Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 41

Rīgā 2018. gada 16. janvārī (prot. Nr. 3 15. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākumu "Inovāciju granti studentiem" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma gadījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, – augstākās izglītības institūcijas darbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010. gada 30. marts, Nr. C 83/47) 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, tai skaitā:

2.1.1. izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;

2.1.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, un šo pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

2.1.3. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja:

2.1.3.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic augstākās izglītības institūcijas nodaļa vai augstākās izglītības institūcijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums), augstākās izglītības institūcija kopīgi ar citām augstākās izglītības institūcijām vai augstākās izglītības institūcija ar trešajām pusēm, atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;

2.1.3.2. visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta augstākās izglītības institūcijas pamatdarbībā;

2.2. augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta un akreditēta augstskola vai koledža;

2.3. ideju banka – sabiedrībai un komersantiem aktuāli izaicinājumi, ražošanas vai attīstības problēmjautājumi, ko projekta iesniedzējs sadarbībā ar stratēģiskajiem un sadarbības partneriem apkopo, sistematizē un pastāvīgi aktualizē, lai tie būtu publiski pieejami, un kuriem risinājumus var izstrādāt Studentu inovāciju programmas dalībnieki programmas ietvaros;

2.4. inovāciju fonds – finanšu resursu kopums Studentu inovāciju programmas īstenošanai, kas atbilstoši šo noteikumu 48.5. apakšpunktam ir no citām finansējuma saņēmēja darbībām nodalīta finanšu plūsma ar atsevišķu grāmatvedības uzskaiti. Inovāciju fonds var būt jau esošs vai projekta vajadzībām izveidots nodibinājums, kam var būt piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kas nodrošina skaidru ar Studentu inovāciju programmas īstenošanu saistītās finanšu plūsmas nodalīšanu no citām nodibinājuma darbībām;

2.5. mentors – savas jomas profesionālis, kas brīvprātīgi dalās praktiskās zināšanās un pieredzē un sniedz Studentu inovāciju programmas dalībniekiem ar uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību saistītus padomus;

2.6. projekta īstenošanas personāls – studentu darbu vadītāji, studentu inovāciju pieteikumu vērtēšanas eksperti, lektori, tehnoloģiju eksperti, laboranti iekārtu apkalpošanai studentu inovācijas projektu ieviešanas laikā u. c. personas, kas iesaistās Studentu inovāciju programmas īstenošanā;

2.7. sadarbības partneris – šo noteikumu 16. punktā minētā organizācija, kas iesaistās projekta īstenošanā, deleģējot savas organizācijas speciālistus kā mentorus, studentu darba vadītājus, ekspertus studentu inovāciju pieteikumu atlasei un rezultātu novērtēšanai, lektorus Studentu inovāciju programmas ietvaros īstenotajos izglītojošajos pasākumos vai nodrošinot piekļuvi organizācijas infrastruktūrai, lai studējošie varētu īstenot studentu inovāciju pieteikumus;

2.8. stratēģiskais partneris – organizācija, kas piedalās Studentu inovāciju programmas izstrādē, tai skaitā zinātniskās institūcijas, studentu organizācijas, augstākās izglītības institūcijas, darbības profilam atbilstošas vadošās nozaru asociācijas, biznesa akceleratori, biznesa inkubatori, biedrības, nodibinājumi vai citas organizācijas, kam ir kompetences biznesa un inovāciju attīstībā;

2.9. studentu inovāciju pieteikums – risinājums, ko Studentu inovāciju programmas ietvaros studējošais vai studējošo komanda piedāvā un izstrādā problēmjautājumam no ideju bankas, vai studējošā vai studējošo komandas pašu definēta problēmjautājuma risinājums sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai;

2.10. Studentu inovāciju programma – projekta iesniedzēja sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem izstrādāta programma, kas ietver kompleksu pasākumu kopumu un to īstenošanas kārtību un nosacījumus studējošo inovācijas spēju un uzņēmīguma attīstībai, tostarp paredzot, ka:

2.10.1. studentu inovāciju pieteikumu atlasi nodrošina ekspertu komisija, kuras sastāvā ir iekļauti eksperti ar atbilstošu zinātnisko un biznesa attīstības kompetenci un pieredzi, tostarp jaunuzņēmumu dibinātāji un citi uzņēmēji, nozaru vai tehnoloģiju eksperti;

2.10.2. studentu inovāciju pieteikumu īstenošanā var iesaistīt arī citu Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības institūcijās studējošos, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamos, kuru ieguldījums studentu inovāciju pieteikuma īstenošanā ir identificējams;

2.10.3. programmas īstenošanai ir pietiekams studentu darbu vadītāju, mentoru skaits un laboratoriju tīkls studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai, tostarp ņemot vērā Studentu inovāciju programmā indikatīvi plānoto iesaistāmo studentu vai studentu komandu skaitu;

2.11. studentu darbu vadītājs – savas jomas profesionālis, kas palīdz attīstīt studējošā vai studējošo komandas inovatīvo ideju, sniedzot atbalstu zinātniskajā vai tehniskajā jomā, vai palīdz attīstīt biznesa ideju, apzināt riskus un potenciālās attīstības iespējas, sniegt praktiskus ieteikumus inovatīvas idejas attīstīšanai. Kā studentu darbu vadītājus var iesaistīt arī studentus, pēcdoktorantus un rezidentus ar atbilstošu kompetenci un pieredzi.

3. Pasākuma mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai.

4. Pasākuma ietvaros tiek finansētas Latvijas augstākās izglītības institūciju Studentu inovāciju programmas, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu īstenošanā, jo īpaši STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), medicīnas un radošo industriju jomās, tostarp sniedzot ieguldījumu cilvēkkapitāla pieauguma nodrošināšanā.

5. Pasākuma ietvaros finansē projektus, kuru darbībām nav saimnieciska rakstura.

6. Pasākuma tiešā mērķa grupa ir:

6.1. bakalaura, profesionālo studiju, maģistra, doktora vai rezidentūras studiju programmās studējošie;

6.2. Latvijas augstākās izglītības institūcijas.

7. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

7.1. iznākuma rādītāji:

7.1.1. komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām (projekta īstenotājiem), – 255;

7.1.2. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, – vismaz 4 222 804 euro;

7.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

7.2.1. radīto inovāciju skaits, tostarp izstrādāti jauni produkti, procesi, pakalpojumi, izstrādātas tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, izveidoti prototipi vai jaunas vai būtiski uzlabotas metodes;

7.2.2. studējošo un doktora grāda pretendentu skaits, kuriem pilnveidotas inovāciju un uzņēmējspēju kompetences;

7.2.3. studējošo nodibināto jaunuzņēmumu skaits pēc dalības Studentu inovāciju programmā;

7.2.4. studējošo skaits, kas Studentu inovāciju programmas īstenošanas rezultātā iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akceleratorā, akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmā un citās agrās attīstības riska kapitāla programmās;

7.2.5. citi mācību un inovāciju projektu specifikai atbilstoši rezultāti, kas papildina šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētos rezultātus;

7.3. sniegts ieguldījums šāda kopējā specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītāja sasniegšanā: valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam – 160 600 000 euro.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 418; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 285; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 279)

8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

9. Pasākumā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 19 593 203 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 15 370 399 euro un privātais līdzfinansējums – vismaz 4 222 804 euro:

9.1. pirmajai atlases kārtai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 12 838 229 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 9 628 671 euro un privātais līdzfinansējums – vismaz 3 209 558 euro;

9.2. otrajai atlases kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 6 754 974 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 741 728 euro un privātais līdzfinansējums – vismaz 1 013 246 euro.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

11. Pirmās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 75 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Privātais līdzfinansējums veido vismaz 25 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

11.1 Otrās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Privātais līdzfinansējums veido vismaz 15 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

12. Pasākumu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

13. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

II. Prasības projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem

14. Projekta iesniedzējs ir augstākās izglītības institūcija, kas pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ir arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

15. Projekta iesniedzējs projektu īsteno sadarbībā ar vienu vai vairākiem šo noteikumu 16. punktā minētajiem sadarbības partneriem, projekta iesniegumā pamatojot to izvēli, nepieciešamību un norādot to iesaisti atbalstāmo darbību īstenošanā.

16. Projekta iesniedzējs kā sadarbības partneri var iesaistīt:

16.1. Latvijas vai ārvalsts augstākās izglītības institūciju;

16.2. zinātnisko institūciju;

16.3. komersantu;

16.4. biedrību vai nodibinājumu;

16.5. valsts vai pašvaldības institūciju.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 418)

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno sadarbības partnera apliecinājumu par gatavību piedalīties projekta īstenošanā, tai skaitā iekļaujot informāciju par sadarbības partnera ieguldījumu projekta īstenošanā.

18. Finansējuma saņēmējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ar katru sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, tostarp plānojot, ka sadarbības partneris iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem, un šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Sadarbības līgumā papildus informācijai, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, iekļauj vismaz šādu informāciju:

18.1. sadarbības partnera īstenojamās darbības un to apjomu;

18.2. sadarbības partnera ieguldījumu projekta īstenošanā, tostarp informāciju par finanšu, cilvēkresursu ieguldījumu, kā arī piekļuves nodrošināšanu sadarbības partnera infrastruktūrai;

18.3. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 28.1.1. un 28.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo izmaksu segšanai;

18.4. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus.

19. Sadarbības partneriem ar šo noteikumu 28.1.1. un 28.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas pēc šo noteikumu 18. punktā minēto sadarbības līgumu noslēgšanas, bet ne agrāk kā no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

20. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta sadarbības partneru pienākumu izpildi projekta īstenošanā un projekta sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem pasākumiem, tai skaitā ar pasākuma pirmajā atlases kārtā īstenoto Studentu inovāciju programmu, ja finansējuma saņēmējs ir saņēmis finansējumu arī pirmās kārtas ietvaros.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

21. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka Studentu inovāciju programmas īstenošanas kārtība ir skaidri definēta un publiski pieejama, tostarp:

21.1. izstrādā studentu inovāciju pieteikumu atlases nolikumu, vērtēšanas kritērijus un vērtēšanas metodiku;

21.2. izveido studentu inovāciju pieteikumu vērtēšanas komisiju un komisijas sastāvā iekļauj Latvijas vai ārvalstu ekspertus ar atbilstošu zinātnisko un biznesa attīstības kompetenci un pieredzi;

21.3. pieņem lēmumu par šo noteikumu 32.2.1.1., 32.2.1.2. un 32.2.1.3. apakšpunktā minētā finansējuma piešķiršanu saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu kārtību.

22. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un noteiktajos termiņos elektroniski iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam. Papildus atlases nolikumā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno attiecīgi uzskaitītos dokumentus:

22.1. Studentu inovāciju programmu;

22.2. projekta iesnieguma un tā pielikumu tulkojumu angļu valodā atbilstoši atlases nolikumā noteiktajam.

23. Projekta iesniedzējs katras pasākuma atlases kārtas ietvaros iesniedz vienu projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

24. Ja finansējuma saņēmējs vienlaikus ir vai plāno būt sadarbības partneris citam finansējuma saņēmējam, tas ir jānorāda projekta iesniegumā, pamatojot resursu pietiekamību plānoto darbību īstenošanai visos saistītajos projektos.

25. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām nodrošina sinerģiju un papildinātību ar citām izglītības attīstību, inovāciju un uzņēmējdarbību veicinošām atbalsta programmām, tai skaitā ar pasākuma pirmajā atlases kārtā īstenoto Studentu inovāciju programmu, ja finansējuma saņēmējs ir saņēmis finansējumu arī pirmās kārtas ietvaros.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

26. Finansējuma saņēmējs uzkrāj un pēc nepieciešamības sniedz atbildīgajai un sadarbības iestādei informāciju par Studentu inovāciju programmā iesaistīto studējošo un citu iesaistīto pušu un veikto darbību skaitu un citiem raksturojošiem parametriem, kā arī par projekta īstenošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un šo noteikumu 7. punktā minēto uzraudzības rādītāju izpildi, tostarp ieguldījumu horizontālo prioritāšu īstenošanā:

26.1. par projekta ietvaros piesaistīto privāto finansējumu, neskaitot augstskolas pašas ieņēmumus, kas tiek novirzīti projekta līdzfinansēšanai;

26.2. par komersantiem, kas pasākuma ietvaros piešķir finansējumu programmas īstenošanai, deleģē uzņēmuma speciālistus kā mentorus, darbu vadītājus vai kā ekspertus studentu inovāciju pieteikumu atlasei un novērtēšanai vai arī nodrošina piekļuvi uzņēmuma infrastruktūrai, lai studējošie varētu īstenot studentu inovāciju pieteikumus;

26.3. par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" horizontālo rādītāju – projekta ietvaros īstenotās mācības ekoinovāciju jomā vai projekta īstenošanā izmantoto zaļo publisko iepirkumu skaits (ja attiecināms).

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

27. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros nodrošina Studentu inovāciju programmas pasākumu īstenošanu, tostarp izveido un pastāvīgi attīsta ideju banku.

28. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

28.1. projekta īstenošana:

28.1.1. Studentu inovāciju programmas īstenošana, kas var ietvert tādus pasākumus kā inovāciju konkursi un sacensības, inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiek īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, un citi pasākumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību;

28.1.2. studentu inovāciju pieteikumu vērtēšana, atlase, izpildes uzraudzība un rezultātu novērtēšana;

28.1.3. komunikācijas un publicitātes pasākumi par Studentu inovāciju programmas īstenošanu un tās rezultātiem;

28.2. projekta vadība;

28.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

29. Viena projekta iesnieguma maksimālais publiskais attiecināmais finansējums pirmajā kārtā nepārsniedz 2 500 000 euro un otrajā kārtā – 900 000 euro.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

30. Pasākuma ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

30.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar šo noteikumu 28. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu un ir nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama (nerada šaubas) un pierādāma;

30.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar šo noteikumu 28. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām projekta rezultātu sasniegšanai, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus atbalstāmo darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai.

31. Finansējuma saņēmējam šo noteikumu 32. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās:

31.1. valsts koledžām – no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu;

31.2. pārējiem finansējuma saņēmējiem – pirmajā atlases kārtā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un otrajā atlases kārtā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

32. Šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētās projekta tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

32.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

32.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

32.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

32.1.2.1. ekspertu atlīdzības izmaksas par individuālo konsultāciju sniegšanu, kas tieši saistītas ar studentu inovāciju pieteikuma tematiku un vērstas uz studentu inovāciju pieteikuma mērķu un rezultātu sasniegšanu;

32.1.2.2. cita projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas iesaistās Studentu inovāciju programmas īstenošanā, izņemot šo noteikumu 32.1.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas;

32.1.3. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 28.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

32.2. ar Studentu inovāciju programmu īstenošanu saistītās projekta īstenošanas izmaksas:

32.2.1. mērķstipendijas izmaksas studējošajiem, kuri iesaistīti Studentu inovāciju programmā saskaņā ar šo noteikumu 21. punktā minēto finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību un ievērojot šādus izmaksu ierobežojumus:

32.2.1.1. bakalaura, profesionālās augstākās izglītības, maģistra un rezidentūras studiju programmā studējošajam, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītojamajam – līdz 200 euro mēnesī;

32.2.1.2. doktora studiju programmā studējošajam – līdz 228 euro mēnesī;

32.2.1.3. vienreizēja stipendija par godalgotu vietu iegūšanu Studentu inovāciju programmas pasākumos. Maksimālais apjoms par pirmās vietas ieguvi nepārsniedz 5000 euro komandai, bet par otrās un trešās vietas ieguvi tiek attiecīgi gradēts atbilstoši Studentu inovāciju programmā noteiktajam;

32.2.2. ar studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu saistītās materiālu un pakalpojumu izmaksas, tostarp laboratoriju, testēšanas aprīkojuma, projektēšanas iekārtu izmantošanas, analīžu veikšanas, materiālu nodrošinājuma un specializēto mācību izmaksas;

32.2.3. studējošo tīklošanās un publisko pasākumu izmaksas, tostarp telpu īre (ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses), ekspertu atlīdzība, materiālu nodrošinājuma un studējošo mobilitātes izmaksas Latvijā un ārvalstīs, kas tieši saistītas ar konkrētu studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu, konferenču dalības maksa un iesaiste informatīvajos pasākumos;

32.2.4. informatīvo un metodisko materiālu izstrādes un publiskošanas izmaksas, tai skaitā informācijas sagatavošana un publicēšana finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera tīmekļvietnē, tulkošanas izmaksas šo noteikumu 28. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

32.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

32.4. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.5. pakalpojuma izmaksas, tai skaitā projekta vadības personāla izmaksas, šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 418)

33. Plānojot šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka personālam, kas nodarbināts:

33.1. pilnu darba laiku, nepilnu darba laiku vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

33.2. daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas tiek veiktas saskaņā ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj darbinieka darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, bet neiekļauj normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas.

34. Pēc vienreizējā maksājuma metodikas spēkā stāšanās to piemēro, nosakot šo noteikumu 32.1.2.1. apakšpunktā minētās ekspertu atlīdzības izmaksas, šo noteikumu 32.2.2. apakšpunktā minētās izmaksas un 32.2.3. apakšpunktā norādītās studējošo mobilitātes izmaksas Latvijā un ārvalstīs, kas tieši saistītas ar konkrētu studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu. Līdz vienreizējā maksājuma metodikas spēkā stāšanās dienai šajos apakšpunktos minētās izmaksas ir attiecināmas kā faktiskās izmaksas.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 418)

35. Plānojot projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, ievēro šādus nosacījumus:

35.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir vienādas ar 5 000 000 euro vai lielākas;

35.2. projekta vadības personāla izmaksas nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot projekta vadības personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par 5 000 000 euro. Par nepilnu kalendāra gadu fiksēto summu aprēķina proporcionāli projekta mēnešu skaitam.

36. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā. Projektu ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums). Preču un pakalpojumu iegāde tiks nodrošināta, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

37. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 32.1.1. un 32.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata.

38. Pievienotās vērtības nodoklis ir projekta attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

IV. Projekta īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

39. Pasākuma ietvaros projektu īsteno līdz 2023. gada 30. novembrim.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

39.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka atbalstāmo darbību īstenošanu un iepirkumu veikšanu uzsāk ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

40. Projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo privāto līdzfinansējumu vismaz 25 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām pasākuma pirmās kārtas ietvaros un vismaz 15 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām otrās kārtas ietvaros nodrošina no šādiem līdzekļiem:

40.1. ziedojumi vai dāvinājumi inovāciju fondā, kas ir finanšu līdzekļi vai manta bez atlīdzības noteiktiem mērķiem vai bez mērķa;

40.2. cits finansējums inovāciju fondā, tostarp:

40.2.1. komersantu, biedrību vai nodibinājumu finansējums (juridiskas personas mērķmaksājums);

40.2.2. finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera – valsts augstskolas vai valsts zinātniskās institūcijas – rīcībā esošie līdzekļi no viņu saimnieciskās darbības, kredītresursi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par ko nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldības galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem (juridiskas personas mērķmaksājums);

40.2.3. privātpersonu finansējums (fiziskas personas mērķmaksājums);

40.2.4. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ieguldījumi natūrā, kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi auditēt un novērtēt atbilstoši šo noteikumu 42. punktā minētajiem nosacījumiem. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

41. Šo noteikumu 40. punktā minēto privāto līdzfinansējumu vismaz 100 000 euro apmērā pirmās kārtas ietvaros un vismaz 50 000 euro apmērā otrās kārtas ietvaros veido šo noteikumu 40.1. un 40.2.1. apakšpunktā (izņemot komersantu, kas ir augstākās izglītības institūcija) minētais līdzfinansējums, šo noteikumu 40.2.3. apakšpunktā minētie līdzekļi vai šo noteikumu 40.2.4. apakšpunktā minētais ieguldījums natūrā, ja ieguldījumu natūrā nodrošina komersants, biedrība, nodibinājums vai privātpersona.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

42. Projekta ieguldījumus natūrā var veidot:

42.1. pamatlīdzekļi – tehnoloģiskās iekārtas (iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas, autotransports), kas nav iegādātas par publiskiem līdzekļiem un kuru kopējo lietošanas vērtību aprēķina, ņemot vērā projekta ietvaros izmantotā pamatlīdzekļa minimālo vērtību (vidējās vienas darbdienas lietošanas izmaksas visā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas periodā) un laiku, kādā pamatlīdzekli plānots izmantot projektā paredzēto darbību veikšanai. Kopējo pamatlīdzekļu lietošanas vērtību nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

P – kopējā pamatlīdzekļu lietošanas vērtība, euro;

Vi – i-tā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība (iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa), euro;

i – pamatlīdzekļa variante (i = 1, 2, .., n; n – pamatlīdzekļu skaits);

ti – laiks, kādā pamatlīdzekli plānots izmantot projektā paredzēto darbību veikšanai, darbdienās;

tKi – kopējais pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, darbdienās;

42.2. piešķirtie materiāli (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai, zemes platības, elektronikas komponentes un moduļi), kuru vērtību aprēķina proporcionāli projekta ietvaros patērētajam materiālu daudzumam un materiālu tirgus cenai.

43. Pirmajā un otrajā atlases kārtā finansējuma saņēmējs nodrošina inovāciju fonda izveidi līdz dienai, kad tiek noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu. Pirmajā atlases kārtā ar inovāciju fonda finansējumu pietiek vismaz pirmās studentu inovāciju pieteikumu kārtas īstenošanai, taču tas nav mazāks kā:

43.1. 33 procenti no kopējā privātā līdzfinansējuma apjoma, ja projekta ilgums ir trīs gadi;

43.2. 50 procenti no kopējā privātā līdzfinansējuma apjoma, ja projekta ilgums ir divi gadi vai mazāk.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

44. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka par katriem 107 000 euro publiskā finansējuma pasākuma pirmās kārtas ietvaros un par katriem 32 203 euro publiskā finansējuma pasākuma otrās kārtas ietvaros projekta īstenošanā tiek iesaistīts vismaz viens komersants, kas sniedz ieguldījumu projektā vismaz kādā no šādiem veidiem:

44.1. piešķirot finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai;

44.2. deleģējot komersanta speciālistus kā mentorus, studentu darba vadītājus, ekspertus studentu inovāciju pieteikumu atlasei un rezultātu novērtēšanai vai kā lektorus Studentu inovāciju programmas ietvaros īstenotajos izglītojošajos pasākumos;

44.3. nodrošinot piekļuvi komersanta infrastruktūrai, lai studējošie varētu īstenot studentu inovāciju pieteikumus.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 684)

45. Sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasē nodrošina atbilstošu Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ārvalsts ekspertu piesaisti, izmantojot šādus atlases kritērijus:

45.1. ekspertam ir doktora zinātniskais grāds;

45.2. ekspertam ir pieredze izglītības satura inovāciju, tehnoloģiju pārneses, inovāciju projektu vai programmu attīstības vai ekspertīzes jomā pēdējo četru gadu laikā.

46. Projekta īstenošanas gaitā radušos papildu izdevumus vai sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

47. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir paredzēts avanss šo noteikumu 28. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, to var izmaksāt pa daļām ar nosacījumu, ka avansa izmaksa veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 13.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kā arī šo noteikumu 32.2.1. apakšpunktā minēto mērķstipendiju izmaksai, un to var izmantot vienreizējā maksājuma izmaksu segšanai. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējiem, kam ir valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas statuss vai atvasinātas publiskas personas aģentūras statuss un kas projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējiem, kas ir privātpersonu dibinātas augstākās izglītības institūcijas, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 90 procenti no projektā paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma kopsummas.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 418; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 285)

48. Projekta iesniedzējs iesniedz projektu, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

48.1. Studentu inovāciju programmas ietvaros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

48.2. ja Studentu inovāciju programmas īstenošanas rezultātā rodas intelektuālais īpašums, tad atbilstoši projekta iesniedzēja intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas kārtībai intelektuālā īpašuma atsavināšanas līgumus (patenta atsavināšanas vai licences līgumus) slēdz ar licenciātu, un par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām tiek saņemta tāda atlīdzība, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentāri var pierādīt vienā no šādiem veidiem:

48.2.1. atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru;

48.2.2. finansējuma saņēmējs kā pārdevējs var pierādīt, ka tas ir vienojies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums;

48.3. ja projekta īstenošanas rezultātā tiek gūti ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses un projekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1303/2013), 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, labuma guvējs veic finanšu analīzi, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem;

48.4. īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

48.5. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar saimniecisko darbību nesaistīto darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī minēto darījumu finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību.

49. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 28.3. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.1. apakšpunktu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

50. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

51. Finansējuma saņēmējs nodrošina projektā paredzēto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, šajā laikposmā paredzot:

51.1. studentu inovāciju pieteikumu rezultātu publisku pieejamību saskaņā ar projekta iesniedzēja intelektuālā īpašuma politiku, ciktāl netiek skartas komercintereses (ja attiecināms);

51.2. Studentu inovāciju programmas īstenošanu vai uz studējošo inovācijas kompetenču un uzņēmīguma attīstību vērstu integrētu pasākumu sistēmisku īstenošanu.

52. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

52.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošanā netiek ievēroti noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 3. punktā minētā pasākuma mērķa sasniegšanu un šo noteikumu 7. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

52.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 694 redakcijā)

53. Šo noteikumu 23. punktā minētais ierobežojums par viena projekta iesnieguma iesniegšanu neattiecas uz gadījumiem, kad projekta īstenošanas laikā strukturālo reformu īstenošanas rezultātā projekta iesniedzējam saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par reorganizāciju ir pienākums īstenot vairākus projektus.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 694 redakcijā)

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 16.01.2018.Stājas spēkā: 24.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2018. OP numurs: 2018/16.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
296608
{"selected":{"value":"12.11.2022","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2022","iso_value":"2022\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2022","iso_value":"2022\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-11.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2020","iso_value":"2020\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2020.-12.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-26.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2019","iso_value":"2019\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2019.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2018","iso_value":"2018\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2018.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)