Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 238

Rīgā 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 27. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, lai īstenotu:

1.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumu "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" (turpmāk – lauku attīstības programmas pasākums);

1.2. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumu "Sadarbības pasākumi" (turpmāk – rīcības programmas pasākums).

2. Pasākumu mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes apmaiņu, jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, kā arī veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

3. Pasākumu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai:

3.1. lauku attīstības programmas pasākumā – pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanai noteiktā teritorijā;

3.2. rīcības programmas pasākumā – Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktā teritorijā.

4. Atbalsta pretendenta pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumus, projekta iesniegumu vērtēšanas un atlases kārtību, lēmuma pieņemšanas un projektu īstenošanas nosacījumus, pārskatu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību, projektu uzraudzību un sankcijas nosaka arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpvalstu sadarbībai

5. Atbalstu starpvalstu sadarbībai ir tiesīga saņemt biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa).

6. Starpvalstu sadarbības projektā ir iesaistīta publisko un privāto partneru grupa (turpmāk – sadarbības partneris), kas darbojas un īsteno vietējās attīstības stratēģiju:

6.1. lauku attīstības programmas pasākumā:

6.1.1. citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja sadarbības partneris atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1303/2013), 32. panta 2. un 5. punktā minētajām prasībām;

6.1.2. citā valstī, ja sadarbības partneris atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013), 44. panta 2. punktā minētajām prasībām;

6.2. rīcības programmas pasākumā – citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja sadarbības partneris atbilst Regulas Nr. 1303/2013 32. panta 2. un 5. punktā minētajām prasībām un saņem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

7. Sadarbības partneris, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, dalības izmaksas starpvalstu sadarbības projektā sedz no paša līdzekļiem.

8. Vietējā rīcības grupa ar sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu. Līgumā ietver vismaz šādu informāciju:

8.1. starpvalstu sadarbības projekta nosaukumu;

8.2. visu starpvalstu sadarbības projektā iesaistīto sadarbības partneru kontaktinformāciju un norāda, kurš sadarbības partneris ir projekta koordinators un atbildīgais par sadarbības īstenošanu;

8.3. starpvalstu sadarbības projekta aprakstu:

8.3.1. sadarbības mērķi;

8.3.2. kopīgās darbības (plānotos pasākumus), kā arī norāda to norises laiku un vietu;

8.3.3. tiešos labuma guvējus;

8.3.4. sasniedzamos rezultātus un ieguvumu tiešajiem labuma guvējiem pēc starpvalstu sadarbības projekta īstenošanas;

8.3.5. katra sadarbības partnera pienākumus un atbildību;

8.4. plānoto kopējo starpvalstu sadarbības projekta finansējumu, katra sadarbības partnera plānoto finansiālo ieguldījumu un norēķinu kārtību;

8.5. starpvalstu sadarbības projekta īstenošanas laika grafiku;

8.6. strīdu risināšanas kārtību.

9. Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpvalstu sadarbības projekta īstenošanai:

9.1. ar sadarbības partneri ir noslēgts šo noteikumu 8. punktā minētais sadarbības līgums;

9.2. starpvalstu sadarbības projekts tiek īstenots atbilstoši vietējās rīcības grupas sagatavotajai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas apstiprinātajai vietējās attīstības stratēģijai šo noteikumu 3. punktā minētajā teritorijā un sadarbības partnera darbības teritorijā, radot labumu sadarbībā iesaistītās vietējās rīcības grupas un sadarbības partnera darbības teritorijas iedzīvotājiem. Starpvalstu sadarbības projektu var īstenot pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīgu), kā arī ārpus sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijas, ja darbība attiecīgajā teritorijā ir pamatota vietējās attīstības stratēģijā un Lauku atīstības programmas pasākumā tiek uzstādīti labiekārtojuma elementi vai stacionārie reklāmas vai informācijas stendi ar norādēm uz objektiem kādā no sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijām vai tiešais labuma guvējs ir tūrisma pakalpojuma sniedzējs, lauksaimniecības produkcijas ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas kādā no šīm teritorijām.Starpvalstu sadarbības projektu neīsteno viena komersanta interesēs;

9.3. īstenojot starpvalstu sadarbības projektu, tiek sasniegts šo noteikumu 2. punktā minētais mērķis, un tas sekmē:

9.3.1. lauku attīstības programmas pasākumā – vismaz vienas Regulas Nr. 1305/2013 5. pantā minētās lauku attīstības prioritātes viena mērķa sasniegšanu;

9.3.2. rīcības programmas pasākumā – vismaz viena Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – Regula Nr. 508/2014), 63. panta 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu;

9.4. starpvalstu sadarbības projekta mērķis sekmē vismaz viena vietējās attīstības stratēģijā noteiktā mērķa sasniegšanu;

9.5. starpvalstu sadarbības projektā ir paredzēta kopīgu darbību īstenošana atbilstoši šo noteikumu 8. punktā minētā sadarbības līguma nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 785)

10. Starpvalstu sadarbības projektu, kurā ir iesaistījušās vairākas vietējās rīcības grupas (turpmāk – kopprojekts), pamatojoties uz noslēgto līgumu starp kopprojekta dalībniekiem, Lauku atbalsta dienestā iesniedz un atbalstu saņem viena vietējā rīcības grupa, kuras pārziņā ir kopprojekta koordinēšana saskaņā ar šo noteikumu 8. punktā minētā sadarbības līguma nosacījumiem.

11. Vietējā rīcības grupa var saņemt atbalstu starpvalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai, ja tā lauku attīstības programmas pasākumā izpilda Regulas Nr. 1305/2013 44. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto prasību un rīcības programmas pasākumā – Regulas Nr. 508/2014 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto prasību. Atbalsts starpvalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai ir pieejams līdz šo noteikumu 8. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanai.

III. Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpteritoriālai sadarbībai

12. Atbalstu starpteritoriālai sadarbībai ir tiesīga saņemt vietējā rīcības grupa kopīgas darbības īstenošanai ar citu vietējo rīcības grupu. Lauku atbalsta dienestā iesniedz un atbalstu saņem viena vietējā rīcības grupa, kuras pārziņā ir starpteritoriālās sadarbības projekta koordinēšana saskaņā ar šo noteikumu 13. punktā minētā sadarbības līguma nosacījumiem.

13. Starpteritoriālās sadarbības projektā iesaistītās vietējās rīcības grupas noslēdz sadarbības līgumu. Līgumā ietver vismaz šādu informāciju:

13.1. starpteritoriālās sadarbības projekta nosaukumu;

13.2. visu starpteritoriālās sadarbības projektā iesaistīto vietējo rīcības grupu kontaktinformāciju un norāda, kura vietējā rīcības grupa ir projekta koordinators un atbildīgā par sadarbības īstenošanu;

13.3. starpteritoriālās sadarbības projekta aprakstu:

13.3.1. sadarbības mērķi;

13.3.2. kopīgās darbības (plānotos pasākumus), kā arī norāda to norises laiku un vietu;

13.3.3. tiešos labuma guvējus;

13.3.4. sasniedzamos rezultātus un ieguvumu tiešajiem labuma guvējiem pēc starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas;

13.3.5. katras vietējās rīcības grupas pienākumus un atbildību, tostarp par projekta uzraudzības nosacījumu ievērošanu piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

13.4. plānoto kopējo starpteritoriālās sadarbības projekta finansējumu, katras vietējās rīcības grupas plānoto finansiālo ieguldījumu un norēķinu kārtību;

13.5. starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas laika grafiku;

13.6. strīdu risināšanas kārtību.

14. Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanai:

14.1. starp vietējām rīcības grupām ir noslēgts šo noteikumu 13. punktā minētais sadarbības līgums;

14.2. starpteritoriālās sadarbības projekts tiek īstenots šo noteikumu 3. punktā minētajā teritorijā atbilstoši sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu sagatavotai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas apstiprinātai vietējās attīstības stratēģijai, radot labumu sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritoriju iedzīvotājiem. Starpteritoriālās sadarbības projektu var īstenot pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīgu), kā arī ārpus sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijas, ja darbība attiecīgajā teritorijā ir pamatota vietējās attīstības stratēģijā un Lauku atīstības programmas pasākumā tiek uzstādīti labiekārtojuma elementi vai stacionārie reklāmas vai informācijas stendi ar norādēm uz objektiem kādā no sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijām vai tiešais labuma guvējs ir tūrisma pakalpojuma sniedzējs, lauksaimniecības produkcijas ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas kādā no šīm teritorijām. Starpteritoriālās sadarbības projektu neīsteno viena komersanta interesēs;

14.3. īstenojot starpteritoriālās sadarbības projektu, tiek sasniegts šo noteikumu 2. punktā minētais mērķis, un tas sekmē:

14.3.1. lauku attīstības programmas pasākumā – vismaz vienas Regulas Nr. 1305/2013 5. pantā minētās lauku attīstības prioritātes viena mērķa sasniegšanu;

14.3.2. rīcības programmas pasākumā – vismaz viena Regulas Nr. 508/2014 63. panta 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu;

14.4. starpteritoriālās sadarbības projekta mērķis sekmē sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu vismaz viena vietējās attīstības stratēģijā noteiktā mērķa sasniegšanu;

14.5. starpteritoriālās sadarbības projektā ir paredzēta kopīgu darbību īstenošana atbilstoši šo noteikumu 13. punktā minētā sadarbības līguma nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 785)

15. Vietējā rīcības grupa var saņemt atbalstu starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai, ja tā lauku attīstības programmas pasākumā izpilda Regulas Nr. 1305/2013 44. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto prasību un rīcības programmas pasākumā – Regulas Nr. 508/2014 64. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto prasību. Atbalsts starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai ir pieejams līdz šo noteikumu 13. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanai.

IV. Atbalsta apmērs un intensitāte, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

16. Maksimālais atbalsta apmērs starpteritoriālās sadarbības projekta vai starpvalstu sadarbības projekta, tai skaitā kopprojekta, īstenošanai, ietverot atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai, lauku attīstības programmas pasākumā un rīcības programmas pasākumā nepārsniedz 100 000 euro. Atbalsts starpvalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai nepārsniedz 4000 euro un starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai – 500 euro.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 581)

17. Atbalsta intensitāte starpvalstu sadarbības projektā un starpteri­toriālās sadarbības projektā ir 100 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu summas.

18. Lauku attīstības programmas pasākumā un rīcības programmas pasākumā ir attiecināmas šādas starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskās sagatavošanas izmaksas:

18.1. atlīdzība projekta vadītājam, tai skaitā nodokļi un nodevas;

18.2. izdevumi, kas saistīti ar tikšanos ar starpvalstu sadarbības projekta potenciālajiem partneriem vai starpteritoriālās sadarbības projektā iesaistītām vietējām rīcības grupām, tai skaitā komandējuma izmaksas – transporta izdevumi, dienas nauda un viesnīcas izmaksas – atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tikšanās notiek pie sadarbības partnera;

18.3. tulkošanas izmaksas, ja ir starpvalstu sadarbība;

18.4. grāmatvedības izmaksas;

18.5. juridisko pakalpojumu izmaksas sadarbības līguma sagatavošanai.

19. Lauku attīstības programmas pasākumā un rīcības programmas pasākumā ir attiecināmas šādas starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas izmaksas:

19.1. izmaksas, kas saistītas ar kopīgu darbību īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu 8. vai 13. punktā minēto sadarbības līgumu;

19.2. projekta administratīvās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta koordinēšanu un uzraudzību:

19.2.1. atlīdzība projekta vadītājam, tai skaitā nodokļi un nodevas;

19.2.2. grāmatvedības izmaksas;

19.2.3. juridisko pakalpojumu izmaksas;

19.2.4. tulkošanas izmaksas, ja īsteno starpvalstu sadarbības projektu.

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 581)

19.1 Lauku atbalsta dienestam pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 581 redakcijā)

20. Starpvalstu sadarbības projektā un starpteritoriālās sadarbības projektā attiecināmas ir tādu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu un kopīgu darbību īstenošanu un nodrošina projekta ilgtspēju tā uzraudzības laikā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 785 redakcijā)

21. Vietējā rīcības grupa ir tiesīga noslēgt līgumu ar sadarbības projekta dalībnieku par šo noteikumu 20. punktā minēto pamatlīdzekļu uzturēšanu starpvalstu sadarbības projekta un starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas un uzraudzības periodā, bet tie nav izmantojami komerciāla rakstura darbībām. Vietējā rīcības grupa attiecīgo līgumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopā ar maksājumu pieprasījumu, kurā iekļautas izmaksas par pamatlīdzekļu iegādi.

22. Sadarbībā iesaistītās vietējās rīcības grupas nav tiesīgas saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana" vai citos no pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem finansēto programmu pasākumos. Tās nodrošina skaidru izmaksu un darbību nošķiršanu.

23. Pievienotās vērtības nodokli vietējā rīcības grupa iekļauj attiecināmajās izmaksās, ja tai nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

24. Lauku attīstības programmas pasākumā un rīcības programmas pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

24.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

24.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

24.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

24.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

24.5. būvniecības izmaksas, no kurām attiecināmas ir atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanas izmaksas;

24.6. esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;

24.7. šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – telpu nomas un apsaimniekošanas izdevumi;

24.8. šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – biroja tehnikas un aprīkojuma iegādes izdevumi;

24.9. izdevumi par īpašuma vai kapitāldaļu iegādi;

24.10. izdevumi par tehnisko apkopi, rezerves daļām un ekspluatāciju;

24.11. atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 18.1. un 19.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas;

24.12. jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

24.13. (svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 785);

24.14. izdevumi par transportlīdzekļu iegādi;

24.15. maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām vai ir saistītas ar Eiropas Savienības vai citu finanšu instrumentu atbalsta saņemšanu un projekta iesniegumu sagatavošanu;

24.16. izdevumi, kas radušies pirms Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu tehniskai sagatavošanai un pirms sadarbības projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;

24.17. izdevumi, kas nav saistīti ar sadarbības projektā paredzēto darbību īstenošanu;

24.18. vietējās rīcības grupas organizēto pasākumu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, ja netiek ievērots šo noteikumu 37. punktā minētais nosacījums;

24.19. juridisko pakalpojumu izmaksas, ja vietējā rīcības grupa saņem atbalstu jurista atalgošanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana";

24.20. reprezentācijas izdevumi, kas nepieciešami starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai;

24.21. sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu ikgadēju un tradicionālu sporta un kultūras pasākumu organizēšanas izmaksas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

24.22. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Regulu Nr. 1305/2013 un Regulu Nr. 508/2014.

V. Pieteikšanās kārtība

25. Lai saņemtu atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai, vietējā rīcības grupa Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz atsevišķi iesniegumu par lauku attīstības programmas pasākumu un rīcības programmas pasākumu (1. pielikums). Iesniegumam pievieno iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

26. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai – ja tiek pieprasīta papildu informācija – mēneša laikā pēc papildu informācijas saņemšanas izskata šo noteikumu 25. punktā minētos dokumentus un lēmumu paziņo vietējai rīcības grupai.

27. Lai saņemtu atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanai, vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

27.1. sadarbības projekta iesniegumu (2. pielikums) Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā;

27.2. vietējās rīcības grupas, bet kopprojektā vai starpteritoriālās sadarbības projektā – katra dalībnieka pārvaldes institūcijas lēmumu par sadarbības projekta īstenošanu un norāda sadarbības projekta kopējās izmaksas;

27.3. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu, ja sadarbības projektā paredzēta kādu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no sadarbības projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

27.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā par piegādēm un pakalpojumiem šo noteikumu 41.1. apakšpunktā minētā priekšfinansējuma apmērā;

27.5. saskaņojumu no būvvaldes, ja sadarbības projektā paredzētas šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minētās darbības;

27.6. par starpvalstu sadarbības projektu – šo noteikumu 8. punktā minētā sadarbības līguma kopiju un vietējās rīcības grupas apliecinātu līguma tulkojumu latviešu valodā;

27.7. par starpteritoriālās sadarbības projektu – šo noteikumu 13. punktā minētā sadarbības līguma kopiju.

28. Vietējā rīcības grupa šo noteikumu 27.5. apakšpunktā minēto dokumentu Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopā ar sadarbības projekta iesniegumu vai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu.

29. Ja sadarbības partneris darbojas valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vietējā rīcības grupa papildus šo noteikumu 25. punktā minētajiem dokumentiem, ja attiecas, vai šo noteikumu 27. punktā minētajiem dokumentiem Lauku atbalsta dienestā iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu par tā atbilstību šo noteikumu 6.1.2. apakšpunktā minētajām prasībām un finansējuma pieejamību dalībai starpvalstu sadarbības projektā un vietējās rīcības grupas apliecinātu šā dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

30. Ja tiek īstenots kopprojekts, vietējā rīcības grupa papildus šo noteikumu 25. punktā minētajiem dokumentiem, ja attiecas, vai šo noteikumu 27. punktā minētajiem dokumentiem Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopprojekta dalībnieku līgumu. Līgums:

30.1. apliecina vietējās rīcības grupas – kopprojekta dalībnieku piln­varotās personas – tiesības pārstāvēt sadarbības projektā iesaistīto personu, iesniegt sadarbības projekta iesniegumu, īstenot sadarbības projektu un saņemt atbalstu;

30.2. paredz, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas ievēros normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā ietvertos projektu uzraudzības nosacījumus.

31. Iesniegumus starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai un starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta iesniegumus Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstoši sadarbības projektu atlases kritērijiem (3. pielikums) un sarindo atbilstoši iegūto punktu skaitam.

32. Lauku atbalsta dienests savā tīmekļvietnē reizi nedēļā publicē informāciju par izsludinātā publiskā finansējuma atlikumu.

33. Lauku atbalsta dienests lēmumu par starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu lauku attīstības programmas pasākumā pieņem Regulas Nr. 1305/2013 44. panta 3. punktā noteiktajā termiņā un rīcības programmas pasākumā – Regulas Nr. 508/2014 64. panta 4. punktā noteiktajā termiņā.

VI. Starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas nosacījumi un atbalsta pieprasīšanas un maksāšanas kārtība

34. Vietējā rīcības grupa saņemto atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai atmaksā, ja:

34.1. starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekts neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajiem atlases kritērijiem;

34.2. tā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par iesnieguma apstiprināšanu, neiesniedz Lauku atbalsta dienestā sadarbības projektu, par kura tehnisko sagatavošanu ir saņemts atbalsts, izņemot šo noteikumu 35. punktā minēto gadījumu.

35. Vietējā rīcības grupa saņemto atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai neatmaksā, ja:

35.1. ir noslēgts šo noteikumu 8. punktā minētais sadarbības līgums, bet sadarbības partnera dalībvalsts Eiropas Savienības fondu administrēšanā kompetentā institūcija starpvalstu sadarbības projektu neapstiprina un sadarbības partneris starpvalstu sadarbību neturpina;

35.2. Lauku atbalsta dienests sadarbības projektu noraida nepietiekama publiskā finansējuma dēļ.

36. Vietējā rīcības grupa pirmo maksājuma pieprasījumu par starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta daļu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pirmajā projekta īstenošanas gadā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanu.

37. Ja vietējā rīcības grupa Latvijā organizē pasākumu, kas saistīts ar kādu no šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, tā piecas darbdienas pirms notikuma informē Lauku atbalsta dienestu par pasākuma norises vietu un laiku.

38. Atbalstu piešķir par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas Lauku atbalsta dienestā iesniegtajā sadarbības projekta iesniegumā. Ja attiecināmās izmaksas veido tikai daļu no vietējās rīcības grupas starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta izmaksām, vietējā rīcības grupa nodrošina starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem atbilstoši sadarbības projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un mērķiem.

39. Priekšfinansējuma un visu ar atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai un starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanu saistīto līdzekļu saņemšanai un izdevumu finansēšanai vietējā rīcības grupa, kuras pārziņā ir kopprojekta vai starpteritoriālās sadarbības projekta koordinēšana, atver kontu Valsts kasē. Ja vietējā rīcības grupa īsteno vairākus starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projektus lauku attīstības programmas pasākumā vai rīcības programmas pasākumā, tā visu īstenoto starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projektu līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai var izmantot vienu Valsts kasē atvērto kontu visiem lauku attīstības programmas pasākuma starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projektiem un vienu kontu – visiem rīcības programmas pasākuma starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projektiem.

40. Atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai piešķir šādā kārtībā:

40.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai pārskaita vietējai rīcības grupai priekšfinansējumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no iesniegumā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;

40.2. vietējā rīcības grupa pēc sadarbības līguma noslēgšanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

40.3. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā. Ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi atbilst šo noteikumu 18. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un to pārskaita uz vietējās rīcības grupas norādīto kontu, atskaitot iepriekš saņemto priekšfinansējumu.

41. Atbalstu starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanai piešķir šādā kārtībā:

41.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu sadarbības projekta īstenošanai pārskaita vietējai rīcības grupai priekšfinansējumu sadarbības projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām;

41.2. vietējā rīcības grupa pēc sadarbības projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā, bet ne vairāk kā piecas reizes sadarbības projekta īstenošanas laikā;

41.3. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā. Ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi atbilst šo noteikumu 19., 20. un 23. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un to pārskaita uz vietējās rīcības grupas norādīto kontu, atskaitot iepriekš saņemto priekšfinansējumu, kā arī pārskaita nākamo priekšfinansējuma maksājumu par sadarbības projekta attiecināmo izmaksu daļu;

41.4. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst šo noteikumu 19., 20. un 23. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un sadarbības projektu noraida, pieprasot vietējai rīcības grupai atmaksāt saņemto priekšfinansējumu;

41.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst šo noteikumu 19., 20. un 23. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un to pārskaita vietējās rīcības grupas norādītajā kontā, atskaitot neatbilstošos izdevumus un iepriekš saņemto priekšfinansējumu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu par sadarbības projekta attiecināmo izmaksu daļu;

41.6. priekšfinansējuma un faktisko izdevumu atmaksas kopsumma nepārsniedz 100 procentu no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 785)

42. Ja vietējās rīcības grupas kopējie sadarbības projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās kopējās sadarbības projekta izmaksas un ir radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, vietējā rīcības grupa neatbilstošos izdevumus atmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

43. Vietējā rīcības grupa šo noteikumu 41.2. apakšpunktā minētajam maksājuma pieprasījumam pievieno starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanai organizēto iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā par piegādēm un pakalpojumiem, par kuriem plāno saņemt nākamo priekšfinansējumu, ja tie nav iesniegti iepriekš.

44. Vietējā rīcības grupa kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas rezultātiem (4. pielikums).

45. Uzraudzības periods sadarbības projektiem, kuros ir īstenotas šo noteikumu 20. punktā vai 24.5. apakšpunktā minētās darbības, ir pieci gadi.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 785 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 238
ELFLA vai EZF logo

Iesniegums atbalsta saņemšanai
sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
  
 Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sadarbības pasākumi"
  
 starpvalstu sadarbībai
  
 starpteritoriālai sadarbībai
    
 Atbalsta pretendents  
 Reģ. Nr.  
 Juridiskā adrese  
 Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
 Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
 Projekta vadītājs  
 Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
    
 Klienta numurs  
 Projekta nosaukums  
 Projekta Nr.  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Sadarbības projekta nosaukums un akronīms

 

 

A.2. Sadarbības projekta mērķis

 

 

A.3. Sadarbības projekta mērķa saskaņotība ar vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Norādīt, kuram sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzītajam mērķim atbilst sadarbības projekts, un pamatot, kā sadarbības projekts sekmē tā sasniegšanu (ja īsteno kopprojektu vai starpteritoriālās sadarbības projektu, sniedz informāciju par katru dalībnieku)

 

 

A.4. Informācija par atbalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai (plānotās darbības, īstenošanas laiks un vieta)

 

 

A.5. Sadarbības projekta apraksts un tā nepieciešamība, plānotās darbības, labumu guvēju loks

 

 

A.6. Potenciālie sadarbības partneri (kopprojektam norāda arī kopprojekta dalībniekus)

 

 

B. PAREDZĒTĀS IZMAKSAS

B.1. Iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijaCena par vienību ar PVN, EUR*Vienību skaitsKopā
attiecināmās izmaksas ar PVN, EUR
Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datums
1234 = 2 x 3 
     
     
     
     
KOPĀ  
Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja vietējai rīcības grupai nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļu summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

B.1.1. Izvērsts iesnieguma kopējo un attiecināmo izmaksu uzskaitījums

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām darbībāmCena par vienību ar PVN, EUR*Vienību skaitsKopā
attiecināmās izmaksas ar PVN, EUR
Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datums
1234 = 2 x 3 
     
     
     
     
KOPĀ  
Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja vietējai rīcības grupai nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļu summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

B.2. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām darbībām, kas nav atspoguļotas B.1.1. tabulā, bet ir saistītas ar tehnisko sagatavošanu

Summa, EUR

  
  
KOPĀ 

B.3. Sadarbības projekta kopējās izmaksas

Sadarbības projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas, kas plānotas sadarbībā iesaistītām vietējām rīcības grupām kā sadarbības partneriem vai kopprojekta dalībniekiem no Latvijas pusesSumma, EUR
 
Sadarbības partnera un cits papildus piesaistīts finansējums sadarbības projekta īstenošanā 

C. VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

C.1. Vietējās rīcības grupas pašnovērtējums par sadarbības projekta atbilstību projektu atlases kritērijiem

Nr. p.k.Kritēriju grupaKritērijsKritēriju punktu skaitsMaksimāli iespējamais punktu skaitsVietējās rīcības grupas punktu skaits kritērijāPamatojums
1.Prioritārās jomas ilgtspējīgai attīstībaiBioekonomika1, inovatīvās (vietējās rīcības grupas līmenī) vai precīzās tehnoloģijas, klimata pārmaiņu mazināšana (erozijas mazināšana, energoefektivitāte, SEG emisiju mazināšana)44  
Tūrisms un kultūras mantojums2
Citas jomas saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju0
2.Sadarbības projekta mērķis sekmē uzņēmējdarbības attīstību2  
3.Sadarbībā iesaistīts vismaz viens partneris Baltijas jūras reģionā25  
4.Sadarbības partnera un cits papildus piesaistīts finansējums sadarbības projekta īstenošanāvairāk nekā 30% no kopējām sadarbības projekta izmaksām55  
15 līdz 30% no kopējām sadarbības projekta izmaksām3
1 līdz 14 % no kopējām sadarbības projekta izmaksām1
5.Iesaistīto sadarbības partneru skaits3vairāk nekā trīs sadarbības partneri55  
trīs sadarbības partneri3
divi sadarbības partneri1
viens sadarbības partneris0
6.Sadarbības projekta labumu guvēju loksplānotajām darbībām ir ietekme plašākā mērogā, ne tikai uz projekta tiešo mērķgrupu33  
iesaista vairāk nekā vienu mērķgrupu0
Kopā24 (19 – tikai starpteritoriālās sadarbības projektiem)  

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpvalstu sadarbībai, ir 10 punkti.

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpteritoriālai sadarbībai, ir 7 punkti.

1 Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, pārtikas, celulozes un papīra ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas nozare ir bioekonomikas sastāvdaļas, tostarp pāreja uz pilnīgu noslēgtā cikla ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls.

2 Attiecas tikai uz starpvalstu sadarbības projektu. Baltijas jūras reģions ietver tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Polija un Vācija.

3 Sadarbības partneris starpvalstu sadarbības projektā ir partneris, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas.

D. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumentiAizpilda vietējā rīcības grupa
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
Neattiecas
1.Apliecinājums no sadarbības partnera, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, par atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiemkopija   
2.No sadarbības partnera, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, saņemtā apliecinājuma vietējās rīcības grupas apliecināts tulkojums latviešu valodākopija   
3.Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumentikopija   
4.Citi iesniegtie dokumenti    
      
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 238

(Pielikums grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 785)

ELFLA vai EZF logo

Sadarbības projekta iesniegums

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
  
 Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sadarbības pasākumi"
  
 starpvalstu sadarbībai
  
 starpteritoriālai sadarbībai
    
 Atbalsta pretendents  
 Reģ. Nr.  
 Juridiskā adrese  
 Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
 Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
 Projekta vadītājs  
 Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
    
 Klienta numurs  
 Projekta nosaukums  
 Projekta Nr.  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA STARPVALSTU SADARBĪBAI (aizpilda, ja tiek īstenota starpvalstu sadarbība)

A.1. Valodas, kurās vietējā rīcības grupa sazinās

Norādiet valodas, kurās sazinās vietējā rīcības grupa

 

A.2. Informācija par kopprojektu (aizpilda, ja tiek īstenots kopprojekts)

Vai sadarbības projekta īstenošanai vietējās rīcības grupas ir noslēgušas koplīgumu

A.2.1. Ja atbilde ir "Jā", norādiet pārējo kopprojekta dalībnieku kontaktinformāciju

Vietējās rīcības grupas nosaukumsKontaktpersonas vārds, uzvārdsTālruņa numursE-pasta adreseKontaktadrese (adrese korespondencei)Valodas, kurās var sazināties
      
      
      

A.3. Informācija par sadarbības partneriem

 Sadarbības partnerisSadarbības partnerisSadarbības partnerisSadarbības partneris
Nosaukums    
Juridiskās darbības forma    
Reģistrācijas Nr.    
Pārstāvētā valsts, reģions    
Sadarbības partneris darbojas ārpus Eiropas Savienības (ja sadarbības projektā iesaistās trešās valsts organizācija) (Jā; Nē)    
Lauku attīstības program­mas pasākumā saņem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. (Ja atbilde ir "Nē", norāda finanšu avotu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai un darbības teritoriju.)    

Rīcības programmas pasākumā saņem Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai(Jā; Nē)

 

    
Kontaktpersonas vārds, uzvārds (persona, ar kuru sazināties sadarbības projekta vērtēšanas un īstenošanas laikā)    
Kontaktpersonas amats    
Tālruņa numurs    
E-pasta adrese    
Tīmekļa vietne    
Kontaktadrese (adrese korespondencei)    
Valodas, kurās var sazināties    
Partneris ir sadarbības projekta koordinators (Jā; Nē)    

A.4. Vietējās rīcības grupas statuss sadarbības projektā

Vietējā rīcības grupa ir sadarbības projekta koordinators un ir atbildīga par tā īstenošanu
Vietējās rīcības grupa ir sadarbības projekta partneris

B. VISPĀRĒJĀ DAĻA STARPTERITORIĀLAI SADARBĪBAI (aizpilda, ja tiek īstenota starpteritoriālā sadarbība)

B.1. Informācija par starpteritoriālās sadarbības projekta dalībniekiem

Vietējās rīcības grupas nosaukumsKontaktpersonas vārds, uzvārdsTālruņa numursE-pasta adreseKontaktadrese (adrese korespondencei)
     
     
     

C. INFORMĀCIJA PAR VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU UN KOP­PROJEKTA vai STARPTERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROJEKTA DALĪBNIEKIEM SADARBĪBAS PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS DIENĀ

C.1. Vietējās rīcības grupas, kopprojekta vai starpteritoriālās sadarbības projekta dalībnieka saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību finansētajos investīciju pasākumos, kas saistīti ar šajā pasākumā plānoto investīciju

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim vietējā rīcības grupa, kopprojekta vai starpteritoriālās sadarbības projekta dalībnieks ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības valsts vai pašvaldību finansētajos investīciju pasākumos, kuri saistīti ar šajā pasākumā plānoto investīciju un par kuriem nav iesniegta informācija Lauku atbalsta dienestā

C.1.1. Ja atbilde ir "Jā", sniegt informāciju par projektiem

Nr.p.k.

 

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr. (ja īsteno kopprojektu vai starpteritoriālās sadarbības projektu, norādīt dalībnieka nosaukumu)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Publiskais finansējums, EURSaistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansēti projekti
      
      
Citi projekti (valsts un pašvaldību finansēti projekti u.tml.)
      
      

D. INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PROJEKTU

D.1. Sadarbības projekta nosaukums un akronīms

 

D.2. Sadarbības projekta mērķis

 

D.3. Sadarbības projekta mērķa saskaņotība ar vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Norādīt, kuram sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzītajam mērķim atbilst sadarbības projekts, un pamatot, kā sadarbības projekts sekmē tā sasniegšanu (ja īsteno kopprojektu vai starpteritoriālās sadarbības projektu, sniedz informāciju par katru dalībnieku)

 

D.4. Sadarbības projekta apraksts un tā nepieciešamība (ja īsteno kopprojektu vai starpteritoriālās sadarbības projektu, sniedz informāciju par katru dalībnieku)

 

D.5. Sadarbības projekta sagaidāmie rezultāti un ieguvumi sadarbībā iesaistīto teritoriju iedzīvotājiem, labuma guvēju loks (ja īsteno kopprojektu vai starpteritoriālās sadarbības projektu, sniedz informāciju par katru dalībnieku)

 

D.6. Sadarbības projekta ieguldījums LAP mērķa virzienos (ja īsteno projektu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"):

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam mērķa virziensAtzīmē vienu atbilstošo
Sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos1A 
Primāro ražotāju konkurētspējas uzlabošana, tos labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un organizācijas un starpnozaru organizācijas3A 
Veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darbavietu radīšanu6A 
Sekmēt vietējo attīstību lauku apvidos6B 
Cits mērķa virziens  
   

D.7. Sadarbības projekta ieguldījums vismaz vienā minētajā mērķī (ja īsteno projektu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sadarbības pasākumi"):

Mērķi saskaņā ar Regulas Nr. 508/2014 63. panta 1. punktuAtzīmē atbilstošo
a) pievienotās vērtības veidošana, darbvietu radīšana, jauniešu piesaistīšana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos; 
b) dažādošanas atbalstīšana komerciālās zvejas jomā un ārpus tās, mūžizglītības un darbvietu radīšanas veicināšana zivsaimniecības un akvakultūras reģionos; 
c) zivsaimniecības un akvakultūras reģionu vides resursu vairošana un izmantošana, tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšanas darbības; 
d) sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zvejas, akvakultūras un jūras kultūras mantojuma, veicināšana zivsaimniecības un akvakultūras reģionos; 
e) zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana vietējā attīstībā un vietējo zivsaimniecības resursu un jūrlietu darbību pārvaldība. 

D.8. Sadarbības projekta īstenošanas radītie jauninājumi

Vai sadarbības projekta īstenošana ieviesīs jauninājumus?

D.8.1. Ja atbilde ir "Jā", norādiet, kādus jauninājumus

 

D.9. Sadarbības projektā plānotās kopīgās darbības

Kopīgās darbības nosaukumsĪstenošanas laiksĪstenošanas vietaSadarbības partnera (starpvalstu sadarbības projektam) un projekta dalībnieka (kopprojektam un starpteritoriālās sadarbības projektam) nosaukums, kura teritorijā attiecīgā kopīgā darbība tiek īstenota
    
    
    

D.10. Sadarbības projekta attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijaCena par vienību ar PVN, EURVienību skaitsKopā attiecināmās izmaksas ar PVN, EUR *Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datums
1234 = 2 x 3
1. Ar kopīgu darbību īstenošanu saistītas izmaksas
     
     
     
Izmaksas, kopā  
2. Jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas
     
     
     
Izmaksas, kopā  
3. Administratīvās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar sadarbības projekta koordinēšanu
     
     
     
Izmaksas, kopā  
KOPĀ  
Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja vietējai rīcības grupai nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļu summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

D.10.1. Izvērstas sadarbības projekta attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām sadarbības projekta darbībām un posmiemCena par vienību ar PVN, EURVienību skaitsKopā attiecināmās izmaksas ar PVN, EUR*Attiecināmās izmaksas, kas tiek iekļautas priekšfinansējuma pieprasījumā, EUR
1234 = 2 x 3

1. Ar kopīgu darbību īstenošanu saistītas izmaksas, t. sk. jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas

     
     
     
Izmaksas, kopā  

2. Administratīvās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar sadarbības projekta koordinēšanu

     
     
      
Izmaksas, kopā  
KOPĀ  
Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja vietējai rīcības grupai nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļu summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

D.11. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām sadarbības projekta darbībām, kas nav atspoguļotas D.10. un D10.1. tabulā, bet ir saistītas ar sadarbības projektuSumma, EUR
 
 
 
KOPĀ

D.12. Priekšfinansējums sadarbības projekta kopējo izmaksu segšanai

Vai ir nepieciešama priekšfinansējums sadarbības projekta kopējo izmaksu segšanai

D.12.1. Ja atbilde ir "Jā", norādiet priekšfinansējuma apmēru sadarbības projekta īstenošanas uzsākšanai

Nepieciešams priekšfinansējums sadarbības projekta īstenošanas uzsākšanaiApmērs*
 
Piezīme. *Priekšfinansējums tiek veikts apmērā, par kuru iesniegta iepirkumu apliecinoša dokumentācija, bet tas nepārsniedz 50% no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām.

D.13. Ja sadarbības projektā plānots iegādāties jaunus pamatlīdzekļus, norādīt, kuram plānots tos nodot lietošanā sadarbības projekta īstenošanas un uzraudzības periodā

Organizācijas nosaukums 
Plānoto pamatlīdzekļu atrašanās vieta (norādiet adresi) 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Izmantošanas pamatojums 

D.14. Sadarbības projekta ietekme uz apkārtējo vidi

Sadarbības projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

D.15. Sadarbības projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts

 

D.16. Vietējās rīcības grupas pašnovērtējums par sadarbības projekta atbilstību projektu atlases kritērijiem

Nr. p.k.Kritēriju grupaKritērijsKritēriju punktu skaitsMaksimāli iespējamais punktu skaitsVietējās rīcības grupas punktu skaits kritērijāPamatojums
1.Prioritārās jomas ilgtspējīgai attīstībaiBioekonomika1, inovatīvās (vietējās rīcības grupas līmenī) vai precīzās tehnoloģijas, klimata pārmaiņu mazināšana (erozijas mazināšana, energoefektivitāte, SEG emisiju mazināšana)44  
Tūrisms un kultūras mantojums2
Citas jomas saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju0
2.Sadarbības projekta mērķis sekmē uzņēmējdarbības attīstību2  
3.Sadarbībā iesaistīts vismaz viens partneris Baltijas jūras reģionā25  
4.Sadarbības partnera un cits papildus piesaistīts finansējums sadarbības projekta īstenošanāvairāk nekā 30% no kopējām sadarbības projekta izmaksām55  
15 līdz 30% no kopējām sadarbības projekta izmaksām3
1 līdz 14 % no kopējām sadarbības projekta izmaksām1
5.Iesaistīto sadarbības partneru skaits3vairāk nekā trīs sadarbības partneri55  
trīs sadarbības partneri3
divi sadarbības partneri1
viens sadarbības partneris0
6.Sadarbības projekta labumu guvēju loksplānotajām darbībām ir ietekme plašākā mērogā, ne tikai attiecībā uz projekta tiešo mērķgrupu33  
iesaista vairāk nekā vienu mērķgrupu0
Kopā24 (19 – tikai starpteritoriālās sadarbības projektiem)  

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpvalstu sadarbībai, ir 10 punkti.

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpteritoriālai sadarbībai, ir 7 punkti.

1 Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, pārtikas, celulozes un papīra ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas nozare ir bioekonomikas sastāvdaļas, tostarp pāreja uz pilnīgu noslēgtā cikla ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls.

2 Attiecas tikai uz starpvalstu sadarbības projektu. Baltijas jūras reģions ietver tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Polija un Vācija.

3 Sadarbības partneris starpvalstu sadarbības projektā ir partneris, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas.

E. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumentiAizpilda vietējā rīcības grupa
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
Neattiecas
1.Vietējās rīcības grupas pārvaldes institūcijas lēmums par sadarbības projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot sadarbība projekta kopējās izmaksas (ja tiek īstenots kopprojekts vai starpteritoriālās sadarbības projekts – visiem dalībniekiem)kopija   
2.Ar sadarbības partneri noslēgts sadarbības līgumskopija   
3.Vietējās rīcības grupas apliecināts sadarbības līguma tulkojums latviešu valodākopija   
4.Par kopprojektu noslēgts līgums starp kopprojekta dalībniekiemkopija   
5.Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanukopija   
6.Apliecinājums no sadarbības partnera, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, par atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiemkopija   
7.No sadarbības partnera, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, saņemtā apliecinājuma vietējās rīcības grupas apliecināts tulkojums latviešu valodākopija   
8.Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumentikopija   
9.Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptukopija   
10.Citi iesniegtie dokumenti    
      
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 238
Sadarbības projektu atlases kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 785)

Nr. p. k.Kritēriju grupaKritērijsKritēriju punktu skaitsMaksimāli iespējamais punktu skaits
1.Prioritārās jomas ilgtspējīgai attīstībaibioekonomika1, inovatīvās (vietējās rīcības grupas līmenī) vai precīzās tehnoloģijas, klimata pārmaiņu mazināšana (erozijas mazināšana, energoefektivitāte, SEG emisiju mazināšana)44
tūrisms un kultūras mantojums2
citas jomas saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju0
2.Sadarbības projekta mērķis sekmē uzņēmējdarbības attīstību2
3.Sadarbībā iesaistīts vismaz viens partneris Baltijas jūras reģionā25
4.Sadarbības partnera un cits papildus piesaistīts finansējums sadarbības projekta īstenošanāvairāk nekā 30 % no kopējām sadarbības projekta izmaksām55
15 līdz 30 % no kopējām sadarbības projekta izmaksām3
1 līdz 14 % no kopējām sadarbības projekta izmaksām1
5.Iesaistīto sadarbības partneru skaits3vairāk nekā trīs sadarbības partneri55
trīs sadarbības partneri3
divi sadarbības partneri1
viens sadarbības partneris0
6.Sadarbības projekta labuma guvēju loks

plānotajām darbībām ir ietekme plašākā mērogā, ne tikai uz projekta tiešo mērķgrupu

33
iesaista vairāk nekā vienu mērķgrupu0
Kopā24 (19 – tikai starpteritoriālās sadarbības projektiem)
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpvalstu sadarbībai, ir 10 punkti. Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu starpteritoriālai sadarbībai, ir 7 punkti. 
Piezīmes.

1 Bioekonomika ietver atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, pārtikas, celulozes un papīra ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas nozare ir bioekonomikas sastāvdaļas, tostarp pāreja uz pilnīgu noslēgtā cikla ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls.

2 Attiecas tikai uz starpvalstu sadarbības projektu. Baltijas jūras reģions ietver tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Polija un Vācija.

3 Sadarbības partneris starpvalstu sadarbības projektā ir partneris, kas darbojas ārpus Latvijas teritorijas.

Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir sadarbības projektam, kuram ir lielāks koeficients. Koeficientus sadarbības projektu iesniegumiem un iesniegumiem par atbalsta saņemšanu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai aprēķina atsevišķi, izmantojot šādu formulu:

K = M / V, kur

K – koeficients, kas raksturo attiecināmo izmaksu proporciju;

M – maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs sadarbības projekta īstenošanai vai tehniskai sagatavošanai (euro);

V – attiecināmo izmaksu apmērs, kas norādīts sadarbības projekta iesniegumā vai iesniegumā par atbalsta saņemšanu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai (euro).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 238
ELFLA vai EZF logo

Pārskats par sadarbības projekta īstenošanas rezultātiem

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
  
 Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā "Sadarbības pasākumi"
  
 starpvalstu sadarbībai
  
 starpteritoriālai sadarbībai
    
 Vietējā rīcības grupa  
 Projekta Nr.  

SADARBĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI

Sadarbības projekta īstenošanas rezultātā izveidots 
Sadarbības projekta īstenošanas vieta 
Iegādāti jauni pamatlīdzekļi 
To sadarbības partneru skaits, kas darbojas Eiropas Savienības dalībvalstīs 
To sadarbības partneru skaits, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības 
Sadarbības partneru skaits starpteritoriālā sadarbībā 
Nozare vai joma, kurā īstenots sadarbības projekts 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 238Pieņemts: 03.05.2017.Stājas spēkā: 10.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 09.05.2017. OP numurs: 2017/89.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290569
{"selected":{"value":"19.09.2020","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.09.2020","iso_value":"2020\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-18.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2017","iso_value":"2017\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.09.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)