Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 170

Rīgā 2019. gada 28. martā

Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma
10., 13., 17. pantu, 18. panta trešo daļu,
24. panta otro daļu un piektās daļas 1. punktu,
31. panta ceturto daļu, 38. panta piekto daļu,
39. panta ceturto daļu un 40. panta trešo daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 17 un Nr. 144) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 6.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7.1 reģistrācijas numura veids;";

1.2. papildināt 12.3.53. apakšpunktu aiz vārda "statusa" ar vārdu "pazīmes";

1.3. papildināt 45. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda kodu "66".";

1.4. papildināt 47. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", norāda attiecīgās starptautiskās institūcijas identifikatoru saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto sarakstu, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regulas (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) (tālāk tekstā - ECB Regula 2016/867) prasībām.";

1.5. papildināt ar 3.2.7.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.2.7.1 Reģistrācijas numura veids

47.1 Ziņu "Reģistrācijas numura veids" reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

47.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numura veids", norāda klienta vai klienta galvinieka reģistrācijas numura veidu attiecīgajā valstī saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto sarakstu, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši ECB Regulas 2016/867 prasībām.";

1.6. papildināt 49. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.";

1.7. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Iekļaujot reģistrā ziņu "Juridiskā forma", norāda klienta vai klienta galvinieka juridisko formu attiecīgajā valstī saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto sarakstu, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši ECB Regulas 2016/867 prasībām. Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.";

1.8. 57. punktā:

1.8.1. aizstāt vārdus "valsts kodu saskaņā ar standartu ISO3166" ar vārdiem "pastkastītes numuru (ja tāda ir)";

1.8.2. papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.";

1.9. papildināt 60., 62., 64. un 66. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja klients vai klienta galvinieks ir starptautiskā institūcija, ziņu reģistrā neiekļauj.";

1.10. izteikt 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Iekļaujot reģistrā ziņu "Zaudējumu apjoms", norāda reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka aprēķināto klienta saistību pamatsummas un procentu kopsummu euro, kuru reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks norakstījis zaudējumos no klienta saistību sākuma datuma līdz zaudējumos norakstīšanas brīdim. Ja pēc klienta saistību pamatsummas un procentu norakstīšanas reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks atguvis norakstīto pamatsummu vai procentus vai kādu to daļu, zaudējumu apjomu samazina par atgūto summu.";

1.11. aizstāt 143. punktā vārdu "starptautiska" ar vārdu "starptautiskā";

1.12. svītrot 154. un 161. punktu;

1.13. aizstāt 167. punktā vārdu "četrām" ar vārdu "sešām" un skaitli "0.0050" ar skaitli "0.005000";

1.14. aizstāt 169., 171. un 175. punktā vārdu "četrām" ar vārdu "sešām";

1.15. aizstāt 217. punktā vārdus "ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē" ar vārdiem "ja reģistrā iekļauta ziņa "Procentu likme"";

1.16. izteikt 231. punktu šādā redakcijā:

"231. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība", norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību kalendārā mēneša beigās pēc noteikta laika brīža (point-in-time) metodes. Ja klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto tikai ciklu aptverošo (through-the-cycle) metodi, norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību kalendārā mēneša beigās pēc ciklu aptverošās metodes, vienlaikus iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi". Klienta saistību nepildīšanas varbūtību izsaka kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta. Piemēram, 0.05 procenti atbilst decimāldaļskaitlim 0.000500.";

1.17. izteikt 234. punktu šādā redakcijā:

"234. Iekļaujot reģistrā ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā", norāda iespējamo zaudējumu klienta saistību nepildīšanas gadījumā attiecību pret klienta saistību faktisko atlikumu kalendārā mēneša beigās, izsakot to kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta.";

1.18. svītrot 248. punkta otro teikumu;

1.19. aizstāt 259. punktā vārdus un skaitļus "Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 10. un 11. punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulas (ES) Nr. 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012, 2. panta 9. un 10. punktu";

1.20. papildināt 265. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"attiecībā uz pasākumiem, kuri piemēroti attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros. Ja klienta saistību statusa pazīme norādīta saskaņā ar "Klienta saistību statusa pazīmju kodu sarakstu" (6. pielikums) atbilstoši kodam "15" ("klienta saistības ar mainītiem nosacījumiem") vai kodam "20" ("pārskatītas klienta saistības ar citiem grozītiem noteikumiem"), bet attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nav veikti nekādi pasākumi, kurus raksturotu kāda no apakšpazīmēm, apakšpazīmi nenorāda.";

1.21. izteikt 3.5.3.53. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3.5.3.53. Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums";

1.22. aizstāt 266. punktā vārdus "statusa noteikšanas" ar vārdiem "statusa pazīmes noteikšanas";

1.23. izteikt 267. punktu šādā redakcijā:

"267. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums", norāda datumu, kurā klienta saistības klasificētas atbilstoši klienta saistību statusa pazīmei.";

1.24. izteikt 354.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"354.4. interaktīvi, autentificējoties reģistra elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv) ar klientam vai klienta galviniekam, kas ir fiziskā persona, vai juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pārstāvim Latvijā izsniegtu šādu elektroniskās identifikācijas līdzekli:

354.4.1. personas apliecību;

354.4.2. Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā paredzēto citu kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka;

354.4.3. Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas Nr. 910/2014/ES par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, izpratnē, kura pieņemšanu nodrošina Latvijas Banka.";

1.25. svītrot 374. punktu;

1.26. izteikt 383. punktu šādā redakcijā:

"383. Mēneša maksas par reģistra izmantošanu apjomu nākamajiem sešiem kalendārajiem mēnešiem nosaka kalendārā pusgada beigās saskaņā ar šo noteikumu 387. punkta nosacījumiem, ņemot vērā reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļauto ziņu par klienta saistībām skaitu, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummu šā kalendārā pusgada beigās.";

1.27. 384. un 385. punktā:

1.27.1. aizstāt vārdus "klientu saistību faktiskajam atlikumam" ar vārdiem "klienta saistību skaitam, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummai";

1.27.2. aizstāt vārdus "šo klientu saistību atlikumu" ar vārdiem "minēto kritēriju skaitliskajām vērtībām";

1.28. izteikt 387. punktu šādā redakcijā:

"387. Mēneša maksa par reģistra izmantošanu ir šāda.

Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra
dalībnieka klienta saistību skaits
Mēneša maksa par reģistra izmantošanu (euro)*
No 1 līdz 100 5.00
No 101 līdz 200 8.00
No 201 līdz 1 000 10.00
No 1 001 līdz 3 000 15.00
No 3 001 līdz 10 000 25.00
No 10 001 līdz 30 000 70.00
No 30 001 līdz 70 000 100.00
No 70 000.01 līdz 110 000 150.00
No 110 001 līdz 130 000 250.00
No 130 001 280.00
Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka klienta saistību
faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsumma
Mēneša maksa par reģistra izmantošanu (euro)*
No 0.01 euro līdz 45 000.00 euro 5.00
No 45 000.01 euro līdz 80 000.00 euro 10.00
No 80 000.01 euro līdz 150 000.00 euro 15.00
No 150 000.01 euro līdz 1 500 000.00 euro 20.00
No 1 500 000.01 euro līdz 15 000 000.00 euro 50.00
No 15 000 000.01 euro līdz 80 000 000.00 euro 100.00
No 80 000 000.01 euro līdz 150 000 000.00 euro 120.00
No 150 000 000.01 euro līdz 800 000 000.00 euro 300.00
No 800 000 000.01 euro līdz 1 500 000 000.00 euro 500.00
No 1 500 000 000.01 euro 550.00

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.";

1.29. papildināt ar 416.-418. punktu šādā redakcijā:

"416. Latvijas Banka 2019. gada 1. aprīlī:

416.1. pārsauc ziņu "Klienta saistību statusa noteikšanas datums" par ziņu "Klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums";

416.2. izsaka līdz 2019. gada 1. aprīlim reģistrā iekļauto ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība" un ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" vērtības atbilstoši formātam kā decimāldaļskaitli ar sešām zīmēm aiz punkta.

417. Ja reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 1. aprīlim iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un 2019. gada 1. aprīlī šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 30. aprīlim pārbauda un aktualizē reģistrā iekļauto ziņu "Reģistrācijas valsts kods", ziņu "Reģistrācijas numurs", ziņu "Reģistrācijas datums", ziņu "Juridiskā forma", ziņu "Juridiskā adrese", ziņu "Tautsaimniecības nozare", ziņu "Kategorija", ziņu "Tiesvedības statuss" un ziņu "Tiesvedības statusa noteikšanas datums".

418. Reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņu "Reģistrācijas numura veids", sākot ar 2019. gada 1. jūliju. Ja reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 1. jūlijam iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un 2019. gada 1. jūlijā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks līdz 2019. gada 30. septembrim iekļauj reģistrā ziņu "Reģistrācijas numura veids".";

1.30. svītrot 2. pielikumā vārdus "tiek pārskatītas vai" un skaitļus un vārdu ""20", "21", "22" vai";

1.31. svītrot 6. pielikumā vārdu "sākotnējais" (attiecīgā dzimtē un locījumā);

1.32. svītrot 28. un 29. pielikumā vārdus un zīmes "Oficiālā elektroniskā adrese: ______".

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 28.03.2019.Stājas spēkā: 01.04.2019.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2019. OP numurs: 2019/64.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305907
01.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)