Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253

Rīgā 2017. gada 9. maijā (prot. Nr. 23 3. §)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
5., 7. un 10. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. gadījumus, kad nepieciešama sabiedrības informēšana par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas kārtību;

1.5. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.6. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.7. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.8. būves konservācijas kārtību;

1.9. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā;

1.10. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Noteikumi:

2.1. neattiecas uz ēkām, dzelzceļa būvēm, elektronisko sakaru būvēm, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm, hidrotehniskajām (izņemot ostu hidrotehniskās inženierbūves) un meliorācijas būvēm, ar radiācijas drošību saistītajām būvēm, autoceļiem, ielām un būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

2.2. attiecas uz inženierbūvēm, kas nav norādītas šo noteikumu 2.1. apakšpunktā.

3. Šajos noteikumos noteikto inženierbūvju būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

3.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. un 1.1 punktā minētajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs);

3.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

4. Persona ir tiesīga šajos noteikumos minētos dokumentus iesniegt institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, elektronisku dokumentu veidā, ja attiecīgie dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

5. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz:

5.1. visās būvvaldēs, kuru atbildībā esošajā administratīvajā teritorijā plānota būvniecība, un būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā noris atsevišķi;

5.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.

6. Paskaidrojuma raksts (1. pielikums), paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai (2. pielikums), apliecinājuma karte (3. pielikums) vai būvniecības iesniegums (4. pielikums) (turpmāk kopā – būvniecības ieceres iesniegums) vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama:

6.1. avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas būvdarbiem;

6.2. žoga novietošanai, ja to, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, veic valsts pārvaldes iestāde;

6.3. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:

6.3.1. iekšējo inženiertīklu būvdarbiem (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu būvdarbus un šo noteikumu 15.2.3. un 15.2.4. apakšpunktā un 17. punktā minētos gadījumus);

6.3.2. hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem;

6.3.3. pirmās grupas inženierbūves (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanai;

6.3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu (soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku), bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes stabi, ceļa zīmes, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi u.tml.), žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez inženiertīkliem) būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas, kā arī kapavietas aprīkojumu (kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta u.tml.) būvdarbiem;

6.3.5. šo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā minētās inženierbūves nojaukšanai;

6.3.6. būvtāfeles novietošanai un nojaukšanai;

6.3.7. pirmās vai otrās grupas inženierbūves novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.

7. Inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotajai atjaunošanai vai lietošanas veida maiņai bez pārbūves piemēro ēku būvnoteikumus. Karoga masta ar augstumu virs 18 m, bet līdz 100 m (ieskaitot), būvdarbiem neatkarīgi no tā plānotās būvdarbu veikšanas vietas piemēro otrās grupas inženierbūves būvniecības kārtību, bet virs 100 m piemēro trešās grupas inženierbūves būvniecības kārtību.

2. Būvniecības ierosināšana un nepieciešamie dokumenti
2.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana

8. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā būvprojektēšanas jomā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda vienu no būvniecības ieceres iesniegumiem.

9. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atsevišķu labiekārtojuma elementu un žogu būvdarbiem un apliecināt, ka tā atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts).

10. Būvspeciālists vai būvkomersants būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai var pieaicināt citus būvspeciālistus. Pieaicinātie būvspeciālisti paraksta to izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.

11. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus.

12. Izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā, ja paredzētajai būvniecībai atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, būvniecības ierosinātājs plānotajai būvniecības iecerei var pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī inženiertīklu īpašniekiem.

13. Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai, apliecinājuma karte, būvprojekts minimālā sastāvā) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros (izņemot būvprojektu minimālā sastāvā). Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram pie būvniecības ierosinātāja un būvspeciālista vai būvkomersanta, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

14. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 9. punktā minētajā gadījumā, būvspeciālists vai būvkomersants izstrādā paskaidrojuma rakstu, paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai un apliecinājuma karti tādā apjomā, kāds noteikts šajos noteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres īstenošanai.

15. Atkarībā no vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās inženierbūvju grupas un būvdarbu veida būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādu būvniecības ieceres dokumentāciju:

15.1. paskaidrojuma raksta I daļu un šo noteikumu 30. un 33. punktā minētos dokumentus:

15.1.1. pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus, avota kaptāžas, grodu akas un ūdens ieguves urbumus) būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 6.2., 6.3.3., 6.3.4. un 6.3.7. apakšpunktā un 18. punktā noteiktos gadījumus);

15.1.2. otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (turpmāk – sezonas inženierbūve) novietošanai;

15.1.3. karoga masta ar augstumu virs 12 m, bet līdz 18 m (ieskaitot), būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas (izņemot atjaunošanu);

15.2. apliecinājuma kartes I daļu un šo noteikumu 30. un 34. vai 36. punktā minētos dokumentus:

15.2.1. inženiertīkla pievada (izņemot šo noteikumu 6.3.3. apakšpunktā un 18. punktā noteiktos gadījumus) vai ūdens ieguves urbuma (dziļumā līdz 20 m) jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;

15.2.2. avota kaptāžas vai grodu akas jaunai būvniecībai, nojaukšanai vai pārbūvei;

15.2.3. iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējos inženiertīklus) atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzfinansējums;

15.2.4. naftas produktu iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;

15.2.5. otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas);

15.3. būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā – otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbiem, izņemot šo noteikumu 6.3.7., 15.1.2. un 15.2.5. apakšpunktā minēto un inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu vai lietošanas veida maiņu bez pārbūves gadījumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

16. Ja jaunas būves būvniecībai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir saskaņojusi būvniecības ieceres dokumentāciju, šīs plānotās būves papildu inženiertīkla pievada būvniecībai var iesniegt minētajā institūcijā atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju. Iesniedzot atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju, būvniecības ierosinātājs pievieno iepriekš saskaņoto savietoto projektējamo ārējo inženiertīklu plānu, lai papildu inženiertīkla pievads nepārklājas ar iepriekš saskaņoto ārējo inženiertīklu risinājumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

17. Ja iekšējā inženiertīkla būvdarbiem apliecinājuma karte nav nepieciešama, šos būvdarbus (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu būvdarbus un iekšējo inženiertīklu būvdarbus viendzīvokļa dzīvojamā ēkā) veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu iekšējo inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna. Novietojuma plāns ir saskaņojams ar būves vai telpu grupas īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, tajā ietver tā izstrādātāja apliecinājumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un tas nav saskaņojams ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Novietojuma plānam pievieno izvērtējumu par iekšējo inženiertīklu atjaunošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību, ja plānota daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla atjaunošana vai pārbūve, un būves nesošajām konstrukcijām. Vienu novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš būves iekšējo inženiertīklu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga prasīt iesniegt tai novietojuma plāna un noteiktā izvērtējuma dublikātu vai kopiju un veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

18. Inženiertīkla pievada jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežās, ja inženiertīkla pievada būvdarbi neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars, veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos). Novietojuma plāns ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, un pakalpojuma sniedzēju, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, tajā ietver tā izstrādātāja apliecinājumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un tas nav saskaņojams ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Vienu novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Ja pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, nodarbina atbilstošu būvspeciālistu, tad viņš pats var izstrādāt šajā punktā noteikto inženiertīkla pievada novietojuma plānu. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga prasīt iesniegt tai novietojuma plāna dublikātu vai kopiju un veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

2.2. Būvju situācijas plāns

19. Būvju situācijas plāns (turpmāk – būvju situācijas plāns) ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000).

20. Būvju situācijas plānu nesagatavo, ja:

20.1. pašvaldības vai personas, kurai pašvaldība deleģējusi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu, (turpmāk – datubāzes turētājs), rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par dzelzceļa, valsts autoceļa vai pašvaldību autoceļa vai ielas aizsargjoslas teritorijas daļu, kurā ir plānota būvdarbu veikšana;

20.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta atzīme par zemes vienības robežu neatbilstību.

21. Būvju situācijas plānu sagatavo ģeodēziskajos darbos sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) vai datubāzes turētājs. Būvju situācijas plānu nesagatavo datubāzes turētājs, ja tā rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos.

22. Būvju situācijas plānu sagatavo:

22.1. zemes vienībai vai teritorijai, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos;

22.2. atbilstoši noteiktajai precizitātei normatīvajos aktos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomā;

22.3. elektroniski vektordatu formā un attēlo elektroniski vektordatu formā vai papīra izdruku veidā.

23. Būvju situācijas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju tās sagatavotājs pieprasa no:

23.1. datubāzes uzturētāja – pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus un ielu sarkanās līnijas;

23.2. Valsts zemes dienesta – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (kadastra karti) topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām;

23.3. citām personām, ja tas nepieciešams.

24. Mērnieks veic mērījumu apvidū atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ja:

24.1. datubāzes turētāja rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos, vai augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijā nav attēlotas apvidū esošās būves;

24.2. virszemes stāvoklis apvidū neatbilst pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijas datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

25. Šo noteikumu 33.6. un 34.5. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus un būvprojekta rasējumus atbilstošā mērogā var izstrādāt uz zemes gabala būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 20. un 26. punktā noteikto gadījumu.

26. Būvju situācijas plāns nav izmantojums gadījumā, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves pārbūve, mainot inženierbūves apjomu, vai ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves jauna būvniecība vai novietošana.

27. Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz būvju situācijas plāna, tad būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna.

28. Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz topogrāfiskā plāna, būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 20. un 26. punktā noteiktos gadījumus.

29. Ja 33.6. un 34.5. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus vai būvprojekta rasējumus izstrādā uz būvju situācijas plāna, tad paskaidrojuma raksta I daļai, apliecinājuma kartes I daļai, būvprojektam minimālajā sastāvā vai būvprojektam nepievieno topogrāfisko plānu vai situācijas plānu, bet pievieno būvju situācijas plānu.

2.3. Būvniecības ieceres dokumentācija

30. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

30.1. valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, izņemot vienu no šādiem gadījumiem:

30.1.1. būvniecības ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks;

30.1.2. būvniecības ierosinātājs ir objekta, kuram noteikta aizsargjosla, īpašnieks vai valdītājs;

30.2. būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;

30.3. saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres:

30.3.1. paskaidrojuma rakstu un paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai saskaņo ar:

30.3.1.1. zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

30.3.1.2. ostas pārvaldi un – no kuģošanas drošības viedokļa – ar attiecīgās ostas kapteini un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", ja būvdarbi plānoti ostas teritorijā;

30.3.1.3. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas;

30.3.2. apliecinājuma karti saskaņo ar:

30.3.2.1. nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja būvniecības ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un normatīvajos aktos nav noteikts savādāk;

30.3.2.2. ēkas pārvaldītāju, ja plānoti iekšējā inženiertīkla būvdarbi ēkā;

30.3.2.3. pakalpojuma sniedzēju, kurš būves iekšējo inženiertīklu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai;

30.3.2.4. attiecīgo inženiertīklu īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, un citiem skarto inženiertīklu īpašniekiem vai, ja tādu nav, tad ar tiesiskajiem valdītājiem;

30.3.2.5. ostas pārvaldi, ja būvdarbi plānoti zemes gabalā ostas teritorijā;

30.3.2.6. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas;

30.3.3. papildus Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņo ar:

30.3.3.1. ostas pārvaldi un – no kuģošanas drošības viedokļa – ar attiecīgās ostas kapteini un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", ja būvdarbi plānoti ostas teritorijā;

30.3.3.2. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas;

30.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

31. Ja plānotajiem ārējo inženiertīklu būvdarbiem ir nepieciešama būvatļauja, būvprojektu minimālā sastāvā, ciktāl tas attiecas uz ārējiem inženiertīkliem, var nesaskaņot ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja par konkrēto būvniecības ieceri ne vēlāk kā septiņas dienas pirms būvniecības iesnieguma iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, rakstiski ir informēts zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs. Šajā gadījumā būvniecības ieceres iesniegumam papildus pievieno dokumentu, kas apliecina, ka atbilstošie paziņojumi nosūtīti apdrošinātas vēstules ar saturu veidā, un būvprojekta minimālā sastāvā skaidrojošajā aprakstā norāda informāciju par zemes gabala īpašnieku vai, ja tādu nav, – tiesisko valdītāju, informēšanu (zemes vienības kadastra apzīmējums; zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, tad tiesiskā valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds, informācijas nosūtīšanas vai informēšanas datums). Ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ir saskaņojams būvprojekts.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

32. Personas saskaņojumu noformē uz projektējamās teritorijas vispārīgā plāna ar inženierbūvju piesaisti zemes gabalam (turpmāk – būvprojekta ģenerālplāns), apliecinājuma kartes novietojuma plāna, paskaidrojuma raksta novietojuma plāna vai kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei.

33. Ierosinot pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus, avota kaptāžas, grodu akas un ūdens ieguves urbumus) jaunu būvniecību, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju, ierosinot sezonas inženierbūves novietošanu vai ierosinot karogu masta ar augstumu virs 12 m, bet līdz 18 m (ieskaitot), būvdarbus ārpus publiskās ārtelpas, būvniecības ierosinātājs paskaidrojuma raksta I daļai pievieno šādus dokumentus:

33.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu;

33.2. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

33.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

33.4. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri un plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

33.5. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);

33.6. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz:

33.6.1. topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja:

33.6.1.1. būvdarbi paredzēti pilsētas teritorijā;

33.6.1.2. plānota gājēju ceļa vai veloceļa jauna būvniecība vai pārbūve;

33.6.2. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) visos citos gadījumos;

33.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;

33.8. galvenos konstruktīvos mezglus (karogu masta vai sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā);

33.9. detalizāciju atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikācija).

34. Ierosinot inženiertīklu pievadu, avota kaptāžas, grodu akas vai ūdens ieguves urbumu jaunu būvniecību, atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi vai ierosinot otrās grupas inženierbūves atjaunošanu (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas), būvniecības ierosinātājs apliecinājuma kartes I daļai pievieno šādus dokumentus:

34.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu (ja nepieciešams šo noteikumu 34.5. apakšpunktā noteiktais novietojuma plāns);

34.2. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

34.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;

34.4. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, kam, ja nepieciešams, pievieno aprēķinus, ietver norādījumus par būvju un vides aizsardzību un būvizstrādājumu izmantošanu un citu informāciju saistībā ar plānotajiem būvdarbiem (piemēram, būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti);

34.5. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz:

34.5.1. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja zemes gabals, kurā plānoti būvdarbi, atrodas lauku teritorijā;

34.5.2. topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos) visos citos gadījumos;

34.6. garenprofila rasējumu, ja tiek plānots būvēt inženiertīkla pievadu;

34.7. detalizācijas atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, ūdens mērītāja mezgls, būvizstrādājumu specifikācija);

34.8. papildus otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā:

34.8.1. grafiskos dokumentus:

34.8.1.1. ar inženierbūves vizuālo risinājumu, ja inženierbūvei ir plānota virszemes daļa (neattiecas uz apgaismes inženierbūvju, tramvaju ceļu, gājēju ceļu, veloceļu, lidlauku skrejceļu vai ārējo inženiertīklu, kā arī gājēju tiltu vai velotiltu, (turpmāk – līnijveida inženierbūve) atjaunošanas gadījumu);

34.8.1.2. kuros parādītas inženierbūvē plānotās izmaiņas vai plānotie funkcionāli vai tehniski uzlabojumi;

34.8.2. plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

34.8.3. teritorijas vertikālo plānojumu (izņemot līnijveida inženierbūvei, inženierbūvei, kurai nav virszemes daļa, vai ja nav nepieciešams šo noteikumu 34.5. apakšpunktā noteiktais novietojuma plāns);

34.8.4. labiekārtojuma un apstādījumu plānu, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

34.8.5. darbu organizēšanas projektu.

35. Apliecinājuma kartes I daļai nepievieno šo noteikumu 34.5. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, ja atjaunojamā inženierbūve nav līnijveida inženierbūve un vienlaikus ar inženierbūves atjaunošanu nav plānots veikt citu būvju būvdarbus, teritorijas labiekārtošanu vai apstādījumu veidošanu.

36. Ierosinot iekšējo inženiertīklu (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu) atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs apliecinājuma kartes I daļai pievieno šādus dokumentus:

36.1. būves stāva vai telpu grupas plānu;

36.2. skaidrojošu aprakstu, kurā, ja nepieciešams, ietver norādījumus par būvizstrādājumu izmantošanu;

36.3. izvērtējumu par iekšējo inženiertīklu atjaunošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību;

36.4. novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna;

36.5. detalizācijas atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikācija).

37. Ierosinot otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbus (izņemot šo noteikumu 15.1.2. un 15.2.5. apakšpunktā minēto un inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas vai lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumu), būvniecības ierosinātājs būvniecības iesniegumam pievieno būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekts minimālā sastāvā ietver šādus dokumentus:

37.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par:

37.1.1. nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot būvniecības ieceri:

37.1.1.1. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

37.1.1.2. inženierbūves kadastra apzīmējumu, ja tai tāds piešķirts;

37.1.1.3. īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju;

37.1.2. plānoto būvniecības veidu;

37.1.3. plānoto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

37.1.4. plānoto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

37.1.5. plānotajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida inženierbūvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība;

37.1.6. plānotajiem aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem, ja būvniecības ieceri plānots īstenot kultūras pieminekļa aizsargjoslā;

37.2. būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

37.3. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir plānota virszemes daļa (neattiecas uz nojaukšanu un līnijveida inženierbūvju būvdarbiem);

37.4. raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm (neattiecas uz inženierbūves atjaunošanu vai nojaukšanu);

37.5. labiekārtošanas risinājuma plānu, ja ir nepieciešams labiekārtojums;

37.6. transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir plānots īstenot ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā;

37.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;

37.8. rasējumus, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām;

37.9. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja plānota būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

38. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas inženierbūves konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas:

38.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai I daļu;

38.2. inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš ietver:

38.2.1. skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu;

38.2.2. nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;

38.2.3. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

38.2.4. risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;

38.3. kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja inženierbūve ir kultūras piemineklis;

38.4. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par inženierbūves konservāciju to ir norādījusi;

38.5. citus dokumentus, kas raksturo inženierbūvi un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

39. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti vai nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, bet pašvaldības lēmums nav pieņemts, personai ir tiesības ierosināt šādas inženierbūves konservāciju, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību un iesniedzot attiecīgos dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

3. Būvniecības ieceres izskatīšana

40. Paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai I daļu un šo noteikumu 38. punktā minētos dokumentus iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pašvaldības lēmumā par inženierbūves konservāciju norādītajā termiņā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

41. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta trešajai daļai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

42. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju (5. pielikums).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

43. Ja būvprojekts minimālā sastāvā ārējo inženiertīklu būvdarbiem nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujā ietver projektēšanas nosacījumu par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

44. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu, saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. un 3. punktu par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

45. Kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma kartē, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt, iesniedzot būvniecības ieceri institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

46. Paskaidrojuma raksta (izņemot sezonas inženierbūves) un apliecinājuma kartes inženierbūvju būvdarbiem akcepta spēkā esības termiņš ir noteikts vispārīgajos būvnoteikumos, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksta sezonas inženierbūvju būvdarbiem spēkā esības termiņš ir divi gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai spēkā esības termiņu un inženierbūves konservācijas īstenošanas termiņu nosaka pašvaldība lēmumā par inženierbūves konservāciju. Ja pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par inženierbūves konservāciju, paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai spēkā esības termiņš ir divi gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Apliecinājuma kartes iekšējo inženiertīklu būvdarbiem vai otrās grupas inženierbūves atjaunošanai (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) akcepta spēkā esības termiņš ir divi gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksts sezonas inženierbūvju būvdarbiem, paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai, apliecinājuma karte iekšējo inženiertīklu būvdarbiem ir īstenojama spēkā esības termiņā.

4. Paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai, apliecinājuma kartē un būvatļaujā iekļaujamie nosacījumi

47. Paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju.

48. Būvatļaujā iekļauj:

48.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

48.1.1. institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;

48.1.2. prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;

48.1.3. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

48.1.4. prasības par vides pieejamību, ja inženierbūvei tās nodrošināmas atbilstoši normatīvajiem aktiem;

48.1.5. prasības par kultūras pieminekļu aizsardzību;

48.1.6. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas vai ja būvprojekts minimālā sastāvā nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nebija, – ar tiesisko valdītāju;

48.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem;

48.1.8. citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);

48.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasības par:

48.2.1. iesniedzamajiem dokumentiem par atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību raksti, autoruzraudzības līgums);

48.2.2. reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem inženierbūves būvdarbu procesu fiksēšanai (būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvuzraudzības plāns);

48.2.3. iesniedzamajiem dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises);

48.2.4. citiem iesniedzamajiem dokumentiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

48.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

49. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtējot būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības iesniegumā norādīto informāciju, būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt mazāku izstrādājamo un minētajā institūcijā iesniedzamo būvprojekta daļu (sadaļu) skaitu, nekā noteikts otrās vai trešās grupas inženierbūves būvprojektam, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves atjaunošana, pārbūve vai restaurācija.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

50. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi divu gadu laikā pēc dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

5. Sabiedrības informēšana

51. Par saņemto būvatļauju būvniecības ierosinātājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A 1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi) zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, šādos gadījumos:

51.1. otrās grupas inženierbūves jauna būvniecība, nojaukšana, novietošana vai pārbūve (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

51.2. trešās grupas inženierbūves būvniecība (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

52. Būvtāfeli neizvieto, ja par būvniecības ieceri rīkota publiska apspriešana.

53. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.

54. Būvtāfeli pilsētās vai ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām vai ciemiem – vērstu pret autoceļu. Būvtāfelē norāda šādas ziņas:

54.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

54.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

54.3. būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

54.4. būvniecības ieceres plāns ar inženierbūves novietojumu;

54.5. informācija par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu un numuru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

6. Projektēšana
6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs

55. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

56. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Pēc būvniecības ierosinātāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var tulkot svešvalodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

57. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds noteikts šajos noteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres īstenošanai, kā arī norādīts būvatļaujā.

58. Saskaņojot ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvprojektu var izstrādāt, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. Nav pieļaujama vienlaikus vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu piemērošana viena konstruktīvā elementa vai vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

59. Būvprojektu, kura izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 % apmērā finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā), var izstrādāt, piemērojot investētāja būvnormatīvus, ja tie nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem. Uz minēto būvprojektu un tā īstenošanu attiecas pārējās Būvniecības likumā un šajos noteikumos noteiktās prasības. Piemērojot investētāja būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt nacionālajos normatīvajos aktos inženierbūvei noteiktās būtiskās prasības.

60. Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta titullapas un būvprojekta ģenerālplāna, kurā ir arī objektu raksturojošie galvenie rādītāji, paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem (6. pielikums).

61. Būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgo rādītāju lapas) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām (6. pielikums). Ja būvprojektu izstrādā, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgo rādītāju lapas) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām (6. pielikums). Būvprojekta visu daļu vispārīgo rādītāju lapas paraksta būvprojekta vadītājs.

62. Atsevišķas būvprojekta daļas, rasējumu vai teksta tehniskais izstrādātājs paraksta katru izstrādāto rasējuma lapu vai teksta sadaļu. Ja izstrādātājam nav attiecīgā sertifikāta, rasējuma lapas paraksta arī daļas vai būvprojekta vadītājs, kas tās pārbaudījis.

63. Inženierbūves būvprojektam (izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu) ir šādas sastāvdaļas:

63.1. vispārīgā daļa:

63.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (tai skaitā tehniskās apsekošanas atzinums, ja tas nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem tehniskās apsekošanas jomā);

63.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

63.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;

63.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

63.1.5. atļaujas un saskaņojumi;

63.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

63.1.7. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

63.1.8. savietotais projektējamo ārējo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja inženierbūves darbībās nodrošināšanai vai vienlaikus ar to plānots būvēt ārējos inženiertīklus;

63.1.9. teritorijas vertikālais plānojums (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļas);

63.1.10. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;

63.2. arhitektūras daļa inženierbūvei (izņemot līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes daļa):

63.2.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

63.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

63.2.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.3. būvkonstrukciju daļa:

63.3.1. tehniskās shēmas, konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

63.3.2. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

63.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.3.4. vides aizsardzības pasākumi;

63.4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas u.tml.):

63.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini;

63.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas;

63.4.3. vides aizsardzības pasākumi;

63.5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

63.6. darbu organizēšanas projekts.

64. Ja inženierbūvē plānoti telpu būvdarbi, būvprojekta arhitektūras daļai pievieno telpu plānus ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju.

65. Trešās grupas inženierbūves būvprojektam (izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu) papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:

65.1. būvkonstrukciju daļā:

65.1.1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;

65.1.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;

65.1.3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

65.2. ugunsdrošības pasākumu pārskats (izņemot līnijveida inženierbūves):

65.2.1. apraksts, kas ietver inženierbūves ugunsdrošības raksturlielumus;

65.2.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (inženierbūvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

65.2.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā inženierbūvju īpatnības);

65.2.4. evakuācijas nodrošināšana inženierbūvēm;

65.2.5. sprādziena aizsardzības risinājumi, ja inženierbūve plānota sprādzienbīstamas vielas transportēšanai, ražošanai, apstrādei vai ieguvei;

65.2.6. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

65.2.7. inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

65.2.8. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām;

65.2.9. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas laikā;

65.3. būvprojekta ekspertīze.

66. Otrās un trešās grupas rūpnieciskās ražošanas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver tehnoloģisko daļu:

66.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

66.2. iekārtu izvietojumu, shēmas un aprakstus;

66.3. ražošanas procesa tehniskos noteikumus vai aprakstus.

67. Publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu finansētai otrās vai trešās grupas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver ekonomisko daļu:

67.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu;

67.2. būvdarbu apjomus;

67.3. izmaksu aprēķinu (tāmi).

68. Otrās vai trešās grupas inženierbūves nojaukšanas būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

68.1. vispārīgā daļa:

68.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

68.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

68.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšana darbu pabeigšanas;

68.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

68.1.5. atļaujas un saskaņojumi;

68.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

68.1.7. teritorijas sadaļa:

68.1.7.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

68.1.7.2. savietotais demontējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajos gadījumos);

68.1.7.3. teritorijas vertikālais plānojums (izņemot līnijveida inženierbūves);

68.1.7.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja paredzēts labiekārtot teritoriju;

68.2. darbu organizēšanas projekts.

6.2. Darbu organizēšanas projekta saturs

69. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam). Darbu organizēšanas projektam ir šādas sastāvdaļas:

69.1. skaidrojošs apraksts;

69.2. būvdarbu ģenerālplāns;

69.3. situācijas plāns, ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma;

69.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir paredzēts īstenot ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā;

69.5. darba aizsardzības plāns;

69.6. būvdarbu kalendāra plāns, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

70. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, kā arī norāda pamatojumu būvdarbu kopējam ilgumam un svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā.

71. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Tajā atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās inženierbūves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot tiem pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

72. Izstrādājot darba organizēšanas projektus ekspluatācijā esošas inženierbūves pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot inženierbūves pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

72.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot inženierbūves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

72.2. būvdarbu ģenerālplānos – būves, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

72.3. skaidrojošajā aprakstā – pasākumus, kas potenciāli nodrošinās netraucētu inženierbūves pamatfunkciju izpildi un būvdarbu veikšanu.

73. Ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, sastāda situācijas plānu, kurā norāda visus materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objektus, atbērtnes un būvmateriālu piegādes ceļus, nomas līgumus ar zemes gabalu īpašniekiem, termiņu, kad atbērtne tiks likvidēta, un saskaņojumu ar pašvaldību par būvmateriālu piegādes ceļiem.

6.3. Atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

74. Ja kādas tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņo laikus projektēšanas gaitā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna vai atbilstoši izmaina tehniskos vai īpašos noteikumus. Par atkāpju no inženiertīklu pieslēgšanas vai to šķērsošanas tehnisko noteikumu prasībām saskaņošanu attiecīgās institūcijas var prasīt samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātam cenrādim.

75. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

6.4. Būvprojekta ekspertīze

76. Ekspertīzi visam būvprojektam veic, ja tas ir trešās grupas inženierbūves būvprojekts, izņemot inženierbūves nojaukšanas būvprojektu.

77. Ja risināmi strīdi starp būvniecības dalībniekiem par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos vai īpašajos noteikumos norādītajām prasībām, būvprojekta ekspertīzi veic tām būvprojekta daļām vai sadaļām, par kurām būvniecības dalībniekiem pastāv strīds.

78. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu būvniecības ierosinātājs pievieno būvprojekta dokumentācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

6.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana

79. Izstrādāto būvprojektu saskaņo būvniecības ierosinātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

80. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja oriģināliem parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas) trijos eksemplāros (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros), ja nepieciešams, pievienojot būvprojekta ekspertīzes atzinumu, iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram pie būvniecības ierosinātāja un būvprojekta izstrādātāja vai atbildīgā būvspeciālista attiecīgajā projektēšanas jomā, un Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā. Būvprojektu iesniedz vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

81. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē izstrādātā būvprojekta atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

82. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

83. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus vai atļaujas. Izskatītā būvprojekta vienu eksemplāru institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var paturēt.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

84. Pēc tam kad būvniecības ierosinātājs novērsis trūkumus, kurus konstatējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības ierosinātājs atkārtoti būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā iesniedz būvprojektu izvērtēšanai minētajā institūcijā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

85. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

7. Būvdarbi
7.1. Būvatļaujā iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde un būvdarbu veikšanas termiņš

86. Kad izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs iesniedzis tajā norādītos dokumentus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

86.1. izdara būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

86.2. būvatļaujā norāda būvniecības ierosinātāja pieprasīto būvdarbu veikšanas ilgumu, bet nepārsniedzot būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas termiņu (izņemot gadījumu, ja būvdarbu veicēja apdrošināšanas līgums ir noslēgts uz gadu par visiem tā veicamajiem objektiem);

86.3. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) un līdz kuram inženierbūve nododama ekspluatācijā;

86.4. būvatļaujai pievieno pielikumu (7. pielikums), kurā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

87. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 89. vai 90. punktā minēto nosacījumu izpildes.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

88. Ja inženierbūve, kurai veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvniecības ierosinātājam likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, ja ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika sākta būvniecība. Ja ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas inženierbūves nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

89. Ja saskaņā ar šo noteikumu 88. punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko noteikusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet ne ilgāk kā uz trijiem gadiem, ja minētajā institūcijā ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija. Ja inženierbūve minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pieņem lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas inženierbūves nojaukšanu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

90. Ja inženierbūve, kurai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai tās kārta (ja inženierbūvi paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko pieprasījis būvniecības ierosinātājs, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkciju, ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

91. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju vai pieaicināto būvspeciālistu, ja par to informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un iesniedz jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju vai jaunā būvspeciālista saistību rakstu un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju. Jaunais būvdarbu veicējs vai jaunais pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā ar jauna būvatļaujas pielikuma (7. pielikums) izdošanas brīdi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

7.2. Būvdarbu sagatavošana

92. To būvdarbu sagatavošanu, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja, sāk tikai tad, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

93. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs.

94. Būvētājs bez patstāvīgas prakses tiesībām arhitektūras vai būvniecības jomā, uzņemoties būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, var veikt:

94.1. paskaidrojuma rakstā paredzētos pirmās grupas inženierbūvju (izņemot karogu mastu ar augstu virs 12 m) būvdarbus;

94.2. ūdens un kanalizācijas inženiertīklu pievadu, avota kaptāžas, grodu akas, mazās notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves (jauda līdz 5 m3/d), sausās tualetes vai izvedamu notekūdeņu krājtvertnes būvdarbus viena zemes gabala robežās;

94.3. iekšējo inženiertīklu (izņemot naftas produktu iekšējos inženiertīklus), kas atrodas viņa valdījumā, būvdarbus;

94.4. šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. un 6.3.6. apakšpunktā noteiktos būvdarbus;

94.5. šo noteikumu 6.3.7. apakšpunktā noteiktos pirmās grupas inženierbūves būvdarbus;

94.6. šo noteikumu 6.1. un 6.3.2. apakšpunktā noteiktos būvdarbus un darbus objektos, kuru būvdarbus būvētājs ir tiesīgs veikt atbilstoši šo noteikumu 94.1., 94.2., 94.3., 94.4. un 94.5. apakšpunktam.

95. Būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem noslēgtais būvdarbu līgums, kurā minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

96. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas un pirms būvdarbu uzsākšanas:

96.1. izsniedz būvdarbu veicējam institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, akceptēta paskaidrojuma raksta, paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma kartes kopiju vai būvatļaujas kopiju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un būvprojektu;

96.2. atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

97. Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

98. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš katram atsevišķu būvdarbu veicējam izsniedz būvniecības ieceres dokumentāciju. Būvprojektu izsniedz, ciktāl tas attiecas uz būvdarbu līgumā paredzētajiem būvdarbiem.

99. Būvdarbu sagatavošanas procesā veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, kā arī darbus būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

100. Būvdarbu veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu detalizētāku rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tos saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

101. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas norādīti šo noteikumu 105. punktā minētajā darbu veikšanas projektā. Galveno būvasu nospraušanas aktu (izņemot līnijveida inženierbūves) būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, septiņu dienu laikā, skaitot no akta parakstīšanas dienas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

102. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

7.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

103. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi no būvprojektā paredzētajiem risinājumiem, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas Būvniecības likumā un vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Būvprojekta izmaiņu dokumentācijai pievieno skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām.

104. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar paskaidrojuma rakstu, paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai, apliecinājuma karti vai būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

105. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbu veikšanas projektu, bet projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

106. Atkarībā no būvdarbu apjoma un paredzētā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai inženierbūvei vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, inženierbūves sekcijai, laidumam, stāvam).

107. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai inženierbūvei, ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja prasības un situāciju objektā.

108. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz būvkomersanta vadītāja izdotu pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja būvspeciālists (amatpersona). Inženierbūves atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

109. Darbu veikšanas projektu nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas.

110. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontrolējošām institūcijām.

111. Būvdarbu žurnālu neaizpilda paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē paredzētajiem būvdarbiem, izņemot gadījumu, ja būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansējums vai ja paredzēta otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).

112. Būvdarbu vadītājs katru darbdienu veic ierakstus būvdarbu žurnālā, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Būvdarbu žurnālā izteiktie būvuzrauga un autoruzrauga iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs izdarījis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par saviem veiktajiem darbiem.

7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

113. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu veicēja (galvenā būvdarbu veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

114. Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves pārbūves vai atjaunošanas laikā tās izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par inženierbūves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un izmantošanas nosacījumi.

115. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

116. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

117. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

117.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

117.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

117.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

118. Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami ar segto darbu aktu uzreiz pēc to izpildes.

119. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (8., 9. un 10. pielikums).

120. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmāki darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā, norādot izpildes termiņu. Tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir parakstījušas attiecīgo segto darbu aktu, darbi turpināmi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

121. Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu.

122. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvuzraugu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

123. Būvniecības ierosinātājs autoruzraudzības veikšanai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

124. Ja būvdarbi tiek veikti strādājošā uzņēmumā, tos saskaņo ar uzņēmuma vadību.

7.5. Vides aizsardzības nosacījumi

125. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

126. Atjaunojot, pārbūvējot vai nojaucot inženierbūvi, ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

127. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.

128. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas ārējā inženiertīklā tos attīra atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā.

129. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz darbu veikšanas projektā.

130. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus, lai novērstu pazemes ūdeņu nelietderīgu izplūšanu un ūdens nesējhorizontu piesārņošanu.

131. Pastiprinot grunti, novērš pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus paredz darbu veikšanas projektā.

132. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvprojektā vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehniskie darbi, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvprojekta atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, koriģētu būvprojektu).

7.6. Būvdarbu pārtraukšana un apturēšana

133. Inženierbūves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas rezultātā var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.

134. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Šo noteikumu 133. punktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

135. Inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:

135.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

135.2. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

135.3. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

135.4. inženierbūves konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

136. Ja atbilstoši kompetencei iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to informē minēto institūciju.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

137. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 134. un 136. punktā minētās informācijas saņemšanas apseko objektu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

138. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta inženierbūves konservācijas nepieciešamība un būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par inženierbūves konservāciju norāda:

138.1. inženierbūves konservācijas iemeslus;

138.2. inženierbūves konservācijas nosacījumus;

138.3. termiņu inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

139. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta saņemšanas, izvērtējot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

140. Pēc šo noteikumu 139. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

141. Veicot inženierbūves konservācijas darbus, uz tiem attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu konservācijas darbu īstenošanas laiku.

142. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai kad būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis inženierbūves konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

143. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, veikt inženierbūves konservācijas darbus. Visus ar inženierbūves konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

144. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laikposmā konstatē, ka inženierbūve var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

145. Ja pēc būvdarbu apturēšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nepieciešama inženierbūves konservācija, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

8. Inženierbūves uzmērīšana

146. Pirms inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas veic inženierbūvē esošās telpas uzmērīšanu (ja šī telpa nav kadastrāli uzmērīta vai veikta šīs telpas pārbūve) un inženierbūves izpildmērījumu, izņemot šādus gadījumus:

146.1. inženierbūves atjaunošanas, konservācijas vai restaurācijas gadījumā;

146.2. nojaukšanas gadījumā, ja nav veikta līnijveida inženierbūves nojaukšana;

146.3. sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā;

146.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāra reklāmas, informācijas stenda vai avota kaptāžas jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā ārpus pilsētas teritorijas.

147. Inženierbūves izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot informāciju:

147.1. par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;

147.2. par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai.

148. Inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.

149. Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar krustiņu.

9. Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pieņemšana
9.1. Pirmās grupas inženierbūves, sezonas inženierbūves, iekšējo inženiertīklu un otrās grupas inženierbūves atjaunošanas (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) pieņemšana ekspluatācijā

150. Pirmās grupas vai sezonas inženierbūvi, kā arī iekšējos inženiertīklus un otrās grupas inženierbūves atjaunošanu (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai apliecinājuma kartei.

151. Inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja iesnieguma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai vai atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

152. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas:

152.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu;

152.2. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

152.3. attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada jauna būvniecība, ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve (izņemot gadījumu, ja viena zemes gabala robežās tika veikta inženiertīkla pievada jauna būvniecība, ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve no ūdens ieguves urbuma, avota kaptāžas, grodu akas, notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves, sausās tualetes vai izvedamu notekūdeņu krājtvertnes);

152.4. pakalpojuma sniedzēja, kurš būves iekšējo inženiertīklu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējā inženiertīkla atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;

152.5. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju (otrās grupas inženierbūves atjaunošanas (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) gadījumā).

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

153. Paskaidrojuma rakstā, izņemot sezonas inženierbūves, vai apliecinājuma kartē norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir divi gadi, bet otrās grupas otrās grupas inženierbūves atjaunošanas (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) gadījumā – trīs gadi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

154. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 152. punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

155. Inženierbūve vai iekšējais inženiertīkls ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

156. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

157. Pēc šo noteikumu 156. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

158. Ja inženiertīkla pievada būvdarbi veikti, pamatojoties uz šo noteikumu 18. punktā noteikto novietojuma plānu, būvniecības ierosinātājs pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos un uzrāda objektu. Ja būvdarbi veikti atbilstoši novietojuma plānam, pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, par to veic atzīmi uz novietojuma plāna. Inženiertīkla pievada ekspluatāciju var uzsākt ar atzīmes veikšanu uz novietojuma plāna. Pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, piecu darbdienu laikā, skaitot no atzīmes veikšanas, iesniedz pašvaldībā novietojuma plānu un inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu.

159. Īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam pēc pirmās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti un šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu.

9.2. Otrās un trešās grupas inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā

160. Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

161. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstveida pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā. Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos ir noteiktas obligātās higiēnas prasības.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

162. Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas inženierbūvi (izņemot līnijveida inženierbūvi), papildus šo noteikumu 161. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz atzinumu par inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām, bet, ja šī inženierbūve atrodas ostas teritorijā, 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas arī valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" sniedz atzinumu par šīs inženierbūves gatavību ekspluatācijai no kuģošanas drošības viedokļa.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

163. Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus:

163.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (11. pielikums);

163.2. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;

163.3. inženierbūves izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

163.4. inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

163.5. ēkas vai tās telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja vienlaikus ar inženierbūvi ekspluatācijā tiek pieņemta ēka vai tās telpu grupa;

163.6. šo noteikumu 161. un 162. punktā minēto institūciju atzinumus;

163.7. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

163.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

163.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

163.10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

163.11. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

164. Šo noteikumu 163.1. apakšpunktā minētā dokumenta oriģinālu un šo noteikumu 163.2., 163.3., 163.4., 163.6., 163.8. un 163.11. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, arhīvā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

165. Inženierbūvi pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas procesā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

166. Būvniecības ierosinātājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūvi.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

167. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē inženierbūves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 163. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

168. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves pieņemšanas procesā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, vai būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties inženierbūves pieņemšanā nav pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieņemt inženierbūvi ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

169. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīgs pieņemt inženierbūvi ekspluatācijā, ja kāda no šo noteikumu 161. vai 162. punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par inženierbūves gatavību nodošanai ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

170. Inženierbūves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai inženierbūves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss projektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

171. Pārbūvējamas un atjaunojamas inženierbūves inženiertīklus, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo inženierbūvi vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju, pirms ir saņemts akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir parakstīti šo noteikumu 161. punktā minētie atzinumi.

172. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā (turpmāk – akts) (12. pielikums) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

173. Ja inženierbūvi pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu) un fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz kārtējā gada 1. jūnijam.

174. Saskaņā ar šo noteikumu 173. punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta aktā. Aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

175. Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas inženierbūves, akta sesto sadaļu "Inženierbūves tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai būvei atsevišķi.

176. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā. Minētais termiņš, skaitot no akta parakstīšanas dienas, nedrīkst būt mazāks par:

176.1. trim gadiem otrās grupas inženierbūvei;

176.2. pieciem gadiem trešās grupas inženierbūvei.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

177. Šo noteikumu 176. punktā minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

178. Aktu reģistrē institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

178.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

178.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

178.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

179. Aktu sastāda trijos eksemplāros. Ja inženierbūvi pieņem ekspluatācijā birojs, aktu sastāda četros eksemplāros. Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, pa vienam eksemplāram glabā būvvaldes arhīvā un birojā. Aktu sastāda vienā eksemplārā, ja dokuments ir sagatavots elektroniski.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

180. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu.

181. Ja inženierbūve netiek pieņemta ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

182. Pēc šo noteikumu 181. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

183. Īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā un šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu, stāvu plānu un telpu grupas plānu.

9.3. Pirmās grupas inženierbūves nojaukšanas darbu pieņemšana

184. Pirmās grupas inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nojaukšanu pieņem, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai apliecinājuma kartei.

185. Inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja iesnieguma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženiertīklu pievada nojaukšanu vai atzinumu par iekšējo inženiertīklu nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

186. Pēc inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nojaukšanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas:

186.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes II daļu;

186.2. attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada nojaukšanu, ja tika veikta inženiertīklu pievada nojaukšana (izņemot gadījumu, ja viena zemes gabala robežās tika veikta ūdens inženiertīkla pievada nojaukšana no ūdens ieguves urbuma, avota kaptāžas vai grodu akas līdz objektam vai kanalizācijas inženiertīkla pievada nojaukšana no notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves, sausās tualetes vai izvedamu notekūdeņu krājtvertnes līdz objektam);

186.3. inženierbūves izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

186.4. attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu nojaukšanu, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu nojaukšana.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

187. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 186. punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, izdara attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē un izdod izziņu par inženierbūves neesību (13. pielikums) (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu nojaukšanu) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

188. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

189. Pēc šo noteikumu 188. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

9.4. Otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanas darbu pieņemšana

190. Otrās vai trešās grupas inženierbūves nojaukšanu pieņem, ja būvdarbi veikti atbilstoši būvatļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.

191. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstveida pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves nojaukšanu, tās atbilstību saskaņotajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

192. Inženierbūves nojaukšanas pieņemšanu ierosina būvniecības ierosinātājs. Būvlaukuma izpildmērījumu veic, pirms ierosināta inženierbūves nojaukšanas pieņemšana.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

193. Ierosinot inženierbūves nojaukšanas pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

193.1. apliecinājumu par inženierbūves nojaukšanu (14. pielikums);

193.2. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;

193.3. izpildmērījuma plānu šo noteikumu 146. punktā minētajos gadījumos;

193.4. šo noteikumu 191. punktā minēto institūciju atzinumus;

193.5. būvdarbu žurnālu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

194. Šo noteikumu 193.1. apakšpunktā minētā dokumenta oriģinālu un šo noteikumu 193.2., 193.3. un 193.4. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

195. Inženierbūves nojaukšanu pieņem institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

196. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves nojaukšanu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, izdod izziņu par inženierbūves neesību (13. pielikums) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

197. Būvniecības ierosinātājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvlaukumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

198. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot inženierbūves nojaukšanu, novērtē inženierbūves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz minētajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 193. punktā norādītajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

199. Ja inženierbūve nojaukta ziemā un saskaņā ar būvprojektu paredzēts labiekārtot teritoriju, tad teritorijas apzaļumošanu, koku un krūmu stādīšanu, piebrauktuvju, ietvju seguma virsslāņa uzklāšanu var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

200. Saskaņā ar šo noteikumu 199. punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta izziņā par inženierbūves neesību. Izziņā par inženierbūves neesību minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.

201. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

202. Pēc šo noteikumu 201. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdot izziņu par inženierbūves neesību.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

9.5. Inženierbūves konservācijas darbu pieņemšana

203. Pēc konservācijas darbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai II daļu. Ja veikta trešās grupas inženierbūves konservācija, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, papildus iesniedz inženierbūves tehniskās apsekošanas atzinumu.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

204. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā apseko objektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

205. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka būvdarbi nav veikti atbilstoši inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus un citus nosacījumus konstatēto atkāpju novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

206. Pēc šo noteikumu 205. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

10. Noslēguma jautājumi

207. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumus Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193.nr.).

208. Ja būvdarbu veikšanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izdota būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

     
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

Paskaidrojuma raksts

Būvniecības ierosinātājs
   
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
   
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
   
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
   
(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu izskatīt iesniegumu  
  (inženierbūves nosaukums)
būvniecībai/nojaukšanai.

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
 jauna būvniecība  pārbūve  nojaukšana
 novietošana  restaurācija  
2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) inženierbūves paredzētais veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
4) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2)  
5) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m)  
6) līnijveida inženierbūves garums (m)  
7) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm)  
8) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā)  
9) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā)  
10) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā)  
11) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā)  
12) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā)  
13) sezonas inženierbūve nav/ir (vajadzīgo atzīmēt) – ekspluatācijas laiks  
3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs  
2) zemes vienības vai būves adrese   
3) zemes vienības kadastra apzīmējums  
4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs    
b) meža nogabala numurs    
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem  

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

 privātie līdzekļi

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Juridiskās personas norādītā kontaktpersona  
  (vārds, uzvārds,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
6. Ieceres izstrādātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
   
sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums,
   
reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
7. Būvspeciālists(-i)  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu. Trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Ieceres izstrādātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvspeciālists(-i)      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

9. Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi un paraksti:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. Apņemos īstenot inženierbūves jaunu būvniecību, nojaukšanu, novietošanu, restaurāciju vai pārbūvi (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā).

Būvniecības ierosinātājs
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
10. Pielikumā:
1)   
2)   

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

11. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) paredzētā galvenā izmantošana (papildizmantošana) (ja netiek paredzēta nojaukšana)
 
12. Inženierbūves kadastra apzīmējums  
(ja tas nav norādīts paskaidrojuma raksta 2. punktā)  

13. Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________

14. Ieceres īstenošanas termiņš  
  (datums)
15. Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīme par būvniecības ieceres akceptu  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
16. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
  (datums)
Būvdarbu veicējs/būvētājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
   
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
17. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri
Lēmuma numurs   datums  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

18. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo aktu prasībām, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu šādus dokumentus:

1)  
2)  
Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica
 
(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)
Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

19. Būvdarbu garantijas termiņš (izņemot sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā)

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

20. Termiņš, līdz kuram inženierbūve nojaucama  
  (datums)
21. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots      
  (datums)    

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

22. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs   datums  
Lēmuma izpildes termiņš  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
23. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu  
  (datums)
Izdota izziņa par inženierbūves neesību (nojaukšanas gadījumā)
   
(norādīt numuru un datumu)  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu.

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

4. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

6. Paskaidrojuma raksta 20. punktā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu sezonas inženierbūves nojaukšanas termiņu, ja paredzēta sezonas inženierbūves novietošana.

7. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

 

   
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

Paskaidrojuma raksts

(inženierbūves konservācijai)

Būvniecības ierosinātājs
   
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
   
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
   
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
   
(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu izskatīt iesniegumu  
  (inženierbūves nosaukums)
konservācijai, ko iesniedzu, pamatojoties uz  
  (pašvaldības nosaukums)
lēmumu par inženierbūves konservāciju  
 

(lēmuma numurs un datums)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs  

I. Ieceres dokumentācija

1. Ziņas par inženierbūvi:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2)  
4) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m)  
5) līnijveida inženierbūves garums (m)  
6) inženierbūves kadastra apzīmējums  
2. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs    
2) zemes vienības vai būves adrese       
3) zemes vienības vai būves kadastra apzīmējums  
3. Pilnvarotā persona  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Juridiskās personas norādītā kontaktpersona  
  (vārds, uzvārds,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
4. Ieceres izstrādātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs
   
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
5. Būvspeciālists(-i)  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

6. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu. Trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Ieceres izstrādātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvspeciālists(-i)      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

7. Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi un paraksti:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā).

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
8. Pielikumā:
1)   
2)   

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

9. Ieceres īstenošanas termiņš  
  (datums)

10. Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________

11. Atzīme par inženierbūves konservācijas darbu akceptu  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
12. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
  (datums)
Būvdarbu veicējs  
  (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
13. Lēmums par atteikšanos akceptēt inženierbūves konservācijas darbus
Lēmuma numurs   datums  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

14. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un veikti atbilstoši akceptētajam inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam un normatīvo aktu prasībām.

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
15. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots      
  (datums)    

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajam inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam.

16. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētā konservācijas darbu veikšanas projekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs   datums  
Lēmuma izpildes termiņš  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
17. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 5. punktā, un tie paraksta 6. punktā ietverto apliecinājumu.

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

4. Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

5. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā inženierbūves konservācijai informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

 

   
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

Apliecinājuma karte

Būvniecības ierosinātājs
   
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
   
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
   
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
   
(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu izskatīt iesniegumu  
  (inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nosaukums)
būvniecībai/nojaukšanai.

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
 jauna būvniecība  ierīkošana  nojaukšana
 atjaunošana    pārbūve
2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves veids vai iekšējais inženiertīkls (vajadzīgo atzīmēt):
 inženiertīkla pievads  ūdens ieguves urbums  iekšējais inženiertīkls
 grodu aka avota kaptāža  cita inženierbūve
3) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
4) inženierbūves paredzētais veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
5) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm)  
6) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz inženiertīkla pievadu) (m2)  
7) grodu akas vai ūdens ieguves urbuma dziļums (m)  
8) inženierbūves garums (attiecas uz inženiertīkla pievadu) (m)  
9) inženierbūves materiāls  
10) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā)  
11) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā)  
12) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā)  
13) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā)  
14) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā)  
3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs  
2) zemes vienības vai būves adrese   
3) zemes vienības, būves vai tās daļas kadastra apzīmējums  
4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs    
b) meža nogabala numurs    
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem  

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

 privātie līdzekļi

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Juridiskās personas norādītā kontaktpersona  
  (vārds, uzvārds,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
6. Ieceres izstrādātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
   
sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums,
   
reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
7. Būvspeciālists(-i)  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. Veicamās izmaiņas neietekmēs būves mehānisko stiprību un stabilitāti.

Ieceres izstrādātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvspeciālists(-i)      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

9. Būvniecības ierosinātāja  apliecinājumi un paraksti:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā).

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
10. Pielikumā:
1)   
2)   

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

11. Inženierbūves kadastra apzīmējums  
(ja tas nav norādīts apliecinājuma kartes 2. punktā)  
12. Ieceres īstenošanas termiņš  
  (datums)

13. Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgā būvspeciālista saistību raksts

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________

14. Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīme par būvniecības ieceres akceptu  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
15. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
  (datums)
Būvdarbu veicējs/būvētājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
   
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
16. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri
Lēmuma numurs   datums  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

17. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo aktu prasībām, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu šādus dokumentus:

1)  
2)  
Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica
 
(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)
Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

18. Būvdarbu garantijas termiņš

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves/iekšējā inženiertīkla (nevajadzīgo svītrot) pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

19. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots      
  (datums)    

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

20. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs   datums  
Lēmuma izpildes termiņš  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
21. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu.

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

4. Apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvēšanu paredzēts īstenot citu pirmās grupas būves būvēšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

6. Ja būvniecības ierosinātājs  ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, apliecinājuma kartē informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

 

   
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

Būvniecības iesniegums

Būvniecības ierosinātājs
   
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
   
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
   
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
   
(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu izskatīt iesniegumu  
  (inženierbūves nosaukums)
būvniecībai/nojaukšanai.
1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
 jauna būvniecība  ierīkošana  pārbūve  atjaunošana
 restaurācija  nojaukšana  novietošana  
2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves paredzētais/esošais lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2)  
4) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m)  
5) līnijveida inženierbūves garums (m)  
6) inženierbūves materiāls  
7) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm)  
8) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā)  
9) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā)  
   
10) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā)  
11) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā)  
12) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā)  
3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs    
2) zemes vienības vai būves adrese     
3) būves, zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums  
4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs    
b) meža nogabala numurs    
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem  

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

 privātie līdzekļi

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Juridiskās personas norādītā kontaktpersona  
  (vārds, uzvārds,
   
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
6. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds,
   
personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums,
   
reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
7. Būvprojekta izstrādātāja sniegtā informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, tā nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi
   
8. Informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības
 
(Eiropas Savienības dalībvalsts)

9. Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums:

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvprojekta izstrādātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
10. Atbildi uz iesniegumu un būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):
 pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi
 elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai)
   
 personīgi institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas  
11. Pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi
   

12. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums:

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

13. Pielikumā (vajadzīgo atzīmēt):

 būvprojekts minimālā sastāvā uz ____ lp.

 būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona) uz ____ lp.

 citi dokumenti ______________________________________ uz ____ lp.

Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Aizpilda institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas

14. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
Būvatļaujas numurs   datums  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
15. Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju
Lēmuma numurs   datums  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Būvniecības iesnieguma attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

  institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas
(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)  

Būvatļauja Nr. __________

     
(būvatļaujas izdošanas vietas nosaukums)   (datums)
Izdota  
  (būvniecības ierosinātāja  vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
     
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai) vai juridiskās
     
personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
    būvniecībai/nojaukšanai
(objekta (inženierbūves) nosaukums)  
1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
 jauna būvniecība  ierīkošana  pārbūve  atjaunošana
 restaurācija  nojaukšana  novietošana  
2. Ziņas par būvniecības objektu:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) inženierbūves paredzētais veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
4) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2)  
5) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m)  
6) līnijveida inženierbūves garums (m)  
7) inženierbūves materiāls  
8) inženierbūves kadastra apzīmējums  
9) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā)  
10) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā)  
11) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā)  
12) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā)  
13) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā)  

14) inženierbūves būvdarbu kontrole  nav/ ir (vajadzīgo atzīmēt) Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktam:

 inženierbūve, kuras paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 inženierbūve, kuras ieceres iesniedzējs ir pašvaldība un publiska būvdarbu līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka (jaunas inženierbūves vai esošas inženierbūves pārbūves gadījumā)

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs    
2) zemes vienības vai būves adrese     
3) būves, zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums  
4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs    
b) meža nogabala numurs    
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem  
4. Būvprojekta izstrādātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
   
sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
5. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) paredzētā galvenā izmantošana (papildizmantošana)
   
6. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude  
  (apsekošanas datums)
Atzinums par būves pārbaudi  
  (numurs un datums)

Projektēšanas nosacījumi

7. Projektēšanas nosacījumi (vajadzīgo atzīmēt):
1)  saskaņojumi ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, ar tiesisko valdītāju:
 
(zemes vienības vai būves adrese vai kadastra apzīmējums)
 
(zemes vienības vai būves adrese vai kadastra apzīmējums)
 
(zemes vienības vai būves adrese vai kadastra apzīmējums)
2)  saskaņojumi ar trešajām personām:
ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem vai, ja tādu nav, ar nekustamo īpašumu valdītājiem, kopvaldītājiem:
 
(zemes vienības vai būves adrese vai kadastra apzīmējums)
 
(zemes vienības vai būves adrese vai kadastra apzīmējums)
 
(zemes vienības vai būves adrese vai kadastra apzīmējums)
3)  tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi:
ar valsts institūcijām:
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
ar pašvaldības institūcijām:
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
ar inženiertīklu turētājiem:
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
4)  tehniskie vai īpašie noteikumi, ja nav nepieciešams to izdevēja saskaņojums:
 
(izdevēja nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(izdevēja nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(izdevēja nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
5)  citu institūciju saskaņojumi vai atļaujas:
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
 
(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)
6)  vides pieejamības prasības:
 teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu
 citas prasības attiecībā uz ietekmēto teritoriju
 
 
7)  būvprojekta sastāvs:
    vispārīgā daļa
      (arī teritorijas vertikālais plānojums
labiekārtojuma un apstādījumu plāns)
    arhitektūras daļa
    būvkonstrukciju daļa
    inženiertīklu daļas:
      ūdensapgāde un kanalizācija
      apkure
      vēdināšana un gaisa kondicionēšana
      elektroapgāde
      siltumapgāde
      gāzes apgāde
      elektronisko sakaru tīkli
      drošības sistēmas
    citu inženierrisinājumu daļa
    darbu organizēšanas projekts
    ugunsdrošības pasākumu pārskats
    tehnoloģiskā daļa
    ekonomiskā daļa
    papildu prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam  
8)  būvprojekta izstrāde, piemērojot  
  (Eiropas Savienības dalībvalsts)
nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības
9)  būvprojekta ekspertīze
10)  prasības būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanai  
11)  citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)
       
12)  būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
8. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš  
  (datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

9. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
Institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):
  izstrādāts un saskaņots būvprojekts
  informācija par plānotajām būvprojekta īstenošanas kopējām izmaksām
  informācija par būvdarbu veicēju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)
  būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
  būvdarbu žurnāls
  atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts
  atbildīgā būvuzrauga saistību raksts
   atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas
  būvuzraudzības plāns
  autoruzraudzības līgums
  autoruzraudzības žurnāls
  informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs), ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs
  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā
  citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti  
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
 
(iestādes nosaukums, adrese)

Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes un lēmumi

10. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi  
  (datums)
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi jāizpilda divu gadu laikā – līdz  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
11. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
12. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ir ____ gadi pēc atzīmes izdarīšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi:
1) būvdarbi veicami līdz  
  (datums)
2) būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisē norādītais apdrošināšanas periods
   
3) inženierbūves nodošana ekspluatācijā veicama līdz  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
13. Būvatļauja pagarināta līdz  
  (datums)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Būvatļaujas attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

3. Atkarībā no būvdarbu līguma summas uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildīšanas brīdi var mainīties inženierbūves būvdarbu kontroles piekritība.

4. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, būvatļaujā informāciju par būvniecības ierosinātāju  norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājumu paraugi
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.
Būvprojekta vadītājs  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
     
(datums)   (paraksts*)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta ____________________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta daļas vadītājs  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
     
(datums)   (paraksts*)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums**

Šā būvprojekta ____________________ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta daļas vadītājs  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
     
(datums)   (paraksts*)

Būvprojekta sadaļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta __________________________ sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta sadaļas vadītājs  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
     
(datums)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Ja būvprojekts izstrādāts, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

 

   
 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 
 

būvatļaujas Nr.

 

pielikums Nr.

 
(datums)   (numurs)   (kārtas numurs)
1. Būvdarbu veicējs  
  (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
2. Pieaicinātie būvspeciālisti:
1) atbildīgais būvdarbu vadītājs  
    (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
2) atbildīgais būvuzraugs    
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai
     
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
3) autoruzraugs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai
   
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
4) darba aizsardzības koordinators  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds,
   
personas kods, tālruņa numurs)
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Būvatļaujas pielikuma attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

______. gada ____. _____________

Objekta nosaukums un adrese    
Konstrukcijas nosaukums      
Būvniecības ierosinātājs  
      (fiziskās personas vārds, uzvārds,
       
personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs vai
       
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Komisijas sastāvs:
1) būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
2) būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
3) būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi konstrukcijām, kuras izpildījis
   
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai
   
fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, dzīvesvieta)
Komisija konstatēja:
1) pieņemšanai uzrādītas šādas konstrukcijas  
  (konstrukciju uzskaitījums
   
un īss raksturojums)
2) darbi izpildīti saskaņā ar  
  (būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds vai
   
juridiskās personas nosaukums, būvprojekta nosaukums, rasējuma numurs)
3) konstrukcijās lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi  
   
(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)
4) darba gaitā nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot) atkāpes no būvprojekta.
Pieļautās atkāpes saskaņotas ar  
  (attiecīgā institūcija, rasējuma numurs, saskaņošanas datums)
Komisijas lēmums:
Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti.
Būvdarbu veicēja pārstāvis  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Būvprojekta izstrādātāja pārstāvis  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Būvniecības ierosinātāja pārstāvis (būvuzraugs)  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

Segto darbu pieņemšanas akts

______. gada ____. _____________

Objekta nosaukums un adrese    
Darba nosaukums      
Būvniecības ierosinātājs  
      (fiziskās personas vārds, uzvārds,
       
personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums,
       
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Komisijas sastāvs:
1) būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
2) būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
3) būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi segtajiem darbiem, kurus izpildījis
   
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai
   
fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, dzīvesvieta)
Komisija konstatēja:
1) pieņemšanai uzrādīts  
  (īss darba raksturojums)
2) darbi izpildīti saskaņā ar  
  (būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds vai
   
juridiskās personas nosaukums, būvprojekta nosaukums, rasējuma numurs)
3) veicot darbus, lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi  
   
(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)
4) darba gaitā nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot) atkāpes no būvprojekta.
Pieļautās atkāpes saskaņotas ar  
  (attiecīgā institūcija, rasējuma numurs, saskaņošanas datums)
Komisijas lēmums:
Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti.
Būvdarbu veicēja pārstāvis  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Būvprojekta izstrādātāja pārstāvis  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Būvniecības ierosinātāja pārstāvis (būvuzraugs)  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

______. gada ____. _____________

Objekta nosaukums un adrese    
Inženiertehniskās sistēmas nosaukums  
Būvniecības ierosinātājs    
      (fiziskās personas vārds, uzvārds,
       
personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs vai
       
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Komisijas sastāvs:
1) būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
2) būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
3) būvniecības ierosinātājs/būvuzraugs  
  (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)
Komisija veica darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi sistēmai, kuru ierīkoja
   
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai
   
fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, dzīvesvieta)
Komisija konstatēja:
1) pieņemšanai uzrādīta  
  (sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)
2) sistēma ierīkota saskaņā ar  
  (būvprojekta attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums,
   
nosaukums, numurs, rasējuma numurs)
un sistēmā izmantoto iekārtu, ierīču un materiālu tehnisko specifikāciju

3) sistēmā samontētas šādas pamata iekārtas, ierīces un materiāli

Nr. p. k. Nosaukums Tips, marka Mērvienība Skaits Piezīmes
1.          
2.          
3.          

4) darba gaitā nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot) atkāpes no saskaņotā sistēmas tehniskā projekta

Pieļautās atkāpes saskaņotas ar  
  (attiecīgā institūcija, rasējuma numurs, saskaņošanas datums,
   
norādīt, kādi kompensējošie pasākumi veikti)

5) aktam pievienota šāda dokumentācija (vajadzīgo atzīmēt):

 sistēmas iekārtu un ierīču tehniskās pases;

 sistēmas iekārtu, ierīču un materiālu atbilstības deklarācijas;

 sistēmas ekspluatācijas dokumentācija (instrukcija);

 cita tehniskā dokumentācija, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus (norādīt) _____________________________________

Komisijas lēmums:
  ir izbūvēta atbilstoši būvprojektam,
(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)  
būvnormatīviem un standartiem. Sistēma ir pieņemta un gatava ekspluatācijai.
Būvdarbu veicēja pārstāvis  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Būvprojekta izstrādātāja pārstāvis  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Būvniecības ierosinātāja pārstāvis (būvuzraugs)  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

Apliecinājums
par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ierosinātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds,
   
personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs
   
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
1. Paziņo, ka  
  (inženierbūves nosaukums)
būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. ________________, ko  
          (datums)
izsniegusi           , ir pabeigti.
  (institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, nosaukums)  
2. Ziņas par uzbūvēto objektu:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves paredzētais/esošais lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2)  
4) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m)  
5) līnijveida inženierbūves garums (m)  
6) inženierbūves materiāls  
7) inženierbūves kadastra apzīmējums  
3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs  
2) zemes vienības vai būves adrese   
3) zemes vienības vai būves kadastra apzīmējums  
4) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
4. Ziņas par būvniecību:
4.1. būvdarbi sākti   un pabeigti  
  (datums)   (datums)
4.2. inženierbūve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis
       
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai
       
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
4.3. ir/nav (nevajadzīgo svītrot) izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta. Ja ir, tad tās ir saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;
4.4. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki:
4.4.1. būvdarbu veicējs  
  (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
4.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
4.4.3. būvuzraugs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
4.4.4. būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
4.5. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica
   
(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)
4.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms  
  (tonnas)

5. Apliecina, ka:

5.1. inženierbūve ir gatava pieņemšanai ekspluatācijā;

5.2. visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu;

5.3. būvprojektā paredzētās tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas un iekārtas ir uzstādītas, pārbaudītas un noregulētas atbilstoši projektam un atbilst normatīvajiem aktiem būvniecībā;

5.4. būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem; 

5.5. būvniecības kopējās izmaksas ir __________ euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – __________ euro;

5.6. atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) tiks pabeigti šādā apjomā un termiņos:

Nr. p. k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Pabeigšanas termiņš
1.        
2.        
3.        
Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvdarbu veicējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Atbildīgais būvdarbu vadītājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvuzraugs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvprojekta izstrādātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

3. Apliecinājuma 4.4.3. vai 4.4.4. apakšpunktā minēto informāciju norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

4. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, apliecinājumā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

 
(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

Akts

(kods )

     
(akta izdošanas vieta)   (datums)
par  
  (inženierbūves nosaukums, adrese (ja nav, – atrašanās vieta) un būves kadastra apzīmējums)
    pieņemšanu ekspluatācijā
Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
 ierīkošana  pārbūve  atjaunošana
 restaurācija  novietošana  jauna būvniecība
Būvniecības ierosinātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds,
   
personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs vai
   
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
1. Pieņemšanas darbu veic būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs
(nevajadzīgo svītrot):
1.1. būvinspektors  
    (vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs būvinspektoru reģistrā)
1.2. arhitekts    
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
1.3. cita amatpersona  
    (vārds, uzvārds, amats)
2. Pieņemšanas darbā pieaicinātie:
2.1. būvuzraugs  
    (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
2.2. būvprojekta izstrādātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
2.3. būvdarbu veicējs  
      (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,
         
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
2.4.         
  (institūcija vai specialitāte, amats, vārds, uzvārds)

3. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) iepazinās ar:

3.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu _________ sējumos

3.2. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju:

3.2.1. būvdarbu žurnālu Nr. __________

3.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr. __________

3.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz ______ lp. _____ sējumā(-os)

3.2.4. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi uz ______ lp.

4. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) izvērtēja:

4.1. būvniecības ierosinātāja apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai;

4.2. šādu valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus:
4.2.1.        atzinums Nr. _____ uz ____ lp.
  (institūcija)   (datums)  
4.2.2.        atzinums Nr. _____ uz ____ lp.
  (institūcija   (datums)  
4.2.3.        atzinums Nr. _____ uz ____ lp.
  (institūcija   (datums)  
4.2.4.        atzinums Nr. _____ uz ____ lp.
  (institūcija   (datums)  
4.2.5.        atzinums Nr. _____ uz ____ lp.
  (institūcija   (datums)  
4.3. būvprojekta izstrādātāja   atzinumu Nr. _____ uz ____ lp.
  (datums)  
5. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) uzklausīja pieņemšanas darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja:
5.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. _________, ko  
    (datums)
izsniegusi    
  (būvvaldes nosaukums)
5.2. būvdarbi sākti  

un pabeigti

 
  (datums)   (datums)
5.3. inženierbūve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis  
  (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai
   
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
5.4. ir/nav (nevajadzīgo svītrot) izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta. Ja ir, tad tās ir saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā.
6. Inženierbūves tehniski ekonomiskie rādītāji:
6.1. inženierbūve:
6.1.1. inženierbūves lietošanas veids  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
6.1.2. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) ______________m
6.1.3. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) _________m2
6.1.4. kopējā platība (kurā veikti darbi/kopā inženierbūvē) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) ________/_______ m2
6.1.5. inženierbūves nesošās konstrukcijas un apdare (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi):
Nr. p. k. Konstrukcija un apdare Veids Materiāls
1. pamati    
2. konstrukcija    
3. pārsegumi    
4. apdare    
6.1.6. ugunsnoturības pakāpe    
6.1.7. inženierbūves lietošanas veida raksturojums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi):
Nr. p. k. Inženierbūves lietošanas veida raksturojums Daudzums
1.    
2.    
3.    

6.1.8. līnijveida inženierbūves garums _________ m

6.1.9. līnijveida inženierbūves virszemes daļa _________ m

6.1.10. līnijveida inženierbūves apakšzemes daļa _________ m

6.1.11. līnijveida inženierbūves tehniskais raksturojums:

Nr. p. k. Līnijveida inženierbūves lietošanas veids (kods atbilstoši būvju klasifikācijai) Konstrukciju materiāls Šķērsgriezums (mm) Daudzums (m)
         
         

6.1.12. inženiertehniskais aprīkojums (vajadzīgo atzīmēt vai norādīt):

6.1.12.1. elektroapgāde:

  centralizētā   autonomā ( vēja  ūdens  saules  cita)

6.1.12.2. drošības sistēmas:

 ugunsaizsardzības sistēma

 aizsargsignalizācija

 ārkārtējo apstākļu apziņošana

6.1.12.3. cits aprīkojums (norādīt atbilstošo):

1)   
2)   
6.1.13. citi inženierbūves raksturlielumi  
6.2. ārējie inženiertīkli:  
6.2.1. inženiertīklu veids (ūdensvads, kanalizācijas vads u. tml.)  

6.2.2. trases kopgarums _________ m

6.2.3. virszemes daļa _________ m

6.2.4. apakšzemes daļa _________ m

6.2.5. inženiertīklu tehniskais raksturojums:

Nr. p. k. Inženiertīklu veids Konstrukciju materiāls Šķērsgriezums (mm) Daudzums (m)
         
         

6.3. ielas (ceļu pārvadi):

6.3.1. ielas (ceļu pārvada) kopējais garums _________ m

6.3.2. kopējā platība, kurā veikti darbi _________ m2

6.3.3. brauktuves platība _________ m2, ietvju platība _________ m2

6.3.4. zālāju platība _________ m2, nomales platība _________ m2

6.3.5. nogāžu nostiprinājums ar zālāju sēju _________ m2

6.3.6. ielas (ceļu pārvada) tehniskais raksturojums:

Nr. p. k. Būves tehniskie rādītāji Daudzums (m)
1.    
2.    
3.    

6.3.7. lietošanas raksturojums:

Nr. p. k. Būves lietošanas veids Daudzums (m2)
1.    
2.    
3.    

6.4. vides pieejamība (ja būvatļaujā noteiktas vides pieejamības prasības):

 teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa uz citu

 citas prasības attiecībā uz ietekmēto teritoriju

7. Būvdarbu kopējās izmaksas (pēc būvniecības ierosinātāja apliecinājuma) ir __________________ euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi –___________________ euro.

8. Inženiertīkli un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

9. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

10. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

Nr. p. k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Pabeigšanas termiņš
1.        
2.        
3.        

11. Būvdarbu defektus, kas atklājušies ____ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, galvenais būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

12. Būvvalde/Būvniecības valsts kontroles birojs (nevajadzīgo svītrot) atzīst
  par derīgu ekspluatācijai.
(inženierbūves nosaukums)  
13. Par inženierbūvi ir ierosināta tiesvedība (apstrīdēta būvatļauja) ______________________ tiesā, lietas numurs ___________
14. Pieņemšanas akts sastādīts ______ eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai
 
būvinspektors  
    (vārds, uzvārds, paraksts*)
arhitekts    
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
cita amatpersona  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Ar aktu iepazinās:
būvniecības ierosinātājs      
      (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
būvdarbu veicējs        
    (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
būvuzraugs          
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Akta 6.2. un 6.3. apakšpunktu aizpilda atbilstoši situācijai, ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību tiek izbūvēti ārējie inženiertīkli un ielas.

3. Inženierbūves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā akta 6. punktu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo inženierbūvē veiktās izmaiņas.

4. Akta attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

5. Ja pieņemšanu veic birojs, akta 1. un 14. punktu precizē atbilstoši situācijai, norādot amatpersonas, kuras veiks pieņemšanas darbu.

6. Akta 6. punktu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo veiktos būvdarbus.

7. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, aktā informāciju par būvniecības ierosinātāju  norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

 
(iestādes nosaukums, adrese un kontaktinformācija)

Izziņa par inženierbūves neesību

     
(izziņas izdošanas vieta)   (numurs)
Inženierbūve  
  (nosaukums)
(         ) ir nojaukta.
  (kadastra apzīmējums)   (adrese)  
1. Ziņas par nojaukto inženierbūvi:
1) inženierbūves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs
     
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
2) inženierbūves grupa    
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
3) inženierbūves lietošanas veids (kods)  
    (atbilstoši būvju klasifikācijai)
2. Ziņas par nekustamo īpašumu, kurā nojaukta inženierbūve:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs  
2) zemes vienības vai būves adrese  
3) zemes vienības kadastra apzīmējums  
4) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs
   
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
3. Ziņas par būvniecību:
1) būvniecības ierosinātājs  
   
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs vai
   
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
2) būvdarbi veikti, pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt):
  paskaidrojuma rakstu Nr. _____________
  (datums)  
  apliecinājuma karti inženierbūvei Nr. _____________
  (datums)  
  būvatļauju Nr. _____________
  (datums)  
3) objekts apsekots    
  (datums)  

4) atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

Nr. p. k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Pabeigšanas termiņš
1.        
2.        
3.        
4. Izziņa sastādīta ______ eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai
   
Institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbildīgā amatpersona  
  (amats)
     
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Izziņas attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

3. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, izziņā informāciju par būvniecības ierosinātāju norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 361)

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
Būvniecības ierosinātājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
   
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
1. Paziņo, ka  
  (inženierbūves nosaukums)
būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. ________________, ko  
          (datums)
izsniegusi           , ir pabeigti.
  (institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, nosaukums)  
2. Ziņas par nojaukto inženierbūvi:
1) inženierbūves grupa  
  (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) inženierbūves lietošanas veids (kods)  
  (atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2)  
4) inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m)  
5) līnijveida inženierbūves garums (m)  
6) inženierbūves kadastra apzīmējums  
3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs  
2) zemes vienības vai būves adrese   
3) zemes vienības, būves vai tās daļas kadastra apzīmējums  
4) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
4. Ziņas par būvniecību:
4.1. būvdarbi sākti   un pabeigti  
  (datums)   (datums)
4.2. inženierbūves nojaukšana veikta atbilstoši būvprojektam, ko izstrādājis
       
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai
       
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
4.3. ir/nav (nevajadzīgo svītrot) izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta. Ja ir, tad tās ir saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā
4.4. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki:
4.4.1. būvdarbu veicējs  
  (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs
   
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs)
4.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
4.4.3. būvuzraugs  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
4.4.4. būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs)  
  (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
4.5. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica
   
(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)
4.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms  
  (m3 vai tonnas)

5. Apliecina, ka:

5.1. inženierbūve ir nojaukta;

5.2. visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu;

5.3. inženiertīkli, tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas un iekārtas ir demontētas atbilstoši būvprojektam;

5.4. būvniecības kopējās izmaksas ir __________ euro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – __________ euro;

5.5. atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, labiekārtošana) tiks pabeigti šādā apjomā un termiņos:

Nr. p. k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Pabeigšanas termiņš
1.        
2.        
3.        
Būvniecības ierosinātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvdarbu veicējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Atbildīgais būvdarbu vadītājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvuzraugs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)
Būvprojekta izstrādātājs      
  (vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

3. Apliecinājuma 4.4.3. vai 4.4.4. apakšpunktā minēto informāciju norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

4. Ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, apliecinājumā informāciju par būvniecības ierosinātāju  norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 253Pieņemts: 09.05.2017.Stājas spēkā: 06.06.2017.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 111 (5938), 05.06.2017. OP numurs: 2017/111.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
291197
{"selected":{"value":"29.06.2018","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2017","iso_value":"2017\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2017.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2018
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva