Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 12

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 3. §)
Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem"
4. panta pirmo, trešo un 5.1 daļu, 17. panta 3.1 daļu
un 18. panta ceturto, 8.1, desmito un vienpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. privatizācijas sertifikātu konta (turpmāk – konts) atvēršanas kārtību un maksu par konta atvēršanu;

1.2. kontu apkalpošanas kārtību, tarifus un maksāšanas līdzekli;

1.3. kārtību, kādā sniedzami pārskati par kontu atvēršanu;

1.4. institūciju, kura apkopo informāciju par privatizācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) tirgū noslēgtajiem darījumiem, aprēķina sertifikāta tirgus cenu un publicē to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

1.5. kārtību, kādā maksā valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu, un šīs nodevas likmi;

1.6. sertifikātu aprites administrēšanas kārtību;

1.7. kārtību, kādā sertifikātus izmanto privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas (izpirkšanas) procesā un veic norēķinus ar tiem;

1.8. kārtību, kādā dzēš sertifikātus, kas saņemti par sertifikātu konta atvēršanu un kā maksāšanas līdzeklis, kā arī valstij piekritīgās mantas sastāvā esošos sertifikātus, kas nav nepieciešami kreditoru prasību apmierināšanā.

2. Kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, atver saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi".

3. Kontus apkalpo persona, kura saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu veic valsts pārvaldes uzdevumu – apkalpot kontus (turpmāk – sertifikātu kontu turētājs).

4. Sertifikātu kontu turētājs izstrādā iekšējos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā, ievērojot šajos noteikumos noteikto, atver un apkalpo kontus, piešķir kontu numurus, izpilda sertifikātu pārvedumus un sniedz pārskatus par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu personai, kura saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu veic valsts pārvaldes uzdevumu – sertifikātu aprites administrēšana (turpmāk – administrēšanas institūcija).

5. Sertifikātu kontu turētājs saskaņo ar administrēšanas institūciju pārskatu formas.

6. Ja sertifikātu kontu turētājs un administrēšanas institūcija ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs iekšējos noteikumos var nenoteikt kārtību, kādā sniedz pārskatus par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu, un neveikt šo noteikumu 5. punktā minēto saskaņošanu.

7. Iekšējos noteikumus sertifikātu kontu turētājs saskaņo ar Ekonomikas ministriju.

8. Persona šajos noteikumos minētos dokumentus var iesniegt sertifikātu kontu turētājam elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, izņemot dokumentus, par kuru autentiskumu sertifikātu kontu turētājam ir nepieciešams pārliecināties klātienē.

II. Sertifikātu kontu atvēršana

9. Sertifikātu kontu turētājs atver šādus kontus:

9.1. sertifikātu uzkrāšanas kontu;

9.2. sertifikātu tirdzniecības kontu;

9.3. sertifikātu izsoles kontu;

9.4. sertifikātu pagaidu kontu;

9.5. kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus;

9.6. šajos noteikumos noteikto pienākumu izpildei nepieciešamos administrēšanas kontus.

10. Sertifikātu uzkrāšanas kontu (turpmāk – uzkrāšanas konts) katram privatizējamam (pērkamam, izpērkamam) valsts vai pašvaldības īpašumam vai to grupai (turpmāk – īpašuma objekts) atver normatīvajos aktos noteiktā institūcija, kura pieņem sertifikātus kā maksāšanas līdzekli par īpašuma objektu (turpmāk – privatizāciju veicošā institūcija), izņemot šo noteikumu 11. punktā minēto gadījumu.

11. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamos uzkrāšanas kontus atver likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta otrajā daļā minētā persona, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veic maksājumus par likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta otrajā daļā minētajiem objektiem.

12. Lai atvērtu uzkrāšanas kontu, privatizāciju veicošā institūcija iesniedz sertifikātu kontu turētājam iesniegumu konta atvēršanai (1. pielikums) un lēmumu par īpašuma objekta nodošanu privatizācijai (pirkšanai, izpirkšanai), izņemot šo noteikumu 13. punktā minēto gadījumu.

13. Ja privatizāciju veicošā institūcija un sertifikātu kontu turētājs ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs, atverot uzkrāšanas kontu, saglabā informāciju par īpašuma objektu.

14. Uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus nedrīkst pārskaitīt uz citiem kontiem. Ja īpašuma objekta pirkuma līgums (turpmāk – pirkuma līgums) netiek noslēgts vai tas tiek atcelts vai grozīts, īpašuma objekta pircējs, lai atgūtu uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus vai to daļu, iesniedz sertifikātu kontu turētājam attiecīgu iesniegumu. Ja sertifikātu kontu turētājs konstatē, ka sertifikātu atgriešana ir pamatota un sertifikāti nav dzēsti, tas uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus vai to daļu pārskaita uz iesniegumā norādīto pircēja kontu, pirms tam saņemot no īpašuma objekta pircēja samaksu par sertifikātu pārskaitījumu.

15. Ja ir izpildītas visas pirkuma līgumā paredzētās saistības, privatizāciju veicošā institūcija triju mēnešu laikā paziņo sertifikātu kontu turētājam par uzkrāšanas konta slēgšanu un tajā pārskaitīto sertifikātu dzēšanu. Šo noteikumu 13. punktā minētajā gadījumā sertifikātu kontu turētājs pēc visu pirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes vienpersoniski slēdz uzkrāšanas kontu un veic darbības sertifikātu dzēšanai.

16. Sertifikātu tirdzniecības kontu (turpmāk – tirdzniecības konts) vai sertifikātu izsoles kontu (turpmāk – izsoles konts) atver likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17. panta trešajā daļā minētajam licencētam sertifikātu tirgus starpniekam (turpmāk – starpniecības sabiedrība), ja tas sertifikātu kontu turētājam iesniedz:

16.1. iesniegumu tirdzniecības konta vai izsoles konta atvēršanai (1. pielikums);

16.2. ja dokumentus, ko parakstījusi persona, kura saskaņā ar likumu pārstāv starpniecības sabiedrību, sertifikātu kontu turētājam turpmāk iesniegs cita persona – sertifikātu kontu turētāja klātbūtnē radītu tās personas paraksta paraugu, kura saskaņā ar likumu pārstāv starpniecības sabiedrību;

16.3. ja starpniecības sabiedrību darbībām ar tirdzniecības kontu vai izsoles kontu turpmāk pārstāvēs persona, par kuras pārstāvības tiesībām nav iegūstamas ziņas no komercreģistra, – attiecīgu pilnvaru.

17. Sertifikātus no tirdzniecības konta un izsoles konta nedrīkst pārskaitīt uz uzkrāšanas kontu. Starpniecības sabiedrība drīkst pārskaitīt īpašuma objekta iegādei nepieciešamo sertifikātu skaitu no tirdzniecības konta uz uzkrāšanas kontu, ja tā ir ieguvusi tiesības savā vārdā iegūt īpašuma objektu, par kuru var norēķināties ar sertifikātiem. Lai veiktu pārskaitījumu, starpniecības sabiedrība iesniedz sertifikātu kontu turētājam dokumentu par iegūtajām tiesībām.

18. Izsoles kontā drīkst ieskaitīt un no izsoles konta drīkst pārskaitīt tikai tos sertifikātus, kas nepieciešami izsolē noslēgto darījumu izpildei.

19. Sertifikātu kontu turētājs slēdz tirdzniecības kontu vai izsoles kontu, ja ir saņemts starpniecības sabiedrības iesniegums vai Ekonomikas ministrijas izveidotā Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija (turpmāk – komisija) informējusi, ka ir anulēta starpniecības sabiedrības licence, un kontā nav sertifikātu. Ja tirdzniecības kontā vai izsoles kontā ir sertifikāti, tos drīkst pārskaitīt tikai uz citas starpniecības sabiedrības tirdzniecības kontu vai izsoles kontu.

20. Sertifikātu pagaidu kontu (turpmāk – pagaidu konts) atver:

20.1. personai, kam nav atvērts konts, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, ja saskaņā ar privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu tā ir ieguvusi tiesības iegūt īpašumā īpašuma objektu, par maksāšanas līdzekli izmantojot sertifikātus;

20.2. personai, kura atbilst Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33. panta nosacījumiem.

21. Katra īpašuma objekta iegādei personai atver atsevišķu pagaidu kontu.

22. Pagaidu konta atvēršanai persona sertifikātu kontu turētājam iesniedz:

22.1. iesniegumu pagaidu konta atvēršanai (1. pielikums);

22.2. privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu par tiesībām iegūt īpašumā noteiktu īpašuma objektu vai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33. pantā minētā reģistra izrakstu, kurā ir norādītas ziņas par ierosinājuma iesniedzēju un zemesgabalu (adrese, kadastra apzīmējums);

22.3. ja dokumentus, ko parakstījusi persona, kura saskaņā ar likumu pārstāv juridisko personu, sertifikātu kontu turētājam turpmāk iesniegs cita persona – sertifikātu kontu turētāja klātbūtnē radītu tās personas paraksta paraugu, kura saskaņā ar likumu pārstāv juridisko personu;

22.4. ja juridisko personu darbībām ar pagaidu kontu turpmāk pārstāvēs persona, par kuras pārstāvības tiesībām nav iegūstamas ziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, – attiecīgu pilnvaru.

23. Atverot pagaidu kontu personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, sertifikātu kontu turētājs personas koda vai reģistrācijas numura vietā izmanto identifikācijas numuru, kuru pēc sertifikātu kontu turētāja pieprasījuma personai piešķir administrēšanas institūcija. Lai saņemtu identifikācijas numuru, persona sertifikātu kontu turētājam papildus šo noteikumu 22. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

23.1. ziņas par fiziskās personas dzimšanas datiem vai juridiskās personas reģistrācijas datumu un valsti;

23.2. statūtu vai cita juridiskās personas darbību reglamentējoša dokumenta kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavota pie sertifikātu kontu turētāja.

24. Sertifikātus ieskaita pagaidu kontā, ja tie nopirkti no starpniecības sabiedrības vai saņemti dāvinājumā vai mantojumā.

25. No pagaidu konta uz uzkrāšanas kontu pārskaita privatizāciju veicošās institūcijas lēmumā norādīto sertifikātu skaitu (šo noteikumu 22.2. apakšpunkts).

26. Ja pagaidu kontā esošie sertifikāti netiek izmantoti privatizācijas, pirkšanas vai zemes reformas procesā, persona tos var pārdot starpniecības sabiedrībai vai dāvināt, ja rakstiski apliecina sertifikātu kontu turētājam, ka sertifikāti nav nepieciešamai īpašuma objekta iegūšanai. Pēc rakstiska apliecinājuma saņemšanas pagaidu kontā ieskaitīt sertifikātus nevar.

27. Sertifikātu kontu turētājs slēdz pagaidu kontu, ja kontā nav sertifikātu un ir saņemts pagaidu konta īpašnieka iesniegums (iekasējot samaksu par konta apkalpošanu par pilniem mēnešiem, kad veikta konta apkalpošana) vai saņemta informācija no privatizāciju veicošās institūcijas par īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu (neiekasējot samaksu par pakalpojumu).

28. Īpašuma kompensācijas sertifikātu uzglabāšanai atver atsevišķu kontu, izņemot gadījumu, ja īpašuma kompensācijas sertifikāti tiek uzglabāti kontā, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus.

29. Samaksa par konta atvēršanu veicama sertifikātu kontu turētāja norādītajā norēķinu kontā, kas atvērts Valsts kasē vai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē.

III. Sertifikātu kontu apkalpošana

30. Sertifikātu kontu turētājam, apkalpojot klienta kontu, ir šādi pienākumi:

30.1. pārbaudīt klienta identitāti;

30.2. glabāt klienta uzrādīto personu apliecinošo dokumentu kopijas, dokumentus, kas apliecina visas ar klienta sertifikātiem veiktās operācijas kontā, un citus klienta iesniegtos dokumentus vai sertifikātu kontu turētāja izgatavotās dokumentu kopijas;

30.3. pēc klienta pieprasījuma izsniegt konta izrakstu;

30.4. iekasēt valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu un iepriekšējā kalendāra mēnesī iekasēto valsts nodevu līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā;

30.5. iekasēt pakalpojuma samaksu par kontu atvēršanu un apkalpošanu;

30.6. sagatavot aktus par sertifikātu anulēšanu, atsevišķi norādot īpašuma kompensācijas sertifikātus.

31. Ja klients un sertifikātu kontu turētājs ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs nepilda šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.5. apakšpunktā paredzētos pienākumus.

32. Sertifikātu kontu turētājs glabā ar konta apkalpošanu saistītos dokumentus, kas iesniegti papīra formā, ne mazāk kā 10 gadus pēc konta slēgšanas dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš. Dokumentu norakstu izsniegšanu sertifikātu kontu turētājs nodrošina pēc klienta vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc trešo personu pieprasījuma, ja pieprasītā informācija ir viņa rīcībā.

33. Sertifikātu kontu turētājs sertifikātus uzskaita un ir atbildīgs par to, lai kopējais dzēsto, anulēto un atvērtajos kontos esošo sertifikātu skaits atbilstu sertifikātu skaitam, kas piešķirti fiziskajām un juridiskajām personām, kurām ir atvērti konti.

34. Ja sertifikātu kontu turētāja vainas dēļ tiek nepareizi izpildīts sertifikātu pārveduma uzdevums vai sertifikātu kontu turētājs neievēro šo noteikumu 30. punkta prasības, visi ar to saistītie zaudējumi, kas radušies privātpersonai, tiek atlīdzināti Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja sertifikāti pārskaitīti kļūdaini, sertifikātu kontu turētājs nekavējoties sastāda aktu, nosūta to Ekonomikas ministrijai, veic sertifikātu atpakaļpārvedumu un informē sertifikātu īpašnieku.

35. Tirdzniecības konta un izsoles konta izmantošanu var ierobežot, apturēt vai izbeigt ar komisijas lēmumu.

36. Ja saņemts viltots sertifikātu pārveduma uzdevums vai kontā prettiesiski ieskaitīti vai anulēti sertifikāti, sertifikātu kontu turētājs nekavējoties aptur iesaistīto kontu apkalpošanu, ziņo par konstatēto faktu izmeklēšanas iestādēm, Ekonomikas ministrijai un konta īpašniekiem. Kontu apkalpošanu sertifikātu kontu turētājs atjauno pēc precizējošas informācijas saņemšanas.

37. Lai sertifikātus pārskaitītu uz citu kontu:

37.1. sertifikātu īpašnieks vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz sertifikātu pārveduma uzdevumu sertifikātu kontu turētājam. Sertifikātu pārveduma uzdevumā ir norādīts:

37.1.1. sertifikātu īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums;

37.1.2. sertifikātu īpašnieka personas kods vai reģistrācijas numurs;

37.1.3. sertifikātu īpašnieka konta numurs;

37.1.4. pārskaitāmo sertifikātu skaits un veids;

37.1.5. darījuma veids;

37.1.6. sertifikātu saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums;

37.1.7. sertifikātu saņēmēja personas kods vai reģistrācijas numurs;

37.1.8. sertifikātu saņēmēja konta numurs;

37.2. klients samaksā par pakalpojumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Sertifikātu kontu turētājs izpilda pārveduma uzdevumu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pakalpojuma samaksas saņemšanas.

38. Bez vecāku gādības palikuša bērna sertifikātu pārskaitīšanai sertifikātu pārveduma uzdevumu sertifikātu kontu turētājam iesniedz bērna likumiskais pārstāvis, pievienojot bāriņtiesas lēmumu. Starpniecības sabiedrība iegūto naudu ieskaita kredītiestādes kontā, kurš atvērts uz bērna vārda.

39. Ja sertifikātu kontu turētājs konstatē, ka juridiskā persona ir likvidēta:

39.1. kontu slēdz, ja tajā nav sertifikātu;

39.2. par kontā esošiem sertifikātiem ziņo Valsts ieņēmumu dienestam un tos dzēš atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta norādījumam.

40. Zvērināts tiesu izpildītājs pēc tam, kad visi valstij piekritīgās mantas sastāvā esošo sertifikātu pārdošanas līgumi vai kreditoru prasījumi ir izpildīti, triju mēnešu laikā paziņo sertifikātu kontu turētājam par nepārdoto sertifikātu dzēšanu, kā arī par konta slēgšanu, kurā bija valstij piekritīgie sertifikāti.

41. Mantojuma aizgādnis, testamenta izpildītājs vai mantinieks ir tiesīgs rīkoties ar mantojuma atstājēja kontu, ja sertifikātu kontu turētājam ir iesniegts likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums vai notariālais akts par mantojuma aizgādņa iecelšanu vai mantojuma tiesību apstiprināšanu vai minēto dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavotas pie sertifikātu kontu turētāja.

42. Samaksu par konta apkalpošanu veic sertifikātu kontu turētāja norādītajā norēķinu kontā, kas atvērts Valsts kasē vai Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ievērojot šādus nosacījumus:

42.1. samaksu par konta apkalpošanu (izņemot šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto kontu) konta īpašnieks sedz ik mēnesi vai, ja kontu slēdz, par pilniem kalendāra mēnešiem;

42.2. par konta apkalpošanu tā īpašnieks samaksu veic, ja konts, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, ir apkalpots pilnu kalendāra gadu;

42.3. konta īpašnieks veic samaksu viena mēneša laikā no perioda beigām;

42.4. maksājuma mērķī norāda konta īpašnieka personas kodu, reģistrācijas numuru vai identifikācijas numuru.

43. Ja persona nav veikusi samaksu par konta apkalpošanu (izņemot uzkrāšanas kontu), kā samaksa par konta apkalpošanu tiek ieturēti kontā esošie sertifikāti, aprēķinot sertifikātu skaitu pēc likumā noteiktās sertifikātu nominālvērtības. Ja kontā ir gan sertifikāti, gan īpašuma kompensācijas sertifikāti, tad sertifikātu kontu turētājs pirmos ietur sertifikātus.

44. Sertifikātu kontu turētājs sertifikātus kā samaksu par konta apkalpošanu ietur un pārskaita uz administrēšanas institūcijas speciālo sertifikātu kontu nākamā gada 1. ceturksnī. Administrēšanas institūcija ne retāk kā reizi gadā pieņem lēmumu par speciālā sertifikātu kontā ieskaitīto sertifikātu dzēšanu un nosūta to sertifikātu kontu turētājam izpildei.

45. Ja juridiskas personas kontā (izņemot uzkrāšanas kontu) vai fiziskas personas pagaidu kontā vairs nav sertifikātu un samaksa par konta apkalpošanu nav veikta ilgāk par gadu, konts var tikt slēgts pēc sertifikātu kontu turētāja iniciatīvas, nesaņemot samaksu par pakalpojumu. Ja konts, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, tiek automātiski slēgts, sertifikātu kontu turētājs neieturēto samaksu par konta apkalpošanu nesaņem.

IV. Valsts nodeva par sertifikātu pārdošanu, dāvināšanu un mantošanu

46. Pirms sertifikātu pārskaitīšanas uz citu kontu sertifikātu kontu turētājs iekasē šādu valsts nodevu:

46.1. par sertifikātu pārdošanu, ievērojot pārdošanas veidus, kas noteikti starpniecības sabiedrību darbību regulējošajos normatīvajos aktos, – 0,2 procenti no pārdoto sertifikātu nominālvērtības;

46.2. par sertifikātu dāvināšanu – 0,2 procenti no dāvināto sertifikātu nominālvērtības;

46.3. par sertifikātu mantošanu – 0,2 procenti no sertifikātu tirgus cenas mantojuma tiesību spēkā stāšanās dienā.

47. Personas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta ceturto daļu, sertifikātu kontu turētājam uzrāda radniecību (laulību) apliecinošus dokumentus vai iesniedz to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavotas pie sertifikātu kontu turētāja (ja attiecināms), un sertifikātu kontu turētājs apliecina to ar uzrakstu uz sertifikātu pārveduma uzdevuma. Sertifikātu kontu turētājs pievieno ar konta apkalpošanu saistītajiem dokumentiem uzrādīto dokumentu kopijas.

48. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

V. Sertifikātu izmantošana privatizācijas procesā

49. Norēķinus ar sertifikātiem privatizācijas (pirkšanas, izpirkšanas) procesā izdara, iesniedzot sertifikātu kontu turētājam pārveduma uzdevumu par sertifikātu pārskaitīšanu no īpašuma objekta ieguvēja (pircēja) konta (ja par īpašuma objektu var norēķināties ar sertifikātiem) uz privatizāciju veicošās institūcijas uzkrāšanas kontu un samaksājot par sertifikātu kontu turētāja pakalpojumiem. Norēķinus par īpašuma objektu ar sertifikātiem, kas pieder nepilngadīgai personai, veic šīs personas vecāki vai aizbildņi, iesniedzot pārveduma uzdevumu par sertifikātu pārskaitīšanu no nepilngadīgās personas konta.

50. Privatizāciju veicošā institūcija kontrolē, vai sertifikātu īpašnieks un īpašuma objekta, par kuru var norēķināties ar sertifikātiem, ieguvējs (pircējs) ir viena un tā pati persona.

51. Ja, iegādājoties īpašuma objektu, par kuru var norēķināties ar sertifikātiem, uzkrāšanas kontā ir ieskaitīti sertifikāti no konta, kas nepieder īpašuma objekta ieguvējam, privatizāciju veicošā institūcija piecu darbdienu laikā no brīža, kad tas kļuvis zināms, par šo kļūdu paziņo īpašuma objekta ieguvējam un sertifikātu kontu turētājam. Sertifikātu kontu turētājs, saņemot privatizāciju veicošās institūcijas atpakaļpārveduma uzdevumu, sertifikātus pārskaita atpakaļ uz kontu, no kura sertifikāti ieskaitīti, bez pakalpojuma maksas.

52. Ja privatizāciju veicošā institūcija un sertifikātu kontu turētājs ir viena un tā pati persona, sertifikātu kontu turētājs šo noteikumu 51. punktā minētajā gadījumā nekavējoties pārskaita sertifikātus atpakaļ uz kontu, no kura tie ieskaitīti.

53. Maksājumi sertifikātos par īpašuma objektu tiek veikti saskaņā ar privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu par tiesībām iegūt īpašumā noteiktu īpašuma objektu vai saskaņā ar pirkuma līgumu.

VI. Sertifikātu dzēšana

54. Sertifikātu kontu turētājs dzēš sertifikātus ne retāk kā reizi trīs mēnešos:

54.1. ja ir saņemts privatizāciju veicošās institūcijas paziņojums un samaksa par sertifikātu dzēšanu;

54.2. pēc administrēšanas institūcijas lēmuma saņemšanas par to sertifikātu dzēšanu, kuri saņemti par kontu atvēršanu un apkalpošanu;

54.3. pēc zvērināta tiesu izpildītāja paziņojuma saņemšanas par valstij piekritīgās mantas sastāvā esošo sertifikātu dzēšanu, kas nav nepieciešami kreditoru prasījumu apmierināšanai;

54.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

55. Par uzkrāšanas kontā ieskaitītajiem sertifikātiem, kuri dzēsti, sertifikātu kontu turētājs ziņas izsniedz pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma un reizi mēnesī ziņo administrēšanas institūcijai.

VII. Sertifikātu aprites administrēšana

56. Administrēšanas institūcija, administrējot sertifikātu apriti:

56.1. kontrolē kontu atvēršanas un apkalpošanas atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī piešķirto, apgrozībā esošo un dzēsto sertifikātu daudzumu;

56.2. apkopo informāciju par atvērtajiem kontiem, tajos ieskaitītajiem sertifikātiem un to atlikumu, kā arī par sertifikātu izmantošanu privatizācijas (pirkšanas, izpirkšanas) procesā;

56.3. likumā noteiktajā kārtībā aprēķina sertifikāta tirgus cenu un reizi nedēļā publicē to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

57. Administrēšanas institūcija reizi mēnesī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu, atsevišķi norādot informāciju par īpašuma kompensācijas sertifikātiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 16. oktobra noteikumus Nr. 712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 172. nr.; 2012, 47., 202. nr.; 2013, 188. nr.).

59. Sertifikāti, kas atrodas juridisko personu ieguldījumu kontos un speciālajos kontos, kuri atvērti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var tikt izmantoti uzsāktajai īpašuma objekta privatizācijai, īpašuma objekta ieguvējam iesniedzot sertifikātu kontu turētājam pārveduma uzdevumu par sertifikātu pārskaitīšanu uz uzkrāšanas kontu. Ja ieguldījumu kontā vai speciālajā kontā esošo sertifikātu skaits nav pietiekams, lai iegūtu īpašuma objektu, maksājot par to sertifikātos, attiecīgajai juridiskajai personai ir tiesības bez maksas atvērt pagaidu kontu. Ieguldījumu kontā vai speciālajā kontā esošos sertifikātus, kas netiek izmantoti īpašuma objekta iegūšanai, var pārdot starpniecības sabiedrībai, ja konta īpašnieks sertifikātu kontu turētājam rakstiski apliecina, ka sertifikāti nav nepieciešami īpašuma objekta iegūšanai. Samaksa par ieguldījumu konta vai speciālā konta apkalpošanu tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem par pagaidu kontu apkalpošanu.

60. Par kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus, tā īpašnieks 2017. gadā veic samaksu par konta apkalpošanu no 2017. gada 1. februāra līdz 31. decembrim, maksājot 0,02 % no sertifikātu nominālvērtības 2017. gada 1. februārī, bet ne mazāk kā 22,00 euro.

61. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. februārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 12
Iesniegums privatizācijas sertifikātu konta atvēršanai

1. Informācija par personu, kura vēlas atvērt privatizācijas sertifikātu kontu (turpmāk – klients)

Nosaukums/vārds, uzvārds 

Reģistrācijas numurs/personas kods/identifikācijas Nr. 

Adrese 
 

Tālrunis 

E-pasts 

2. Informācija par privatizācijas sertifikātu kontu (turpmāk – konts)

Lūdzu atvērt privatizācijas sertifikātu/ īpašuma kompensācijas sertifikātu tirdzniecības kontu /izsoles kontu/ pagaidu kontu/ uzkrāšanas kontu/ privatizācijas sertifikātu kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus (jānorāda atbilstošs konta un sertifikātu veids)

3. Informācija par rēķinu saņemšanu (neaizpilda par kontiem, kuros ieskaita piešķirtos sertifikātus)

Rēķinu par konta apkalpošanu vēlos saņemt pa pastu/elektroniski (jānorāda viens no rēķina piegādes veidiem).

Parakstot šo iesniegumu, klients:

– piekrīt savu datu apstrādei, lai sertifikātu kontu turētājs, izpildot klienta iesniegtos rīkojumus un ievērojot normatīvos aktus, nodrošinātu konta apkalpošanu;

– piekrīt, ka ziņas par klientu, kontu un operācijām tajā sertifikātu kontu turētājs var sniegt trešajām personām, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu klientam vai ja trešā persona pieprasa šādu informāciju, izpildot tai ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noteiktās funkcijas;

– apliecina, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa, un apņemas nekavējoties rakstveidā informēt sertifikātu kontu turētāju par jebkurām informācijas izmaiņām;

– apzinās un piekrīt, ka sertifikātu kontu turētājs konta apkalpošanu veiks tikai pēc pakalpojumu maksas saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā sertifikātu kontu turētāja norādītajā norēķinu kontā

Klienta pārstāvja vārds, uzvārds un pārstāvības pamats 
 

Klienta/klienta pārstāvja paraksts 

Z.v.

Datums  

4. Informācija par iesnieguma saņemšanu un klienta identifikāciju (aizpilda sertifikātu kontu turētājs)

Iesniegums saņemts, un klienta identitāte pārbaudīta.

Klientam atvērts konts Nr. 

Sertifikātu kontu turētāja darbinieka vārds, uzvārds 

Paraksts*  

Datums  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 12
Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas tarifi

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Tarifs
(euro)

1.Fiziskas personas privatizācijas sertifikātu konta atvēršana un apkalpošana:
1.1.konta atvēršana (izņemot kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus)36,99
1.2.sertifikātu pārskaitīšana10,00
1.3.konta apkalpošanas maksa gadā: 
1.3.1.par kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus0,02 % no nominālvērtības gada sākumā, bet ne mazāk kā 24,00
1.3.2.par pārējiem kontiem0,02 % no nominālvērtības mēneša sākumā, bet ne mazāk kā 2,00 mēnesī
1.4.konta izraksta izsniegšana: 
1.4.1.par kontā esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām1,57
1.4.2.noformēta konta izraksta (sertifikātu grāmatiņas) izsniegšana7,11
2.Juridiskas personas privatizācijas sertifikātu konta atvēršana un apkalpošana:
2.1.konta atvēršana (izņemot kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus)36,99
2.2.sertifikātu pārskaitīšana: 
2.2.1.sertifikātu pārskaitīšana, izņemot papildus piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu iepriekš atvērtajā kontā15,00
2.2.2.sertifikātu dzēšana uzkrāšanas kontā1,42
2.3.konta apkalpošanas maksa gadā: 
2.3.1.par uzkrāšanas kontiem2,85
2.3.2.par kontu, kurā ieskaita personai piešķirtos sertifikātus0,02 % no nominālvērtības gada sākumā, bet ne mazāk kā 24,00
2.3.3.par pārējiem kontiem0,02 % no nominālvērtības mēneša sākumā, bet ne mazāk kā 2,00 mēnesī
2.4.konta izraksta izsniegšana: 
2.4.1.par kontā esošo sertifikātu skaitu1,42
2.4.2.par kontā esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām7,11
3.Lietvedībā esoša dokumenta sagatavošana un izsniegšana4,25*

Piezīme. * Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 03.01.2017.Stājas spēkā: 01.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 19.01.2017. OP numurs: 2017/16.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
288174
01.02.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)