Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Čeku loterijas likums

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) čeks — Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām sagatavots un preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu apliecinošs kases čeks, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kvīts, maksāšanai izsniegts dokuments (rēķins) par preci vai pakalpojumu, kas apmaksāts ar bankas pārskaitījumu, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta biļete vai cits dokuments, kas nav avansa maksājuma apstiprinājums un ko persona, kura vēlas piedalīties čeku loterijā, reģistrē čeku loterijas tīmekļvietnē cekuloterija.lv (turpmāk — čeku loterijas tīmekļvietne);

2) čeku loterija — Valsts ieņēmumu dienesta organizēta loterija, kurā spēlētājs piedalās, veicot šajā likumā paredzētās darbības. Čeku loterija nav uzskatāma nedz par azartspēli vai izlozi Azartspēļu un izložu likuma izpratnē, nedz arī par preču un pakalpojumu loteriju Preču un pakalpojumu loteriju likuma izpratnē;

3) čeku loterijas pakalpojuma sniedzējs — ar čeku loterijas organizēšanu un administrēšanu saistīta pakalpojuma sniedzējs, kas tiesības sniegt šādu pakalpojumu ieguvis, piedaloties iepirkuma procedūrā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

4) gadījuma skaitļu ģenerators — čeku loterijas organizēšanai un administrēšanai čeku loterijas pakalpojuma sniedzēja izstrādāta un piegādāta programmatūra, kura ģenerē skaitļus un to secību pēc nejaušības principa un kuru izmanto laimētāju noteikšanai;

5) izložu rezultātu publiskotājs — valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto", kas, pamatojoties uz līgumu, ko tā noslēgusi ar Valsts ieņēmumu dienestu, nodrošina čeku loterijas izložu rezultātu publiskošanu;

6) laimējušais čeks — reģistrēts čeks, kuru izvēlas gadījuma skaitļu ģenerators;

7) laimesta saņēmējs — laimētājs vai tā likumiskais pārstāvis, kuram šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā izmaksā naudas balvu vai kurš saņem papildu balvu;

8) laimētājs — spēlētājs, kurš pretendē uz naudas balvu vai papildu balvu un kura reģistrētais čeks ir laimējušais čeks;

81nozares čeks — reģistrēts čeks, ko izsniedzis nodokļu maksātājs, kura pamatdarbības veids saskaņā ar NACE kodu atbilst nozarei, kuru Valsts ieņēmumu dienests izvēlas, ņemot vērā valsts nodokļu nomaksas veicināšanas prioritātes;

9) papildu balva — Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir laimesta saņēmējam;

10) reģistrācijas veidlapa — elektroniska veidlapa, kuru persona aizpilda čeku loterijas tīmekļvietnē;

11) reģistrēts čeks — čeku loterijas tīmekļvietnē reģistrēts čeks, kas piedalās čeku loterijā;

12) spēlētājs — fiziskā persona, kas piedalās čeku loterijā, veicot šajā likumā paredzētās darbības, lai pretendētu uz naudas balvas vai papildu balvas iegūšanu;

13) tematiskais ceturksnis — gada ceturksnis, kura laikā reģistrē konkrētas nozares čekus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2021.)

2. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir, ieviešot čeku loteriju, veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mazināt krāpšanu nodokļu iekasēšanas jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī mudināt patērētājus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

3. pants. Čeku loterijas organizētāja un izložu rezultātu publiskotāja pienākumi

(1) Valsts ieņēmumu dienests, organizējot čeku loteriju:

1) rīkojas atbilstoši šā likuma prasībām;

2) čeku loterijas organizēšanā un administrēšanā iesaista čeku loterijas pakalpojuma sniedzēju;

3) slēdz ar izložu rezultātu publiskotāju līgumu par čeku loterijas izložu rezultātu publiskošanu;

4) slēdz ar Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku līgumu par papildu balvu piešķiršanu laimesta saņēmējiem, kā arī ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izlozes publicē čeku loterijas tīmekļvietnē Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru, informāciju par papildu balvu veidu un skaitu;

41) vienu mēnesi pirms tematiskā ceturkšņa sākuma čeku loterijas tīmekļvietnē publicē to nozaru sarakstu, kurām atbilst nozares čeki;

5) apstrādā datus par spēlētājiem, laimētājiem un laimesta saņēmējiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem, kas piekrīt naudas balvas izmaksai vai papildu balvas saņemšanai;

6) izmantojot īsziņas pakalpojumu, informē laimētāju par to, ka viņa reģistrētais čeks ir laimējušais čeks;

7) izmantojot īsziņas pakalpojumu, informē laimētāju par to, ka viņa reģistrētais čeks ir izlozēts un virzīts gada izlozei;

8) publicē mēneša izlozes laimētāja reģistrācijas veidlapā norādītā mobilā tālruņa numura pēdējos četrus ciparus, reģistrētā čeka numuru un datumu čeku loterijas tīmekļvietnē un plašsaziņas līdzekļos;

9) publicē gada izlozes laimētāja vārdu, uzvārdu, reģistrācijas veidlapā norādītā mobilā tālruņa numura pēdējos četrus ciparus, reģistrētā čeka numuru un datumu čeku loterijas tīmekļvietnē un plašsaziņas līdzekļos. Ja gada izlozes laimētājs nepiekrīt sava vārda un uzvārda publicēšanai, publicē gada izlozes laimētāja reģistrācijas veidlapā norādītā mobilā tālruņa numura pēdējos četrus ciparus, reģistrētā čeka numuru un datumu čeku loterijas tīmekļvietnē un plašsaziņas līdzekļos;

10) pārbauda, vai sakrīt laimējušajā čekā un reģistrācijas veidlapā norādītie dati un vai laimējušais čeks atbilst šā likuma prasībām;

11) pieņem lēmumu par naudas balvas izmaksāšanu un izmaksā naudas balvu laimesta saņēmējam šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā vai pieņem lēmumu par papildu balvas piešķiršanu, vai pieņem lēmumu par naudas balvas izmaksāšanu un papildu balvas piešķiršanu šajā likumā noteiktajā kārtībā;

12) pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt naudas balvu vai lēmumu par atteikumu izmaksāt naudas balvu un piešķirt papildu balvu, vai lēmumu par atteikumu piešķirt papildu balvu, ja laimētājs sniedzis nepatiesu informāciju par sevi vai reģistrēto čeku;

13) pieņem lēmumu un paziņo, ka gada izlozei pieteikts čeks neatbilst šā likuma prasībām, 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts spēlētāja pieteikums gada izlozei;

14) 30 dienu laikā no laimētāja vai tā likumiskā pārstāvja pieteikuma saņemšanas dienas informē laimesta saņēmēju, kurš laimējis papildu balvu, par Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, pie kura var vērsties, lai šo balvu saņemtu;

15) informē Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku par laimesta saņēmēju, kurš laimējis papildu balvu.

(2) Izlozes rezultātu publiskotājs nodrošina čeku loterijas izložu rezultātu publiskošanu, ievērojot ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēgtā līguma nosacījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2021.)

4. pants. Ierobežojumi dalībai čeku loterijā, spēlētāja pienākumi un tiesības

(1) Čeku loterijā nevar piedalīties:

1) Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas un darbinieki;

2) čeku loterijas pakalpojuma sniedzēja darbinieki.

(2) Čeku loterijā nevar piedalīties persona, kura preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas brīdī ir jaunāka par 18 gadiem, ar čeku, kurš izsniegts par tabakas vai bezdūmu tabakas izstrādājumu, alkoholisko un enerģijas dzērienu iegādi.

(3) Spēlētājam ir pienākums:

1) pirms čeka reģistrācijas čeku loterijai iepazīties ar šā likuma nosacījumiem;

2) reģistrējot čeku, norādīt patiesu informāciju;

3) lai pretendētu uz naudas balvu vai papildu balvu, izpildīt šā likuma nosacījumus;

4) saglabāt reģistrētā čeka oriģinālu un, piesakoties naudas balvas, papildu balvas saņemšanai vai gada izlozei, kā arī pēc pieprasījuma to uzrādīt Valsts ieņēmumu dienestā;

5) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzināt jebkādus pamatotus zaudējumus, izdevumus vai citus maksājumus, kas varētu rasties, ja naudas balva ir izmaksāta vai papildu balva saņemta maldināšanas rezultātā.

(4) Spēlētājam ir tiesības:

1) piedalīties čeku loterijā neierobežotu reižu skaitu;

2) sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, ja radušies jautājumi par čeka reģistrāciju čeku loterijai vai naudas balvas saņemšanu.

(5) Laimētājs ir tiesīgs saņemt naudas balvu vai papildu balvu saskaņā ar šajā likumā noteikto kārtību.

5. pants. Personas datu apstrāde

(1) Spēlētāja personas datus apstrādā čeku loterijas norises nolūkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādi.

(2) Laimētāja, laimesta saņēmēja personas datus ar viņa vai viņa likumiskā pārstāvja piekrišanu apstrādā čeku loterijas norises nolūkā, lai viņam izmaksātu naudas balvu vai piešķirtu papildu balvu.

6. pants. Čeku loterijas organizēšanas un čeku reģistrācijas kārtība

(1) Čeku loterijai reģistrē čekus par Latvijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

(2) Čeka derīgumu apliecina tā izdošanas datums.

(3) Čeku loterijai reģistrē čeku par darījumu, kura kopējā vērtība ir vismaz pieci euro.

(4) Čeku loteriju organizē mēneša un gada izložu veidā.

(5) Mēneša izlozei var reģistrēt čekus, kuru datums sakrīt ar konkrētā mēneša izlozes mēnesi. Čeka reģistrācija mēneša izlozei sākas katra mēneša pirmajā datumā pulksten 00.00 un beidzas nākamā mēneša piektajā datumā pulksten 23.59.

(6) Gada izlozei tiek izlozēti katrai mēneša izlozei reģistrētie 10 čeki, kuri attiecīgajā mēneša izlozē nav laimējuši.

(7) Spēlētājs, reģistrējot čeku loterijas tīmekļvietnē šā likuma nosacījumiem atbilstošus čekus, reģistrācijas veidlapā norāda sava mobilā tālruņa numuru, unikālo kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas numuru, čeka numuru, čeka datumu, čeka summu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un, ja reģistrē rēķinu, veic atzīmi par rēķina samaksu ar bankas pārskaitījumu. Reģistrējot čeku, spēlētājs veic atzīmi par piekrišanu piedalīties izlozē, kurā ir iespēja laimēt papildu balvas.

(8) Spēlētājs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu patiesumu. Ja spēlētājs neaizpilda visus reģistrācijas veidlapas laukus un neapliecina, ka ir iepazinies ar šā likuma nosacījumiem un tiem piekrīt, tad reģistrēties čeku loterijai nav iespējams.

(9) Mēneša izlozē, kurā nepiedalās nozares čeki, var laimēt vienu naudas balvu 10 000 euro vērtībā, trīs naudas balvas 5000 euro vērtībā un 35 naudas balvas 100 euro vērtībā. Šīs mēneša balvas izlozē pēc šāda principa:

1) 70 procentus laimējušo čeku izlozē no loterijai reģistrētajiem čekiem, kurus izsniedzis Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs, kura pamatdarbības veids, ko tas norādījis Valsts ieņēmumu dienestam, ir saistīts ar pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta izmantotajai klasifikācijai;

2) 30 procentus laimējušo čeku izlozē no loterijai reģistrētajiem čekiem, kurus izsniedzis Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs, kura pamatdarbības veids, ko tas norādījis Valsts ieņēmumu dienestam, ir saistīts ar preču ražošanu vai tirdzniecību atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta izmantotajai klasifikācijai.

(91) Mēneša izlozē, kurā piedalās tikai nozares čeki, var laimēt trīs naudas balvas 500 euro vērtībā.

(10) Spēlētājs, kura reģistrētais čeks ir izlozēts un virzīts gada izlozei, 14 dienu laikā no mēneša izlozes rezultātu publicēšanas dienas piesakās gada izlozei, par to informējot Valsts ieņēmumu dienestu vienā no šādiem veidiem:

1) ierodoties Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā un uzrādot gada izlozei virzītā čeka oriģinālu, bet, ja gada izlozei virzītais čeks ir rēķins, — kopā ar to arī dokumentu (papīra formā), kas apliecina rēķina samaksu ar bankas pārskaitījumu;

2) izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu un iesniedzot tajā skenētu gada izlozei virzīto čeku, bet, ja gada izlozei virzītais čeks ir rēķins, — kopā ar to arī dokumentu (elektroniskā formā), kas apliecina rēķina samaksu ar bankas pārskaitījumu.

(11) Ja šajā likumā noteiktajā termiņā spēlētājs, kura čeks virzīts gada izlozei, tai nepiesakās vai gada izlozei pieteikts čeks atzīts par nederīgu, tad attiecīgais mēneša izlozei reģistrētais čeks gada izlozē nepiedalās.

(12) Gada izlozē var laimēt vienu naudas balvu 20 000 euro vērtībā, četras naudas balvas 10 000 euro vērtībā un piecas naudas balvas 2000 euro vērtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2021.)

7. pants. Laimētāja noteikšanas un paziņošanas kārtība

(1) Laimētājus nosaka, izmantojot gadījuma skaitļu ģeneratoru.

(2) Informāciju par mēneša izlozē laimējušajiem čekiem publisko, citstarp nodrošinot arī šajā likumā noteiktās informācijas publicēšanu čeku loterijas tīmekļvietnē katra nākamā mēneša otrās nedēļas svētdienā, bet par gada izlozē laimējušajiem čekiem — nākamā gada februāra trešās nedēļas svētdienā.

8. pants. Naudas balvas un papildu balvas saņemšanas kārtība

(1) Spēlētājs, kura reģistrētais čeks atzīts par laimējušo čeku, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas piesakās naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai vienā no šādiem veidiem:

1) ierodoties Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā un uzrādot laimējušā čeka oriģinālu, bet, ja laimējušais čeks ir rēķins, — kopā ar to arī dokumentu (papīra formā), kas apliecina rēķina samaksu ar bankas pārskaitījumu;

2) izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu un iesniedzot tajā skenētu laimējušo čeku, bet, ja laimējušais čeks ir rēķins, — kopā ar to arī dokumentu (elektroniskā formā), kas apliecina rēķina samaksu ar bankas pārskaitījumu.

(2) Piesakoties naudas balvas saņemšanai, laimētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, mobilā tālruņa numuru un tā konta numuru, kurā var ieskaitīt naudas balvu.

(3) Piesakoties papildu balvas saņemšanai, laimētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un mobilā tālruņa numuru.

(4) Ja laimētājam saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem pastāv šķēršļi naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai, viņš naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai piesakās kopā ar savu likumisko pārstāvi.

(5) Spēlētājs, kura reģistrētais čeks ir izlozēts un virzīts gada izlozei, bet kuram ir noteikta aizgādnība, naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai piesakās kopā ar aizgādni šajā likumā noteiktajā termiņā.

(6) Tiesības saņemt attiecīgo naudas balvu vai papildu balvu ir tam laimētājam, kuram ir derīgs čeku loterijai reģistrētais un laimējušais čeks, vai viņa likumiskajam pārstāvim.

(7) Laimesta saņēmējs 30 dienu laikā no dienas, kad ir informēts par Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, kurš piešķir papildu balvu, tās saņemšanai vēršas pie konkrētā Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka.

(8) Ja laimējušais čeks neatbilst šā likuma prasībām, tad naudas balvu laimētājam neizmaksā un papildu balvu nepiešķir.

(9) Ja, veicot laimējušā čeka pārbaudi, tiek konstatēts, ka tas atbilst šā likuma prasībām, tad:

1) mēneša izlozes gadījumā naudas balvu izmaksā 30 dienu laikā no dienas, kad laimētāja vai tā likumiskā pārstāvja pieteikums saņemts Valsts ieņēmumu dienestā;

2) gada izlozes gadījumā naudas balvu izmaksā 30 dienu laikā no dienas, kad publicēts laimētāja vārds, uzvārds, reģistrācijas veidlapā norādītā mobilā tālruņa numura pēdējie četri cipari, reģistrētā čeka numurs un datums, vai no dienas, kad publicēti laimētāja reģistrācijas veidlapā norādītā mobilā tālruņa numura pēdējie četri cipari, reģistrētā čeka numurs un datums.

(10) Laimētājs, kas šajā likumā noteiktajā termiņā neierodas Valsts ieņēmumu dienestā, zaudē tiesības saņemt naudas balvu un papildu balvu.

(11) Naudas balvu izmaksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2021.)

9. pants. Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka pieteikšanās čeku loterijas papildu balvu piešķiršanai

(1) Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks ir tiesīgs laimesta saņēmējam piešķirt papildu balvu, pamatojoties uz līgumu, ko noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu.

(2) Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam ir tiesības nodrošināt papildu balvas čeku loterijas mēneša izlozēm.

(3) Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks vienu mēnesi pirms tam, kad tiek uzsākta čeku reģistrācija attiecīgajai mēneša izlozei, piesakās Valsts ieņēmumu dienestā.

(4) Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks par papildu balvas izsniegšanu laimesta saņēmējam informē Valsts ieņēmumu dienestu līgumā par papildu balvas piešķiršanu paredzētajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Lai nodrošinātu čeku loterijas pakalpojuma sniegšanu no šā likuma spēkā stāšanās dienas, Valsts ieņēmumu dienests izsludina attiecīgu publisko iepirkumu nākamajā dienā pēc šā likuma izsludināšanas.

2. Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam ir tiesības nodrošināt papildu balvas čeku loterijas 2019. gada jūlija izlozei, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Valsts ieņēmumu dienestu ne vēlāk kā līdz 2019. gada 14. jūnijam.

3. Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā līdz 2019. gada 21. jūnijam publicē čeku loterijas tīmekļvietnē tā Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka nosaukumu, ar kuru noslēgts līgums par papildu balvu piešķiršanu 2019. gada jūlija izlozes laimētājiem, reģistrācijas numuru, informāciju par papildu balvu veidu un skaitu.

4. 2020. gadā organizē čeku loterijas gada izlozi par periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim izdotajiem (čeka datums) čekiem.

5. Gada izlozē par 2019. gadu var laimēt vienu naudas balvu 10 000 euro vērtībā, četras naudas balvas 5000 euro vērtībā un piecas naudas balvas 1000 euro vērtībā.

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 14. novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Čeku loterijas likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.11.2018.Stājas spēkā: 01.07.2019.Zaudē spēku: 24.04.2023.Tēma: Komerctiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP numurs: 2018/225.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
302997
{"selected":{"value":"01.04.2021","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-23.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-23.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2021
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"