Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 12 "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.712

Rīgā 2007.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 45.§)
Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem"
4.panta pirmo, trešo un 5.1daļu, 17.panta otro daļu
un 18.panta ceturto, desmito un vienpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. privatizācijas sertifikātu konta (izņemot kontu, kurā tiek ieskaitīti juridiskai vai fiziskai personai piešķirtie sertifikāti) (turpmāk - konts) atvēršanas maksu un kārtību;

1.2. kārtību, kādā privatizācijas sertifikātus (turpmāk - sertifikāti) izmanto privatizācijā, atsavināšanā un zemes reformas procesā (turpmāk - privatizācijas process);

1.3. norēķinu kārtību ar sertifikātiem;

1.4. kārtību, kādā dzēš privatizācijas procesā izmantotos, samaksai par kontu atvēršanu saņemtos un valstij piekritīgās mantas sastāvā esošos sertifikātus;

1.5. kārtību, kādā maksā valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu un dāvināšanu, kā arī aprēķina mantojuma masā esošo sertifikātu vērtību;

1.6. kārtību, kādā apkalpo kontus, sniedz pārskatus par kontu atvēršanu un sertifikātu izmantošanu;

1.7. tarifa daļu (ieskaitot Ministru kabineta noteikto maksu par konta atvēršanu), ko saņem kredītiestādes no maksas par konta apkalpošanu.

2. Kontus atver un apkalpo akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka", kā arī citas kredītiestādes (turpmāk - banka), kurām ir tiesības pieņemt fizisko personu naudas noguldījumus (šo noteikumu 31.9.apakšpunkts) un kuras savus iekšējos noteikumus (šo noteikumu 3.punkts) ir saskaņojušas ar sertifikātu tirgus starpniecības kapitālsabiedrību licencēšanas komisiju.

3. Bankas savus iekšējos noteikumus saskaņo ar sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisiju (turpmāk - komisija). Banku iekšējie noteikumi reglamentē kontu atvēršanas, apkalpošanas un kontu numuru piešķiršanas kārtību, kā arī starpbanku pārvedumu kārtību un nosaka tarifa daļu, kas tiek maksāta bankai, uz kuru tiek pārskaitīti sertifikāti. Banka sniedz komisijai pārskatus par kontu atvēršanu, sertifikātu izmantošanu, apgrozību un dzēšanu.

4. Komisija bankās kontrolē piešķirto, apgrozībā esošo un dzēsto sertifikātu daudzumu, kā arī kontu atvēršanas, apkalpošanas un maksas par kontu atvēršanu un to apkalpošanu atbilstību normatīvajiem aktiem.

II. Sertifikātu kontu atvēršana un apkalpošana

5. Banka atver šādus kontus:

5.1. sertifikātu uzkrāšanas kontu;

5.2. sertifikātu tirdzniecības kontu;

5.3. sertifikātu speciālo kontu;

5.4. sertifikātu ieguldījumu kontu;

5.5. sertifikātu pagaidu kontu;

5.6. sertifikātu kontu, kurā ieskaita juridiskai vai fiziskai personai piešķirtos sertifikātus.

6. Sertifikātu uzkrāšanas kontu (turpmāk - uzkrāšanas konts) katram privatizējamam (atsavināmam, izpērkamam) valsts vai pašvaldības īpašumam vai to grupai (turpmāk - īpašuma objekts) atver privatizācijas komisija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra), valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka", valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vai cita valsts vai pašvaldības institūcija, kura pieņem sertifikātus kā maksāšanas līdzekli par īpašuma objektu (turpmāk - privatizāciju veicošā institūcija).

7. Lai atvērtu uzkrāšanas kontu, privatizāciju veicošā institūcija bankā iesniedz iesniegumu, kurā norāda ziņas par īpašuma objektu. Iesniegumam pievieno atbildīgo darbinieku paraksta parauga kartītes.

8. Uzkrāšanas kontu atver un tā numuru paziņo pircējam pirms pirkuma (vai nomas ar izpirkuma tiesībām) līguma (turpmāk - pirkuma līgums) parakstīšanas. Ja īpašuma objekta privatizācijā piedalās vairāki pircēji, uzkrāšanas kontā katram pircējam atver atsevišķu apakškontu.

9. Uzkrāšanas kontā ieskaitītos sertifikātus nedrīkst pārskaitīt uz citiem kontiem. Ja tiek atcelts vai grozīts pirkuma līgums, uzkrāšanas kontā ieskaitītie sertifikāti vai to daļa var tikt pārskaitīti atpakaļ uz kontu, no kura tie tika ieskaitīti uzkrāšanas kontā, vai uz likvidatora norādīto kontu, ja privatizācijas subjekts tiek likvidēts.

10. Kad visi pirkuma līgumā paredzētie sertifikāti ir pārskaitīti uz uzkrāšanas kontu, kā arī ir izpildīti visi līguma un privatizācijas noteikumu (projekta) nosacījumi, privatizāciju veicošā institūcija triju mēnešu laikā pieņem lēmumu par uzkrāšanas konta vai attiecīgā apakškonta slēgšanu un tajā pārskaitīto sertifikātu dzēšanu un rakstiski paziņo par to bankai, kurā ir atvērts uzkrāšanas konts, un bankai, kurā ir atvērts pircēja pagaidu vai ieguldījumu konts.

11. Sertifikātu tirdzniecības kontu (turpmāk - tirdzniecības konts) atver likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta trešajā daļā minētai licencētai kapitālsabiedrībai (turpmāk - starpniecības sabiedrība), ja tā bankā ir iesniegusi:

11.1. iesniegumu tirdzniecības konta atvēršanai;

11.2. starpniecības sabiedrības licences kopiju;

11.3. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.921);

11.4. statūtu kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavota bankā;

11.5. paraksta paraugus, kas apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavoti bankā.

12. Sertifikātus no tirdzniecības konta nedrīkst pārskaitīt:

12.1. uz ieguldījumu kontu;

12.2. uz uzkrāšanas kontu, izņemot gadījumu, ja starpniecības sabiedrība ir ieguvusi tiesības savā vārdā privatizācijas procesā iegūt īpašuma objektu un ir iesniegusi bankā privatizāciju veicošās institūcijas izziņu, kurā ir norādīts īpašuma objekts, uzkrāšanas konta numurs un pārskaitāmo sertifikātu skaits. Starpniecības sabiedrība drīkst pārskaitīt uz uzkrāšanas kontu tikai izziņā norādīto sertifikātu skaitu.

13. Sertifikātu speciālo kontu (turpmāk - speciālais konts) atver kapitāl­sabiedrībai, kuras pamatkapitālā valsts un pašvaldību īpašuma daļa vai balsu skaits dalībnieku pilnsapulcē atsevišķi vai kopā ir mazāks par 25 procentiem.

14. Kapitālsabiedrībai speciālo kontu atver, ja tā bankā ir iesniegusi:

14.1. iesniegumu speciālā konta atvēršanai;

14.2. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.921);

14.3. statūtu kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavota bankā;

14.4. kapitālsabiedrības valdes pilnvarotas amatpersonas apstiprinātu dalībnieku sarakstu (izrakstu no akcionāru vai dalībnieku reģistra), kas saskaņā ar statūtiem var piedalīties pamatkapitāla palielināšanā, un šīs amatpersonas apliecinājumu par šo noteikumu 13.punktā minēto nosacījumu izpildi;

14.5. paraksta paraugus, kas apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavoti bankā.

15. Speciālajā kontā drīkst ieskaitīt tikai tos sertifikātus, kas iegūti komisijas tirdzniecības darījumā šo noteikumu 52.punktā noteiktajā kārtībā.

16. Speciālajā kontā no nekustamā īpašuma pircēja konta drīkst ieskaitīt tikai nekustamā īpašuma pirkuma līgumā noteikto sertifikātu skaitu.

17. Speciālo kontu banka slēdz pēc tam, kad sertifikāti, kas iegūti, izpildot pirkuma līgumu, ir izlietoti.

18. Kapitāl­sabiedrībai sertifikātu ieguldījumu kontu (turpmāk - ieguldī­jumu konts) atver, ja tā bankā ir iesniegusi:

18.1. iesniegumu ieguldījumu konta atvēršanai;

18.2. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.921);

18.3. statūtu kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavota bankā;

18.4. paraksta paraugus, kas apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavoti bankā;

18.5. dalībnieku sarakstu (ar norādi par katra dalībnieka nododamo vai pārdodamo sertifikātu skaitu un personas kodu vai kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības numuru). Dalībnieku sarakstu paraksta dalībnieki vai to pilnvaroti pārstāvji, un parakstus apliecina kapitālsabiedrības pilnvarota amatpersona;

18.6. kapitālsabiedrības pilnvarotas amatpersonas apliecinātu pilnsapulces protokola izrakstu (ja dalībnieki nodod vai pārdod sertifikātus kapitālsa­biedrībai), kurā ietverts lēmums, ka pamatkapitāls tiks palielināts ar privatizēto mantu, kas iegūta par šiem sertifikātiem;

18.7. privatizāciju veicošās institūcijas izziņu par iegūtajām tiesībām privatizēt noteiktu īpašuma objektu. Izziņā norāda privatizācijā izmantojamo sertifikātu skaitu un uzkrāšanas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīti sertifikāti.

19. Banka ieguldījumu konta dokumentos ieraksta ieskaitāmo sertifikātu kopējo skaitu, bet katram dalībniekam atver atsevišķu apakškontu, kurā norāda pārskaitījuma mērķi (pārdošana vai nodošana), pārskaitāmo sertifikātu skaitu un personas kodu vai kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības numuru.

20. No ieguldījumu konta sertifikātus drīkst pārskaitīt:

20.1. uz uzkrāšanas kontiem - samaksai par privatizējamo īpašuma objektu;

20.2. uz to kapitālsabiedrības dalībnieku kontiem, kuri sertifikātus kapitālsabiedrībai pārdevuši vai nodevuši izmantošanai privatizācijas procesā;

20.3. uz jauno dalībnieku kontiem (ja dalībnieki ir mainījušies) - pēc tam, kad bankā ir iesniegts kapitālsabiedrības valdes pilnvarotas amatpersonas apstiprināts attiecīgs dalībnieku saraksts (izraksts no akcionāru vai dalībnieku reģistra), kas saskaņā ar statūtiem var piedalīties pamatkapitāla palielināšanā;

20.4. ja kapitālsabiedrība tiek likvidēta. Likvidatori ieguldījumu kontā esošos sertifikātus izmanto privatizācijas procesā vai pārdod starpniecības sabiedrības rīkotā izsolē.

21. Sertifikātu pagaidu kontu (turpmāk - pagaidu konts) atver:

21.1. personai, kurai nav atvērts konts piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai, ja saskaņā ar privatizāciju veicošās institūcijas lēmumu tā ir ieguvusi tiesības slēgt īpašuma objekta pirkuma līgumu, par maksāšanas līdzekli izmantojot sertifikātus;

21.2. personai, kura atbilst Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33.panta nosacīju­miem.

21.1 Atverot pagaidu kontu personām, kuras nav reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā, personas koda vai reģistrācijas numura vietā izmanto identifikācijas numuru, kuru piešķir Privatizācijas aģentūra. Lai saņemtu identifikācijas numuru, Privatizācijas aģentūrā iesniedz:

21.1 1. iesniegumu identifikācijas numura piešķiršanai. Iesniegumā norāda kredītiestādi, kurā tiks atvērts pagaidu konts, un fiziskās personas vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas datumu, numuru un valsti;

21.1 2. privatizāciju veicošās institūcijas lēmuma kopiju, kurā noteikts, ka par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.197 redakcijā)

22. Katra īpašuma objekta iegādei atver atsevišķu pagaidu kontu.

23. Pagaidu konta atvēršanai bankā iesniedz:

23.1. iesniegumu konta atvēršanai;

23.2. privatizāciju veicošās institūcijas izziņu par iegūtajām tiesībām privatizēt noteiktu īpašuma objektu (izziņā norāda privatizācijā izmantojamo sertifikātu skaitu un uzkrāšanas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīti sertifikāti) vai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33.pantā minētā reģistra izrakstu, kurā ir norādītas ziņas par ierosinājuma iesniedzēju un zemesgabalu (adrese, kadastra apzīmējums);

23.3. juridiskā persona:

23.3.1. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.921);

23.3.2. statūtu vai cita juridiskās personas darbību reglamentējoša dokumenta kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai izgatavota bankā;

23.4. paraksta paraugus, kas apliecināti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai izgatavoti bankā;

23.5. Privatizācijas aģentūras izsniegtu uzziņu par identifikācijas numura piešķiršanu, ja fiziska persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, bet juridiska persona – Uzņēmumu reģistrā.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.197)

24. Sertifikātus ieskaita pagaidu kontā, ja tie nopirkti no starpniecības sabiedrības vai saņemti dāvinājumā vai mantojumā no citas personas.

25. No pagaidu konta uz uzkrāšanas kontiem pārskaita privatizāciju veicošās institūcijas izziņā norādīto sertifikātu skaitu (šo noteikumu 23.2.apakš­punkts).

26. Ja pagaidu kontā esošie sertifikāti netiek izmantoti privatizācijas procesā, tos pārdod starpniecības sabiedrībai vai uzdāvina, ja bankā ir iesniegta viena no izziņām:

26.1. attiecīga privatizāciju veicošās institūcijas izziņa vai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 33.pantā minētā reģistra izraksts par to, ka pagaidu konta īpašnieks ir zaudējis tiesības privatizēt attiecīgo īpašuma objektu;

26.2. privatizāciju veicošās institūcijas izziņa par to, ka pagaidu konta īpašniekam ir jāieskaita uzkrāšanas kontā mazāks sertifikātu skaits nekā norādīts privatizāciju veicošās institūcijas iepriekš izsniegtajā izziņā (šo noteikumu 23.2.apakšpunkts);

26.3. privatizāciju veicošās institūcijas izziņa par īpašuma objekta privatizācijas procesa pabeigšanu vai privatizāciju veicošās institūcijas lēmums par īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.197)

27. Pagaidu kontu banka slēdz, ja ir saņemta privatizāciju veicošās institūcijas izziņa par īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu vai saņemts konta īpašnieka iesniegums.

28. Kontu atvēršanas papildu nosacījumi:

28.1. juridiskai personai atver atsevišķu kontu īpašuma kompensā­cijas sertifikātiem;

28.2. starpniecības sabiedrībai, kas saņēmusi licencēšanas komisijas atļauju sertifikātu izsoles rīkošanai, atver izsoļu tirdzniecības kontu, kurā tiek ieskaitīti tikai izsolē noslēgto darījumu izpildei nepieciešamie sertifikāti.

29. Maksas daļu, kas saņemta par kontu apkalpošanu iepriekšējā mēnesī un aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, banka līdz kārtējā mēneša beigām pārskaita uz Privatizācijas aģentūras norādīto kontu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.197)

III. Sertifikātu kontu apkalpošana

30. Banka, kurā atvērts konts, ir sertifikātu īpašnieka vietnieks valdījumā jeb turētājs Civillikuma 876.panta izpratnē.

31. Bankai, apkalpojot klienta kontu, ir šādi pienākumi:

31.1. pārbaudīt bankā uzrādītos personu apliecinošos dokumentus, kā arī dokumentus, kas apliecina klienta pilnvarotā pārstāvja civiltiesisko rīcībspēju;

31.2. slēgt rakstisku bankas apstiprinātu tipveida līgumu ar klientu par konta apkalpošanu. Līgumā ietver informāciju par konta apkalpošanas kārtību un pakalpojumu tarifiem;

31.3. ievērot ar sertifikātiem veicamo operāciju atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī bankas iekšējiem noteikumiem, kuri reglamentē šo operāciju izpildi, un informēt komisiju par pārkāpumiem;

31.4. vest konta lietu, kurā reģistrē ziņas par klienta uzrādītajiem personu apliecinošiem dokumentiem (dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums un derīguma termiņš, numurs), visas ar klienta sertifikātiem veiktās operācijas, uzglabāt klienta iesniegtos dokumentus vai bankā izgatavotās dokumentu kopijas un citus dokumentus;

31.5. ja pārveduma uzdevumā norādītais sertifikātu saņēmēja konts neeksistē, paziņot bankai, kas nosūtījusi sertifikātus, par sertifikātu pārveduma saņemšanu, kā arī par tā neizpildi, noformējot attiecīgu atpakaļpārveduma uzdevumu;

31.6. iekasēt valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu un dāvināšanu un līdz katra mēneša desmitajam un divdesmit ceturtajam datumam pārskaitīt to uz Valsts kases norādīto kontu;

31.7. slēgt līgumus ar citām bankām, kas apkalpo sertifikātu kontus, par pārveduma uzdevumu izpildes kārtību, savstarpējiem norēķiniem par nosūtīto un saņemto pārveduma uzdevumu izpildi un kontu pārcelšanu;

31.8. ja banka pārceļ klientu apkalpošanas centru uz citu vietu vai nodod citai bankai kontu apkalpošanu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms kontu apkalpošanas pārtraukšanas saskaņot kontu pārcelšanas kārtību ar komisiju, paziņot par šo lēmumu klientiem un uz sava rēķina pārcelt kontu uz klienta rakstiskā iesniegumā norādīto banku. Klients iesniedz iesniegumu bankā līdz kontu apkalpošanas pārtraukšanas dienai;

31.9. ja banka zaudē kredītiestādes statusu vai tiesības pieņemt fizisko personu naudas noguldījumus, vai nolemj izbeigt kontu apkalpošanu, nekavējoties izbeigt jaunu kontu atvēršanu, turpinot kontu apkalpošanu līdz to pārcelšanai uz citu banku, un noslēgt līgumu ar citu banku par kontu pārcelšanu, saskaņojot kontu pārcelšanas kārtību ar komisiju;

31.10. ja ieraksti par operācijām ar sertifikātiem tiek veikti uz elektro­niskajiem informācijas nesējiem, nodrošināt šo ierakstu saglabāšanu, konfiden­cialitāti un programmnodrošinājumu, kas dod iespēju normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām iepazīties ar šo ierakstu saturu;

31.11. sastādīt aktus par sertifikātu anulēšanu un dzēšanu, atsevišķi norādot īpašuma kompensācijas sertifikātus;

31.12. saskaņā ar bankas un klienta noslēgto līgumu informēt klientu, ja banka nevar izpildīt klienta doto uzdevumu;

31.13. izskatīt klienta un bankas vai banku savstarpējos strīdus Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesā, ja klienta un bankas vai starpbanku līgumos nav paredzēta citāda strīdu izskatīšanas kārtība;

31.14. pieņemt klienta uzdevumu – pārcelt kontu no citas bankas –, kā arī izpildīt visas darbības, ja no citas bankas tiek saņemta informācija par klienta konta pārcelšanu;

31.15. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos pienākumus.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.898)

32. Banka veic sertifikātu uzskaiti un ir atbildīga par to, lai kopējais sertifikātu skaits bankā un tās filiālēs (nodaļās, norēķinu centros) atbilstu sertifikātu skaitam, kāds piešķirts fiziskajām un juridiskajām personām, kurām tiek atvērti konti bankā, saņemts no citām bankām un bankas filiālēm, pārskaitīts uz citām bankām un bankas filiālēm, dzēsts un anulēts. Komisija ir tiesīga uz laiku apturēt privatizācijas sertifikātu apgrozību bankās, kurās tiek atvērti sertifikātu konti, vai attiecīgajās bankas struktūrvienībās, ja ir konstatēta apgrozībā esošo sertifikātu skaita neatbilstība normatīvo aktu prasībām.

33. Bez attaisnojuma dokumentiem (piemēram, pašvaldības lēmums, pārveduma uzdevums) kontos prettiesiski ieskaitītie sertifikāti ir anulējami ar to ieskaitīšanas dienu un norakstāmi no visiem šādu sertifikātu saņēmēja kontiem. Ja klients pārskaita uz citu kontu vai citādi izmanto sertifikātus, kuri tam nav piešķirti vai ir ieskaitīti viņa kontā bez attaisnojuma dokumentiem un bez spēkā esoša rakstiska līguma, vai citā veidā ir nelikumīgi iegūti, viņš ir atbildīgs par saistībām, kas no tā radušās.

34. Ja bankas vainas dēļ tiek nepareizi izpildīts sertifikātu pārveduma uzdevums vai banka neievēro šo noteikumu 31.punkta prasības, visus ar to saistītos zaudējumus sedz banka.

35. Ja konts ir atvērts, pamatojoties uz starpniecības sabiedrības speciālo atļauju (licenci), tā izmantošanu var ierobežot, apturēt vai izbeigt normatīvajos aktos par starpniecības sabiedrībām noteiktajā kārtībā ar attiecīgu komisijas lēmumu.

36. Banka nekavējoties ziņo izmeklēšanas iestādēm, komisijai un konta īpašniekam par viltota sertifikātu pārveduma uzdevuma saņemšanu, prettiesiski kontā ieskaitītiem sertifikātiem vai to anulēšanu.

37. Banka aptur visu sertifikātu īpašnieka kontu apkalpošanu, sastāda par to aktu un kontu apkalpošanu atjauno pēc attiecīga izmeklēšanas iestāžu lēmuma šādos gadījumos:

37.1. sertifikātu īpašnieks ir iesniedzis bankā pārveduma uzdevumu pēc konta izraksta saņemšanas, kurā ir ziņas par sertifikātiem, kas kontā ieskaitīti bez attaisnojuma dokumentiem;

37.2. sertifikātu īpašnieks, kurš nav saņēmis šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minēto konta izrakstu, ir iesniedzis bankā pārveduma uzdevumu par tādu sertifikātu daudzumu, ka konta atlikums pēc pārveduma uzdevuma izpildes ir mazāks par to sertifikātu daudzumu, kas sertifikātu īpašnieka kontā ir ieskaitīti bez attaisnojuma dokumentiem;

37.3. šo noteikumu 36.punktā minētajā gadījumā.

38. Sertifikātu ķīlas līgumu banka ieraksta ķīlas devēja konta dokumentos (ar norādi par ieķīlāto sertifikātu skaitu un ķīlas ņēmēju), ieķīlāto sertifikātu skaitu ieraksta ķīlas devēja sertifikātu grāmatiņā (konta izrakstā) un izdara attiecīgu uzrakstu uz ķīlas līguma.

39. Katrs sertifikātu īpašnieks ir tiesīgs saņemt no bankas garantijas rakstu, ar kuru viņš nodrošina prasījumu pārskaitīt trešajai personai sertifikātus no sava konta un veikt darījumus ar attiecīgo sertifikātu skaitu tikai ar trešās personas piekrišanu.

40. Lai sertifikātus pārskaitītu uz citu kon­tu vai veiktu citu darījumu ar sertifikātiem:

40.1. sertifikātu īpašnieks vai tā aizbildnis vai aizgādnis, kā arī mantojuma aizgādnis vai izpildītājs, vai attiecīgā pilnvarotā persona iesniedz sertifikātu pārveduma uzdevumu bankā, kurā ir atvērts sertifikātu īpašnieka vai mantojuma atstājēja konts, un pārveduma uzdevumā norāda:

40.1.1. pārskaitāmo sertifikātu skaitu;

40.1.2. darījuma veidu (piemēram, pārdošana, dāvinājums, mantojums, privatizācija, priekšapmaksa, atpakaļpārvedums, garantijas raksts, ķīla);

40.1.3. sertifikātu saņēmēja konta numuru, ja sertifikātus pārskaita uz citu kontu;

40.1.4. citas kontu apkalpošanas noteikumos minētas ziņas;

40.2. pirms pārveduma uzdevuma iesniegšanas klients samaksā:

40.2.1. maksu par konta apkalpošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

40.2.2. bankas papildu izdevumus tādā pašā apjomā kā par sertifikātu pārvedumu un par konta atjaunošanu (ja konts ir slēgts saskaņā ar šiem noteikumiem), ja klients ir norādījis neeksistējoša konta numuru un banka ir saņēmusi šo noteikumu 31.5.apakš­punktā minēto atpakaļpārvedumu;

40.2.3. normatīvajos aktos paredzēto maksu par konta atvēršanu.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.898)

40.1 Lai pārceltu kontu uz citu banku:

40.1 1. sertifikātu īpašnieks vai tā aizbildnis vai aizgādnis, mantojuma aizgādnis vai izpildītājs, vai attiecīgā pilnvarotā persona iesniedz bankā, uz kuru vēlas pārcelt kontu, attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā fiziska persona norāda, ka vēlas pārcelt visus savus kontus, bet juridiska persona – ka vēlas pārcelt atvērtos kontus. Parakstot iesniegumu, klients bankai dod uzdevumu atvērt atbilstoša skaita un tipa kontus, organizēt citā bankā esošo sertifikātu pārskaitīšanu uz atvērtajiem kontiem un akceptē tipveida kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumus;

40.1 2. iesniedzot iesniegumu, klients samaksā maksu par katra konta pārcelšanu šo noteikumu 2.pielikuma 1.6. vai 2.7.apakšpunktā norādītajā apjomā;

40.1 3. banka, pamatojoties uz klienta iesniegumu, pieprasa bankai, no kuras tiek pārcelti konti, informāciju par klienta kontu skaitu, tipiem, numuriem, sertifikātu atlikumiem tajos un noskaidro, vai nepastāv šķēršļi konta pārcelšanai;

40.1 4. banka, no kuras konti tiek pārcelti, pārbauda, vai nepastāv šķēršļi kontu pārcelšanai. Kontu nepārceļ, ja:

40.1 4.1. ir apturēta konta apkalpošana šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

40.1 4.2. nav nokārtotas visas klienta saistības ar banku, kas izriet no konta apkalpošanas (piemēram, ir izveidojies konta apkalpošanas maksas parāds);

40.1 4.3. pastāv citi tiesiska rakstura šķēršļi (piemēram, izmeklēšanas iestādes, prokurora lēmums, tiesas nolēmums, kas liedz veikt darbības ar sertifikātiem un kontu, ķīlas līgums, garantijas vēstules);

40.1 5. ja kontu pārcelšanai nepastāv nekādi šķēršļi, banka, uz kuru konti tiek pārcelti, pēc pārējās informācijas saņemšanas, pamatojoties uz klienta iesniegumu, atver klientam atbilstoša skaita un tipa kontus un dod rīkojumu bankai, no kuras konti tiek pārcelti, pārskaitīt sertifikātus uz atbilstošajiem kontiem;

40.1 6. banka, no kuras tiek pārcelti konti, izpilda saņemtos rīkojumus, pārskaita visus sertifikātus uz tāda paša tipa kontu un slēdz klienta kontus.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.898 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.921; grozījumi 40.1 2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

40.2 Uz kontu pārcelšanu neattiecas šajos noteikumos minētie sertifikātu pārskaitījumu ierobežojumi, kas attiecas uz sertifikātu pārskaitījumu uz tāda paša tipa kontu.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.898 redakcijā)

40.3 Ja klients pārceļ uz citu banku kontu, kas ir slēgts, un to atjauno, ir veicamas visas šo noteikumu 40.1 1., 40.1 2., 40.1 3., 40.1 4. un 40.1 5.apakšpunktā minētās darbības. Banka, uz kuru konts tiek pārcelts, pēc atbilstoša tipa konta atvēršanas paziņo bankai, no kuras tiek pārcelts konts, par klienta konta atjaunošanu.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.898 redakcijā)

41. Banka izpilda sertifikātu pārveduma uzdevumu šādos gadījumos:

41.1. likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 18.panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajos gadījumos;

41.2. sertifikātu īpašnieka vecāku vai aizbildņa, vai aizgādņa, kā arī mantojuma aizgādņa vai izpildītāja iesniegtu pārveduma uzdevumu, ja tas rīkojas ar sertifikātiem tāpat kā ar kustamu mantu Civillikuma 278.pantā noteiktajā kārtībā;

41.3. nepilngadīgās personas, kuras vecākiem izbeigtas vai pārtrauktas vecāku tiesības, un tā ievietota Latvijas Republikas bērnu bāreņu vai bez vecāku apgādības palikušu bērnu audzināšanas iestādē, iestādes vadītāja kā aizbildņa uzdevumu pārdot nepilngadīgās personas sertifikātus starpniecības sabiedrības rīkotā izsolē. Šajā gadījumā iegūto naudu ieskaita bankā, atverot kontu uz nepilngadīgās personas vārda.

42. Ja banka konstatē, ka komersants ir izslēgts no komercreģistra:

42.1. kontu slēdz, ja tajā nav sertifikātu;

42.2. par kontā esošajiem sertifikātiem paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, Uzņēmumu reģistram un Privatizācijas aģentūrai.

43. Valstij piekritīgās mantas sastāvā esošos sertifikātus Valsts ieņēmumu dienests pārdod tikai tad, ja ieņēmumi no citas mantas nesedz visus kreditoru prasījumus. Šajā gadījumā sertifikātus atklātā izsolē pārdod noteiktā kārtībā izvēlēta starpniecības sabiedrība, kas ir tiesīga rīkot sertifikātu izsoles. Kad visi sertifikātu pārdošanas līgumi vai kreditoru prasījumi ir izpildīti, Valsts ieņēmumu dienests triju mēnešu laikā paziņo bankai par nepārdoto sertifikātu dzēšanu, kā arī par konta slēgšanu, kurā bija valstij piekritīgie sertifikāti.

43.1 Samaksa par konta atvēršanu un apkalpošanu veicama kredītiestādes norādītajā Valsts kases vai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes norēķinu kontā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.921 redakcijā)

IV. Sertifikātu nodošana kapitālsabiedrībai

44. Ja ir pieņemts lēmums kapitālsabiedrības pamatkapitālu nomaksāt ar privatizēto mantu, kas iegūta par esošo dalībnieku nodotajiem sertifikātiem, kapitālsabiedrības dalībnieki slēdz speciālā pilnvarojuma līgumu ar kapitālsabiedrību. Atbilstīgi šim līgumam kapitālsabiedrība atver ieguldījumu kontu un ar tajā ieskaitītajiem sertifikātiem savā vārdā maksā par īpašuma objekta pirkumu.

45. Šo noteikumu 18.5.apakšpunktā minētais dalībnieku saraksts vienlaikus ir šo noteikumu 44.punktā minētais pilnvarojums.

46. Kapitālsabiedrība savā vārdā ar tās ieguldījumu kontā esošajiem sertifikātiem var nomaksāt par īpašuma objektu, ja kontā ir ieskaitīti visi šo noteikumu 18.5.apakš­punktā minētajā sarakstā norādītie attiecīgā dalībnieka sertifikāti.

47. Kapitālsabiedrība var atvērt jaunu ieguldījumu kontu, lai pamat­kapitālu palielinātu ar privatizēto mantu, kas iegūta par dalībnieku nodotajiem sertifikātiem, ja:

47.1. banka ir saņēmusi privatizāciju veicošās institūcijas izziņu par attiecīgā īpašuma objekta privatizācijas pabeigšanu vai konta īpašnieka iesniegumu un slēgusi iepriekš atvērto ieguldījumu kontu;

47.2. bankā iesniegti šo noteikumu 18.punktā minētie dokumenti.

V. Sertifikātu pārdošana, dāvināšana un mantošana

48. Valsts nodevu par sertifikātu pārdošanu vai dāvināšanu (turpmāk - valsts nodeva) 0,2 procentu apmērā no pārdoto vai dāvināto sertifikātu nominālvērtības summas samaksā pirms sertifikātu pārskaitīšanas uz citu kontu, un nodevas maksājuma kvītī vai naudas pārveduma uzdevumā norāda tā konta numuru, no kura sertifikāti tiek pārskaitīti, bet pārveduma uzdevumā norāda valsts nodevas maksājuma kvīts numuru (ziņas par attiecīgu naudas pārvedumu).

49. Valsts nodeva nav jāmaksā šādos gadījumos:

49.1. ja sertifikātus dāvina personām, kuras ir pirmās un otrās pakāpes radniecības vai laulības attiecībās ar sertifikātu īpašnieku un bankā ir uzrādīti radniecību (laulību) apliecinošu dokumentu oriģināli vai iesniegtas attiecīgo dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai izgatavotas bankā;

49.2. sertifikātu īpašniekiem, kuri emigrē vai repatriējas no Latvijas, ja tie bankā ir iesnieguši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu par izbraukšanu no Latvijas uz pastāvīgu dzīvesvietu citā valstī. Šī izziņa ir derīga sešu mēnešu laikā pēc izsniegšanas;

49.3. ja sertifikātus atklātā izsolē pārdevušas starpniecības sabiedrības, kas minētas likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 17.panta trešajā daļā.

50. Valsts nodeva par sertifikātu pārdošanu (dāvināšanu) ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

51. Sertifikātus var pārdot:

51.1. ar tās bankas starpniecību, kurā atvērts pārdevēja konts;

51.2. starpniecības sabiedrības rīkotā izsolē.

52. Sertifikātu komisijas tirdzniecības darījumu nodrošina banka, kurā ir atvērts sertifikātu pārdevēja konts. Sertifikātu pircējs bankā iemaksā pirkuma līgumā noteikto un sertifikātu pārveduma uzdevumā norādīto pirkuma maksu, kā arī valsts nodevu, bankas noteikto komisijas maksu un maksu par sertifikātu pārveduma operāciju. Sertifikātu pārdevējs saņem no bankas nolīgto pirkuma maksu, ja bankā iesniegtajā sertifikātu pārveduma uzdevumā ir norādīts pārveduma mērķis - "komisijas tirdzniecība" -, nolīgtā pirkuma maksa un maksājuma termiņš un ja sertifikātu pircējs ir iemaksājis bankā nolīgto pirkuma maksu. Banka pārskaita sertifikātus uz pircēja kontu, ja ir ievērotas šajā punktā noteiktās prasības.

53. Sertifikātu dāvinājumu pirmās un otrās pakāpes radiniekiem vai laulātajam banka apliecina ar uzrakstu uz sertifikātu pārveduma uzdevuma un ierakstu apdāvināmās personas konta dokumentos, ja dāvinātājs uzrādījis radniecību (laulību) apliecinošu dokumentu oriģinālus vai iesniedzis bankā attiecīgo dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Banka ieraksta dāvinātāja konta lietā uzrādīto dokumentu nosaukumus, numurus un izdošanas datumus.

54. Mantojuma aizgādnis, izpildītājs vai mantinieks ir tiesīgs rīkoties ar mantojuma atstājēja kontu, ja bankā ir iesniegts likumīgā spēkā stājies tiesas lēmuma par mantojuma aizgādņa iecelšanu vai mantojuma tiesību apstiprināšanu oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bankā izgatavota kopija. Ja mantojuma atstājējs nav atvēris kontu, mantojuma aizgādnis, izpildītājs vai mantinieks atver kontu uz mantojuma atstājēja vārda. Mantojuma aizgādnis ir tiesīgs pārdot mantojuma atstājēja kontā esošos sertifikātus tikai izsolē, kuru rīko licencēta starpniecības sabiedrība.

55. Valsts nodevu par mantotajiem sertifikātiem aprēķina atbilstīgi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Ekonomikas ministrijas publicētajai pēdējo 10 dienu vidējai sertifikātu tirgus cenai izsolēs mantojuma tiesību spēkā stāšanās dienā.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.921)

VI. Sertifikātu izmantošana privatizācijas procesā

56. Norēķinus ar sertifikātiem privatizācijas procesā izdara, iesniedzot bankā pārveduma uzdevumu par sertifikātu pārskaitīšanu no privatizācijas subjekta konta uz privatizāciju veicošās institūcijas atvērto uzkrāšanas kontu un samaksājot par bankas pakalpojumiem, pārskaitot un dzēšot sertifikātus. Norēķinus par īpašuma objektu ar sertifikātiem, kas pieder nepilngadīgai personai, veic šīs personas vecāki vai aizbildņi, iesniedzot pārveduma uzdevumu par sertifikātu pārskaitīšanu no nepilngadīgās personas konta vai vecāku konta, ja nepilngadīgajai personai piešķirtie sertifikāti ir pārskaitīti uz vecāku kontiem.

57. Privatizāciju veicošā institūcija kontrolē sertifikātu maksātāja atbilstību privatizācijas subjektam, salīdzinot privatizācijas subjekta konta numuru ar tā konta numuru, no kura ir pārskaitīti sertifikāti.

58. Ja uzkrāšanas kontā ir ieskaitīti sertifikāti, kas nepieder privatizācijas subjektam, privatizāciju veicošā institūcija piecu darbdienu laikā par šo kļūdu paziņo privatizācijas subjektam un attiecīgajai bankai. Banka piecu darbdienu laikā pēc samaksas saņemšanas par bankas pakalpojumu sertifikātus pārskaita atpakaļ. Par bankas pakalpojumu nav jāmaksā, ja sertifikāti ir nepareizi pārskaitīti bankas vainas dēļ.

59. Maksājumi sertifikātos par īpašuma objektu notiek saskaņā ar privatizāciju veicošās institūcijas izziņu par iegūtajām tiesībām privatizēt noteiktu īpašuma objektu vai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar privatizāciju veicošo institūciju. Maksājumu veic sertifikātos, ja līgumā vai citā tiesību aktā noteiktajā termiņā banka, kurā ir atvērts privatizācijas subjekta konts, ir pieņēmusi izpildei attiecīgu sertifikātu pārveduma uzdevumu.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.197 redakcijā)

60. Privatizācijas subjektam ir tiesības aizstāt drošības naudas (rokasnaudas) iemaksu ar šo noteikumu 38.punktā minēto sertifikātu ķīlu ne mazāk kā 10 procentu apmērā no pirkuma maksas. Ja drošības nauda tiek zaudēta, privatizāciju veicošā institūcija par to paziņo bankai un visus ķīlas līgumā norādītos sertifikātus dzēš tādā pašā kārtībā kā sertifikātus, kas izmantoti privatizācijā.

61. Atklāto akciju piedāvājumu (parakstīšanos) par sertifikātiem publiski izsludina. Paziņojumā norāda piedāvājuma beigu termiņu, nedēļas dienas, kurās var parakstīties, informāciju par privatizējamo akciju sabiedrību, kopējo un privatizācijai paredzēto akciju skaitu, parakstīšanās apmēru izsludinātajā laikposmā un katras akcijas nominālvērtību. Katrā parakstīšanās posmā norāda iepriekšējo posmu parakstīšanās (pārdošanas) rezultātus (piedāvāto un pārdoto akciju skaitu un akcijas cenu).

62. Pārdošanai par sertifikātiem rezervēto pašvaldības akciju sabiedrību akciju atklātā piedāvājuma kārtība stājas spēkā, ja to ir apstiprinājusi Ekonomikas ministrija.

VII. Sertifikātu dzēšana

63. Bankas dzēš sertifikātus ne retāk kā reizi mēnesī:

63.1. pēc privatizāciju veicošās institūcijas lēmuma saņemšanas;

63.2. pēc Privatizācijas aģentūras lēmuma saņemšanas par kontu atvēršanas laikā saņemto sertifikātu dzēšanu;

63.3. pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma saņemšanas par valstij piekritīgās mantas sastāvā esošo sertifikātu dzēšanu, kas nav nepieciešami kreditoru prasījumu apmierināšanai;

63.4. normatīvos aktos noteiktajos gadījumos.

64. Par uzkrāšanas kontā ieskaitītajiem sertifikātiem, kuri dzēsti, banka ziņas izsniedz pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma un reizi mēnesī ziņo Privatizācijas aģentūrai.

VIII. Noslēguma jautājums

65. Ja šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētais līgums ar klientu nav noslēgts, atverot kontu līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, tipveida līgumu pēc tā apstiprināšanas noslēdz, pieņemot izpildei sertifikātu pārveduma uzdevumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.712
Par kontu atvēršanu un apkalpošanu saņemtās maksas daļa, kuru banka pārskaita aģentūrai

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.921 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Maksas daļu par kontu atvēršanu un apkalpošanu, kuru banka pārskaita uz aģentūras norādīto kontu, aprēķina no Ministru kabineta noteiktās maksas par sertifikātu kontu atvēršanu un apkalpošanu kopējiem mēneša ieņēmumiem naudā, atskaitot šādu atlīdzību par bankas pakalpojumiem:

1. Par konta, izņemot pagaidu kontu, atvēršanu fiziskai personai – 3,56 euro.

2. Par konta atvēršanu juridiskai personai vai pagaidu konta atvēršanu fiziskai personai – 7,11 euro.

3. Par konta atkārtotu atvēršanu fiziskai personai – 3,56 euro.

4. Par piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu agrāk atvērtā kontā – 2,85 euro.

5. Par sertifikātu dzēšanu politiski represētai personai:

5.1. par pirmreizējā uzaicinājuma nosūtīšanu – 2,72 euro;

5.2. par uzaicinājuma atkārtotu nosūtīšanu – 1,54 euro;

5.3. par sertifikātu dzēšanu, izmaksājot naudu, – 1,89 euro;

5.4. par Latvijas Hipotēku un zemes bankas darbu, pārbaudot personu sarakstus, – 0,74 euro.

6. Par sertifikātu konta apkalpošanu – 100 % no tarifa.

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.712
Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas tarifi

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.921 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Kredītiestādes, kas apkalpo privatizācijas sertifikātu kontus, var noteikt kontu apkalpošanas tarifus, kas nav lielāki par šādiem tarifiem:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Tarifs
(euro)

 1. Fiziskas personas privatizācijas sertifikātu konta apkalpošana
 1.1. konta izraksta izsniegšana
 1.1.1. pēc klienta pieprasījuma par kontā esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām

1,57

 1.1.2. noformēta konta izraksta (sertifikātu grāmatiņas) izsniegšana

7,11

 1.2. pagaidu konta slēgšana (maksā vienlaikus ar konta atvēršanu)

7,11

 1.3. privatizācijas sertifikātu pārskaitījums (bez maksas par dzīvokļa privatizāciju)
 1.3.1. uz kontu tajā pašā bankā (triju bankas darbdienu laikā)

5,98

 1.3.2. uz kontu citā bankā (triju bankas darbdienu laikā)

7,54

 1.3.3. steidzams pārskaitījums (24 stundu laikā)

15,65

 1.3.4. pieņemot pārveduma uzdevumu citā klientu apkalpošanas centrā vai citā bankā

15,65

 1.3.5. uz pirmās vai otrās pakāpes radinieka vai laulātā kontu, kā arī mantošanas gadījumā vai no personas konta, kas emigrē vai repatriējas no Latvijas Republikas

9,39

 1.4. pārskaitījums no pagaidu konta (izņemot maksu par dzīvokļa privatizāciju)
 1.4.1. uz kontu tajā pašā bankā

14,23

 1.4.2. uz kontu citā bankā

17,07

 1.5. sertifikātu ķīlas reģistrācija  
 1.5.1. iesniedzot tipveida ķīlas līgumu

7,11

 1.5.2. iesniedzot klienta sastādītu ķīlas līgumu

14,23

 1.6. konta pārcelšana uz citu banku

7,11

 1.7. garantijas izsniegšana par to, ka netiks veikti darījumi ar sertifikātiem bez trešās personas piekrišanas
 1.7.1. iesniedzot tipveida līgumu

7,83

 1.7.2. iesniedzot klienta sastādītu līgumu

15,65

 2. Juridiskas personas privatizācijas sertifikātu konta apkalpošana
 2.1. apakškonta atvēršana

1,42

 2.2. konta apkalpošanas maksa mēnesī
 2.2.1. valsts un pašvaldību institūciju privatizācijas sertifikātu kontiem

2,85

 2.2.2. pārējiem kontiem

0,02 % no nominālvērtības mēneša sākumā, bet ne mazāk par 2,85

 2.3. konta izraksta izsniegšana
 2.3.1. vienu reizi mēnesī par kontā esošo sertifikātu skaitu

1,42

 2.3.2. pēc klienta pieprasījuma par kontā esošo sertifikātu skaitu un veiktajām operācijām

7,11

 2.4. konta slēgšana (maksā vienlaikus ar konta atvēršanu)

7,11

 2.5. sertifikātu konta atvēršanai un turpmākai apkalpošanai nepieciešamo dokumentu noformēšana un kopiju izgatavošana (piemēram, paraksta parauga kartiņa, statūtu kopija)

7,11

 2.6. privatizācijas sertifikātu pārskaitījumi (bez maksas par dzīvojamās mājas objekta privatizāciju)
 2.6.1. uz kontu tajā pašā bankā (triju bankas darbdienu laikā)

14,23

 2.6.2. uz kontu citā bankā

17,07

 2.6.3. steidzamais pārskaitījums uz kontu tajā pašā vai citā bankā (24 stundu laikā)

35,57

 2.6.4. pieņemot pārveduma uzdevumu citā klientu apkalpošanas centrā vai citā bankā

17,07

 2.7. konta pārcelšana uz citu banku

7,11

 2.8. sertifikātu ķīlas reģistrācija
 2.8.1. iesniedzot tipveida ķīlas līgumu

14,23

 2.8.2. iesniedzot klienta sastādītu ķīlas līgumu

17,07

 2.9. garantijas izsniegšana par to, ka netiks veikti darījumi ar sertifikātiem bez trešās personas piekrišanas
 2.9.1. iesniedzot tipveida līgumu

7,11

 2.9.2. iesniedzot klienta sastādītu līgumu

14,23

 2.10. sertifikātu dzēšana uzkrāšanas kontā

1,42

 2.11. komisijas tirdzniecības darījuma apkalpošana (speciālajiem kontiem)

14,23 +
5 % no pirkuma summas

 2.12. juridisko dokumentu un ierakstu pārbaude, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pieņemot no starpniecības sabiedrības sertifikātu grāmatiņu un pārveduma uzdevumu

28,46

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 712Pieņemts: 16.10.2007.Stājas spēkā: 26.10.2007.Zaudē spēku: 01.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 25.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
165215
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2013","iso_value":"2013\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2013.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2012","iso_value":"2012\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2012.-13.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2007","iso_value":"2007\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2007.-22.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)