Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 160

Rīgā 2018. gada 18. janvārī
Kredītu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
10., 13., 17. pantu, 24. panta otro daļu un piektās daļas 1. punktu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu
(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums par vārdu un skaitļu "18. panta trešo daļu," svītrošanu stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrs) iekļaujamo ziņu saturu un apjomu;

1.2. termiņu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas reģistrā;

1.3. klientam un klienta galviniekam, kā arī reģistra dalībniekam, reģistra dalībniekam ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – ierobežots reģistra dalībnieks), Valsts kasei un patērētāja kreditoram izsniedzamo reģistrā iekļauto ziņu apjomu, kā arī ziņu izsniegšanas un pasta izdevumu segšanas termiņu un kārtību;

1.4. (svītrots no 01.01.2023. ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203, sk. grozījumu 5. punktu);

1.5. termiņu un kārtību, kādā reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas;

1.6. kārtību, kādā bijušais reģistra dalībnieks un šā bijušā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, klātienē Latvijas Bankā paraksta abpusēju apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

1.7. maksas par reģistra izmantošanu apjomu un maksāšanas kārtību.

2. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase iekļauj reģistrā ziņas un aktualizē, labo un anulē reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase pieprasa reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Valsts kasei elektroniski saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

3. Reģistrs tiešsaistes režīmā internetā pieejams reģistra dalībniekiem, ierobežotiem reģistra dalībniekiem un Valsts kasei katru dienu nepārtraukti. Ja tehnisku iemeslu dēļ reģistrs nav pieejams, Latvijas Banka par to elektroniski paziņo reģistra dalībniekiem, ierobežotiem reģistra dalībniekiem un Valsts kasei. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Valsts kase norāda Latvijas Bankai e-pasta adresi, uz kuru nosūtāms šis paziņojums.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

4. Latvijas Banka nodrošina, ka reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka un Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas ir pieejamas reģistrā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc to iekļaušanas, aktualizēšanas vai labošanas datuma un vairs nav pieejamas reģistrā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc to anulēšanas datuma.

(Grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168)

5. Reģistra dalībnieks laikus informē Latvijas Banku par plānotajām reģistra dalībnieka statusa pārmaiņām.

2. Reģistrā iekļaujamās ziņas

6. Ziņas par klientu:

6.1. personas kods;

6.2. personu apliecinošā dokumenta numurs;

6.3. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods;

6.4. dzimšanas datums;

6.5. vienotās reģistrācijas numurs;

6.6. reģistrācijas valsts kods;

6.7. reģistrācijas numurs;

6.7.1 reģistrācijas numura veids;

6.8. reģistrācijas datums;

6.9. vārds un uzvārds;

6.10. nosaukums;

6.11. juridiskā forma;

6.12. juridiskā adrese;

6.13. statuss;

6.14. tautsaimniecības nozare;

6.15. kategorija;

6.16. tiesvedības statuss;

6.17. tiesvedības statusa noteikšanas datums.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

7. Ziņas par klienta galvinieku:

7.1. personas kods;

7.2. personu apliecinošā dokumenta numurs;

7.3. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods;

7.4. dzimšanas datums;

7.5. vienotās reģistrācijas numurs;

7.6. reģistrācijas valsts kods;

7.7. reģistrācijas numurs;

7.7.1 reģistrācijas numura veids;

7.8. reģistrācijas datums;

7.9. vārds un uzvārds;

7.10. nosaukums;

7.11. juridiskā forma;

7.12. juridiskā adrese;

7.13. statuss;

7.14. tautsaimniecības nozare;

7.15. kategorija;

7.16. tiesvedības statuss;

7.17. tiesvedības statusa noteikšanas datums.

(Grozīts ar LB 13.02.2023. noteikumiem Nr. 238)

8. Vispārīgās ziņas par klienta saistībām:

8.1. klienta saistību veids;

8.2. klienta saistību mērķis;

8.3. klienta saistību sākuma datums;

8.4. klienta saistību pārņemšanas datums;

8.5. individuālais klienta saistību sākuma datums;

8.6. klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

8.7. klienta saistību faktiskais beigu datums;

8.8. individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

8.9. individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums;

8.10. klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms;

8.11. klientu skaits;

8.12. klienta galvinieku skaits;

8.13. klienta galvinieka saistību apjoms;

8.14. norāde par sindicēto kredītu;

8.15. norāde par regresa tiesībām;

8.16. klienta saistību statuss;

8.17. klienta saistību rašanās veids;

8.18. klienta saistību izbeigšanās veids;

8.18.1 norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību;

8.18.2 atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums;

8.19. ziņu subjekts;

8.20. ziņu sniedzējs.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 180)

9. Vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām:

9.1. klienta saistību veids;

9.2. klienta saistību mērķis;

9.3. klienta saistību sākuma datums;

9.4. klienta saistību pārņemšanas datums;

9.5. individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums;

9.6. klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

9.7. klienta saistību faktiskais beigu datums;

9.8. individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums;

9.9. individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums;

9.10. klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms;

9.11. klienta galvinieka saistību apjoms;

9.12. klientu skaits;

9.13. klienta galvinieku skaits;

9.14. norāde par sindicēto kredītu;

9.15. norāde par regresa tiesībām;

9.16. klienta saistību statuss;

9.17. klienta saistību rašanās veids;

9.18. klienta saistību izbeigšanās veids;

9.18.1 norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību;

9.18.2 atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums;

9.19. ziņu subjekts;

9.20. ziņu sniedzējs.

(Grozīts ar LB 27.04.2020. noteikumiem Nr. 180)

10. Periodiskās ziņas par klienta saistībām:

10.1. klienta saistību faktiskais atlikums;

10.2. klienta saistību neizmantotais apjoms;

10.2.1 finansējuma pieejamības beigu datums;

10.2.2 norāde par finansēto objektu;

10.3. nodrošinājuma veids;

10.4. nodrošinājuma reģistrācijas vieta;

10.5. procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums;

10.6. datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti;

10.7. kalendārais mēnesis.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; 10.2.1 un 10.2.2 apakšpunkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

11. Periodiskās ziņas par klienta galvinieka saistībām:

11.1. klienta saistību faktiskais atlikums;

11.2. klienta saistību neizmantotais apjoms;

11.3. kalendārais mēnesis.

12. Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas:

12.1. vispārīgās ziņas par klienta saistībām:

12.1.1. klienta līguma identifikators;

12.1.2. individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām;

12.1.3. zaudējumu apjoms;

12.1.4. sindicētā kredīta līguma identifikators;

12.1.5. norēķina datums;

12.1.6. (svītrots no 30.09.2022. ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203, sk. grozījumu 4. punktu);

12.1.7. saistītais reģistra dalībnieks;

12.1.8. valsts riska pārneses pamats;

12.1.9. valsts, no kuras pārnests risks;

12.1.10. valsts, uz kuru pārnests risks;

12.2. vispārīgā ziņa par klienta galvinieka saistībām – individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām;

12.3. periodiskās ziņas:

12.3.1. klienta saistību neizpildes novērtējums;

12.3.2. klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums;

12.3.3. klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums;

12.3.4. klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums;

12.3.5. procentu likme;

12.3.6. maksimālā procentu likme;

12.3.7. minimālā procentu likme;

12.3.8. atsauces procentu likme;

12.3.9. procentu likmes pieskaitījums;

12.3.10. procentu likmes veids;

12.3.11. procentu likmes pārskatīšanas periodiskums;

12.3.12. klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā;

12.3.12.1 atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos;

12.3.13. amortizācijas veids;

12.3.14. maksājumu periodiskums;

12.3.15. norāde par fiduciārajām saistībām;

12.3.16. norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku;

12.3.17. norāde par projekta finansēšanas aizdevumu;

12.3.18. norāde par pakārtotām saistībām;

12.3.19. norāde par atmaksas tiesībām;

12.3.20. klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība;

12.3.21. nodrošinājuma identifikators;

12.3.21.1 kadastra numurs;

12.3.21.2 nodrošinājuma veids sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā;

12.3.22. nodrošinājuma sākotnējā vērtība;

12.3.23. nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums;

12.3.24. nodrošinājuma vērtība;

12.3.25. nodrošinājuma vērtības veids;

12.3.26. nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums;

12.3.27. nodrošinājuma novērtēšanas metode;

12.3.28. trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība;

12.3.29. nodrošinājuma attiecināmā vērtība;

12.3.30. nodrošinājuma beigu termiņš;

12.3.31. uzkrātā procentu summa;

12.3.32. klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa;

12.3.33. klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode;

12.3.34. klienta saistību vērtības samazinājuma veids;

12.3.35. klienta saistību klasifikācijas grupa;

12.3.36. klienta saistību nepildīšanas varbūtība;

12.3.37. iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā;

12.3.38. norāde par vērtēšanas metodi;

12.3.39. kavējuma dienu skaits;

12.3.40. klienta saistību kavētā pamatsumma;

12.3.41. klienta saistību kavētā procentu summa;

12.3.42. klienta saistību citu kavēto maksājumu summa;

12.3.43. individuālo klienta saistību neizpildes statuss;

12.3.44. individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums;

12.3.45. klienta saistību pelnītspējas statuss;

12.3.46. klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums;

12.3.47. norāde par uzskaiti grāmatvedībā;

12.3.48. norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē;

12.3.49. vērtspapīrošanas veids;

12.3.50. klienta saistību apgrūtinājuma avots;

12.3.51. uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē;

12.3.52. klienta saistību statusa pazīme;

12.3.53. klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums;

12.3.54. patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā;

12.3.55. uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss;

12.3.56. norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī;

12.3.57. uzskaites vērtība;

12.3.58. pārskaitītā summa;

12.4. periodiskās riska darījumu raksturojošās ziņas:

12.4.1. riska darījuma identifikators;

12.4.2. kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja;

12.4.3. riska darījuma veids;

12.4.4. riska darījuma riska svērtā vērtība;

12.4.5. riska pakāpe;

12.4.6. riska darījuma kategorija;

12.4.7. riska darījuma vērtība pirms korekcijas;

12.4.8. korekcijas pakāpe;

12.4.9. riska darījuma vērtība pēc korekcijas;

12.4.10. mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktora piemērošanas pazīme;

12.4.11. riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170; LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; 12.3.58. stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

13. Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem:

13.1. pārkāpuma datums;

13.2. pārkāpuma ziņošanas sākuma datums;

13.3. pārkāpuma novēršanas datums.

14. Ziņu par klientu un klienta galvinieku, kā arī vispārīgo ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas datums:

14.1. ziņu iekļaušanas datums;

14.2. ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums.

15. Periodisko ziņu iekļaušanas un labošanas datums:

15.1. periodisko ziņu iekļaušanas datums;

15.2. periodisko ziņu labošanas datums.

16. Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļaušanas un labošanas datums:

16.1. pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums;

16.2. pārkāpuma ziņu labošanas datums;

16.3. pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums;

16.4. pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums.

17. Ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu:

17.1. ziņu pieprasījuma datums;

17.2. ziņu pieprasītājs.

3. Reģistrā iekļaujamo ziņu saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.1. Vispārīgie nosacījumi ziņu iekļaušanai reģistrā

18. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā visas šajos noteikumos noteiktās ziņas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

19. Valsts kase iekļauj reģistrā šo noteikumu 6.–11. punktā, 12.3.21., 12.3.21.1, 12.3.24. apakšpunktā un 13. punktā noteiktās ziņas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

20. Ja periodiskās ziņas iekļaujamas reģistrā pirms termiņa, kurā reģistrā iekļaujamas ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, un šīs ziņas reģistrā nav iekļautas, periodiskās ziņas reģistrā neiekļauj.

21. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, ja klients kavē līgumā, uz kura pamata klients saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku (tālāk tekstā – klienta līgums), noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu klienta kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz vai pārsniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

22. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņas par attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem, ja šis klients kavē klienta līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu, skaitot no tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, un visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz vai pārsniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

23. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ja klienta galvinieks kavē līgumā (garantijā), uz kura pamata tajā noteiktajā apjomā klienta galvinieks uzņēmies pienākumu atbildēt par klienta saistībām, klientu no tām neatbrīvojot (tālāk tekstā – klienta galvinieka līgums), noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu klienta galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz vai pārsniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

24. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņas par attiecīgā klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ja šis klienta galvinieks kavē klienta galvinieka līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu, skaitot no tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, un visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz vai pārsniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

25. Ja reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums ir novērsts, ziņas par šo klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu reģistrā neiekļauj.

26. Ja reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei ir pamatotas šaubas, ka klienta vai klienta galvinieka saistības vai klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums attiecas uz konkrēto klientu vai klienta galvinieku, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, ziņas par attiecīgajām klienta vai klienta galvinieka saistībām vai ziņas par attiecīgo klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu reģistrā neiekļauj.

27. Ja klients ir solidārais klients un šā klienta līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par solidārā klienta līguma spēkā stāšanās datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo solidārā klienta saistības pirms šā klienta līguma spēkā stāšanās datuma, uz šā klienta saistībām nav attiecināmas.

28. Ja klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par klienta līguma spēkā stāšanās datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo klienta saistības pirms klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datuma, uz klienta galvinieka saistībām nav attiecināmas.

29. Ja klients ir solidārais klients un solidārā klienta saistību izpildes datums, kas nosakāms atbilstoši solidārā klienta līguma noteikumiem, ir vēlāks par šā klienta saistību faktisko beigu datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo solidārā klienta saistības turpmākajā periodā pēc šā klienta šajā punktā minētā klienta saistību faktiskā beigu datuma, uz šā klienta saistībām nav attiecināmas.

30. Ja klienta saistību faktiskais beigu datums ir vēlāks par klienta galvinieka saistību faktisko beigu datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo klienta saistības turpmākajā periodā pēc klienta galvinieka saistību faktiskā beigu datuma, uz šā klienta galvinieka saistībām nav attiecināmas.

31. Ja klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums ir vēlāks par klienta saistību faktisko beigu datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo klienta galvinieka saistības turpmākajā periodā pēc klienta saistību faktiskā beigu datuma, uz šā klienta saistībām nav attiecināmas.

32. Ja vienam klientam sniegtajiem vairākiem galvošanas pakalpojumiem ir vienāds klienta saistību sākuma datums, klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums, nodrošinājuma veids, riska darījuma veids, riska pakāpe, riska darījuma kategorija, korekcijas pakāpe un mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktora piemērošanas pazīme, par tiem reģistrā ziņas var iekļaut kā par vienām klienta saistībām.

3.2. Ziņu par klientu vai klienta galvinieku saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.2.1. Personas kods

33. Ziņu "Personas kods" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona.

34. Ja klients vai klienta galvinieks ir rezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību (tālāk tekstā – rezidents), iekļaujot reģistrā ziņu "Personas kods", norāda personas kodu, kas piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

35. Ja klients vai klienta galvinieks ir nerezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību (tālāk tekstā – nerezidents), iekļaujot reģistrā ziņu "Personas kods", norāda personas kodu, ko piešķīrusi katra reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei uzrādītā personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija. Ja šādam klientam vai klienta galviniekam personas kods nav piešķirts, ziņu "Personas kods" reģistrā neiekļauj.

3.2.2. Personu apliecinošā dokumenta numurs

36. Ziņu "Personu apliecinošā dokumenta numurs" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

37. Iekļaujot reģistrā ziņu "Personu apliecinošā dokumenta numurs", norāda katra reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei uzrādītā personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.2.3. Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods

38. Ziņu "Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

39. Iekļaujot reģistrā ziņu "Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods", norāda katra reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei uzrādītā personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi (ISO 3166-1:2013)" (tālāk tekstā – standarts ISO 3166).

3.2.4. Dzimšanas datums

40. Ziņu "Dzimšanas datums" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

41. Iekļaujot reģistrā ziņu "Dzimšanas datums", norāda klienta vai klienta galvinieka dzimšanas datumu.

3.2.5. Vienotās reģistrācijas numurs

42. Ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona rezidents.

43. Iekļaujot reģistrā ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs", norāda klienta vai klienta galvinieka vienotās reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai privātais pensiju fonds, kas ņem aizņēmumu uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna vai privāto pensiju fonda izveidotā pensiju plāna rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna vai privāto pensiju fonda izveidotā pensiju plāna identifikācijas kodu no Eiropas Centrālās bankas uzturētā pensiju fondu saraksta. Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda, izņemot naudas tirgus fondu, vai alternatīvo ieguldījumu fonda rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda identifikācijas kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu sarakstu.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184)

3.2.6. Reģistrācijas valsts kods

44. Ziņu "Reģistrācijas valsts kods" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

45. Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda kodu "66".

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.7. Reģistrācijas numurs

46. Ziņu "Reģistrācijas numurs" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

47. Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", norāda klienta vai klienta galvinieka reģistrācijas numuru reģistrācijas valstī. Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai privātais pensiju fonds, kas ņem aizņēmumu uz pensiju shēmas līdzekļu plāna rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā pensiju shēmas līdzekļu plāna identifikācijas kodu no Eiropas Centrālās bankas uzturētā pensiju fondu saraksta. Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda, izņemot naudas tirgus fondu, vai alternatīvo ieguldījumu fonda rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda identifikācijas kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu sarakstu vai identifikācijas kodu reģistrācijas valstī. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", norāda attiecīgās starptautiskās institūcijas identifikatoru saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto sarakstu, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regulas (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) (tālāk tekstā – ECB Regula 2016/867) prasībām.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170; LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

3.2.7.1 Reģistrācijas numura veids

(Nodaļa LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

47.1 Ziņu "Reģistrācijas numura veids" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

47.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numura veids", norāda klienta vai klienta galvinieka reģistrācijas numura veidu attiecīgajā valstī saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto sarakstu, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši ECB Regulas 2016/867 prasībām. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā, kas grozīta ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 177)

3.2.8. Reģistrācijas datums

48. Ziņu "Reģistrācijas datums" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

49. Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas datums", norāda klienta vai klienta galvinieka reģistrācijas datumu reģistrācijas valstī. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.9. Vārds un uzvārds

50. Ziņu "Vārds un uzvārds" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

51. Iekļaujot reģistrā ziņu "Vārds un uzvārds", norāda klienta vai klienta galvinieka vārdu un uzvārdu.

3.2.10. Nosaukums

52. Ziņu "Nosaukums" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

53. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nosaukums", norāda klienta vai klienta galvinieka pilnu juridisko nosaukumu. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 177)

3.2.11. Juridiskā forma

54. Ziņu "Juridiskā forma" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

55. Iekļaujot reģistrā ziņu "Juridiskā forma", norāda klienta vai klienta galvinieka juridisko formu attiecīgajā valstī saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto sarakstu, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši ECB Regulas 2016/867 prasībām. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.12. Juridiskā adrese

56. Ziņu "Juridiskā adrese" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

57. Iekļaujot reģistrā ziņu "Juridiskā adrese", norāda klienta vai klienta galvinieka juridisko adresi, t.sk. ielas nosaukumu un ēkas numuru un dzīvokļa numuru (ja ēka sadalīta dzīvokļos) vai mājas nosaukumu, teritoriālās vienības (piemēram, pilsētas) nosaukumu, pasta indeksu un pastkastītes numuru (ja tāda ir). Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.13. Statuss

58. Reģistrā iekļauj ziņu "Statuss", norādot, vai persona ir klients vai klienta galvinieks.

3.2.14. Tautsaimniecības nozare

59. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

60. Iekļaujot reģistrā ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda klienta vai klienta galvinieka pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, norādot otro, trešo vai ceturto līmeni. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.15. Kategorija

61. Ziņu "Kategorija" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

62. Iekļaujot reģistrā ziņu "Kategorija", norāda klienta vai klienta galvinieka kategoriju saskaņā ar "Kategoriju kodu sarakstu" (1. pielikums). Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.16. Tiesvedības statuss

63. Ziņu "Tiesvedības statuss" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā – kredītiestāde), ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

64. Iekļaujot reģistrā ziņu "Tiesvedības statuss", norāda tiesvedības statusu raksturojošo vērtību, kas norāda uz klienta vai klienta galvinieka juridisko statusu attiecībā uz klienta vai klienta galvinieka maksātspēju saskaņā ar "Tiesvedības statusu kodu sarakstu" (2. pielikums). Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.2.17. Tiesvedības statusa noteikšanas datums

65. Ziņu "Tiesvedības statusa noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja reģistrā iekļauta ziņa "Tiesvedības statuss".

66. Iekļaujot reģistrā ziņu "Tiesvedības statusa noteikšanas datums", norāda datumu, kurā ierosināta ziņas "Tiesvedības statuss" saturam atbilstošā tiesvedība. Šo ziņu neiekļauj, ja, iekļaujot reģistrā ziņu "Tiesvedības statuss", norādīts tiesvedības statusu raksturojošais kods "10". Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.3. Vispārīgo ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistībām saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.3.1. Klienta saistību veids

67. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību veids", norāda klienta saistību veidu saskaņā ar "Klienta saistību veidu kodu sarakstu" (3. pielikums).

3.3.2. Klienta saistību mērķis

68. Ziņu "Klienta saistību mērķis" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijā (tālāk tekstā – Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība).

69. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību mērķis", norāda klienta saistību mērķi saskaņā ar "Klienta saistību mērķu kodu sarakstu" (4. pielikums).

3.3.3. Klienta saistību sākuma datums

70. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību sākuma datums", norāda klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

3.3.4. Klienta saistību pārņemšanas datums

71. Ziņu "Klienta saistību pārņemšanas datums" reģistrā iekļauj, ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas.

72. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pārņemšanas datums", norāda tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu.

3.3.5. Individuālais klienta saistību sākuma datums

73. Ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums" reģistrā iekļauj, ja klients ir solidārais klients un šā klienta līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par solidārā klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

74. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums", ja klients ir solidārais klients un šā klienta līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu.

75. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums", norāda klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

3.3.6. Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums

76. Ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums" reģistrā iekļauj, ja klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par klienta līguma spēkā stāšanās datumu. Ja klienta galvinieks uzņēmies pienākumu atbildēt par solidāro klientu saistībām un solidāro klientu līgumu spēkā stāšanās datumi atšķiras, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums" tikai tad, ja klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par kāda solidārā klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

77. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums", ja attiecīgā klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu.

78. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums", norāda klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datumu.

3.3.7. Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

79. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", norāda atbilstoši klienta līguma noteikumiem nosakāmo klienta saistību izpildes datumu. Ja atbilstoši klienta līguma noteikumiem klienta saistību izpildes datums nav nosakāms (pēc pieprasījuma izpildāmas klienta saistības), ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums" reģistrā neiekļauj.

3.3.8. Klienta saistību faktiskais beigu datums

80. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību faktiskais beigu datums", norāda klienta saistību faktisko beigu datumu.

81. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību faktiskais beigu datums", norāda tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datumu.

3.3.9. Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

82. Ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums" reģistrā iekļauj, ja klients ir solidārais klients un solidārā klienta saistību izpildes datums, kas nosakāms atbilstoši solidārā klienta līguma noteikumiem, ir vēlāks par šā klienta saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta līguma noteikumiem.

83. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", ja klients ir solidārais klients un tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par šā klienta saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta līguma noteikumiem.

84. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", norāda atbilstoši klienta līguma noteikumiem nosakāmo klienta saistību beigu datumu.

3.3.10. Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums

85. Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums", ja klients ir solidārais klients un solidārā klienta saistību faktiskais beigu datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktisko beigu datumu vai ja klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktisko beigu datumu.

86. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums", ja tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktisko beigu datumu.

87. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums", norāda šā klienta saistību faktisko beigu datumu.

3.3.11. Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums

88. Ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums" reģistrā iekļauj, ja klienta galvinieka saistību izpildes datums, kas nosakāms atbilstoši klienta galvinieka līguma noteikumiem, atšķiras no klienta saistību izpildes datuma, kas nosakāms atbilstoši klienta līguma noteikumiem.

89. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums", ja tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par attiecīgā klienta galvinieka saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta galvinieka līguma noteikumiem.

90. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums", norāda atbilstoši klienta galvinieka līguma noteikumiem nosakāmo klienta galvinieka saistību beigu datumu.

3.3.12. Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums

91. Ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums" reģistrā iekļauj, ja klienta saistību faktiskais beigu datums ir vēlāks par klienta galvinieka saistību faktisko beigu datumu.

92. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums", ja tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par attiecīgā klienta galvinieka saistību faktisko beigu datumu.

93. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums", norāda klienta galvinieka saistību faktisko beigu datumu.

3.3.13. Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms

94. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms", norāda klienta līgumā noteikto klienta saistību apjomu (piemēram, norēķinu kartes kredītam – maksimālo iespējamo kredīta limitu, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummu, neietverot procentu maksājumus un nodokļa summu, faktoringam – maksimālo iespējamo faktoringa limitu, galvošanas pakalpojumiem – maksimālo iespējamo garantijas limitu vai maksimālo sniegtā galvojuma apjomu, vairākiespēju līgumam – maksimālo iespējamo kopējo kredītriska darījumu limitu) un valūtu saskaņā ar standartu LVS ISO 4217:2015 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā – valūta).

95. Ja saskaņā ar klienta līgumu izsniedz sindicēto kredītu, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms", norāda tās klienta līgumā noteiktā sindicētā kredīta daļas apjomu un valūtu, kuru saskaņā ar klienta līgumu izsniedz attiecīgais reģistra dalībnieks, ierobežotais reģistra dalībnieks vai Valsts kase.

96. Ja, iekļaujot reģistrā vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām, reģistrā iekļauj ziņu "Klienta galvinieka saistību apjoms", ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms" reģistrā neiekļauj.

3.3.14. Klienta galvinieka saistību apjoms

97. Ziņu "Klienta galvinieka saistību apjoms" reģistrā iekļauj, ja klienta galvinieks uzņēmies pienākumu atbildēt par daļu no klienta līgumā noteiktā klienta saistību apjoma.

98. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieka saistību apjoms", norāda klienta galvinieka līgumā noteikto klienta galvinieka saistību apjomu un valūtu.

3.3.15. Klientu skaits

99. Ziņa "Klientu skaits" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņas par klientu un vispārīgās ziņas par klienta saistībām, kā arī aktualizējot vai anulējot šīs reģistrā iekļautās ziņas.

100. Ja klienta saistības nav izbeigušās un tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, ziņas "Klientu skaits" vērtība ir esošo solidāro klientu skaits.

101. Ja klienta saistības izbeigušās, ziņas "Klientu skaits" vērtība ir klienta saistību faktiskajā beigu datumā esošo solidāro klientu skaits.

102. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, ziņas "Klientu skaits" vērtība ir tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datumā esošo solidāro klientu skaits.

3.3.16. Klienta galvinieku skaits

103. Ziņa "Klienta galvinieku skaits" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņas par klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām, kā arī aktualizējot vai anulējot šīs reģistrā iekļautās ziņas.

104. Ja klienta saistības nav izbeigušās un tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieku skaits", norāda to klienta galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums par klienta saistībām.

105. Ja klienta saistības izbeigušās, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieku skaits", norāda to klienta galvinieku skaitu, kuriem klienta saistību faktiskajā beigu datumā ir spēkā esošs galvojums par klienta saistībām.

106. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieku skaits", norāda to klienta galvinieku skaitu, kuriem tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datumā ir spēkā esošs galvojums par klienta saistībām.

3.3.17. Norāde par sindicēto kredītu

107. Ziņu "Norāde par sindicēto kredītu" reģistrā iekļauj, ja saskaņā ar klienta līgumu klientam izsniedz sindicēto kredītu.

3.3.18. Norāde par regresa tiesībām

108. Ziņu "Norāde par regresa tiesībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, kā arī reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai citā valstī reģistrēta šādai komercsabiedrībai līdzvērtīga komercsabiedrība (tālāk tekstā – saistītā komercsabiedrība), ja no klienta līguma izriet attiecīgā reģistra dalībnieka tiesības vērst regresa prasību pret klienta aktīviem, kas neaprobežojas tikai ar klienta saistību nodrošināšanai izmantoto nodrošinājumu.

(Grozīts ar LB 13.02.2023. noteikumiem Nr. 238; grozījums par vārda "izņemot" aizstāšanu ar vārdiem "kas neaprobežojas tikai ar" stājas spēkā 30.06.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

3.3.19. Klienta saistību statuss

109. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību statuss", norāda faktisko klienta saistību statusu saskaņā ar "Klienta saistību statusu kodu sarakstu" (5. pielikums).

3.3.20. Klienta saistību rašanās veids

110. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību rašanās veids", norāda klienta saistību rašanās veidu saskaņā ar "Klienta saistību rašanās veidu kodu sarakstu" (7. pielikums).

3.3.21. Klienta saistību izbeigšanās veids

111. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību izbeigšanās veids", norāda klienta saistību izbeigšanās veidu saskaņā ar "Klienta saistību izbeigšanās veidu kodu sarakstu" (8. pielikums).

3.3.21.1 Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

(Nodaļa LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

111.1 Ziņu "Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks un Valsts kase, piemērojot klienta saistībām atbalsta pasākumus sakarā ar Covid-19 izplatību.

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

111.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", norāda klienta saistību izpildes gaitai piemēroto atbalsta pasākumu veidu saskaņā ar "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību kodu sarakstu" (8.1 pielikums). Ja klienta saistību izpildes gaitai secīgi piemēro dažādus atbalsta pasākumus saskaņā ar "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību kodu sarakstu", norāda pēdējo atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību.

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

3.3.21.2 Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums

(Nodaļa LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

111.3 Ziņu "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks un Valsts kase, piemērojot klienta saistībām atbalsta pasākumus sakarā ar Covid-19 izplatību.

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

111.4 Iekļaujot reģistrā ziņu "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums", norāda klienta saistību izpildes gaitai sakarā ar Covid-19 izplatību piemēroto atbalsta pasākumu sākuma datumu. Ja klienta saistību izpildes gaitai secīgi piemēro dažādus atbalsta pasākumus saskaņā ar "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību kodu sarakstu", ziņu "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums" nemaina.

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

3.3.22. Ziņu subjekts

112. Ziņu "Ziņu subjekts" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, ja attiecīgās klienta saistības izveidojušās šā reģistra dalībnieka filiālē Eiropas Savienībā.

113. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu subjekts", norāda attiecīgajai filiālei Eiropas Savienībā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 "Uzņēmumu identifikācijas kodi" piešķirto BIC kodu.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

3.3.23. Ziņu sniedzējs

114. Ziņa "Ziņu sniedzējs" reģistrā veidojas automātiski, norādot tā reģistra dalībnieka, ierobežotā reģistra dalībnieka vai Valsts kases nosaukumu un vienotās reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kurš iekļauj reģistrā ziņas par klientu vai klienta galvinieku, klienta vai klienta galvinieka saistībām un to pārkāpumiem.

3.4. Periodisko ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistībām saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.4.1. Klienta saistību faktiskais atlikums (outstanding amount)

115. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību faktiskais atlikums", norāda reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases uzskaitē esošo klienta saistību faktisko atlikumu kalendārā mēneša beigās (piemēram, norēķinu kartes kredītam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummas atlikumu, neietverot procentu maksājumus un nodokļa summu, faktoringam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu, galvošanas pakalpojumam – faktiski veiktās garantijas vai akreditīva samaksas summas atlikumu, vairākiespēju līgumam – nulli) un valūtu.

3.4.2. Klienta saistību neizmantotais apjoms (off-balance sheet amount)

116. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību neizmantotais apjoms", norāda kalendārā mēneša beigās pieejamo un neizmantoto klienta saistību apjomu neatkarīgi no tā, vai kalendārā mēneša beigās klientam attiecīgais klienta saistību apjoms pieejams nekavējoties vai atbilstoši kādiem klienta līgumā ietvertiem nosacījumiem (piemēram, galvošanas pakalpojumam – garantijas vai akreditīva neizmantoto limitu, vairākiespēju līgumam – neizmantotā limita apjomu), un valūtu. Ja kalendārā mēneša beigās klienta saistību veidam neizmantota klienta saistību atlikuma nav, norāda nulli.

117. Reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību neizmantotais apjoms", norāda kalendārā mēneša beigās pieejamo un neizmantoto klienta saistību atlikumu, pirms tiek ņemta vērā korekcijas pakāpe un kredītriska mazināšanas metožu ietekme.

3.4.2.1 Finansējuma pieejamības beigu datums

(Apakšnodaļa LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

117.1 Ziņu "Finansējuma pieejamības beigu datums" reģistrā iekļauj, ja klienta saistību nodrošināšanai par nodrošinājumu izmantots centrālās valdības galvojums (garantija).

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

117.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Finansējuma pieejamības beigu datums", norāda datumu, līdz kuram pieejams klienta saistību neizmantotais apjoms, ja tā izmantošanai klienta līgumā noteiktais datums ir agrāks par klienta līgumā noteikto klienta saistību beigu datumu vai individuālo klienta līgumā noteikto klienta saistību beigu datumu.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

3.4.2.2 Norāde par finansēto objektu

(Apakšnodaļa LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

117.3 Ziņu "Norāde par finansēto objektu" reģistrā iekļauj, ja klienta saistību veids atbilst "Klienta saistību veidu kodu sarakstā" (3. pielikums) norādītajam kodam "50" vai "110" un tās rodas saistībā ar tāda transportlīdzekļa iegādes finansēšanu, kurš reģistrēts valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu reģistrā.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

117.4 Iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par finansēto objektu", norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN (vehicle identification number) jeb šasijas numuru).

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

3.4.3. Nodrošinājuma veids

118. Ja klienta līgumā noteikts viens vai vairāki nodrošinājumi, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma veids", atsevišķi vai apkopoti norāda visu klienta līgumā noteikto nodrošinājumu veidus saskaņā ar "Nodrošinājuma veidu kodu sarakstu" (9. pielikums).

119. Ja klienta līgumā nav noteikts nodrošinājums, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda kodu "110".

3.4.4. Nodrošinājuma reģistrācijas vieta

120. Ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas vieta" reģistrā iekļauj, ja par nodrošinājumu izmantots nekustamais īpašums.

121. Ja par nodrošinājumu izmantotais nekustamais īpašums reģistrēts valstī, kuras teritoriālās vienības ir klasificētas saskaņā ar Komisijas 2019. gada 8. augusta Deleģēto Regulu (ES) 2019/1755, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (tālāk tekstā – Regula 2019/1755), iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas vieta", norāda nodrošinājuma atrašanās vietas reģionu (NUTS 3. līmeni).

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

122. Ja par nodrošinājumu izmantotais nekustamais īpašums reģistrēts valstī, kuras teritoriālās vienības nav klasificētas saskaņā ar Regulu 2019/1755, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas vieta", norāda tās valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166, kurā reģistrēts par nodrošinājumu izmantotais nekustamais īpašums.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

3.4.5. Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums

123. Ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums" reģistrā iekļauj, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases bilancē un klienta līgumā noteikts procentu likmes pārskatīšanas termiņš.

124. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums", norāda datumu, kurā saskaņā ar klienta līgumu nākamo reizi pēc kalendārā mēneša beigām pārskatāma noteiktā procentu likme. Ja saskaņā ar klienta līgumu procentu likmes pārskatīšanas termiņš nav paredzēts (piemēram, atbilstoši "Procentu likmes veidu kodu sarakstam" (14. pielikums) norādīts kods "20" (fiksēta procentu likme)) vai klienta saistībām nākamais procentu likmes pārskatīšanas termiņš netiek noteikts, vai klienta saistībām pēdējais procentu likmes pārskatīšanas termiņš jau pagājis, ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums" reģistrā neiekļauj.

3.4.6. Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti

125. Iekļaujot reģistrā ziņu "Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti", norāda datumu, līdz kuram klients veic tikai procentu maksājumus par klienta saistību pamatsummas atlikumu un neveic pamatsummas atmaksu. Ziņu "Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti" iekļauj reģistrā arī tad, ja šajā punktā minētais periods jau pagājis. Ja klienta saistību atmaksai nepiemēro kārtību, kad tiek noteikts periods, kurā tiek maksāti tikai procenti, ziņu "Datums, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procenti" reģistrā neiekļauj.

3.4.7. Kalendārais mēnesis

126. Iekļaujot reģistrā ziņu "Kalendārais mēnesis", norāda gadskaitli un tā kalendārā mēneša kārtas numuru, uz kura pēdējās dienas datumu iekļautās periodiskās ziņas ir attiecināmas.

3.5. Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņu saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.5.1. Vispārīgās ziņas par klienta saistībām
3.5.1.1. Klienta līguma identifikators

127. Ziņu "Klienta līguma identifikators" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks, ja klienta līgumam piešķirtais unikālais un nemainīgais identifikators atšķiras no vispārīgo ziņu identifikatora, kas iekļauts saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

128. Ja klienta līgums nosaka vairāku klienta saistību nosacījumus, tad, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līguma identifikators", pie attiecīgajām klienta saistībām lieto vienu un to pašu klienta līguma identifikatoru.

3.5.1.2. Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām

129. Ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, saistītā komercsabiedrība vai Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu vai tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā – apdrošinātājs), kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

130. Reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai saistītā komercsabiedrība, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klientu.

131. Reģistra dalībnieks, kas ir apdrošinātājs, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klientu.

3.5.1.3. Zaudējumu apjoms

132. Ziņu "Zaudējumu apjoms" reģistrā iekļauj, ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks pilnībā vai daļēji vairs neatzīst no klienta līguma izrietošos maksājumus sakarā ar to atgūšanas neiespējamību, pilnībā vai daļēji izslēdzot tos no savas bilances.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums punktā stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

133. Iekļaujot reģistrā ziņu "Zaudējumu apjoms", norāda reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka aprēķināto no klienta līguma izrietošo maksājumu kopsummu euro, kuru reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks norakstījis zaudējumos no klienta saistību sākuma datuma līdz zaudējumos norakstīšanas brīdim. Ja pēc tam, kad norakstīti no klienta līguma izrietošie maksājumi, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks atguvis norakstīto summu vai kādu tās daļu, zaudējumu apjomu samazina par atgūto summu.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

3.5.1.4. Sindicētā kredīta līguma identifikators

134. Iekļaujot reģistrā ziņu "Sindicētā kredīta līguma identifikators", norāda vadošā sindicētā kredīta aizdevēja piešķirto līguma numuru kā vienotu unikālu un nemainīgu identifikatoru, kas identificē katras sindicētā kredīta daļas piederību vienam sindicētajam kredītam.

3.5.1.5. Norēķina datums

135. Ziņu "Norēķina datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, norādot datumu, kurā saskaņā ar klienta līguma noteikumiem notikusi naudas līdzekļu sākotnējā izmaksa vai tie kļuvuši klientam pieejami.

3.5.1.6. Pārskaitītā summa

(Apakšnodaļa svītrota no 30.09.2022. ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203, sk. grozījumu 4. punktu)

136. (Svītrots no 30.09.2022. ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203, sk. grozījumu 4. punktu)

137. (Svītrots no 30.09.2022. ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203, sk. grozījumu 4. punktu)

3.5.1.7. Saistītais reģistra dalībnieks

138. Ziņu "Saistītais reģistra dalībnieks" reģistrā iekļauj, ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no cita reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases vai klienta saistības pārkreditētas no cita reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases.

139. Iekļaujot reģistrā ziņu "Saistītais reģistra dalībnieks", norāda tā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka vienotās reģistrācijas numuru, no kura attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas vai no kura tās pārkreditētas. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas vai pārkreditētas no Valsts kases, norāda Valsts kases nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

3.5.1.8. Valsts riska pārneses pamats

140. Ziņu "Valsts riska pārneses pamats" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, norādot valsts riska pārneses pamatu klienta saistībās saskaņā ar "Valsts riska pārneses pamatu kodu sarakstu" (11. pielikums).

3.5.1.9. Valsts, no kuras pārnests risks

141. Ziņu "Valsts, no kuras pārnests risks" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, norādot tās valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166, no kuras tiek pārnests risks. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistībām, kuru piesaisti konkrētai valstij nav iespējams noteikt, iekļaujot ziņu "Valsts, no kuras pārnests risks", norāda kodu "77".

3.5.1.10. Valsts, uz kuru pārnests risks

142. Ziņu "Valsts, uz kuru pārnests risks" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, norādot tās valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166, uz kuru tiek pārnests risks.

143. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistībām, kurās klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidente, piemēram, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Pasaules Tirdzniecības organizācija vai Starptautisko norēķinu banka, iekļaujot reģistrā ziņu "Valsts, uz kuru pārnests risks", norāda kodu "66". Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistībām, kuru piesaisti konkrētai valstij nav iespējams noteikt, iekļaujot reģistrā ziņu "Valsts, uz kuru pārnests risks", norāda kodu "77".

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.2. Vispārīgā ziņa par klienta galvinieka saistībām
3.5.2.1. Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām

144. Ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, saistītā komercsabiedrība vai apdrošinātājs, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

145. Reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, saistītā komercsabiedrība vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klienta galvinieku.

146. Reģistra dalībnieks, kas ir apdrošinātājs, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klienta galvinieku.

3.5.3. Periodiskās ziņas
3.5.3.1. Klienta saistību neizpildes novērtējums (default status of customer)

147. Ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klients ir fiziskā persona, kuras klienta saistību veids atbilst "Klienta saistību veidu kodu sarakstā" (3. pielikums) minētajam kodam "80", vai juridiskā persona.

148. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējums", norāda attiecībā uz klientu kopumā veikto klienta saistību neizpildes novērtējumu atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstam" (10. pielikums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 575/2013) 178. pantu.

(Grozīts ar LB 13.02.2023. noteikumiem Nr. 238)

149. Ja klienta saistību neizpildes novērtējums tiek veikts attiecībā uz individuālām klienta saistībām un reģistra dalībnieks iekļāvis reģistrā ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statuss" un ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums", un klienta saistību neizpildes novērtējums netiek veikts attiecībā uz klientu kopumā, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējums", norāda novērtējumu atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "10" ("Nav piemērojams").

3.5.3.2. Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums (date of default status of customer)

150. Ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

151. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums", norāda datumu, kurā veikts klienta saistību neizpildes novērtējums.

152. Ja ziņas "Klienta saistību neizpildes novērtējums" vērtība attiecībā uz klientu kopumā atbilst "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "20" ("Nav neizpildes pazīmju") un šīs ziņas vērtība nav mainījusies kopš sadarbības ar klientu uzsākšanas, ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" reģistrā neiekļauj.

153. Ja reģistrā iekļauta ziņa "Klienta saistību neizpildes novērtējums" atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "10" ("Nav piemērojams"), ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" reģistrā neiekļauj.

154. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

155. Ja klienta saistību, kuru neizpildes statuss bijis novērtēts atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "30", "40" vai "50", aktuālā novērtējuma rezultātā konstatēts, ka klienta saistību neizpildes statuss atbilst "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "20" ("Nav neizpildes pazīmju"), iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums", norāda datumu, kurā veikts šāds aktuālais klienta saistību novērtējums.

3.5.3.3. Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums (default status of customer's guarantor)

156. Ziņu "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klienta galvinieks ir juridiskā persona, kuras sniegtais nodrošinājums atbilst "Nodrošinājuma veidu kodu sarakstā" (9. pielikums) minētajam kodam "80", "81", "82" vai "83".

157. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums", norāda attiecībā uz klienta galvinieku kopumā veikto klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējumu atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstam" (10. pielikums) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu.

3.5.3.4. Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums (date of default status of customer's guarantor)

158. Ziņu "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

159. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" norāda datumu, kurā veikts klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums.

160. Ja ziņas "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums" vērtība attiecībā uz klienta galvinieku kopumā atbilst "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "20" ("Nav neizpildes pazīmju") un šīs ziņas vērtība nav mainījusies kopš sadarbības ar klienta galvinieku uzsākšanas, ziņu "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" reģistrā neiekļauj.

161. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

162. Ja klienta galvinieka saistību, kuru neizpildes statuss bijis novērtēts atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "30", "40" vai "50", aktuālā novērtējuma rezultātā konstatēts, ka klienta galvinieka saistību neizpildes statuss atbilst "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajam kodam "20" ("Nav neizpildes pazīmju"), iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums", norāda datumu, kurā veikts šāds aktuālais klienta galvinieka saistību novērtējums.

3.5.3.5. Procentu likme

163. Ziņu "Procentu likme" iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, saistītā komercsabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība, kurai ir pienākums sniegt pārskatus saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem par monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanu, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

164. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likme", reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, norāda klienta līgumā noteikto gada procentu likmi vai šauri definēto procentu likmi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku. Gada procentu likme ir klienta līgumā noteiktā procentu likme, kura aprēķināta uz gada 365 dienu bāzes, izteikta procentos gadā un neietver komisijas maksu, administratīvos izdevumus un citus ar klienta saistību apkalpošanu saistītos izdevumus.

165. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likme", reģistra dalībnieks, kas ir saistītā komercsabiedrība, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, norāda klienta līgumā noteikto procentu likmi. Ja procentu likmes veids norādīts atbilstoši "Procentu likmes veidu kodu sarakstā" (14. pielikums) minētajam kodam "30" (mainīga) vai "40" (jaukta), norāda kalendārā mēneša beigās aktuālo procentu likmi.

166. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likme", reģistra dalībnieks, kas ir krājaizdevu sabiedrība, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, norāda gada procentu likmi vai šauri definēto procentu likmi saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumos par monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanu noteikto aprēķināšanas kārtību.

167. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likme", norāda piemērojamās procentu likmes vērtību, kas izteikta kā decimāldaļskaitlis ar sešām zīmēm aiz punkta. Piemēram, 0.5 procenti vai 50 bāzes punktu atbilst decimāldaļskaitlim 0.005000.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.3.6. Maksimālā procentu likme

168. Ziņu "Maksimālā procentu likme" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

169. Iekļaujot reģistrā ziņu "Maksimālā procentu likme", norāda piemērojamās procentu likmes maksimālo vērtību, kas izteikta kā decimāldaļskaitlis ar sešām zīmēm aiz punkta. Ja maksimālo procentu likmi nepiemēro, ziņu "Maksimālā procentu likme" reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.3.7. Minimālā procentu likme

170. Ziņu "Minimālā procentu likme" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

171. Iekļaujot reģistrā ziņu "Minimālā procentu likme", norāda piemērojamās procentu likmes minimālo vērtību, kas izteikta kā decimāldaļskaitlis ar sešām zīmēm aiz punkta. Ja minimālo procentu likmi nepiemēro, ziņu "Minimālā procentu likme" reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.3.8. Atsauces procentu likme

172. Ziņu "Atsauces procentu likme" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

173. Iekļaujot reģistrā ziņu "Atsauces procentu likme", norāda procentu likmes aprēķināšanai izmantoto atsauces procentu likmes kodu, ko veido, kombinējot atsauces procentu likmes vērtību saskaņā ar "Atsauces procentu likmes vērtību kodu sarakstu" (12. pielikums) un atsauces procentu likmes termiņa vērtību saskaņā ar "Atsauces procentu likmes termiņu kodu sarakstu" (13. pielikums). Piemēram, atsauces procentu likmi EONIA veido atsauces procentu likmes vērtība (kods "20"; EURIBOR) un atsauces procentu likmes termiņa vērtība ("ON"; diennakts). Ja atsauces procentu likmes termiņa vērtība pārsniedz 12 mēnešu, lieto procentu likmes termiņa vērtību "12 mēnešu". Ja procentu likmes veids norādīts atbilstoši "Procentu likmes veidu kodu sarakstā" (14. pielikums) minētajam kodam "20" (fiksēta), lieto atsauces procentu likmes vērtību atbilstoši "Atsauces procentu likmes vērtību kodu sarakstā" (12. pielikums) minētajam kodam "10" ("Nav piemērojama") un atsauces procentu likmes termiņa vērtību atbilstoši "Atsauces procentu likmes termiņu kodu sarakstam" (13. pielikums) nenorāda.

3.5.3.9. Procentu likmes pieskaitījums

174. Ziņu "Procentu likmes pieskaitījums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

175. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likmes pieskaitījums", norāda procentu likmes un atsauces procentu likmes starpību bāzes punktos, kuru izsaka kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta. Ja procentu likmes pieskaitījumu nepiemēro, ziņu "Procentu likmes pieskaitījums" reģistrā neiekļauj.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.3.10. Procentu likmes veids

176. Ziņu "Procentu likmes veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

177. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likmes veids", norāda procentu likmes veidu saskaņā ar "Procentu likmes veidu kodu sarakstu" (14. pielikums).

3.5.3.11. Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums

178. Ziņu "Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

179. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums", norāda periodiskumu, kādā procentu likmi pārskata pēc sākotnēji noteiktā fiksētā procentu likmes perioda (ja tāds ir), saskaņā ar "Procentu likmes pārskatīšanas periodiskuma kodu sarakstu" (15. pielikums). Klienta saistībām, kurām saskaņā ar klienta līgumu noteikta fiksēta procentu likme (atbilstoši "Procentu likmes veidu kodu sarakstam" (14. pielikums) norādīts kods "20") un nav paredzēta procentu likmes pārskatīšana, atbilstoši "Procentu likmes pārskatīšanas periodiskuma kodu sarakstam" (15. pielikums) norāda kodu "10" ("Nav pārskatāma"). Klienta saistībām, kurām noteikta jaukta procentu likme (atbilstoši "Procentu likmes veidu kodu sarakstam" (14. pielikums) norādīts kods "40"), klienta saistību atmaksāšanas periodos, kad tiek piemērota fiksētā procentu likme, atbilstoši "Procentu likmes pārskatīšanas periodiskuma kodu sarakstam" (15. pielikums) norāda kodu "10" ("Nav pārskatāma"), savukārt klienta saistību atmaksāšanas periodos, kad tiek piemērota mainīga procentu likme, norāda atbilstošo procentu likmes pārskatīšanas periodiskumu.

3.5.3.12. Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā

180. Ziņu "Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja klients ir juridiskā persona.

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

181. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā", norāda uzskaites portfeli saskaņā ar "Klienta saistību klasifikācijas grāmatvedībā kodu sarakstu" (16. pielikums), kurā klienta saistības klasificētas saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (International Financial Reporting Standards; tālāk tekstā – SFPS) vai saskaņā ar valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (Generally Accepted Accounting Principles; tālāk tekstā – valsts GAAP), ievērojot Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 17. marta Regulas (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13) prasības.

3.5.3.12.1 Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos

(Apakšnodaļa LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

180.1 Ziņu "Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

180.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos", norāda klienta līgumā noteikto atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjomu nākamajiem 12 mēnešiem vai tās apjomu periodā līdz klienta līgumā noteiktā termiņa beigām, ja tas ir īsāks par 12 mēnešiem. Ziņas vērtību norāda reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību faktiskais atlikums" vērtībai atbilstošā valūtā. Ja saskaņā ar klienta līgumu nozīmīga atmaksājamās klienta saistību pamatsummas daļa papildus regulārajam pamatsummas maksājumam ir atmaksājama pēdējā maksājumā, tad šādu pēdējā maksājuma daļu, kas pārsniedz regulāro pamatsummas maksājumu, ziņas vērtībā neietver. Šo ziņu neiekļauj reģistrā, ja klienta saistībām ir piemērots amortizācijas veids atbilstoši "Amortizācijas veidu kodu sarakstā" (17. pielikums) minētajam kodam "40" vai klienta saistībām amortizāciju nepiemēro.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

3.5.3.13. Amortizācijas veids

182. Ziņu "Amortizācijas veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

183. Iekļaujot reģistrā ziņu "Amortizācijas veids", norāda klienta saistību amortizācijas veidu saskaņā ar "Amortizācijas veidu kodu sarakstu" (17. pielikums). Klienta saistībām, kurām nepiemēro amortizāciju, piemēram, pārsnieguma kredītam, norāda amortizācijas veidu "Cits".

3.5.3.14. Maksājumu periodiskums

184. Ziņu "Maksājumu periodiskums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

185. Iekļaujot reģistrā ziņu "Maksājumu periodiskums", norāda klienta saistību pamatsummas vai procentu maksājumu periodiskumu saskaņā ar "Maksājumu periodiskuma kodu sarakstu" (18. pielikums). Ja klienta saistību pamatsummas un procentu maksājumu periodiskums atšķiras un tas nav norādāms atbilstoši kodu sarakstā minētajam kodam "50", norāda periodiskumu ar īsāko laika intervālu starp veicamajiem klienta saistību pamatsummas vai procentu maksājumiem (piemēram, katru mēnesi). Ja klienta saistībām nav noteikts pamatsummas vai procentu maksājumu periodiskums, norāda "Cits periodiskums".

3.5.3.15. Norāde par fiduciārajām saistībām

186. Ziņu "Norāde par fiduciārajām saistībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja tas rīkojas savā vārdā, bet citas personas labā, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku.

3.5.3.16. Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku

187. Ziņu "Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja reģistrā iekļauta ziņa "Norāde par fiduciārajām saistībām" un persona, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku, ir fiziskā persona.

188. Iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par tās personas valstisko piederību, kura uzņemas ar klienta saistībām saistīto risku", norāda attiecīgās fiziskās personas reģistra dalībniekam uzrādītā personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166.

3.5.3.17. Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu

189. Ziņu "Norāde par projekta finansēšanas aizdevumu" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klienta saistības atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (tālāk tekstā – Īstenošanas regula Nr. 680/2014), V pielikumā noteiktajam gadījumam un projekta finansēšanas aizdevums tiek nodrošināts ar projektam piesaistītiem aktīviem un atmaksāts no projektā iegūtās naudas plūsmas.

3.5.3.18. Norāde par pakārtotām saistībām (subordinated debt)

190. Ziņu "Norāde par pakārtotām saistībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klients ir juridiskā persona un prasījumu par klienta saistību izpildi attiecīgais reģistra dalībnieks var īstenot tikai pēc tam, kad apmierināti citi augstāka statusa prasījumi (piemēram, noguldījumi vai citi kredīti). Klienta saistības uzskatāmas par pakārtotām saistībām saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulas (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) II pielikuma tabulā ietverto definīciju.

3.5.3.19. Norāde par atmaksas tiesībām (repayment rights)

191. Ziņu "Norāde par atmaksas tiesībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klients ir juridiskā persona un reģistra dalībniekam ir tiesības prasīt klienta saistību atmaksu pēc pieprasījuma (īsa termiņa iepriekšēja brīdinājuma).

3.5.3.20. Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība

192. Ziņu "Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

193. Ziņu "Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība" reģistrā iekļauj, ja klienta saistību faktiskais atlikums tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas dienā ir lielāks par šo tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas vērtību, norādot klienta saistību faktiskā atlikuma un šo tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas vērtības starpību euro. Šī starpība norāda uz klienta saistību vērtības samazinājumu tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas brīdī un atspoguļojama kā pozitīva vērtība. Ja starpība ir nulle vai klienta saistību faktiskais atlikums tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas dienā ir mazāks par šo tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas vērtību, ziņu "Klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība" reģistrā neiekļauj.

3.5.3.21. Nodrošinājuma identifikators

194. Ziņu "Nodrošinājuma identifikators" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase, ja klienta līgumā noteikts viens vai vairāki nodrošinājumi.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

3.5.3.21.1 Kadastra numurs

(Apakšnodaļa LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

195.1 Ziņu "Kadastra numurs" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase, ja par nodrošinājumu izmantots nekustamais īpašums.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

195.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Kadastra numurs", katram par nodrošinājumu izmantotajam nekustamajam īpašumam norāda Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā piešķirto kadastra numuru.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

3.5.3.21.2 Nodrošinājuma veids sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā

(Apakšnodaļa LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 30.06.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

195.3 Ziņu "Nodrošinājuma veids sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja reģistrā iekļauta ziņa "Vērtspapīrošanas veids" ar norādi uz sintētisko vērtspapīrošanu.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.06.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

195.4 Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma veids sintētiskās vērtspapīrošanas gadījumā", norāda sintētiskās vērtspapīrošanas rezultātā piesaistīto nodrošinājuma veidu saskaņā ar "Nodrošinājuma veidu kodu sarakstu" (9. pielikums), izmantojot kodu "51", "52", "61", "62", "80", "82", "84" vai "90". Ja sintētiskās vērtspapīrošanas rezultātā piesaistīts galvojums (garantija), kas atbilst "Nodrošinājuma veidu kodu sarakstā" (9. pielikums) minētajam kodam "80" vai "82", reģistrā neiekļauj ziņas par klienta galvinieku kā šā galvojuma (garantijas) sniedzēju, kā arī vispārīgās ziņas par šā klienta galvinieka saistībām.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā, kas grozīta ar LB 13.02.2023. noteikumiem Nr. 238)

3.5.3.22. Nodrošinājuma sākotnējā vērtība

196. Ziņu "Nodrošinājuma sākotnējā vērtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

197. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma sākotnējā vērtība", norāda nodrošinājuma patieso vērtību (novērtēto summu, kādu saņemtu, realizējot attiecīgo nodrošinājumu pienācīgā darījumā starp tirgus dalībniekiem (t.i., darījumā starp labi informētu, ieinteresētu pircēju un labi informētu, ieinteresētu pārdevēju, kuri nav finansiāli saistīti) nodrošinājuma pieņemšanas brīdī), un valūtu.

3.5.3.23. Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums

198. Ziņu "Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

199. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums", norāda datumu, kurā veikts nodrošinājuma novērtējums, to pieņemot kā attiecīgo klienta saistību nodrošinājumu.

3.5.3.24. Nodrošinājuma vērtība

200. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks vai Valsts kase, ja klienta līgumā noteikts viens vai vairāki nodrošinājumi.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

201. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, norāda aktuālo nodrošinājuma vērtību un valūtu, kas noteikta, izmantojot nodrošinājuma novērtēšanas metodi saskaņā ar "Nodrošinājuma novērtēšanas metožu kodu sarakstu" (19. pielikums), un nodrošinājuma vērtības veidu saskaņā ar "Nodrošinājuma vērtības veidu kodu sarakstu" (20. pielikums).

202. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", Valsts kase vai reģistra dalībnieks, kas nav kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, vai ierobežots reģistra dalībnieks norāda aktuālo nodrošinājuma vērtību un valūtu un to aktualizē saskaņā ar šā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka iekšējām procedūrām.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

203. Ja sindicētā kredīta daļai, kuru saskaņā ar klienta līgumu izsniedz reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas vērtību un valūtu.

3.5.3.25. Nodrošinājuma vērtības veids

204. Ziņu "Nodrošinājuma vērtības veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

205. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtības veids", norāda nodrošinājuma vērtības veidu saskaņā ar "Nodrošinājuma vērtības veidu kodu sarakstu" (20. pielikums).

3.5.3.26. Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums

206. Ziņu "Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

207. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums", norāda datumu, kurā veikts aktuālais nodrošinājuma novērtējums.

3.5.3.27. Nodrošinājuma novērtēšanas metode

208. Ziņu "Nodrošinājuma novērtēšanas metode" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

209. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma novērtēšanas metode", norāda nodrošinājuma novērtēšanas metodi saskaņā ar "Nodrošinājuma novērtēšanas metožu kodu sarakstu" (19. pielikums).

3.5.3.28. Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība

210. Ziņu "Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

211. Iekļaujot reģistrā ziņu "Trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība", norāda jebkādu augstākas prioritātes trešo personu apgrūtinājumu maksimālo summu un valūtu, kuru attiecīgās trešās personas var izmantot pret klienta līgumā noteikto nodrošinājumu.

3.5.3.29. Nodrošinājuma attiecināmā vērtība

212. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma attiecināmā vērtība", norāda maksimālo nodrošinājuma vērtību un valūtu, kuru ņem vērā kā attiecīgo klienta saistību nodrošinājumu.

213. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas klienta saistības, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma attiecināmā vērtība", norāda tās nodrošinājuma daļas vērtību un valūtu, kura saskaņā ar reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka lēmumu nodrošina attiecīgās klienta saistības.

214. Reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, no nodrošinājuma attiecināmās vērtības izslēdz trešo personu prioritāros prasījumus un savus augstākas prioritātes prasījumus pret nodrošinājuma vērtību.

3.5.3.30. Nodrošinājuma beigu termiņš

215. Ziņu "Nodrošinājuma beigu termiņš" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

216. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma beigu termiņš", norāda klienta vai klienta galvinieka līgumā noteikto nodrošinājuma beigu termiņu, kas ir agrākais noteiktais datums, kurā nodrošinājums var beigties vai var tikt izbeigts, ņemot vērā visas vienošanās, ar kurām groza sākotnējo klienta vai klienta galvinieka līgumu.

3.5.3.31. Uzkrātā procentu summa

217. Ziņu "Uzkrātā procentu summa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība, ja reģistrā iekļauta ziņa "Procentu likme".

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

218. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrātā procentu summa", norāda saskaņā ar klienta līguma nosacījumiem kalendārā mēneša beigās aprēķināto un nekavēto procentu summu un valūtu.

(Grozīts ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 177)

3.5.3.32. Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa

219. Ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa" reģistrā iekļauj, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē.

220. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, norāda to uzkrājumu apjomu un valūtu, kuri kalendārā mēneša beigās izveidoti klienta saistību pamatsummai saskaņā ar SFPS un noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu. Ja nevar nodalīt uzkrājumus klienta saistību pamatsummai un procentu summai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", norāda kopējo uzkrājumu apjomu kalendārā mēneša beigās un valūtu.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums par vārda "Komisijas" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

221. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", reģistra dalībnieks, kas ir krājaizdevu sabiedrība, norāda to uzkrājumu apjomu un valūtu, kuri kalendārā mēneša beigās izveidoti klienta saistību pamatsummai saskaņā ar noteikumiem par aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu. Ja nevar nodalīt uzkrājumus klienta saistību pamatsummai un procentu summai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", attiecīgi norāda kopējo uzkrājumu apjomu kalendārā mēneša beigās un valūtu.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums par vārda "Komisijas" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

222. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", tādu uzkrājumu apjomu un valūtu, kuri izveidoti klienta saistībām, kuras novērtēšanas nolūkiem apvienotas grupās ar līdzīgiem riska parametriem un novērtētas saskaņā ar SFPS un noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, norāda katrām klienta saistībām atsevišķi. Lai noteiktu uzkrājumu apjomu katrām grupā iekļautajām klienta saistībām, klienta saistību grupai izveidoto uzkrājumu kopējo apjomu sadala proporcionāli katru klienta saistību faktiskajam atlikumam.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums par vārda "Komisijas" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

223. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", reģistra dalībnieks, kas nav kredītiestāde, Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, norāda saskaņā ar grāmatvedības standartiem finanšu pārskatos atzītos klienta saistību vērtības samazināšanās zaudējumus kalendārā mēneša beigās un valūtu.

3.5.3.33. Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

224. Ziņu "Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē.

225. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode", norāda klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metodi saskaņā ar "Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metožu kodu sarakstu" (21. pielikums).

3.5.3.34. Klienta saistību vērtības samazinājuma veids

226. Ziņu "Klienta saistību vērtības samazinājuma veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē, norādot attiecīgo klienta saistību vērtības samazinājuma veidu saskaņā ar "Klienta saistību vērtības samazinājuma veidu kodu sarakstu" (22. pielikums).

3.5.3.35. Klienta saistību klasifikācijas grupa

227. Ziņu "Klienta saistību klasifikācijas grupa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir krājaizdevu sabiedrība, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas tā bilancē.

228. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību klasifikācijas grupa", norāda klienta saistību klasifikācijas grupas kodu atbilstoši noteikumiem par aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu saskaņā ar "Klienta saistību klasifikācijas grupu kodu sarakstu" (23. pielikums).

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums par vārda "Komisijas" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

3.5.3.36. Klienta saistību nepildīšanas varbūtība

229. Ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde un kam kalendārā mēneša beigās ir spēkā atļauja izmantot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju (tālāk tekstā – IRB pieeja) riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinam.

230. Ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība" reģistrā iekļauj par klienta saistībām, kuras saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 tiek iekļautas kredītriska pašu kapitāla prasību aprēķinā un kurās klients ir fiziskā persona ar "Klienta saistību veidu kodu sarakstā" (3. pielikums) minētajam kodam "80" atbilstošām klienta saistībām vai juridiskā persona.

231. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība", norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību kalendārā mēneša beigās pēc noteikta laika brīža (point-in-time) metodes. Ja klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto tikai ciklu aptverošo (through-the-cycle) metodi, norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību kalendārā mēneša beigās pēc ciklu aptverošās metodes, vienlaikus iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi". Klienta saistību nepildīšanas varbūtību izsaka kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta. Piemēram, 0.05 procenti atbilst decimāldaļskaitlim 0.000500.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

3.5.3.37. Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā

232. Ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde un kam kalendārā mēneša beigās ir spēkā atļauja izmantot IRB pieeju riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinam.

233. Ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" reģistrā iekļauj par klienta saistībām, kuras saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 tiek iekļautas kredītriska pašu kapitāla prasību aprēķinā un kurās klients ir fiziskā persona ar "Klienta saistību veidu kodu sarakstā" (3. pielikums) minētajam kodam "80" atbilstošām klienta saistībām vai juridiskā persona.

234. Iekļaujot reģistrā ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā", norāda iespējamo zaudējumu klienta saistību nepildīšanas gadījumā attiecību pret klienta saistību faktisko atlikumu kalendārā mēneša beigās, izsakot to kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta. Piemēram, 50 procenti atbilst decimāldaļskaitlim 0.500000.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā, kas grozīta ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184)

3.5.3.38. Norāde par vērtēšanas metodi

235. Ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde un kam kalendārā mēneša beigās ir spēkā atļauja izmantot IRB pieeju riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinam.

236. Ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi" reģistrā iekļauj, ja klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto ciklu aptverošo metodi.

3.5.3.39. Kavējuma dienu skaits

237. Ziņu "Kavējuma dienu skaits" reģistrā iekļauj, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības saskaņā ar klienta līgumu uzskatāmas par kavētām, norādot attiecīgo kavējuma dienu skaitu kalendārā mēneša beigās.

3.5.3.40. Klienta saistību kavētā pamatsumma

238. Ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma" reģistrā iekļauj, ja saskaņā ar klienta līgumu kavēts klienta saistību pamatsummas maksājums, norādot klienta saistību kavēto pamatsummu kalendārā mēneša beigās un valūtu.

239. Ja nevar nodalīt klienta saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma", norāda klienta saistību kavēto kopējo summu kalendārā mēneša beigās un valūtu.

3.5.3.41. Klienta saistību kavētā procentu summa

240. Ziņu "Klienta saistību kavētā procentu summa" reģistrā iekļauj, ja saskaņā ar klienta līgumu kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās klienta saistību pamatsummas.

241. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību kavētā procentu summa", norāda klienta saistību kavēto procentu summu kalendārā mēneša beigās un valūtu.

3.5.3.42. Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa

242. Ziņu "Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa" reģistrā iekļauj, ja saskaņā ar klienta līgumu ir kavēti maksājumi, kas nav klienta saistību pamatsumma vai procenti.

243. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa", norāda klienta saistību citu kavēto maksājumu, kas nav klienta saistību pamatsumma vai procenti, summu kalendārā mēneša beigās un valūtu.

3.5.3.43. Individuālo klienta saistību neizpildes statuss (default status of instrument)

244. Ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statuss" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klients ir fiziskā persona, kuras klienta saistību veids atbilst "Klienta saistību veidu kodu sarakstā" (3. pielikums) minētajam kodam "80", vai juridiskā persona.

245. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statuss", norāda individuālo klienta saistību līmenī veikto klienta saistību neizpildes novērtējumu atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstam" (10. pielikums) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu.

246. Ja klienta saistību neizpildes novērtējums tiek veikts attiecībā uz klientu kopumā un reģistrā iekļauta ziņa "Klienta saistību neizpildes novērtējums" un ziņa "Klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums", un netiek veikts klienta saistību neizpildes novērtējums attiecībā uz individuālām klienta saistībām, iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statuss", norāda "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minēto kodu "10" ("Nav piemērojams").

3.5.3.44. Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums (date of default status of instrument)

247. Ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

248. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums", norāda datumu, kurā klienta saistību neizpildes statuss noteikts attiecībā uz individuālām klienta saistībām.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

249. Ja klienta saistību neizpildes statuss no klienta saistību sākuma datuma nav mainījies, iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums", norāda klienta līgumā noteikto šo klienta saistību sākuma datumu.

250. Ja ziņas "Individuālo klienta saistību neizpildes statuss" vērtība atbilst "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu saraksta" (10. pielikums) kodam "10" ("Nav piemērojams"), ziņu "Individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums" reģistrā neiekļauj.

3.5.3.45. Klienta saistību pelnītspējas statuss (performing status of instrument)

251. Ziņu "Klienta saistību pelnītspējas statuss" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde.

252. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pelnītspējas statuss", norāda, vai klienta saistības ir kvalificējamas kā ienākumus nesošas (performing) vai ienākumus nenesošas (non-performing) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a pantu.

(Grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184)

3.5.3.46. Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums (date of performing status of instrument)

253. Ziņu "Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, norādot datumu, kurā veikta klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšana.

254. Ja klienta saistību pelnītspējas statuss laika gaitā nemainās (piemēram, vairākas reizes novērtējot klienta saistības tās saglabā ienākumus nenesošu saistību statusu (non-performing status)), iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums", norāda datumu, kurā veikta agrākā klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšana.

255. Ja klienta saistību novērtējums (ienākumus nesošas (performing) vai ienākumus nenesošas (non-performing) saistības) nav mainījies kopš klienta saistību sākuma datuma, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums", norāda klienta līgumā noteikto šo klienta saistību sākuma datumu.

3.5.3.47. Norāde par uzskaiti grāmatvedībā

256. Ziņu "Norāde par uzskaiti grāmatvedībā" reģistrā iekļauj, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē.

3.5.3.48. Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē

257. Ziņu "Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, saskaņā ar Īstenošanas regulu Nr. 680/2014 atbilstoši "Norāžu par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē kodu sarakstam" (24. pielikums).

3.5.3.49. Vērtspapīrošanas veids

258. Ziņu "Vērtspapīrošanas veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja klienta saistības tiek vērtspapīrotas, t.i., vērtspapīrošana ietver vērtspapīrojamo klienta saistību pārnešanu no attiecīgā reģistra dalībnieka bilances uz īpaši vērtspapīrošanas nolūkam izveidotas finanšu instrumentsabiedrības bilanci un no šīm klienta saistībām izrietošo ekonomisko labumu un risku nodošanu attiecīgajai finanšu instrumentsabiedrībai (tradicionālā vērtspapīrošana) vai vērtspapīrojamo klienta saistību saglabāšanu reģistra dalībnieka bilancē, pārnesot no tām izrietošo kredītrisku trešai personai (sintētiskā vērtspapīrošana).

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

259. Iekļaujot reģistrā ziņu "Vērtspapīrošanas veids", norāda klienta saistību vērtspapīrošanas veidu (tradicionālā vai sintētiskā vērtspapīrošana) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulas (ES) Nr. 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012, 2. panta 9. un 10. punktu.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.3.50. Klienta saistību apgrūtinājuma avots (source of encumbrance)

260. Ziņu "Klienta saistību apgrūtinājuma avots" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja klienta saistības ir apgrūtinātas, lai nodrošinātu šā reģistra dalībnieka saistības vai uzlabotu to kvalitāti, un no kurām šīs klienta saistības nevar brīvi izņemt.

261. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību apgrūtinājuma avots", norāda klienta saistību apgrūtinājuma avotu saskaņā ar "Klienta saistību apgrūtinājuma avotu kodu sarakstu" (25. pielikums).

3.5.3.51. Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē

262. Ziņu "Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde.

263. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē", norāda uzkrājumu klienta saistībām ārpusbilancē apjomu un valūtu.

3.5.3.52. Klienta saistību statusa pazīme

264. Ziņu "Klienta saistību statusa pazīme" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

(Grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168)

265. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību statusa pazīme", norāda klienta saistību statusa pazīmi kalendārā mēneša beigās saskaņā ar "Klienta saistību statusa pazīmju kodu sarakstu" (6. pielikums). Ja klienta saistību statusa pazīme norādīta saskaņā ar "Klienta saistību statusa pazīmju kodu sarakstu" (6. pielikums) atbilstoši kodam "15" ("klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem") vai "20" ("pārskatītas klienta saistības ar citiem grozītiem noteikumiem"), papildus norāda arī atbilstošo vienu vai vairākas apakšpazīmes attiecībā uz pasākumiem, kuri piemēroti attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros. Ja klienta saistību statusa pazīme norādīta saskaņā ar "Klienta saistību statusa pazīmju kodu sarakstu" (6. pielikums) atbilstoši kodam "15" ("klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem") vai kodam "20" ("pārskatītas klienta saistības ar citiem grozītiem noteikumiem"), bet attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nav veikti nekādi pasākumi, kurus raksturotu kāda no apakšpazīmēm, apakšpazīmi nenorāda.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

3.5.3.53. Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums

(Apakšnodaļas nosaukums LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

266. Ziņu "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja kalendārā mēneša beigās reģistrā iekļauta ziņa "Klienta saistību statusa pazīme".

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

267. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums", norāda datumu, kurā klienta saistības klasificētas atbilstoši klienta saistību statusa pazīmei.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

3.5.3.54. Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā

268. Ziņu "Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas šā reģistra dalībnieka bilancē.

269. Iekļaujot reģistrā ziņu "Patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā", norāda klienta saistību patiesās vērtības uzkrāto pārmaiņu kredītriska rezultātā apjomu saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 V pielikumu un valūtu.

(Grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168)

3.5.3.55. Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss

270. Ziņu "Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde.

271. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss", norāda atgūto kopējo summu un valūtu no datuma, kurā konstatētas klienta saistību neizpildes pazīmes saskaņā ar "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minēto kodu "30", "40" vai "50", līdz kalendārā mēneša beigām vai līdz tam datumam kalendārā mēneša laikā, kurā konstatētas klienta saistību neizpildes pazīmes saskaņā ar "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minēto kodu "20".

3.5.3.56. Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī

272. Ziņu "Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, norādot klienta saistību klasifikāciju (tirdzniecības portfelī vai netirdzniecības portfelī).

273. Ja klienta saistības atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86. apakšpunktā noteiktajam kritērijam, iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī", tās klasificē tirdzniecības portfelī.

3.5.3.57. Uzskaites vērtība

274. Ziņu "Uzskaites vērtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas šā reģistra dalībnieka bilancē, norādot klienta saistību uzskaites vērtību saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 V pielikumu, t.i., summu, ko bilancē grāmato aktīvu pusē, kopā ar uzkrātajiem procentiem.

275. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzskaites vērtība", norāda klienta saistību uzskaites vērtības apjomu un valūtu.

3.5.3.58. Pārskaitītā summa

(Apakšnodaļa LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

275.1 Ziņu "Pārskaitītā summa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja no klienta saistībām izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pilnībā vai daļēji tiek nodotas citai personai, reģistra dalībniekam saglabājot šo klienta saistību finanšu un administratīvu apkalpošanu.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

275.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārskaitītā summa", norāda nodotā klienta saistību faktiskā atlikuma apjomu, tajā neietverot uzkrātos procentus, tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas dienā un valūtu. Ja kalendārā mēneša beigās šādas pārskaitītās summas nav, norāda nulli. Ja klienta saistībām pirms to nodošanas ir neizpildes statuss (atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajiem kodiem "30", "40" vai "50"), pēc klienta saistību nodošanas saņemto naudas līdzekļu summu norāda, reģistrā iekļaujot ziņu "Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss".

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

3.5.4. Periodiskās riska darījumu raksturojošās ziņas
3.5.4.1. Riska darījuma identifikators (exposure identifier)

276. Ziņu "Riska darījuma identifikators" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

277. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma identifikators", norāda identifikatoru, kas unikāli un nemainīgi identificē katru riska darījumu attiecīgajās klienta saistībās. Katras klienta saistības var ietvert vairākus riska darījumus, sadalot klienta saistības individuālās daļās (katru no tām raksturo atbilstošs riska darījuma veids un riska pakāpe saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013). Katram riska darījumam atbilst viens riska darījuma identifikators.

3.5.4.2. Kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja (capital calculation approach for prudential purposes)

278. Ziņu "Kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

279. Iekļaujot reģistrā ziņu "Kapitāla prasības aprēķināšanas pieeja", norāda pieeju, ko izmanto kredītriska riska darījuma riska svērtās vērtības aprēķināšanai (standartizētā pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu vai IRB pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļas 3. nodaļu).

3.5.4.3. Riska darījuma veids (exposure type)

280. Ziņu "Riska darījuma veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

281. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma veids", norāda, vai riska darījums kalendārā ceturkšņa beigās ir atspoguļots reģistra dalībnieka bilancē vai ārpusbilancē.

3.5.4.4. Riska darījuma riska svērtā vērtība (risk-weighted exposure amount)

282. Ziņu "Riska darījuma riska svērtā vērtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

283. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma riska svērtā vērtība", norāda riska darījuma riska svērto vērtību kalendārā ceturkšņa beigās, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 Trešās daļas II sadaļu, ņemot vērā kredītriska kapitāla prasību samazinājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 501. un 501.a pantā paredzētajām korekcijām, un valūtu.

(LB 13.02.2023. noteikumu Nr. 238 redakcijā)

3.5.4.5. Riska pakāpe (risk weight)

284. Ziņu "Riska pakāpe" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

285. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska pakāpe", norāda kalendārā ceturkšņa beigās riska darījuma riska pakāpes vērtību, kas tiek piemērota riska darījumam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļu.

3.5.4.6. Riska darījuma kategorija (exposure class)

286. Ziņu "Riska darījuma kategorija" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

287. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma kategorija", norāda kalendārā ceturkšņa beigās riska darījumam piemēroto kategoriju atbilstoši "Riska darījuma kategoriju kodu sarakstam" (26. pielikums).

3.5.4.7. Riska darījuma vērtība pirms korekcijas (original exposure pre-conversion factors)

288. Ziņu "Riska darījuma vērtība pirms korekcijas" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

289. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma vērtība pirms korekcijas", norāda sākotnējo riska darījuma vērtību, neņemot vērā riska darījuma vērtības korekcijas un rezerves, korekcijas pakāpes un kredītriska mazināšanas metodes ietekmi, un valūtu, ņemot vērā, ka:

289.1. kredītiestāde, kura izmanto standartizēto pieeju kredītriska riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai, ņem vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 111. panta 2. punkta un Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 II pielikuma 3.2.5. apakšpunkta prasības;

289.2. kredītiestāde, kura izmanto IRB pieeju kredītriska riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanai, ņem vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta un 166. panta 1., 2. un 4.–7. punkta prasības. Ietekme, kas rodas, piemērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 166. panta 3. punkta prasības (bilances posteņu savstarpēja ieskaita starp aizdevumiem un noguldījumiem rezultāts), nesamazina sākotnējo riska darījuma vērtību.

3.5.4.8. Korekcijas pakāpe (credit conversion factor)

290. Ziņu "Korekcijas pakāpe" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, ja riska darījums kalendārā ceturkšņa beigās tiek uzskaitīts šā reģistra dalībnieka ārpusbilancē.

291. Iekļaujot reģistrā ziņu "Korekcijas pakāpe", norāda kalendārā ceturkšņa beigās aprēķināto korekcijas pakāpi ārpusbilances riska darījumiem kapitāla pietiekamības aprēķināšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. Korekcijas pakāpi norāda kā decimāldaļskaitli ar ne vairāk kā četrām zīmēm aiz punkta robežās no 0 līdz 1. Piemēram, 0.25 procenti atbilst decimāldaļskaitlim 0.0025, 55 procenti atbilst decimāldaļskaitlim 0.55 un 100 procentu atbilst skaitlim 1.

3.5.4.9. Riska darījuma vērtība pēc korekcijas (exposure value)

292. Ziņu "Riska darījuma vērtība pēc korekcijas" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

293. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma vērtība pēc korekcijas", norāda riska darījuma vērtību un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4271 pēc kredītriska mazināšanas pasākumu un korekcijas pakāpes piemērošanas saskaņā ar Īstenošanas regulu Nr. 680/2014.

3.5.4.10. Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktora piemērošanas pazīme (exposure to SME subject to reduction factor for capital requirements)

294. Ziņu "Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktora piemērošanas pazīme" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

295. Iekļaujot reģistrā ziņu "Mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktora piemērošanas pazīme", norāda, vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 501. pantu riska darījumam tiek piemērots kredītriska kapitāla prasību samazinājums saistībā ar riska darījumiem ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (riska darījums ar mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktoru vai riska darījums bez mazo un vidējo uzņēmumu riska darījuma faktora).

3.5.4.11. Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa (inflows or outflows of exposure due to credit risk mitigation)

296. Ziņu "Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

297. Iekļaujot reģistrā ziņu "Riska darījuma ar kredītriska pārnešanu saistītā vērtības palielinājuma vai samazinājuma summa", norāda riska darījuma vērtības palielinājumu (pozitīvs skaitlis) vai samazinājumu (negatīvs skaitlis), ņemot vērā riska darījuma nodrošinātās daļas attiecināmību uz nodrošinājuma sniedzēju vai klientu saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 II pielikuma 3.2.5. un 3.3.3. apakšpunktu (riska darījuma aizstāšana saistībā ar kredītriska pārnešanu C07.00 un C08.01).

3.6. Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.6.1. Pārkāpuma datums

298. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma datums", norāda datumu, no kura klients kavē klienta līgumā noteikto maksājumu šo noteikumu 21. vai 22. punkta izpratnē.

299. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, ziņu "Pārkāpuma datums" reģistrā atkārtoti neiekļauj, kamēr reģistrā nav iekļauta ziņa "Pārkāpuma novēršanas datums".

300. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma datums", norāda datumu, no kura klienta galvinieks kavē klienta galvinieka līgumā noteikto maksājumu šo noteikumu 23. vai 24. punkta izpratnē.

301. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ziņu "Pārkāpuma datums" reģistrā atkārtoti neiekļauj, kamēr reģistrā nav iekļauta ziņa "Pārkāpuma novēršanas datums".

3.6.2. Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums

302. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums", norāda datumu, kurā iestājas šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi.

303. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums", norāda datumu, kurā iestājas šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētie nosacījumi.

3.6.3. Pārkāpuma novēršanas datums

304. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", ja reģistrā iekļauta ziņa "Pārkāpuma datums" un ziņa "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums" un samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi. Ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums" iekļauj arī, ja nav tieši samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi, bet klienta saistības norādītas kā izbeigušās atbilstoši "Klienta saistību izbeigšanās veidu kodu sarakstā" (8. pielikums) minētajam kodam "30", "35", "40" vai "90".

305. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", norāda datumu, kurā samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi.

306. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", ja reģistrā iekļauta ziņa "Pārkāpuma datums" un ziņa "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums" un samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi. Ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums" iekļauj arī, ja nav tieši samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi, bet klienta saistības norādītas kā izbeigušās atbilstoši "Klienta saistību izbeigšanās veidu kodu sarakstā" (8. pielikums) minētajam kodam "30", "35", "40" vai "90".

307. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", norāda datumu, kurā samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi.

3.7. Ziņu par klientu un klienta galvinieku, kā arī vispārīgo ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas datums un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.7.1. Ziņu iekļaušanas datums

308. Ziņa "Ziņu iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņas par klientu, klienta galvinieku un vispārīgās ziņas.

309. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā reģistrā iekļauj ziņas par klientu, klienta galvinieku un vispārīgās ziņas.

3.7.2. Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums

310. Ziņa "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, aktualizējot vai labojot reģistrā iekļautās ziņas par klientu, klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas.

311. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums", norāda datumu, kurā aktualizē vai labo reģistrā iekļautās ziņas par klientu, klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas.

3.8. Periodisko ziņu iekļaušanas un labošanas datums un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.8.1. Periodisko ziņu iekļaušanas datums

312. Ziņa "Periodisko ziņu iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā periodiskās ziņas.

313. Iekļaujot reģistrā ziņu "Periodisko ziņu iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā periodiskās ziņas iekļauj reģistrā.

3.8.2. Periodisko ziņu labošanas datums

314. Ziņa "Periodisko ziņu labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, labojot reģistrā iekļautās periodiskās ziņas.

315. Iekļaujot reģistrā ziņu "Periodisko ziņu labošanas datums", norāda datumu, kurā labo reģistrā iekļautās periodiskās ziņas.

3.9. Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļaušanas un labošanas datums un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.9.1. Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums

316. Ziņa "Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma datums" un ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

317. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma datums" un ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

3.9.2. Pārkāpuma ziņu labošanas datums

318. Ziņa "Pārkāpuma ziņu labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, labojot reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma datums" vai "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

319. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņu labošanas datums", norāda datumu, kurā labo reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma datums" vai "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

3.9.3. Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums

320. Ziņa "Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

321. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

3.9.4. Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums

322. Ziņa "Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, labojot reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

323. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums", norāda datumu, kurā labo reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

3.10. Ziņu par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.10.1. Ziņu pieprasījuma datums

324. Ziņa "Ziņu pieprasījuma datums" reģistrā veidojas automātiski, pieprasot reģistrā iekļautās ziņas.

325. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums", norāda datumu, kurā pieprasa reģistrā iekļautās ziņas.

3.10.2. Ziņu pieprasītājs

326. Ziņa "Ziņu pieprasītājs" reģistrā veidojas automātiski, norādot:

326.1. ka klients vai klienta galvinieks pieprasa reģistrā iekļautās ziņas par sevi;

326.2. tā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka nosaukumu, kurš pieprasa reģistrā iekļautās ziņas.

327. Ja reģistrā iekļautās ziņas pieprasa cita Kredītu reģistra likumā minētā persona, Latvijas Banka, iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu pieprasītājs", norāda tās personas vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kura pieprasa reģistrā iekļautās ziņas.

4. Termiņš ziņu iekļaušanai reģistrā un reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas, labošanas un anulēšanas termiņš

328. Ziņas par klientu un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par klienta saistībām reģistrā iekļauj piecu darbadienu laikā pēc klienta līguma spēkā stāšanās datuma.

329. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, ziņas par attiecīgo klientu un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par šā klienta saistībām iekļauj reģistrā 10 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma. Ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase pārņem no citas personas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, kuru kopējais skaits pārsniedz pusi no šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases jaunu klienta saistību vidējā skaita kalendārajā mēnesī iepriekšējos sešos kalendārajos mēnešos, ziņas par attiecīgajiem klientiem un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām iekļauj reģistrā 20 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, par to rakstiski informējot Latvijas Banku.

330. Reģistra dalībnieks triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma iekļauj reģistrā ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un klientiem, kuriem klienta līgums spēkā stājas triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas, un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām. Ja ziņas par šāda klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šā klienta saistību pārkāpumiem iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šo klientu un šo noteikumu 8. punktā minētajām vispārīgajām ziņām par šā klienta saistībām.

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

331. Ziņas par klienta galvinieku un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām reģistrā iekļauj piecu darbadienu laikā pēc klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datuma.

332. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, ziņas par attiecīgo klienta galvinieku un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par šā klienta galvinieka saistībām iekļauj reģistrā 10 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma. Ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase pārņem no citas personas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, kuru kopējais skaits pārsniedz pusi no šā reģistra dalībnieka vai Valsts kases jaunu klienta saistību vidējā skaita kalendārajā mēnesī iepriekšējos sešos kalendārajos mēnešos, ziņas par attiecīgajiem klienta galviniekiem un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klienta galvinieku saistībām iekļauj reģistrā 20 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, par to rakstiski informējot Latvijas Banku.

333. Reģistra dalībnieks triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma iekļauj reģistrā ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klienta galviniekiem un klienta galviniekiem, kuriem klienta galvinieka līgums spēkā stājas triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas, un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klienta galvinieku saistībām. Ja ziņas par šāda klienta galvinieka vai attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šā klienta galvinieka vai attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šo klienta galvinieku un šo noteikumu 9. punktā minētajām vispārīgajām ziņām par šā klienta galvinieka saistībām.

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

334. Šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētās vispārīgās ziņas iekļauj reģistrā līdz šo noteikumu 335. punktā minētajam periodisko ziņu iekļaušanas termiņam.

335. Šo noteikumu 10. un 11. punktā un 12.3. apakšpunktā minētās periodiskās ziņas iekļauj reģistrā 10 darbadienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.

(Grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168)

336. Šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētās periodiskās riska darījumu raksturojošās ziņas iekļauj reģistrā 40 dienu laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām.

337. Ziņas par klienta saistību pārkāpumiem iekļauj reģistrā piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā iestājas šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi.

338. Ja reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 iestājušies šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi vai šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi iestājas viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, ziņas par klienta saistību attiecīgo pārkāpumu iekļauj reģistrā divu mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, bet ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma.

339. Ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļauj reģistrā piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā iestājas šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētie nosacījumi.

340. Ja reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 iestājušies šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētie nosacījumi vai šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētie nosacījumi iestājas viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, ziņas par klienta galvinieka saistību attiecīgo pārkāpumu iekļauj reģistrā divu mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, bet ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma.

341. Ziņas par klienta saistību pārkāpuma novēršanu iekļauj reģistrā piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi.

342. Ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpuma novēršanu iekļauj reģistrā piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi.

343. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizē piecu darbadienu laikā pēc ziņas maiņas konstatēšanas, ievērojot šajos noteikumos noteiktos nosacījumus attiecīgās ziņas iekļaušanai reģistrā.

344. Reģistrā iekļauto ziņu labo vai anulē vienas darbadienas laikā pēc kļūdainās vai nepamatoti iekļautās ziņas konstatēšanas, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pēc datuma, kurā saņemta informācija par iespējamu kļūdainu vai nepamatotu ziņas iekļaušanu reģistrā.

5. Kārtība, kādā Latvijas Bankā parakstāms apliecinājums bijušā reģistra dalībnieka reģistrā iekļauto ziņu labošanai vai anulēšanai

345. Lai Latvijas Banka labotu vai anulētu bijušā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas, bijušais reģistra dalībnieks un tā klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, klātienē Latvijas Bankā paraksta apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu, norādot šo ziņu labošanai vai anulēšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 27. pielikuma prasībām.

346. Apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu klātienē Latvijas Bankā paraksta:

346.1. bijušā reģistra dalībnieka vārdā – tā pārstāvis vai pilnvarnieks;

346.2. ja šā bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, ir fiziskā persona, – šī fiziskā persona, tās aizgādnis vai pilnvarnieks;

346.3. ja šā bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, ir juridiskā persona, – šīs juridiskās personas pārstāvis vai pilnvarnieks.

347. Šo noteikumu 346. punktā minētais parakstītājs uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

347.1. bijušā reģistra dalībnieka pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu;

347.2. bijušā reģistra dalībnieka pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām parakstīt apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

347.3. fiziskā persona, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, – personu apliecinošu dokumentu;

347.4. fiziskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, aizgādnis – personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

347.5. fiziskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām parakstīt apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

347.6. juridiskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu;

347.7. juridiskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām parakstīt apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu.

6. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas apjoms

348. Klientam ir tiesības saņemt šo noteikumu 6., 8., 10. un 13.–17. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šo klientu, un klienta galviniekam ir tiesības saņemt šo noteikumu 7., 9., 11. un 13.–17. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šo klienta galvinieku.

349. Reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt:

349.1. šo noteikumu 6.9.–6.17., 7.9.–7.17., 8.1.–8.18.2 un 9.1.–9.18.2 apakšpunktā un 10., 11. un 13.–16. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz Kredītu reģistra likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto personu;

349.2. visas šā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas, izņemot šo noteikumu 12. punktā minētās ziņas, ja reģistrā iekļautās ziņas saņem ar kredītinformācijas biroja starpniecību;

349.3. ziņas par šā reģistra dalībnieka veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

350. Ierobežotam reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt:

350.1. šo noteikumu 6.9.–6.17., 7.9.–7.17., 8.1.–8.18.2 un 9.1.–9.18.2 apakšpunktā un 10., 11., 14. un 15. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā ierobežotā reģistra dalībnieka klientu vai klienta galvinieku, ja šā klienta vai klienta galvinieka saistības nav izbeigušās vai ja no šā klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai;

350.2. šo noteikumu 13. un 16. punktā minētās ziņas, kas attiecas uz šā ierobežotā reģistra dalībnieka klientu vai klienta galvinieku, ja šā klienta vai klienta galvinieka saistības nav izbeigušās vai ja no šā klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai un ja šā klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumi nav novērsti;

350.3. visas šā ierobežotā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas, izņemot šo noteikumu 12. punktā minētās ziņas, ja reģistrā iekļautās ziņas saņem ar kredītinformācijas biroja starpniecību;

350.4. ziņas par šā ierobežotā reģistra dalībnieka veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

351. Reģistra dalībniekam un ierobežotam reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām, kuras iekļāvis šis reģistra dalībnieks vai ierobežotais reģistra dalībnieks, un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu klientu vai klienta galvinieku, kā arī par reģistrā iekļautajām ziņām, kuras reģistrā iekļāvuši citi reģistra dalībnieki, ierobežoti reģistra dalībnieki vai Valsts kase, tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu klientu vai klienta galvinieku, citu reģistra dalībnieku, ierobežotu reģistra dalībnieku vai Valsts kasi.

352. Patērētāja kreditoram ir tiesības saņemt šo noteikumu 6.9., 6.13., 7.9., 7.13., 8.1.–8.18.2 un 9.1.–9.18.2 apakšpunktā un 10., 11. un 13.–16. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz fizisko personu.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

353. Valsts kasei ir tiesības saņemt:

353.1. šo noteikumu 6.9.–6.17., 7.9.–7.17., 8.1.–8.18.2 un 9.1.–9.18.2 apakšpunktā un 10., 11. un 13.–16. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz Kredītu reģistra likuma 39. panta pirmajā daļā noteikto personu;

353.2. visas Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas;

353.3. ziņas par Valsts kases veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu;

353.4. apkopotu informāciju par Valsts kases reģistrā iekļautajām ziņām un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu klientu vai klienta galvinieku, kā arī par reģistrā iekļautajām ziņām, kuras reģistrā iekļāvuši reģistra dalībnieki vai ierobežoti reģistra dalībnieki, tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu klientu vai klienta galvinieku, reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203)

7. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas termiņi un kārtība
7.1. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas vispārīgie noteikumi

354. Klients vai klienta galvinieks reģistrā iekļautās ziņas var saņemt:

354.1. klātienē Latvijas Bankā pēc iepriekšēja pieraksta;

354.2. ierakstīta pasta sūtījuma veidā;

354.3. uz oficiālo elektronisko adresi;

354.4. reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv).

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

355. Latvijas Banka nodrošina, ka tās tīmekļvietnē ir pieejama informācija par šo noteikumu 354.1.2. apakšpunktā minētā pasta pakalpojuma tarifiem.

(Grozīts ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

356. Patērētāja kreditors var saņemt reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā.

357. Latvijas Banka izsniedz klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas klātienē Latvijas Bankā pēc iepriekšēja pieraksta:

357.1. ja klientam vai klienta galviniekam nav iespējas saņemt reģistrā iekļautās ziņas attālināti šo noteikumu 354.2.–354.4. apakšpunktā noteiktajā veidā;

357.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 363. punktā minētā rakstiskā pieteikuma saņemšanas.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

358. Latvijas Banka nosūta klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 367. punktā minētā rakstiskā pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

359. Latvijas Banka izsniedz klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc šā klienta vai klienta galvinieka, kas ir fiziskā persona, vai juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pārstāvja autentifikācijas reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē.

(LB 19.07.2018. noteikumu Nr. 168 redakcijā, kas grozīta ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

360. Latvijas Banka nosūta klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz oficiālo elektronisko adresi nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 367. punktā minētā rakstiskā pieteikuma saņemšanas.

(Grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168; LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

361. Latvijas Banka nosūta patērētāja kreditoram reģistrā iekļautās ziņas nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā, pēc šo noteikumu 379. punktā minētā reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas koda saņemšanas.

(Grozīts ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

362. Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Valsts kasei nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(Grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 5. punktu)

7.2. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam klātienē Latvijas Bankā pēc iepriekšējā pieraksta

(Apakšnodaļas nosaukums LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

363. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, klients vai klienta galvinieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta veidā. Šo pieteikumu klienta vai klienta galvinieka vārdā ir tiesīga parakstīt arī cita persona.

(Grozīts ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

364. Reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt klients vai klienta galvinieks. Klienta vai klienta galvinieka vārdā reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt arī viņa aizgādnis vai pilnvarnieks.

365. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, persona, kas saņem šīs ziņas, uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

365.1. fiziskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks – personu apliecinošu dokumentu;

365.2. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, aizgādnis – personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

365.3. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas (pilnvaras apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis);

365.4. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu;

365.5. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

(Grozīts ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 177)

366. Latvijas Banka fiksē šo noteikumu 365.2., 365.3. un 365.5. apakšpunktā minētajā pārstāvības dokumentā noteikto pārstāvības tiesību apjomu.

7.3. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam ierakstīta pasta sūtījuma veidā vai nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi

(Apakšnodaļas nosaukums LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

367. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, fiziskā vai juridiskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks, iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā, norādot reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 28. vai 29. pielikuma prasībām.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

368. Klienta vai klienta galvinieka vārdā reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt arī tā aizgādnis vai pilnvarnieks, iesniedzot Latvijas Bankai papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā šo noteikumu 367. punktā minēto pieteikumu un šādus dokumentus:

368.1. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, aizgādnis – bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šā lēmuma kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, bāriņtiesas lēmumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai šā lēmuma kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu;

368.2. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu šīs pilnvaras kopiju. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta veidā, pilnvarai par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas vai šīs pilnvaras kopijai jābūt notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātai ar drošu elektronisko parakstu. Pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis;

368.3. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

369. (Svītrots ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

370. (Svītrots ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

371. Ja reģistrā iekļautās ziņas nosūtāmas uz pasta adresi citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, paraksta īstums uz šo noteikumu 367. punktā minētā rakstiskā pieteikuma apliecināms notariāli vai līdzvērtīgā veidā (paraksta īstums nav jāapliecina, ja šis rakstiskais pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts, izmantojot personas oficiālo elektronisko adresi).

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

371.1 Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā, klients, klienta galvinieks, tā aizgādnis vai pilnvarnieks samaksā Latvijas Bankai par pasta pakalpojumiem, ieskaitot maksu par pasta pakalpojumiem Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

372. Ja šo noteikumu 367. punktā minētais rakstiskais pieteikums un 368. punktā minētie dokumenti nav noformēti saskaņā ar šo noteikumu prasībām vai Latvijas Banka nav saņēmusi pasta pakalpojumu sniedzēja tarifiem atbilstošu maksu par pasta pakalpojumiem, Latvijas Banka par to rakstiski vai pa tālruni informē attiecīgo klientu, klienta galvinieku, tā aizgādni vai pilnvarnieku.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

7.4. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam, nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi

(Apakšnodaļa svītrota ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

373. (Svītrots ar LB 27.09.2021. noteikumiem Nr. 198)

374. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

7.4.1 Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē

(Apakšnodaļa LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

374.1 Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, fiziskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks, vai juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pārstāvis autentificējas reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv) ar Latvijā izsniegtu šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

374.11. personas apliecību;

374.12. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzētu citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

374.13. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kurš atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas Nr. 910/2014/ES par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

374.14. maksājumu pakalpojuma sniedzēja izsniegtu, uzturētu vai akceptētu drošās autentificēšanās līdzekli, kurš atbilst Eiropas Komisijas 2017. gada 27. novembra Deleģētās regulas (ES) 2018/389, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par drošu lietotāja autentificēšanu un vienotiem un drošiem atklātiem saziņas standartiem, prasībām un kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

374.2 Klienta vai klienta galvinieka vārdā reģistrā iekļautās ziņas reģistra elektroniskās apkalpošanas tīmekļvietnē ir tiesīgs saņemt arī tā aizgādnis vai pilnvarnieks, iesniedzot Latvijas Bankai šādus dokumentus:

374.21. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, aizgādnis – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu šā lēmuma kopiju;

374.22. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu šīs pilnvaras kopiju (pilnvaras vai tās kopijas apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis);

374.23. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

374.3 Ja šo noteikumu 374.2 punktā minētie dokumenti nav noformēti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, Latvijas Banka par to rakstiski informē attiecīgo klienta vai klienta galvinieka aizgādni vai pilnvarnieku.

(LB 27.09.2021. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

7.5. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana patērētāja kreditoram

375. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, patērētāja kreditors reģistra pieprasījumu sadaļā (adrese: https://pkp.bank.lv) interaktīvi aizpilda pieteikumu, norādot reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 30. pielikuma prasībām. Šo pieteikumu patērētāja kreditora vārdā var aizpildīt arī cita persona.

376. Šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādītais patērētāja kreditors samaksā Latvijas Bankai šo noteikumu 390. punktā minēto vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu.

377. Latvijas Banka divu darbadienu laikā pēc šo noteikumu 390. punktā minētās vienreizējās maksas par reģistra izmantošanu saņemšanas nosūta šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādītajai fiziskajai personai uz fiziskās personas oficiālo elektronisko adresi vai šajā pieteikumā norādīto fiziskās personas pasta adresi reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu un norādi par šā koda izmantošanu un konfidencialitāti ierakstīta pasta sūtījuma veidā.

378. Ja šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādīta fiziskās personas pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē norādi par reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas koda izmantošanu un konfidencialitāti visu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu valodās.

379. Šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādītā fiziskā persona reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu interaktīvi ievada reģistra pieprasījumu sadaļā (adrese: https://pkp.bank.lv). Reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu šajā pieteikumā norādītās fiziskās personas vārdā var ievadīt arī cita persona, kurai šajā pieteikumā norādītā fiziskā persona šo kodu nodevusi.

380. Latvijas Banka nosūta reģistrā iekļautās ziņas šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādītajam patērētāja kreditoram.

381. Ja šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādīta patērētāja kreditora pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē reģistrā iekļautās ziņas latviešu un angļu valodā.

8. Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka un patērētāja kreditora maksājamā maksa par reģistra izmantošanu
8.1. Reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka maksājamās maksas par reģistra izmantošanu apjoms un maksāšanas kārtība

382. Lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus, reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par reģistra izmantošanu.

383. Mēneša maksas par reģistra izmantošanu apjomu nākamajiem sešiem kalendārajiem mēnešiem nosaka kalendārā pusgada beigās saskaņā ar šo noteikumu 387. punkta nosacījumiem, ņemot vērā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļauto ziņu par klienta saistībām skaitu, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummu šā kalendārā pusgada beigās.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

384. Mēneša maksas par reģistra izmantošanu apjomu laikā no datuma, kad reģistra dalībnieks noslēdzis rakstisku līgumu ar Latvijas Banku saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskās informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku (tālāk tekstā – e-līgums), līdz kalendārā pusgada beigām, kad beidzies termiņš, kurā reģistrā iekļaujamas ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām, nosaka saskaņā ar šo noteikumu 387. punkta nosacījumiem atbilstoši reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka klienta saistību skaitam, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummai reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Par minēto kritēriju skaitliskajām vērtībām reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10. datumam, kas seko pēc kalendārā mēneša, kurā noslēgts e-līgums.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

385. Ja reģistra dalībnieks kļuvis par ierobežotu reģistra dalībnieku pirms termiņa, kurā reģistrā iekļaujamas ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām, mēneša maksas par reģistra izmantošanu apjomu laikā no ierobežota reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma līdz kārtējā kalendārā pusgada beigām nosaka saskaņā ar šo noteikumu 387. punkta nosacījumiem atbilstoši ierobežota reģistra dalībnieka klienta saistību skaitam, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummai ierobežota reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Par minēto kritēriju skaitliskajām vērtībām ierobežots reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10. datumam, kas seko pēc kalendārā mēneša, kurā iegūts ierobežota reģistra dalībnieka statuss.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

386. Ja reģistra dalībnieks noslēdzis e-līgumu vai ierobežota reģistra dalībnieka statuss iegūts vai zaudēts pēc kalendārā mēneša pirmā datuma, mēneša maksu par reģistra izmantošanu par attiecīgajiem periodiem aprēķina proporcionāli mēneša maksai par reģistra izmantošanu par visu kalendāro mēnesi.

387. Mēneša maksa par reģistra izmantošanu ir šāda.

Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra
dalībnieka klienta saistību skaits
Mēneša maksa par reģistra izmantošanu (euro)*
No 1 līdz 1005.00
No 101 līdz 2008.00
No 201 līdz 1 00010.00
No 1 001 līdz 3 00015.00
No 3 001 līdz 10 00025.00
No 10 001 līdz 30 00070.00
No 30 001 līdz 70 000100.00
No 70 000.01 līdz 110 000150.00
No 110 001 līdz 130 000250.00
No 130 001280.00
  
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka klienta saistību
faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsumma
Mēneša maksa par reģistra izmantošanu (euro)*
No 0.01 euro līdz 45 000.00 euro5.00
No 45 000.01 euro līdz 80 000.00 euro10.00
No 80 000.01 euro līdz 150 000.00 euro15.00
No 150 000.01 euro līdz 1 500 000.00 euro20.00
No 1 500 000.01 euro līdz 15 000 000.00 euro50.00
No 15 000 000.01 euro līdz 80 000 000.00 euro100.00
No 80 000 000.01 euro līdz 150 000 000.00 euro120.00
No 150 000 000.01 euro līdz 800 000 000.00 euro300.00
No 800 000 000.01 euro līdz 1 500 000 000.00 euro500.00
No 1 500 000 000.01 euro550.00

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

388. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai mēneša maksu par reģistra izmantošanu līdz katra kalendārā mēneša beigām par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

389. Mēneša maksu par reģistra izmantošanu ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

8.2. Patērētāja kreditora maksājamās maksas par reģistra izmantošanu apjoms un maksāšanas kārtība

390. Lai segtu ar reģistrā iekļauto ziņu saņemšanu saistītos reģistra uzturēšanas izdevumus, patērētāja kreditors, pieprasot reģistrā iekļautās ziņas, katru reizi maksā Latvijas Bankai vienreizēju maksu par reģistra izmantošanu.

391. Vienreizējā maksa par reģistra izmantošanu ir 17.50 euro. Pievienotās vērtības nodokli tai nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

392. Patērētāja kreditors maksā vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu, ieskaitot to Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X. Kā maksājuma mērķi patērētāja kreditors norāda šo noteikumu 375. punktā minētā pieteikuma numuru.

393. Latvijas Banka atmaksā maksājuma rīkojumā norādītajam maksātājam saņemto vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu tikai šādos gadījumos:

393.1. maksājuma rīkojumā kā maksātājs nav norādīts šo noteikumu 375. punktā minētajā pieteikumā norādītais patērētāja kreditors;

393.2. kā maksājuma mērķis nav norādīts šo noteikumu 375. punktā minētā pieteikuma numurs;

393.3. saņemtās vienreizējās maksas par reģistra izmantošanu apjoms neatbilst šo noteikumu 391. punktā noteiktajam apjomam.

394. Latvijas Banka atmaksā šo noteikumu 393. punktā minētajam maksātājam saņemto vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu, nosūtot atmaksas maksājuma rīkojumu piecu darbadienu laikā pēc tās saņemšanas.

9. Noslēguma jautājumi

395. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumus Nr. 93 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 150; 2013, Nr. 58, Nr. 186; 2014, Nr. 97; 2015, Nr. 135).

396. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

397. Periodiskās ziņas par stāvokli 2018. gada 31. martā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā saskaņā ar Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumos Nr. 93 "Kredītu reģistra noteikumi" noteikto kārtību kā periodiskās ziņas par 2018. gada 1. ceturksni.

398. Ierobežots reģistra dalībnieks, kas ierobežota reģistra dalībnieka statusu ieguvis līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz ierobežota reģistra dalībnieka statusa zaudēšanai turpina iekļaut reģistrā tikai tās šajos noteikumos noteiktās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, kuras tam bija pienākums iekļaut reģistrā saskaņā ar Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumiem Nr. 93 "Kredītu reģistra noteikumi".

399. Latvijas Banka līdz 2018. gada 30. aprīlim veic šādas darbības:

399.1. dzēš ziņu "Vārds un uzvārds", ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona rezidents;

399.2. dzēš ziņu "Nosaukums" un ziņu "Tautsaimniecības nozare", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona rezidents;

399.3. dzēš vispārīgo ziņu "Nodrošinājuma vērtība", ziņu "Nodrošinājuma veids" un ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods";

399.4. pārsauc ziņu "Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums" par ziņu "Klienta saistību faktiskais beigu datums", ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums" par ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskais beigu datums", ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums" par ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskais beigu datums", ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms" par ziņu "Klienta galvinieka saistību apjoms", ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai" par ziņu "Klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa", ziņu "Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids" par ziņu "Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode", ziņu "Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu" par ziņu "Klienta saistību statusa pazīme", ziņas "Klienta saistību veids" saturā ietilpstošo klienta saistību veidu "Pārējās saistības" par klienta saistību veidu "Pārējie kredīti", ziņas "Klienta saistību statuss" saturā ietilpstošo klienta saistību statusu "Pārstrukturētas klienta saistības" par klienta saistību statusu "Pārskatītas klienta saistības", ziņas "Klienta saistību izbeigšanās veids" saturā ietilpstošo klienta saistību izbeigšanās veidu "Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam norakstot zaudējumos, ja iestājies noilgums" par klienta saistību izbeigšanās veidu "Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam klienta saistības norakstot zaudējumos";

399.5. pārsauc ziņu "Kalendārais ceturksnis" par ziņu "Kalendārais mēnesis" un atbilstoši labo to, norādot tā kalendārā mēneša kārtas numuru, uz kuru iekļautās periodiskās ziņas attiecināmas;

399.6. pārsauc ziņas "Klienta saistību veids" saturā ietilpstošo klienta saistību veidu "Industriālais kredīts" par klienta saistību veidu "Pārējie kredīti" un klienta saistību veidu "Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai (komerckredīts)" par klienta saistību veidu "Kredītlīnija", ja ziņas par klienta saistībām iekļautas reģistrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.

400. Ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām, kurām klienta saistību rašanās veids norādīts atbilstoši "Klienta saistību rašanās veidu kodu sarakstā" (7. pielikums) minētajam kodam "20" (pārņemot tiesības un saistības vai prasījuma tiesības no citas personas) un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, Latvijas Banka 2018. gada 1. aprīlī dublē reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību sākuma datums" vērtību kā ziņas "Klienta saistību pārņemšanas datums" vērtību.

401. Reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, līdz 2018. gada 30. septembrim šo noteikumu 400. punktā minētajām klienta saistībām aktualizē reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību sākuma datums" vērtību.

402. Reģistra dalībnieks līdz 2018. gada 1. septembrim tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu var iekļaut reģistrā kā ziņas "Klienta saistību sākuma datums" vērtību, reģistrā neiekļaujot ziņu "Klienta saistību pārņemšanas datums". Šādā gadījumā reģistra dalībnieks līdz 2018. gada 30. septembrim aktualizē reģistrā iekļauto ziņu "Klienta saistību sākuma datums" un iekļauj reģistrā ziņu "Klienta saistību pārņemšanas datums".

403. Ja reģistra dalībnieks līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks līdz 2018. gada 30. septembrim:

403.1. pārbauda un neatbilstības gadījumā labo vai aktualizē reģistrā iekļauto ziņu "Juridiskā adrese", ziņu "Kategorija", ziņu "Tautsaimniecības nozare", ziņu "Klienta saistību veids", ziņu "Klienta saistību statuss" un ziņu "Klienta saistību rašanās veids";

403.2. pārbauda un neatbilstības gadījumā papildina reģistrā iekļauto ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" un ziņu "Reģistrācijas numurs", ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda, izņemot naudas tirgus fondu, vai alternatīvo ieguldījumu fonda rēķina;

403.3. iekļauj reģistrā ziņu "Juridiskā forma", ziņu "Tiesvedības statuss", ziņu "Tiesvedības statusa noteikšanas datums", ziņu "Klienta saistību mērķis", ziņu "Norāde par regresa tiesībām", ziņu "Sindicētā kredīta līguma identifikators", ziņu "Klienta līguma identifikators" un ziņu "Norēķina datums".

404. Ja ierobežots reģistra dalībnieks līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2018. gada 30. septembrim pārbauda un neatbilstības gadījumā labo vai aktualizē reģistrā iekļauto ziņu "Juridiskā adrese", ziņu "Kategorija", ziņu "Tautsaimniecības nozare", ziņu "Klienta saistību veids" un ziņu "Klienta saistību statuss".

405. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņu "Pārskaitītā summa", ja no klienta saistībām izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības tiek nodotas citai personai 2018. gada 1. aprīlī vai vēlāk.

406. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņu "Nodrošinājuma sākotnējā vērtība" un ziņu "Nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums" par klienta saistībām, kuru sākuma datums ir 2018. gada 1. aprīlis vai vēlāks.

407. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņu "Saistītais reģistra dalībnieks", ja no klienta saistībām izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības tiek pārņemtas 2018. gada 1. aprīlī vai vēlāk.

408. Valsts kase divu mēnešu laikā pēc līdzdalības reģistrā uzsākšanas datuma iekļauj reģistrā ziņas par šajā datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām. Ja ziņas par šāda klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šo klientu un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par šā klienta saistībām iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šā klienta saistību pārkāpumiem, ievērojot šo noteikumu 410. un 412. punkta nosacījumus.

409. Valsts kase divu mēnešu laikā pēc līdzdalības reģistrā uzsākšanas datuma iekļauj reģistrā ziņas par šajā datumā plkst. 00.01 esošajiem klienta galviniekiem un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klienta galvinieku saistībām. Ja ziņas par šāda klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šo klienta galvinieku un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par šā klienta galvinieka saistībām iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šā klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ievērojot šo noteikumu 411. un 412. punkta nosacījumus.

410. Ja Valsts kases līdzdalības reģistrā uzsākšanas datumā plkst. 00.01 iestājušies šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi vai šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi iestājas viena mēneša laikā pēc līdzdalības uzsākšanas datuma, ziņas par klienta saistību attiecīgo pārkāpumu Valsts kase iekļauj reģistrā divu mēnešu laikā pēc līdzdalības uzsākšanas datuma, bet ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc līdzdalības uzsākšanas datuma.

411. Ja Valsts kases līdzdalības reģistrā uzsākšanas datumā plkst. 00.01 iestājušies šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētie nosacījumi vai šo noteikumu 23. vai 24. punktā minētie nosacījumi iestājas viena mēneša laikā pēc līdzdalības uzsākšanas datuma, ziņas par klienta galvinieka saistību attiecīgo pārkāpumu Valsts kase iekļauj reģistrā divu mēnešu laikā pēc līdzdalības uzsākšanas datuma, bet ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc līdzdalības uzsākšanas datuma.

412. Ja Valsts kases līdzdalības reģistrā uzsākšanas datumā plkst. 00.01 klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums ir novērsts, ziņas par šo klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu reģistrā neiekļauj.

413. Šo noteikumu 12.1.8.–12.1.10. apakšpunkts un 140.–143. punkts attiecībā uz ziņas "Valsts riska pārneses pamats", ziņas "Valsts, no kuras pārnests risks" un ziņas "Valsts, uz kuru pārnests risks" iekļaušanu reģistrā stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī un ir piemērojams, iekļaujot reģistrā ziņas par jaunām klienta saistībām.

414. Ja reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 1. aprīlim iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un 2019. gada 1. aprīlī šīs klienta saistības nav izbeigušās vai attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 30. jūnijam iekļauj reģistrā ziņu "Valsts riska pārneses pamats", ziņu "Valsts, no kuras pārnests risks" un ziņu "Valsts, uz kuru pārnests risks".

415. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā šo noteikumu 12.4. apakšpunktā un 276.–297. punktā minētās periodiskās riska darījumu raksturojošās ziņas, sākot ar 2019. gada 1. aprīli (par stāvokli 2019. gada 31. martā).

416. Latvijas Banka 2019. gada 1. aprīlī:

416.1. pārsauc ziņu "Klienta saistību statusa noteikšanas datums" par ziņu "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums";

416.2. izsaka līdz 2019. gada 1. aprīlim reģistrā iekļauto ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība" un ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" vērtības atbilstoši formātam kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

417. Ja reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 1. aprīlim iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un 2019. gada 1. aprīlī šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 30. aprīlim pārbauda un aktualizē reģistrā iekļauto ziņu "Reģistrācijas valsts kods", ziņu "Reģistrācijas numurs", ziņu "Reģistrācijas datums", ziņu "Juridiskā forma", ziņu "Juridiskā adrese", ziņu "Tautsaimniecības nozare", ziņu "Kategorija", ziņu "Tiesvedības statuss" un ziņu "Tiesvedības statusa noteikšanas datums".

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

418. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņu "Reģistrācijas numura veids", sākot ar 2019. gada 1. jūliju. Ja reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 1. jūlijam iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un 2019. gada 1. jūlijā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 30. septembrim iekļauj reģistrā ziņu "Reģistrācijas numura veids".

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 170 redakcijā)

419. Latvijas Banka 2020. gada 1. aprīlī dzēš ziņu "Reģistrācijas numura veids" un ziņu "Nosaukums", ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija.

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

420. Reģistra dalībnieks līdz 2020. gada 30. septembrim ziņu "Klienta saistību veids", ziņu "Atsauces procentu likme", ziņu "Klienta saistību mērķis" un ziņu "Nodrošinājuma veids" var iekļaut reģistrā atbilstoši nosacījumiem, kuri bija spēkā līdz 2020. gada 31. martam.

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

421. Reģistra dalībnieks līdz 2020. gada 30. septembrim pārbauda un aktualizē šādas reģistrā iekļautās ziņas (izņemot, ja 2020. gada 1. aprīlī klienta saistības bija izbeigušās vai attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības bija nodotas citai personai):

421.1. ziņu "Klienta saistību veids" un ziņu "Atsauces procentu likme";

421.2. ziņu "Klienta saistību mērķis", kuras vērtība atbilst Klienta saistību mērķu kodu sarakstā (4. pielikums) minētajam kodam "110" (Citi mērķi), to aizstājot ar kodu "100" (Izglītība) attiecīgajām klienta saistībām, ja šo klienta saistību nodrošinājums atbilst Nodrošinājuma veidu kodu sarakstā (9. pielikums) minētajam kodam "81" (Centrālās valdības galvojums (garantija)).

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

422. Ierobežots reģistra dalībnieks, kas ierobežota reģistra dalībnieka statusu ieguvis līdz 2020. gada 31. martam, līdz ierobežota reģistra dalībnieka statusa zaudēšanai turpina iekļaut reģistrā tikai tās šajos noteikumos noteiktās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, kuras tam bija pienākums iekļaut reģistrā līdz 2020. gada 31. martam.

(LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

423. Ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām, kurām piemēroti atbalsta pasākumi sakarā ar Covid-19 izplatību, un 2020. gada 31. martā šīs klienta saistības nebija izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nebija nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai Valsts kase līdz 2020. gada 31. jūlijam iekļauj reģistrā ziņu "Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" un ziņu "Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību piemērošanas sākuma datums".

(LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

424. Reģistra dalībnieks ziņas "Klienta saistību statusa pazīme" vērtību atbilstoši Klienta saistību statusa pazīmes kodu sarakstā (6. pielikums) minētajam kodam "30" (Klienta saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā) piemēro ziņām par klienta saistībām, kas reģistrā iekļautas līdz 2021. gada 1. jūlijam. Ja 2021. gada 31. jūlijā šādas klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks šādām ziņām par stāvokli 2021. gada 31. jūlijā reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību statusa pazīme" vērtību atbilstoši kodam "30" aizstāj ar vērtību atbilstoši kodam "10", "15", "20", "21" vai "22", vienlaikus atbilstoši aktualizējot reģistrā iekļautās ziņas "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums" vērtību.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

425. Ziņu "Kadastra numurs" un ziņu "Atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms nākamajos 12 mēnešos" iekļauj reģistrā, sākot ar 2022. gada 31. janvāri.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

426. Ierobežots reģistra dalībnieks, kas ierobežota reģistra dalībnieka statusu ieguvis līdz 2022. gada 31. janvārim, līdz ierobežota reģistra dalībnieka statusa zaudēšanai turpina iekļaut reģistrā tikai tās šajos noteikumos noteiktās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, kuras tam bija pienākums iekļaut reģistrā līdz 2022. gada 31. janvārim.

(LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

427. Ja reģistra dalībnieks vai Valsts kase iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām, kurām piemēroti atbalsta pasākumi sakarā ar Covid-19 izplatību, un 2021. gada 1. jūlijā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai Valsts kase līdz 2021. gada 31. jūlijam pārskata un, ja nepieciešams, aktualizē reģistrā iekļauto ziņu "Norāde par atbalsta pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" atbilstoši Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību kodu sarakstam (8.pielikums).

(LB 26.04.2021. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

428. Ziņu "Finansējuma pieejamības beigu datums" iekļauj reģistrā, sākot ar 2022. gada 30. septembri par klienta saistībām, kurām finansējuma pieejamības datums ir 2022. gada 30. septembris vai vēlāks.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

429. Latvijas Banka 2022. gada 30. septembrī dzēš vispārīgo ziņu "Pārskaitītā summa".

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

430. Ziņu "Norāde par finansēto objektu" iekļauj reģistrā, sākot ar 2023. gada 31. janvāri.

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (dokuments attiecas uz EEZ).

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Kategoriju kodu saraksts

(Pielikums LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

Kategorija

Kods

 
Valsts institucionālā vienība (centrālā valdība)

10

 
Kredītiestāde (izņemot ne-MFI kredītiestādes Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulas 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) 2. panta 4. punkta izpratnē)

12

 
Vietējā valdība

20

 
Pavalsts valdība

21

 
Noguldījumus pieņemoša sabiedrība, izņemot kredītiestādi

22

 
Naudas tirgus fonds

23

 
Vērtspapīrošanas darījumos iesaistītā finanšu instrumentsabiedrība (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulas Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) 1. panta 1. un 2. punktu)

24

 
Sociālās nodrošināšanas fonds

25

 
Ieguldījumu fonds, izņemot naudas tirgus fondu, un alternatīvo ieguldījumu fonds

30

 
Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu, vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību un ne-MFI kredītiestādi)

31

 
Apdrošināšanas sabiedrība

32

 
Pensiju fonds (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 26. janvāra Regulas (ES) Nr. 2018/231 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) 1. panta 1. punktu)

33

 
Finanšu palīgsabiedrība

34

 
Piesaistošā finanšu iestāde un naudas aizdevējs

35

 
Ne-MFI kredītiestāde

36

 
Nefinanšu sabiedrība – lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 250 vai lielāks, un gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. euro)

41

 
Nefinanšu sabiedrība – vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 50–249, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. euro)

42

 
Nefinanšu sabiedrība – mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 10–49, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. euro)

43

 
Nefinanšu sabiedrība – mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir mazāks par 10, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. euro)

44

 
Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija

90

 
Cita kategorija

110

 

2. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Tiesvedības statusu kodu saraksts

(Pielikums grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

Tiesvedības statuss

Kods

Nav veiktas nekādas juridiskas darbības
(Juridiskas darbības attiecībā uz klienta vai klienta galvinieka maksātspēju vai parādiem nav uzsāktas)

10

Atrašanās tiesvedības procesā, administratora kontrolē, vai līdzīgi ierobežojumi, t.sk. tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
(Jebkura veida tiesvedības process, kurā iesaistītas tiesas vai tām pielīdzināmas iestādes ar mērķi kreditoriem vienoties par klienta vai klienta galvinieka saistību refinansēšanu, izņemot visu veidu bankrota vai maksātnespējas procesus)

20

Bankrots vai maksātnespēja
(Tiesas kontrolētas bankrota vai maksātnespējas procedūras, kas ietver daļēju vai pilnīgu klienta vai klienta galvinieka mantas atsavināšanu un likvidatora iecelšanu)

30

Citi juridiska rakstura līdzekļi
(Iepriekš neminēti juridiska rakstura līdzekļi, t.sk. noslēgtās vienošanās ar mērķi panākt klienta vai klienta galvinieka saistību izpildi, ja klienta saistības ir atgūšanas procesā (atbilst "Klienta saistību statusa pazīmju kodu sarakstā" (6. pielikums) minētajam kodam "30"))

40

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
3. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību veidu kodu saraksts

(Pielikums LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

Klienta saistību veidsKods
12
Pārsnieguma kredīts

(norēķinu konta debeta atlikums (overdraft))

15
Atjaunojamais kredīts

(aizdevums ar šādām pazīmēm: a) klients var izmantot vai izņemt no norēķinu konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam bez iepriekšējas paziņošanas kreditoram; b) pieejamā aizdevuma summa var palielināties un samazināties, klientam līdzekļus aizņemoties vai atmaksājot; c) aizdevums var tikt izmantots atkārtoti; d) tas nav norēķinu karšu kredīts vai pārsnieguma kredīts)

21
Kredītlīnija

(aizdevums ar šādām pazīmēm: a) klients var izmantot vai izņemt no norēķinu konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam bez iepriekšējas paziņošanas kreditoram; b) aizdevums var tikt izmantots atkārtoti; c) tas nav norēķinu karšu kredīts, pārsnieguma kredīts vai atjaunojamais kredīts)

22
Reversais repo darījums

(līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu)

30
Vekselis

(aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus klienta vietā trešai personai; t.sk. akceptēts klienta vekselis, par kuru klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40
Finanšu līzings50
Norēķinu kartes kredīts

(aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem, t.i., izmantojot norēķinu karti ar atliktā debeta funkciju (norēķinu karti, kas nodrošina norēķinu karšu bezprocentu kredītu) vai kredītkarti (norēķinu karti ar kredīta funkciju, kuras ietvaros izsniegts norēķinu karšu bezprocentu kredīts un procentu kredīts)

60
Patēriņa kredīts

(aizdevums mājsaimniecībai, kas izsniegts tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei vai samaksai par pakalpojumiem, piemēram, medicīnisko aprūpi vai ceļojumu, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas gūšanu, un kas nav klasificējams atbilstoši šā kodu saraksta kodiem "15", "21", "22", "50" vai "60")

70
Kredīts mājokļa iegādei

(aizdevums mājsaimniecībai mājokļa (zemes, mājas, dzīvokļa, kas paredzēts cilvēku izmitināšanai, kā arī saimniecības ēkas, piemēram, pagraba, garāžas, klēts, šķūņa) iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam)

80
Kredīts nekustamā īpašuma iegādei

(aizdevums juridiskajai personai nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam)

81
Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām

(aizdevums, kas izsniegts, pamatojoties uz rēķiniem vai citiem dokumentiem, kas dod tiesības saņemt preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījumu ieņēmumus, t.sk. faktoringa darījums ar regresa tiesībām)

90
Pārējie kredīti

(aizdevums, kurš saskaņā ar šo kodu sarakstu neatbilst nevienam citam klienta saistību veidam, t.sk. kredīts mājsaimniecībai (t.sk. pašnodarbinātajai personai), kura mērķis ir komercdarbības uzsākšana vai veicināšana vai cita ilgtermiņa ieguldījuma projekta finansēšana)

95
Operatīvais līzings (noma)110
Galvojums (garantija)120
Akreditīvs (kredītvēstule)130
Vairākiespēju līgums (multi-option facility)

(līgums, kura ietvaros klientam ir tiesības saņemt dažādus iepriekš līgumā atrunātus finanšu pakalpojumus ar kredītrisku noteiktā limita ietvaros)

140
Studiju kredīts

(aizdevums studējošajam studiju maksas segšanai, kas ir garantēts ar valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, vai starptautisko finanšu institūciju finansēto garantijas vai portfeļgarantijas finanšu instrumentu)

150
Studējošā kredīts

(aizdevums studējošā sociālo vajadzību nodrošināšanai, kas ir garantēts ar valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, vai starptautisko finanšu institūciju finansēto garantijas vai portfeļgarantijas finanšu instrumentu)

160
4. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību mērķu kodu saraksts

(Pielikums LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

Klienta saistību mērķisKods
12
Mājokļa nekustamā īpašuma iegāde1

(mājokļa nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kā arī juridiskās personas veikta tāda mājokļa nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno izīrēt vai pārdot kā mājokli)

20
Mājoklis paša lietošanai, pirmoreiz izmantojot aizdevumu (first-time buyer; owner-occupied)

(fiziskās personas veikta mājsaimniecības vajadzībām paredzēta mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts, kura finansēšanai attiecīgā fiziskā persona pirmo reizi izmantojusi aizdevumu mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un remontam)

21
Mājoklis paša lietošanai (owner-occupied)

(fiziskās personas veikta mājsaimniecības vajadzībām paredzēta mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts)

22
Mājoklis izīrēšanai (buy-to-let)

(fiziskās personas veikta tāda mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno izīrēt, gūstot ienākumus;

juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno izīrēt kā mājokli)

23
Mājoklis pārdošanai

(fiziskās personas veikta tāda mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno pārdot kā mājokli;

juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno pārdot kā mājokli)

24
Sociālais dzīvoklis vai sociālā dzīvojamā māja

(juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš atbilst likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" noteiktajam sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās mājas statusam)

25
Komerciāla nekustamā īpašuma iegāde1

(tāda nekustamā īpašuma, iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš nav uzskatāms par mājokli)

30
Komerciāls nekustamais īpašums paša lietošanai

(fiziskās vai juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma, kas nav uzskatāms par mājokli, iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš tiks izmantots komercdarbības veikšanai, bet nav paredzēts iznomāšanai citām personām ieņēmumu gūšanas nolūkos)

31
Komerciāls nekustamais īpašums iznomāšanai

(fiziskās vai juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma, kas nav uzskatāms par mājokli, iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš tiks izmantots iznomāšanai citām fiziskajām vai juridiskajām personām ieņēmumu gūšanas nolūkos)

32
Komerciāls nekustamais īpašums pārdošanai

(fiziskās vai juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš nav uzskatāms par mājokli un kuru tā plāno pārdot kā komercīpašumu)

33
Maržinālais kredīts

(vērtspapīru pirkšana, pārdošana, glabāšana vai tirgošana)

40
Parāda finansējums1

(klienta saistību, kuras nav samaksātas vai kurām beidzas termiņš, samaksa un pārfinansēšana)

50
Parāda finansējums, izņemot klienta saistību nekustamā īpašuma iegādei pārfinansēšanai

(klienta saistību samaksa un pārfinansēšana, izņemot tādas klienta saistības, kuru mērķis ir nekustamā īpašuma (mājokļa vai komerciāla nekustamā īpašuma) iegāde, rekonstrukcija un remonts)

51
Parāda finansējums klienta saistību nekustamā īpašuma iegādei pārfinansēšanai

(tādu klienta saistību samaksa un pārfinansēšana, ja attiecīgo klienta saistību mērķis ir nekustamā īpašuma (mājokļa vai komerciāla nekustamā īpašuma) iegāde, rekonstrukcija un remonts)

52
Imports

(preču pirkšana un pakalpojumu saņemšana no nerezidentiem)

60
Eksports

(preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana nerezidentiem)

70
Ieguldījumi būvniecībā

(ēku, t.sk. mājokļu, būvniecība, infrastruktūras izveide un rūpniecisko iekārtu iegāde)

80
Kredīts apgrozāmiem līdzekļiem

(juridiskās personas naudas plūsmas, t.sk. apvienoto eksporta un importa darījumu maksājumu, pārvaldība)

90
Izglītība

(studiju maksas vai studējošā sociālo vajadzību nodrošināšana)

100
Citi mērķi110
___________________________
1 Izmantojams tikai tad, ja ziņas par klienta saistībām reģistrā iekļautas līdz 2020. gada 30. septembrim.
5. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību statusu kodu saraksts

(Pielikums grozīts ar LB 19.07.2018. noteikumiem Nr. 168; LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184)

Klienta saistību statuss

Kods

Normālas klienta saistības
(nav veikti klienta līguma noteikumu grozījumi)

10

Klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem
(renegotiated; klienta līguma noteikumu pārmaiņas nav saistītas ar klienta grūtībām veikt saistību atmaksu, klienta saistībām nav piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  575/2013 47.b pantu un tās nav atgūšanas procesā)

15

Pārskatītas klienta saistības
(forborne; klienta saistībām ir piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.b pantu, kā arī tās atbilst vienai vai vairākām šo noteikumu 6. pielikumā minētajām pārskatīšanas pazīmēm, bet klienta saistības nav atgūšanas procesā)

20

Klienta saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā
(klients nav spējīgs veikt vai neveic klienta līgumā paredzētos maksājumus, un klienta saistību atgūšana notiek saskaņā ar īpašu šīm klienta saistībām izstrādātu programmu, kas ietver, piemēram, ķīlas tiesību vai galvojuma tiesību izmantošanu, vai arī ar klienta saistību atgūšanu nodarbojas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka (vai trešās puses) atsevišķa struktūrvienība vai tam īpaši norīkoti darbinieki)

30

Izbeigušās klienta saistības
(klienta saistības izbeigušās kādā no "Klienta saistību izbeigšanās veidu kodu sarakstā" (8. pielikums) minētajiem veidiem)

40

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
6. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību statusa pazīmju kodu saraksts

(Pielikums LB 20.01.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā, kas grozīta ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184)

Klienta saistību statusa pazīmeKods
Klienta saistībām netiek piemēroti mainīti nosacījumi vai pārskatīšanas pasākumi10
Klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem15
aizdevuma termiņa pagarināšanaA
aizdevuma maksājumu atlikšanaB
procentu kapitalizācijaC
procentu likmes samazināšanaD
procentu likmes palielināšanaE
nodrošinājuma pārņemšana daļējai aizdevuma atmaksaiF
klienta aizstāšana vai papildu klienta galvinieka iesaistīšanaG
procentu likmes veida maiņaH
aizdevuma valūtas maiņaI
papildu nodrošinājuma piesaistīšanaJ
citsK
aizdevuma mērķa maiņaL
Pārskatītas klienta saistības ar citiem grozītiem noteikumiem20
aizdevuma termiņa pagarināšanaA
aizdevuma maksājumu atlikšanaB
procentu kapitalizācijaC
procentu likmes samazināšanaD
procentu likmes palielināšanaE
nodrošinājuma pārņemšana daļējai aizdevuma atmaksaiF
klienta aizstāšana vai papildu klienta galvinieka iesaistīšanaG
procentu likmes veida maiņaH
aizdevuma valūtas maiņaI
papildu nodrošinājuma piesaistīšanaJ
citsK
aizdevuma mērķa maiņaL
Pārskatītas klienta saistības ar mainītu procentu likmi, kas zemāka par tirgus procentu likmi21
Pārskatītas (daļēji vai pilnībā refinansētas) klienta saistības22
Klienta saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā130

_______________________________________________

1 Izmantojams tikai tad, ja ziņas par klienta saistībām reģistrā iekļautas līdz 2021. gada 1. jūlijam.

7. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību rašanās veidu kodu saraksts

Klienta saistību rašanās veids

Kods

Saskaņā ar noslēgtu jaunu klienta līgumu

10

Pārņemot tiesības un saistības vai prasījuma tiesības no citas personas

20

Saskaņā ar noslēgtu jaunu klienta līgumu, klientam veicot pārkreditēšanu no citas personas

30

Saskaņā ar noslēgtu jaunu klienta līgumu esošo klienta saistību pārformēšanai (piemēram, par klienta saistību veida, atmaksas grafika, valūtas vai procentu likmes veida maiņu vai klienta aizstāšanu)

40

Saskaņā ar maksātnespējas procesa norisi (klienta saistības ietvertas saistību dzēšanas plānā), tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa norisi

50

Klienta saistības, kas izriet no garantijas vai akreditīva samaksas

60

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
8. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību izbeigšanās veidu kodu saraksts

(Pielikums grozīts ar LB 22.03.2021. noteikumiem Nr. 184; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījumi pielikumā stājas spēkā 30.06.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

Klienta saistību izbeigšanās veids

Kods

Izpildītas bez īpašiem papildu nosacījumiem

10

Izbeigušās, nododot tiesības un saistības vai prasījuma tiesības citai personai

20

Izbeigušās, klientam veicot pārkreditēšanu pie citas personas

30

Izbeigušās, pārņemot vai realizējot nekustamo īpašumu, kas kalpojis par pietiekamu nodrošinājumu klienta saistību dzēšanai pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)

35

Izbeigušās, vienojoties par jaunu klienta līgumu klienta saistību pārformēšanai

40

Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam klienta saistības norakstot zaudējumos, ja zaudējumos norakstītā summa ir vismaz 150 euro un tā veido vismaz 10% no klienta līgumā noteiktā klienta saistību apjoma

50

Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam pārņemot vai realizējot nodrošinājumu, ja klients nav spējīgs veikt vai neveic klienta līgumā paredzētos maksājumus

60

Izbeigušās, maksātnespējas procesa ietvaros apvienojot klienta saistības saistību dzēšanas plānā (attiecināms arī uz ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu un tiesiskās aizsardzības procesu)

80

Dzēstas pēc klienta atbrīvošanas no atlikušajām klienta saistībām, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru (attiecināms arī uz ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu un tiesiskās aizsardzības procesu) vai personu atbrīvojot no klienta saistību izpildes saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu

90

Izbeigušās, ja saskaņā ar maksātnespējas procesu reglamentējošos tiesību aktos noteikto apvienotām klienta saistībām atjaunots iepriekšējais (individuālas neizpildes) statuss

100

Izbeigušās citā veidā

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
8.1 pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Atbalsta pasākumu sakarā ar Covid-19 izplatību kodu saraksts

(Pielikums LB 27.04.2020. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 186)

Atbalsta pasākums sakarā ar Covid-19 izplatībuKods
Individuāli piemērots atbalsta pasākums10
Vienots saistību izpildes moratorijs vai vienots atbalsta pasākums, kas nav noteikts normatīvajos aktos20
Normatīvajos aktos noteikts saistību izpildes moratorijs vai atbalsta pasākums30
Atbalsta pasākums ir noslēdzies90
9. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Nodrošinājuma veidu kodu saraksts

(Pielikums LB 13.02.2023. noteikumu Nr. 238 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 30.06.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

Nodrošinājuma veidsKods
12
Pirmā hipotēka uz mājokli10
Cita hipotēka uz mājokli11
Pirmā hipotēka uz mājokli, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)15
Cita hipotēka uz mājokli, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)16
Pirmā hipotēka uz komerciālo nekustamo īpašumu, izņemot birojus un komerciālās telpas20
Cita hipotēka uz komerciālo nekustamo īpašumu, izņemot birojus un komerciālās telpas21
Pirmā hipotēka uz biroju un komerciālajām telpām25
Cita hipotēka uz biroju un komerciālajām telpām26
Pirmā hipotēka uz zemes gabalu30
Cita hipotēka uz zemes gabalu31
Pirmā hipotēka uz zemes gabalu, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)35
Cita hipotēka uz zemes gabalu, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)36
Cita veida hipotēka40
Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri tiek kotēti regulētā tirgū51
Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri netiek kotēti regulētā tirgū52
Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kuri tiek kotēti regulētā tirgū61
Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kuri netiek kotēti regulētā tirgū62
Komercķīla70
Centrālās valdības galvojums (garantija)81
Attīstības finanšu institūcijas sniegto centrālās valdības galvojumu (garantiju) programmas1811–900
Kredītiestādes galvojums (garantija)82
Vietējās valdības galvojums (garantija)83
Cits galvojums (garantija)80
Kredītu atvasinātie instrumenti84
Naudas līdzekļi un noguldījums90
Dzīvības apdrošināšanas polise91
Pircēju un pasūtītāju parādi92
Zelts93
Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas94
Aizdevums, t.sk. kredītprasība95
Cits fiziskais nodrošinājums120
Cits nodrošinājuma veids, kas nav iekļauts nevienā no citiem šajā kodu sarakstā minētajiem veidiem100

________________________

1 Programmu kodu saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē (adrese: https//www.bank.lv) publicētajos reģistra failu un tīmekļa pakalpju formātos un struktūrā.

10. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu saraksts

Klienta saistību neizpildes pazīmes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu

Kods

Nav piemērojams

10

Nav neizpildes pazīmju
(personai (klientam vai klienta galviniekam) nav saistību neizpildes pazīmju vai individuālām klienta saistībām nav neizpildes pazīmju)

20

Neizpildes pazīmes tāpēc, ka nespēs samaksāt
(reģistra dalībnieka rīcībā ir informācija, ka persona (klients vai klienta galvinieks) nebūs spējīga pilnā apjomā samaksāt (unlikely to pay) vai individuālās klienta saistības netiks izpildītas pilnā apjomā, ja reģistra dalībnieks neveiks palīgpasākumus, piemēram, nodrošinājuma realizāciju)

30

Neizpildes pazīmes tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90 dienu
(reģistra dalībnieka rīcībā ir informācija, ka personai (klientam vai klienta galviniekam) klienta saistību pret reģistra dalībnieku, tā mātes uzņēmumu vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmumu samaksas kavējums pārsniedz 90 dienu. Individuālām klienta saistībām ir neizpildes pazīmes tāpēc, ka šo klienta saistību samaksas kavējums pārsniedz 90 dienu)

40

Neizpildes pazīmes tāpēc, ka nespēs samaksāt un kavējums pārsniedz 90 dienu
(reģistra dalībnieka rīcībā ir informācija, ka personai (klientam vai klienta galviniekam) ir saistību neizpildes pazīmes tāpēc, ka persona nebūs spējīga pilnā apjomā samaksāt (unlikely to pay) un personai klienta saistību samaksas kavējums pret reģistra dalībnieku, tā mātes uzņēmumu vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmumu pārsniedz 90 dienu. Individuālās klienta saistības netiks izpildītas pilnā apjomā un šo klienta saistību samaksas kavējums pārsniedz 90 dienu)

50

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
11. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Valsts riska pārneses pamatu kodu saraksts

Valsts riska pārneses pamats

Kods

Klients ir citas valsts rezidenta komercsabiedrības filiāle
(valsts risks tiek pārnests no valsts, kurā reģistrēta filiāle, uz valsti, kuras rezidents ir izveidojis šo filiāli)

10

Par klienta saistību izpildi ir galvojis citas valsts rezidents
(valsts risks tiek pārnests no klienta reģistrācijas valsts uz valsti, kuras rezidents ir devis galvojumu)

20

Klienta saistību nodrošinājums ir reģistrēts citā valstī
(valsts risks tiek pārnests no klienta reģistrācijas valsts uz valsti, kurā ir reģistrēts nodrošinājums)

30

Klients veic saimniecisko darbību citā valstī
(valsts risks tiek pārnests no klienta reģistrācijas valsts uz valsti, kurā klients veic saimniecisko darbību)

40

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
12. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Atsauces procentu likmes vērtību kodu saraksts

(Pielikums LB 22.03.2021. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums pielikumā stājas spēkā 30.06.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

Atsauces procentu likmes vērtībaKods
Nav piemērojama10
EURIBOR20
USD LIBOR30
GBP LIBOR40
EUR LIBOR50
JPY LIBOR60
CHF LIBOR70
MIBOR80
Cita vienkāršā atsauces procentu likme90
€STR100
SOFR101
SONIA102
SARON103
TONA104
HONIA105
SORA106
Vairākas atsauces procentu likmes110
13. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Atsauces procentu likmes termiņu kodu saraksts

Atsauces procentu likmes termiņš

Kods

Diennakts

ON

Viena nedēļa

1W

Divas nedēļas

2W

Trīs nedēļas

3W

Viens mēnesis

1M

Divi mēneši

2M

Trīs mēneši

3M

Četri mēneši

4M

Pieci mēneši

5M

Seši mēneši

6M

Septiņi mēneši

7M

Astoņi mēneši

8M

Deviņi mēneši

9M

10 mēnešu

10M

11 mēnešu

11M

12 mēnešu

12M

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
14. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Procentu likmes veidu kodu saraksts

Procentu likmes veids

Kods

Nav piemērojams

10

Fiksēta

20

Mainīga

30

Jaukta

40

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
15. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Procentu likmes pārskatīšanas periodiskuma kodu saraksts

Procentu likmes pārskatīšanas periodiskums

Kods

Nav pārskatāma

10

Katru dienu

20

Katru mēnesi

30

Katru ceturksni

40

Katru pusgadu

50

Katru gadu

60

Pēc kreditora ieskatiem

70

Cits periodiskums

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
16. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību klasifikācijas grāmatvedībā kodu saraksts

(Pielikums grozīts ar LB 20.01.2020. noteikumiem Nr. 177)

Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā

Kods

Naudas līdzekļu atlikumi kontos centrālajās bankās un pārējie pieprasījuma noguldījumi (SFPS uzskaites portfeļi)

10

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi (SFPS uzskaites portfeļi)

20

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (SFPS uzskaites portfeļi)

30

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (SFPS uzskaites portfeļi)

40

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos (SFPS uzskaites portfeļi)

50

Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā (SFPS uzskaites portfeļi)

60

Nauda un naudas līdzekļu atlikumi kontos centrālajās bankās (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

70

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

80

Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

90

Tirdzniecības finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

100

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

110

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

120

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

130

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot pašu kapitālu (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

140

Aizdevumi un debitoru parādi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

150

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

160

Netirdzniecības parāda instrumenti, kuri novērtēti, izmantojot iegādes izmaksu metodi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

170

Citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeļi)

180

Nav piemērojama

190

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
17. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Amortizācijas veidu kodu saraksts

Amortizācijas veids

Kods

Franču
(amortizācija, kurā klienta saistību pamatsummas un procentu kopsummas atmaksa katrā maksājuma daļā ir nemainīga)

10

Vācu
(amortizācija, kurā pirmajā maksājumā maksā tikai procentus un atlikušo maksājumu summa ir nemainīga, ieskaitot kapitāla amortizāciju un procentus)

20

Fiksētas amortizācijas laika plāns
(amortizācija, kurā atmaksājamās klienta saistību pamatsummas apjoms katrā maksājuma daļā ir nemainīgs)

30

Pēdējā maksājuma
(amortizācija, kurā pilnu klienta saistību pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā)

40

Cits
(cita veida amortizācija, kas nav iekļauta nevienā no minētajām kategorijām)

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
18. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Maksājumu periodiskuma kodu saraksts

Maksājumu periodiskums

Kods

Katru mēnesi

10

Katru ceturksni

20

Katru pusgadu

30

Katru gadu

40

Pilnu klienta saistību pamatsummu atmaksā pēdējā maksājumā neatkarīgi no procentu maksājumu periodiskuma

50

Pilnu klienta saistību pamatsummu un procentus atmaksā pēdējā maksājumā

60

Cits periodiskums

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
19. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Nodrošinājuma novērtēšanas metožu kodu saraksts

Nodrošinājuma novērtēšanas metode

Kods

Nodrošinājuma sniedzēja novērtējums
(novērtēšanas metode, kur novērtējumu veic nodrošinājuma sniedzējs)

10

Kreditora novērtējums
(novērtēšanas metode, kur novērtējumu veic kreditora nolīgts vērtētājs (darbinieks vai ārējs vērtētājs) ar nepieciešamo kvalifikāciju, zināšanām un pieredzi novērtējumu veikšanā, kurš ir saistīts ar lēmuma pieņemšanu par kredīta piešķiršanu)

20

Tirgus vērtības metode
(novērtēšanas metode, kur nodrošinājuma vērtība balstīta uz nekoriģētām kotētajām citu identisku aktīvu un saistību cenām aktīvā (likvīdā) tirgū)

30

Trešo personu novērtējums
(novērtēšanas metode, kur novērtējumu veic ar lēmuma pieņemšanu par kredīta piešķiršanu nesaistīts vērtētājs)

40

Cita novērtēšanas metode

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
20. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Nodrošinājuma vērtības veidu kodu saraksts

Nodrošinājuma vērtības veids

Kods

Patiesā vērtība
(cena, kādu saņemtu, pārdodot aktīvu, vai maksātu, nododot saistības, pienācīgā darījumā starp tirgus dalībniekiem (labi informētu, ieinteresētu pircēju un labi informētu, ieinteresētu pārdevēju, kuri nav finansiāli saistīti) nodrošinājuma vērtības noteikšanas datumā. Izmanto, ja nodrošinājums nav nekustamais īpašums)

10

Noturīga ilgtermiņa vērtība
(nekustamā īpašuma hipotekārā vērtība atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 74. apakšpunkta definīcijai. Izmanto, ja nodrošinājums ir nekustamais īpašums)

20

Tirgus vērtība
(nekustamā īpašuma aktuālā tirgus vērtība atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 76. apakšpunkta definīcijai. Izmanto, ja nodrošinājums ir nekustamais īpašums)

30

Nosacītā summa
(līgumā paredzētā nominālvērtība, ko izmanto maksājumu aprēķināšanai nodrošinājuma izmantošanas gadījumā)

40

Cita veida nodrošinājuma vērtība
(cita nodrošinājuma vērtība, kas nav iekļauta nevienā no pārējām kategorijām)

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
21. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metožu kodu saraksts

Klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode

Kods

Samazinājums neattiecas

10

Indiviuāli

20

Grupā

30

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
22. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību vērtības samazinājuma veidu kodu saraksts

(Pielikums grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 203; grozījums pielikumā stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

Klienta saistību vērtības samazinājuma veids

Kods

Samazinājums neattiecas
(izmanto, ja klienta saistības nav pakļautas vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu)

10

1. posms (saskaņā ar SFPS)
(izmanto, ja klienta saistību vērtība nav samazinājusies un tām saskaņā ar SFPS piemēroti atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga kredītu zaudējumiem, kas gaidāmi 12 mēnešu periodā. Attiecina tikai uz tām klienta saistībām, kuras pakļautas vērtības samazinājumam saskaņā ar 9. SFPS)

20

2. posms (saskaņā ar SFPS)
(izmanto, ja klienta saistību vērtība nav samazinājusies un tām saskaņā ar SFPS piemēroti atskaitījumi kredītu zaudējumiem, kuru summa līdzvērtīga kredītu zaudējumiem, kas gaidāmi visā klienta saistību laikā. Attiecina tikai uz tām klienta saistībām, kuras pakļautas vērtības samazinājumam saskaņā ar 9. SFPS)

30

3. posms (saskaņā ar SFPS)
(izmanto, ja klienta saistību vērtība samazinājusies kredītriska zaudējumu dēļ saskaņā ar 9. SFPS)

40

POCI (saskaņā ar SFPS)
(izmanto klienta saistībām ar samazinātu vērtību un būtiski paaugstinātu kredītrisku (purchased or originated credit-impaired financial assets) saskaņā ar 9. SFPS)
45
Vispārējie atskaitījumi (saskaņā ar valsts GAAP)
(izmanto, ja klienta saistības pakļautas vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu, kas nav 9. SFPS, un klienta saistībām nepiemēro īpašus atskaitījumus kredītu zaudējumiem)

50

Īpaši atskaitījumi (saskaņā ar valsts GAAP)
(izmanto, ja klienta saistības pakļautas vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu, kas nav 9. SFPS, un klienta saistībām piemēro īpašus atskaitījumus kredītu zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai atskaitījumi novērtēti individuāli vai grupā)

60

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
23. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību klasifikācijas grupu kodu saraksts

Klienta saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
24. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Norāžu par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē kodu saraksts

Norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 prasībām

Kods

Klienta saistības pilnībā atzītas bilancē vai ārpusbilancē

1

Klienta saistības atzītas bilancē vai ārpusbilancē reģistra dalībnieka turpmākas iesaistīšanās apmērā (saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 III pielikumu)

2

Pilnībā pārtraukta klienta saistību atzīšana bilancē un ārpusbilancē

3

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
25. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Klienta saistību apgrūtinājuma avotu kodu saraksts

Klienta saistību apgrūtinājuma avoti
(saskaņā ar Īstenošanas regulas Nr. 680/2014 XVI un XVII pielikumu un Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par ziņu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā)

Kods

Nav apgrūtinājuma avotu

10

Centrālās bankas finansējums

20

Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti

30

Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti

40

Noguldījumi, t.i., atpirkšanas līgumi, kas nav noslēgti ar centrālajām bankām

50

Noguldījumi, kas nav atpirkšanas līgumi

60

Emitētie parāda vērtspapīri – nodrošinātās obligācijas

70

Emitētie parāda vērtspapīri – ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri

80

Emitētie parāda vērtspapīri, kas nav nodrošinātās obligācijas un ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri

90

Citi apgrūtinājuma avoti

110

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
26. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Riska darījuma kategoriju kodu saraksts

Riska darījuma kategorijas veids

Kods

1

2

Riska darījuma kategorija, ja riska darījuma riska svērtās vērtības aprēķināšanai izmanto IRB pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 3. nodaļu

Riska darījums ar centrālo valdību vai centrālo banku
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 3. punktu

10

Riska darījums ar iestādi
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 4. punktu

20

Riska darījums ar komercsabiedrību
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 7. punktu

30

Specializētās kreditēšanas riska darījums
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 8. punktu

40

Riska darījums ar privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 5. punktu

50

Kapitāla vērtspapīru riska darījums
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 6. punktu

60

Riska darījums, kas ir vērtspapīrošanas pozīcija
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 2. punkta f) apakšpunktu

70

Riska darījums, kas ir citi posteņi un nav kredītsaistības
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. panta 9. punktu

80

Riska darījuma kategorija, ja riska darījuma riska svērtās vērtības aprēķināšanai izmanto standartizēto pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 2. nodaļu

Riska darījums ar centrālo valdību vai centrālo banku
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. pantu

90

Riska darījums ar reģionālo pašvaldību vai vietējo pašpārvaldi
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. pantu

100

Riska darījums ar publiskā sektora struktūrām
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 116. pantu

110

Riska darījums ar daudzpusējo attīstības banku
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. pantu

120

Riska darījums ar starptautisko organizāciju
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantu

130

Riska darījums ar iestādi
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 119. pantu

140

Riska darījums ar komercsabiedrību
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 122. pantu

150

Riska darījums ar privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 123. pantu

160

Riska darījums, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 124. pantu

170

Riska darījums, kurā netiek pildītas saistības
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 127. pantu

180

Riska darījums, kas saistīts ar īpaši augstu risku
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 128. pantu

190

Riska darījums segto obligāciju veidā
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. pantu

200

Riska darījums, kas ir vērtspapīrošanas pozīcija
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 130. pantu

210

Riska darījums ar iestādi un komercsabiedrību, kurai ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 131. pantu

220

Riska darījums kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā daļu vai ieguldījumu apliecību veidā
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 132. pantu

230

Kapitāla vērtspapīru riska darījums
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 133. pantu

240

Citi posteņi
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 134. pantu

250

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
27. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Apliecinājumā par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu norādāmā informācija

1. Informācija par bijušo reģistra dalībnieku:

1.1. nosaukums (obligāti norādāms);

1.2. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms rezidentam, nerezidentam – ja tāds piešķirts);

1.3. juridiskā adrese (obligāti norādāma).

2. Informācija par personu, kura rīkojas bijušā reģistra dalībnieka vārdā:

2.1. personu identificējošā informācija (obligāti norādāma);

2.2. pārstāvības tiesību pamats (obligāti norādāms).

3. Informācija par klientu, klienta galvinieku vai personu, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, – fizisko personu:

3.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

3.2. personas kods (obligāti norādāms rezidentam, nerezidentam – ja tāds piešķirts);

3.3. dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentam);

3.4. personu apliecinošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentam);

3.5. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentam).

4. Informācija par klientu, klienta galvinieku vai personu, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, – juridisko personu:

4.1. nosaukums (obligāti norādāms);

4.2. vienotās reģistrācijas numurs (obligāti norādāms rezidentam);

4.3. reģistrācijas valsts kods (obligāti norādāms nerezidentam);

4.4. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms nerezidentam);

4.5. reģistrācijas datums (obligāti norādāms nerezidentam);

4.6. juridiskā adrese (obligāti norādāma nerezidentam).

5. Informācija par personu, kura rīkojas klienta, klienta galvinieka vai personas, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, vārdā:

5.1. personu identificējošā informācija (obligāti norādāma);

5.2. pārstāvības tiesību pamats (obligāti norādāms).

6. Informācija par reģistrā kļūdaini iekļautajām ziņām:

6.1. reģistrā kļūdaini iekļautās ziņas nosaukums (obligāti norādāms);

6.2. reģistrā kļūdaini iekļautās ziņas saturs (obligāti norādāms);

6.3. pareizi norādāmais ziņas saturs (obligāti norādāms);

6.4. klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā informācija (obligāti norādāma).

7. Informācija par reģistrā nepamatoti iekļautajām ziņām:

7.1. reģistrā nepamatoti iekļautās ziņas nosaukums (obligāti norādāms, ja reģistrā nepamatoti iekļauta atsevišķa ziņa);

7.2. klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā informācija (obligāti norādāma, ja persona par klientu vai klienta galvinieku norādīta nepamatoti).

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
28. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Fiziskās personas pieteikums Kredītu reģistrā iekļauto ziņu saņemšanai pasta sūtījuma veidā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi

(Pielikums grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

Vārds un uzvārds (obligāti norādāms): ___________________________

Personas kods (obligāti norādāms rezidentam; nerezidentam – ja tāds piešķirts): ___________________________

Dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentam): ____________________________________

Personu apliecinošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentam): ___________________________

Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentam): ___________________________

Lūdzu sagatavot pārskatu:     latviešu valodā         angļu valodā

            vēlos saņemt pārskatu pasta sūtījuma veidā

Sūtījuma saņemšanas adrese (obligāti norādāma): _____________________

Tālruņa numurs (obligāti norādāms): ____________________________________

E-pasta adrese: _____________________________________________________________

            vēlos saņemt pārskatu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi

Ja ir atzīmēta pārskata saņemšana pasta sūtījuma veidā, tad ar šo pieteikumu apliecinu, ka:

1) vēlos saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz šajā pieteikumā norādīto pasta adresi, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

2) Latvijas Bankai ir samaksāta maksa par pasta pakalpojumiem.

__________________________________________________
(paraksts un paraksta atšifrējums)

_________. gada ______.___________________________

Pieteikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja pieteikums kā elektroniskais dokuments ir sagatavots saskaņā ar elektronisko dokumentu noformēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
29. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Juridiskās personas pieteikums Kredītu reģistrā iekļauto ziņu saņemšanai pasta sūtījuma veidā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi

(Pielikums grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 170)

Nosaukums (obligāti norādāms): ___________________________

Reģistrācijas numurs (obligāti norādāms): ___________________________

Juridiskā adrese (obligāti norādāma): ___________________________

Sūtījuma saņēmēja vārds un uzvārds (obligāti norādāms): ___________________________

Lūdzu sagatavot pārskatu:     latviešu valodā         angļu valodā

            vēlos saņemt pārskatu pasta sūtījuma veidā

Sūtījuma saņemšanas adrese (obligāti norādāma): _____________________

Tālruņa numurs (obligāti norādāms): ____________________________________

E-pasta adrese: _____________________________________________________________

            vēlos saņemt pārskatu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi

Ja ir atzīmēta pārskata saņemšana pasta sūtījuma veidā, tad ar šo pieteikumu apliecinu, ka:

1) vēlos saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz šajā pieteikumā norādīto pasta adresi, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

2) Latvijas Bankai ir samaksāta maksa par pasta pakalpojumiem.

__________________________________________________
(paraksts un paraksta atšifrējums)

_________. gada ______.___________________________

Pieteikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja pieteikums kā elektroniskais dokuments ir sagatavots saskaņā ar elektronisko dokumentu noformēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
30. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160
Elektroniskajā pieteikumā norādāmā informācija

1. Informācija par fizisko personu:

1.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

1.2. personas kods (obligāti norādāms rezidentam, nerezidentam – ja tāds piešķirts);

1.3. dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentam);

1.4. personu apliecinošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentam);

1.5. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentam);

1.6. pasta adrese (obligāti norādāma);

1.7. e-pasta adrese.

2. Informācija par patērētāja kreditoru – fizisko personu:

2.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

2.2. pasta adrese (obligāti norādāma);

2.3. e-pasta adrese.

3. Informācija par patērētāja kreditoru – juridisko personu:

3.1. nosaukums (obligāti norādāms);

3.2. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms);

3.3. pasta adrese (obligāti norādāma);

3.4. sūtījuma saņēmēja vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

3.5. e-pasta adrese.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītu reģistra noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 160Pieņemts: 18.01.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2018. OP numurs: 2018/17.6
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296597
{"selected":{"value":"30.06.2023","content":"<font class='s-1'>30.06.2023.-29.11.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.11.2023","iso_value":"2023\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"30.06.2023","iso_value":"2023\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2023.-29.11.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2023","iso_value":"2023\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2023.-29.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-14.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2022","iso_value":"2022\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2022.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2022","iso_value":"2022\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2022.-29.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2020","iso_value":"2020\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2020.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2020","iso_value":"2020\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2020.-05.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2019","iso_value":"2019\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2019.-31.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2018","iso_value":"2018\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2018.-31.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-30.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)