Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Rēzeknē 2012.gada 25.maijā (prot. Nr.12, 1.p.)
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo un trešo daļu un
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8. un 9.punktu
(Grozīta ar Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pilsētas pašvaldību:

1.1. ielu tirdzniecības (īslaicīgās, sezonas vai pastāvīgās) un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas nosacījumus;

1.2. tirgus statusa piešķiršanas nosacījumus pilsētas teritorijā;

1.3. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku, atbildību un pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;

1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietņu vietās.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai (tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem), kuri nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai tirdzniecības organizēšanu tirgos Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un izmanto pašvaldības iekārtotas vai ar pašvaldību saskaņotas publiskās vietas ielu tirdzniecības organizēšanai.

3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

4. Ielu tirdzniecības dalībniekam jāievēro, lai netiktu aizsegts pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas skatlogs, kā arī netraucētu ieeju pastāvīgajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā vai izeju no tās.

5. Rēzeknes pilsētas dome izsniedz tirdzniecības dalībniekiem vai tirdzniecības organizatoram šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

5.1. atļauja īslaicīgai no 1 līdz 6 dienām ielu tirdzniecībai (pasākumu laikā, gadatirgu, Ziemassvētku vai amatnieku tirdziņa darbības laikā) vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu veikšanai vai organizēšanai vietās, kas iekārtotas uz attiecīga pasākuma norises laiku;

5.2. pastāvīgai (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai (ar pašaudzētiem un iepirktiem ziediem, pašu izgatavotiem lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem u.c.);

5.3. sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības organizēšanai ar saldējumu vai atspirdzinošiem dzērieniem vai novietnes (īslaicīgas lietošanas objekts) ierīkošanai;

5.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedrisko pasākumu norises vietās;

5.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja novietņu vietās no 1.aprīļa līdz 30.septembrim (līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

6. Jaunas pastāvīgas (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) vai sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības vietas vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnes situācijas plāns, vizuālais risinājums, teritorijas platība un tirdzniecības vietu plāns tiek saskaņots ar Būvvaldi uz tirdzniecības organizatora/dalībnieka iesnieguma pamata.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

7. Ja ielu tirdzniecība, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs tiek organizēta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā, zemes nomas līgumu sagatavo uz Rēzeknes pilsētas domes lēmuma pamata.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

7.1 Šo saistošo noteikumu iesniegumu (sk. pielikumos) rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

II. Atļaujas saņemšanas kārtība īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu veikšanai vai organizēšanai

8. Lai saņemtu pašvaldības atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības/ielu tirdzniecības organizēšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma veikšanai (no 1 līdz 6 dienām) pasākuma dalībnieks/organizators iesniedz domei aizpildītu iesnieguma veidlapu (sk. 1., 2., vai 3.pielikums), pievienojot pielikumā norādītos attiecīgajam darbības veidam nepieciešamos dokumentus.

9. Iesniegums tiek izskatīts, ja pasākuma organizators (rīkotājs) vai viņa pilnvarota persona:

9.1. ar domes izpilddirektoru ir saskaņojusi publiskā pasākuma norises vietu, laiku un ilgumu;

9.2. ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pirms pasākuma norises laika iesniedz domei tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma dalībnieku sarakstu un tirdzniecības dalībnieku pašvaldības nodevas maksāšanas kvīts kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.3. iesniedz saskaņojumu ar pasākuma norises vietas īpašnieku, tiesisko vadītāju vai apsaimniekotāju, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

10. Tirdzniecības dalībniekam šo noteikumu 8.punktā minētais iesniegums (1.pielikums) nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma dalībnieks ir iekļauts pasākuma organizatora iesniegtā dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi šo noteikumu 9. punktā atļauju tirdzniecības organizēšanai.

11. Ja tiek iesniegti šo noteikumu 8., 9. vai 10.punktā nepieciešamie dokumenti, tos izskata domes izpilddirektors un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu atļaujas izsniegšanu tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram vai atteikumu izsniegt atļauju, par ko rakstiski informē iesniedzēju.

12. Ja tirdzniecība notiek no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta (automašīna) ir jāiesniedz:

12.1. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta īslaicīga rakstura tirdzniecība, vietas īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

12.2. autotransporta izvietojums (vietas fotofiksācija, objekta novietne situācijas plānā vai uz zemesgabala robežu plāna).

III. Pastāvīgas (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecības veikšana vai organizēšana

13. Organizējot pastāvīgo (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecību ar pašaudzētiem un iepirktiem ziediem, pašu izgatavotiem lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem u.c. (4.pielikums vai 5.pielikums), jānodrošina, lai:

13.1. pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiktu piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preču grupas, ja tirdzniecības vietu skaits tirdzniecības organizēšanas vietā ir ierobežots un ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā;

13.2. ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām tirdzniecības organizators veic pastāvīgu informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību, ja ir izmaiņas dalībnieku sarakstā, kā arī nodrošina šīs informācijas atrašanos tirdzniecības vietā;

13.3. ielu tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietā atrastos zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju vai pašu audzētiem ziediem un pieteicējs ir fiziska persona, kura atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs un apliecinājumu, ka tā nenodarbina citas personas, personīgi parakstītu (8.pielikums);

13.4. tiktu konstatēts fakts par pašu ziedu, ogu, dārzeņu, stādu un dēstu audzēšanu. Faktu konstatē un attiecīgu aktu sastāda ar domes izpilddirektora rīkojumu nozīmēta komisija.

IV. Sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) ielu tirdzniecības veikšana un organizēšana

14. Tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma organizators nodrošina:

14.1. saskaņojumu ar pastāvīgas ielu tirdzniecības vai sezonas (līdz 6 mēnešiem gadā) tirdzniecības vietas īpašnieku, tiesisko pārvaldnieku vai apsaimniekotāju;

14.2. saskaņojumu ar domes Būvvaldi par tirdzniecības vietu izvietojumu, teritorijas platību un vizuālo risinājumu;

14.3. kārtību tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojuma organizēšanas vietā.

15. Gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai:

15.1. jāiesniedz īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu;

15.2. jāievēro Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi un trokšņu robežlielumu.

16. Ja tiek iesniegti šo noteikumu 14.–15.punktā minētie dokumenti, pievienojot iesniegumā (6.pielikums) noteiktos attiecīgajam tirdzniecības vai pakalpojuma veidam nepieciešamos dokumentus, tos izskata domes izpilddirektors un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par attiecīgas atļaujas izsniegšanu tirdzniecības organizatoram vai atteikumu izsniegt atļauju, par ko rakstiski informē iesniedzēju.

17. Gadījumos, kad par tirdzniecību publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauju tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. Pašvaldības nodevas maksātājs ir pasākuma dalībnieks, bet pasākuma organizators ir atbildīgs par pašvaldības nodevas maksāšanas kvīts kopijas iesniegšanu domē atbilstoši tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

V. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedrisko pasākumu norises vietās un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības atļauja novietņu vietās

(Nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

18. Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Rēzeknes pilsētas pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos.

19. Lai saņemtu 18.punktā minēto atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jāiesniedz pašvaldībai iesniegums (7.pielikums), pievienojot tam šādus dokumentus:

19.1. pasākuma organizatora rakstisku piekrišanu;

19.2. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai apliecinātu kopiju.

20. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, atļauju izsniedz domes izpilddirektors ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

21. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegta izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

21.1 Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.2 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietņu vietās atļaujas saņemšanai komersants Rēzeknes pilsētas domē iesniedz iesniegumu (sk. 9.pielikumu), kuru parakstījusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.3 Iesniegumam obligāti pievienojamie dokumenti:

21.31. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

21.32. ar Rēzeknes pilsētas Būvvaldi saskaņots novietnes izvietojums (zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam iezīmēta novietne) un vizuālais risinājums.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.4 Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nepastāv normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors izsniedz atļauju (sk. 10.pielikumu).

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.5 Atļauju izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 6 mēnešiem kalendārajā gadā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.6 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai atļauju novietņu vietās neizsniedz, ja:

21.61. komersants nav iesniedzis pieteikumam pievienojamos dokumentus;

21.62. komersants iesniegumā sniedzis nepatiesas ziņas;

21.63. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

21.64. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietne būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.7 Izsniegtā atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē var tikt atcelta šādos gadījumos:

21.7 1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

21.7 2. izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņotajā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietā;

21.7 3. komersants patstāvīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietu un/vai tirdzniecības laiku;

21.7 4. atļauja ir nodota citai personai;

21.75. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības jomā;

21.7 6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

21.8 Lēmumu par atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atcelšanu rakstiskā veidā paziņo komersantam.

(Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

VI. Prasības tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem kārtības nodrošināšanai

22. Ielu tirdzniecības dalībniekam un organizatoram tirdzniecības organizēšanas vietās jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12.punkta nosacījumi, pārtikas apritei noteiktās prasības un citi tirdzniecību un sabiedrisko kārtību reglamentējošie normatīvie akti.

23. Tirdzniecības organizatoram jānodrošina:

23.1. pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu organizēšanas atļaujas un personu apliecinošo dokumentu atrašanos tirdzniecības organizēšanas vietā, lai tā būtu pieejama pašvaldības un citu kontroles institūciju amatpersonām;

23.2. lai netiktu patvaļīgi mainīts saskaņotais tirdzniecības vietu izvietojuma plāns un vietu skaits;

23.3. lai nepieļautu dzērienu tirdzniecību stikla iepakojumā;

23.4. lai netiktu traucēta tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbība un dzīvojamo māju iedzīvotāju miers un sabiedriskā kārtība.

24. Tirdzniecības dalībniekam, izņemot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā minētās personas (fiziskās personas, kuras pārdod pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, ogas, augļus utt.), tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā jāizveido šāda skaidri salasāma informācija par sevi: uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds, uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants.

25. Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

25.1. pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, vai muitas deklarācija;

25.2. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi.

26. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētā tirdzniecības vietā, atkritumu urnu izvietošanu un savlaicīgu izvešanu.

27. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

27.1. pārdot preces ārpus noteiktās teritorijas;

27.2. veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

27.3. veicot tirdzniecību, traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru.

28. Tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības vieta.

VII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtas ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas dalībnieka vai organizatora pašvaldības izsniegtas atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai atļaujas neizsniegšanai

29. Pašvaldība ir tiesīga neatļaut ielu tirdzniecību, ja paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta:

29.1. atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskās apbūves raksturs un tā neiekļaujas vēsturiskajā vidē;

29.2. varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

29.3. varētu bojāt pašvaldības īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošo zaļo zonu un apstādījumus;

29.4. nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai esošo zaļo zonu un apstādījumu tiesisko valdītāju;

29.5. līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;

29.6. tirdzniecības dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas par realizējamas preces izcelsmi.

30. Atļauju var apturēt uz laiku, ja:

30.1. netiek pildītas normatīvo aktu prasības;

30.2. atļaujas norādītajā termiņā netiek uzsākta komercdarbība;

30.3. tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību;

30.4. sakarā ar pilsētas veicamajiem remontdarbiem vai pilsētas publiskiem pasākumiem, kurus akceptēja pilsētas dome.

31. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

32. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana tiek pielīdzināta tirdzniecībai bez pašvaldības izsniegtas atļaujas.

VIII. Tirgus statusa piešķiršanas nosacījumi pilsētas teritorijā

33. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:

33.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru;

33.2. tirgus plānu mērogā no 1:500 līdz 1:2000;

33.3. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi;

33.4. informāciju par tirgus darba laiku;

33.5. tirgus pārvaldītāja noteikto tirgus iekšējo kārtību (tirgus noteikumus).

34. Pašvaldība pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, nosaka tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, kā arī piešķir tirgus statusu, ja ir pilnībā izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

IX. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

35. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

36. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros un atļaujā minēto nosacījumu izpildi veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija, Attīstības pārvalde un Pilsētas saimniecības pārvalde. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas sastādīt Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas, Attīstības pārvaldes un Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas.

(Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā, kas grozīta ar 11.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

37. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīga Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

X. Noslēguma jautājumi

38. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2007.gadā 14.septembrī apstiprinātie Rēzeknes pilsētas domes sasitošie noteikumi Nr.13 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums


9.pielikums

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

Rēzeknes pilsētas domes
izpilddirektoram

Iesniegums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

1. Iesniedzējs:

nosaukums _____________________________

juridiskā adrese ________________________

reģistrācijas numurs ___________________

2. Plānotā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vieta (adrese)
 

3. Tirdzniecības norises periods laika posmā no _____________________ līdz ___________________ no plkst.______ līdz.plkst.______

4. Tirdzniecības laikā tiks realizētas šādi alkoholisko dzērienu veidi:

 

5. Atbildīgā persona, kontakttālruņa numurs:

Pielikumā:

1) Komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija

2) Ar Rēzeknes pilsētas Būvvaldi saskaņots novietnes izvietojums (zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam iezīmēta novietne) un vizuālais risinājums

Iesniedzēja (pārstāvja) paraksts un paraksta atšifrējums 
  

Datums:____________________


10.pielikums

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 19.06.2015. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKA


RĒZEKNES PILSĒTAS DOME


 

Reģ. Nr.90000025465, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 64607600, fakss 64607606

ATĻAUJA Nr._________
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Izsniegta: 
(komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģ. Nr.)
 
(juridiskā adrese)
Novietnes atrašanās vietas adrese: 
Realizējamo preču grupu uzskaitījums: 
Tirdzniecības norises periods, laiks: 
Atļauja derīga līdz: 
Atļaujas izsniegšanas datums: 
Atļauja izsniegta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās".

Domes izpilddirektors

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 25.05.2012.Stājas spēkā: 29.06.2012.Zaudē spēku: 27.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 28.06.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
249735
{"selected":{"value":"09.07.2015","content":"<font class='s-1'>09.07.2015.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2015","iso_value":"2015\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2015.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2014","iso_value":"2014\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2014.-08.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2014","iso_value":"2014\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2014.-06.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2012","iso_value":"2012\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2012.-04.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)