Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 237

Rīgā 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 26. §)
Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
6. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū.

2. Intervences pasākumu ieviešanas kārtība ir noteikta:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013);

2.2. Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulā (ES) Nr. 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (turpmāk – regula Nr. 2016/1240);

2.3. Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2016/1238, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (turpmāk – regula Nr. 2016/1238);

2.4. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (turpmāk – regula Nr. 907/2014);

2.5. (svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 310);

2.6. Komisijas 2020. gada 30. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2020/591, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru (turpmāk – regula 2020/591);

2.7. Komisijas 2020. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulā (ES) 2020/595, ar ko piešķir aitas un kazas gaļas privātās uzglabāšanas atbalstu un ar ko atbalsta apmēru nosaka iepriekš (turpmāk – regula 2020/595);

2.8. Komisijas 2020. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulā (ES) 2020/596, ar ko piešķir atbalstu par svaigas un atdzesētas vismaz astoņus mēnešus vecu liellopu gaļas privātu uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta apmēru (turpmāk – regula 2020/596);

2.9. Komisijas 2020. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulā (ES) 2020/597, ar ko piešķir atbalstu privātai sviesta uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru (turpmāk – regula 2020/597);

2.10. Komisijas 2020. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulā (ES) 2020/598, ar ko piešķir atbalstu privātai vājpiena pulvera uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru (turpmāk – regula 2020/598).

(Grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 310)

3. Intervences pasākumi ir:

3.1. regulas Nr. 1308/2013 11. pantā minēto produktu iepirkums intervencē;

3.2. regulas Nr. 1308/2013 17. pantā minēto produktu privāta uzglabāšana;

3.3. noteiktu produktu iepirkums intervencē vai to privāta uzglabāšana tirgus traucējumu gadījumā saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 219. pantu.

4. Lauku atbalsta dienests pilda:

4.1. regulā Nr. 2016/1238 un regulā Nr. 2016/1240 minētās maksājumu aģentūras funkcijas;

4.2. regulas Nr. 2016/1238 IV pielikuma I daļas 5. un 6. punktā, IV pielikuma III daļas 1. punkta "b" apakšpunktā, IV pielikuma III daļas 1. punkta "d" apakšpunktā, IV pielikuma III daļas 2. punktā, V pielikuma I daļas 5. un 6. punktā, V pielikuma III daļas 1. punkta "b" apakšpunktā, V pielikuma III daļas 1. punkta "d" apakšpunktā, VI pielikuma IV daļas "b" punkta 3. iedaļā un VI pielikuma VI daļas "c" punkta 3. iedaļā, kā arī regulas Nr. 2016/1240 47. panta 2. punktā minētās kompetentās iestādes funkcijas;

4.3. (svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 310).

5. Pārtikas un veterinārais dienests saistībā ar intervences pasākumiem pēc Lauku atbalsta dienesta rakstiska pieprasījuma:

5.1. novērtē intervences noliktavu atbilstību regulas Nr. 2016/1238 III nodaļā minētajām prasībām;

5.2. piedalās pārbaudēs produktu privātās uzglabāšanas vietās un izvērtē produktu uzglabāšanas atbilstību prasībām, kas noteiktas tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par privāto uzglabāšanu;

5.3. ņem intervencei pieteikto un iepirkto produktu paraugus un privātā uzglabāšanā novietoto produktu paraugus, nosūta tos laboratoriskai izmeklēšanai uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" (turpmāk – institūts), kā arī sniedz Lauku atbalsta dienestam atzinumu par regulas Nr. 1308/2013 11. pantā minēto produktu atbilstību prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvajos aktos par iepirkumu intervencē, un par regulas Nr. 1308/2013 17. pantā minēto produktu atbilstību prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvajos aktos par privāto uzglabāšanu;

5.4. ņem intervencē piedāvātās labības paraugus piesārņojuma kontrolei, pamatojoties uz riska analīzi atbilstoši regulas Nr. 2016/1238 V pielikuma I daļas 3. punktam;

5.5. novērtē intervencē piedāvātās liellopu gaļas atbilstību regulas Nr. 2016/1240 III pielikumā un regulas Nr. 2016/1238 III pielikumā minētajām prasībām, kā arī privātai uzglabāšanai pieteiktās gaļas atbilstību regulas Nr. 2016/1238 VI pielikuma III daļā minētajām prasībām, uzrauga gaļas sadalīšanu atbilstoši regulas Nr. 2016/1240 III pielikuma III un IV daļā minētajiem nosacījumiem, novērtē gaļas atbilstību Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras preču kodiem un par šīm pārbaudēm sagatavoto protokolu iesniedz Lauku atbalsta dienestā;

5.6. pamatojoties uz riska analīzi, veic neregulāras vājpiena pulvera pārbaudes attiecībā uz paniņu klātbūtni atbilstoši regulas Nr. 2016/1238 V pielikuma II daļā minētajiem nosacījumiem.

6. Institūts:

6.1. pilda references laboratorijas funkcijas;

6.2. nodrošina paraugu laboratorisku izmeklēšanu šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajos gadījumos un iesniedz testēšanas pārskatus Pārtikas un veterinārajā dienestā;

6.3. izmantojot regulas Nr. 2016/1240 4. pantā norādītās metodes, veic intervencē iepērkamo produktu kvalitātes analīzi atbilstoši Latvijas nacionālo standartu statusā adaptētiem Eiropas un starptautiskajiem standartiem.

7. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar regulas Nr. 2016/1240 9., 31., 42., 65. un 66. pantu sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

8. Zemkopības ministrija saskaņā ar regulas Nr. 2016/1238 9. pantu un regulas Nr. 2016/1240 64. panta 1. punktu sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

9. Lauku atbalsta dienests sagatavo intervences pasākumu iesniegumu un konkursa piedāvājumu veidlapas un ievieto tās savā tīmekļvietnē.

10. Lauku atbalsta dienests apstiprina piena pārstrādes komersantu atbilstību regulas Nr. 2016/1238 IV pielikuma III daļā minētajām prasībām.

II. Iepirkums intervencē un tā administrēšana

11. Pieteikties iepirkumam intervencē var komersants, kas atbilst regulas Nr. 2016/1238 2. panta 1. un 2. punktā minētajām prasībām (turpmāk – pretendents).

12. Pretendents saskaņā ar regulas Nr. 2016/1240 2. un 30. pantu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par iepirkumu intervencē vai konkursa piedāvājumu par iepirkumu intervencē.

13. Ja iepirkumam intervencē piedāvāta labība, pretendents, iesniedzot šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus, Lauku atbalsta dienestam paziņo arī intervencei piedāvātās labības audzētāja un pirmapstrādātāja nosaukumu un adresi un sniedz informāciju par veģetācijas un uzglabāšanas periodā lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

14. Regulas Nr. 2016/1238 4. pantā minēto nodrošinājumu iesniedz un administrē atbilstoši regulas Nr. 907/2014 IV nodaļas 2. iedaļai.

III. Intervences noliktavas izvēle

15. Uz intervencē iepirktā produkta pieņemšanu un uzglabāšanu var pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts vai reģistrēts komersants, kura rīcībā ir regulas Nr. 2016/1240 3. pantā un regulas Nr. 2016/1238 7. pantā minētajām prasībām atbilstoša noliktava ar atsevišķu telpu, kas aprīkota paraugu ņemšanas vajadzībām (turpmāk – intervences noliktavas turētājs).

16. Intervences noliktavas turētājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu, apņemoties pildīt intervences noliktavas funkcijas atbilstoši regulā Nr. 2016/1240 un regulā Nr. 2016/1238 minētajām prasībām un norādot pakalpojumu cenu, vēlamo glabāšanas apjomu un produkta veidu. Iesniegumam pievieno glabāšanas telpu izvietojuma plānu, tehnisko nodrošinājumu un informāciju par iespēju elektroniski uzskaitīt datus.

17. Lauku atbalsta dienests apstiprina intervences noliktavu un slēdz līgumu ar intervences noliktavas turētāju, ievērojot regulā Nr. 907/2014 noteiktās prasības.

IV. Intervencē iepirkto produktu pārdošana

18. Ja komersants vēlas pirkt intervencē iepirktos produktus, tas atbilstoši regulas Nr. 2016/1240 30. pantam piesakās konkursam, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par intervences produkta pirkšanu.

19. Lai pārdotu intervencē iepirkto labību, pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas līdz brīdim, kad ir iespējams sagatavot attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, intervences noliktava šo noteikumu 18. punktā minētajam komersantam izsniedz preču piegādes dokumentu.

V. Atbalsts privātai uzglabāšanai

20. Pieteikties atbalstam lopkopības produktu privātai uzglabāšanai var komersants, kas atbilst regulas Nr. 2016/1238 2. panta 2. punktā noteiktajām prasībām (turpmāk – uzglabātājs).

20.1 Parastais nogatavināšanas periods regulas 2020/591 2. pantā minētajiem pārējiem sieriem, par ko var saņemt atbalstu privātai uzglabāšanai, ir komersanta apstiprinātajā tehniskajā un kvalitātes dokumentācijā noteiktais laiks, kas nav īsāks par 21 dienu. Šāda siera derīguma termiņš, skaitot no pirmās dienas pēc nogatavināšanas beigām, ir garāks par regulas 2020/591 4. panta 3. punktā noteikto līguma regulēto uzglabāšanas laiku. Biezpienu uzglabāšanai piesaka sasaldētu, nepiemērojot prasību par nogatavināšanas laiku.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 310 redakcijā)

21. Uzglabātājs konkursa piedāvājumu par privātu uzglabāšanu vai iesniegumu par privātu uzglabāšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

22. Uzglabātājs vismaz divas darbdienas pirms katras produkta partijas ievietošanas noliktavā (saldētavā) privātai uzglabāšanai sniedz Lauku atbalsta dienestam regulas Nr. 2016/1240 46. pantā minēto informāciju.

23. Ja uzglabātājam, pieņemot uzglabāšanā gaļu, tā jāatkaulo vai jāsadala, viņš par to paziņo Lauku atbalsta dienestam divas darbdienas pirms katras produkta partijas ievietošanas noliktavā (saldētavā) privātai uzglabāšanai.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 310)

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 17. nr.; 2013, 169. nr.; 2014, 188. nr.; 2015, 246. nr.). 

25. Attiecībā uz iesniegumiem par privātu uzglabāšanu, kuri iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. un 2.10. apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs piemērot regulas 2020/591 5. panta 1. punktā, regulas 2020/595 6. panta 1. punktā, regulas 2020/596 6. panta 1. punktā, regulas 2020/597 5. panta 1. punktā un regulas 2020/598 5. panta 1. punktā minētos nosacījumus.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 310 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 03.05.2017.Stājas spēkā: 10.05.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 09.05.2017. OP numurs: 2017/89.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
290568
{"selected":{"value":"21.05.2020","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2020","iso_value":"2020\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2017","iso_value":"2017\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-20.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)