Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 703

Rīgā 2017. gada 28. novembrī (prot. Nr. 59 20. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumam "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" (turpmāk – apakšpasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

2. Atbalstu dotāciju veidā sniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013).

3. Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.

3.1 Lauku atbalsta dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru), lai, administrējot pasākumu, varētu identificēt personu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā fiziskās personas datus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

4. Noteikumos lietoti šādi termini:

4.1. sadarbība – sadarbība starp vismaz divām neatkarīgām pusēm, lai apmainītos ar zināšanām vai sasniegtu kopīgu mērķi, pamatojoties uz darba dalīšanu un kopīgi nosakot sadarbības projekta tvērumu, dodot ieguldījumu tā īstenošanā un dalot projekta risku un rezultātus. Par sadarbību neuzskata pētniecības pakalpojumu sniegšanu;

4.2. sadarbības partneri – neatkarīgas līgumslēdzēju puses, kas savā starpā noslēgušas sadarbības līgumu par projekta īstenošanu un nodrošina efektīvu sadarbību. Šo noteikumu izpratnē sadarbības partneri ir:

4.2.1. mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai;

4.2.2. biedrība vai nodibinājums;

4.3. sadarbības līgums – līgums, kas noslēgts starp sadarbības partneriem;

4.4. vadošais partneris – darba grupas partneris, kas ir tiesīgs pārstāvēt sadarbības partnerus, iesniegt projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā, saņemt atbalstu un nodrošināt tālāku finansējuma novirzīšanu sadarbības partneriem atbilstoši to īstenotajām darbībām, kā arī vadīt un koordinēt projekta īstenošanu. Vadošais partneris ir atbildīgs par projekta plānoto rezultātu sasniegšanu;

4.5. lauku tūrisma pakalpojums – mērķtiecīga darbība lauku teritorijā tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai;

4.6.  lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

5. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

6. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim. Maksimālais projektu īstenošanas termiņš ir pieci gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

7. Apakšpasākumā atbalsta šādas darbības:

7.1. lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, īpaši saistībā ar kultūru un lauku amatniecību, kā arī kulināro tūrismu;

7.2. lauku tūrisma pakalpojumu mārketings un mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē;

7.3. jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana.

8. Apakšpasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minēto darbību var īstenot ārpus Latvijas teritorijas.

9. Atbalsta pretendents ir sadarbības grupa, kuru veido šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētie sadarbības partneri.

10. Biedrība un nodibinājums, lai organizētu un veicinātu sadarbību starp šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajām personām, var iesaistīties projekta īstenošanā kā sadarbības partneris, bet labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajām personām.

11. Nosakot šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera atbilstību mikrouzņēmuma kategorijai, ņem vērā saistītos uzņēmumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

12. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

12.1. tas veido jaunu sadarbību starp vismaz diviem neatkarīgiem sadarbības partneriem, kas savstarpēji nav saistīti (izņemot biedrības vai nodibinājumus), ievērojot šo noteikumu 9. punktu;

12.2. ir noslēgts sadarbības līgums starp sadarbības partneriem;

12.3. tas darbojas lauku tūrisma pakalpojuma jomā.

13. Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajā sadarbības līgumā:

13.1. paredz sadarbības partneru funkciju sadali projekta īstenošanā, sadarbības partneru pienākumus un atbildību, kā arī nosaka sadarbības grupas vadošo partneri;

13.2. apliecina vadošā partnera tiesības pārstāvēt sadarbības grupu, iesniegt projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā, saņemt atbalstu un nodrošināt tālāku finansējuma novirzīšanu sadarbības partneriem atbilstoši to veiktajām darbībām, kā arī koordinēt projekta īstenošanu;

13.3. paredz finansējuma sadali, norēķinu kārtību starp sadarbības partneriem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas;

13.4. paredz līguma laušanas nosacījumus;

13.5. nosaka de minimis atbalsta sadalījumu starp visiem sadarbības partneriem atbilstoši ieguldījumam projektā;

13.6. ietver nosacījumus un kārtību, kādā sadarbības partneris var izstāties no sadarbības grupas.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

14. Lauku atbalsta dienests vērtē sadarbības partneru grupas atbilstību projekta mērķim.

15. Ja projektā paredzētas šo noteikumu 34.8. apakšpunktā minētās izmaksas, kam piemēro būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, sadarbības partneri vienojas par investīcijas (ieguldījumu) īpašnieku un norāda to sadarbības līgumā.

16. Katrs sadarbības partneris sniedz ieguldījumu sadarbības projekta īstenošanā un dalās projekta riskā un rezultātos. Katram sadarbības partnerim projekta īstenošanā ir savas attiecināmās izmaksas.

17. Sadarbības partneris iesaistās projekta īstenošanā ar savā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu dēļ finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

18. Vadošais partneris un sadarbības partneri visus ar projekta īstenošanu saistītos darījumus atspoguļo atsevišķā grāmatvedības uzskaites sistēmā vai ievieš atbilstošu grāmatvedības kodu. Vadošais partneris un sadarbības partneri informāciju par darījumiem iespēju robežās reģistrē elektroniski un dara to pieejamu pēc kompetento dienestu pieprasījuma.

19. Ja kāds no sadarbības partneriem pārtrauc savu darbību sadarbības grupā, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu sadarbības partneri, kas pārņem aizstājamā sadarbības partnera saistības un pienākumus.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

19.1 Sadarbības grupa uzskatāma par jaunu atbalsta saņēmēju, ja sadarbības partneri tajā ir mainījušies vairāk nekā par 70 procentiem.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

20. Projekta īstenošanas laikā atbalsta pretendents jebkuras strukturālas izmaiņas sadarbības grupā iepriekš saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu.

21. Pasākumā sniegtais atbalsts par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar pārklāties ar atbalstu no citiem līdzīgiem atbalsta pasākumiem.

22. Īstenojot projektu, atbalsta saņēmējam ir jāveicina tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamība vienlīdzīgi visām iedzīvotāju grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

23. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

24. Atbalstu nepiešķir:

24.1. jau uzsāktu projektu īstenošanai un īstenotām darbībām;

24.2. atbalsta pretendentam, kura sadarbības partneris pasākumā darbojas vairāk nekā trijos projektos.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

III. Pieteikšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

25. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

25.1. projekta iesniegumu (1. pielikums);

25.2. katra sadarbības partnera deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

25.3. šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētā katra sadarbības partnera deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

25.4. katra sadarbības partnera uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem;

25.5. katra sadarbības partnera apliecinājumu par darbību lauku tūrisma pakalpojuma jomā, bukletu vai izdruku no tīmekļvietnes vai rēķinu kopijas par sniegtajiem pakalpojumiem;

25.6. ja apakšpasākuma mērķa sasniegšanai sadarbības projektā paredzēta stacionāro reklāmas, informācijas objektu vai labiekārtojuma elementu novietošana vai jaunu būvniecība:

25.6.1. rakstisku vienošanos vai līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas objektu novietošanu vai jaunu būvniecību vismaz uz septiņiem gadiem no sadarbības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

25.6.2. saskaņojumu no būvvaldes par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas objektu uzstādīšanu vai jaunu būvniecību;

25.6.3. (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592);

25.6.4. būvniecības izmaksu tāmi;

25.6.5. šo noteikumu 25.6.2. un 25.6.4. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.7.  šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētā sadarbības līguma kopiju;

25.8.  (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592);

25.9. prasmju un kvalifikācijas aprakstu projekta īstenošanā iesaistītajam personālam, kas atbild par projekta vadību un mārketinga pasākumiem;

25.10. (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592).

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

25.1 Šo noteikumu 25.6.1., 25.6.2. un 25.6.4. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas atbalsta pretendents ir tiesīgs iesniegt Lauku atbalsta dienestā papīra formā, uzrādot oriģinālus.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

26. Pirms tiek uzsāktas projektā plānotās darbības vai noslēgts līgums ar paredzēto piegāžu vai pakalpojuma sniedzēju, sadarbības partneris iesniedz saskaņošanai Lauku atbalsta dienestā iepirkumu dokumentāciju, tostarp cenu aptauju. Uzsākt projektā plānotās darbības vai noslēgt līgumu ar paredzēto piegāžu vai pakalpojuma sniedzēju var tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma. Šo nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja iepirkuma kopējā summa nepārsniedz 5000 euro.

27. Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus izvērtē pēc šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem un sarindo atbilstoši iegūto punktu skaitam. Ja projektu atlasē iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kas aptver lielāku sadarbības partneru skaitu. Ja vēlreiz tiek saņemts vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kurā sadarbības partneru kopējais vidējais darbības laiks lauku tūrisma pakalpojumu jomā ir visilgākais un neviens no tā partneriem nav saņēmis publisko finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

28. Attiecināmo izmaksu summa vienam projektam nepārsniedz 150 000 euro, ievērojot de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

29. Atbalsta intensitāte ir 80 procentu no attiecināmajām izmaksām.

30. Vienā projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas nepārsniedz 70 procentus no sadarbības grupas partneru pēdējā noslēgtā gada kopējā apgrozījuma.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

31. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

32. Ja atbalsta pretendents projektu īsteno vienā posmā, tas, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas uzsākšanas, visā projekta īstenošanas periodā vienu reizi kalendāra gadā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par projekta īstenošanas darbībām (4. pielikums).

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

33. Atbalsta pretendents pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopā ar pārskatu par projekta īstenošanas darbībām (4. pielikums) un projekta mērķa sasniegšanu apliecinošiem materiāliem.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

34. Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

34.1. (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592);

34.2. atlīdzība par darba veikšanu un projekta koordinācijas izmaksas apakšpasākuma mērķa sasniegšanai – ne vairāk kā 40 procentu no attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, ievērojot Darba likumā noteikto normālo darba laiku;

34.3. pamatlīdzekļu (piemēram, iekārtu vai transporta) noma, ciktāl tos izmanto apakšpasākuma mērķu sasniegšanai, lai nodrošinātu attiecīgās darbības īstenošanu projekta norises laikā, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu. Pamatlīdzekļus iznomā uz tāda līguma pamata, ar kuru iznomātājs par vienu vai vairākiem nomas maksājumiem nodod nomniekam tiesības lietot aktīvu noteiktu laikposmu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un nenododot visus aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzību. Transporta noma nepārsniedz 150 euro mēnesī;

34.4. (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592);

34.5. darba telpu izmaksas attiecīgās darbības īstenošanai projekta norises laikā;

34.6. no trešajām personām iepirktu ārējo pakalpojumu izmaksas, tajā skaitā e-pakalpojumu un datubāzu izveidošanas un attīstības izmaksas, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti apakšpasākuma mērķu sasniegšanai:

34.6.1. semināru, konferenču, apmācību un izstāžu rīkošanas izmaksas un dalības izmaksas pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

34.6.2. tulkošanas izmaksas;

34.6.3. publicitātes un informācijas izplatīšanas izmaksas, tajā skaitā reprezentācijas izdevumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu;

34.7. reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanas izmaksas, ievērojot normatīvo aktu prasības par reklāmas objektu izvietošanu, kā arī labiekārtojuma elementu izmaksas apakšpasākuma mērķa sasniegšanai;

34.8. būvniecības izmaksas atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāru reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanai;

34.9. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajai darbībai – arī sadarbības partneru komandējuma izmaksas, kas saistītas ar sadarbības grupas projektā paredzēto produktu piedāvājumu izpēti vai īstenošanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

35. Apakšpasākumā nav pieļaujams nomas līgums starp viena projekta sadarbības partneriem.

36. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

36.1. pamatlīdzekļu, piemēram, iekārtu, tehnikas, transportlīdzekļu vai velkamo transportlīdzekļu, iegāde;

36.2. būvniecības izmaksas, izņemot šo noteikumu 34.8. apakšpunktā minētās izmaksas;

36.3. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

36.4. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

36.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

36.6. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

36.7. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

36.8. pievienotās vērtības nodoklis, ja to var atgūt nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

36.9. izmaksas, kas radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

36.10. izmaksas, kas saistītas ar pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, reklamējot produktu ar konkrētu preču zīmi. Produktu preču zīmes var būt pamanāmas produktu demonstrāciju vai degustāciju laikā un uz informācijas un reklāmas materiāliem, ja tiek ievērots nediskriminācijas princips un netiek mainīts apakšpasākuma vispārējais raksturs, kas nedrīkst būt vērsts uz konkrētu preču zīmi;

36.11. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

36.12. ieguldījumi natūrā;

36.13. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 35. un 45. pantu.

37. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās tirgus cenas, kā arī darbības īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

VI. De minimis atbalsta nosacījumu piemērošana

38. De minimis atbalstu sadala starp visiem sadarbības partneriem atbilstoši sadarbības līgumam pēc projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

39. Piešķirtais atbalsts pēdējo triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru vienam vienotam uzņēmumam atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

40. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

41. Atbalstu piešķir pretendentam, ja tas nesaņem vai neparedz saņemt de minimis vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

42. Ja atbalsta pretendents darbojas kādā no regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajām nozarēm, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

43. Saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 atbalstu nepiešķir, ja pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

44. Atbalsta saņēmējs un Lauku atbalsta dienests informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

VII. Projekta uzraudzība

45. Ja projektā paredzētas šo noteikumu 34.8. apakšpunktā minētās izmaksas, kurām piemēro būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, tām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 71. panta 1. punkta trešo daļu tiek piemērots trīs gadu uzraudzības periods.

46. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

47. Ja atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas laikā vai uzraudzības periodā saskaņā ar šo noteikumu 34.8. apakšpunktu īstenotos ieguldījumus neizmanto projektā paredzētajam mērķim, Lauku atbalsta dienests pieprasa atmaksāt atbalstu par šiem ieguldījumiem.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 703

(Pielikums grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" (turpmāk – apakšpasākums) projekta iesniegums

Projekta nosaukums:  
Projekta iesniedzējs – vadošais partneris:  
Projekta identifikācijas Nr.1:  
Projekta iesniegšanas datums1:  

1 Aizpilda Lauku atbalsta dienests

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ (norādīt vispārēju informāciju par atbalsta pretendentu – sadarbības grupas katru sadarbības partneri)

Sadarbības partneru skaits:  
 
Informācija par partneri (-iem) 2
   
Partnera nosaukums:  
   
Saimnieciskās darbības veicēja lielums3  
   
Reģistrācijas numurs/
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
 
   
Juridiskā darbības forma4:  
LAD klienta numurs:  
       

Juridiskā adrese:

Iela: Māju nosaukums: Nr./dzīvokļa Nr.:
     
Republikas pilsēta: Novads: Novada pilsēta vai pagasts:
     
Pasta indekss:  
E-pasta adrese:  
Tīmekļa vietne:  

Kontaktinformācija:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:  
Ieņemamais amats:  
Tālruņa numurs:  
E-pasta adrese:  

Korespondences adrese
(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)

Iela: Māju nosaukums: Nr./dzīvokļa Nr.:
     
Republikas pilsēta: Novads: Novada pilsēta vai pagasts:
     
Pasta indekss:  
Darbības ilgums nozarē5  
Neto apgrozījums pēdējos trijos gados Gads      
Vērtība      
LAP 2007.–2013. gada pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saņemts publiskais finansējums, EUR6  
Ja publiskais finansējums saņemts, norāda projekta Nr.  
Piešķirtais de minimis atbalsts7  

2 Informāciju norāda par katru partneri.

3 Atzīmē atbilstošo statusu saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 1. pielikumu. Ja sadarbības partneris ir biedrība vai nodibinājums, informāciju nenorāda.

4 Norāda, vai sadarbības partneris ir IK, SIA, biedrība vai nodibinājums, vai fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs u.c.

5 Norāda fiskālo gadu skaitu, kuros ir gūti ieņēmumi no tūrisma pakalpojumu sniegšanas.

6 Norāda saņemtā publiskā finansējuma apmēru (euro).

7 Informācija par de minimis atbalstu, ko piešķir vienam vienotam uzņēmumam, kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados.

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta finansējums (norādīt projekta kopējo finansējumu, euro)

 

B.2. Projekta izpildes termiņi

Sākuma datums datums mēnesis gads Beigu datums datums mēnesis gads
           

B.3. Projekta īstenošanas vieta

Visa Latvijas teritorija8
Projekta īstenošanas adrese9  
Statistiskais reģions  
Republikas pilsēta vai novads  
Novada pilsēta vai pagasts  
Iela  
Mājas nosaukums/Nr./
dzīvokļa Nr.
 
Pasta indekss  
Kadastra numurs vai apzīmējums  
Pasākuma/notikuma nosaukums  
Ārpus Latvijas teritorijas10
Valsts  
Pilsēta/ciemats/apdzīvota vieta  
Pasākuma/notikuma nosaukums  

8 Ja norāda, ka projektu īsteno visā Latvijas teritorijā, zemākie lauki nav jāpilda.

9 Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese; ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļauj papildu tabulu (-as).

10 Ja norāda, ka projektu īsteno ārpus Latvijas teritorijas, aizpilda zemākos laukus.

B.4. Projekta īstenošanas darbības

Darbība Aizpilda "jā", ja attiecīgā darbība tiek īstenota
Lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, īpaši saistībā ar kultūru un lauku amatniecību, kulināro tūrismu  
Lauku tūrisma pakalpojumu mārketings un mārketinga kampaņas lauku tūrisma popularizēšanai lauku vidē  
Jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana  

B.5. Projekta mērķis

 

B.6. Projekta apraksts

B.6.1. Darbību apraksts un sagaidāmie rezultāti (vispārīgi)

 

B.6.2. Aadarbības partneru un projekta īstenošanā iesaistītā personāla izvēles pamatojums
 
B.6.3. Potenciālie labumu guvēji no projekta īstenošanas
 

B.7. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti (detalizēti)

Nr. p.k. 1 2 3 4 5 6
Projekta darbība11 Projekta darbības apraksts Ilgums (mēnešu skaits) Rezultāts Kopējās izmaksas (EUR) Iesaistītais partneris12
Skaits Mērvienība
               
                
               
               

11 Jānorāda visas projektā atbalstāmās darbības – gan tās, kas īstenotas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots īstenot pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

12 Norāda iesaistītā partnera nosaukumu atbilstoši A sadaļā norādītajam.

B.8. Projekta riska faktoru novērtējums

Projekta riska faktoru novērtējums
Nr. p.k. Riska faktors Riska faktora apraksts Iestāšanas varbūtība
(gandrīz droši, iespējams, reti)
Riska līmenis (augsts, viduvējs, zems) Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi
1. Finanšu        
2. Īstenošanas        
3. Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas        
4. Projekta vadības        

B.9. Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas (norādīt katra sadarbības partnera attiecināmas izmaksas)

Nr.
p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīciju
nosaukums

Sadarbības partneris

Mērvienība (m3/m2/m/ha/gab./
kompl./h)

Vienību skaits

Izmaksas par vienību, EUR

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums

(DD. MM. GGGG.)

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

 

1

2

3

4

5

6

7=
4×5

8=
4×6

9

10

11

12

13

1. Projekta koordinācijas izmaksas  
1.1.                          
1.2.                          
  Izmaksas kopā:      
2. Atlīdzība par darbu  
2.1.                          
2.2.                          
  Izmaksas kopā:      
3. Pamatlīdzekļu nomas izmaksas  
3.1.                          
3.2.                          
  Izmaksas kopā:      
4. Amortizācijas izmaksas  
4.1.                          
4.2.                          
  Izmaksas kopā:      
5. Darba telpu izmaksas  
5.1.                          
5.2.                          
  Izmaksas kopā:      
6. Ārējo pakalpojumu izmaksas  
6.1.                          
6.2.                          
  Izmaksas kopā:      
7. Semināru, konferenču, apmācības un izstāžu rīkošanas izmaksas un dalības izmaksas pasākumos  
7.1.                          
7.2.                          
  Izmaksas kopā:      
8. Tulkošanas izmaksas  
8.1.                          
8.2.                          
  Izmaksas kopā:      
9. Publicitātes un informācijas izplatīšanas izmaksas  
9.1.                          
9.2.                          
  Izmaksas kopā:      
10. Labiekārtojuma elementu, stacionāru reklāmu vai informācijas stendu uzstādīšanas izmaksas  
10.1.                          
10.2.                          
  Izmaksas kopā:      
11. Komandējuma izmaksas (7.3. apakšpunkts)  
11.1.                          
11.2.                          
  Izmaksas kopā:      
12.      
12.1.                          
12.2.                          
  Izmaksas kopā:      
  Izmaksas kopā:      

B.10. Pārējās neattiecināmās izmaksas (norādīt katra sadarbības partnera neattiecināmas izmaksas)

Sadarbības partneris:  
Neattiecināmo izmaksu pozīcijas Summa, EUR
   
   
KOPĀ  

B.11. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts
 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

neattiecas

1. Projekta iesniegums

oriģināls

     
2. Sadarbības līgums

kopija

     
3. Katra sadarbības partnera deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā13

oriģināls

     
4. Katra šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā noteiktā sadarbības partnera deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

oriģināls

     
5. Katra sadarbības partnera uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem

oriģināls

     
6. Katra sadarbības partnera apliecinājums par darbību lauku tūrisma pakalpojuma jomā (piemēram, buklets vai informācija par tīmekļvietnes adresi, rēķinu kopijas par sniegtajiem pakalpojumiem)

oriģināls

     
7. Ja projektā paredzēta iekārtu un aprīkojuma noma, – nomas līgums

kopija

     
8. Darba telpu nomas līgums

kopija

     
9. Projekta īstenošanā iesaistītā personāla prasmju un kvalifikācijas apraksts

oriģināls

     

Ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētajiem projektiem, – iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti

10. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     
11. Saņemtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopijas

     
12. Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     
13. Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti13

oriģināls

     

Dokumenti labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmu vai informācijas stendu uzstādīšanai14

14. Rakstiska vienošanās vai līgums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vismaz uz septiņiem gadiem no sadarbības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

kopija

     
15. Saskaņojums no būvvaldes par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu

kopija (uzrāda oriģinālu)

     
16. Sagatavota būvniecības izmaksu tāme15

oriģināls

     

Citi iesniegtie dokumenti

17.          
13 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

14 Var iesniegt termiņā, kas noteikts projekta īstenošanas laika grafikā.

15 Dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai saskaņā ar projektā paredzēto laika grafiku.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 703 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" 3.1 punktu.

 

Projekta iesniegums iesniegts    
  (datums*)  
Atbalsta pretendents  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 703
Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai"
Nr. p. k.

 

Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Sadarbībā ietvertais mikrouzņēmumu skaits 6 un vairāk sadarbības partneru 15 15
no 3 līdz 5 sadarbības partneriem 10
divi sadarbības partneri 0
2. Sadarbības grupas atbilstība projekta mērķa sasniegšanai un veicamajām aktivitātēm atbalsta pretendenta sadarbības grupas partneru sastāva atbilstība projekta mērķa sasniegšanai un veicamajām aktivitātēm1:   10
· cilvēkresursi ir pilnībā atbilstoši 3 vai 5
· partneru zināšanas un pieredze ir pilnībā atbilstošas izvirzītajam projekta mērķim 3 vai 5
3. Sadarbībā iesaistīto personu darbība nozarē vidējais sadarbības līgumā iesaistīto personu darbības ilgums nozarē2 atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 10
4. Labuma guvēji no projekta sagaidāmā rezultāta ir vairāk labuma guvēju (ne tikai projekta sadarbības partneri, bet arī citi – vismaz divi tūrisma pakalpojuma sniedzēji) 15 15
projekta sagaidāmā rezultāta labuma guvēji ir sadarbības partneri 0
5. Projektā veiktās aktivitātes aptver lielāku novadu teritoriālo vienību skaitu 6 un vairāk novadu 15 15
no 4 līdz 5 novadiem 10
līdz 3 novadiem 5
6. Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.–2013. gadam pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" plānošanas periodā neviens no sadarbības partneriem nav saņēmis publisko finansējumu 5 5
7. Projekta rezultātu izplatīšana informējot plašāku sabiedrību, tajā skaitā organizējot seminārus 10 10
izpildot pamatnosacījumus par publicitāti 0
8. Projekta iesnieguma iesniegšana projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
Kopā 85
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 60 punkti

Piezīmes.

1Cilvēkresursus vērtē šādi:

5 punkti – sadarbības partneru piesaistītajiem cilvēkresursiem visumā ir atbilstoša kvalifikācija, lai sasniegtu ieplānotos projekta mērķus, bet dažu sadarbības partneru kvalifikācija nav pilnībā atbilstoša projekta darbību īstenošanai;

3 punkti – sadarbības partneru piesaistītajiem cilvēkresursiem kvalifikācija ir daļēji atbilstoša projekta darbību īstenošanai.

Partneru zināšanas un pieredzi vērtē šādi:

5 punkti – katram sadarbības partnerim projektā ir atbilstoši, precīzi noteikti uzdevumi mērķa sasniegšanai, tiem plānotās darbības nepārklājas;

3 punkti – sadarbības grupas sadarbības partneru sastāvs ir daļēji atbilstošs izvirzītajam mērķim.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = ∑B , kur:
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā sadarbības līgumā iesaistīto personu darbības ilgumu nozarē pret sadarbībā iesaistīto personu skaitu;

B – sadarbības līgumā iesaistīto personu darbības ilgums nozarē;

C – sadarbībā iesaistīto personu skaits.

Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kas aptver lielāku sadarbības partneru skaitu. Ja atkārtoti ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kurā sadarbības partneri ilgāku laiku darbojas lauku tūrisma pakalpojumu jomā un neviens no partneriem nav saņēmis publisko finansējumu LAP 2007.–2013. gadam pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 703
MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS
par projekta īstenošanas ____________ posmu

(Pielikums svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 592)

4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 703
Pārskats par atbalsta saņēmēja projekta īstenošanas darbības rādītājiem
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums  
Atbalsta saņēmējs ‒ nosaukums  
LAD klienta numurs  

2. PROJEKTA DARBĪBAS REZULTĀTA SASNIEGŠANAI

Laikposms, par kuru tiek iesniegts pārskats __.__.____.g.–__.__.____.g.
     
Sadarbības partneri, kas iesaistījušies rezultāta sasniegšanā Izmantotie resursi Projekta darbība
     
     
     
     

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Projekta darbības rezultāts Mērvienība Vērtība/skaits Atkāpes no plānotā (ja ir radušās)
       
       
       
       
       

4. INFORMĀCIJA PAR RĀDĪTĀJIEM

Aprakstīt turpmāk plānotās darbības mērķa sasniegšanai, darbības, kas īstenotas papildus vai sākotnēji nav plānotas, kā arī aprakstīt iemeslu, ja kāda no sākotnēji ieplānotajām darbībām mērķa sasniegšanai nav īstenota
 
Atbalsta saņēmējs   Datums*    
  (vārds, uzvārds un paraksts*)      

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 703Pieņemts: 28.11.2017.Stājas spēkā: 05.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 04.12.2017. OP numurs: 2017/240.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
295513
{"selected":{"value":"21.09.2018","content":"<font class='s-1'>21.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.09.2018","iso_value":"2018\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2017","iso_value":"2017\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2017.-20.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)