviācijas gaisa kuģī lidojuma laikā, bet var atrasties civilās aviācijas lidlaukā, lai nodrošinātu militārās aviācijas gaisa kuģa lidojuma organizēšanu un apkalpošanu.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 469; 2.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 12.08.2022., sk. 25. punktu)

II. Civilās aviācijas lidlauku izmantošana militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām

3. Civilās aviācijas lidlauku izmantošanu militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām organizē Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk – lidojumu organizators).

4. Lidojumu organizators:

4.1. nosaka atbildīgās amatpersonas, kuras organizē militārās aviācijas gaisa kuģu un to personāla apkalpošanu civilās aviācijas lidlaukā;

4.2. nodrošina, ka šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās atbildīgās amatpersonas ir apmācītas saskaņā ar Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.  2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, pielikuma 11.2.2. punkta prasībām un ir saņēmušas pastāvīgo attiecīgā civilās aviācijas lidlauka caurlaidi.

5. Civilās aviācijas lidlauku, no kura veic gaisa pārvadājumus, izmanto militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām ārpus civilās aviācijas lidlauka gaisa satiksmes plūsmas un lidlauka noslogotākajiem periodiem.

6. Lidojumu organizators ne vēlāk kā 48 stundas pirms militārās aviācijas gaisa kuģa lidojuma iesniedz civilās aviācijas lidlauka administrācijai pieteikumu (pielikums), ja:

6.1. civilās aviācijas lidlauku izmanto šādiem mērķiem:

6.1.1. plānotiem militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem;

6.1.2. militārās aviācijas gaisa kuģu mācību lidojumiem;

6.1.3. militārās kravas un militārās aviācijas gaisa kuģa personāla pārvadājumiem;

6.2. militārās aviācijas gaisa kuģa personālam, tā bagāžai, militārajai kravai un pavadošajām personām nepieciešams piemērot šādus alternatīvos drošības pasākumus:

6.2.1. atbrīvojumu no piekļuves kontroles;

6.2.2. atbrīvojumu no drošības pārbaudes;

6.2.3. īpašās drošības pārbaudes.

7. Ja nepieciešama steidzama rīcība, šo noteikumu 6. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas laiku var samazināt līdz laikam, par kuru lidojumu organizators ir vienojies ar attiecīgā civilās aviācijas lidlauka administrāciju.

8. Ja civilās aviācijas lidlaukā veic militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanu (bagāžas apstrādi, apkalpošanu uz perona, ienākošo, izejošo un tranzīta kravu un pasta fizisko pārkraušanu posmā starp lidostas termināli un gaisa kuģi, gaisa kuģa bagāžas iekraušanas kontroli, informācijas apmaiņu un sakaru nodrošināšanu), uz kuru attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum, militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpošanu nodrošina komersants, kas attiecīgajā civilās aviācijas lidlaukā ir tiesīgs sniegt minētos virszemes apkalpošanas pakalpojumus.

9. Ja civilās aviācijas lidlaukā veic militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanu, kura nav minēta šo noteikumu 8. punktā un uz kuru neattiecas normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum, militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpošanu nodrošina lidojumu organizators vai komersants, kas attiecīgajā civilās aviācijas lidlaukā ir tiesīgs sniegt attiecīgos virszemes apkalpošanas pakalpojumus.

10. Ja militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanas pakalpojumu vēlas saņemt no komersanta, kas nav civilās aviācijas lidlauka ekspluatants, lidojumu organizators šo noteikumu 6. punktā minēto pieteikumu iesniedz arī attiecīgajam komersantam.

11. Militārās kravas apkalpošanu nodrošina lidojumu organizators vai oficiālais kravu aģents, kura aviācijas drošības programmā ir iekļauta valsts aģentūrā "Civilās aviācijas aģentūra" apstiprināta sadaļa par militārās kravas apkalpošanu.

12. Ja militārās aviācijas gaisa kuģī atrodas bīstamās vielas vai izstrādājumi, kas minēti 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 18. pielikumā un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas dokumentā "Tehniskās instrukcijas bīstamu izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu" (ICAO Doc 9284), tā virszemes apkalpošanas pakalpojumus nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtību.

13. Virszemes apkalpošanas pakalpojumu saņemšanai militārās aviācijas gaisa kuģus ir atļauts novietot civilās aviācijas lidlauka norobežotajās zonās.

14. Šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētos alternatīvos drošības pasākumus piemēro militārās aviācijas gaisa kuģa personālam, tā bagāžai un militārajām kravām, kas izlido no civilās aviācijas lidlauka, kā arī pavadošajām personām.

15. Šo noteikumu 6.2.2. un 6.2.3. apakšpunktā minētos alternatīvos drošības pasākumus attiecina uz civilās aviācijas lidlaukiem, no kuriem tiek veikti gaisa pārvadājumi.

16. Lidojumu organizators nosaka alternatīvos drošības pasākumus, kādus piemēro militārās aviācijas gaisa kuģa personālam, tā bagāžai, militārajai kravai un pavadošajām personām.

17. Civilās aviācijas lidlauka administrācija sadarbībā ar lidojumu organizatoru nodrošina, ka militārās aviācijas gaisa kuģa personāls, tā bagāža un pavadošās personas tiek nogādātas līdz militārās aviācijas gaisa kuģim nošķirti no civilās aviācijas gaisa kuģu pasažieriem, apkalpes un civilās aviācijas lidlauka personāla, kas nav iesaistīts militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpošanā.

18. Lidojumu organizators nodrošina, ka no drošības pārbaudes atbrīvotais militārās aviācijas gaisa kuģa personāls un pavadošās personas ir informētas par civilās aviācijas lidlauka aviācijas drošības procedūrām.

19. Lidojumu organizators nodrošina, ka militārās aviācijas gaisa kuģa personāla bagāžai un militārajai kravai no tās nokomplektēšanas brīža līdz iekraušanai militārās aviācijas gaisa kuģī nav piekļuvušas ar tās apkalpošanu nesaistītas personas.

20. Civilās aviācijas lidlauka īpašā drošības pārbaude ir:

20.1. atvieglotā civilās aviācijas lidlauka drošības pārbaude – bagāžas un virsdrēbju pārbaude ar rentgena caurskates iekārtu;

20.2. pastiprinātā civilās aviācijas lidlauka drošības pārbaude – lidojumu organizatora noteiktie papildu drošības pasākumi.

III. Militārās aviācijas lidlauku izmantošana civilās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām

21. Civilās aviācijas gaisa kuģi militārās aviācijas lidlaukus var izmantot, ja tie atbilst normatīvajiem aktiem par civilās aviācijas darbību. Civilās aviācijas gaisa kuģi militārās aviācijas lidlaukus var izmantot gaisa pārvadājumiem, ja militārās aviācijas lidlauki vai to daļas un iekārtas, ko izmanto šādu pārvadājumu apkalpošanai, atbilst civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nosacījumiem saskaņā ar Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulu (EK) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.  216/2008.

21.1 Civilās aviācijas gaisa kuģi militārās aviācijas lidlaukus var izmantot mācību lidojumiem, ja militārās aviācijas lidlauki vai to daļas, ko izmanto šādiem mācību lidojumiem, atbilst šo noteikumu 21. punktā minētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un Regulas Nr.  1178/2011 VII pielikuma ORA.GEN.140, ORA.GEN.215 un ORA.ATO.140 punkta prasībām.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.08.2022., sk. 25. punktu)

21.2 Apstiprinātā mācību organizācija un gaisa kuģa ekspluatants, kas izmantos militāro lidlauku mācību lidojumiem, slēdz līgumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par militārā lidlauka vai tā daļas izmantošanu. Līgumā iekļauj  informāciju par mācību lidojumu veidu, mācību lidojumiem izmantojamiem gaisa kuģiem (tips, reģistrācijas numurs), personām, kas mācību lidojumiem izmantos gaisa kuģi, un apliecinājumu par Regulas Nr. 1178/2011 VII pielikuma ORA.GEN.140 punkta prasību izpildi.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.08.2022., sk. 25. punktu)

21.3 Militārās aviācijas lidlauku civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem izmanto ārpus militārās aviācijas lidlauka gaisa satiksmes plūsmas un militārās aviācijas gaisa kuģu apkalpošanas periodiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.08.2022., sk. 25. punktu)

21.4 Nacionālie bruņotie spēki, apstiprinātā mācību organizācija un gaisa kuģa ekspluatants novērtē militārā lidlauka atbilstību civilās aviācijas gaisa kuģu mācību lidojumiem. Šādu atbilstības novērtējumu dokumentē un pēc pieprasījuma iesniedz valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" civilās aviācijas uzraudzības nodrošināšanai.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.08.2022., sk. 25. punktu)

21.5 Apkalpojot civilās aviācijas gaisa kuģus, kas izmanto militāros lidlaukus, tiek piemērotas aviodrošības prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002,  Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regulā (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, un Komisijas 2009. gada 18. decembra Regulā (ES) Nr. 1254/2009, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.08.2022., sk. 25. punktu)

22. Informāciju, kas civilās aviācijas gaisa kuģiem nepieciešama Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku izmantošanai, Aizsardzības ministrija pēc saskaņošanas ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" iesniedz Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrībai publicēšanai dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija".

23. Civilās aviācijas gaisa kuģi, kuriem draud briesmas vai kuri ir briesmās, vai kuri ir cietuši nelaimes gadījumā, var izmantot jebkuru militārās aviācijas lidlauku.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

24. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

25. Grozījumi šo noteikumu 2.1.1 apakšpunktā, 21.1, 21.2, 21.3, 21.un 21.5 punktā stājas spēkā 2022. gada 12. augustā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 469 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 4. decembra
noteikumiem Nr. 750
Pieteikums
militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanas pakalpojumu saņemšanai un alternatīvo pasākumu piemērošanai civilās aviācijas lidlaukā
1. Informācija par militārās aviācijas gaisa kuģa (turpmāk – gaisa kuģis) lidojumu
Information about military aviation aircraft (hereafter – aircraft) flight

1.1. lidojuma mērķis/ flight purpose

1.2. gaisa kuģa veids un tips/ aircraft's kind and type

1.3. gaisa kuģa plānotais nosēšanās laiks/ aircraft's sceduled arrival time

1.4. gaisa kuģa plānotais izlidošanas laiks/ aircraft's sceduled departure time

1.5. gaisa kuģa lidojuma pasūtītājs/ aircraft's flight customer

1.6. virszemes apkalpošanas pakalpojumu sniedzējs/
ground handling service provider

 
2. Pavadošās personas (amats, vārds, uzvārds)
Accompanying persons (position, name, surname)
 
 
 
3. Lidojuma organizatora atbildīgā amatpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)*
The responsible official of the organiser of the flight (position, name, surname, telephone number)
  
4. Gaisa kuģa lidojuma pasūtītāja atbildīgā amatpersona, kas piesakās lidojumu organizatoram (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts)*
The responsible official of the aircraft's flight customer who submits an application to the organiser of the flight (position, name, surname, telephone number, email)
  
 
5. Gaisa kuģa personāla skaits:    
Number of aircraft's staff:
Ielido/ Arrive Izlido/ Depart  Tranzītā/ Transit
Gaisa kuģa personāla saraksts pielikumā       
A list of aircraft's staff has been annexed
  IR/ Yes   NAV/ No
 
6. To transportlīdzekļu valsts numuri, kuriem nepieciešams iebraukt kontrolējamā teritorijā (atzīmēt ar X, ja transportlīdzeklim ir vajadzīga viesu transportlīdzekļa caurlaide)
Registration numbers of vehicles requiring access to the airside part of the Airport (mark X, if the vehicle needs a visitor’s vehicle pass)
 
 
7. Informācija par nepieciešamo drošības pārbaudes procedūru
Information about the security screening procedure required
7.1. Atbrīvot no drošības pārbaudes:
Exempt the following from security screening:
7.2. Nodrošināt īpašo drošības pārbaudes procedūru:
Ensure the special security screening procedure:

personālu/ staff

pavadošās personas/ accompanying persons

rokas bagāžu/ cabin baggage

pieteikto transportu/ vehicles

 

atvieglotā pārbaude/ preferential screening

pastiprinātā pārbaude/ enhanced screening

(prasību apraksts/ description of requirements)

 

8. Informācija par bruņojumu vai dienesta ieročiem (norādīt veidu un skaitu)
Information regarding armament or service firearms (specify the type and amount)
  
9. Informācija par kravu, ja tāda ir (norādīt kravas kopējo svaru, gabarītus, vienību skaitu. Vienību skaitu var nenorādīt, ja militārās kravas iekraušanu vai izkraušanu nodrošina lidojumu organizators)
Information regarding cargo (if any) (specify the total weight, dimensions of cargo, number of units. It is permitted not to specify the number of units, if loading or unloading of military cargo is ensured by the flight organiser)
  
10. Informācija par bīstamām vielām un izstrādājumiem gaisa kuģī (norādīt bīstamās vielas un izstrādājumus vai pievienot sarakstu)
Information regarding hazardous substances and products on board of the aircraft (specify the hazardous substances and products or annex a list)
  
11. Amatpersona, kas atbildīga par bīstamo vielu un izstrādājumu apkalpošanu (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
The official responsible for servicing hazardous substances and products (position, name, surname, telephone number)
  
12. Citas norādes par gaisa kuģa personāla, bagāžas un/vai kravas apkalpošanu (norādīt, ja gaisa kuģa apkalpošanai ir nepieciešamas papildu tehnoloģiskās iekārtas un/vai aprīkojums)
Other information about servicing aircraft's staff, baggage and/or cargo (specify if any additional technological devices and/ or equipment is needed to service the aircraft)
  

Piezīme/Remark. * Pēdējā brīža izmaiņas. Atbildīgā amatpersona var veikt nebūtiskas izmaiņas pieteikumā esošajā informācijā/ Last minute changes. The responsible official can submit minor changes to the information contained in the application.

Lidojumu organizators ir informējis pieteikumā minētās personas, kuras lūgts atbrīvot no drošības pārbaudes, par civilās aviācijas lidlauka aviācijas drošības procedūrām.

Lidojuma organizators apņemas ievērot drošības procedūras, kas noteiktas civilās aviācijas lidlaukā, kurā notiek lidojuma apkalpošana.

The organiser of the flight undertakes to comply with the security procedures of the relevant civil aviation aerodrome where the flight is organised.

 
(lidojuma organizatora atbildīgās amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts/
position, name, surname, signature of the official authorised by the authority organising the flight**)
20__. gada __. ________________________ 
(datums/date**) 

Piezīme/Remark. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. / The details of the documents "signature" and "date" shall not be completed if the electronic document has been prepared in accordance with the laws and regulations regarding drawing up of electronic documents.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 750Pieņemts: 04.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 06.12.2018. OP numurs: 2018/240.9
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
303495
{"selected":{"value":"13.08.2022","content":"<font class='s-1'>13.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2022","iso_value":"2022\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-12.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"