Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 177

Rīgā 2020. gada 20. janvārī

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
10., 13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu,
24. panta otro daļu un piektās daļas 1. punktu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 144; 2019, Nr. 64) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 47.2 un 53. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.";

1.2. izteikt 180. punktu šādā redakcijā:

"180. Ziņu "Klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja klients ir juridiskā persona.";

1.3. aizstāt 218. punktā vārdus "norāda kalendārā mēneša beigās maksājamo procentu summu un valūtu" ar vārdiem "norāda saskaņā ar klienta līguma nosacījumiem kalendārā mēneša beigās aprēķināto un nekavēto procentu summu un valūtu";

1.4. izteikt 330. punktu šādā redakcijā:

"330. Reģistra dalībnieks triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma iekļauj reģistrā ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un klientiem, kuriem klienta līgums spēkā stājas triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas, un šo noteikumu 8. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām. Ja ziņas par šāda klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šā klienta saistību pārkāpumiem iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šo klientu un šo noteikumu 8. punktā minētajām vispārīgajām ziņām par šā klienta saistībām.";

1.5. izteikt 333. punktu šādā redakcijā:

"333. Reģistra dalībnieks triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma iekļauj reģistrā ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klienta galviniekiem un klienta galviniekiem, kuriem klienta galvinieka līgums spēkā stājas triju mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas, un šo noteikumu 9. punktā minētās vispārīgās ziņas par šo klienta galvinieku saistībām. Ja ziņas par šāda klienta galvinieka vai attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šā klienta galvinieka vai attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šo klienta galvinieku un šo noteikumu 9. punktā minētajām vispārīgajām ziņām par šā klienta galvinieka saistībām.";

1.6. papildināt 365.3. apakšpunktu un 369. punktu aiz vārdiem "par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas" ar iekavām un vārdiem "(pilnvaras apliecinājums nav nepieciešams, ja pilnvarnieks ir zvērināts advokāts un pilnvarai pievienots orderis)";

1.7. papildināt noteikumus ar 419.-422. punktu šādā redakcijā:

"419. Latvijas Banka 2020. gada 1. aprīlī dzēš ziņu "Reģistrācijas numura veids" un ziņu "Nosaukums", ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija.

420. Reģistra dalībnieks līdz 2020. gada 30. septembrim ziņu "Klienta saistību veids", ziņu "Atsauces procentu likme", ziņu "Klienta saistību mērķis" un ziņu "Nodrošinājuma veids" var iekļaut reģistrā atbilstoši nosacījumiem, kuri bija spēkā līdz 2020. gada 31. martam.

421. Reģistra dalībnieks līdz 2020. gada 30. septembrim pārbauda un aktualizē šādas reģistrā iekļautās ziņas (izņemot, ja 2020. gada 1. aprīlī klienta saistības bija izbeigušās vai attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības bija nodotas citai personai):

421.1. ziņu "Klienta saistību veids" un ziņu "Atsauces procentu likme";

421.2. ziņu "Klienta saistību mērķis", kuras vērtība atbilst Klienta saistību mērķu kodu sarakstā (4. pielikums) minētajam kodam "110" (Citi mērķi), to aizstājot ar kodu "100" (Izglītība) attiecīgajām klienta saistībām, ja šo klienta saistību nodrošinājums atbilst Nodrošinājuma veidu kodu sarakstā (9. pielikums) minētajam kodam "81" (Centrālās valdības galvojums (garantija)).

422. Ierobežots reģistra dalībnieks, kas ierobežota reģistra dalībnieka statusu ieguvis līdz 2020. gada 31. martam, līdz ierobežota reģistra dalībnieka statusa zaudēšanai turpina iekļaut reģistrā tikai tās šajos noteikumos noteiktās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, kuras tam bija pienākums iekļaut reģistrā līdz 2020. gada 31. martam.";

1.8. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160

Klienta saistību veidu kodu saraksts

Klienta saistību veids Kods
1 2
Pārsnieguma kredīts

(norēķinu konta debeta atlikums (overdraft))

15
Atjaunojamais kredīts

(aizdevums ar šādām pazīmēm: a) klients var izmantot vai izņemt no norēķinu konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam bez iepriekšējas paziņošanas kreditoram; b) pieejamā aizdevuma summa var palielināties un samazināties, klientam līdzekļus aizņemoties vai atmaksājot; c) aizdevums var tikt izmantots atkārtoti; d) tas nav norēķinu karšu kredīts vai pārsnieguma kredīts)

21
Kredītlīnija

(aizdevums ar šādām pazīmēm: a) klients var izmantot vai izņemt no norēķinu konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam bez iepriekšējas paziņošanas kreditoram; b) aizdevums var tikt izmantots atkārtoti; c) tas nav norēķinu karšu kredīts, pārsnieguma kredīts vai atjaunojamais kredīts)

22
Reversais repo darījums

(līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu)

30
Vekselis

(aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus klienta vietā trešai personai; t.sk. akceptēts klienta vekselis, par kuru klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40
Finanšu līzings 50
Norēķinu kartes kredīts

(aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem, t.i., izmantojot norēķinu karti ar atliktā debeta funkciju (norēķinu karti, kas nodrošina norēķinu karšu bezprocentu kredītu) vai kredītkarti (norēķinu karti ar kredīta funkciju, kuras ietvaros izsniegts norēķinu karšu bezprocentu kredīts un procentu kredīts)

60
Patēriņa kredīts

(aizdevums mājsaimniecībai, kas izsniegts tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei vai samaksai par pakalpojumiem, piemēram, medicīnisko aprūpi vai ceļojumu, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas gūšanu, un kas nav klasificējams atbilstoši šā kodu saraksta kodiem "15", "21", "22", "50" vai "60")

70
Kredīts mājokļa iegādei

(aizdevums mājsaimniecībai mājokļa (zemes, mājas, dzīvokļa, kas paredzēts cilvēku izmitināšanai, kā arī saimniecības ēkas, piemēram, pagraba, garāžas, klēts, šķūņa) iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam)

80
Kredīts nekustamā īpašuma iegādei

(aizdevums juridiskajai personai nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam)

81
Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām

(aizdevums, kas izsniegts, pamatojoties uz rēķiniem vai citiem dokumentiem, kas dod tiesības saņemt preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījumu ieņēmumus, t.sk. faktoringa darījums ar regresa tiesībām)

90
Pārējie kredīti

(aizdevums, kurš saskaņā ar šo kodu sarakstu neatbilst nevienam citam klienta saistību veidam, t.sk. kredīts mājsaimniecībai (t.sk. pašnodarbinātajai personai), kura mērķis ir komercdarbības uzsākšana vai veicināšana vai cita ilgtermiņa ieguldījuma projekta finansēšana)

95
Operatīvais līzings (noma) 110
Galvojums (garantija) 120
Akreditīvs (kredītvēstule) 130
Vairākiespēju līgums (multi-option facility)

(līgums, kura ietvaros klientam ir tiesības saņemt dažādus iepriekš līgumā atrunātus finanšu pakalpojumus ar kredītrisku noteiktā limita ietvaros)

140
Studiju kredīts

(aizdevums studējošajam studiju maksas segšanai, kas ir garantēts ar valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, vai starptautisko finanšu institūciju finansēto garantijas vai portfeļgarantijas finanšu instrumentu)

150
Studējošā kredīts

(aizdevums studējošā sociālo vajadzību nodrošināšanai, kas ir garantēts ar valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, vai starptautisko finanšu institūciju finansēto garantijas vai portfeļgarantijas finanšu instrumentu)

160 ";

1.9. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160

Klienta saistību mērķu kodu saraksts

Klienta saistību mērķis Kods
1 2
Mājokļa nekustamā īpašuma iegāde1

(mājokļa nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kā arī juridiskās personas veikta tāda mājokļa nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno izīrēt vai pārdot kā mājokli)

20
Mājoklis paša lietošanai, pirmoreiz izmantojot aizdevumu (first-time buyer; owner-occupied)

(fiziskās personas veikta mājsaimniecības vajadzībām paredzēta mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts, kura finansēšanai attiecīgā fiziskā persona pirmo reizi izmantojusi aizdevumu mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un remontam)

21
Mājoklis paša lietošanai (owner-occupied)

(fiziskās personas veikta mājsaimniecības vajadzībām paredzēta mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts)

22
Mājoklis izīrēšanai (buy-to-let)

(fiziskās personas veikta tāda mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno izīrēt, gūstot ienākumus;

juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno izīrēt kā mājokli)

23
Mājoklis pārdošanai

(fiziskās personas veikta tāda mājokļa iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno pārdot kā mājokli;

juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kuru tā plāno pārdot kā mājokli)

24
Sociālais dzīvoklis vai sociālā dzīvojamā māja

(juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš atbilst likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" noteiktajam sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās mājas statusam)

25
Komerciāla nekustamā īpašuma iegāde1

(tāda nekustamā īpašuma, iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš nav uzskatāms par mājokli)

30
Komerciāls nekustamais īpašums paša lietošanai

(fiziskās vai juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma, kas nav uzskatāms par mājokli, iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš tiks izmantots komercdarbības veikšanai, bet nav paredzēts iznomāšanai citām personām ieņēmumu gūšanas nolūkos)

31
Komerciāls nekustamais īpašums iznomāšanai

(fiziskās vai juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma, kas nav uzskatāms par mājokli, iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš tiks izmantots iznomāšanai citām fiziskajām vai juridiskajām personām ieņēmumu gūšanas nolūkos)

32
Komerciāls nekustamais īpašums pārdošanai

(fiziskās vai juridiskās personas veikta tāda nekustamā īpašuma iegāde, rekonstrukcija un remonts, kurš nav uzskatāms par mājokli un kuru tā plāno pārdot kā komercīpašumu)

33
Maržinālais kredīts

(vērtspapīru pirkšana, pārdošana, glabāšana vai tirgošana)

40
Parāda finansējums1

(klienta saistību, kuras nav samaksātas vai kurām beidzas termiņš, samaksa un pārfinansēšana)

50
Parāda finansējums, izņemot klienta saistību nekustamā īpašuma iegādei pārfinansēšanai

(klienta saistību samaksa un pārfinansēšana, izņemot tādas klienta saistības, kuru mērķis ir nekustamā īpašuma (mājokļa vai komerciāla nekustamā īpašuma) iegāde, rekonstrukcija un remonts)

51
Parāda finansējums klienta saistību nekustamā īpašuma iegādei pārfinansēšanai

(tādu klienta saistību samaksa un pārfinansēšana, ja attiecīgo klienta saistību mērķis ir nekustamā īpašuma (mājokļa vai komerciāla nekustamā īpašuma) iegāde, rekonstrukcija un remonts)

52
Imports

(preču pirkšana un pakalpojumu saņemšana no nerezidentiem)

60
Eksports

(preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana nerezidentiem)

70
Ieguldījumi būvniecībā

(ēku, t.sk. mājokļu, būvniecība, infrastruktūras izveide un rūpniecisko iekārtu iegāde)

80
Kredīts apgrozāmiem līdzekļiem

(juridiskās personas naudas plūsmas, t.sk. apvienoto eksporta un importa darījumu maksājumu, pārvaldība)

90
Izglītība

(studiju maksas vai studējošā sociālo vajadzību nodrošināšana)

100
Citi mērķi 110

___________________________
1 Izmantojams tikai tad, ja ziņas par klienta saistībām reģistrā iekļautas līdz 2020. gada 30. septembrim.";

1.10. izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160

Klienta saistību statusa pazīmju kodu saraksts

Klienta saistību statusa pazīme Kods
Normālas klienta saistības (klienta saistībām netiek piemēroti mainīti nosacījumi vai pārskatīšanas pasākumi) 10
Klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem 15
aizdevuma termiņa pagarināšana A
aizdevuma maksājumu atlikšana B
procentu kapitalizācija C
procentu likmes samazināšana D
procentu likmes palielināšana E
nodrošinājuma pārņemšana daļējai aizdevuma atmaksai F
klienta aizstāšana vai papildu klienta galvinieka iesaistīšana G
procentu likmes veida maiņa H
aizdevuma valūtas maiņa I
papildu nodrošinājuma piesaistīšana J
cits K
aizdevuma mērķa maiņa L
Pārskatītas klienta saistības ar citiem grozītiem noteikumiem 20
aizdevuma termiņa pagarināšana A
aizdevuma maksājumu atlikšana B
procentu kapitalizācija C
procentu likmes samazināšana D
procentu likmes palielināšana E
nodrošinājuma pārņemšana daļējai aizdevuma atmaksai F
klienta aizstāšana vai papildu klienta galvinieka iesaistīšana G
procentu likmes veida maiņa H
aizdevuma valūtas maiņa I
papildu nodrošinājuma piesaistīšana J
cits K
aizdevuma mērķa maiņa L
Pārskatītas klienta saistības ar mainītu procentu likmi, kas zemāka par tirgus procentu likmi 21
Pārskatītas (daļēji vai pilnībā refinansētas) klienta saistības 22
Klienta saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā 30 ";

1.11. izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160

Nodrošinājuma veidu kodu saraksts

Nodrošinājuma veids Kods
1 2
Pirmā hipotēka uz mājokli 10
Cita hipotēka uz mājokli 11
Pirmā hipotēka uz mājokli, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā) 15
Cita hipotēka uz mājokli, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā) 16
Pirmā hipotēka uz komerciālo nekustamo īpašumu, izņemot birojus un komerciālās telpas 20
Cita hipotēka uz komerciālo nekustamo īpašumu, izņemot birojus un komerciālās telpas 21
Pirmā hipotēka uz biroju un komerciālajām telpām 25
Cita hipotēka uz biroju un komerciālajām telpām 26
Pirmā hipotēka uz zemes gabalu 30
Cita hipotēka uz zemes gabalu 31
Pirmā hipotēka uz zemes gabalu, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā) 35
Cita hipotēka uz zemes gabalu, kas nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā) 36
Cita veida hipotēka 40
Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri tiek kotēti regulētā tirgū 51
Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri netiek kotēti regulētā tirgū 52
Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kuri tiek kotēti regulētā tirgū 61
Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kuri netiek kotēti regulētā tirgū 62
Komercķīla 70
Centrālās valdības galvojums (garantija) 81
Centrālās valdības galvojums (garantija) mājokļu iegādes atbalstam 811
Centrālās valdības galvojums (garantija) mājokļu iegādes atbalstam kā portfeļgarantija 812
Centrālās valdības galvojums (garantija) komersantu atbalstam 813
Centrālās valdības galvojums (garantija) komersantu atbalstam kā portfeļgarantija 814
Centrālās valdības galvojums (garantija) studējošo atbalstam 815
Centrālās valdības galvojums (garantija) studējošo atbalstam kā portfeļgarantija 816
Centrālās valdības galvojums (garantija) privātmāju energoefektivitātes atbalstam kā portfeļgarantija 817
Centrālās valdības galvojums (garantija) citas valsts atbalsta programmas ietvaros 819
Kredītiestādes galvojums (garantija) 82
Vietējās valdības galvojums (garantija) 83
Cits galvojums (garantija) 80
Kredītu atvasinātie instrumenti 84
Naudas līdzekļi un noguldījums 90
Dzīvības apdrošināšanas polise 91
Pircēju un pasūtītāju parādi 92
Zelts 93
Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu apliecības vai daļas 94
Aizdevums, t.sk. kredītprasība 95
Cits fiziskais nodrošinājums 120
Cits nodrošinājuma veids, kas nav iekļauts nevienā no citiem šajā kodu sarakstā minētajiem veidiem 100 ";

1.12. izteikt 12. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 160

Atsauces procentu likmes vērtību kodu saraksts

Atsauces procentu likmes vērtība Kods
Nav piemērojama 10
EURIBOR 20
USD LIBOR 30
GBP LIBOR 40
EUR LIBOR 50
JPY LIBOR 60
CHF LIBOR 70
MIBOR 80
Cita vienkāršā atsauces procentu likme 90
Euro īstermiņa procentu likme (€STR) 100
Vairākas atsauces procentu likmes 110 ";

1.13. papildināt 16. pielikuma tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:

" Nav piemērojama 190 ".

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Z. Razmusa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 177Pieņemts: 20.01.2020.Stājas spēkā: 01.04.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312098
01.04.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)