Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 3. oktobra noteikumus Nr. 560 "Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 861

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 69. §)
Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
6. panta 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka zudumu apmērus muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm (turpmāk – preces).

2. Noteikumi attiecas uz precēm, kuras klasificētas šādās Kombinētās nomenklatūras (noteikta ar Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – regula Nr. 2658/87)) I pielikuma nodaļās:

2.1. 7. nodaļā (preču 0708. un 0713. pozīcijā minētie produkti);

2.2. 10. nodaļā;

2.3. 11. nodaļā (preču 1101., 1102., 1103., 1104., 1107., 1108. un 1109. pozīcijā minētie produkti);

2.4. 12. nodaļā (preču 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207. un 1208. pozīcijā minētie produkti);

2.5. 14. nodaļā (preču 1404. pozīcijā minētie produkti);

2.6. 15. nodaļā (preču 1507., 1508., 1509., 1510., 1511., 1512., 1513., 1514., 1515., 1516. un 1517. pozīcijā minētie produkti);

2.7. 17. nodaļā (preču 1701., 1702. un 1703. pozīcijā minētie produkti);

2.7.1 18. nodaļā (preču 1801. un 1802. pozīcijā minētie produkti);

2.8. 22. nodaļā;

2.9. 23. nodaļā (preču 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2308. un 2309. pozīcijā minētie produkti);

2.10. 25. nodaļā;

2.11. 26. nodaļā (preču 2601. un 2602. pozīcijā minētie produkti);

2.12. 27. nodaļā;

2.13. 28. nodaļā (preču 2822. un 2833. pozīcijā minētie produkti);

2.14. 29. nodaļā (preču 2901., 2902., 2905. un 2909. pozīcijā minētie produkti);

2.15. 31. nodaļā;

2.16. 38. nodaļā (preču 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minētie produkti);

2.17. 44. nodaļā;

2.18. 51. nodaļā (preču 5101., 5102., 5103., 5104. un 5105. pozīcijā minētie produkti);

2.19. 52. nodaļā (preču 5201., 5202. un 5203. pozīcijā minētie produkti);

2.20. 72. nodaļā (preču 7201., 7202., 7203., 7204. un 7205. pozīcijā minētie produkti).

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

3. Dabiskie zudumi šo noteikumu izpratnē ir neatgriezeniski zudumi, kas rodas preču fizikāli ķīmisko īpašību dēļ, kā arī preču uzglabāšanas, pārkraušanas un tehnoloģiskās transportēšanas laikā meteoroloģisko faktoru ietekmē, un ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu saistītie zudumi (piemēram, iztvaikojumi no visu veidu rezervuāriem, sūkņu un aizbīdņu blīvslēgiem, uzlipšana uz tehnoloģisko cauruļvadu un rezervuāru sienām).

4. Preču faktisko daudzumu apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

4.1. atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtajiem dokumentiem (piemēram, pārbaudes akts);

4.2. atzinumu, ko izsniedzis kompetents eksperts, kuram ir attiecīgs apliecinājums uzmērīt preču daudzumu;

4.3. normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajā kārtībā verificētu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu izdruku par preču daudzumu (masu);

4.4. komerciālu dokumentu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču pārvadājumiem (piemēram, komercakts, pieņemšanas nodošanas akts, svēršanas akts, piegādātās preces pieņemšanas akts), ja precēm ir piemērota muitas procedūra – tranzīts vai eksports.

5. Ja mērījumos konstatētais preces faktiskais dabiskā zuduma apmērs ir mazāks par šo noteikumu 15. un 16. punktā minētajiem zuduma apmēriem, par preču dabiskā zuduma apmēru uzskata konstatēto preču faktiskā zuduma apmēru.

6. Persona, uzglabājot šķidrās preces, mērījumus veic katra mēneša pēdējā darbdienā vai dienā, kurā tiek veikta pēdējā darbība ar šķidrajām precēm, katrā rezervuārā to glabāšanas vietā. Ziņas par šķidro preču mērījumiem dokumentē atsevišķi par katru rezervuāru tā, lai uzskaite atspoguļotu faktisko šķidro preču daudzumu.

7. Nosakot šo noteikumu 2.6., 2.8., 2.12. un 2.16. apakšpunktā minētajām šķidrajām precēm dabisko zudumu apmērus, ņem vērā:

7.1. mērījumu kļūdu – izmērīto vērtību novirze no patiesajām vērtībām, kas rodas mērīšanas līdzekļa neprecizitātes dēļ;

7.2. šķidro preču tilpuma izmaiņas temperatūras ietekmē – tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai dažādos mērījumu veikšanas laikos un vietās.

8. Šķidro preču daudzuma uzmērīšanas laikā uzņēmums pārtrauc visas darbības ar šo noteikumu 2.6., 2.8., 2.12. un 2.16. apakšpunktā minētajām precēm rezervuārā, kurā tiek veikti mērījumi.

II. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 22. nodaļā minēto šķidro preču daudzuma mērīšana un dabisko zudumu noteikšana

9. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 22. nodaļā minēto šķidro preču faktisko daudzumu mēra, izmantojot mērīšanas līdzekļus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību, pēc šādiem parametriem, nosakot:

9.1. mērīšanas līdzekļa rādījumu;

9.2. tilpumu (litros) vai masu (kg);

9.3. tilpuma koncentrāciju procentos (nolasījums pēc mērīšanas līdzekļa rādījuma);

9.4. spirta saturu (tilpuma procentos);

9.5. absolūtā spirta tilpumu (litros);

9.6. temperatūru (°C), koeficientu (1. pielikums), tilpumu (absolūtā spirta tilpumu litros) un tilpuma noteikšanas metodi.

10. Spirta daudzuma noteikšanā atļauts lietot arī masas mērvienības, pārrēķinot absolūtā spirta tilpuma mērvienībās saskaņā ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktu.

11. Absolūtā (bezūdens) spirta tilpumu mēra:

11.1. izmantojot šādu formulu, ja lieto tilpuma mērvienības:

V20 = V1 * n, kur

V20 – absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;

V1 – spirta un ūdens šķīduma tilpums (litros) faktiskajā temperatūrā;

n – koeficients absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanai 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta un ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un satura (1. pielikums);

11.2. izmantojot šādu formulu, ja lieto masas mērvienības:

V20 = m * k, kur

V20 – absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;

m – spirta un ūdens šķīduma masa (kg) faktiskajā temperatūrā;

k – absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficients spirta un ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā vienā kilogramā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāvā (2. pielikums).

III. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 1514. pozīcijā, 27. nodaļā, 29. nodaļas 2901., 2902., 2905. un 2909. pozīcijā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minēto šķidro preču daudzuma mērīšana un dabisko zudumu noteikšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

12. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 1514. pozīcijā, 27. nodaļā, 29. nodaļas 2901., 2902., 2905. un 2909. pozīcijā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minēto šķidro preču faktisko daudzumu mēra, izmantojot mērīšanas līdzekļus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību, un nosakot:

12.1. līmeni rezervuārā (prece + ūdens) (mm);

12.2. līmeni rezervuārā (ūdens) (mm);

12.3. līmeni rezervuārā (prece) (mm);

12.4. tilpumu rezervuārā (ūdens) (m3);

12.5. tilpumu rezervuārā (prece) (m3);

12.6. preces temperatūru (°C);

12.7. preces blīvumu (g/cm3);

12.8. preces masu (kg).

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

13. Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 1514. pozīcijā, 27. nodaļā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minēto šķidro preču faktiskā zuduma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Npz = Um – Fm – (Fm * Km), kur

Npz – regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 14. pozīcijā, 27. nodaļā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minētais preču faktiskais zudums (kilogramos);

Um – uzskaitē vai pavaddokumentos norādītais regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 1514. pozīcijā, 27. nodaļā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minētais preču daudzums (kilogramos);

Fm – regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 1514. pozīcijā, 27. nodaļā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā minētais preču faktiskais daudzums (kilogramos);

Km – mērīšanas līdzekļa kļūda (procentos).

IV. Šķidro preču dabisko zudumu apmēri

14. Veicot šo noteikumu 2.6., 2.8., 2.12., 2.14. un 2.16. apakšpunktā minēto šķidro preču faktiskā atlikuma mērījumus un aprēķinus, lai noteiktu dabisko zudumu apmērus, persona sastāda aktu (izņemot muitas procedūru – tranzīts un eksports). Aktā norāda šādu informāciju:

14.1. mērījumu uzsākšanas datumu un laiku;

14.2. Kombinētās nomenklatūras kodu;

14.3. preces nosaukumu;

14.4. tā rezervuāra numuru, kur glabā preci;

14.5. preces daudzumu (kilogramos);

14.6. zudumus, ja tādi ir;

14.7. datumu un laiku, kad mērījumu process ir pabeigts.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

15. Piemērojot šķidrajām precēm pagaidu uzglabāšanu vai muitas procedūru (izņemot muitas procedūru – tranzīts un eksports), muitas parāds nerodas par faktisko zudumu, kura apjoms (procentos) no šķidro preču uzskaitē vai pavaddokumentos norādītā daudzuma nepārsniedz:

15.1. vieglajām eļļām (tai skaitā benzīnam) – 0,4 %;

15.2. vidējām eļļām (tai skaitā petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem) – 0,3 %;

15.3. gāzeļļām (arī dīzeļdegvielai) – 0,2 %;

15.4. degvieleļļām – 0,2 %;

15.5. ziežeļļām – 0,1 %;

15.6. eļļas atkritumiem – 0,2 %;

15.7. aromātiskajiem naftas produktiem – 0,4 %;

15.8. gāzēm, izņemot dabasgāzi, – 1,1 %;

15.9. jauktajiem organiskajiem šķīdinātājiem – 0,4 %;

15.10. naftas produktiem, kas tiek klasificēti regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 27. nodaļas 12. un 13. pozīcijā – 0,1 %;

15.11. antiseptiķiem (uz naftas bāzes) – 0,2 %;

15.12. rapšu eļļām – 0,2 %;

15.13. spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem – 0,2 %;

15.14. vīnam un raudzētajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem – 0,3 %;

15.15. acikliskiem un cikliskiem ogļūdeņražiem – 0,4 %;

15.16. ēteru spirtam un citam spirtam, izņemot etilspirtu – 0,2 %.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

16. Muitas parāds nerodas, ja, piemērojot muitas procedūru – tranzīts, faktiskā zuduma apmēri (procentos) no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma nepārsniedz šādu procentuālo lielumu:

16.1. produktiem, kas tiek kvalificēti regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 15. nodaļas 1514. pozīcijā, 27. nodaļā, 29. nodaļas 2901., 2902., 2905. un 2909. pozīcijā un 38. nodaļas 3814., 3824. un 3826. pozīcijā un tiek pārvietoti:

16.1.1. ar autotransportu – 0,4 %;

16.1.2. ar dzelzceļa transportu, starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos – 1 %;

16.1.3. pa cauruļvadiem – 0,2 %;

16.1.4. ar kuģiem – 0,2 %;

16.2. pārvietojot spirtu un alkoholiskos dzērienus, kas tiek klasificēti regulas Nr. 2658/87 I pielikuma 22. nodaļā, – 0,2 %.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

17. Ja šķidrajām precēm, kas izlaistas muitas procedūrā – eksports, mērījumos konstatētais faktiskais dabiskais zudums (procentos) no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma pārsniedz šo noteikumu 16. punktā minētos zuduma apmērus, eksporta deklarācijā veic atbilstošus labojumus, samazinot eksporta deklarācijā norādīto šķidro preču daudzumu par daudzumu, kas pārsniedz šo noteikumu 16. punktā minētos zuduma apmērus.

V. Citu preču zudumu normas

18. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.7.1, 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.17., 2.18., 2.19. un 2.20. apakšpunktā minētajām precēm pieļaujamās zuduma normas piemēro, ja preces tiek svērtas, ievērojot normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktās prasības, un ja ar precēm tiek veiktas jebkuras darbības, ievērojot normatīvajos aktos par preču pārvadāšanu, kraušanu un uzglabāšanu noteiktās prasības.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 323 redakcijā)

19. Piemērojot šo noteikumu 18. punktā minētajām precēm pagaidu uzglabāšanu vai muitas procedūru (izņemot muitas procedūru – tranzīts un eksports), muitas parāds nerodas, ja faktiskā zuduma apmēri (procentos) no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 4. ailē minētās zuduma normas.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 323 redakcijā)

19.1 Piemērojot muitas procedūru – tranzīts, muitas parāds nerodas, ja faktiskā zuduma apmēri (procentos) no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma nepārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 5. ailē minētās zuduma normas.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 323 redakcijā)

20. Ja precēm, kas izlaistas muitas procedūrā – eksports, mērījumos konstatētais faktiskais zudums (procentos) no muitas deklarācijā vai pavaddokumentos norādītā daudzuma pārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 5. ailē minētos zuduma apmērus, eksporta deklarācijā veic atbilstošus labojumus, samazinot eksporta deklarācijā norādīto preču daudzumu par daudzumu, kas pārsniedz šo noteikumu 3. pielikuma 5. ailē minētos zuduma apmērus.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 323)

VI. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 14. augusta noteikumus Nr. 556 "Noteikumi par preču pārkraušanas, pārvietošanas un uzglabāšanas procesā pieļaujamām zudumu normām" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 155. nr.).

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumus Nr. 104 "Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 43. nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 861
Absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficienti spirta un ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta un ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un satura

1. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

100

99

98

97

96

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,9782

0,9683

0,9586

0,9488

0,9391

39

0,9793

0,9694

0,9596

0,9499

0,9402

38

0,9804

0,9705

0,9607

0,9510

0,9413

37

0,9816

0,9716

0,9618

0,9520

0,9423

36

0,9827

0,9727

0,9629

0,9531

0,9433

35

0,9838

0,9738

0,9640

0,9541

0,9444

34

0,9849

0,9749

0,9650

0,9552

0,9454

33

0,9860

0,9760

0,9661

0,9562

0,9464

32

0,9871

0,9771

0,9672

0,9573

0,9474

31

0,9882

0,9782

0,9682

0,9583

0,9485

30

0,9893

0,9793

0,9693

0,9594

0,9495

29

0,9904

0,9804

0,9704

0,9605

0,9505

28

0,9914

0,9814

0,9715

0,9615

0,9516

27

0,9925

0,9825

0,9725

0,9626

0,9527

26

0,9935

0,9836

0,9736

0,9637

0,9537

25

0,9946

0,9846

0,9747

0,9647

0,9547

24

0,9957

0,9857

0,9757

0,9658

0,9558

23

0,9967

0,9868

0,9768

0,9668

0,9568

22

0,9978

0,9878

0,9779

0,9679

0,9579

21

0,9989

0,9889

0,9789

0,9689

0,9589

20

1,0000

0,9900

0,9800

0,9700

0,9600

19

1,0011

0,9911

0,9810

0,9710

0,9610

18

1,0022

0,9922

0,9821

0,9721

0,9620

17

1,0033

0,9932

0,9832

0,9731

0,9631

16

1,0044

0,9943

0,9842

0,9742

0,9641

15

1,0055

0,9954

0,9853

0,9752

0,9651

14

1,0065

0,9964

0,9863

0,9762

0,9662

13

1,0076

0,9975

0,9874

0,9773

0,9672

12

1,0086

0,9986

0,9884

0,9783

0,9682

11

1,0097

0,9996

0,9895

0,9794

0,9693

10

1,0108

1,0007

0,9905

0,9804

0,9703

9

1,0119

1,0017

0,9916

0,9814

0,9713

8

1,0129

1,0028

0,9926

0,9825

0,9723

7

1,0140

1,0038

0,9937

0,9835

0,9733

6

1,0151

1,0049

0,9947

0,9845

0,9743

5

1,0161

1,0060

0,9957

0,9855

0,9753

4

1,0172

1,0070

0,9968

0,9865

0,9763

3

1,0183

1,0080

0,9978

0,9875

0,9773

2

1,0193

1,0091

0,9988

0,9885

0,9782

1

1,0204

1,0101

0,9998

0,9895

0,9792

0

1,0215

1,0111

1,0008

0,9905

0,9802

–1

1,0226

1,0122

1,0019

0,9915

0,9812

–2

1,0236

1,0133

1,0029

0,9925

0,9822

–3

1,0247

1,0143

1,0039

0,9935

0,9832

–4

1,0258

1,0153

1,0049

0,9946

0,9842

–5

1,0269

1,0164

1,0059

0,9956

0,9851

–6

1,0279

1,0174

1,0070

0,9965

0,9861

–7

1,0290

1,0185

1,0080

0,9976

0,9871

–8

1,0301

1,0195

1,0090

0,9986

0,9881

–9

1,0312

1,0206

1,0101

0,9995

0,9890

–10

1,0322

1,0216

1,0111

1,0005

0,9900

–11

1,0332

1,0226

1,0121

1,0016

0,9910

–12

1,0342

1,0236

1,0131

1,0026

0,9920

–13

1,0353

1,0246

1,0141

1,0036

0,9930

–14

1,0363

1,0257

1,0151

1,0046

0,9940

–15

1,0374

1,0267

1,0161

1,0056

0,9950

–16

1,0384

1,0277

1,0172

1,0066

0,9960

–17

1,0394

1,0287

1,0182

1,0076

0,9970

–18

1,0405

1,0297

1,0192

1,0086

0,9979

–19

1,0415

1,0308

1,0201

1,0096

0,9989

–20

1,0425

1,0319

1,0211

1,0105

0,9999

–21

1,0436

1,0329

1,0222

1,0115

1,0009

–22

1,0446

1,0339

1,0232

1,0125

1,0019

–23

1,0457

1,0349

1,0242

1,0135

1,0028

–24

1,0467

1,0359

1,0252

1,0145

1,0038

–25

1,0477

1,0369

1,0262

1,0155

1,0047

2. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

95

94

93

92

91

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,9294

0,9197

0,9099

0,9002

0,8905

39

0,9305

0,9208

0,9110

0,9012

0,8915

38

0,9315

0,9218

0,9120

0,9022

0,8925

37

0,9325

0,9228

0,9130

0,9032

0,8935

36

0,9336

0,9238

0,9140

0,9042

0,8945

35

0,9346

0,9248

0,9150

0,9052

0,8955

34

0,9356

0,9258

0,9160

0,9062

0,8964

33

0,9366

0,9268

0,9169

0,9071

0,8974

32

0,9376

0,9278

0,9179

0,9081

0,8983

31

0,9386

0,9288

0,9189

0,9091

0,8993

30

0,9396

0,9298

0,9199

0,9101

0,9002

29

0,9407

0,9308

0,9209

0,9111

0,9012

28

0,9417

0,9318

0,9220

0,9121

0,9022

27

0,9427

0,9328

0,9230

0,9131

0,9032

26

0,9438

0,9339

0,9240

0,9142

0,9042

25

0,9448

0,9349

0,9250

0,9151

0,9052

24

0,9459

0,9360

0,9260

0,9160

0,9061

23

0,9469

0,9370

0,9270

0,9170

0,9071

22

0,9480

0,9380

0,9280

0,9180

0,9081

21

0,9490

0,9390

0,9290

0,9190

0,9090

20

0,9500

0,9400

0,9300

0,9200

0,9100

19

0,9510

0,9410

0,9310

0,9210

0,9109

18

0,9520

0,9420

0,9320

0,9220

0,9119

17

0,9530

0,9430

0,9329

0,9230

0,9128

16

0,9540

0,9440

0,9339

0,9239

0,9138

15

0,9551

0,9450

0,9349

0,9249

0,9148

14

0,9561

0,9460

0,9359

0,9259

0,9157

13

0,9571

0,9470

0,9369

0,9269

0,9166

12

0,9581

0,9480

0,9379

0,9278

0,9176

11

0,9591

0,9490

0,9389

0,9287

0,9185

10

0,9601

0,9500

0,9399

0,9297

0,9195

9

0,9611

0,9509

0,9408

0,9306

0,9204

8

0,9621

0,9519

0,9417

0,9316

0,9214

7

0,9631

0,9529

0,9427

0,9325

0,9223

6

0,9641

0,9539

0,9437

0,9334

0,9232

5

0,9651

0,9549

0,9446

0,9344

0,9242

4

0,9661

0,9558

0,9455

0,9353

0,9251

3

0,9670

0,9568

0,9465

0,9363

0,9260

2

0,9680

0,9577

0,9474

0,9372

0,9269

1

0,9690

0,9587

0,9484

0,9381

0,9278

0

0,9699

0,9596

0,9483

0,9390

0,9287

–1

0,9709

0,9605

0,9502

0,9398

0,9295

–2

0,9718

0,9614

0,9511

0,9407

0,9304

–3

0,9728

0,9624

0,9520

0,9417

0,9314

–4

0,9737

0,9633

0,9529

0,9427

0,9323

–5

0,9747

0,9643

0,9539

0,9436

0,9331

–6

0,9757

0,9652

0,9548

0,9445

0,9340

–7

0,9766

0,9662

0,9557

0,9454

0,9349

–8

0,9776

0,9671

0,9567

0,9463

0,9358

–9

0,9786

0,9681

0,9576

0,9472

0,9368

–10

0,9796

0,9690

0,9585

0,9481

0,9377

–11

0,9805

0,9699

0,9595

0,9490

0,9385

–12

0,9815

0,9709

0,9604

0,9499

0,9394

–13

0,9825

0,9719

0,9614

0,9509

0,9404

–14

0,9835

0,9729

0,9624

0,9519

0,9414

–15

0,9845

0,9738

0,9634

0,9528

0,9423

–16

0,9854

0,9748

0,9643

0,9537

0,9432

–17

0,9864

0,9758

0,9652

0,9546

0,9440

–18

0,9873

0,9767

0,9661

0,9555

0,9449

–19

0,9883

0,9776

0,9670

0,9564

0,9458

–20

0,9893

0,9786

0,9679

0,9574

0,9467

–21

0,9902

0,9796

0,9689

0,9584

0,9477

–22

0,9912

0,9805

0,9698

0,9593

0,9486

–23

0,9921

0,9814

0,9707

0,9602

0,9494

–24

0,9931

0,9824

0,9716

0,9611

0,9503

–25

0,9941

0,9833

0,9726

0,9620

0,9512

3. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

90

89

88

87

86

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,8808

0,8710

0,8613

0,8516

0,8419

39

0,8818

0,8720

0,8623

0,8526

0,8429

38

0,8828

0,8730

0,8633

0,8536

0,8438

37

0,8837

0,8740

0,8642

0,8545

0,8447

36

0,8847

0,8749

0,8651

0,8554

0,8456

35

0,8856

0,8758

0,8660

0,8563

0,8465

34

0,8865

0,8767

0,8669

0,8572

0,8474

33

0,8874

0,8777

0,8679

0,8581

0,8483

32

0,8884

0,8786

0,8689

0,8590

0,8492

31

0,8894

0,8796

0,8698

0,8599

0,8501

30

0,8904

0,8805

0,8707

0,8608

0,8510

29

0,8913

0,8815

0,8716

0,8618

0,8519

28

0,8923

0,8825

0,8726

0,8627

0,8528

27

0,8933

0,8835

0,8735

0,8636

0,8537

26

0,8943

0,8844

0,8744

0,8645

0,8546

25

0,8953

0,8853

0,8754

0,8654

0,8555

24

0,8962

0,8862

0,8763

0,8663

0,8564

23

0,8971

0,8871

0,8772

0,8673

0,8573

22

0,8981

0,8881

0,8781

0,8682

0,8582

21

0,8991

0,8890

0,8790

0,8691

0,8591

20

0,9000

0,8900

0,8800

0,8700

0,8600

19

0,9010

0,8909

0,8809

0,8709

0,8609

18

0,9019

0,8919

0,8818

0,8718

0,8618

17

0,9028

0,8928

0,8827

0,8727

0,8627

16

0,9038

0,8937

0,8836

0,8736

0,8635

15

0,9048

0,8946

0,8845

0,8745

0,8644

14

0,9057

0,8956

0,8855

0,8754

0,8653

13

0,9066

0,8965

0,8864

0,8763

0,8662

12

0,9075

0,8974

0,8873

0,8772

0,8670

11

0,9084

0,8983

0,8882

0,8780

0,8679

10

0,9093

0,8992

0,8891

0,8789

0,8688

9

0,9102

0,9001

0,8900

0,8798

0,8697

8

0,9112

0,9010

0,8909

0,8807

0,8705

7

0,9121

0,9019

0,8918

0,8816

0,8713

6

0,9130

0,9028

0,8926

0,8824

0,8722

5

0,9139

0,9037

0,8935

0,8833

0,8731

4

0,9148

0,9046

0,8944

0,8841

0,8739

3

0,9157

0,9055

0,8953

0,8850

0,8748

2

0,9166

0,9064

0,8962

0,8859

0,8756

1

0,9175

0,9073

0,8970

0,8867

0,8764

0

0,9184

0,9081

0,8978

0,8875

0,8772

–1

0,9193

0,9089

0,8987

0,8884

0,8780

–2

0,9201

0,9098

0,8995

0,8892

0,8789

–3

0,9210

0,9108

0,9004

0,8900

0,8797

–4

0,9219

0,9117

0,9012

0,8909

0,8806

–5

0,9227

0,9125

0,9021

0,8917

0,8814

–6

0,9236

0,9134

0,9029

0,8925

0,8822

–7

0,9245

0,9142

0,9038

0,8934

0,8830

–8

0,9254

0,9151

0,9046

0,8942

0,8838

–9

0,9264

0,9159

0,9054

0,8950

0,8846

–10

0,9273

0,9168

0,9063

0,8959

0,8854

–11

0,9282

0,9176

0,9072

0,8967

0,8862

–12

0,9290

0,9185

0,9081

0,8976

0,8871

–13

0,9299

0,9194

0,9089

0,8985

0,8880

–14

0,9309

0,9203

0,9098

0,8994

0,8889

–15

0,9318

0,9212

0,9107

0,9002

0,8897

–16

0,9327

0,9221

0,9115

0,9010

0,8905

–17

0,9336

0,9230

0,9124

0,9019

0,8913

–18

0,9344

0,9238

0,9133

0,9027

0,8921

–19

0,9353

0,9247

0,9142

0,9035

0,8930

–20

0,9362

0,9256

0,9150

0,9044

0,8938

–21

0,9371

0,9264

0,9159

0,9052

0,8946

–22

0,9379

0,9273

0,9167

0,9060

0,8954

–23

0,9388

0,9281

0,9175

0,9068

0,8962

–24

0,9397

0,9290

0,9184

0,9077

0,8970

–25

0,9405

0,9298

0,9192

0,9085

0,8979

4. tabula

Faktiskā temperatūra

Spirta saturs (tilpuma procentos) 20 °C temperatūrā

°C

85

84

83

82

81

1

2

3

4

5

6

Koeficients spirta tilpuma noteikšanai

40

0,8322

0,8226

0,8129

0,8032

0,7935

39

0,8332

0,8235

0,8138

0,8041

0,7944

38

0,8341

0,8244

0,8147

0,8050

0,7952

37

0,8350

0,8253

0,8156

0,8058

0,7960

36

0,8359

0,8262

0,8165

0,8066

0,7968

35

0,8368

0,8271

0,8173

0,8074

0,7976

34

0,8377

0,8279

0,8181

0,8082

0,7985

33

0,8386

0,8287

0,8189

0,8091

0,7993

32

0,8395

0,8296

0,8198

0,8099

0,8001

31

0,8404

0,8305

0,8207

0,8107

0,8010

30

0,8412

0,8313

0,8215

0,8116

0,8018

29

0,8420

0,8321

0,8223

0,8125

0,8026

28

0,8429

0,8329

0,8232

0,8133

0,8034

27

0,8438

0,8337

0,8240

0,8142

0,8043

26

0,8447

0,8348

0,8249

0,8150

0,8051

25

0,8456

0,8357

0,8258

0,8158

0,8059

24

0,8465

0,8366

0,8267

0,8166

0,8067

23

0,8474

0,8375

0,8275

0,8175

0,8076

22

0,8483

0,8383

0,8284

0,8183

0,8084

21

0,8492

0,8391

0,8292

0,8191

0,8092

20

0,8500

0,8400

0,8300

0,8200

0,8100

19

0,8508

0,8409

0,8308

0,8209

0,8108

18

0,8517

0,8417

0,8318

0,8217

0,8116

17

0,8526

0,8426

0,8326

0,8225

0,8124

16

0,8535

0,8434

0,8334

0,8233

0,8132

15

0,8543

0,8443

0,8342

0,8241

0,8140

14

0,8552

0,8451

0,8350

0,8249

0,8149

13

0,8560

0,8459

0,8359

0,8257

0,8157

12

0,8569

0,8468

0,8367

0,8266

0,8164

11

0,8578

0,8476

0,8375

0,8274

0,8172

10

0,8586

0,8485

0,8384

0,8282

0,8180

9

0,8595

0,8493

0,8392

0,8290

0,8188

8

0,8603

0,8502

0,8400

0,8298

0,8196

7

0,8612

0,8510

0,8408

0,8306

0,8204

6

0,8620

0,8518

0,8416

0,8314

0,8212

5

0,8629

0,8526

0,8424

0,8322

0,8220

4

0,8637

0,8534

0,8432

0,8330

0,8228

3

0,8645

0,8542

0,8440

0,8338

0,8236

2

0,8653

0,8550

0,8448

0,8346

0,8244

1

0,8661

0,8558

0,8456

0,8354

0,8251

0

0,8669

0,8567

0,8464

0,8361

0,8258

–1

0,8678

0,8575

0,8472

0,8369

0,8266

–2

0,8686

0,8583

0,8480

0,8377

0,8274

–3

0,8694

0,8591

0,8488

0,8385

0,8281

–4

0,8702

0,8599

0,8496

0,8392

0,8289

–5

0,8710

0,8607

0,8504

0,8400

0,8296

–6

0,8718

0,8614

0,8511

0,8408

0,8304

–7

0,8726

0,8622

0,8518

0,8415

0,8311

–8

0,8734

0,8630

0,8526

0,8422

0,8318

–9

0,8742

0,8638

0,8534

0,8430

0,8326

–10

0,8750

0,8646

0,8542

0,8437

0,8333

–11

0,8758

0,8654

0,8550

0,8445

0,8341

–12

0,8767

0,8662

0,8558

0,8454

0,8348

–13

0,8775

0,8670

0,8566

0,8461

0,8356

–14

0,8783

0,8678

0,8574

0,8469

0,8364

–15

0,8791

0,8686

0,8582

0,8477

0,8371

–16

0,8799

0,8694

0,8590

0,8484

0,8379

–17

0,8807

0,8702

0,8597

0,8492

0,8386

–18

0,8815

0,8710

0,8605

0,8500

0,8394

–19

0,8823

0,8718

0,8613

0,8507

0,8401

–20

0,8831

0,8726

0,8620

0,8514

0,8409

–21

0,8840

0,8734

0,8628

0,8522

0,8417

–22

0,8848

0,8742

0,8635

0,8530

0,8424

–23

0,8856

0,8750

0,8643

0,8537

0,8431

–24

0,8864

0,8758

0,8651

0,8545

0,8438

–25

0,8872

0,8765

0,8659

0,8553

0,8446

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 861
Koeficienti absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanai, spirta un ūdens šķīduma vienā kilogramā 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāva (tilpuma procentos)

Absolūtā spirta saturs tilpuma procentos 20 °C temperatūrā

Absolūtā spirta saturs (procentu desmitdaļas) 20 °C temperatūrā

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Absolūtā spirta tilpums litros 1 kg spirta un ūdens šķīdumā

81

0,9469

0,9484

0,9499

0,9513

0,9528

0,9543

0,9558

0,9573

0,9587

0,9602

82

0,9617

0,9632

0,9647

0,9662

0,9677

0,9692

0,9708

0,9722

0,9738

0,9753

83

0,9768

0,9783

0,9798

0,9813

0,9828

0,9844

0,9859

0,9874

0,9889

0,9904

84

0,9919

0,9934

0,9960

0,9965

0,9981

0,9996

1,0011

1,0027

1,0042

1,0058

85

1,0073

1,0088

1,0104

1,0120

1,0135

1,0150

1,0166

1,0182

1,0197

1,0212

86

1,0228

1,0234

1,0259

1,0275

1,0290

1,0306

1,0322

1,0337

1,0353

1,0368

87

1,0384

1,0400

1,0416

1,0432

1,0448

1,0464

1,0479

1,0495

1,.0511

1,0527

88

1,0543

1,0559

1,0575

1,0591

1,0607

1,0624

1,0640

1,0656

1,0672

1,0688

89

1,0704

1,0720

1,0737

1,0753

1,0769

1,0786

1,0802

1,0818

1,0834

1,0851

90

1,0867

1,0884

1,0900

1,0917

1,0933

1,0950

1,0967

1,0983

1,1000

1,1016

91

1,1033

1,1050

1,1066

1,1083

1,1100

1,1116

1,1133

1,1150

1,1167

1,1183

92

1,1200

1,1217

1,1234

1,1251

1,1268

1,1286

1,1303

1,1320

1,1337

1,1354

93

1,1371

1,1388

1,1406

1,1423

1,1441

1,1458

1,1475

1,1493

1,1510

1,1528

94

1,1545

1,1563

1,1581

1,1598

1,1616

1,1634

1,1652

1,1670

1,1687

1,1705

95

1,1723

1,1741

1,1759

1,1778

1,1796

1,1814

1,1832

1,1850

1,1869

1,1887

96

1,1905

1,1924

1,1942

1,1961

1,1979

1,1998

1,2017

1,2035

1,2054

1,2072

97

1,2091

1,2110

1,2129

1,2148

1,2167

1,2186

1,2205

1,2225

1,2244

1,2263

98

1,2282

1,2302

1,2322

1,2342

1,2362

1,2382

1,2401

1,2421

1,2441

1,2461

99

1,2481

1,2502

1,2522

1,2543

1,2563

1,2584

1,2605

1,2625

1,2646

1,2666

100

1,2687

        
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 861
Pieļaujamās zuduma normas beramām precēm

(Pielikums MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 323 redakcijā)

Nr. p. k.PrecesEiropas Savienības kombinētās nomenklatūras preču nodaļaZuduma normas, kuras piemēro noteikumu* 19. punktā minētajiem nosacījumiemZuduma normas, kuras piemēro noteikumu* 19.1 un 20. punktā minētajām muitas procedūrām
1.Pārtikas un lauksaimniecības preces
1.1.Graudaugi
1.1.1.Kvieši10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.1.2.Mieži10. nodaļa< 0,5 %< 1 %
1.1.3.Rudzi10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.1.4.Auzas10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.1.5.Griķi10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.1.6.Rīsi10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.1.7.Kukurūza10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.2.Eļļas augi
1.2.1.Saulespuķu sēklas12. nodaļa< 0,4 %< 1 %
1.2.2.Rapšu sēklas12. nodaļa< 0,4 %< 1 %
1.2.3.Sojas pupas12. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.2.4.Linsēklas12. nodaļa< 0,4 %< 1 %
1.3.Graudaugu pārstrādes produkti
1.3.1.Nemalts iesals11. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.3.2.Milti11. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.3.Putraimi11. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.4.Klijas23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.5.Kukurūzas rauši un spraukumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.6.Kukurūzas graudu miziņas23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.7.Cietes ražošanas atlikumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.7.1.Kviešu lipeklis11. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.3.7.2.Kukurūzas lipeklis23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.4.Pākšaugi
1.4.1.Pupas07. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.4.2.Zirņi07. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.4.3.Lēcas07. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.4.4.Prosa10. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.4.5.Sorgo10. nodaļa< 1,2 %< 1,2 %
1.5.Eļļas augu pārstrādes produkti
1.5.1.Saulespuķu sēklu rauši un spraukumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.5.2.Rapšu sēklu rauši un spraukumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.5.3.Linsēklu rauši un spraukumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.5.4.Sojas milti12. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.5.5.Attaukoti sojas milti23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.5.6.Sojas rauši un spraukumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.6.Sakņaugu pārstrādes produkti 
1.6.1.Cukurbiešu graizījumi23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.6.2.Jēlcukurs17. nodaļa< 0,3 %< 1 %
1.7.Kakao pupiņas un atlikumi
1.7.1.Kakao pupiņas18. nodaļa< 0,9 %< 1 %
1.7.2.Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi18. nodaļa< 0,9 %< 1 %
2.Nepārtikas un nelauksaimnieciskās preces
2.1.Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi un to sastāvdaļas31. nodaļa< 0,85 %< 0,85 %
2.2.Kūdra un kūdras briketes27. nodaļa< 0,85 %< 0,85 %
2.3.Kokskaidu granulas44. nodaļa< 0,85 %< 0,85 %
2.4.Akmeņogles27. nodaļa< 0,85 %< 0,85 %
2.5.Kokss27. nodaļa< 0,85 %< 0,85 %
2.6.Vilna51. nodaļa< 6 %< 6 %
2.7.Saulespuķu sēklu miziņas pēc lobīšanas14. nodaļa< 0,9 %< 1 %
2.8.Saulespuķu sēklu miziņu atlikums pēc eļļas iegūšanas23. nodaļa< 0,9 %< 1 %
2.9.Kokvilna52. nodaļa< 6 %< 6 %
3.Citas preces
3.1.Rūdas un koncentrāti, kas satur pirītu vai mangāna rūdu, un koncentrāti, kas satur dzelzi26. nodaļa< 1 %< 1 %
3.2.Pārstrādes čuguns72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.3.Ferosakausējumi (granulās)72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.4.Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti granulās72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.5.Lietuves čuguna atkritumi un lūžņi72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.6.Leģētā tērauda atgriezumi un lūžņi72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.7.Lūžņi72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.8.Alvotās dzelzs vai tērauda atgriezumi un lūžņi72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.9.Drupināti, griezti lūžņi72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.10.Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris72. nodaļa< 1 %< 1 %
3.11.Citādi sulfāti (magnija, alumīnija, niķeļa, vara un bārija)28. nodaļa< 1 %< 1 %
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 861Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Zaudē spēku: 01.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.43
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287643
{"selected":{"value":"18.07.2019","content":"<font class='s-1'>18.07.2019.-30.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2019","iso_value":"2019\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2019.-30.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-17.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"