Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 20

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 42. §)
Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
27. panta 10., 13., 14., 15., 16. un 18. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. iesniedz investīciju projekta (turpmāk – projekts) pieteikumu atbalstāmo investīciju projekta (turpmāk – atbalstāmais projekts) statusa iegūšanai;

1.2. piemēro nodokļa atlaidi par atbalstāmā projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (turpmāk – ieguldījumi), un kārtību, kādā piemēro nosacījumus par šīs nodokļa atlaides apvienošanu ar citu valsts atbalstu;

1.3. izveido projektu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) un nodrošina tās darbību, kā arī nosaka komisijas tiesības un pienākumus;

1.4. vērtē projekta pieteikumu atbalstāmā projekta statusa iegūšanai;

1.5. Ekonomikas ministrijai sniedz informāciju par atbalstāmā projekta īstenošanu;

1.6. pēc atbalstāmā projekta īstenošanas izvērtējuma komisija pieņem lēmumu par to, vai piemērojama nodokļa atlaide par atbalstāmā projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (turpmāk – nodokļa atlaide), un kārtību, kādā Ministru kabinets pieņem lēmumu par atbalstāmā projekta statusa atcelšanu.

2. Projekta pieteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgi iesniegt likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 2. panta pirmās daļas 1. punktā minētie saimnieciskās darbības veicēji un ārvalstu komercsabiedrības, kuras Latvijā reģistrētas kā nodokļu maksātāji (turpmāk – projekta iesniedzējs).

3. Ekonomikas ministrija un projekta iesniedzējs atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), prasībām visu ar atbalstāmo projektu saistīto dokumentāciju uzglabā 10 gadus, skaitot no likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Ekonomikas ministrija publicē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5. Ja tiek pārsniegti Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktie valsts atbalsta gada izdevumu ierobežojumi, Ekonomikas ministrija 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51. punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz izvērtējuma plānu Eiropas Komisijai.

II. Projekta pieteikuma iesniegšana

6. Lai iegūtu atbalstāmā projekta statusu, projekta iesniedzējs iesniedz:

6.1. aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums);

6.2. šādus papildu dokumentus:

6.2.1. biznesa plānu, kurā iekļauta šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija (pēc projekta iesniedzēja ieskatiem, biznesa plāns var tikt papildināts ar citu informāciju), kas pamato projekta atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 3. punktā ietvertajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

6.2.2. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim. Pārskats projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem;

6.2.3. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību statusam, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam (ja projekta iesniedzējs pretendē uz nodokļa atlaidi saskaņā ar mazajām (sīkajām) un vidējām komercsabiedrībām noteiktajām prasībām), ja projekta iesniedzējs nav noslēdzis finanšu gadu. Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā dati tikai par pēdējo noslēgto finanšu gadu vai operatīvā finanšu pārskata dati un šajā apakšpunktā minētā iesniegtā deklarācija, ja projekta iesniedzējs nav noslēdzis finanšu gadu.

7. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

8. Projekta pieteikumu iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā. Projekta pieteikumu papīra formā iesniedz personīgi Ekonomikas ministrijā vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta pieteikumu elektroniska dokumenta formā nosūta uz Ekonomikas ministrijas elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv). Ekonomikas ministrija saņemto projekta pieteikumu nodod komisijai.

9. Projekta pieteikumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros un pievieno elektronisko kopiju ārējā datu nesējā.

10. Projekta pieteikumu noformē saskaņā ar normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajām prasībām.

11. Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 2019. gada 31. decembrim.

12. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta pieteikumu un iesniegt jaunu, kamēr komisija nav pieņēmusi šo noteikumu 37. vai 38. punktā minēto lēmumu.

III. Nosacījumi nodokļa atlaides piemērošanai un apvienošanai ar citu valsts atbalstu

13. Nodokļa atlaidi piemēro saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014, III nodaļas 1. iedaļu "Reģionālais atbalsts".

14. Mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

15. Lielās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

16. Ja projekta iesniedzējs vienlaikus darbojas arī nozarēs, kas nav minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā, nodokļa atlaidi drīkst piemērot, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta otrajā daļā noteiktos nosacījumus.

17. Šo noteikumu 18., 19., 20. un 21. punktā minētos nosacījumus piemēro tikai tad, ja projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar citas valsts atbalsta programmas vai individuālā valsts atbalsta projekta ietvaros plānoto atbalstu (turpmāk – cits valsts atbalsts).

18. Ja projekta iesniedzējs citu valsts atbalstu viena un tā paša projekta ietvaros ir saņēmis pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās:

18.1. projekta iesniedzējs informē par to komisiju, iesniedzot Ekonomikas ministrijā informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

18.2. komisija 10 darbdienu laikā izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktu iesniegto informāciju un paziņo projekta iesniedzējam par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar citu valsts atbalstu, norādot atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta 1.3 un 1.4 daļai noteiktos maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļu atlaižu summa attiecībā pret atbalstāmā projekta ieguldījumu summu;

18.3. šo noteikumu 18.2. apakšpunktā un 39. punktā minētajos gadījumos Ekonomikas ministrija Ministru kabineta rīkojuma projektā par projekta atbalstīšanu iekļauj nosacījumus par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret atbalstāmā projekta ieguldījumu summu.

19. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt citu valsts atbalstu viena un tā paša projekta ietvaros, bet nav to saņēmis pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās:

19.1. projekta iesniedzējs par to informē komisiju, Ekonomikas ministrijā iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

19.2. šo noteikumu 39. punktā minētajos gadījumos Ekonomikas ministrija Ministru kabineta rīkojuma projektā par projekta atbalstīšanu norāda nodokļa atlaides procentuālo apmēru no ieguldījumu summas, kas noteikts atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta pirmajai daļai (izņemot šo noteikumu 20. punktā minēto gadījumu);

19.3. projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc cita valsts atbalsta saņemšanas par to informē komisiju, Ekonomikas ministrijā iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

19.4. komisija informē projekta iesniedzēju par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar saņemto citu valsts atbalstu atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta 1.3 un 1.4 daļai un norāda maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret ieguldījumu summu.

20. Projekta iesniedzējam pirms likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minētā Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās ir tiesības lūgt Ministru kabineta rīkojuma projektā noteikt samazinātu nodokļa atlaides procentuālo apmēru.

21. Valsts atbalsta apvienošanas gadījumā projekta iesniedzējs ieguldījumus uzsāk veikt tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu projektam.

IV. Komisijas izveidošana, tās darbības nodrošināšana, tiesības un pienākumi

22. Projekta pieteikumus vērtē ekonomikas ministra izveidota komisija.

23. Komisijas sastāvā ir trīs pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

24. Komisijas sastāvu nosaka ar ekonomikas ministra rīkojumu, norādot katra komisijas locekļa aizvietotāju.

25. Ekonomikas ministrija materiāltehniski nodrošina komisijas darbu un lietvedības kārtošanu.

26. Ar komisijas darbu saistītos dokumentus glabā valsts informācijas sistēmā darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem.

27. Komisijai ir tiesības:

27.1. pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

27.2. pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai un skaidrojumu sniegšanai.

28. Komisijas pienākums ir objektīvi un laikus izvērtēt:

28.1. projekta pieteikumu;

28.2. plānotās izmaiņas projektā;

28.3. vai ir piemērojama nodokļa atlaide par projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

29. Komisijas darbību nosaka ekonomikas ministra apstiprināta kārtība.

V. Projekta pieteikuma vērtēšana

30. Komisija projekta pieteikumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem.

31. Kritēriju vērtēšanas secība:

31.1. vispirms komisija vērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 2.7. apakšpunktā minētajam administratīvajam kritērijam. Ja projekta pieteikums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina un informē projekta iesniedzēju par komisijas lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu atbalstīt projektu;

31.2. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 2.7. apakšpunktā minētajam administratīvajam kritērijam, komisija vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

31.3. ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, komisija lūdz projekta iesniedzēju precizēt projekta pieteikumu;

31.4. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, komisija vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina un lūdz projekta iesniedzēju iesniegt papildu informāciju par projektu;

31.5. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, komisija vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst šiem kritērijiem, projekta iesniedzēju lūdz iesniegt papildu informāciju par projektu.

32. Projekta iesniedzējs precizējumus projekta pieteikumā un papildu informāciju par projektu iesniedz komisijai 10 darbdienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

33. Ja arī pēc papildu informācijas iesniegšanas nav iespējams izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību kādam no šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem vai pēc precizēta projekta pieteikuma iesniegšanas projekta pieteikums neatbilst kādam no šo noteikumu 3. pielikuma 2. punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, komisija uzskata, ka projekta pieteikums neatbilst attiecīgajam atbilstības vai administratīvajam kritērijam.

34. Ja arī pēc papildu informācijas iesniegšanas nav iespējams izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību kādam no šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem, komisija atkārtoti lūdz iesniegt papildu informāciju par projektu.

35. Ja arī pēc atkārtotas šo noteikumu 34. punktā minētās informācijas iesniegšanas nav iespējams izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību kādam no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, komisija attiecīgajā kvalitātes kritērijā piešķir zemāko vērtējumu (0 punktu).

36. Projekta pieteikuma vērtēšanu neturpina un projekta iesniedzēju informē par komisijas lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu atbalstīt projektu:

36.1. ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 32. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz komisijai precizēto projekta pieteikumu un papildu informāciju pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas šo noteikumu 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajā gadījumā;

36.2. šo noteikumu 33. punktā minētajā gadījumā.

37. Ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 45 punktus, komisija pieņem lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par projekta atbalstīšanu, ietverot atbalsta intensitāti procentos un izvērtējumu atbilstoši šo noteikumu 30. punktam, kā arī norādot projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku. Atbalsta intensitāti procentos komisija nosaka, ņemot vērā likuma "Par uzņēmumu ienākumu nodokli" 17.2 panta pirmajā, 1.1, 1.6 daļā, kā arī 1.3 daļas 2. punktā un 1.4 daļas 2. punktā ietvertos nosacījumus.

38. Ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem vai saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem nav ieguvis vismaz 45 punktus, komisija pieņem lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu atbalstīt projektu.

39. Ja projekta, tai skaitā vienota ieguldījuma projekta, ietvaros plānotās ieguldījumu izmaksas pārsniedz 100 miljonus euro, Ministru kabineta rīkojuma projektā papildus ietver nosacījumu, ka projektu var uzsākt īstenot tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas Ekonomikas ministrija par atbalstāmo projektu atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai.

VI. Informācijas sniegšana par atbalstāmā projekta īstenošanu

40. Pēc Ministru kabineta lēmuma par projekta atbalstīšanu spēkā stāšanās, bet pirms atbalstāmā projekta īstenošanas termiņa beigām projekta iesniedzējs iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par jebkurām projektā plānotajām izmaiņām, ja nepieciešams, precizējot šo noteikumu 1. pielikuma 2.6. apakšpunktā minēto informāciju.

41. Pēc atbalstāmā projekta īstenošanas termiņa beigām, bet pirms nodokļa atlaides piemērošanas projekta iesniedzējs Ekonomikas ministrijā iesniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu. Šo noteikumu 5. pielikuma 3. punktā minēto informāciju iesniedz reizi gadā trīs gadus pēc atbalstāmā projekta īstenošanas.

42. Projekta iesniedzējs, sniedzot šo noteikumu 5. pielikuma 1. punktā minēto informāciju:

42.1. ieguldījumu izmaksu pozīcijās iekļauj tikai tos ieguldījumus, kas ir faktiski veikti, saistīti ar atbalstāmā projekta īstenošanu un identificējami iesniegtajā projekta pieteikumā;

42.2. nodrošina, ka sniegtā informācija par visām ieguldījumu izmaksu pozīcijām ir identificējama projekta iesniedzēja saimniecisko darījumu attaisnojuma dokumentos, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

42.3. pamato atbalstāmā projekta un ieguldījumu atbilstību likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punktā minētajiem nosacījumiem.

VII. Kārtība, kādā pieņem lēmumu par nodokļa atlaides piemērošanu

43. Komisija, saņemot šo noteikumu 40. punktā minēto informāciju, izvērtē atbalstāmajā projektā plānoto izmaiņu atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem, ja plānotās izmaiņas atbalstāmajā projektā ir būtiskas. Par būtiskām izmaiņām atbalstāmajā projektā uzskata:

43.1. izmaiņas projekta pieteikuma 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.9. apakšpunktā;

43.2. izmaiņas, kas var radīt atbalstāmā projekta neatbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

43.3. izmaiņas, kas var pazemināt vērtējumu šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajos kvalitātes kritērijos.

44. Ja komisija pēc šo noteikumu 43. punktā minētā izvērtējuma konstatē, ka atbalstāmais projekts ar plānotajām izmaiņām atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 45 punktus, komisija paziņo projekta iesniedzējam par to, ka atbalstāmais projekts ar plānotajām izmaiņām saglabā atbalstāmā projekta statusu.

45. Ja atbalstāmajā projektā plānotās izmaiņas paredz palielināt sākotnēji paredzēto ieguldījumu summu, ieguldījumu summas pārsnieguma daļa tiek atzīta par atbalstāmā projekta ietvaros veikto ieguldījumu neattiecināmajām izmaksām. Ieguldījumu neattiecināmo izmaksu summai nodokļa atlaidi nepiemēro.

46. Izmaiņas šo noteikumu 1. pielikuma 1.5. apakšpunktā neietekmē atbalstāmajam projektam piemērojamo maksimālo atbalsta intensitāti.

47. Komisija pēc šo noteikumu 41. punktā minētās informācijas saņemšanas:

47.1. triju darbdienu laikā nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa atlaides piemērošanas uzraudzības pasākumu īstenošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

47.2. 50 darbdienu laikā izvērtē atbalstāmā projekta ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību iesniegtajam projekta pieteikumam un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām prasībām. Minēto izvērtējumu veic 70 darbdienu laikā, ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 48. punktu ir pieprasījis termiņa pagarinājumu papildu uzraudzības pasākumu īstenošanai;

47.3. lūdz projekta iesniedzēju iesniegt papildu informāciju, kas pamatotu atbalstāmā projekta ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību iesniegtajam projekta pieteikumam un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām prasībām, ja projekta iesniedzēja ieguldījumi neatbilst iesniegtajam projekta pieteikumam vai likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām prasībām vai trūkst informācijas to atbilstības izvērtēšanai.

48. Valsts ieņēmumu dienests 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41. punktā minētās informācijas saņemšanas informē komisiju par nodokļa atlaides piemērošanas uzraudzības pasākumu īstenošanas rezultātiem. Ja Valsts ieņēmumu dienests pēc sākotnējās uzraudzības pasākumu īstenošanas nav guvis pārliecību par darījumu dokumentu atbilstību projekta pieteikumā norādītajām aktivitātēm un ieguldījumiem, tas, ja nepieciešams, veic papildu uzraudzības pasākumus pie projekta iesniedzēja un projekta iesniedzēja darījumu partneriem. Papildu uzraudzības pasākumu īstenošanai Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt komisijai termiņa pagarinājumu līdz 20 darbdienām.

49. Ja komisija pēc šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētā izvērtējuma konstatē, ka atbalstāmais projekts atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, komisija paziņo projekta iesniedzējam un Valsts ieņēmumu dienestam, ka ir piemērojama nodokļa atlaide, norādot atbalstāmā projekta ietvaros veikto ieguldījumu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

50. Ja tiek konstatēta atbalstāmā projekta ietvaros veikto ieguldījumu izmaksu neatbilstība iesniegtajam projekta pieteikumam vai likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajām prasībām, tās tiek atzītas par ieguldījumu neattiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijā iekļauj tikai atbalstāmā projekta ietvaros veikto ieguldījumu attiecināmās izmaksas, kas norādītas šo noteikumu 49. punktā minētajā informācijā.

51. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par piešķirtajām nodokļa atlaidēm par atbalstāmā projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

VIII. Kārtība, kādā atceļ atbalstāmā projekta statusu

52. Lai atbalstāmajam projektam saglabātu atbalstāmā projekta statusu, projekta iesniedzējs neatkarīgi no atbalstāmajā projektā veiktajām izmaiņām nodrošina tā atbilstību likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un šajos noteikumos ietvertajām prasībām, tai skaitā otrajā gadā pēc atbalstāmā projekta īstenošanas nodrošina, ka faktiskie saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem iegūst vismaz 45 punktus.

53. Ja komisija pēc šo noteikumu 43. punktā minētā izvērtējuma konstatē, ka atbalstāmais projekts ar plānotajām izmaiņām neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem vai saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem nav ieguvis 45 punktus, tā informē projekta iesniedzēju par to, ka atbalstāmais projekts ar plānotajām izmaiņām nevar saglabāt atbalstāmā projekta statusu.

54. Ja projekta iesniedzējs mēneša laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētās informācijas saņemšanas neatsauc atbalstāmajā projektā plānotās izmaiņas, komisija pieņem lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas atceļ atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktam pieņemto Ministru kabineta lēmumu.

55. Ja komisija pēc šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētā izvērtējuma veikšanas konstatē, ka atbalstāmais projekts neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, komisija pieņem lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas atceļ atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktam pieņemto Ministru kabineta lēmumu.

56. Ja otrajā gadā pēc atbalstāmā projekta īstenošanas komisija konstatē, ka atbalstāmais projekts neatbilst šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem vai projekta iesniedzēja faktiskie saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem neiegūst vismaz 45 punktus, komisija pieņem lēmumu virzīt uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas atceļ atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktam pieņemto Ministru kabineta lēmumu.

IX. Noslēguma jautājums

57. Atbalstāmos projektus, kas Ministru kabinetā atbalstīti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, vērtē saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas bija spēkā attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas laikā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 20

(Pielikums grozīts ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 652)

Projekta pieteikums
1. SADAĻA - PROJEKTA PAMATDATI
Projekta identifikācijas Nr.* 
Projekta saņemšanas datums* 

Piezīme. * Aizpilda Ekonomikas ministrija.

1.1. Projekta nosaukums 
1.2. Projekta iesniedzējs
Nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 
Juridiskā forma 
Juridiskā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
Faktiskā adreseIela, mājas Nr.
Pilsēta, novads
Valsts
Pasta indekss
Tālrunis, fakss 
E-pasta adrese, tīmekļvietne 
1.3. Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālrunis/mobilais tālrunis, fakss 
E-pasta adrese 
1.4. Kontaktpersona*
Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālrunis/mobilais tālrunis, fakss 
E-pasta adrese 

Piezīme. * Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas.

1.5. Projekta iesniedzēja kategorijaMazā (sīkā) komercsabiedrība 
Vidējā komercsabiedrība 
Lielā komercsabiedrība 
1.6. Pamatdarbības nozare (NACE 2. red.)

Kods

Nosaukums

  
1.7. Projekta iesniedzēja saistītās personas
Saistītās personas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā minētajai saistīto uzņēmumu definīcijai. Ja projekta iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktu iesniedz deklarāciju par atbilstību mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību statusam, šī sadaļa nav jāaizpilda. Ja attiecināms, papildus norāda projekta iesniedzēja partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības

Autonoma komercsabiedrība

Partnerkomercsabiedrība

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par kuru tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (euro)

Gada bilances kopsumma (euro)

1.     
2.     
3.     

Kopā

     

Saistītā komercsabiedrība

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pēdējais noslēgtais pārskata gads, par kuru tiek sniegti dati

Darbinieku skaits (vidējais strādājošo skaits gadā)

Gada apgrozījums (euro)

Gada bilances kopsumma (euro)

1.     
2.     
3.     

Kopā

     
1.8. Projekta iesniedzēja akcionāri
Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir akciju sabiedrība un akcionāra ieguldījums ir vismaz 5 % no kopējā ieguldījuma komersantā

Nr.
p.k.

Akcionāra nosaukums

Akciju ieguldījums (%)

Balsstiesības

1.

   

2.

   

   

Kopā

100 %

100 %

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS UN ĪSTENOŠANA
2.1. Projekta īstenošanas nozare (NACE 2. red.)

Kods

Nosaukums

  
2.2. Projekta īstenošanas vieta 
2.3. Projekta īstenošanas laiks (pilnos mēnešos)1. Projektu plānots īstenot
no ________. gada ____.__________________
līdz ________. gada ____.__________________.
2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums _________ mēneši
2.4. Projekta mērķis un īss apraksts
Īss kopsavilkums par plānoto projektu, raksturojot minētos rādītājus. (Aprakstā ietveriet informāciju par ieguvumiem un rezultātiem, īstenojot projektu, sniedziet projekta nepieciešamības pamatojumu, problēmas aprakstu, tās risinājumu un risinājuma izvēles pamatojumu (līdz 1000 vārdiem))
Problēmas apraksts, tās risinājums un izvēles pamatojums
Projekta mērķis(-i)
Paredzētais sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs
Galveno īstenojamo aktivitāšu apraksts
2.5. Projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītāji bez projekta īstenošanas
Norādiet esošos un plānotos projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītājus, pieņemot, ka projekts netiek īstenots (sākot no pēdējā noslēgtā finanšu gada)

Gads

20___. g. (pēdējais noslēgtais finanšu gads)

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

Neto apgrozījums (euro)

          

Eksporta apgrozījums (euro)

          

Bruto peļņa (euro)

          

Amortizācijas atskaitījumi (euro)

          

Darba vietu skaits

          

Kopējā bruto darba alga (euro)

          

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)

          

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (euro)

          
2.6. Projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītāji ar projekta īstenošanu
Norādiet esošos un plānotos projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rādītājus, pieņemot, ka projekts tiek īstenots (sākot no pēdējā noslēgtā finanšu gada)

Gads

20___. g. (pēdējais noslēgtais finanšu gads)

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

20___. g.

Neto apgrozījums (euro)

          

Eksporta apgrozījums (euro)

          

Bruto peļņa (euro)

          

Amortizācijas atskaitījumi (euro)

          

Darba vietu skaits

          

Kopējā bruto darba alga (euro)

          

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)

          

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (euro)

          
2.7. Projekta ietekme uz tautsaimniecību
Norādiet projekta sagaidāmos rezultātus un rezultātu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību (līdz 500 vārdiem)
Projekta rezultātu ietekme uz tautsaimniecību

 

2.8. Projekta ietekme uz vidi (līdz 1000 zīmēm)
Īstenojot projektu, tiks sasniegti šādi mērķi (atzīmējiet atbilstošo)
Vides piesārņojuma samazināšana un kontrole
Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana
Dabas un energoresursu racionāla izmantošana
Draudu novēršana iedzīvotāju veselībai
Vides apziņas paaugstināšana
Netiks sasniegts neviens mērķis
   Pamatojiet savu izvēli (līdz 100 vārdiem)
2.9. Projektā plānotās darbības
Atzīmējiet atbilstošo variantu(-us) un sniedziet īsu informāciju par projekta ietvaros plānotajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un darbībām (līdz 300 vārdiem)
Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidei
    Pamatojums
Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu
    Pamatojums
Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis
    Pamatojums
Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai būtiski mainītu ražošanas procesu
    Pamatojums
2.10. Aktivitāšu un plānoto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apraksts*
Sniedziet informāciju par projekta īstenošanu, atzīmējot projekta ietvaros plānotās aktivitātes un plānotos sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus, to īstenošanas periodu, izmaksas un finansēšanas avotus. Aktivitātes kārtojiet pēc īstenošanas sākuma datuma

Nr.
p.k.

Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Īstenošanas periods

Izmaksas
(euro)

Finansējuma avots

1.

Aktivitātes nosaukums

1.1.

    

1.2.

    

1.3.

    

...

    

2.

Aktivitātes nosaukums

2.1.

    

2.2.

    

2.3.

    

...

    

Kopā

  

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt.

2.11. Projekta iesniedzēja īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt komercdarbības atbalstu
Norādiet pēdējo triju gadu laikā saņemto atbalstu un plānoto atbalstu (neatkarīgi no tā, vai atbalsts saņemts vai atbalstu plānots saņemt valsts vai pašvaldības galvojuma, aizdevuma vai tiešā maksājuma no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas), vai de minimis atbalsta veidā) uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu (ja tādu projektu nav, ievelciet svītru vai ierakstiet "nav"). Ja nodokļa atlaidi paredzēts apvienot ar citu valsts atbalstu (neatkarīgi no tā, vai atbalsts saņemts vai atbalstu plānots saņemt), vienlaikus aizpilda arī šo noteikumu 4. pielikumu

Nr.
p.k.

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids, projekta nosaukums un numurs

Atbalsta apmērs (euro)

Atbalsta intensitāte

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas (euro)

Projekta īstenošanas laiks (mm. gggg.–mm. gggg.)

1.

       

2.

       

...

       
3. SADAĻA - PROJEKTA PIETEIKUMA APLIECINĀJUMS
Es, projekta iesniedzēja  
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

 
atbildīgā amatpersona ,
 

(vārds, uzvārds)

 
  ,
 

(amats)

 
ar parakstu apliecinu, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu  
 

(dd./mm./gggg.)

 

3.1. projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijā kā nodokļu maksātājs un tas neatbilst grūtībās nonākušas komercsabiedrības pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā;

3.2. uz projekta iesniedzēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

3.3. projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";

3.4. projekta pieteikumā norādītie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nav veikti pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā;

3.5. projekta pieteikumā ir norādītas visas saistītās personas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumu;

3.6. projekta pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai un projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbilstoši projekta aprakstam;

3.7. visi Ekonomikas ministrijā iesniegtie projekta pieteikuma eksemplāri satur identisku informāciju.

Apliecinu, ka projekta iesniedzējs divu taksācijas periodu laikā pirms taksācijas perioda, kurā Ministru kabinets ir pieņēmis likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6. punktā minēto lēmumu, nav beidzis to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punktā, Eiropas Ekonomikas zonā un projekta iesniedzējam nav konkrētu plānu izbeigt šādu darbību divu taksācijas periodu laikā pēc taksācijas perioda, kurā projekts pabeigts.

Apliecinu, ka 24 mēnešu laikā pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā projekta iesniedzējs nav veicis Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 61. "a" punktā definēto pārcelšanu uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, par ko ir pieprasīta nodokļa atlaide, un projekta iesniedzējs apņemas to nedarīt 24 mēnešus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, par ko ir pieprasīta nodokļa atlaide.

Apliecinu, ka gadījumā, ja projekta iesniedzējs darbojas vienlaikus arī nozarēs, kas nav minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā, projekta iesniedzējs projekta īstenošanas laikā nodrošinās skaidri nodalītas sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas un atbalstāmās nozares finanšu plūsmu.

Apliecinu, ka projekta ietvaros plānotie ieguldījumi atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1. panta divdesmit septītajā daļā noteiktajai sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu definīcijai.

Apliecinu, ka projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks izmantoti projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības veikšanai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā norādītajās atbalstāmajās prioritārajās nozarēs, vienlaikus izpildot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. punktā minētās prasības.

Apliecinu, ka projekta pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta pieteikuma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta pieteikuma oriģinālam.

Atbildīgās amatpersonas amats 
Vārds, uzvārds 
Datums 
 

(dd./mm./gggg.)

Vieta 
Paraksts 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20____. gada ____. ___________________________

Projekta iesniedzējs   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Biznesa plānā iekļaujamā informācija

1. Informācija par projekta iesniedzēju:

1.1. īsa vēsture;

1.2. darbības nozare. Ja vairākas, norāda būtiskākās nozares pēc apgrozījuma pēdējos trijos noslēgtajos finanšu gados;

1.3. esošo produktu vai pakalpojumu apraksts un noieta tirgi (produktu grupas, nosaukums, īpašības, tehniskie parametri, kvalitāte, lietošanas veids, tirdzniecības zīmes u. c. īpašības);

1.4. struktūra, pamatdarbības vieta un struktūrvienības (ja tādas ir);

1.5. pieejamie resursi (tai skaitā raksturojot pašlaik esošās tehnoloģijas un iekārtas);

1.6. īstermiņa un ilgtermiņa mērķi;

1.7. projekta iesniedzēja stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīze;

1.8. darbības raksturīgākie finanšu ekonomiskie rādītāji pēdējos trijos gados;

1.9. saistīto komercsabiedrību apraksts – nosaukums, reģistrācijas numurs, galvenās darbības nozares, galvenie produkti vai pakalpojumi (par katru saistīto komercsabiedrību);

1.10. informācija par projekta iesniedzēja vadību un projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem.

2. Projekta īstenošanas apraksts:

2.1. projekta mērķis un pamatojums, kāpēc projekta iesniedzējs vēlas īstenot projektu;

2.2. problēmas apraksts, tās risinājums un optimālā risinājuma izvēles pamatojums, ieguvumi no projekta īstenošanas;

2.3. projekta īstenošanas vieta – precīza adrese un kadastra numurs;

2.4. projekta īstenošanas laika grafiks;

2.5. projekta finansēšanas plāns;

2.6. projekta īstenošanai nepieciešamie tehniskie līdzekļi (piemēram, iekārtas, ēkas, aprīkojums, to tehniskie parametri, paredzamās jaudas):

2.6.1. katra norādītā tehniskā līdzekļa nepieciešamības pamatojums projekta mērķa sasniegšanai un iekārtu izmantošana (skaidro katras iekārtas plānoto izmantošanu un noslodzi preču ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesā, raksturojot katras iekārtas funkcijas);

2.6.2. ja projekta ietvaros plānotas būtiskas pārmaiņas ražošanas procesā, papildus apraksta ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ciklu un procesus pirms projekta īstenošanas un pēc projekta īstenošanas, skaidrojot galvenās izmaiņas procesos, projekta ietvaros iegādājamo iekārtu lietojumu un nepieciešamību jaunajā ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī norāda iekārtu galveno parametru atšķirības un ar modernizējamo darbību saistīto komercsabiedrības esošo aktīvu amortizācijas vērtību iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā.

3. Projekta īstenošanas rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts:

3.1. projekta īstenošanas rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu apraksts (tehniskās, funkcionālās u. c. īpašības), raksturojot produktus un pakalpojumus, kādus komercsabiedrība ražos un sniegs pēc projektā norādīto ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas;

3.2. ja projekta ietvaros plānots uzsākt tādu jaunu produktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kurus projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis, salīdzina produktus un pakalpojumus, ko projekta iesniedzējs ražo un sniedz pašlaik, ar produktiem un pakalpojumiem, ko ražos un sniegs projekta īstenošanas rezultātā, norādot galvenās atšķirības, piemēram, tehniskajā specifikācijā, sastāvdaļās, aprīkojumā un materiālu uzlabojumos, iekļautajā programmatūrā, funkcionālā raksturojumā (norāda, kādas priekšrocības nodrošina minētās atšķirības, un pamato to nepieciešamību);

3.3. projekta īstenošanas rezultātā ražoto produktu un sniegto pakalpojumu izmantošana.

4. Projekta ietekme uz Latvijas tautsaimniecību:

4.1. sniedz informāciju, kā projekta iesniedzējs iesaistīs vietējās komercsabiedrības, norādot, kādas izejvielas un pakalpojumi tiks izmantoti projektā, un to apjomus;

4.2. norāda plānoto pakalpojumu un produktu darījumu apjomu (euro) ar vietējām komercsabiedrībām. Sniedz informāciju par tautsaimniecības tiešajiem un netiešajiem ieguvumiem projekta īstenošanas gadījumā.

5. Tirgus un nozares analīze:

5.1. patērētāju analīze (komersantu un iedzīvotāju);

5.2. konkurentu analīze, to tirgus daļas un attīstības prognozes;

5.3. mērķa tirgus analīze (projekta ietvaros ražojamo produktu (pakalpojumu) būtiskāko noieta tirgu raksturojums):

5.3.1. vietējais tirgus (reģions, teritorija) vai ārvalstu tirgus (eksportētājvalstis un apjomi, prognozēto rādītāju pamatojums);

5.3.2. produkta patērētāji – citas komercsabiedrības vai iedzīvotāju grupas;

5.3.3. patēriņa tirgu apjoms (piemēram, pēdējo piecu gadu laikā konkrētā produkta patēriņš gadā (vai mēnesī));

5.4. izplatīšanas kanālu analīze;

5.5. tirgvedības (mārketinga) plāns:

5.5.1. cenu politika;

5.5.2. atrašanās vieta;

5.5.3. tirdzniecības veicināšana un reklāma;

5.6. informācija par nozari, kurā darbosies projekta iesniedzējs. Nozares pamatrādītāji (vēlams – pamatoti ar Latvijas oficiālās statistikas datiem), piemēram:

5.6.1. Latvijā kopumā saražotais attiecīgās nozares produkcijas vai sniegto pakalpojumu fiziskais apjoms un apjoms naudas izteiksmē pēdējo triju līdz piecu gadu laikā, nozares nozīmīgums Latvijas tautsaimniecībā;

5.6.2. nozares tendences un to analīze, cikliskums, sezonālās svārstības;

5.6.3. nozares attīstības perspektīvas – ražošanas vai pakalpojumu apjomu prognozes turpmākajiem trim līdz pieciem gadiem.

6. Projekta finansiālais pamatojums:

6.1. pieņēmumi, uz kuriem pamatota finanšu prognoze:

6.1.1. valsts ekonomiskais stāvoklis (inflācija, nozares attīstība kopumā);

6.1.2. ekonomiskais stāvoklis ārvalstīs, ar kurām projekta iesniedzējam ir attiecības;

6.1.3. projekta iesniedzēja attīstības rādītāji;

6.1.4. iespējamie finanšu resursi, to avoti;

6.1.5. cenu politika;

6.1.6. tirgus attīstība;

6.2. bilance (par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas);

6.3. projekta peļņas vai zaudējumu aprēķins (par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas).

7. Pielikumi – biznesa plānā minētos faktus un atzinumus apstiprinošo dokumentu kopijas, shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze, produkcijas rentabilitātes analīze, ar klientiem un piegādātājiem noslēgto līgumu, sertifikātu, ekspertīžu rezultātu un citu dokumentu kopijas (pievienojami pēc projekta iesniedzēja ieskatiem).

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 20

(Pielikums grozīts ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 652)

Atbalstāmo investīciju projektu vērtēšanas kritēriji

1. Atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

1.1.Projekta iesniedzējs ir viens no likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 2. panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem vai ārvalstu komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijā kā nodokļu maksātāja 

N

1.2.Projekta ietvaros ieguldījumi tiks veikti nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos (jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās un telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, serveros un datu centru aprīkojumā, cauruļvados, sakaru un elektropārvades līnijās (būvju klasifikācijas kods 22) un to palīgiekārtās, kas nodrošina to pilna ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas cikla tehnoloģisko operāciju kopumu), kā arī ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21) 

N

1.3.Sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumos nav ietverti transportlīdzekļi, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā 

N

1.4.Projekta ietvaros tiks veikti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus euro 

N

1.5.Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmās izmaksas ēkās un būvēs nepārsniedz 40 procentus no kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas 

N

1.6.Kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa tiks ieguldīta piecu gadu laikā, sākot no dienas, kurā Ekonomikas ministrijā ir saņemts atbalstāmo investīciju projekta pieteikums, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim 

N

1.7.Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti jaunas uzņēmējdarbības vietas izveidei vai lai palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kuru projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu. Ja sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi saistīti ar būtisku ražošanas procesa maiņu, tie atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā noteiktajām prasībām 

N

1.8.Nekustamais īpašums, kurā tiks veikti un izmantoti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašums vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl 13 gadu pēc projekta uzsākšanas), un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums tiek nomāts no valsts vai pašvaldības, projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 12 gadu pēc projekta uzsākšanas 

N

1.9.Projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākušas komercsabiedrības pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā 

N

1.10.Projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" 

N

1.11.Uz projekta iesniedzēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu 

N

1.12.Projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbalstāmās prioritārās nozarēs, kas minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta astotajā daļā 

N

1.13.Projekta īstenošana netiks uzsākta pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā 

N

1.14.Vismaz 25 procenti no sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem tiks veikti, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts nekāds valsts atbalsts, tostarp atbalsts kā valsts vai pašvaldības galvojums vai arī aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem 

N

1.15.Projekta iesniedzējs divu taksācijas periodu laikā pirms taksācijas perioda, kurā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu, Eiropas Ekonomikas zonā nav beidzis to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punktā, un projekta iesniedzējam nav konkrētu plānu izbeigt šādu darbību divu taksācijas periodu laikā pēc taksācijas perioda, kurā atbalstāmo ilgtermiņa ieguldījumu projekts pabeigts 

N

1.16.Projekta iesniedzējs 24 mēnešu laikā pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā nav veicis Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 61. "a" punktā definēto pārcelšanu uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, par ko ir pieprasīta nodokļa atlaide, un projekta iesniedzējs apņemas to nedarīt 24 mēnešus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, par ko ir pieprasīta nodokļa atlaide N

2. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

2.1.Projekta pieteikums ir sagatavots atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai, ir pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā 

P

2.2.Projekta pieteikuma oriģinālam, tam pievienotajiem dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem, kuri ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, ir dokumenta juridiskais spēks 

P

2.3.Projekta pieteikuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

P

2.4.Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikuma oriģināls ir ar sanumurētām lapām 

P

2.5.Projekta pieteikumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu 

P

2.6.Projekta pieteikumā lietotā naudas vienība ir euro 

P

2.7.Projekta pieteikums iesniegts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā 

N

2.8.Projekta pieteikums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā 

P

2.9.Projekta pieteikums papīra formā ir iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija) 

P

3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti

3.1.Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs

maksimālais skaits – 20

 
3.1.1.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 50 milj. euro

20

3.1.2.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 35 milj. euro, bet nepārsniedz 50 milj. euro

15

3.1.3.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 20 milj. euro, bet nepārsniedz 35 milj. euro

10

3.1.4.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 10 milj. euro, bet nepārsniedz 20 milj. euro

5

3.2.Projekta iesniedzēja pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas. Pievienotā vērtība uz vienu strādājošo tiek rēķināta, izmantojot šādu formulu:
(bruto peļņa + kopējā bruto darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/ darbinieku skaits.
Pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo tiek rēķināts, izmantojot šādu formulu:
P = Tb+2/Ts x 100-100, kur
P – pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo;
Ts – pievienotā vērtība uz vienu strādājošo gadā, kad uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem – pievienotā vērtība uz vienu strādājošo pirmajā pilnajā saimnieciskās darbības gadā);
Tb+2 – pievienotā vērtība uz vienu strādājošo otrajā gadā pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.2.1.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

20

3.2.2.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

15

3.2.3.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

10

3.2.4.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

5

3.2.5.pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 3 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

0

3.3.Projekta īstenošanas vieta un tās ietekme uz reģionālo attīstību. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs veic sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus

maksimālais skaits – 15

 
3.3.1.projekta īstenošanas vieta atrodas Latgales plānošanas reģionā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām)

15

3.3.2.projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus republikas nozīmes pilsētām saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Latgales plānošanas reģiona (atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām)

10

3.3.3.projekta īstenošanas vieta atrodas republikas nozīmes pilsētā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, bet ārpus Daugavpils, Rēzeknes un Rīgas

5

3.3.4.projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgā

0

 
3.4.Darba vietu skaita izmaiņas projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.4.1.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidots vairāk nekā 80 jaunu darba vietu

20

3.4.2.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidots no 51 līdz 80 jaunu darba vietu

15

3.4.3.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidots no 31 līdz 50 jaunu darba vietu

10

3.4.4.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas izveidots no 1 līdz 30 jaunu darba vietu

5

3.4.5.no projekta uzsākšanas gada līdz otrajam gadam (ieskaitot) pēc projekta īstenošanas nav izveidotas jaunas darba vietas

0

3.5.Projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis (par pēdējo noslēgto finanšu gadu, saimnieciskās darbības uzsācējiem – plānotais rādītājs par pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu) attiecībā pret tā pamatdarbības nozares (NACE 2. red.) vidējo rādītāju (tiek attiecināts pret Centrālās statistikas pārvaldes datiem par pēdējo pieejamo gadu)

maksimālais skaits – 5

 
3.5.1.projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz tā pamatdarbības nozares vidējo rādītāju vairāk nekā par 20 %

5

3.5.2.projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz tā pamatdarbības nozares vidējo rādītāju mazāk nekā par 20 %

3

3.5.3.projekta iesniedzēja vidējais bruto darba algu līmenis nepārsniedz tā pamatdarbības nozares vidējo rādītāju

0

3.6.Darbaspēka nodokļu (IIN un VSAOI) maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas.
Darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums tiek rēķināts, izmantojot šādu formulu:
P = Tb+2/Ts x 100-100, kur
P – darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums;
Ts – darbaspēka nodokļu maksājumu apjoms gadā, kad uzsākta projekta īstenošana;
Tb+2 – darbaspēka nodokļu maksājumu apjoms otrajā gadā pēc projekta īstenošanas.
Saimnieciskās darbības uzsācējiem piešķir maksimālo punktu skaitu (15 punktus), ja darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums ir prognozēto darbaspēka nodokļu maksājumu summa otrajā gadā pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 15

 
3.6.1.darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

15

3.6.2.darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 8 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.6.3darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 8 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.6.4.projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nav plānots darbaspēka nodokļu maksājumu pieaugums attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

0

3.7.Projekta īstenošanas nozares tehnoloģiskais līmenis (NACE 2. red.)

maksimālais skaits – 15

 
3.7.1.projekts tiks īstenots vienā no šādām augsti tehnoloģiskām apstrādes rūpniecības nozarēm:
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (C21), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (C26), lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (C30.3)

15

3.7.2.projekts tiks īstenots vienā no šādām vidēji augsti tehnoloģiskām apstrādes rūpniecības nozarēm:
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (C20.6), elektrisko iekārtu ražošana (C27), citur nekvalificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (C28), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C29), citu transportlīdzekļu ražošana (C30), izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi (C30.11) un lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošanu (C30.3)

10

 
3.7.3.projekts tiks īstenots nozarēs, kas nav minētas 3.7.1. un 3.7.2. apakšpunktā

0

3.8.Projekta iesniedzēja neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas.
Neto apgrozījuma pieaugums tiek rēķināts, izmantojot šādu formulu:
P = Tb+2/Ts x 100-100, kur
P – neto apgrozījuma pieaugums;
Ts – neto apgrozījums gadā, kad uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem – plānotais neto apgrozījums gadā par pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu);
Tb+2 – neto apgrozījums otrajā gadā pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 10

 
3.8.1.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

10

3.8.2.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 12 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

5

3.8.3.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 12 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

3

3.8.4.neto apgrozījuma pieaugums projekta īstenošanas laikā un nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 3 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana (saimnieciskās darbības uzsācējiem pret pirmo pilno saimnieciskās darbības gadu)

0

3.9.Projekta iesniedzēja eksporta īpatsvars no kopējā neto apgrozījuma vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.9.1.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 95 % no kopējā neto apgrozījuma

20

3.9.2.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 75 %, bet nepārsniedz 95 % no kopējā neto apgrozījuma

15

3.9.3.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 50 %, bet nepārsniedz 75 % no kopējā neto apgrozījuma

10

3.9.4.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas pārsniedz 30 %, bet nepārsniedz 50 % no kopējā neto apgrozījuma

5

3.9.5.eksporta īpatsvars vidēji nākamajos divos gados pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 30 % no kopējā neto apgrozījuma

0

 
3.10.Projekta paredzamā ietekme uz vidi

maksimālais skaits – 5

 
3.10.1.īstenojot projektu, tiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:
1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;
2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;
4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

5

 
3.10.2.īstenojot projektu, netiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:
1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;
2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;
4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

0

 

Kopā

maksimālais skaits – 145

minimālais skaits – 45

* Piezīmes.
1. N – negatīvs vērtējums (projekta pieteikumu noraida).
2. P – ja vērtējums ir negatīvs, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu vai iesniegt papildus nepieciešamos dokumentus.
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Informācija par projekta iesniedzēja sagatavotajiem projektiem cita valsts atbalsta apvienošanai ar atbalstāmo investīciju projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi
1. Atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas
Sniedziet informāciju par atbalstāmo investīciju projektu, norādot visas sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas, to izmaksas un katrai sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijai piemērojamo nodokļa atlaides atbalsta intensitāti. Kombinējamo sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas atzīmējiet ar skaitli "2" (cita valsts atbalsta programmas numurs)

Atbalsta pasākuma nosaukums

Atbalsta programmas numurs

Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem

1

Nr.
p.k.

Atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas

Izmaksas (euro)

Piemērojamās nodokļa atlaides intensitāte

Kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas*

1.

    

2.

    

3.

    

...

    

Kopā

   

Piezīme. * Ja atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas tiek kombinētas ar vairāku cita valsts atbalsta programmu ieguldījumu izmaksām, kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas atzīmē ar attiecīgās atbalsta programmas numuru (piemēram, 2, 3).

2. Projekta iesniedzēja sagatavotais projekts, kura ietvaros citu valsts atbalstu plānots apvienot ar šā projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi
Atzīmējiet ar "X", vai citu valsts atbalstu plānots saņemt vai tas ir saņemts. Sniedziet informāciju par cita valsts atbalsta projektu, norādot visas projekta ieguldījumu pozīcijas, to izmaksas un katrai ieguldījumu pozīcijai piemērojamo atbalsta intensitāti. Kombinējamo sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu pozīcijas atzīmējiet ar skaitli "1" (nodokļa atlaides atbalsta programmas numurs). Ja projekta iesniedzējs atbalstāmo investīciju projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi plāno apvienot ar vairākām cita valsts atbalsta programmām, tabulu aizpilda par katru cita valsts atbalsta programmu atsevišķi, norādot pieprasīto informāciju un katrai nākamajai cita valsts atbalsta programmai piešķirot nākamo kārtas skaitli
Plānots saņemt citu valsts atbalstu 
Saņemts cits valsts atbalsts 

Atbalsta pasākuma nosaukums

Atbalsta programmas numurs

 

2

Nr.
p.k.

Cita valsts atbalsta projekta ieguldījumu pozīcijas

Izmaksas (euro)

Atbalsta intensitāte

Kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas**

1.

    

2.

    

3.

    

...

    

Kopā

   
Atbalsta sniedzējs 
Atbalsta veids 
Atbalsta summa (subsīdijas ekvivalents) 
Atbalsta intensitāte 
Atbalsta saņemšanas datums vai plānotais atbalsta saņemšanas datums 
Projekta nosaukums un numurs 
Projekta īstenošanas laiks (mm./gggg.–mm./gggg.) 

Piezīme. ** Ja atbalstāmo investīciju projekta sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas tiek kombinētas ar vairāku cita valsts atbalsta programmu ieguldījumu izmaksām, kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas atzīmē ar nodokļa atlaides atbalsta programmas numuru (1) un attiecīgās atbalsta programmas numuru (piemēram, 1, 3).

Es, projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, ar parakstu apliecinu, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu projekts, par kuru saņemts vai plānots saņemt citu valsts atbalstu, nav uzsākts un tas netiks uzsākts līdz brīdim, kad visas iesaistītās institūcijas būs pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu atbalstāmo investīciju projektam.

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Informācija par atbalstāmā investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un to ietekmi uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību
1. Projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi
Norādiet projekta ietvaros veiktos sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus, to izmaksas (euro), pamatlīdzekļa iegādes datumu un identifikācijas pazīmi (piemēram, pamatlīdzekļa uzskaites kartītes numuru), kas dotu iespēju identificēt tā grāmatvedības attaisnojuma dokumentus. Informāciju norāda projekta aktivitāšu līmenī. Lai pamatotu veikto ieguldījumu atbilstību likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem, projekta iesniedzējs atsevišķi var norādīt arī projekta neattiecināmās izmaksas

Nr.
p.k.

Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Izmaksas (euro)

Datums

Identifikācijas pazīme

1.1.

Aktivitātes nosaukums

1.1.1.

    

1.1.2.

    

1.1.3.

    

...

    

1.2.

Aktivitātes neattiecināmās izmaksas

1.2.1.

    

1.2.2.

    

...

    

1.3.

Aktivitātes nosaukums

1.3.1.

    

1.3.2.

    

1.3.3.

    

...

    
Pamatojums veikto ieguldījumu atbilstībai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem
Pamatojiet projekta atbilstību likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumiem. Sniedziet informāciju par projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem, pamatojot to sasaisti ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 4. un 4.1 punkta nosacījumu izpildi. Ja projektā ietvertās aktivitātes ir tehnoloģiski un funkcionāli nodalāmas, pamatojumu sniedz dalīti par katru projekta aktivitāti
Ieguldījumi ir veikti, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu
    Pamatojums
Ieguldījumi ir veikti, lai palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu
    Pamatojums
Ieguldījumi ir veikti, lai uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu projekta iesniedzējs iepriekš nav ražojis
    Pamatojums
Ieguldījumi ir veikti, lai būtiski mainītu ražošanas procesu
    Pamatojums

Kopā

 

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt un papildināt ar papildu ailēm.

2. Sadarbība ar resursu piegādātājiem (sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmo izmaksu ietvaros)
Sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kuri piegādā projekta īstenošanai nepieciešamos resursus vai sniedz pakalpojumus

Komercsabiedrības nosaukums

Iepirktie resursi/pakalpojumi

Summa (euro)

2.1.  
2.2.  
2.3.  
...  

 
3. Projekta ietekme uz projekta iesniedzēja saimniecisko darbību
Raksturojiet katru rādītāju, pamatojot ar konkrētiem datiem. Informācija sniedzama par projekta īstenošanas laiku kopumā, kā arī par trim gadiem pēc projekta īstenošanas (atsevišķi par katru gadu)
3.1. Darba vietu skaita izmaiņas (t. sk. norādot konkrētas profesijas un darba algu līmeni)
       Informācija
3.2. Pievienotās vērtības pieaugums
       (pievienotā vērtība tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
       (bruto peļņa + kopējā bruto darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/darbinieku skaits)
       Informācija
3.3. Neto apgrozījuma pieaugums/samazinājums
       Informācija
3.4. Eksporta apjomu pieaugums/samazinājums, kā arī eksporta īpatsvars no kopējā neto apgrozījuma
       Informācija
3.5. Kopējais samaksāto nodokļu apjoms (IIN un VSAOI)
       Informācija
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 03.01.2017.Stājas spēkā: 15.02.2017.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 14.02.2017. OP numurs: 2017/34.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288669
{"selected":{"value":"10.11.2017","content":"<font class='s-1'>10.11.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.11.2017","iso_value":"2017\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2017","iso_value":"2017\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2017.-09.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.11.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)