Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2024. gada 11. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Rēzeknē 2017.gada 11.maijā (prot. Nr.115, 1.p.)
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pirmsskolas izglītības iestādes).

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt:

2.1. pirmsskolas izglītības iestādē;

2.2. izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

3. Pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

4. Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) pieteikumu vai iesniegumu, izņemot saistošo noteikumu 14., 22. un 23.punktā noteiktajā gadījumā, var iesniegt:

4.1. personīgi – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē (turpmāk – Izglītības pārvalde);

4.2. elektroniski – mājaslapā internetā www.epakalpojumi.lv.

4.1 Saistošo noteikumu izpildei tiek pārbaudīti personas dati Iedzīvotāju reģistrā un Valsts izglītības informācijas sistēmas dati.

(Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

II. Bērnu reģistrācijas kārtība

5. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē vecāks var reģistrēt no bērna dzimšanas līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

6. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei, vecāks:

6.1. iesniedz pieteikumu (1.pielikums), norādot ne vairāk kā divas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā, laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē;

6.2. uzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

6.3. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.

7. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē.

8. Visi pieteikumi tiek reģistrēti bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – Reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā.

9. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē vecāka norādītajā vēlamajā mācību gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu. Sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns tiek izslēgts no Reģistra.

10. Līdz vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādē, vecākam ir tiesības, iesniedzot iesniegumu (2.pielikums), mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm un laiku (mācību gadu), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot iesniegumu (3.pielikums).

III. Vietu piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs

11. Vietu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina Izglītības pārvaldes izveidota pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija (turpmāk – Komisija).

12. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē.

13. Komisija, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), piešķir vietas šādā secībā:

13.1. bērniem, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

13.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve;

13.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni), ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

13.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu);

13.5. bērnam, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

13.6. bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, pieteikumu reģistrācijas secībā, atbilstoši vecāka norādītajai vēlamajai pirmsskolas izglītības iestādei;

13.7. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku;

13.8. konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku;

13.9. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, ja Reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

14. Saistošo noteikumu 13.1.–13.5.apakšpunktā un 13.7. un 13.8. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, vecākam personīgi jāiesniedz Izglītības pārvaldē iesniegums par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas (4.pielikums). Saistošo noteikumu 13.1. un 13.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu.

15. Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.

16. Ievērojot pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu bērnam vecāka vecuma grupā.

17. Komisija, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, paziņo vecākam par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteikšanās termiņu, ne īsāku par 14 dienām no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, un pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamos dokumentus.

18. Ja vecāks paziņojumā par vietas piešķiršanu norādītajā termiņā pirmsskolas izglītības iestādē nav iesniedzis saistošo noteikumu 22.punktā noteiktos dokumentus, vai saistošo noteikumu 19.punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies no piešķirtās vietas, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par bērna izslēgšanu no Reģistra.

19. Vecākam ir tiesības, iesniedzot iesniegumu (5. pielikums), atteikties no bērnam piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē. Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

19.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādē;

19.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

20. Izglītības pārvalde nodrošina Reģistra publisko pieejamību mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un publicē informāciju par Komisijas lēmumiem Izglītības pārvaldes mājas lapā internetā www.rezeknesip.lv.

IV. Bērna uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs

21. Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu.

22. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks:

22.1. attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam personīgi iesniedz iesniegumu (6.pielikums), bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu;

22.2. ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi.

23. Nepieciešamības gadījumā vecāks Izglītības pārvaldē var iesniegt iesniegumu (7.pielikums) par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, un Komisija iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

24. Izglītojamo no pirmsskolas izglītības iestādes ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu atskaita šādos gadījumos:

24.1. pamatojoties uz vecāka iesniegumu, kurā norādīts iemesls;

24.2. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves;

24.3. ja bērns mācību gada laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla;

24.4. ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz ārsta izziņu, nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk par trīs mēnešiem pēc kārtas.

25. Saistošo noteikumu 24.3. un 24.4. apakšpunkts neattiecas uz obligāto izglītības vecumu sasniegušiem bērniem.

26. Pašvaldībai ir tiesības pārtraukt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādē (iestādes īslaicīga slēgšana). Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, bērnam nodrošina vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.

27. Bērnu reģistrēšana, uzņemšana un atskaitīšana pirmsskolas izglītības programmās, kas tiek realizētas skolās, notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas kārtība

28. Saistošo noteikumu 9., 13., 15., 16., 18. un 23.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Komisija.

29. Saistošo noteikumu 22. un 24.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

30. Saistošo noteikumu 26.punktā noteiktajā gadījumā lēmumu pieņem Rēzeknes pilsētas dome.

31. Komisijas un pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

32. Pašvaldības domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi

33. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2005.gada 9.februāra lēmums Nr. 34 "Uzņemšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
1. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā; grozījums pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumā "Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" par vārdu "speciālā" izslēgšanu stājas spēkā 01.09.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

Vecāka vārds, uzvārds
 
Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)
pasta adrese 
tālrunis 
e-pasts: 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 bērna vārds, uzvārds

Personas kods: _____________ - _____________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"K. Valdemāra iela 3, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde18. Novembra iela 27, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaka"Kosmonautu iela 9, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"Raiņa iela 17, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"K. Valdemāra 18, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Māriņa"Metālistu iela 4, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"Dārzu iela 62A, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"V. Seiles iela 17, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Vinnijs Pūks"J. Tiņanova iela 31A, Rēzekne

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _______________ mācību gadā.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218 mājaslapa: www.rezeknesip.lv.

2. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā; grozījums pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumā "Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" par vārdu "speciālā" izslēgšanu stājas spēkā 01.09.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

Vecāka vārds, uzvārds
 
Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)
pasta adrese 
tālrunis 
e-pasts: 

iesniegums izmaiņām bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu veikt izmaiņas pieteikumā Nr. 

Vēlamā Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā
Adrese
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"K. Valdemāra iela 3, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde18. Novembra iela 27, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaka"Kosmonautu iela 9, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"Raiņa iela 17, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"K. Valdemāra 18, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Māriņa"Metālistu iela 4, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"Dārzu iela 62A, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"V. Seiles iela 17, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Vinnijs Pūks"J. Tiņanova iela 31A, Rēzekne

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _______________ mācību gadā.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218 mājaslapa: www.rezeknesip.lv.

3. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Vecāka vārds, uzvārds
 
Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)
pasta adrese 
tālrunis 
e-pasts: 

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. 
par 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē.

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218 mājaslapa: www.rezeknesip.lv.

4. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Vecāka vārds, uzvārds
 
Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)
pasta adrese 
tālrunis 
e-pasts: 

IESNIEGUMS VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĀRPUS KĀRTAS

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
 
bērna vārds, uzvārds
personas kods ______________- ____________________
deklarētās dzīvesvietas adrese 
Pamatojums 
  
  
  
Pielikumā 
  

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218 mājaslapa: www.rezeknesip.lv.

5. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Vecāka vārds, uzvārds
 
Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)
pasta adrese 
tālrunis 
e-pasts: 

atteikums no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē

Atsakos no 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss 
piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē
 
iestādes nosaukums

Vieta piešķirta pirmsskolas izglītības iestādē, kas ir norādīta kā viena no vēlamajām

Vieta piešķirta pirmsskolas izglītības iestādē, kas nav norādīta kā vēlamā

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218 mājaslapa: www.rezeknesip.lv.

6. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
   
 iestādes nosaukums
 vadītājam 
  vārds, uzvārds
Vecāka vārds, uzvārds
 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis
 
 

IESNIEGUMS
BĒRNA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt 
 bērna vārds, uzvārds
personas kods - , dzimšanas dati . . .
     datums mēnesis gads 
deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss 
faktiskās dzīvesvietas adrese, indekss 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Pielikumā 
  

Rēzeknē

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums  
7. pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 16.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Vecāka vārds, uzvārds
 
Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)
pasta adrese 
tālrunis 
e-pasts: 

IESNIEGUMS
VIETAS MAIŅAI NO VIENAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UZ CITU

Lūdzu mainīt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei
 ,
bērna vārds, uzvārds
personas kods _________________ - _________________
bērna deklarētās dzīvesvietas adrese 
no pirmsskolas izglītības iestādes uz
 iestādes nosaukums 
pirmsskolas izglītības iestādi .
 iestādes nosaukums

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Rēzeknes pilsētas domes personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politiku" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums 

Informācijai – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218 mājaslapa: www.rezeknesip.lv.

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 11.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētā bērni tiek reģistrēti pirmsskolas izglītības apguvei, vietu piešķiršanas secību un bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas nosacījumus Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsPašlaik bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmās nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2005.gada 9.februāra lēmums "Uzņemšanas noteikumi Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas". Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas paredz sekojošo:
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 4.punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām izglītības iestādēs.
Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju apgūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 20.punkts nosaka, ka pašvaldība veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Vispārējās izglītības likuma 20.1 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības savā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
Saistošajos noteikumos atrunāti gadījumi, kad normatīvie akti paredz tiesības iekārtot bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas, kā arī, lai nodrošinātu labas pārvaldības principa ievērošanu, ir paredzēta iespēja iesniegt pieteikumu elektroniski un attālināti sekot bērna rindas kārtībai.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuNepieciešami papildus finanšu resursi elektroniskās pieteikšanās programmas iegādei un pastāvīgas izmaksas programmas uzturēšanai.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāJaunie saistošie noteikumi nerada būtiskas izmaiņas attiecībā uz pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, tomēr noteikumos ir ieviesti vairāki uzlabojumi, kas iedzīvotājam palīdzēs pirmsskolas izglītības pakalpojuma izvēlē un uzlabos pakalpojuma pieejamību. Vecāki varēs bērnu pieteikt attālināti un saņemt informāciju no Izglītības pārvaldes rakstiski.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Izglītības pārvalde. Pašvaldības atbildīgajam darbiniekam, kas veic bērnu un bērnu vecāku datu apstrādi par vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, turpmāk būs jāpārbauda bērna deklarētā dzīvesvieta, likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta, izziņas no vecāka darba vietas, jāsagatavo komisijas lēmumi un jāizsūta vecākiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmIzglītības pārvalde organizēja tikšanos ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kuru laikā tika uzklausīti priekšlikumi noteikumu izstrādei un sadarbības pilnveidošanai, kā arī tika uzklausīti bērnu vecāki un likumiskie pārstāvji bērna interešu nodrošināšanai un vecāku tiesību respektēšanai pirmsskolas izglītības pakalpojuma izvēlē.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pašvaldības portāla www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams arī domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 11.05.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Zaudē spēku: 25.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 22.05.2017. OP numurs: 2017/99.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
290895
{"selected":{"value":"01.09.2020","content":"<font class='s-1'>01.09.2020.-24.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2020","iso_value":"2020\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2020.-24.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2019","iso_value":"2019\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2019.-31.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-31.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"