Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Rēzeknē 2017.gada 15.jūnijā (prot. Nr.117, 4.p.)
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, un tirdzniecības organizēšana tirgū
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo un trešo daļu
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8., 8.1 un 9.punktu un 15.8. un 19.7.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ar Rēzeknes pilsētas domi (turpmāk – pašvaldība) jāsaskaņo tirdzniecības vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās;

1.2. ielu tirdzniecības vietas un tajās realizējamo preču grupas;

1.3. kārtību, kādā saņemama ielu tirdzniecības atļauja pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietā;

1.4. kārtību, kādā jāsaskaņo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un tiek izsniegta ielu tirdzniecības atļauja;

1.5. kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos;

1.6. kārtību, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

1.7. prasības tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem kārtības nodrošināšanai;

1.8. nosacījumus ielu tirdzniecības dalībniekam, organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.9. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kura Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā veic vai organizē ielu tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, vai veic alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, vai veic alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, vai organizē tirgus darbu.

3. Pašvaldības nodevas samaksa ir priekšnosacījums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai. Pašvaldības nodevas maksātājs ir tirdzniecības dalībnieks, bet tirdzniecības organizators ir atbildīgs par pašvaldības nodevas samaksu apliecinoša dokumenta iesniegšanu pašvaldībā, atbilstoši tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

II. Kārtība, kādā jāsaskaņo tirdzniecības vietas iekārtošana un tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības veikšanai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā

4. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai izmantojot tiešsaistes iesnieguma formas, kuras pieejamas vienotājā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adrese vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese un kontakttālrunis;

4.2. realizējamo preču grupas. Ja preču realizācijai ir nepieciešama speciālā atļauja (licence) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad klāt ir jāpievieno šādas atļaujas kopija;

4.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;

4.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, kopija;

4.5. tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice (ņemot vērā 6.punktā minētos kritērijus);

4.6. ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā – saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, kopija, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

4.7. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, jāpievieno pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts, norādot pieturvietas un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

4.8. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, un kura pārdod Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preces, jāiesniedz apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

5. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:

5.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, kā arī kontakttālrunis;

5.2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;

5.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā. Ja preču realizācijai ir nepieciešama speciālā atļauja (licence) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tad klāt ir jāpievieno šādas atļaujas kopija;

5.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā par katru tirdzniecības dalībnieku tiek norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

5.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, kopija;

5.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, kopija, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

6. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības vietas izmērs ir ne lielāks kā 3 m x 3 m, kā arī ņemot vērā šādus kritērijus:

6.1. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Rēzeknes pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

6.2. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

6.3. no ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, līdz ietves malai (neieskaitot apmali) pieļaujamais minimālais attālums 1,5 m;

6.4. vienā ielu tirdzniecības vietā tiek izmantota tikai viena tirdzniecības iekārta, kuras izmērs nepārsniedz 2 m x 2 m (piemēram, galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna u.tml.), īpaša dizaina individuāla risinājuma tirdzniecības iekārtām pieļaujami atšķirīgi izmēri;

6.5. tirdzniecības iekārtām (piemēram, galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna u.tml.) jābūt sakoptā estētiskā veidā;

6.6. ielu tirdzniecības iekārtām jābūt viegli demontējamām;

6.7. tirdzniecības vietai jābūt iekārtotai uz cietā seguma, nebojājot zaļo zonu, zālienu un apstādījumus, kā arī ietvju segumu.

7. Pēc pilnīgas šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētā iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

8. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

9. Lai pagarinātu atļaujas ielu tirdzniecībai termiņu, tirdzniecības dalībnieks iesniegumam nepievieno 4.2.apakšpunktā minētos dokumentus, bet norāda, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja gada laikā pēc atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanas iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās.

10. Lai pagarinātu atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai termiņu, tirdzniecības organizators iesniegumam nepievieno 5.3.apakšpunktā minētos dokumentus, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja gada laikā pēc atļaujas tirdzniecības organizēšanai saņemšanas tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās.

11. Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama:

11.1. uz ietvēm gar kultūras iestāžu, dievnamu, pirmskolas izglītības un mācību iestāžu fasādēm un žogiem, izņemot pasākumu laikā;

11.2. pieminekļu un piemiņas vietu teritorijās, izņemot pasākumu laikā;

11.3. autostāvvietās, izņemot pasākumu laikā;

11.4. uz veloceliņiem un ne tuvāk kā 1,5 m no tiem;

11.5. zālājos un zālienos, izņemot pasākumu laikā;

11.6. vietās, kas aizsedz stacionārus reklāmas objektus.

12. Ielu tirdzniecības vietās aizliegts:

12.1. izvietot nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas, izņemot pasākumu laikā;

12.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

12.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu darbu;

12.4. pasākumu laikā pārdot dzērienus patērēšanai uz vietas stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā;

12.5. tirdzniecības vietas elementos izvietot ar konkrētā tirdzniecības dalībnieka produkciju nesaistītu reklāmu;

12.6. izmantot zemas kvalitātes sērijveidā ražotus standarta risinājumus un interjera iekārtas.

13. Pasākumu laikā pieļaujama ielu tirdzniecība no speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem ar produkcijas izgatavošanai nepieciešamām iekārtām.

III. Ielu tirdzniecības vietas un tajās realizējamās preču grupas

14. Ielu tirdzniecības vietas Rēzeknes pilsētā ir norādītas grafiskajā kartē "Ielu tirdzniecības un tirgus vietas Rēzeknes pilsētā", kas publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē: www.rezekne.lv.

15. Ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

16. Ielu tirdzniecības vietās, kas 14.punktā minētajā kartē iezīmētas stāvlaukumos, atļauja ielu tirdzniecībai var tikt izsniegta tikai tirdzniecības organizatoram, kurš iekārto tirdzniecības vietu un koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā.

17. Realizējamās preču grupas pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās:

17.1. pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;

17.2. pašu audzēti dārzeņi, augļi, ogas;

17.3. pašu audzēti stādi, dēsti;

17.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;

17.5. pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces;

17.6. pašu ražota lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcija, biškopības produkti;

17.7. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari.

18. Realizējamās preču grupas pašvaldības saskaņotās ielu tirdzniecības vietās:

18.1. pašu ražotas pārtikas un nepārtikas preces;

18.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;

18.3. iepirktie dārzeņi, augļi, ogas (sezonas);

18.4. uzkodas, karstās uzkodas, saldējums un bezalkoholiskie dzērieni;

18.5. pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;

18.6. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki, to zari.

19. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

20. Realizējamās preču grupas pasākuma laikā:

20.1. pašu audzēti ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;

20.2. pašu audzēti dārzeņi, augļi, ogas;

20.3. pašu audzēti stādi, dēsti;

20.4. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes, ziedi;

20.5. pašu izgatavoti mākslas darinājumi un amatniecības preces;

20.6. pašu ražota lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcija, biškopības produkti;

20.7. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skujkoki un to zari;

20.8. iepirktie ziedi, no tiem gatavoti izstrādājumi;

20.9. pašu ražotas pārtikas preces;

20.10. rūpnieciski ražotas pārtikas preces;

20.11. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

20.12. bezalkoholiskie dzērieni;

20.13. alus, sidrs;

20.14. mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, mājas alus;

20.15. sabiedriskā ēdināšana;

20.16. uzkodas, karstās uzkodas, saldējums;

20.17. preses izdevumi, grāmatas;

20.18. loterijas biļetes, atrakcijas (par katru no atrakcijām).

21. Ielu tirdzniecības vietā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā starp ēkām Nr.101 un Nr.103, atļauts tirgot tikai pašu audzētos, iepirktos ziedus, no tiem gatavotus izstrādājumus un Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus skuju kokus, to zarus.

IV. Atļaujas saņemšanas kārtība pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās

22. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības dalībniekam pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:

22.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adrese vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese;

22.2. realizējamo preču grupas;

22.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;

22.4. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju;

22.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, kopija.

23. Pēc pilnīgas iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

24. Atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

25. Pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietās pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preces. Ja pieteikušās vairākas šādas personas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, tad priekšroka tiek dota personai, kura iesniedza iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus agrāk.

26. Ja visas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, pašvaldības izpilddirektors rakstiski atsaka tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju.

V. Kārtība, kādā jāsaskaņo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un tiek izsniegta ielu tirdzniecības atļauja

27. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

28. Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, privātpersona iesniedz pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pašvaldības izpilddirektoram adresētu skici un idejas aprakstu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidi.

29. Pašvaldības izpilddirektors, izvērtē iesniegtās skices un idejas apraksta atbilstību šādiem kritērijiem:

29.1. plānotās darbības periods;

29.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri atbilstoši realizētajiem un plānotajiem pilsētvides projektiem;

29.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums.

30. Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas, persona pašvaldības Būvvaldē iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

31. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas vai akceptēšanas pašvaldības Būvvaldē un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas pieņemšanas ekspluatācijā, persona pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:

31.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, adresi vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

31.2. realizējamo preču grupas;

31.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, ilgumu un laiku;

31.4. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopija;

31.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, kopija.

32. Ja tiek iesniegts iesniegums par darbības termiņa pagarināšanu, šo noteikumu 31.punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, ja:

32.1. nav mainījusies faktiskā situācija;

32.2. nav beidzies attiecīgo institūciju izsniegtais saskaņojuma termiņš;

32.3. darbība norisinās nepārtraukti.

33. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, ar piesaisti pastāvīgajām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, jāatbilst šādiem kritērijiem:

33.1. jāparedz Rēzeknes pilsētai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

33.2. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām atļauts tikai līdz maksimālajam augstumam 1,20 m;

33.3. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

33.4. izvietojums nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

33.5. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana;

33.6. aizliegta pārvietojamo tualešu uzstādīšana;

33.7. aizliegts bojāt zālājus, zālienus, apstādījumus un ielas ietvju segumu;

33.8. noformējumā var iekļaut apzaļumošanas, gaismas un labiekārtojuma elementus atbilstoši gadalaikam.

34. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās, kas tiek iekārtotas ielu sarkanajās līnijās, jāatbilst šādiem kritērijiem:

34.1. uz ietves (neieskaitot apmali) jāparedz ne mazāk kā 1,50 m brīva josla gājēju plūsmai;

34.2. nedrīkst būt aizsegti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

35. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām (tai skaitā pasākumu laikā) bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:

35.1. jāparedz Rēzeknei raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

35.2. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

35.3. aizliegtas slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurskatāmi nožogojumi, jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

35.4. jānodrošina bezmaksas tualetes pieejamība apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides estētiskajām prasībām;

35.5. pieslēgšanās pie esošajiem komunikāciju tīkliem saskaņojama ar attiecīgo inženierkomunikāciju tīkla pārvaldītāju un pašvaldības Pilsētas saimniecības pārvaldi;

35.6. aizliegts bojāt zālienus, zālājus, apstādījumus un ielas ietvju segumu, kā arī traucēt gājēju plūsmu.

36. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:

36.1. jābūt izbūvētai brīvai piekļuvei inženierkomunikāciju akām vai uztvērējakām (gūlijām), kas saskaņots ar attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku;

36.2. jāveido ar pandusa vai slīpnes palīdzību grīdas savienojums ar ietvi un ietves savienojums ar brauktuvi vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanos un piekļuvi.

37. Pēc pilnīgas iesniegumā norādāmās informācijas un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas pašvaldībā, pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

VI. Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos

38. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā drīkst veikt tikai ar pašvaldības atļauju.

39. Pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos – svētkos, koncertos, gadatirgos, sporta vai atpūtas pasākumos, izklaides un citos tamlīdzīgos pasākumos.

40. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

41. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos var saņemt tikai tie komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ja tirgo alu.

42. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.

43. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:

43.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis;

43.2. tirdzniecības norises vieta (adrese), laiks un ilgums;

43.3. alkoholisko dzērienu veidi;

43.4. komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

43.5. rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja, norādot pasākuma norises vietu un laiku, kopija;

43.6. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, kopija;

43.7. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija vai speciālās (licences) alus mazumtirdzniecībai apliecināta kopija, ja tirgo alu.

44. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, pašvaldības izpilddirektors 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos vai atteikumu to izsniegt.

45. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā ir izsniegta, un tas nav tiesīgs nodot to citai personai.

46. Komersants, kas saņēmis atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu alkoholisko dzērienu apritē, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savā tirdzniecības vietā, sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā, tirdzniecības vietu sakārtošanu pēc tirdzniecības beigām.

VII. Kārtība, kādā tiek saskaņota alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

47. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs drīkst veikt tikai ar pašvaldības atļauju.

48. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

49. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atļauta no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim.

50. Lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, komersantam pašvaldības Kancelejā vai elektroniski e-pastā dome@rezekne.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot sekojošus dokumentus:

50.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis;

50.2. komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

50.3. novietnes vieta (adrese);

50.4. tirdzniecības laiks un ilgums;

50.5. alkoholisko dzērienu veidi;

50.6. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, kopija;

50.7. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija vai speciālās (licences) alus mazumtirdzniecībai apliecināta kopija, ja tirgo alu;

50.8. novietnes izvietojums (zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam iezīmēta novietne) un vizuālais risinājums.

51. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, pašvaldības izpilddirektors 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

52. Lēmumu par atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atcelšanu rakstiskā veidā paziņo komersantam.

53. Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs neizsniedz, ja:

53.1. komersants nav iesniedzis pieteikumam pievienojamos dokumentus;

53.2. komersants iesniegumā sniedzis nepatiesas ziņas;

53.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

53.4. novietni plānots ierīkot tuvāk par 50 m pie izglītības iestādes;

53.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietne būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

54. Izsniegtā atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē var tikt anulēta šādos gadījumos:

54.1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

54.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņotajā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietā;

54.3. komersants patvaļīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietu vai tirdzniecības laiku;

54.4. atļauja ir nodota citai personai;

54.5. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības jomā;

54.6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

VIII. Prasības tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem kārtības nodrošināšanai

55. Ielu tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram tirdzniecības vietās jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. un 23.punkta nosacījumi, pārtikas apritei noteiktās prasības un citi tirdzniecību un sabiedrisko kārtību reglamentējošie normatīvie akti

56. Tirdzniecības organizatoram, papildus 55.punktā noteiktajam, jānodrošina:

56.1. lai netiktu patvaļīgi mainīts saskaņotais tirdzniecības vietu izvietojuma plāns un vietu skaits;

56.2. tīrības un kārtības kontrole ielu tirdzniecības vietā.

57. Ielu tirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā tirdzniecības dalībnieks ievēro, lai:

57.1. tiktu ievērota tirdzniecības vietas vai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu vietas izvietojums, platība, vizuālais risinājums;

57.2. tiktu ievēroti ielu tirdzniecības atļaujā vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujā norādītie nosacījumi;

57.3. tiktu ievēroti tirdzniecības noteikumi konkrētā tirdzniecības vietā vai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu vietā, tīrība un kārtība 2 m rādiusā ap to, kā arī atkritumu urnu izvietošana un savlaicīga izvešana;

57.4. tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz speciālajām iekārtām, kuras tiek izmantotas tirdzniecībai;

57.5. savlaicīgi tiktu izvestas iekārtas, kas zaudējušas savu funkcionālo nozīmi, no tirdzniecības vietas;

57.6. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta tiktu uzturēta kārtībā un pēc darba beigšanas tiktu sakārtota.

58. Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

58.1. atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtajai atļaujai vai tās kopijai;

58.2. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi;

58.3. tirdzniecības dalībniekam, izņemot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētajai personai (fiziskajai personai, kura pārdod pašas ražotu lauksaimniecības produkciju, ogas, augļus utt.), tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā jāizveido šāda skaidri salasāma informācija par sevi: uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds, uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants.

59. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

59.1. pārdot preces ārpus noteiktās teritorijas;

59.2. veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

59.3. veicot tirdzniecību, traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru;

59.4. traucēt tuvumā vispārizglītojamo iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

59.5. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

59.6. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;

59.7. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

59.8. aizsegt stacionāro reklāmas objektu.

60. Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, pēc kontrolējošās amatpersonas pieprasījuma, jāuzrāda pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja vai tās kopija.

IX. Nosacījumi ielu tirdzniecības dalībniekam, organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

61. Nosacījumi, kuriem iestājoties, pašvaldības izpilddirektors var apturēt tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora vai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu atļaujas darbību uz laiku:

61.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ietves un ielas seguma remonts, ēkas fasādes, tai skaitā jumta remonts u.c.);

61.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi pašvaldība;

61.3. ja tas nepieciešams pilsētas projektu īstenošanai;

61.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai;

61.5. netiek pildītas normatīvo aktu prasības;

61.6. ielu tirdzniecība vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana netiek uzsākta atļaujā norādītajā termiņā.

62. Apturot ielu tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

63. Iestājoties kādam no šo noteikumu 61.punktā minētajiem nosacījumiem, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs noteikt termiņu, uz kādu ir jāpārtrauc darbība un jāatbrīvo tirdzniecības vieta uz laiku. Ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators, pašvaldības izpilddirektora noteiktajā termiņā, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, var pārvietot ielu tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvāk savai tirdzniecības vietai.

X. Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus

64. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

65. Tirgus statusa piešķiršanai pašvaldībā iesniedzams pieteikums, norādot šādu informāciju:

65.1. informācija par tirgus pārvaldītāju – fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

65.2. tirgus nosaukums, kurā tirgus pārvaldītājs uzsāk darbību;

65.3. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;

65.4. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku – ja iesniedzējs nav nekustamā īpašuma īpašnieks, kopija;

65.5. zemes robežu plāna kopiju;

65.6. tirgus teritorijas plānojuma izveidošanas un iekārtošanas ģenerālplāna grafisko skici;

65.7. tirgus teritorijas shēmu, norādot tirdzniecības vietu izkārtojumu, izmēru un skaitu;

65.8. tirgus izveides un darbības koncepciju (realizējamais preču sortiments, plānotais nodarbināto skaits un saimnieciskās darbības finanšu rādītāji u.tml. informācija).

66. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 65.punktā minētie dokumenti, pašvaldība nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs pašvaldības noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

67. Tirgus statusu nepiešķir šādos gadījumos:

67.1. ja pieteicējs nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus pašvaldības noteiktajā termiņā, saskaņā ar šo noteikumu 66.punktu;

67.2. ja tirgus statusa piešķiršanai sniegtas nepatiesas ziņas;

67.3. ja ir konstatēts, ka nav izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi;

67.4. ja ir konstatēts, ka nav lietderīgi izveidot pašvaldībā jaunu tirgu.

68. Lai saskaņotu tirgus noteikumus, tirgus pārvaldītājs, atbilstoši izstrādātos tirgus noteikumus, iesniedz divos eksemplāros pašvaldības Kancelejā. Tirgus noteikumu izstrādē tirgus pārvaldītājs ievēro Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 39.punktā minētās prasības.

69. Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vienu eksemplāru izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot samērīgu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

70. Tirgus pārvaldītājam ir pienākums sekot normatīvo aktu grozījumiem, kas attiecas uz tirgus darbību un aktualizēt tirgus noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Veiktās izmaiņas tirgus noteikumos, tiek izskatītas noteikumu 68. un 69.punktos noteiktajā kārtībā.

71. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.

72. Pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

72.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;

72.2. izbeigta tirgus darbība;

72.3. saņemts zemes teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;

72.4. tiek konstatēts, ka tirgus pārvaldītājs nenodrošina 71.punktā noteikto prasību ievērošanu vai, ka nav novērsti uzraudzības un kontroles institūciju atklātie pārkāpumi.

73. Pašvaldība par lēmumu atcelt tirgus statusu nekavējoties paziņo tirgus pārvaldītājam.

XI. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

74. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde un Administratīvā inspekcija.

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

75. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija".

(Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

XII. Noslēguma jautājumi

76. Atļaujas ielu tirdzniecības veikšanai un tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumie Nr. 13)

77. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 2012.gadā 25.maija saistošie noteikumi Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās".

(Punkta numerācija grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 04.06.2020. saistošajiem noteikumie Nr. 13)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 15.06.2017.Stājas spēkā: 27.06.2017.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 26.06.2017. OP numurs: 2017/125.13
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
291765
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)