Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 395

Rīgā 2018. gada 3. jūlijā (prot. Nr. 31 13. §)
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. projekta iesniedzējs iesniedz Satiksmes ministrijā kā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) uzraudzības iestādē (turpmāk – uzraudzības iestāde) saskaņošanai projekta iesniegumu transporta nozarē, kā arī platjoslas tīklu jomā telekomunikāciju nozarē, lai pretendētu uz EISI finansējumu;

1.2. uzraudzības iestāde:

1.2.1. saskaņo projekta iesniegumu;

1.2.2. sniedz viedokli par finansēšanas līguma projektu un tā grozījumiem, ja projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums;

1.2.3. veic projekta īstenošanas uzraudzību.

2. Atbalsta saņēmējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs vai viens no finansējuma līdzsaņēmējiem, ja projektu īsteno sadarbībā ar vienu vai vairākām Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētām juridiskām personām.

3. Ja atbalsta saņēmējam piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, atbalsta saņēmējs katru gadu atbilstoši valsts budžeta projekta sagatavošanas grafikam sagatavo un iesniedz uzraudzības iestādē informāciju par projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru vidējam termiņam.

4. Atbalsta saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, valsts budžeta līdzfinansējumu var piešķirt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par finansējuma piešķiršanu konkrētajam projektam.

5. Ja valsts budžeta līdzfinansējums tiek piešķirts atbalsta saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, līgumu ar šo atbalsta saņēmēju par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu slēdz Satiksmes ministrija kā valsts budžeta iestāde, kas koordinē transporta un sakaru politikas īstenošanu.

6. Ja starpība starp projekta kontā ieskaitīto valsts budžeta līdzfinansējuma summu un faktiski projekta attiecināmajām izmaksām izlietoto valsts budžeta līdzfinansējuma summu ir pozitīva, valsts budžeta līdzfinansējuma summas atlikumu atbalsta saņēmējs atmaksā budžeta izpildītājam 60 dienu laikā pēc projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūrā (turpmāk – aģentūra).

7. Valsts budžeta līdzfinansējumu izmanto tikai finansēšanas līgumā paredzēto projekta attiecināmo darbību izmaksu segšanai. Ja veiktās izmaksas neatbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, atbalsta saņēmējs tās sedz no saviem līdzekļiem.

7.1 Ja projekta mērķis ir nacionālo interešu objekta izveide, atbalsta saņēmējs izmaksas, kas neatbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, sedz no saviem līdzekļiem vai šo izmaksu segšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta līdzekļus šādā gadījumā piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" plānoto līdzekļu pārdales kārtību, ja atbalsta saņēmējam nav savu ieņēmumu vai iespējas piesaistīt citus finanšu resursus un par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 667 redakcijā)

II. Komercdarbības atbalsta piemērošana

8. Lai izpildītu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likuma 9. panta trešās daļas nosacījumus, projekta iesniedzējs iesniedz saskaņošanai Finanšu ministrijā informāciju, kas ir nepieciešama sākotnējā izvērtējuma saņemšanai atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10. pantam.

9. Ja atbilstoši Finanšu ministrijas sākotnējam izvērtējumam par projekta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likumam projekts tiek kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, valsts vai pašvaldības budžeta līdzfinansējumu piešķir, ievērojot atbilstošās Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 4. pantā minētajā tiesiskajā ietvarā noteiktās prasības, tai skaitā:

9.1. ja tiek piemērota Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr. 651/2014):

9.1.1. projekta iesniedzējs sagatavo komercdarbības atbalsta izvērtējumu projektā un kopā ar Finanšu ministrijas sākotnējo izvērtējumu iesniedz uzraudzības iestādē;

9.1.2. uzraudzības iestāde nodrošina projekta iesniedzēja sagatavotā komercdarbības atbalsta izvērtējuma izskatīšanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11. pantam;

9.1.3. ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, atbalsta saņēmējs projekta īstenošanā ievēro Regulas Nr. 651/2014 prasības;

9.2. ja saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 4. pantā minēto tiesisko ietvaru nepieciešama komercdarbības atbalsta paziņojuma iesniegšana Eiropas Komisijā:

9.2.1. projekta iesniedzējs sagatavo komercdarbības atbalsta paziņojumu un iesniedz to uzraudzības iestādē;

9.2.2. uzraudzības iestāde nodrošina paziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijā atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11. pantam;

9.2.3. Eiropas Komisija pieņem lēmumu, vai plānotais projekts ietver komercdarbības atbalstu un atbalsts ir saderīgs ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Ja projekts tiek apstiprināts, atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, ievēro Eiropas Komisijas lēmuma nosacījumus;

9.3. publiskais finansējums nepārsniedz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 4. pantā minētajā tiesiskajā ietvarā noteikto maksimālo apmēru. Starpību starp attiecināmajām izmaksām un maksimālo pieļaujamo publisko finansējumu atbalsta saņēmējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar komercdarbības atbalstu;

9.4. atbalsta saņēmējs grāmatvedības uzskaitē nodala aktivitātes, kas tiek kvalificētas kā komercdarbības atbalsts, un aktivitātes, kas netiek kvalificētas kā komercdarbības atbalsts;

9.5. atbalsta saņēmējs ar komercdarbības atbalstu saistīto projekta dokumentāciju uzglabā 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts komercdarbības atbalsts, ja vien citi normatīvie akti neparedz garāku termiņu;

9.6. atbalsta saņēmējs darbus pie projekta uzsāk finansēšanas līgumā norādītajā termiņā, bet ne ātrāk kā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā un, ja saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 4. pantā minēto tiesisko ietvaru nepieciešama paziņojuma iesniegšana Eiropas Komisijā, – pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

III. Projekta iesnieguma iesniegšana un saskaņošana

10. Uzraudzības iestāde triju darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas publikācijas par EISI projektu konkursa uzsaukumu ievieto informāciju Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē.

11. Projekta iesniedzējs, pamatojoties uz Eiropas Komisijas izsludinātā projektu iesniegumu konkursa nolikumu, sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to saskaņošanai uzraudzības iestādē šo noteikumu 10. punktā minētajā Eiropas Komisijas publikācijā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms Eiropas Komisijas noteiktā projektu iesniegšanas termiņa.

12. Projekta iesniegumu uzraudzības iestādē iesniedz vienā eksemplārā papīra veidā vai nosūta to elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

13. Uzraudzības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību konkursa nolikuma prasībām, nozares attīstības stratēģijai un pamatnostādnēm, kā arī pārliecinās, vai saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likuma 9. panta trešo daļu projekta iesniegumam pievienots Finanšu ministrijas sākotnējais izvērtējums atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 10. pantam, kā arī (ja attiecināms) projekta iesniedzēja sagatavotais izvērtējums par komercdarbības atbalstu projektā vai komercdarbības atbalsta paziņojums.

14. Ja projekta iesniegums aizpildīts nepilnīgi, uzraudzības iestāde elektroniski informē projekta iesniedzēju par nepieciešamajiem precizējumiem un norāda precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Informācijas pieprasījumu nosūta uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

15. Ja precizējumi nav nepieciešami, uzraudzības iestāde, nepārsniedzot aģentūras noteikto projektu iesniegšanas termiņu, nosūta projekta iesniedzējam saskaņotu projekta iesniegumu.

16. Uzraudzības iestāde triju darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas publikācijas par EISI projektu konkursa uzsaukuma rezultātiem informē par tiem projekta iesniedzējus.

IV. Finansēšanas līguma projekts un finansēšanas līguma grozījumi

17. Pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma atbalstīšanu līdzfinansēšanai no EISI līdzekļiem atbalsta saņēmējs slēdz finansēšanas līgumu ar aģentūru.

18. 10 darbdienu laikā pēc finansēšanas līguma vai finansēšanas līguma grozījumu stāšanās spēkā atbalsta saņēmējs elektroniski iesniedz uzraudzības iestādē parakstītu finansēšanas līguma vai finansēšanas līguma grozījumu kopiju, nosūtot to uz oficiālo elektroniskā pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

19. Ja projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, atbalsta saņēmējs pirms finansēšanas līguma un tā grozījumu iesniegšanas aģentūrā saskaņo to ar uzraudzības iestādi:

19.1. uzraudzības iestāde 10 darbdienu laikā pēc finansēšanas līguma vai tā grozījumu projekta saņemšanas izvērtē projekta darbību īstenošanas un finansēšanas nosacījumus, to atbilstību nacionālajiem nozares politiku un valsts budžeta izlietojumu regulējošajiem tiesību aktiem un sniedz atzinumu par finansēšanas līguma vai tā grozījumu projektu un nosūta to uz atbalsta saņēmēja norādīto elektroniskā pasta adresi;

19.2. uzraudzības iestāde atbilstoši kompetencei var ierosināt precizēt finansēšanas līguma vai tā grozījumu projektu, par minētajiem ierosinājumiem informējot atbalsta saņēmēju un aģentūru.

V. Projektu īstenošanas uzraudzība

20. Uzraudzības iestāde nodrošina Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas teritorijā īstenoto EISI projektu uzraudzību atbilstoši Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likumam.

21. Uzraudzības iestāde informē aģentūru par apstākļiem, kas tai kavē nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (EK) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010, 22. pantā noteiktās funkcijas.

22. Atbalsta saņēmējs sagatavo projekta īstenošanas pārskatu un starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījumus atbilstoši finansēšanas līguma prasībām un iesniedz tos pārbaudei uzraudzības iestādē kopā ar apliecinājumu (1. pielikums).

23. Atbalsta saņēmējs pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma iesniedz uzraudzības iestādē ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas atbilstoši finansēšanas līgumā noteiktajam projekta dokumentācijas uzglabāšanas termiņam.

VI. Projekta īstenošanas pārskata iesniegšana un saskaņošana

24. Atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 10. martam iesniedz uzraudzības iestādē saskaņošanai projekta īstenošanas pārskatu par pārskata periodā īstenotajām darbībām un veiktajiem izdevumiem.

25. Atbalsta saņēmējs, kam projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, projekta īstenošanas pārskatam pievieno izvērstu informāciju par pārskata periodā veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem (2. pielikums).

26. Uzraudzības iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē projekta īstenošanas pārskatā sniegto informāciju un pārbauda projekta īstenošanas un finansējuma izlietojuma atbilstību finansēšanas līguma nosacījumiem.

27. Ja projekta īstenošanas pārskatā sniegtā informācija atbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, uzraudzības iestāde sniedz apliecinājumu uz noteikta parauga aģentūras veidlapas.

28. Ja uzraudzības iestāde projekta īstenošanas pārskatā konstatē nepilnības, atbalsta saņēmējam ir pienākums uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā šīs nepilnības novērst, iesniedzot uzraudzības iestādei skaidrojumus, papildu informāciju un dokumentāciju.

29. Ja atbalsta saņēmējs uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības, uzraudzības iestāde nesniedz apliecinājumu un informē par to aģentūru.

30. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no aģentūras par projekta īstenošanas pārskata izvērtējumu iesniedz šo informāciju uzraudzības iestādē.

VII. Starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšana un saskaņošana

31. Atbalsta saņēmējs, kam piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, pēc finansēšanas līgumā noteiktā pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms aģentūras noteiktā iesniegšanas termiņa, iesniedz starpposma maksājuma pieprasījumu uzraudzības iestādē saskaņošanai.

32. Atbalsta saņēmējs saskaņā ar finansēšanas līguma prasībām starpposma maksājuma pieprasījumam pievieno neatkarīga auditora atzinumu par starpposma maksājuma pieprasījumā ietverto izdevumu attiecināmību.

33. Uzraudzības iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē starpposma maksājuma pieprasījumu, pārbauda tā atbilstību finansēšanas līguma nosacījumiem, atbilstību projekta īstenošanas pārskatā sniegtajiem datiem un pārliecinās, vai ir pievienots šo noteikumu 32. punktā minētais auditora atzinums.

34. Ja starpposma maksājuma pieprasījumā sniegtā informācija atbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, uzraudzības iestāde elektroniski informē atbalsta saņēmēju par maksājuma pieprasījuma saskaņošanu.

35. Ja uzraudzības iestāde starpposma maksājuma pieprasījumā konstatē nepilnības, atbalsta saņēmējam ir pienākums uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā šīs nepilnības novērst, iesniedzot uzraudzības iestādei skaidrojumus, papildu informāciju un dokumentāciju.

36. Ja atbalsta saņēmējs uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības, uzraudzības iestāde informē par to aģentūru.

37. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no aģentūras par starpposma maksājuma pieprasījuma izvērtējumu iesniedz šo informāciju uzraudzības iestādē.

38. Uzraudzības iestādei ir tiesības pieprasīt atbalsta saņēmējam, kam nav piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumu pēc finansēšanas līgumā noteiktā pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms aģentūras noteiktā iesniegšanas termiņa.

VIII. Noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšana un saskaņošana

39. Atbalsta saņēmējs pēc finansēšanas līgumā noteiktā projekta īstenošanas termiņa, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms aģentūras noteiktā iesniegšanas termiņa iesniedz noslēguma maksājuma pieprasījumu uzraudzības iestādē saskaņošanai.

40. Atbalsta saņēmējs saskaņā ar finansēšanas līguma prasībām noslēguma maksājuma pieprasījumam pievieno neatkarīga auditora atzinumu par noslēguma maksājuma pieprasījumā ietverto izdevumu attiecināmību.

41. Uzraudzības iestāde 20 darbdienu laikā izvērtē noslēguma maksājuma pieprasījumu, pārbauda tā atbilstību finansēšanas līguma nosacījumiem un pārliecinās, vai ir pievienots šo noteikumu 40. punktā minētais auditora atzinums.

42. Ja noslēguma maksājuma pieprasījumā sniegtā informācija atbilst finansēšanas līguma nosacījumiem, uzraudzības iestāde sniedz apliecinājumu uz noteikta parauga aģentūras veidlapas.

43. Ja uzraudzības iestāde noslēguma maksājuma pieprasījumā konstatē nepilnības, atbalsta saņēmējam ir pienākums uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā šīs nepilnības novērst, iesniedzot uzraudzības iestādei skaidrojumus, papildu informāciju un dokumentāciju.

44. Ja atbalsta saņēmējs uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības, uzraudzības iestāde nesniedz apliecinājumu un informē par to aģentūru.

45. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no aģentūras par noslēguma maksājuma pieprasījuma izvērtējumu iesniedz šo informāciju uzraudzības iestādē.

IX. Pārbaude projekta īstenošanas vietā

46. Uzraudzības iestāde piecas darbdienas pirms pārbaudes projekta īstenošanas vietā informē par to atbalsta saņēmēju.

47. Uzraudzības iestāde var neinformēt atbalsta saņēmēju par pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja rodas nepieciešamība nekavējoties pārliecināties par projekta īstenošanas atbilstību finansēšanas līguma prasībām.

48. Uzraudzības iestāde 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā informē atbalsta saņēmēju par pārbaudes rezultātiem un, ja nepieciešams, nosaka termiņu pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai.

49. Uzraudzības iestāde var lemt par atkārtotu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatēta neatbilstība finansēšanas līgumam un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti.

50. Atbalsta saņēmējs nodrošina uzraudzības iestādes pārstāvjiem pieeju ar projekta īstenošanu saistītiem dokumentiem un rezultātiem projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas atbilstoši finansēšanas līgumā noteiktajam projekta dokumentācijas uzglabāšanas termiņam.

X. Neatbilstības izvērtēšana

51. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir atbalsta saņēmēja veikto izdevumu neatbilstība finansēšanas līguma nosacījumiem.

52. Uzraudzības iestāde neatbilstību konstatē, pamatojoties:

52.1. uz saņemto projekta īstenošanas pārskatu, starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījumu;

52.2. uz projekta īstenošanas vietā veiktās pārbaudes rezultātiem;

52.3. uz šo noteikumu 30., 37. un 45. punktā minēto informāciju.

53. Uzraudzības iestāde šo noteikumu 52.1. un 52.2. apakšpunktā minētajā gadījumā informē aģentūru par neatbilstību.

54. Uzraudzības iestāde iesniedz Ministru kabinetā informāciju par projektā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, ja šādi izdevumi tiek konstatēti atbalsta saņēmējam, kuram projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 395
Atbalsta saņēmēja apliecinājums
Apliecinājums tiek sniegts par projekta 
 

(norādīt projekta nosaukumu un numuru)

 
īstenošanas pārskatu/starpposma maksājuma pieprasījumu/noslēguma maksājuma pieprasījumu (nevajadzīgo dzēst) (turpmāk – pārskats) par periodu:
 

(norādīt pārskata periodu)

Saskaņā ar pārskatā iekļauto informāciju apliecinu, ka:

– projekta ietvaros veiktie izdevumi atbilst Regulas Nr. 1316/20131 8. pantam;

– informācija par pārskata periodā īstenotajām projekta aktivitātēm un veiktajiem izdevumiem ir pilnīga, ticama un patiesa;

– attiecināmie izdevumi veikti pārskata periodā, ko nosaka finansēšanas līgums;

– pārskatā iekļautie attiecināmie izdevumi atbilst attiecināmības nosacījumiem saskaņā ar finansēšanas līgumu;

– tiek nodrošināta ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu uzglabāšana un tie ir pieejami pēc kompetento iestāžu pieprasījuma;

– pārskatam pievienoto dokumentu kopijas un pārskata elektroniskā versija atbilst oriģinālam;

– pārskata periodā veiktie iepirkumi organizēti atbilstoši finansēšanas līguma prasībām;

– ja pakalpojuma/piegādes/būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par Publisko iepirkumu likumā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, atbalsta saņēmējs, lai noteiktu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir veicis tirgus izpēti, rakstiski saņemot piedāvājumus no vismaz trim pretendentiem, un ir nodrošinājis tirgus izpētes rezultātu dokumentēšanu;

– pārskata periodā veiktie un pārskatā iekļautie attiecināmie izdevumi ir veikti atbilstoši noslēgtajiem iepirkuma līgumiem ar izpildītāju par pakalpojumu sniegšanu, preču piegādēm vai būvdarbiem;

– ja projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums, valsts budžeta un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļu saņemšanai ir atvērts konts Valsts kasē;

– tiek nodrošināta projekta grāmatvedības uzskaite;

– tiek nodrošināta projekta rezultātu racionāla izmantošana un uzturēšana;

– atbalsta saņēmējs ir informēts, ka uzraudzības iestāde var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

– informācijas un publicitātes pasākumi ir veikti atbilstoši finansēšanas līguma prasībām;

– attiecināmajos izdevumos iekļautā pievienotās vērtības nodokļa summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 395
Finanšu pārskats par attiecināmajiem izdevumiem par _________. gadu
Projekta nosaukums, numurs 
Atbalsta saņēmējs, reģistrācijas numurs 
Atbildīgais par pārskata sagatavošanu, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) 
 

Aktivitātes nr. un nosaukums saskaņā ar noslēgto finansēšanas līgumu*

Izmaksu apraksts atbilstoši īstenotajām aktivitātēm*

EISI piemērotā līdzfinansējuma likme

Aktivitātei paredzētais finansējums pārskata periodā saskaņā ar finansēšanas līgumu (euro)

Faktiski izlietotais attiecināmais finansējums pārskata periodā (euro)

EISI finansējums

atbalsta saņēmēja līdzfinansējums

valsts budžeta līdzfinansējums

summa

t.sk. PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Piemēram, aktivitāte Nr. 1 "A.1.1.1. Pētījums par minerālresursiem" (Activity No 1 "A1.1.1. Study on mineral resources")Izdevumu priekšmets, izdevumu nepieciešamības pamatojums, izdevumus pamatojošās dokumentācijas uzskaitījumsEISI piemērotā līdzfinansējuma likme noteikta Finansēšanas līguma Speciālo nosacījumu 3. pantā (Grant Agreement Special Conditions Article 3)Aktivitātei paredzētais finansējums pārskata periodā noteikts Finansēšanas līguma 3. pielikumā (Grant Agreement Annex III)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Piezīme. * Informāciju var sniegt angļu valodā.

Atbalsta saņēmējs     
 

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts)

 

(datums)

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 395Pieņemts: 03.07.2018.Stājas spēkā: 06.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 05.07.2018. OP numurs: 2018/133.12
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300152
{"selected":{"value":"12.11.2020","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2020","iso_value":"2020\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-11.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)